Sunteți pe pagina 1din 4

EXAMEN DISCIPLINA: PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR

OMULUI
17.05.2020

DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL ÎN PRACTICA CURȚII EUROPENE A


DREPTURILOR OMULUI

Student: Ciote Adelina


Anul II IF

INTRODUCERE:
Accesul la justiție permite persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor,
să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul
procedurii penale. Conform legislației internaționale și europene a drepturilor omului,
noțiunea de ,, acces’’ la justiție obligă statele să garanteze oricărei persoane dreptul de a se
adresa instanței – sau, în anumite circumstanțe, de a se adresa unui alt organism pentru
soluționarea alternativă a litigiilor – pentru a obține o măsură reparatorie, în cazul în care se
constată că drepturile persoanei au fost încălcate. Prin urmare, acesta este, de asemenea, un
drept care permite persoanelor să își exercite alte drepturi. În legislația europeană a
drepturilor omului, noțiunea de acces la justiție este consacrată în articolele 6 și 13 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (ECHR) și în
articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care garantează dreptul la un proces
echitabil și la o un remediu efectiv, conform interpretării date de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO) și, respectiv, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
(CJUE). Cu toate că punerea în aplicare a dispozițiilor ECHR și ale Cartei drepturilor
fundamentale a UE este guvernată de sisteme distincte, ambele accentuează ideea necesității
punerii în aplicare în primul rând la nivel național a dreptului la un remediu efectiv și a celui
la un proces echitabil.

Dreptul la un proces echitabil este reglementat în art. 6 din Convenție, astfel că:

1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în
termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va
hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie
pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului
pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii
publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele
minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată
absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să
aducă atingere intereselor justiţiei.

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va


fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul:

a. să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod
amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa;

b. să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c. să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu

dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un


avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer;

d. să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea


martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării;

e. să fie asistat gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la
audiere.

Conform legislației CoE, dreptul la un proces echitabil și public în temeiul articolului 6 din
ECHR se aplică în ceea ce privește acuzațiile penale și litigiile privind drepturile și obligațiile
civile, În conformitate cu legislația UE, potrivit articolului 47 din Carta drepturilor
fundamentale a UE, acest drept este aplicabil oricărui tip de procedură referitoare la
drepturile și libertățile care derivă din legislația UE. Jurisprudența referitoare la dreptul la un
proces echitabil este amplă. Secțiunea de față prezintă diferite elemente principale ale acestui
drept, care includ: dreptul la egalitatea armelor, dreptul la o procedură contradictorie și
dreptul la o hotărâre motivată. Așa cum s-a reținut în capitolul 1, jurisprudența CEDO este
relevantă pentru interpretarea drepturilor Cartei acolo unde aceste drepturi corespund.
Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE corespunde articolului 6 din ECHR cu
privire la acest aspect. Conform legislației CoE, procesul este considerat echitabil în funcție
de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de posibilitatea persoanei de a avea acces la justiție.
Se va lua în considerare procedura judiciară în ansamblul său (și anume, de la momentul
declanșării procedurii, inclusiv interogatoriul efectuat de către organele de poliție în cauze
penale, până la soluționarea finală a unui recurs). Articolul 6 din ECHR se aplică și executării
hotărârilor pentru că, în final, în situația în care persoana nu poate asigura executarea
hotărârii la finalul procedurii, dreptul la un proces echitabil prezintă relevanță redusă. În
temeiul legislației CoE și al legislației UE, una dintre condițiile principale pentru dreptul la
un proces echitabil este „egalitatea armelor” între părți. Egalitatea armelor implică asigurarea
faptului că fiecare parte are posibilitatea rezonabilă de a-și susține cauza în condiții care nu
dezavantajează niciuna dintre părți. Orice sesizare privind lipsa egalității armelor „va fi
examinată în baza articolului 6 (1) pentru că principiul egalității armelor este doar una dintre
caracteristicile conceptului mai vast al unui proces echitabil, care include, de asemenea,
dreptul fundamental la o procedură contradictorie”. n conformitate cu legislația UE, legislația
secundară detaliază în continuare domeniul de aplicare al dreptului la un proces echitabil.

