Sunteți pe pagina 1din 2

222 Dreptul concurentei. Punerea în aplicare a regulilor de concurenţă IV.

Rolul Consiliului Concurentei 223

a capacităţii autorităţilor de concurenţă de a implementa acquis-ul comunitar ăţeanului şi a colectivităţilor; securitatea frontierelor;
în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat la standardele de aplicare ale securitatea energetică; securitatea transporturilor; securitatea sistemelor de
Uniunii Europene, in parteneriat cu aceleaşi două instituţii menţionate la primul aprovizionare cu resurse vitale; securitatea infrastructurii critice; securitatea
proiect; Proiect de Twinning 2004 — Atingerea la data aderării a unei capacităţi sistemelor informatice şi a celor de comunicaţii; securitatea activităţii finan-
administrative şi de aplicare a acquis-ului comunitar în domeniul concurenţei ciare, fiscale, bancare
şi ajutorului de stat corespunzătoare unui Stat membru, în parteneriat cu şi de asigurări; securitatea producerii şi circulaţiei
Autoritatea de Concurenţă din Italia şi Departamentul pentru Comerţ şi Industrie armamentului, muniţiilor, explozibililor, substanţelor toxice; securitatea in-
din Marea Britanie. Fără îndoială că asistenţa acordată prin aceste proiecte dustrial
şi-a pus amprenta asupra gradului de pregătire şi instruire profesională ale ă; protecţia împotriva dezastrelor; protecţia agriculturii şi a mediului
participanţilor desemnaţi de C.C., în sensul că le-a conferit competenţele de înconjurător; protecţia operaţiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital
comunicare în perimetrul concurenţei, ceea ce a facilitat aderarea, integrarea de stat sau a managementului acestora.
şi accentuarea implicării C.C. la construcţia Europei unite în domeniul său A fost observat că, aparent, şi credem noi că şi în realitate, textul de
de competenţă. lege are în vedere numai opera
ţiunile de concentrare economică notificabile
Consiliului Concurenţei, şi anume acelea care reprezintă o schimbare de durată
Capitolul al 111-lea. Elemente de cooperare
a structurii controlului şi care depăşesc pragurile valorice prevăzute la art. 12
institutională internă din Legea concurenţei nr. 21/1996 (cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor
implicate în opera
Unul dintre cele mai importante instrumente de cooperare instituţională
ţiune depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi
la nivelul executivului, prevăzut de Legea concurenţei, este mecanismul
când cel puţin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul
instituit la art. 47, în concret la alin. (9) şi următoarele. Alineatul (9) prevede
României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în
că, în situaţiile în care o operaţiune de preluare a controlului asupra unor
lei a 4.000.000 euro)111 .
întreprinderi sau a unor active prezintă riscuri pentru siguranţa naţională,
Potrivit art. 47 alin. (10) din Lege, alineat introdus prin art. I din Legea
Guvernul, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, va emite o
nr. 347/2015, în situa
hotărâre prin care, cu respectarea competenţei Comisiei Europene în acest
ţia în care CSAT comunică C.C. că o operaţiune de
domeniu, operaţiunea respectivă va fi interzisă. Consiliul Suprem de Apărare
concentrare economică este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranţa
a Ţării va fi informat de către Consiliul Concurenţei în legătură cu operaţiunile
na
de concentrare economică care sunt notificate acestuia, susceptibile să fie
ţională, termenele în legătură cu procedura pentru autorizarea concentrărilor
analizate din punctul de vedere al siguranţei naţionale. Bineînţeles că măsura în
economice se suspendă. Suspendarea încetează în două situaţii: atunci
care respectiva concentrare economică este susceptibilă să afecteze siguranţa
când se interzice opera
naţională poate fi stabilită exact de către CSAT.
ţiunea în cauză şi atunci când operaţiunea în cauză
Aceste dispoziţii trebuie coroborate cu dispoziţiile Hotărârii nr. 73 a Con- nu prezintă riscuri pentru siguranţa naţională, în ambele situaţii de la data
siliului Suprem de Apărare a Tării referitoare la aplicarea art. 47 alin. (9) din comunicării către C.C. a hotărârii CSAT [2].
Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioarem. În primul rând, art. 2 stabileşte care sunt domeniile din cadrul
Strategiei Naţionale de Securitate care intră sub incidenţa unei posibile analize,
A se vedea I. CAPITARIU, Operatiunile de preluare a controlului supuse notificării
în cazul unor operaţiuni de preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau CSAT şi procedura aplicabilă, http://www.juridice.ro/282823/operatiunile-de-prelua -
active sau în cazul unor operaţiuni de concentrare economică. Aceste dome- re-a-controlului-supuse-notificarii-csat-si-procedura-aPlicabila.html . Autorul apreciază
că, în realitate, deşi textul nu face distincţia între concentrări economice notificabile şi
[11 Actul normativ evocat poate fi consultat la adresa: http://csat.presidency.ro/ cele nenotificabile C.C., totuşi, legiuitorul ar fi avut intenţia de a limita obiectul analizei,
documente/Hotararea%20_73_12_04_2016_ro_14135ro.pdf. nii sunt: securitatea din punct de vedere al riscurilor pentru siguranţa naţională, numai la concentrările
cet notificabile.
! A se vedea A.-M. UDRIŞTE, op. cit., pct. 6. Autoarea subliniază că această modificare
[2

este importantă pentru că, în urma analizei CSAT, există riscul ca termenele prevăzute
pentru procedura concentrărilor economice să fie depăşite şi, pe cale de consecinţă,
operaţiunea de concentrare să se realizeze. Cu alte cuvinte, se poate ajunge în
situaţia paradoxală în care o concentrare potenţial periculoasă să aibă loc din cauza
procedurii relativ greoaie ce trebuie urmată exact în situaţia unor concentrări care
prezintă riscuri pentru siguranţa naţională.