Sunteți pe pagina 1din 8

ORDIN Nr.

56/643/517/2017 din 29 martie 2017


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea
Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Energiei
EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI
Nr. 56 din 29 martie 2017
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 643 din 2 mai 2017
MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
Nr. 517 din 10 aprilie 2017
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 9 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin
Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi


justiţiei sociale emit următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea
Comercială Electrocentrale Grup - S.A., prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul energiei,
Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,


Viorel Ştefan
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL ENERGIEI
Societatea ELECTROCENTRALE GRUP - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI


pe anul 2017

-
mii lei -

______________________________________________________________________
________
| | INDICATORI | Nr.|
Propuneri |
| | | rd.|
an 2017 |
|_____________|_______________________________________________|____|
___________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
|_____|_______|_______________________________________________|____|
___________|
| I. | | | VENITURI TOTALE | 1 |
5.988 |
| | | | (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 1| | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 |
5.948 |
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | | | a) subvenţii, cf. prevederilor legale în | 3 |
|
| | | | | vigoare | |
|
| |___|___|___|___________________________________________|____|
___________|
| | | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în| 4 |
|
| | | | | vigoare | |
|
| |___|___|___|___________________________________________|____|
___________|
| | 2| | Venituri financiare | 5 |
40 |
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 3| | Venituri extraordinare | 6 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| II | | | CHELTUIELI TOTALE | 7 |
5.978 |
| | | | (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 1| | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 |
5.978 |
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | A.| cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 |
2.461 |
| | |___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | B.| cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte | 10 |
241 |
| | | | asimilate | |
|
| | |___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | C.| cheltuieli cu personalul, din care: | 11 |
3.100 |
| | |___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | | C0 | ch. de natură salarială (rd. 13 + rd. | 12 |
1.868 |
| | | | | 14) | |
|
| | |___|______|________________________________________|____|
___________|
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 |
1.695 |
| | | |______|________________________________________|____|
___________|
| | | | C2 | bonusuri | 14 |
173 |
| | | |______|________________________________________|____|
___________|
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din | 15 |
118 |
| | | | | care: | |
|
| | | |______|________________________________________|____|
___________|
| | | | C3.a)| cheltuieli cu plăţi compensatorii | 16 |
28 |
| | | | | aferente disponibilizărilor de personal| |
|
| | | |______|________________________________________|____|
___________|
| | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de | 17 |
591 |
| | | | | mandat şi altor organe de conducere şi | |
|
| | | | | control, comisii şi comitete | |
|
| | | |______|________________________________________|____|
___________|
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 18 |
523 |
| | | | | socială, fondurile speciale şi alte | |
|
| | | | | obligaţii legale | |
|
| | |___|______|________________________________________|____|
___________|
| | | D.| alte cheltuieli de exploatare | 19 |
176 |
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 2| | Cheltuieli financiare | 20 |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 3| | Cheltuieli extraordinare | 21 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 |
10 |
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 |
|
| | | | IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 1| | Rezerve legale | 25 |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 2| | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale | 26 |
|
| | | | prevăzute de lege | |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 3| | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 27 |
10 |
| | | | precedenţi | |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 4| | Constituirea surselor proprii de finanţare | 28 |
|
| | | | pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi | |
|
| | | | externe, precum şi pentru constituirea | |
|
| | | | surselor necesare rambursării ratelor de | |
|
| | | | capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi | |
|
| | | | altor costuri aferente acestor împrumuturi | |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 5| | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 6| | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor| 30 |
|
| | | | de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 7| | Participarea salariaţilor la profit în limita | 31 |
|
| | | | a 10% din profitul net, dar nu mai mult de | |
|
| | | | nivelul unui salariu de bază mediu lunar | |
|
| | | | realizat la nivelul operatorului economic în | |
|
| | | | exerciţiul financiar de referinţă | |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 8| | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau | 32 |
|
| | | | local în cazul regiilor autonome, ori | |
|
| | | | dividende cuvenite acţionarilor, în cazul | |
|
| | | | societăţilor/companiilor naţionale şi | |
|
| | | | societăţilor cu capital integral sau majoritar| |
|
| | | | de stat, din care: | |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | a)| dividende cuvenite bugetului de stat; | 33 |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | b)| dividende cuvenite bugetului local; | 33a|
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | c)| dividende cuvenite altor acţionari; | 34 |
|
| |___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 9| | Profitul nerepartizat pe destinaţiile | 35 |
|
| | | | prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează | |
|
| | | | la alte rezerve şi constituie sursă proprie de| |
|
| | | | finanţare | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, | 37 |
|
| | | | din care: | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | a)| cheltuieli materiale | 38 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | b)| cheltuieli cu salariile | 39 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | c)| cheltuieli privind prestările de servicii | 40 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | d)| cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | e)| alte cheltuieli | 42 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| VIII| | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 1| | Alocaţii de la buget | 44 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | | | | alocaţii bugetare aferente plăţii | 45 |
|
| | | | | angajamentelor din anii anteriori | |
|
|_____|___|___|___|___________________________________________|____|
___________|
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII (SURSE PROPRII) | 46 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 1| | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 |
49 |
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 2| | Nr. mediu de salariaţi total | 49 |
42 |
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 3| | Câştigul mediu lunar pe salariat | 50 |
3.383 |
| | | | (lei/persoană) determinat pe baza | |
|
| | | | cheltuielilor de natură salarială | |
|
| | | | (Rd. 12 / Rd. 49) / 12 * 1000 | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 4| | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe| 51 |
3.264 |
| | | | baza cheltuielilor cu salariile | |
|
| | | | (lei/persoană) (Rd. 13 / Rd. 49) / 12 * 1000 | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 5| | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe | 52 |
142 |
| | | | total personal mediu în preţuri curente | |
|
| | | | (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 49) | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 6| | Productivitatea muncii pe total personal mediu| 53 |
|
| | | | (cantitate produse fine/persoană) | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 7| | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 54 |
998 |
| | | | (Rd. 7 / Rd. 1) x 1000 | |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 8| | Plăţi restante | 55 |
|
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|
| | 9| | Creanţe restante | 56 |
233.083 |
|_____|___|___|_______________________________________________|____|
___________|

---------------