Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

20201202217 / 30-12-2020
Către: DREAM K2 ASIG SRL
În atenția: NAE ION
Email: asigurari.sediu@gmail.com

Stimate domn,

Referitor la petiția adresată Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrată sub nr.


20201202217 din data de 15-12-2020, vă comunicăm faptul că în temeiul prevederilor art. 5 alin.
(9) din Norma A.S.F. nr. 18/2017 s-a solicitat societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE
REASIGURARE S.A., o notă de fundamentare privind aspectele reclamate, precum și
documentația aferentă dosarului de daună nr. EJ00775864.

Din analiza documentației pusă la dispoziție, precum și din corespondența purtată cu


reprezentanții societății de asigurare, rezultă că urmare recepționării cererii de despăgubire a fost
achitată suma de 6,741.77 lei, cu titlu de despăgubire pentru readucerea vehiculului la starea
anterioară producerii accidentului.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, reprezentanții
asigurătorului au transmis adresa nr. EJ00775864-O1 din data de 29.10.2020, prin intermediul
căreia au comunicat oferta de despăgubire și motivele pentru care nu au fost aprobate pretențiile de
despăgubire în integralitate.
Plata despăgubirii a fost efectuată în temeiul art. 23 alin. (1) și (5) din Legea nr.132/2017, în contul
indicat prin cererea de despăgubire depusă la dosarul de daună.
Totodată, facem următoarele precizări:
- potrivit dispozițiilor art. 2.223 Cod Civil, coroborat cu cele ale art.14 din Legea 132/2017,
asigurătorul este obligat să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul
răspunde față de terțele persoane, despăgubirea acordându-se la un nivel egal cu întinderea
acestuia;
- în situația în care părțile nu pot conveni în amiabil asupra modului de calcul a sumei cuvenite
drept despăgubire, sunt aplicabile dispozițiile art. 23 alin (5) din Legea mai sus menționată,
potrivit cărora: „În situația în care părțile nu se înțeleg asupra cuantumului despăgubirii, suma
care nu face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 1/2
soluționat prin negocieri, prin soluționarea alternativă a litigiilor sau de către instanța
judecătorească”;
- referitor la cuantumul despăgubirii, legiuitorul a stabilit faptul că despăgubirile se stabilesc
după depunerea cererii de despăgubire – pe cale amiabilă, prin mecanisme de soluționare
alternativă a litigiului sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul în care nu s-a realizat
înțelegerea între părți.
Față de cele anterior prezentate, în situația în care considerați că există în continuare un litigiu cu
asigurătorul care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, vă comunicăm că acesta poate fi
soluționat în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (6) din Legea nr. 132/2017.
Prin activitatea de soluționare a petițiilor, A.S.F. nu soluționează dosare de daună. Potrivit
competențelor conferite de lege, Autoritatea nu poate impune anumite soluții sau plata anumitor
sume cu titlu de despăgubire în dosarele de daună.
Vă facem cunoscut faptul că aspectele semnalate care pot constitui posibile practici incorecte sunt
aduse în permanență în atenția direcțiilor cu atribuții de supraveghere, control și monitorizare a
regulilor de conduită din cadrul A.S.F. pentru analiză și stabilirea măsurilor care se impun.
Încălcarea prevederilor legale, a normelor adoptate în aplicarea legii, precum și a avizelor,
deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte se constată de A.S.F. prin
exercitarea unui control periodic sau inopinat al activității asigurătorilor și intermediarilor în
asigurări.
În cazul în care se constată săvârșirea unor fapte încadrate de legislația incidentă domeniului
asigurărilor ca fiind contravenții, măsurile care pot fi dispuse sunt cele prevăzute de Legea nr.
237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
Prezenta adresă nu este un act administrativ de autoritate în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 cu
modificările și completările ulterioare și nu este opozabilă terților.

Cu considerație,

Director, Șef serviciu,


Calin Mihai RANGU Lidia Iliescu
Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică.

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 2/2