Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

20201200569 / 14-12-2020
Către: DREAM K2 ASIG SRL
În atenția: Nae Ion
Email: asigurari.sediu@gmail.com

Stimate domn,

Referitor la petiția adresată Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrată sub nr.


20201200569 din data de 03-12-2020, vă comunicăm faptul că în temeiul prevederilor art. 5 alin.
(9) din Norma A.S.F. nr. 18/2017 s-a solicitat societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE
REASIGURARE S.A., o notă de fundamentare privind aspectele reclamate, precum și
documentația aferentă dosarului de daună nr. EJ00784107.

Din analiza documentației pusă la dispoziție, precum și din corespondența purtată cu


reprezentanții societății de asigurare, rezultă că urmare recepționării cererii de despăgubire a fost
achitată suma de 2.892,44 lei, cu titlu de despăgubire aferent daunei totale economice, fără a fi
înregistrate diferențe față de suma solicitată și suma de 701.82 lei cu titlu de despăgubire aferent
lipsei de folosință. Despăgubirea a fost acordată în cuantum egal cu întinderea prejudiciului
stabilită de către asigurător.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, reprezentanții
asigurătorului au transmis oferta de despăgubire nr. EJ00784107-O1 din data de 15-11-2020, prin
intermediul căreia au comunicat motivele pentru care nu au fost aprobate pretențiile de
despăgubire în integralitate.
Plata despăgubirii a fost efectuată în temeiul art. 23 alin. (1) și (5) din Legea nr.132/2017, în contul
indicat prin cererea de despăgubire depusă la dosarul de daună.
Menționăm faptul că A.S.F. a întreprins demersuri suplimentare la asigurător, urmând să vă
informeze în mod corespunzător în situația în care intervin elemente noi de natură să schimbe
soluția comunicată prin prezenta adresă.
Totodată, facem următoarele precizări:
- potrivit dispozițiilor art. 2.223 Cod Civil, coroborat cu cele ale art.14 din Legea 132/2017,

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 1/3
asigurătorul este obligat să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul
răspunde față de terțele persoane, despăgubirea acordându-se la un nivel egal cu întinderea
acestuia;
- potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 132/2017:
„Art. 14. - Cuantumul despăgubirilor
(1) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita
maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre
limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA, iar
asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea
păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.
(4) Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul le plăteşte cu titlu de dezdăunare
şi pentru cheltuielile de judecată şi/sau cheltuielile aferente în cazul soluţionării alternative a
litigiului persoanelor prejudiciate prin vătămare corporală sau deces şi prin avarierea ori
distrugerea de bunuri.”;
- în situația în care părțile nu pot conveni în amiabil asupra modului de calcul a sumei cuvenite
drept despăgubire, sunt aplicabile dispozițiile art. 23 alin (5) din Legea mai sus menționată,
potrivit cărora: „În situația în care părțile nu se înțeleg asupra cuantumului despăgubirii, suma
care nu face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi
soluționat prin negocieri, prin soluționarea alternativă a litigiilor sau de către instanța
judecătorească”;
- referitor la cuantumul despăgubirii, legiuitorul a stabilit faptul că despăgubirile se stabilesc
după depunerea cererii de despăgubire – pe cale amiabilă, prin mecanisme de soluționare
alternativă a litigiului sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul în care nu s-a realizat
înțelegerea între părți.
Față de cele anterior prezentate, în situația în care considerați că există în continuare un litigiu cu
asigurătorul care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, vă comunicăm că acesta poate fi
soluționat în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (6) din Legea nr. 132/2017.
Prin activitatea de soluționare a petițiilor, A.S.F. nu soluționează dosare de daună. Potrivit
competențelor conferite de lege, Autoritatea nu poate impune anumite soluții sau plata anumitor
sume cu titlu de despăgubire în dosarele de daună.
Vă facem cunoscut faptul că aspectele semnalate care pot constitui posibile practici incorecte sunt
aduse în permanență în atenția direcțiilor cu atribuții de supraveghere, control și monitorizare a

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 2/3
regulilor de conduită din cadrul A.S.F. pentru analiză și stabilirea măsurilor care se impun.
Încălcarea prevederilor legale, a normelor adoptate în aplicarea legii, precum și a avizelor,
deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte se constată de A.S.F. prin
exercitarea unui control periodic sau inopinat al activității asigurătorilor și intermediarilor în
asigurări.
În cazul în care se constată săvârșirea unor fapte încadrate de legislația incidentă domeniului
asigurărilor ca fiind contravenții, măsurile care pot fi dispuse sunt cele prevăzute de Legea nr.
237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
Prezenta adresă nu este un act administrativ de autoritate în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 cu
modificările și completările ulterioare și nu este opozabilă terților.

Cu considerație,

Director, Șef serviciu,


Calin Mihai RANGU Lidia Iliescu

Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică.

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 3/3