Sunteți pe pagina 1din 28

[Type text]

REFERAT
Aspecte teoretice si practice privind procedura
realizarii inspectiei fiscale, la o entitate
economica

BUCUREŞTI
2016

[Type text] Page 1


[Type text]

CUPRINS
I N T R O D U C E R E.............................................................................................................1
1. INSPECȚIA FISCALĂ – ASPECTE TEOTERICE........................................................2

1.1 CONCEPTUL DE INSPECȚIE FISCALĂ..................................................................................................2

1.2 FORME ȘI METODE DE INSPECȚIE FISCALĂ.......................................................................................3

1.3 ORGANIZAREA INSPECȚIEI FISCALE...................................................................................................5


2. PROCEDURA REALIZĂRII INSPECȚIEI FISCALE...................................................6
2.1 SELECTAREA CONTRIBUABILILOR PENTRU INSPECȚIA FISCALĂ............................................6

2.2 ÎNȘTIINȚAREA CONTRIBUABILULUI....................................................................................................7

2.3 PREGATIREA INSPECȚIEI FISCALE........................................................................................................8

2.4 DESFAȘURAREA INSPECȚIEI FISCALE................................................................................................10

2.5 FINALIZAREA INSPECȚIEI FISCALE....................................................................................................12


3.PROCEDURA INSPECȚIEI FISCALE LA SC EXPERT DESIGN SRL.....................16

3.1 PREZENTAREA SOCIETAȚII....................................................................................................................16

3.2 EXERCITAREA INSPECȚIEI FISCALE...................................................................................................16


CONCLUZII ŞI PROPUNERI............................................................................................25
BI B L I O G R A F I E...........................................................................................................26
A N E X E.............................................................................................................................27

[Type text] Page 1


[Type text]

INTRODUCERE

Inspecţia fiscală are o contribuţie importantă în asigurarea realizării veniturilor care intră în
bugetul statului de la agenţii economici sub forma impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate, la
vărsarea la termenele stabilite şi în cuantumul lor real. De menţionat că începând cu anul financiar
2004, Ministerul Finanţelor Publice este
responsabil şi cu verificarea şi încasarea tuturor contribuţiilor sociale de stat, ceea ce înseamnă o
sferă mai largă de activitate a inspecţiei fiscale.
Verificarea obligaţiilor fiscale faţă de stat presupune controlul tuturor veniturilor şi
cheltuielilor, indiferent de subiectul plătitor, ceea ce presupune controlul integrităţii patrimoniului.
Realizarea dezideratelor activităţii de inspecţie fiscală depinde de gradul de înţelegere, de
implicare şi de eforturile pe care fiecare inspector fiscal şi fiecare agent economic la va face pentru a
lucra cât mai corect din punct de vedere moral şi profesional.
Întărirea inspecţiei fiscale este necesară deoarece unii agenţi economici nu acordă atenţia
cuvenită respectării întocmai a normelor legale privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale către stat,
această situaţie contribuind în principal la eludarea legislaţiei în vigoare şi neconducerea corectă şi la
timp a evidenţei contabile.
.

1
[Type text]

1. INSPECȚIA FISCALĂ – ASPECTE TEOTERICE


1.1 CONCEPTUL DE INSPECȚIE FISCALĂ

Controlul financiar ca și instrument al politicii financiare a statului, reprezintă un


mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a abaterilor si de stabilire a masurilor
necesare pentru restabilirea legalitatii.
Potrivit Legii nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și
completările ulterioare ,cod care reglementează drepturile și obligațiile părților din raporturile
juridice fiscale referitoare la administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului general
consolidat, controlul fiscal reprezintă ,,totalitatea activităților efectuate de organele fiscale
pentru verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute
de legislația fiscală și contabilă’’.
Părțile sau subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ-
teritoriale , contribuabilul/plătitorul ( persoană fizică, juridică sau orice altă entitate fără
personalitate juridică ce datorează, conform legii, impozite, taxe și contribuții sociale),
precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport( persoane
împuternicite, curatori fiscali, reprezentanți legali).Statul este reprezentat de către Ministerul
Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Controlul fiscal are drept scop creşterea gradului de conformare fiscală a
contribuabililor și reducerea fenomenului evazionist. Controlul fiscal permite administraţiei
fiscale ca in termenul de prescripţie să constate și să înlăture omisiunile, subevaluările si
erorile de impozitare.
Inspecția fiscală are ca obiect ,,verificarea legalității și conformității declarațiilor
fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor
fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile,
verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente,
stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale’1.
Prin intermediul inspecţiei fiscale se:
• constată şi investighează fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea
contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea
declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
• analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu
informaţiile proprii sau din alte surse;

1
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura fiscal Titlul VI Cap I art 113

2
[Type text]

• sancţionează potrivit legii faptele constatate şi se dispun măsuri pentru prevenirea şi


combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.
Inspecția fiscală cuprinde controlul declaraţiilor depuse de contribuabili, al
documentelor utilizate pentru stabilirea impozitelor si taxelor, cat si controlul altor documente
depuse de contribuabili in scopul obţinerii unor deduceri, restituiri sau rambursări.De
asemenea, controlul fiscal urmăreşte:
 încasarea tuturor impozitelor si taxelor datorate de contribuabili la termenele
prevăzute in legi si in cuantumul stabilit in funcţie de baza de impozitare si cotele care
se aplica acesteia;
 depistarea impozitelor si taxelor sustrase de la plata către bugetul de stat ori bugetele
locale si atragerea lor la aceste bugete in funcţie de destinaţia prevăzuta prin lege sau
norme;
 semnalarea unor carente legislative care favorizează evaziunea fiscala sau îngreunează
încasarea la buget a veniturilor fiscale pentru a furniza fundamentele pentru
imbunatatirea legislatiei

