Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE COORDONARE ŞI ELABORARE A


LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PENTRU ANUL ACADEMIC 2017 - 2018

În conformitate cu reglementările în vigoare pot conduce lucrări de licență și disertație cadrele


didactice titulare şi asociate cu gradul didactic de Profesor, Conferenţiar, Lector. Cadrele didactice cu
grad de asistent vor putea coordona lucrări în regim de cotutelă.

I. Modalitatea de repartizare a studenţilor din anul III Licenţă şi anul II Masterat pe îndrumători
de lucrări de licență și disertație:

- numărul maxim de studenţi din anul III Licenţă ce pot fi îndrumaţi de un cadru didactic este 20
- numărul maxim de studenţi din anul II Masterat ce pot fi îndrumaţi de un cadru didactic este 15
- în funcţie de solicitări fiecare cadru didactic titular va putea să aleagă pentru îndrumare studenţi
de la ciclurile de Licenţă şi/sau Masterat, potrivit dreptului de îndrumare pe care îl are, în
proporţia dorită;
- în cazul în care numărul de solicitări depăşeşte numărul aprobat, cadrele didactice decid în
mod autonom asupra criteriilor de selecţie a studenţilor pe care doresc să-i îndrume;

II. Organizarea activităţii de coordonare şi elaborare a lucrărilor de licenţă / disertaţie

- până pe 20 octombrie 2017 cadrele didactice vor transmite tematica propusa pentru lucrările de
licență/disertatie pentru a fi afișată pe site;
- tematica propusă de fiecare cadru didactic trebuie să se încadreze în domeniul de competență
al acestuia, și să corespundă disciplinelor predate la programele de licență și masterat precum
și intereselor sale de cercetare;
- studenții vor alege împreună cu profesorul coordonator tema și vor stabili titlul; profesorul
coordonator nu va putea admite o lucrare elaborată anterior de către student (absolvire colegiu,
lucrare grad etc);
- lucrarea de licență/disertație trebuie să fie originală și să răspundă cerințelor de redactare
propuse la nivelul FSE;
- până pe 20 noiembrie 2017 cadrele didactice cu drept de îndrumare transmit către Prodecanul
FSE lista cu studenţii îndrumaţi la lucrările de licență/disertație fără a se depăși numărul maxim
de studenți îndrumați; în cazul temelor în cotutelă numărul de studenți se împarte la numărul de
îndrumători;
- cadrul didactic va stabili împreună cu studentul un acord privind elaborarea lucrării (Anexa);
- studentul va depune la Secretariatul FSE o copie după acest acord până pe 22 noiembrie
2017;
- până pe 20 decembrie 2017 prodecanul FSE efectuează repartizarea din oficiu a studenţilor
care nu şi-au exprimat opţiunea, către profesorii care mai au locuri disponibile pentru
îndrumare;
- până pe 15 ianuarie 2018 prodecanul prezintă la Decanat propunerea de listă finală cu
repartizarea studenţilor din anul III Licenţă şi anul II Masterat pe îndrumători de lucrări de
licenţă şi disertaţii, care, după ce este aprobată şi semnată, devine definitivă şi se trimite
studenţilor şi cadrelor didactice spre informare şi punere în aplicare.
- studenţii care nu şi-au exprimat interesul pentru a elabora lucrarea de licenţă/disertaţie pană la
data de 20.01.2018 nu vor mai putea susţine examenul de finalizare a studiilor în anul
academic în curs;
- schimbarea îndrumătorului după data de 20.01.2018 se face doar cu acordul ambelor cadre
didactice implicate, în măsura locurilor disponibile, până la data de 31.01.2018

La nivelul departamentului se poate discuta și aviza tematica propusă de fiecare cadru didactic și se
pot stabili şi alte criterii de detaliu, pentru repartizarea locurilor, cu respectarea reglementărilor în
vigoare şi a numărului maxim de studenţi stabilit.
In funcţie de posibilitățile existente la nivelul USV, fiecare cadru didactic va crea o clasă în Turnitin si
studentii vor fi instruiți să-și introducă singuri lucrările, urmând ca raportul generat să fie vizualizat de
către coordonator și de către decan/prodecan/director departament.

DECAN,

conf. univ. dr. Aurora Adina COLOMEISCHI


Anexa

ACORD PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Subsemnatul …………………….……………………………………………………………………………….,

student în anul ………….., la programul………………………………………………………………………,

specializarea…………………………………………………………………………………………………….. ,

prin prezenta mă angajez să elaborez lucrarea de ……………………….……………………… cu titlul

…………….…………………………………………..………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

sub coordonarea dlui/dnei ……………………………………………………………………………………,

respectând următorul calendar

- 20 noiembrie – stabilirea temei


- 20 ianuarie – definitivarea planului/ structurii lucrării
- 15 martie - realizarea primului draft al părţii teoretice şi definitivarea planului de cercetare
- 15 aprilie – finalizarea părţii teoretice şi realizarea demersului practic – investigativ,
colectarea datelor
- 15 mai – analiza datelor
- 5 iunie - redactarea raportului de cercetare şi finalizarea lucrării
- 10 iunie – predarea lucrării către coordonator

Student, Coordonator ştiinţific,

Data: