Sunteți pe pagina 1din 1

216 Dreptul concurentei. Punerea în aplicare a regulilor de concurentă IV.

Rolul Consiliului Concurentei 217

instanţa belgiană a întrebat: dacă Regulamentul (CE) nr. 1/2003 dădea posi- Avocatul General, ci a utilizat şi temeiul juridic din art. 35 alin. (1)[1] din
bilitatea sau chiar obliga autoritătile naţionale de concurenţă să formuleze Regulamentul (CE) nr. 1/2003.
observaţii scrise şi să prezinte motive şi argumente în cadrul unei proceduri Revenind asupra naturii juridice a C.C., unii autori din domeniul concurenţei
de atac împotriva deciziilor acestora, pe de o parte, şi care organism al unei se limitează doar la a aprecia că autoritatea naţională de concurenţă este o
autorităţi naţionale de concurenţă dualiste (sau hibride) ar trebui să-şi asume autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale [2 .

o asemenea atribuţie, pe de altă parte. Noi dorim să expunem faptul că, aparent, C.C. are atribuţiile care sunt
Aşa cum a subliniat şi Avocatul General în concluziile prezentate în cauză [1], specifice atât unei autorităţi administrative, dar are şi atribuţii jurisdicţionale,
neacordarea statutului de parte în procedurile judiciare legate de o decizie a împrejurare care ne-ar putea conduce la ideea că setul de atribuţii ale C.C.
autorităţii de concurenţă este în neconformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3) din este de natură să aducă atingere separaţiei funcţiilor statului, prezumţiei
Regulamentul (CE) nr. 1/2003[2], care instituie dreptul autorităţilor de concurenţă de nevinovăţie, imparţialităţii şi independenţei justiţiei. Această ideea ar fi
de a înainta observaţii scrise instanţei naţionale din statul în cauză. Acest drept una mai puţin corectă, Curtea Constituţională lămurind cu acurateţe această
al autorităţilor naţionale de concurenţă nu este şi o obligaţie, dar neprezentarea problemă[3] .

în mod aproape sistematic ar compromite respectarea principiului general al Potrivit deciziei Curţii Constituţionale, Consiliul Concurenţei a fost înfiinţat ca
cooperării loiale[3]
. autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, măsurile dispuse
În conţinutul hotărârii, Curtea a reiterat considerentele Avocatului General, şi sancţiunile aplicate de acesta pe baza dispoziţiilor legale atacate fiind de
potrivit cărora faptul de a nu acorda autorităţii naţionale de concurenţă dreptul natură administrativă şi nu jurisdicţională.
de a fi parte procesuală în litigiu, adică de a împiedica apărarea deciziei pe Procedura prin care Consiliul Concurenţei constată şi sancţionează practicile
care aceasta a adoptat-o în interes general, prezintă riscul ca instanţa sesizată anticoncurenţiale prezintă anumite similitudini cu procedurile jurisdicţionale,
să fie total „captivă" motivelor şi argumentelor invocate de întreprinderile fără a se identifica însă cu acestea. Împrejurarea că faptele semnalate Con -
reclamante. Or, existenţa unui astfel de risc în domeniul încălcării normelor siliului sunt supuse investigaţiei pentru stabilirea adevărului, iar raportul de
de concurenţă poate compromite executarea obligaţiei specifice de a garanta investigaţie este examinat în plen, nu impune caracterizarea activităţii Consi-
aplicarea efectivă a art. 101 TFUE şi art. 102 TFUE. Concluzionând, Curtea liului ca o activitate jurisdicţională. Concluzia se impune, întrucât, în acest fel,
a stabilit că obligaţia ce revine unei autorităţi naţionale de concurenţă de a Consiliul nu soluţionează un litigiu privind existenţa, întinderea sau exercitarea
garanta aplicarea efectivă a art. 101 şi art. 102 TFUE impune ca aceasta să drepturilor subiective ale unei persoane şi nici nu adoptă măsuri de tragere la
aibă facultatea de a participa, în calitate de pârât, deci având calitate procesuală răspundere juridică de competenţa instanţelor judiciare, ci efectuează operaţii
pasivă, la procedura în calea de atac în faţa unei instanţe naţionale împotriva tehnico-juridice de cercetare, deliberare şi decizie, specifice iniţierii şi adoptării
deciziei adoptate de autoritatea naţională de concurenţă respectivă[4]. Hotărârea oricărui act administrativ.
1]
Considerentul (56) din Concluziile Avocatului General Paolo Mengozzi în cauza În atare situaţie, atâta timp cât deciziile adoptate de Plenul Consiliului
C-439/08, VEBIC c. Raadvoor de Mededinging, Minister van Economie. Concurenţei pot fi atacate în faţa unei instanţe judecătoreşti, în procedura
E2J Art. 15 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede: „Autoritătile de
concurenţă ale statelor membre, acţionând din oficiu. pot înainta observaţii scrise
11
Art. 35 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede: „Statele membre
instantelor nationale din statul membru respectiv, privind aspecte legate de aplicarea îşi desemnează autoritatea sau autoritătile de concurentă responsabile cu ap/icarea
articolului 81 sau 82 din tratat. Cu permisiunea instanţei în cauză, autorităţile respective articolelor 81 şi 82 din tratat astfel încât dispozitiile prezentului regulament să fie efectiv
pot de asemenea înainta observatii orale instantelor nationale din statul respectiv. Atunci respectate. Măsurile necesare pentru a conferi autoritătilor în cauză competenţa de
când aplicarea coerentă a articolului 81 sau 82 din tratat impune acest lucru, Comisia, a aplica aceste articole sunt luate până /a 1 mai 2004. Autoritătile desernnate pot
acţionând din oficiu, poate înainta observaţii scrise instanţelor statelor membre. Cu include instante".
permisiunea instanţei în cauză, Comisia poate formula şi observatii orale". [2] A se vedea A. COTUŢIU, G.V. SABĂU, op. cit., p. 147.
131
Considerentul (89) din Concluziile Avocatului General Paolo Mengozzi. [3] C.C.R., Decizia nr. 5/2006 referitoare la excepţia de
[4]
Considerentul (59) din CJUE, Hotărârea Curtii (Marea Cameră) din 7 decembrie neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 1 şi art. 2712 din O.U.G. nr.
2010, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW, cauza C-439/08. http://curia.europa.eu/juris/ de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=c-439/08&td=ALL. instanţei nu a fost servicii, publicată în M. Of. nr. 135 din 13 februarie 2006.
întemeiată numai pe art. 15 alin. (3) din Regulament, aşa cum a susţinut