1.2 FORME ȘI METODE DE INSPECȚIE FISCALĂ

Inspecția fiscală presupune respectarea unor reguli unitare de acţiune și folosirea unor
procedee, tehnici si modalitati sau instrumente de control specifice .
a) Din punct de vedere al scopului pentru care este efectuată, inspecția fiscală poate fi:
 informativă cu caracter educativ, având drept scop informarea agenţilor economici
nou înregistraţi asupra drepturilor și obligaţiilor fiscale ce le revin;
 de rutină, având drept scop menținerea legăturii cu contribuabilii si urmărirea
modului de respectare a obligaţiilor de înregistrare ca plătitori de impozite si taxe
si de respectare a obligaţiilor fiscale.
b) Din punct de vedere al sferei de cuprindere a impozitelor si taxelor,inspecția fiscală poate fi
 generală, atunci când sunt cuprinse in verificare toate impozitele si taxele
datorate de contribuabil. Acest control este considerat normal si se realizează
la sediul plătitorului, având drept scop controlul tuturor aspectelor privind
aplicarea de către contribuabil a legilor si reglementarilor fiscale pe o perioada
mai îndelungată de timp, de regulă de la ultimul control fiscal pana la zi;
 parţială, când se efectuează controlul anumitor categorii de impozite si taxe.

3
[Type text]

c) Din punct de vedere al operaţiunilor supuse inspecției fiscale, aceasta poate fi:
 completă, când sunt controlate toate operaţiunile, documentele si evidențele
care stau la baza calculării si urmăririi unui impozit;
 selectivă, când sunt controlate numai anumite operațiuni , documente sau
perioade cu privire la calculul si evidența unui impozit.
d) Din punct de vedere al cunoaşterii realităţii unor operatiuni ce nasc obligaţii fata de stat,
inspecția fiscală poate fi:
 documentară, când inspectorul fiscal examinează forma si conţinutul
evidentelor pentru stabilirea realităţii si legalităţii operaţiunilor, pe baza
documentelor prezentate de contribuabil. Scopul principal al controlului este
compararea evidentelor contabile si a documentelor primare cu datele din
declaraţiile depuse de contribuabil, in vederea stabilirii corectitudinii sumelor
plătite precum si a respectării termenelor de plata;
 faptică, atunci când se controlează existenta mijloacelor materiale si băneşti si
modul cum acestea sunt reflectate in contabilitate.
,,Pentru efectuarea inspecției fiscale se pot folosi următoarele metode de control:
a) verificarea prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și
operațiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și de plată a
obligațiilor fiscale;
b) verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a tuturor documentelor și
operațiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor
fiscale;
c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor
acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare
asistate de instrumente informatice specializate. Selectarea documentelor și a operațiunilor
semnificative se apreciază de inspector.
În cazul efectuării inspecției fiscale de către organul fiscal central, prin ordin al
președintelui A.N.A.F. se pot aproba metode și proceduri de sondaj.’’2

1.3 ORGANIZAREA INSPECȚIEI FISCALE

Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este


efectuată de către organul de inspecție fiscală competent, în funcție de nivelul riscului , fără ca
2
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura fiscală Titlul VI Cap I art 116

4
[Type text]

aceștia sa poată emite obiecții referitoare la procedura de selectare folosită. Nivelul riscului
se stabilește pe baza analizei de risc.
Activitatea de inspecție fiscală se efectuează în termenul de prescripție a dreptului de a
stabili creanțe fiscale ( 5 ani cu incepere de la data 1 iulie a anului urmator celui pentru care se
datorează obligația fiscală sau 10 ani în cazul în care obligația fiscală rezultă din savârsirea
unor fapte de natura penală) și se desfașoară in baza unor programme anuale, trimestriale sau
lunare aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F sau prin acte ale autorităților
administrației publice locale.
Inspecția fiscală se realizează o singură dată pentru fiecare tip de creanță fiscală și
pentru fiecare perioadă supusă impozitării.
Inspecția fiscală se desfașoară într-o maniera care să afecteze cat mai puțin activitatea
curentă a contribuabilului/plătitorului, ea derulându-se de regulă la sediul contribuabilului , în
timpul programului de lucru al acestuia, cu punerea la dispoziția organelor de inspecție fiscală
a unui spațiu adecvat și a logisticii necesare desfașurării inspecției.Activitatea de inspecție se
poate desfășura și la sediul organului fiscal sau în alt loc stability de comun accord cu
contribuabilul , organul fiscal având dreptul de a inspecta locurile unde contribuabilul își
desfașoară activitatea sau unde se află bunurile impozabile aparținând acestuia.
Pentru a-și îndeplini atribuțiile, organele de inspecție fiscală vor proceda la ;
 examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului ;
 verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa
contabilă a contribuabilului ;
 discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai
contribuabililor sau împuterniciţii acestora , după caz ;
 solicitarea de informaţii de la terţi ;
 stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată rezultate din stabilirea incorectă a
bazei de impunere
 aplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor legale;
 aplicarea de sigilii asupra bunurilor și intocmirea de procese verbale în acest sens

2. PROCEDURA REALIZĂRII INSPECȚIEI FISCALE

5
[Type text]

Prin dispozitiile care guverneaza desfasurarea activitatii de inspecție fiscală cuprinse


in Codul de procedura fiscală, se stabilesc etapele inspectiei fiscale:
1. selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala ;
2. emiterea si comunicarea avizului de inspectie fiscală (înștiințarea contribuabilului)
3. desfasurarea propriu-zisa a inspecției fiscale
4. pregatirea si emiterea raportului de inspecție fiscală.

