Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

- Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor,


constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
- Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată;
- Legea nr. 500\2002 Legea finantelor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu modificarile
ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea
materială a militarilor;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146 din 31 octombrie 2002,
republicată privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 Normele metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de
conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu
modificarile ulterioare, in special modificat prin Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 2021/2013;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015
privind documentele financiar-contabile*).
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M5/1999 de aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a
militarilor
- Instrucțiunile nr. 114 din 2013 privind răspunderea materiala a personalului
pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne
- Ordinul ministrului justitiei nr. 1760/2013 pentru aprobarea Metodologiei
privind stabilirea raspunderii patrimoniale a functionarilor publici cu statut special
din sistemul administratiei penitenciare.
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Republicată Codul muncii;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii,
răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în
Ministerul Apărării Naţionale
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 8/1999 Instructiuni privind
organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate in
administrarea MAN-la pace
- HOTĂRÂRE Nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- ORDIN Nr. 1718 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Precizărilor privind
întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului.