Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 6.

STATUTUL JURIDIC COMPETENȚA


ORGANELOR VAMALE A RM

Întrebarea 1. Noțiunea și statutul juridic al organelor vamale ale RM.


Organele vamale ale RM sunt organe de stat ce reglementează raporturile juridice care
apar, se modifică și se sting în domeniul activității vamale, în baza normelor juridice dreptului
vamal.
Organul vamal este un organ al puterii executive care după caracterul său:
- este organul de ocrotire a normelor de drept;
- este împuternicit de stat;
- acționează din numele statului;
- își exercită funcțiile și sarcinile sale în domeniul activității vamale și în alte
domenii ale administrării înrudite cu el folosind metode și forme de activitate specifice.
Activitatea organelor vamale este universală și specifică.
Statutul juridic al organelor vamale este determinat de locul și rolul lor în sistemul
general al organelor publice ale RM. Astfel organele vamale fac parte din sistemul organelor
puterii executive. Respectiv, ele realizează atît funcția executivă cât și cea distributivă în
domeniul activității vamale.
Activitatea executivă a acestor organe constă în organizarea și realizarea practică
cotidiană a activității vamale. Apelând la diverse forme de metode, organele vamale își
realizează funcțiile și împuternicirile sale în domeniul: organizării trecerii peste frontiera vamală
a bunurilor și mijloacelor de transport; perceperii drepturilor de import - export; vămuirii și a
controlului vamal etc. Aceste direcții sunt fundamentale în activitatea organelor vamale.
Organele vamale îndeplinesc o activitate atât executiv-organizațională, cât și
distributivă. Ambele tipuri de activitate au o strânsă legătură reciprocă, și împreună constituie un
întreg unitar. Totodată, activitatea distributivă a organelor vamale își are particularitățile sale, cea
mai importantă dintre care este caracterul său normativ. Ea se manifestă prin adoptarea de către
organele vamale a actelor juridice corespunzătoare.
Activitatea executivă (organizațional-executivă) se poate realiza sub forma unor
ședințele de lucru ale colaboratorilor administrației, secțiilor organelor vamale, întrunirile pentru
schimbul de experiență și pentru recalificarea cadrelor vamale, conferințele științifico-metodice
și seminarele practice ale colaboratorilor organelor vamale.
O trăsătură definitorie importantă a organelor vamale, ce determină locul lor în sistemul
general al organelor puterii executive, este faptul că ele sunt incluse de legislația în vigoare în
rîndul organelor de ocrotire a normelor de drept.
Organele vamale sunt supuse Ministerului Finanțelor.
Caracterul de ocrotire a normelor de drept al activității organelor vamale, are
manifestări specifice concrete, care se evidențiază la analiza structurii activității vamale, și la un
șir de împuterniciri specifice ale acestor organe. Caracterul complex al activității vamale
determină prezența în această activitate a elementelor neomogene, inclusiv și a celor de ocrotire
a normelor de drept. Aceasta o dovedesc normele juridice prevăzute în art. 219-223 ale Codului
Vamal al RM. Potrivit acestor articole, organele vamale, în cazurile prevăzute de Codul Vamal al
RM, pot efectua urmărirea penală pe dosarele de contrabandă sau alte infracțiuni în domeniul
vamal. Volumul de bază a lucrului în legătură cu anchetarea cazurilor de încălcare a regulilor
vamale este pus pe seama organelor vamale și persoanelor oficiale ale acestora.
Caracterul de ocrotire a normelor de drept este confirmat și de posibilitatea de atacare al
actelor administrative, acțiunilor sau inacțiunilor organelor vamale și ale colaboratorilor vamali
(Capitolul XI al CV al RM). În special art. 288 al CV RM stipulează procedura depunerii
plângerii primare. Actele administrative, acțiunile sau inacțiunile organelor vamale și ale
colaboratorilor vamali sînt contestate inițial la Serviciul Vamal.
Plîngerile împotriva deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale
colaboratorilor vamali referitoare la efectuarea controlului vamal, vămuirii, actelor de procedură
în cazul de contravenție vamală sau la cercetarea lui (cu excepția cazurilor de atac al deciziilor
organelor vamale privind aplicarea simplificată de sancțiuni) și în alte chestiuni care nu se referă
la politica economică a Republicii Moldova pot fi depuse în instanța de judecată în a cărei rază
de activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii,
acțiuni sau a căror inacțiune sînt atacate.
Plîngerile împotriva deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale
colaboratorilor vamali sînt examinate în conformitate cu procedurile stabilite de legislatie
prevederile Codului de procedură civilă.
Alte plîngeri împotriva deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii Serviciului Vamal și ale
colaboratorilor lui pot fi adresate Procurorului General.
Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură
civilă.
Actele administrative, acțiunile sau inacțiunile organelor vamale, ale colaboratorilor
vamali pot fi atacate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării actului sau
efectuării acțiunii/inacțiunii.
Contestația trebuie să fie soluționată în termen de 30 de zile calendaristice, calculate din
ziua depunerii contestației. Răspunsul la contestație se emite în scris și se comunică
reclamantului.
Serviciul Vamal la rîndul său este în drept să prelungească termenul indicat anterior cu
cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea în termen de 3 zile a reclamantului și cu
prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii termenului.
Dacă, din motive întemeiate, contestația nu a fost depusă în termenul prevăzut de
art.289 CVRM, Serviciul Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună în termen.
La demersul de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea depunerii
contestației în termen.
Contestația se depune în scris la Serviciul Vamal. Contestația este semnată de reclamant
și cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele și domiciliul sau denumirea și sediul acestuia.
Contestațiile care nu întrunesc condițiile respective se consideră anonime și nu se examinează,
dacă legea nu prevede altfel. Deasemenea contestația depusă repetat care nu conține informații
sau argumente noi nu se examinează.

Întrebarea 2. Competența organelor vamale și formele realizării acesteia


Competența organelor vamale este un sistem de împuterniciri, funcții și sarcini puse de
către stat pe seama organelor vamale. Statul acordă organelor vamale anumite împuterniciri
pentru exercitarea funcțiilor și soluționarea problemelor puse pe seama lor.
Nici o autoritate publică, cu excepția Parlamentului și a Guvernului, nu este în drept să
emită decizii cu privire la competența organelor vamale, să le modifice atribuțiile, să le impună
alte funcții sau să intervină în activitatea lor (al.5 art. 9 CV al RM).
Realizarea competenței organelor vamale poate fi efectuată în diferite forme legale –
prin stabilirea normelor juridice, aplicarea acestora și ocrotirea lor.
Organele vamale, întru executarea funcțiilor și soluționarea problemelor puse în seama
lor, au dreptul să emită acte juridice atât cu caracter normativ (general), cât și individual.
Aplicarea normelor de drept în activitatea organelor vamale înseamnă transpunerea în
viață a prescripțiilor normelor juridice în corespundere exactă cu prevederile legale.
Ocrotirea normelor de drept se realizează de către organele vamale prin controlul
respectării de către subiecții raporturilor juridice vamale, a cerințelor actelor normative și
aplicarea față de contravenienți a unor măsuri de constrângere juridică.