2.1 SELECTAREA CONTRIBUABILILOR PENTRU INSPECȚIA FISCALĂ

Aceasta etapa premergatoare are ca scop stabilirea contribuabililor ce vor fi subiecti al


inspectiei fiscale.Criteriul de selectie poate fi aleatoriu sau reprezentat de o plangere, iar
procedura de selectare folosita de organul competent nu poate face obiect al unei contestatii
din partea contribuabilului.
Inspectia fiscala se desfasoara cu prioritate la:
 agentii economici care nu depun declaratii privind plata obligatiilor la bugetul de
stat;
 agentii economici la care exista indicii privind diminuarea impozitelor si taxelor;
 sesizarile primite de la anumite persoane care detin informatii despre neregulile
existente in activitatea anumitor contribuabili;
 agentii economici care raporteaza in repetate randuri pierderi la sfarsitul
exercitiului financiar;
 solicitarea reverificarii ca urmare a solutionarii contestaâiei;
 solicitarea unor instituții;
 solicitarea contribuabililor.
In activitatea de inspectie fiscala se porneste de la realitatea ca administratia fiscala
nu dispune de personal suficient pentru realizarea unor inspectii la toti contribuabilii, pe
intreaga perioada de impunere, drept pentru care eficiența inspecției fiscale depinde de modul
de selecție a contribuabililor ce urmează a fi verificați.

2.2 ÎNȘTIINȚAREA CONTRIBUABILULUI

6
[Type text]

În baza programului de inspecţie fiscală, fiecare inspector va proceda la


înştiinţarea contribuabililor cu privire la selectarea şi programarea lor în vederea inspecţiei,
acest lucru realizându-se prin intermediul unui „aviz de verificare”, care va trebui să conţină:
 denumirea unităţii fiscale care a dispus inspecţia;
 numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului;
 adresa sediului / domiciliului contribuabilului;
 luna în care este programată a se desfăşura inspecţia;
 obiectivele controlului;
 perioada fiscală ce urmează a fi supusă verificării;
 semnătura conducătorului unităţii fiscale.
Desi avizul de inspectie fiscala nu este un act administrativ fiscal ci o formă
procedurală prealabilă inspecției, nu este câtusi de putin lipsita de consecinte foarte
importante.
Cu toate ca avizul de inspectie nu poate fi contestat, inexistența sau lipsa cerințelor de
formă prevăzute de lege duce la nulitatea raportului de inspecție, sau, dupa caz, a deciziei de
impunere adoptate in baza acestuia.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul ca inspectia fiscala are la bază manifestarea de
vointă a organului competent privind decizia de efectuare a inspecției fiscale.
În aviz se va menţiona obligativitatea punerii la dispoziţia inspectorilor a tuturor
documentelor şi evidenţelor contabile, precum şi asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea în
bune condiţii a inspecţiei fiscale.
Avizul va fi comunicat contribuabililor, prin poştă, cu cel puţin 30 zile înainte de începerea
efectivă a acţiunii de verificare , în cazul marilor contribuabili și cu 15 zile în cazul celorlalți
contribuabili/plătitori.
Formularul va fi înmânat și direct, odată cu prezentarea la contribuabil în vederea desfăşurării
verificării, în următoarele cazuri:
 dacă organele fiscale apreciază că eficienţa acţiunii de verificare depinde de
caracterul inopinat al acesteia;
 dacă acţiunea de verificare se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri ale
contribuabililor;
 dacă se consideră că avizul nu-i va parveni în timp util contribuabilului
 pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât
cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial
La solicitarea întemeiată a contribuabilului, conducătorul unităţii fiscale poate aproba
amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale. Solicitarea trebuie făcută o singură dată ,

7
[Type text]

intocmită in scris și adresată organului fiscal competent in termen de 5 zile de la primirea


avizului de inspecție fiscală.
Modelul și conținutul avizului de inspecție fiscală este reglementat prin OPANAF nr
3711/18 dec 2015 la Anexa nr 1.a

2.3 PREGATIREA INSPECȚIEI FISCALE

Pentru o eficientă desfăşurare a acţiunii de inspecţie fiscală, trebuie ca aceasta să fie


pregătită anterior, aşa încât inspectorii însărcinaţi cu efectuarea acesteia să ajungă la faţa locului după
ce au colectat toate datele şi informaţiile disponibile referitoare la contribuabil şi activitatea
desfăşurată de acesta, iar acest lucru se face mai cu seamă din consultarea dosarului fiscal al
contribuabilului, ce se află în cadrul Compartimentului Dosare Fiscale al D.G.F.P.
Pentru realizarea corectă a inspecţiei fiscale, respectiv stabilirea unor venituri suplimentare
din impozite şi taxe, este esenţială pregătirea profesională a aparatului de specialitate, existenţa unor
programe detaliate de control fiscal, documentarea şi strângerea unor informaţii despre contribuabil
din datele existente la dosarul fiscal , toate acestea ducând la stabilirea unui set de probleme prioritare
care urmează să fie verificate.
De asemenea vor fi verificate toate compartimentele care, prin natura obligaţiilor ce le revin,
deţin informaţii referitoare la situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi serviciile de urmărire,
trezorerie, bilanţuri, control financiar. Compartimentele menţionate sunt obligate să comunice, la
solicitarea inspectorului însărcinat cu efectuarea inspecţiei, toate datele pe care le deţin, referitoare la
contribuabilul ce urmează a fi verificat.
Prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului şi a compartimentelor sus menţionate, se
vor colecta toate datele şi informaţiile despre acesta existente în:
 acte de înfiinţare, inclusiv declaraţia de plătitor de impozite;
 declaraţiile fiscale depuse, inclusiv bilanţurile contabile;
 rapoarte de verificare, efectuate anterior.

Din aceste documente , inspectorul va avea informaţii cu privire la:


 denumire;
 numărul de înregistrare la Registrul Comerţului;
 numărul codului unic de înregistrare (CUI);
 adresa sediului de afaceri;

8
[Type text]

 eventualele puncte de lucru unde îşi desfăşoară activitatea precum şi datele de


identificare ale sucursalelor sau filialelor dacă este cazul;
 forma de proprietate;
 capitalul social pe felul lui – subscris şi cel vărsat;
 obiectele de activitate;
 persoana care asigură conducerea activităţii contribuabilului;
 conturile bancare (numărul lor şi numerele conturilor), precum şi băncile unde
acestea sunt deschise;
 conducătorul evidenţei contabile.

Din declaraţiile fiscale existente la dosarul fiscal al societăţii care urmează a fi verificată, pe
linia inspecţiei fiscale, precum şi din informaţiile colectate de la celelalte compartimente, inspectorul:
 va stabili dacă au fost depuse toate declaraţiile şi situaţiile prevăzute de
legislaţia fiscală în vigoare;
 va semnala existenţa unor anumite creşteri sau scăderi bruşte în componenţa
elementelor patrimoniale;
 va compara datele comune cuprinse în diferite declaraţii fiscale;
 va stabili pe baza datelor din perioade anterioare, dacă există cifre care
prezintă o anumită tendinţă. Această tendinţă va fi, apoi extrapolată la
perioada supusă verificării, după care, se vor compara sumele astfel
previzionate, pe baza tendinţei, cu cele existente în declaraţia fiscală;
 va stabili plăţile restante;
 va face orice alte aprecieri în legătură cu îndeplinirea, de către contribuabil a
obligaţiilor fiscale conform datelor obţinute.
După ce se efectuează analiza rapoartelor încheiate cu ocazia verificărilor anterioare, se vor
extrage, în special, aspecte la care au fost constatate nereguli şi eventuale măsuri dispuse la acele
verificări.
Strângerea de informaţii din alte documente aflate la dispoziţia organului fiscal se realizează
prin studierea rapoartelor privind verificarea efectuată la două categorii de contribuabili:
 cei care au legături de afaceri cu contribuabilul ce urmează a fi verificat, în
cazul în care aceste informaţii sunt disponibile;
 cei care desfăşoară activităţi similare.

În urma analizei documentelor şi datelor disponibile la sediul organului fiscal, se vor efectua
analize de risc, respectiv identificarea domeniilor şi impozitelor care prezintă un risc ridicat al

9
[Type text]

evaziunii la contribuabilul respectiv şi în domeniul său de activitate. Pe baza analizei de risc, se vor
stabili obiectivele orientative ale controlului şi, eventual, procedura şi tehnicile de verificare ce
urmează a fi aplicate.
Declanşarea unei acţiuni de inspecţie fiscală va fi motivată de existenţa unui volum suficient
de informaţii obţinute de organul fiscal, fie din declaraţiile contribuabililor, fie din alte surse.

2.4 DESFAȘURAREA INSPECȚIEI FISCALE

Prezentarea la contribuabil se face doar pe baza unei împuterniciri scrise (ordin de


deplasare), emisă de conducătorul unităţii fiscale, competenta sa efectueze controlul. Aceasta trebuie
să conţină:
 denumirea unităţii fiscale care a dispus efectuarea controlului;
 datele de identificare ale organelor care efectuează inspecţia fiscală (nume, prenume, numărul
legitimaţiei de serviciu);
 datele de identificare ale contribuabilului (denumire, CUI, adresă);
 data începerii efectuării inspecţiei fiscale;
 semnătura conducerii unităţii fiscale.
După intrarea în sediul de afaceri (locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale), inspectorul va
solicita o întrevedere cu contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia.
Cu această ocazie, inspectorul va căuta să obţină cât mai multe informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată de acesta;
Contribuabilul trebuie informat cu privire la scopul verificării, perioada supusă verificării
(aceasta trebuie să înceapă imediat după perioada verificată la o verificare anterioară, aşa încât să nu
existe perioade neverificate), precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi verificate.
Inspectorul va solicita contribuabilului punerea la dispoziţie a documentelor şi evidenţelor
contabile necesare pentru desfăşurarea verificării, precum şi desemnarea unui reprezentant care să-i
poată furniza toate informaţiile necesare.
De câte ori va considera necesar inspectorul va solicita vizitarea incintelor de afaceri, precum
şi a tuturor încăperilor ce aparţin contribuabilului şi au legătură cu activitatea desfăşurată, în prezenţa
contribuabilului sau a unui reprezentant desemnat de acesta
Efectuarea controlului propriu-zis
În desfăşurarea acţiunii de verificare, inspectorul va urmări următoarele aspecte:
 dacă au fost respectate de agentul economic toate legile şi reglementările
fiscale în vigoare şi care fac obiectul verificării;

10
[Type text]

 dacă toate elementele activităţii agentului sunt înregistrate, corect şi complet


în contabilitate.
În efectuarea operaţiunii de inspecţie fiscală, în funcţie de specificul activităţii
contribuabilului şi de problemele care au reieşit din etapa de pregătire a controlului, inspectorul va
utiliza, după caz, una din următoarele metode:
 verificare pornind de la datele de bază (documente justificative), până la
balanţa de verificare şi declaraţia fiscală. Se recomandă utilizarea acesteia, în
cazul în care există indicii sau informaţii privind reflectarea nereală a
operaţiunilor în contabilitatea sintetică.
 Verificarea declaraţiei fiscale şi apoi aprofundarea elementelor pe care
inspectorul le consideră necesare, putând ajunge la documente justificative.
În desfăşurarea efectivă a verificării, corectitudinea înregistrării în contabilitate, precum şi a
declaraţiilor întocmite pe baza acestora se verifică în general prin:
 comparaţii şi calcule de indicatori, indici;
 informaţii aflate la dispoziţia inspectorul încă din faza de pregătire a
inspecţiei, sau obţinute pe parcursul acestei acţiuni;
 stabilirea gradului în care documentele justificative respectă realitatea
operaţiunilor efectuate;
 observaţii culese la faţa locului prin vizitarea incintei de afaceri;
 analiza şi interpretarea economică a unor serii sau grupe de cifre;
 verificarea corelaţiilor prin stabilirea caracterului corect şi complet al datelor,
prin corelarea acestora cu cele a căror corectitudine a fost deja stabilită.
Acest tip de metodă poate fi folosită în cazul producţiei, când pe baza
normelor de consum şi reţete de fabricaţie poate fi stabilită cantitatea de
produse finite ce se obţin dintr-o anumită cantitate de materii prime.
 verificarea corectitudinii şi realităţii operaţiunilor înscrise în contabilitate şi în
declaraţiile fiscale, precum şi a corelaţiilor între evidenţele contabile şi
declaraţiile fiscale întocmite pe baza acestora.

Este recomandabil ca, în eventualitatea descoperirii unor nereguli, în activitatea, documentele


şi evidenţele contribuabilului, inspectorul să aducă la cunoştinţă contribuabilului sau reprezentantului
său delegat, toate aceste probleme solicitând totodată, clarificări, justificări şi punctul de vedere al
agentului economic supus inspecţiei fiscale.
Durata acţiunii de inspecţie fiscală este stabilită prin programul de inspecţie fiscală aprobat.

11
[Type text]

La solicitarea motivată a inspectorului care efectuează verificarea, conducătorul unităţii


fiscale poate aproba prelungirea sau reducerea duratei acţiunii de inspecţie, precum şi întreruperea pe
o anumită perioadă de timp a acestuia.
Dacă pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale se constată fapte care constituie contravenţii,
a căror constatare şi sancţionare este de competenţa organelor fiscale, inspectorul va întocmi proces
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul în
care faptele pot constitui infracţiuni, se va proceda, de îndată, la sesizarea organelor de urmărire
penală competente.
Când în cursul controlului se fac cercetări a căror reconstituire ulterioară nu mai este posibilă
sau care nu mai pot fi dovedite în orice alte situaţii când inspectorul consideră necesar se întocmeşte
notă de constatare.
Nota de constatare cuprinde situaţii de fapt şi masurile dispuse pentru remedierea
deficienţelor, fiind întocmită în două exemplare.

2.5 FINALIZAREA INSPECȚIEI FISCALE

Rezultatele controlului fiscal se consemnează obligatoriu în procese verbale, note de


constatare, procese verbale de constatare a contravenţiilor, note unilaterale.
Procesul verbal de verificare: este un document bilateral, întocmit în două exemplare, din care
unul se păstrează la organul fiscal în dosarul fiscal al contribuabilului, şi un exemplar rămâne la
contribuabil.
Conţinutul procesului verbal trebuie redactat astfel încât acesta să poată fi citit independent de
alte documente şi să nu permită alte interpretări.
Procesul verbal de verificare trebuie să aibă o structură unică pentru toate verificările
efectuate şi poate fi structurate în 4 capitole:
Primul capitol va cuprinde date referitoare la:
 unitatea fiscală care a dispus inspecţia fiscală;
 datele inspectorului care a efectuat verificarea;
 obiectivele inspecţiei fiscale;
 perioada supusă inspecţiei fiscale;
 durata desfăşurării verificării;
 tipul de verificare efectuată.

Al doilea capitol va cuprinde date generale referitoare la contribuabil:


 date de identificare a contribuabilului;
 denumire;
 număr de înregistrare la Registrul Comerţului;
 CUI (cod unic de înregistrare);
 Adresa sediului de afaceri;

12
[Type text]

 Date de identificare ale sucursalelor, filialelor sau punctelor de lucru;


 Forma de proprietate;
 Obiectul de activitate;
 Cifra de afaceri conform ultimului bilanţ contabil aprobat;
 Capitalul social;
 Persoana care asigură conducerea activităţii în timpul desfăşurării verificării;
 Persoana responsabilă de evidenţele contabile;
 Numerele conturilor bancare, precum şi băncile unde acestea sunt deschise
 Date privind clienţii şi furnizorii , cu care contribuabilul are relaţii de afaceri.

Al treilea capitol care reprezintă de fapt partea principală a procesului verbal de


verificare, cuprinde constatările efective ale inspectorului, fiind structurat pe impozitele care
au făcut obiectul verificării.
Pentru fiecare impozit în parte se au în vedere următoarele:
 baza legală pentru stabilirea , calcularea şi vărsarea impozitului;
 constatările inspectorului cu privire la modul de stabilire, calculare şi vărsare a
obligaţiei bugetare;
 diferenţele de impozite stabilite, cauzele care au dus la calculul acestora
(dispoziţii legale încălcate, erori de calcul). Calculul detaliat al acestora va fi
prezentat în anexă;
 majorările de întârziere stabilite, calculul detaliat al acestora va fi prezentat în
anexă;
 contravenţiile constatate, cu precizarea prevederilor legale încălcate, precum şi
amenzile aplicate şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 termenul de plată pentru achitarea fiecărui debit stabilit;
 justificări şi puncte de vedere ale contribuabilului, cu privire la debitele
stabilite, în cazul în care acesta şi le-a exprimat;
 eventuale măsuri şi recomandări făcute contribuabilului pentru remedierea
deficienţelor şi intrarea în legalitate;
 plăţile contribuabilului în timpul controlului dacă este cazul.

În cazul în care nu s-au constatat abateri care să genereze calcularea diferenţelor, se va face
menţiunea corespunzătoare.
Capitolul al patrulea menționează
 documentele şi evidenţele puse la dispoziţia inspectorului precum şi cele
fotocopiate sau reţinute;
 alte informaţii care ar putea fi relevante;
 menţiunea că toate documentele puse la dispoziţie de către contribuabil au fost
restituite acestuia.
Lipsa din procesul verbal al menţiunilor privind datele informative despre contribuabil, data şi
locul încheierii, datele de identificare şi semnătura autorizată a organului fiscal atrag nulitatea acestui
act.
Procesul verbal de inspecţie fiscală va cuprinde o serie de anexe si anume:
a. anexa în care vor fi sintetizate, pe fiecare fel de impozit în parte
- diferenţele de impozit stabilite,

13
[Type text]

- majorări de impozite calculate,


- amenzile şi penalităţile aplicate.
b. anexe pe fiecare fel de impozit, calculul detaliat al tuturor obligaţiilor stabilite, inclusiv
majorările de întârziere corespunzătoare;
c. copiile proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul;
d. note de constatare întocmite, dacă este cazul;
e. documente, acte sau copii ale acestora, precum şi note explicative sau informative.
Procesul verbal de inspecţie fiscală va fi semnat de inspectorul care a efectuat verificarea,
căruia îi revine responsabilitatea pentru constatările înscrise în acesta, precum şi de contribuabil sau
de reprezentantul legal al acestuia.
Potrivit Codului Fiscal, Procesul Verbal făcut în urma unei inspecţii fiscale, constituie titlu
de creanţă pentru diferenţele constatate între obligaţiile de plată determinate de contribuabil şi de cele
legal datorate, inclusiv majorările de întârziere şi penalităţile stabilite.
Diferenţele de impozite şi taxe, majorările de întârziere şi penalităţile stabilite cu ocazia
controlului se plătesc în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatelor controlului.
Data comunicării către contribuabil a rezultatelor controlului este considerată data semnării de
către acesta sau reprezentantul său legal a procesului verbal de inspecţie fiscală.
În cazul în care contribuabilul sau reprezentantul său legal refuză semnarea procesului verbal,
rezultatele inspecţiei fiscale vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, data primirii de către contribuabil a scrisorii constituind data comunicării.
Procesul verbal de inspecţie fiscală va fi înregistrat şi înaintat spre aprobare respectiv
semnare, conducătorului unităţii fiscale.
Dacă cu ocazia aprobării intervin modificări în procesul verbal contribuabilul va fi înştiinţat
despre aceasta, tot printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, data primirii de către
contribuabil a scrisorii constituind data comunicării.
Notele de constatare se întocmesc atunci când în cursul verificării se fac constatări a căror
reconstituire ulterioară nu este întotdeauna posibilă sau care nu poate fi dovedită, sau în alte situaţii
apreciate de organul fiscal.
În notele de constatare se consemnează situaţiile de fapt, precum şi măsurile luate operativ
pentru remedierea deficienţelor constatate.
Notele de constatare se semnează de organul fiscal, de reprezentantul legal al agentului
economic şi de persoanele la care se referă constatarea, precum şi de martori, după caz.
Nota unilaterală se întocmeşte în cazurile în care în urma controlului nu s-au constatat abateri,
ori acestea prin volumul sau importanţa lor, nu justifică întocmirea procesului verbal de inspecţie
fiscală.

14
[Type text]

În nota unilaterală, organul de inspecţie fiscală va consemna atât documentele verificate cât şi
constatările efectuate.
Procesul verbal de constatare a contravenţiilor se întocmeşte în cazul în care în urma unei
inspecţii fiscale a rezultat săvârşirea unor contravenţii sancţionate de legile speciale care
reglementează materia impozitelor şi taxelor privind combaterea evaziunii fiscale (Legea 241/2005),
acestea consemnându-se într-un proces verbal.
Procesul verbal de constatare a contravenţiilor va cuprinde
 data şi locul unde este încheiat,
 numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie,
 numele, prenumele, data, locul de muncă şi ocupaţia contravenientului,
 date de identificare a contravenientului (buletin) şi menţiunea organului care
le-a emis,
 descrierea faptei ce constituie contravenţie, cu indicarea datei şi orei săvârşirii
ei, precum şi precizarea împrejurărilor,
 indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează,
 suma stabilită drept amendă,
 posibilitatea ca în 48 de ore sa achite jumătate din minim, şi suma respectivă.

