Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 20201200564/ 29.12.

2020

Către: SC DREAM K2 ASIG SRL


In atentia domnului Ion NAE
E-mail: asigurari.sediu@gmail.com

Stimate domn,

Referitor la petiția dumneavoastră transmisă Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrată


sub nr. 20201200564 din data de 03.12.2020, vă informăm că ne-am adresat societății SOCIETATEA
DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A., cu solicitarea de a ne transmite o notă
de fundamentare privind aspectele reclamate.
Din analiza notei de fundamentare și a documentației constitutive a dosarului de daună nr.
RCA/PH/3113/2020, rezulta că in data de 08.01.2021 se va achita despăgubirea aferentă dosarului
dumneavoastra în suma de 3115 lei reprezentand despagubiri pentru reparatie auto avariat, fără a fi
înregistrate diferențe față de suma solicitată.
De asemenea, facem precizarea că autoritatea a solicitat asigurătorului aplicarea prevederilor art.
21 alin. (5) din Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.
Vă mai facem cunoscut că faptele și situațiile semnalate de dumneavoastră, pentru care există
indicii că ar putea reprezenta încălcări ale legislației, sunt transmise spre analiză direcțiilor cu atribuții de
supraveghere și control din cadrul ASF în vederea stabilirii eventualelor măsuri care se impun. Încălcarea
prevederilor legale, a normelor adoptate în aplicarea legii, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor
de informații, documente și rapoarte, se constată de către direcțiile cu atribuții de supraveghere și control
din cadrul ASF, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (18) din Legea nr. 237/2015 și art. 28 alin.
(22) din Legea nr. 236/2018, precum și ale Regulamentului ASF nr. 10/2016 și a Regulamentului ASF
nr. 11/2016, prin exercitarea unui control periodic, permanent sau inopinat al activității asigurătorilor și
intermediarilor în asigurări, iar eventualele sancțiuni sunt stabilite de către Consiliul ASF conform art.
21^2 din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm faptul că, în temeiul prevederilor art. 4, alin. (4) din Norma nr. 18/2017 privind
procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro
brokerilor de asigurare, A.S.F. soluţionează petiţiile pe baza documentaţiei puse la dispoziţie atât de
către petent, cât şi de către societatea reclamată, iar prezenta adresă nu este un act administrativ de
autoritate în sensul art.1 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare și nu este
opozabilă terților.

Cu considerație,
Director, Șef serviciu,
Calin Mihai RANGU Lidia ILIESCU

Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică.

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro