Sunteți pe pagina 1din 11

DATA:

CLASA: a II –a
ÎNVĂŢĂTOARE :
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iarna
TEMA LECŢIEI: ,,Crăiasa Zăpezii“după Hans Christian Andersen
TIPUL LECŢIEI: transmitere/asimilare de noi cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1 să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat
1.2 să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ
2.1 să îmbine enunţurile într-un mesaj propriu
2.2 să pronunţe clar şi corect enunţuri
3.2 să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit
3.4 să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere
4.3 să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii
4.4 să scrie corect, lizibil şi îngrijit texte
4.5 să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare,linia de dialog,
virgula, două puncte)
SCOPUL LECŢIEI:
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE
O1: să citească corect, conştient şi cursiv textul;
O2: să explice cuvintele noi;
O3: să integreze cuvintele noi în enunţuri ;
O4: să identifice elementele esenţiale ale textului (titlu, autor, personaje);
O5: să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
O6: să participe activ la conversaţiile pe marginea textului.
OA1: Stimularea interesului pentru toate genurile de opere literare
AFECTIV ATITUDINALE:
- să manifeste interes pentru lecţie;
- sensibilizarea elevilor cu frumosul creaţiilor literare;
- să coopereze cu colegii pentru realizarea unor sarcini.
PSIHOMOTORII: să păstreze o poziţie corectă corporală în timpul
desfăşurării lecţiei
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE , PROCEDEE ŞI TEHNICI DE LUCRU: conversaţia, observaţia,
explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, cadranele,lectura explicativă, citire în lanţ,
citire selectivă, metoda RAI.
b)MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: c) RESURSE :
- UMANE: elevii clasei
- SPAŢIALE: sala de clasă
FORME DE evaluare: frontală, individual, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE:
Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu - Limba şi literatura română, manual pentru
clasa a II-a, Editura Aramis, 2004;
Gabriela Bărbulescu, Daniela Beşliu - Metodica predării limbi şi literaturii
române în învăţământul primar;
Dan Beşliu, Ion Bordea, Rodica Chirilă, V. Constantin, O. Dorca, C. Grigorescu
– Comunicare. Limba română, Editura Nomina, 2010;
Nr. Momentele Ob. Conţinut informaţional Forme de organizare Evaluare
Crt. lecţiei op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de
procedeee didactice organizare
1 Moment - Fac prezenţa. Elevii îşi pregătesc cele conversaţia Manuale frontal Observaţia
organizatoric - Asigur condiţiile necesare unei bune necesare pentru începere orei de caiete curentă
desfăşurări a lecţiei. limba şi literatura română..
- Cer elevilor să se pregătească pentru
lecţie.
2 Verificarea Elevii corectează fiecare tema exerciţiul caiete frontal frontală
temei Verific tema calitativ si cantitativ, colegului de bancă conversaţia individual
corectând împreună cu elevii
eventualele greşeli. Fiecare elev va
corecta tema colegului de bancă.
La sfârşit voi aduna caietele de tema
pentru a vedea cum au corectat fiecare
elev tema celuilalt.

3 Reactualizarea
cunoştinţelor Se verifică tema pentru acasă
calitativ şi cantitativ. Conversaţia
Se verifică cunoştinţele referitoare la Elevii răspund la întrebări. explicaţia Frontal frontală
semnele de punctuaţie învăţate :
punctul şi semnul întrebării, semnul individual
exclamării.
1. Se pun întrebări.
- Ce este propoziţia?
- Când folosim semnul punct?
- Dar semnul întrebării?
- La sfârşitul căror propoziţii folosim exerciţiul caiete
semnul exclamării? Elevii alcătuiesc propoziţii.

2. Alcătuiţi propoziţii care să exprime


o mirare, un îndemn, o urare, un salut.

4 Captarea OA1 Citesc o mică pozie. Conversaţia Fişă Observare


atenţiei ,,Ea este a zăpezior crăiasă Elevii ascultă. euristică Anexa 2 frontal curentă
şi din palat de gheaţă vine.
Spuneţi : Aşa-i că e frumoasă?
La iarnă poate să o vadă oricine.“
5 Anunţarea O1 Astăzi copii vom învăţa o nouă Elevii recepţionează. Conversaţia Caiete
titlului lecţiei şi O2 lecţie: ,,Crăiasa Zăpezii“ după Hans Notează în caiete. explicaţia tablă frontal frontală
a obiectivelor O3 Christian Andersen. Voi scrie titlul
lecţiei şi autorul pe tablă.
Astăzi vom citi lecţia, vom explica
cuvintele necunoscute, vom alcătui
propoziţii cu ele, vom lucra pe fişe ,
vom lucra pe echipe.

6 Dirijarea Solicit elevilor să citească lecţia în Elevii ascultă.


învăţării gând. Lectura
Se solicită citirea lecţiei în gând de explicativă Manual
O1 către elevi şi sublinierea cuvintelor Elevii citesc în gând lecţia.. caiete frontal Frontal
necunoscute. Poze
O2 Se citeşte lecţia model de către cadru Conversaţia relevante
didactic. Prezint elevilor poze relevante euristică ptr. individual
O3 pentru fiecare fragment al lecţiei. fiecare
Se citeşte textul în lanţ, selectiv şi Elevii citesc. fragment
integral de către elevi. Elevii recpţionează. al lecţiei.
Se explică cuvintele noi la tablă şi pe (anexa 3)
caiete. Citire în
Se alcătuiesc enunţuri cu ajutorul lanţ.selectivă.
cuvintelor şi expresiilor noi din text.
Rezolvă exerciţiul nr. 1 pag. 53. Elevii răspund la întrebări.
Cer elevilor să răspundă la întrebări Exerciţiul.
legate de conţinutul lecţiei.

7 Realizarea Se solicită formularea de întrebări pe Metoda RAI Manual Pe grupe. Acordare


performanţelor O5 baza conţinutului textului. Elevii se Elevii cooperează cu colegii. caiete de puncte
împart în două grupe şi adresează Pun întrebări . Răspund la şi
O6 întrebările membrilor celeilalte grupe. întrebări. aprecieri
Se acordă câte un punct pentru fiecare
întrebare corectă, respectiv pentru
fiecare răspuns corect. Rolurile se
inversează sau îndeplinesc succesiv.
8 Asigurarea Împart elevilor fişe pe care le vor lucra Elevii lucrează individual pe exerciţiul Fişe Individual individual
feedbakului individual. fişe. cadrane (anexa 1)
9 Asigurarea Fac aprecieri asupra modului cum au Elevii ascultă, notează tema. Explicaţia Manuale Frontal Aprecieri
retenţiei şi a participat elevii la lecţie. conversaţia caiete individual orale
transferului Anunţ elevilor tema pentru acasă.
Anexa1

CRĂIASA ZĂPEZII
DUPĂ HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Care sunt personajele din text? Găsiţi cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele:
zăpadă =
pom =
crăiasă =
harnice =
troiene =

Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii


Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la sfârşitul lor
semnul întrebării.
ANEXA 2

Crăiasa

Ea este a zăpezilor crăiasă,


Şi din palat de gheaţă vine.
Spuneţi : Aşa-i că e frumoasă?
La iarnă poate să o vadă.