Lipsa din procesul verbal a menţiunilor privind numele şi prenumele contravenientului, fapta
săvârşită şi data comiterii acesteia, sau a semnăturii organului fiscal atrage nulitatea procesului
verbal.
Organul fiscal va consemna în procesul verbal de constatare a contravenţiei, la cererea
contravenientului, obiecţiunile acestuia cu privire la conţinutul procesului verbal şi mijloacele de
probă de care înţelege să se servească în cauză.
Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de organul de control şi de contravenient.

3.PROCEDURA INSPECȚIEI FISCALE LA SC

3.1 PREZENTAREA SOCIETAȚII

SC , este o societate comercială înființată în anul 2010, și înmatriculată la Oficiul Național


al Registrului Comerțului cu numarul J40/xx/2010, având cod de înregistrare fiscala xxxxx
.Entitatea, are capital integral privat și are un asociat, care este și administrator al societății.
Sediul entității se află în București, sector x.
SC xxxxx funcționează conform Legii Contabilitații nr. 82 /1991 republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, și actualizată în baza
actelor normative modificatoare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la
1 ianuarie 2005 respectiv:

15
[Type text]

- Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004;
- Legea nr. 420/2004.
Capitalul social al enității este de 200 lei .
Conform Legii nr 227/2015 , SC xxxxxx se încadrează în categoria
microintreprinderilor plătitoare de impozit pe venit (trimestrial), și aplică sistemul de TVA
la încasare
Obiectul principal de activitate al SC xxxxxx îl constituie comercializarea și montajul
tâmplariei din Pvc cu geam termoizolant și al produselor adiacente respectiv – glafuri,
pervaze, streșini, plase insecte rulou, rulouri exterioare, jaluzele verticale și orizontale , uși de
garaj, etc ,- precum și producția în atelierul propriu a plaselor de insecte tip balama pe bază de
comenzi.
Atât clienții cât și furnizorii sunt persoane juridice/fizice rezidente în România.

3.2 EXERCITAREA INSPECȚIEI FISCALE

In data de 5.05.2016 societatea primește avizul de inspecție fiscală care informează


societatea ca în termen de 15 zile aceasta va fi supusă unei inspecții fiscale cu privire la
verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității
îndeplinirii obligațiilor în legatura cu stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor fiscale
privind impozitul pe venit (temeiul trecerii de la plata impozitului pe profit la impozitul pe
venitul microintreprinderilor) si TVA pentru perioada 01.01.2016-31.03.20163
La data stabilită, organele de inspecție fiscală sosesc la sediul contribuabilului ,
înmânând reprezentantului societății ordinul de deplasare 4, și se consemnează în Registrul
Unic de Control data începerii inspecției fiscale.
SC xxxxxxx pune la dispoziția organelor de inspecție fiscală un spațiu necesar
desfașurării activității de inspecție fiscală și documentele cerute de aceștia
 declarația privind impozitul pe venit aferentă trim I 2016 ,
 modul de calcul al impozitului pe venit,
 jurnalele de vanzări și cumparari aferente trim I 2016 ,
 decontul de TVA aferent aceleiași perioade (decl 300)
 declarația 394 privind livrările/prestările și achizițiile pe teritoriul natinonal
 facturile primite de la terți aferente perioadei supuse controlului
 facturile emise de societate în perioada supusă verificării

3
Anexa 1
4
Anexa2

16
[Type text]

Persoana desemnată de societate să participe la activitatea de inspecție fiscală prin


furnizarea de date și informații necesare efectuarii acesteia este conducătorului
departamentului de contabilitate.
Organele de inspecție fiscală trec la confruntarea datelor din documentele puse la
dispoziție de contribuabil și in urma analizării lor emit raportul de inspecție fiscala

Codul de identificare fiscala:


Adresă/Cont IBAN : APROBAT,
Tel : DIRECTOR EXECUTIV,
Nr.9998/24.06.2016
Dr. ec. STOICA VALERIAN

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ


întocmit azi, 24.06.2016

17
[Type text]

CAPITOLUL I : DATE DESPRE INSPECTIA FISCALA

1.      Prezentarea echipei de inspectie fiscala

a) Subsemnatii Ion Vasile, si Anton Ionela, inspectori in cadrul M.F.P- A.N.A.F -


D.G.F.P. București- Activitatea de Inspectia Fiscala, Serviciul C.F. P.F. si A. F., in baza Legii
227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completarile ulterioare , si a Legii 207/
2015 privind Codul de Procedura fiscala , a legitimatiilor de control nr. 13024, nr 13066
precum si a ordinului de serviciu nr. 766/2016, am efectuat controlul fiscal la SC. xxxxx

b) Obiectul controlului: verificarea bazei de impozitare aferentă impozitului pe profit si


TVA

c) Numarul si data transmiterii avizului de inspectie fiscala: 7914/ 05.05.2016

d) Numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei fiscale inscrisa in Registrul unic de


control: 4/ 23.05.2016

e) Data ultimei verificari, perioada verificata si valorificarea actului de control:

15.12.2015 01.01.2015-30.09.2015 3/15.12.2015

f) Perioada supusa controlului: 01.01.2016-31.03.2016

g) Perioada efectuarii controlului: 23.05.2016- 24.06.2016

h) Locul desfasurarii controlului: La sediul social-str. Splaiul Independentei nr 273

