Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 20201200588/16.12.

2020
Catre DREAM K2 ASIG SRL
E-mail reclamatii.daune@gmail.com

Stimate domn,

Având în vedere adresa dumneavoastră transmisă Autorității de Supraveghere Financiară și


înregistrată sub nr. 20201202220/15.12.2020 prin care ne comunicați faptul că suma solicitată a fost
achitată, vă informăm că autoritatea a luat act de cele transmise.
Această adresă nu este un act administrativ de autoritate în sensul art.1 din Legea 554/2004 cu
modificările și completările ulterioare și nu este opozabilă terților.

Cu stimă,

Director, Șef serviciu,


Calin Mihai RANGU Lidia ILIESCU

„Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii
nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 1/1