Sunteți pe pagina 1din 1

122 Dreptul concurenţei. Punerea în aplicare a regulilor de concurenţă III.

r de concurenţă III. Dreptul derivat al UE în materia punerii în aplicare a normelor de concurenţă 123

mecanismului concurenţial va conduce, credem noi, către o conturare mai Regulamentul (CE) nr. 1/2003 a fost modificat prin alte două acte normative:
clară a dreptului substanţial concurenţial. Regulamentul (CE) nr. 411/2004[1] [care a eliminat lit. (c) a art. 32] şi Regulamentul
În temeiul efectului direct al actelor normative emise de către legiuitorul (CE) nr. 1419/2006[2] [care a eliminat în totalitate art. 32 din Regulamentul (CE)
unional, instanţele naţionale trebuie să aplice acele reguli în litigiile ce au ca nr. 1/2003]. Este important de reţinut că apare şi o reglementare procedurală
obiect concurenţa dintre statele membre. Astfel, în Preambulul Regulamentului prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 773/2004[3], care stabileşte aspecte
(CE) nr. 1/2003 [1] se precizează că ypentru a se asigura aplicarea eficientă a legate de plângerile şi audierile în faţa Comisiei sau accesul la dosar al părţilor.
normelor comunitare de concurenţă şi funcţionarea corespunzătoare a Demersul actual vizează detalierea acestor norme, prin confruntarea
mecanismelor de cooperare prevăzute de regulament, este necesar să se jurisprudenţei aferente cu opiniile exprimate în doctrină şi cu propriile idei
impună autorităţilor de concurenţă şi instanţelor din statele membre să aplice, formulate cu ocazia prezentei analize.
de asemenea, articolele 81 şi 82 (actualele articole 101 şi 102) din tratat în În al treilea rând, observăm că există o serie întreagă de acte normative
cauzele în care aplică legislaţia naţională de concurenţă acordurilor şi practicilor care reglementează exceptările pe categorii, adică acele situaţii în care
care ar putea să afecteze comerţul dintre statele membre". Pe această linie de art. 101 alin. (1) TFUE este inaplicabil anumitor categorii de acorduri, decizii
idei, statele membre pot adopta o legislaţie proprie referitoare la menţinerea ale asocierilor de întreprinderi şi practici concertate. Cu titlu de exemplu,
concurenţei, însă cu condiţia de a nu aduce atingere principiilor comunitare menţionăm: Regulamentul (CE) nr. 487/2009 privind aplicarea art. 81 alin. (3)
sau altor norme emise la nivel comunitar. din tratat anumitor categorii de acorduri şi practici concertate în sectorul
Totuşi, aplicarea cât mai eficientă a principiului proporţionalităţiim presupune transporturilor aeriene; Regulamentul (CEE) nr. 1534/91 privind aplicarea
competenţa Comisiei de a impune anumite măsuri corective, prin intermediul art. 85 alin. (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii şi practici
unor decizii, măsuri care să pună capăt comportamentului ce denaturează concertate în sectorul asigurărilor; Regulamentul (CE) nr. 246/2009 privind
concurenţa. Deciziile astfel adoptate nu trebuie să afecteze competenţele aplicarea art. 81 alin. (3) din tratat anumitor acorduri, decizii şi practici concertate
autorităţilor naţionale de a constata şi lua anumite măsuri. În plus, apreciem stabilite între companiile maritime de linie (consorţii).
că orice acţiune trebuie să se bazeze pe o comunicare instituţională reală şi Pe Iângă toate aceste norme. trebuie precizat că sistemul normativ de
eficientă. pentru a identifica în mod corect competenţa şi măsurile necesare concurenţă se intersectează cu drepturile fundamentale şi principiile recunoscute
faţă o situaţie concretă. de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în sensul că acesta
Din punct de vedere normativ, în cadrul analizei pe care o expunem, vom trebuie interpretat şi aplicat cu respectarea drepturilor şi principiilor în cauză[4].
avea în vedere următoarele dispoziţii: Mai mult decât atât, tabloul este completat de dreptul complementar în
În primul rând, trebuie avute în vedere articolele aferente din Tratatul materia concurenţei.
privind funcţionarea Uniunii Europene, adică art. 101-106, care se regăsesc în
Secţiunea 1 (Reguli aplicabile întreprinderilor), din cadrul Capitolului I (Reguli 111
Regulamentul (CE) nr. 411/2004 al Consiliului din 26 februarie 2004 de abrogare a
de concurenţă), Titlul VII (Norme comune privind concurenţa, impozitarea Regulamentului (CEE) nr. 3975/87 şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3976/87
şi armonizarea legislativă) din partea a 111-a (Politicile şi acţiunile interne ale şi (CE) nr. 1/2003 în legătură cu transportul aerian dintre Comunitate şi ţările terte,
Uniunii). publicat în J.O. L 68 din 6 martie 2004, p. 1-2.
[2]
Regulamentul (CE) nr. 1419/2006 al Consiliului din 25 septembrie 2006 de
În al doilea rând, a fost elaborat Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4056/86 de stabilire a normelor detaliate de
privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele aplicare a dispoziţiilor articolelor 85 şi 86 din tratat la transportul maritim şi de
81 şi 82 (actualele art. 101 şi art. 102) din tratat, care a înlocuit Regulamentul modificare a Regulamentului (CE) nr. 1/2003 în sensul extinderii domeniului de aplicare al
nr. 17/1962 al Consiliului din 6 februarie 1962, primul regulament de punere acestuia pentru a include cabotajul şi serviciile tramp internaţionale, publicat în J.O. L
în aplicare a articolelor 81 şi 82 din tratat. De asemenea, menţionăm că 269 din 28 septembrie 2006, p. 1-3.
13)
Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfăşurarea
La pct. (5). procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 şi 82 din Tratatul
Articolul 5 alin. (4) prevede că: „in temeiul principiului proportionalitătii, acţiunea
121 CE, publicat în J.O. L 123 din 27 aprilie 2004, p. 18-24.
Uniunii, în conţinut şi formă, nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea [41Considerentul (37) din Preambulul Regulamentului (CE) nr. 1/2003 privind punerea
obiectivelor tratatelor. în aplicare a articolelor 101 şi 102 din tratat.