Sunteți pe pagina 1din 1

220 Dreptul concurenţei. Punerea în aplicare a regulilor de concurentă IV.

Rolul Consiliului Concurentei 221

o abatere de la regulile de concurenţă, autoritatea naţională de concurenţă Cooperarea dintre autorităţile de concurenţă ale statelor membre şi cea
trebuie să aplice o amendă şi, numai pe cale de excepţie, întreprinderea dintre Comisie şi aceste autorităţi este realizată şi facilitată de Reţeaua
vizată poate rămâne nesancţionată. Europeană de Concurenţă (denumită în continuare REC), care este compusă
În plus, o astfel de neaplicare a unei sancţiuni de către autoritatea naţională din autorităţile de concurenţă ale statelor membre, făcând legătura cu instituţia
de concurenţă poate fi acordată numai ca efect al unui program de clemenţă, Comisiei[ii. Practic, prin infiinţarea acestei entităţi este asigurată punerea în
prin intermediul căruia cooperarea întreprinderii a fost determinantă pentru aplicare a normelor din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, norme care presupun
descoperirea şi pentru sancţionarea unui cartel. În acest caz, imunitatea implicarea autorităţilor naţionale de concurenţă. Potrivit art. 1 alin. (1) din
întreprinderii este totală, fiind scutită de amendă. Acordarea unei imunităţi comunicarea invocată, reţeaua este în aplicarea şi controlul politicii comunitare
parţiale (prin care se aplică o amendă redusă) nu se încadrează în situaţia în domeniul concurenţei un forum de discuţii şi cooperare. În acest mod,
de excepţie în care autoritatea naţională nu aplică o sancţiune [1]. este creat un cadru instituţional în vederea cooperării între autorităţile de
Din perspectiva cooperării dintre autorităţile naţionale de concurenţă şi concurenţă, acest cadru constituind fundamentul pentru crearea şi menţinerea
Comisie, o primă competenţă este reprezentată de obligaţia autorităţilor unei culturi comune a concurenţei la nivel unional.
naţionale de a informa Comisia în legătură cu adoptarea unei decizii prin Este important să reţinem că, în interiorul REC, sunt stabilite mecanismele
care se solicită încetarea unei încălcări, se acceptă angajamente, se retrage de cooperare în scopul atribuirii cauzelor şi asistenţei (precum furnizarea de
beneficiul unui regulament de exceptare pe categorii sau se aplică o amendă, informaţii la începutul unei proceduri de concurenţă, schimbul de informaţii
cu 30 de zile înainte de adoptarea respectivei decizii [2]. În acest sens, autoritatea confidenţiale sau situaţiile în care are loc suspendarea sau încetarea unei
de concurenţă trebuie să furnizeze Comisiei un rezumat al cauzei şi decizia proceduri de concurenţă) şi mecanismele de cooperare instituite în scopul
preconizată în cauza respectivă [3]. Autorităţile de concurenţă ale celorlalte aplicării omogene a regulilor comunitare de concurenţă, în conformitate cu
state membre pot accesa aceste informaţii şi pot oferi şi ele, la rândul lor, dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2003. De asemenea, în cadrul acestei
informaţii în legătură cu încălcările cercetate. entităţi există un Comitet consultativ. care reprezintă un forum de experţi din
Articolul 12 din acelaşi act normativ reglementează „schimbul de informatd, diferite autorităţi de concurenţă şi care analizează anumite cauze şi aspecte
care este instrumentul principal pe care îl utilizează autorităţile naţionale de generale relative la dreptul european al concurenţei.
concurenţă în cooperarea cu instituţia Comisiei. În aceste informaţii sunt Pentru a atinge un grad cât mai ridicat de profesionalism al comunicării
incluse atât orice elemente de fapt sau de drept, cât şi informaţiile confidenţiale în materie, la nivelul României, a fost de nevoie de un proces de educare
obţinute în cadrul unei proceduri de concurenţă. şi instruire [2]. Înainte de aderarea României la UE, C.C. a participat la mai
Acest schimb de informaţii presupune o dinamică dublă, în sensul în multe programe, printre care, amintim şi no [31 proiectele Twinning, al căror
,

care pot cere şi primi informaţii şi autorităţile naţionale de concurenţă şi scop a fost închiderea capitolului de negocieri referitor la Politica în domeniul
Comisia. Articolul 11 alin. (2) prevede că obiectul schimbului de informaţii concurentei. În concret, este vorba despre trei astfel de proiecte: Proiect de
este reprezentat de „cele mai importante documente" obţinute în vederea Twinning 1999 — Aplicarea efectivă a politicii concurenţei şi ajutorului de stat,
punerii în aplicare a regulilor de concurenţă, fără a defini sau a menţiona alte în parteneriat cu Ministerul Federal al Finanţelor din Germania şi Autoritatea
criterii în funcţie de care să se determine importanţa documentelor. Evident, de Concurenţă din Italia; Proiect de Twinning 2002 — Dezvoltarea în continuare
această împrejurare rămâne la aprecierea Comisiei şi, din practică, reiese că
formulate în temeiul art. 101 TFUE; b) copii ale deciziilor de iniţiere a unei proceduri,
o gamă foarte largă de documente este considerată a fi importantă pentru a precum şi motivele în cazul în care nu este pornită o procedură: c) copii ale obiectillor
genera un schimb de informaţii(41 .
formulate de întreprinderi şi ale eventualelor observaţii ale unor părţi terţe; d) copii
ale deciziilor finale.
fil Pentru mai multe detalii, a se vedea T. FououEr, V. GIACOBBO -PEYRONNEL, J. acelaşi sens, a se vedea I.E. Rusu, op. cit., p. 76.
SLADIC, E. VANHAM, Regulile de concurentă aplicabile intreprinderilor (1 ianuarie 2013 in orice caz, la nivelul întregii Uniuni a fost nevoie de o adaptare la un sistem
— 31 decembrie 2013), în R.R.D.E. nr. 4/2014, p. 54. de gândire concurenţial, dat fiind faptul că pe continentul american fenomenul exista
121
Art. 11 alin. (4) teza I din Regulamentul nr. 1/2003. deja de mai mult de 50 de ani.
Art. 11 alin. (4) teza a II-a din Regulamentul nr. 1/2003.
13)
A se vedea A. TATAR, C. DEICA, Asistenţa acordată Consillului Concurenţei prin
[31

in practică, instituţia Comisiei poate solicita: a) copii ale notificărilor şi plângerilor


141
intermediul proiectului de Twinning, în Profil: Concurenţa, nr. 3/2007, p. 52.