Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT PRESTARI SERVICII

Incheiat intre:

1.Partile

1.1. GENS K2 CENTRUL DE DAUNE SRL, cu sediul Sat Sipotu, Com Lipanesti, Nr 93H,
Jud Prahova, avand C.U.I 39201875, Nr. Reg. Com. J29/790/2018, Tel: 0726233103, Email:
asigurari.sediu@gmail.com avand cont bancar RO 50 CARP 030201252960RO02 deschis la
Banca Patria Bank, Agentia Ploiesti, reprezentata prin dl. Nae Ion, in calitate de administrator ,
denumita in continuare Prestator,

si

Dl. ……………………………..… domiciliat in Loc ……………………………… posesor CI


seria …………….. Nr …………….. eliberat de ……………………. la data de
…………………………..avand CNP …………………… ,
reprezentant al SC …………………………………….. cu sediul în ………………………
str………………………….., nr…………………… . judeţ ………….., tel. ………………………………
, înregistrată la ORC sub nr. ……………………………. CUI ……………………, cont bancar
………………………….., deschis la banca ………………………………….
denumita in continuare Beneficiar.
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor specifice activitatii de instrumentare a
dosarelor de dauna din riscuri asigurate, riscuri intervenite asupra bunurilor Beneficiarului.
2.2 Activitatea prestatorului se va desfasura prin intermediul persoanei desemnate de catre
reprezentatul legal al acestuia respectiv dl. NAE ION, domiciliat in Sat Sipotu, Nr 93 H, Jud
Prahova, posesor CI, seria PX Nr 409161, eliberat de SPCLEP Boldesti-Scaeni, avand CNP
1610710293106.
Art. 3 PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
3.1 Gratuit daca reparatia autovehicului se realizeaza intr-un service partener al Prestatorului.
3.2 Un procent de 5% din suma acordata drept despagubire aprobata la plata de firma de
asigurari in caz de dauna totala a autoturismului sau in cazul reparatiei in regie proprie.
3.3 Plata se va realiza in termen de 5 zile in baza facturii emisa de catre prestator prin virament
bancar sau cash.Factura se va transmite prin email/fax/curier catre Beneficiar.
Art. 4 DURATA CONTRACTULUI
4.1 Prezentul contract se incheie pe perioada necesara pana la finalizare instrumentarii dosarului
cu incepere de la data semnarii contractului si pana la data primirii unui raspuns final asupra
dosarului de dauna de la asigurator privind suma despagubirilor.

Art. 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI


5.1 Sa depuna diligentele necesare intocmirii corecte si complete a dosarului de dauna pentru si
in numele beneficiarului asigurat.
5.2 Sa urmareasca indeaproape activitatea firmei de asigurari si incadrarea in termenele legale cu
privire la solutionarea dosarului de dauna.
5.3 Obligatiile asumate de Prestator prin prezentul contract sunt de diligenta, iar nu de rezultat.

Art. 6 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI


6.1 Sa comunice clar si complet cerintele prestatorului cu privire la toate imprejurarile producerii
daunei precum si documentele necesare instrumentarii dosarului de dauna.
6.2 Sa emita procura notariala / imputernicire / delegatie in numele Prestatoului PJ sau PF.
6.3 In situatia in care beneficiarul denunta unilateral si nu instiinteaza cu 15 zile inainte de data
rezilierii sau daca se razgandeste privind serviciile oferite de Prestator, va ramane obligat la plata
tuturor sumelor prevazute in prezentul contract (daca e cazul).
Art.7 DISPOZITII FINALE
7.1 Prezentul contract constituie mandat special acordat din partea Beneficiarului in favoarea
Prestatorului pentru ca in numele sau si pentru el sa se prezinte in fata oricarei persoane fizice
sau juridice, sa faca orice declaratii necesare , sa semneze in numele si pe seama Beneficiarului,
sa intocmeasca si sa prezinte orice fel de documente ar fi necesare in indeplinirea mandatului.
7.2 Eventualele neintelegeri vor fi rezolvate pe cale amiabila utilizand mijloacele legale de
solutionare alternative a disputelor in conditiile legii.
Prezentul contract a fost incheiat azi, ……………… in 2(doua) exemplare originale.
PRESTATOR BENEFICIAR
GENS K2 CENTRUL DE DAUNE SRL
………………………….....