Atât în temeiului legislației CoE, cât și al legislației UE, o altă componentă esențială a
dreptului la un proces echitabil este dreptul la o procedură contradictorie. În principiu,
condițiile exercitării acestui drept sunt identice pentru atât pentru cauzele penale cât și pentru
cele fără caracter penal. În practică, dreptul la o procedură contradictorie include: • dreptul de
a fi informat și de a face observații cu privire la orice probe depuse pentru a influența decizia
instanței; dreptul la o perioadă de timp suficientă pentru a se familiariza cu probele în fața
instanței;dreptul de a propune probe. Instanțele trebuie să stabilească dacă procedura aplicată
în ansamblul său a respectat condițiile exercitării dreptului la o procedură contradictorie, Un
exemplu în cauza Užukauska/Lituania, autoritățile lituaniene au revocat licența pentru arme
de foc a reclamantului, deoarece informațiile din dosarele poliției indicau că acesta ar
prezenta un risc pentru societate. Reclamantul a fost obligat să își predea armele poliției, în
schimbul unei plăți. Acesta a contestat introducerea numelui său în evidențele operative, însă
acțiunea sa a fost respinsă pe baza materialelor confidențiale prezentate de către poliție.
Informațiile nu au fost comunicate și reclamantului. Informațiile din dosar erau esențiale în
cauza reclamantului, dat fiind că trebuiau să fie luate în considerare de către judecători pentru
a stabili dacă acesta a fost sau nu implicat în activități infracționale. Dosarul poliției era
singura dovadă a presupusului pericol pe care reclamantul îl reprezintă pentru societate.
Având în vedere faptul că reclamantul nu a fost informat cu privire la probele împotriva sa și
nu a avut posibilitatea de a se apăra (spre deosebire de poliție), procedura de soluționare a
cauzei nu a respectat condițiile unei proceduri contradictorii sau a egalității armelor și nu a
inclus măsuri de protecție adecvate pentru a proteja interesele reclamantului. CEDO a
constatat că s-au încălcat dispozițiile articolul 6 din ECHR,

Dreptul la o hotărâre motivată reprezintă un alt aspect fundamental al dreptului la proces


echitabil. O hotărâre motivată demonstrează că o cauză a fost judecată în mod corespunzător
și permite părților să introducă o cale de atac adecvată și efectivă.Instanțele nu sunt obligate
să răspundă detaliat la fiecare argument iar obligația de a motiva variază în funcție de natura
hotărârii și de circumstanțele cauzei. În cadrul procedurii penale, un proces cu jurați trebuie
să includă garanții suficiente pentru a permite inculpatului să înțeleagă de ce a fost găsit
vinovat. Acest lucru poate include îndrumări din partea judecătorului cu privire la aspecte
juridice sau probe și întrebări precise, fără echivoc, adresate juriului de către judecător, În
cadrul unei proceduri civile, instanțele sunt obligate să își motiveze corespunzător hotărârile,
pentru a permite persoanelor să formuleze cereri adecvate în căile de atac. O instanță învestită
cu soluționarea cererilor în căile de atac poate remedia o motivare necorespunzătoare a unei
instanțe inferioare. În principiu, este acceptabil ca o instanță învestită cu soluționarea
cererilor în căile de atac să achieseze pur și simplu la motivarea hotărârii organismului
inferior. Totuși, acest lucru s-a dovedit a fi insuficient atunci când plângerea introdusă în
prima cale de atac a avut drept obiect motivarea necorespunzătoare a instanței inferioare.
Motivarea instanței învestită cu soluționarea cererilor în căile de atac trebuie să se refere la
fondul problemei cu privire lacare urmează să se pronunțe aceasta într-o manieră care să
reflecte în mod adecvat rolul său, Dreptul la un proces echitabil înseamnă şi posibilitatea
rezonabilă a oricărei părţi de a expune cauza sa instanţei de judecată, în condiţii care să nu o
dezavantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se realizează prin asigurarea dreptului său la
apărare. Părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. În sens
material, acest drept include toate drepturile şi garanţiile procesuale, care asigură părţilor
posibilitatea de a-şi apăra interesele, iar în sens formal el include dreptul părţilor de a-şi
angaja un avocat. Dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 și 1 impune ca orice cauză
să fie audiată de către o „instanţă independentă şi imparţială” instituită de lege. Există o
legătură strânsă între noţiunile de independenţă şi imparţialitate obiectivă. Din acest motiv,
Curtea examinează adesea în solidar problema respectării acestora, Realizarea dreptului la
apărare în vederea respectării dreptului la un process echitabil, este asigurată şi prin modul de
organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, la baza căruia stau principiile legalităţii,