Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 5 decembrie 2013

CLASA: a II-a B
ÎNVĂŢĂTOR: Pintilie Eva Petronela
ŞCOALA: Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu”
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba română
UNITATEA DE CONŢINUT: Bucuroși de oaspeți?
SUBIECTUL LECŢIEI: Crăiasa Zăpezii de Hans Christian Andersen
TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: sǎ citeascǎ corect, fluent, conștient şi expresiv textul;
O2: să integreze cuvinte noi într-o serie de enunţuri proprii;
O3: sǎ rǎspundǎ la întrebǎrile formulate pe marginea textului suport;
O4: să găsească cuvinte cu acelaşi înţeles sau cu înţeles opus pentru cuvinte
date;
O5: să identifice elementele reale şi cele imaginare din text;
O6: să explice utilizarea semnelor de punctuaţie;

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE:
Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, problematizarea,
observaţia, exerciţiul, jocul didactic, ”cubul”, „explozia stelară”
Mijloace de învăţare: fişe, manualul, imagini prezentate la calculator
Moduri de organizare: individual, frontal, pe grupe
Resurse temporale: 90 minute
BIBLIOGRAFIE:
 „Limba şi literatura română” – manual pentru clasa a II-a – Marcela
Peneş, 2000
 „Să dezlegăm tainele textelor literare” – clasa a II-a – Carmen
Iordăchescu, 2007
 „Sinteze de metodică a predării limbii şi literaturii române în
învăţământul primar”, Elena Popescu, Dumitru Logel, Ed. Carminis, 2007
 „Activităţi în completarea programului din ciclul primar” – Viorica
Pârâială, 2007
 Programa şcolară pentru clasa a II-a
Secvenţele Timp Ob Conţinutul instructiv-educativ Strategii de învăţare
lecţiei op. Evaluare
Metode Mijloace Moduri
de de org.
învăţare
-capacitatea de
1.Moment 1’ ☺Pregătirea elevilor pentru activitate conversaţia frontal concentrare a
organizatoric ☺Organizarea clasei atenţiei

2.Verificarea 3’ ☺Verific cantitativ și calitativ tema pentru conversația caiete individual


temei acasă

3. Captarea 4’ ☺Se face cu ajutorul unui fragment din conversația laptop frontal
atenţiei desenul animat Crăiasa Zăpezii. explicația
☺Lansez o discuție pe baza imaginilor
observate. (Recunoașteți desenul animat? Ce
personaje ați observat? Despre cine
povestește bunica?)

☺Anunţ tema şi obiectivele pe înţelesul


4. Anunţarea 1’ elevilor. explicaţia caiete frontal
temei şi a ☺Scriu data şi titlul la tablă, iar elevii vor
obiectivelor scrie în caiete. individual
5.Dirijarea ☺ Prezint date biografice despre autorul H.
învăţării 36’ C. Andersen. (Anexa 1) explicaţia frontal
☺Lansez întrebarea: „Ce vă vine în minte
când auziţi cuvintele Crăiasa Zăpezii”? Se manual
scriu toate răspunsurile elevilor sub formă de
ciorchine. (Anexa 2) exerciţiul oral
☺Se face citirea model, apoi adresez câteva dialogul
O1 întrebări. (În ce anotimp se petrece povestea?
Ce personaje ați cunoscut? Cu cine sunt
O3 asemanați fulgii de nea? Ce nume are regina
fulgilor de nea? Ce a văzut băiatul la individual
fereastră? Ce spune povestea despre Crăiasa
Zăpezii?)
O1 ☺Se face citirea în lanț, selectiv.
☺Se identifică cuvintele necunoscute, se
scriu la tablă și se explică.
O2 ☺Cer elevilor să alcătuiască enunțuri cu
ajutorul cuvintelor noi.
☺Se va citi integral textul de către 3-4 elevi.
Ora a II-a

5.Dirijarea 10’ O1 ☺Solicit citirea textului în şoaptă, apoi cu exerciţiul individual oral
învăţării voce tare, pe roluri.

O3 ☺Elevii vor avea ca sarcină de formulat ”explozia planșă


întrebări care încep cu ajutorul cuvintelor stelară”
CINE?, CE?, CÂND?, UNDE?, DE CE?.

6.Obţinerea 18’ ☺Elevii vor roti un cub pe feţele cărora vor


performanţelor avea următoarele cerinţe:
1. Descrie Crăiasa Zăpezii
O5 2.Compară.Cu cine sunt comparați fulgii?
3.Analizează. Care sunt semnele de „cubul” cub frontal scris
punctuație întâlnite în text.
O6
4. Asociază. Găsiţi cuvintele cu înţeles
asemănător pentru: fișă
O4 strălucitor-…………
regină-………………
zice-…………………
şi cu înţeles opus pentru
îngheţat-……………………….
răspunde-………………………
creşte-…

5. Aplică – Completați enunțurile folosind


cuvinte din text.
6.Argumentează – De ce s-a speriat băiatul ?

7.Feed-backul 8’ O3 ☺ Vor lucra exerciții aplicative în PPT la problemati-


laptop. zarea laptop frontal oral

☺ Elevii vor ordona enunțurile, potrivit


8. Evaluare 7’ O3 întâmplărilor din text, scrise pe fulgi de exercițiul fulgi frontal scris
zăpadă, apoi le vor scrie pe caiete.

9.Încheierea 2’ ☺Apreciez cum au răspuns elevii la lecţie. conversaţia frontal calificative


activităţii ☺Tema pentru acasă: Vor avea de răspuns la explicaţia
întrebările din manual, pag. 35.
ANEXA 1 – FIŞA AUTORULUI

1805 -1875

S-a născut la data de 2 aprilie 1805, în localitatea Odense din Danemarca.


Basmele sale au fost traduse în peste o sută de limbi şi continuă să fie
publicate în milioane de exemplare în întreaga lume.
Cele mai cunoscute povești sunt: “Degeţica”, “Crăiasa Zăpezilor”,
“Răţuşca cea urâtă”, “Mica sirenă”, “Hainele noi ale împăratului” şi
“Prinţesa şi bobul de mazăre”
În portul din Copenhaga există o statuie a micii sirene, plasată în memoria
lui Hans Christian Andersen, iar ziua de 2 aprilie, ziua de naştere a lui Andersen,
este celebrată drept Ziua Internaţională a Cărţii Pentru Copii.
ANEXA 2 – CIORCHINELE

CRĂIASA ZĂPEZII
ANEXA 3
FIȘĂ DE LUCRU

1. Descrie Crăiasa Zăpezii


________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Compară.Cu cine sunt comparați fulgii?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Analizează. Care sunt semnele de punctuație întâlnite în text.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Asociază. Găsiţi cuvintele cu înţeles asemănător pentru:


strălucitor-…………
regină-………………
zice-…………………
şi cu înţeles opus pentru
îngheţat-……………………….
răspunde-………………………
creşte-…

5. Aplică. Completați enunțurile folosind cuvinte din text:


Flori …………………… se țes pe geamuri.
Au început să roiască albinele………………
Fulgul s-a prefăcut într-o femeie cu ……………………….. țesută
din…………………… de zăpadă

6.Argumentează. De ce s-a speriat băiatul ?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________