Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

______/_______________

Catre,

AJOFM Constanta

Subsemnatul/Subsemnata
....Stoica.Simona.Dumitrita...................................................., codul numeric
personal ......2880924071972......................................................................., cu
domiciliul/ resedinta în......Biruinta.................................., str.
.....Patriei........................ nr. …28., bl. …...., sc. …………...., ap…… ...,
judeţul/sectorul ….Constanta..............................., prin prezenta va rog sa
dispuneti repunerea în plata a indemnizaţiei de şomaj, începând cu data de
1.10.2020.........................................., în baza carnetului de evidenta nr.
…………………...

În fapt, motivul suspendãrii a fost .....reluarea


activitati................................................................
............................................................................................................................

Data 1.10.2020
Semnatura

…Sto)………………. ……………….