CAPITOLUL II: DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1.      Date de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:

Denumirea SC xxxxxx
C.U.I RO xxxxxx
Nr. De inregistrare la O.R.C Cluj J40/xxxxxx2010
Adresa sediului principal xxxxxxxx
Obiect principal de activitate Lucrari de tamplarie si dulgherie
Cod CAEN 4332

2. Forma de proprietate : societate cu raspundere limitata- SRL

3. Conturi bancare:

18
[Type text]

-cont: xxxxx banca: xxxxxx Bucuresti

4. Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar, conform ultimelor trei


bilanturi anuale, indiferent de perioada verificata:

Rezultatul net al exercitilui


Nr. crt Anul Cifra de afaceri
financiar
1. 2015 313.972 14.766
2. 2014 368.610 52.590
3. 2013 337.000 33.201

5. Verificarea evidentei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor cu care au


fost achizitionate documentele cu regim special pe perioada verificarii, cu mentionarea celor
deja aflate in stoc, a celor efectiv consumate sau anulate, precum si a stocului celor ramase:

Documentele cu regim special sunt emise prin mijloace electronice 

6. Persoana care raspunde de conducerea contabilitatii: xxxxxxxx - economist

7. Administratorul sau persoana desemnata de contribuabil sa il reprezinte pe durata


controlului fiscal: xxxxxxx - administrator, legitimat cu C.I, seria xx xxxx, CNP xxxx

8. Mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale si


valorificarea acesteia: xxxxxx a efectuat inventarierea patrimoniului conform preverilor
legale.

9. Clienti si furnizori

9.1. Principalii clienti: PERSOANE FIZICE

9.2. Principalii furnizori:

xxxx

xxxx

xxxx

CAPITOLUL III

A 1. Denumirea obligatiei fiscale verificate: IMPOZIT VENIT – temeiul trecerii de la


impozit pe profit la impozitul pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 01.01.2016

1.1. Ultima verificare pe linia IMPOZIT PROFIT .: 15.12.2015

19
[Type text]

1.2. Temei legal:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile


ulterioare, Titlul II, art.13 - 18

2. Perioada verificata: 01.01.2016 -30.03.2016

3. Constatari privind baza de impunere a obligatiei fiscale:

Agentul economic conform declarației de impunere datorează pentru perioada


controlată impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de 1480 lei , suma neachitata la
momentul efectuarii inspectiei fiscale.Se constata corectitudinea inregistrarilor financiar-
contabile aferente calcului impozitului pe venit , si nu se constata diferente.
Dupa verificarea documentelor primare puse la dispozitie de agentul economic , a
Registrului Jurnal , a balantelor de verificare si a cifrei de afaceri pentru anul 2015 se
constata ca fiind intemeiată trecerea agentului economic de la plata impozitului pe profit la
plata impozitului pe venit micro intrucat pe parcursul anului 2015 a realizat venituri care nu
au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro conform art.47 Titlul III din Legea nr 227/2015
privind Codul Fiscal .
4. Diferenta de rambursat calculata de inspectia fiscala : 0 lei

5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii: nu este cazul

6. Amenzi aplicate: nu este cazul

B 1 Denumirea obligatiei fiscale verificate: TVA de plata

1.1. Ultima verificare pe linia TVA .: 15.12.2015

1.2. Temei legal:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,


Titlul VII; Cotele: art. 291 alin. (1) - (3); Plata taxei, decontul de TVA, Declaratii,
responsabilitatea platitorilor, a org. fiscale la art. 321 - 327

2.Perioada verificata: 01.01.2016 -30.03.2016

3.. Constatari privind baza de impunere a obligatiei fiscale:


20
[Type text]

a) Prezentarea constatarilor care modifica baza de impunere (motiv de fapt);

In urma consultarii deconturilor de TVA din perioada analizata, si anume 01.01.2016 -


30.03.2016, s-a constatat ca s-au inregistrat urmatoarele:

- Livrari de bunuri si servicii taxabile cu cota de 20% = 49.322 lei

- TVA colectata aferenta serviciilor prestate = 9864 lei

- Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 20% = 21.239 lei

- TVA aferent bunurilor si serviciilor achizitionate = 4.248 lei -

- Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente = 3.452 lei

- Suma negativa a TVA (ceruta de rambursat) = 0 lei

- total de plata la sfarsitul perioadei de raportare = 9054 lei

In urma verificarii inregistrarii documentelor, in special a facturilor privind


achizitiile /livrarile de bunuri si servicii aferente perioadei verificate, s-au constatat
urmatoarele:

a) datele din decontul de TVA sunt reale


b) nu exista abateri

4. Diferenta de rambursat calculata de inspectia fiscala : 0 lei

5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii: nu este cazul

6. Amenzi aplicate: nu este cazul

CAPITOLUL IV: ALTE CONSTATARI

1.                  Organizarea si conducerea evidentei contabile

Normele juridice care reglementeaza organizarea contabilitatii agentilor economici:

● legea contabilitatii 82/1991 republicata

● reglementarile de aplicare a legii contabilitatii (ordinul 306)

● ordinul 94/2001

● ordinul 1752/2005

● standardele internationale de contabilitate eliberate de Comitetul


international de contabilitate

21
[Type text]

Cu ocazia inspectiei efectuate la sediul societatii, s-au observat urmatoarele cu privire


la organizarea si conducerea contabilitatii:

a) Entitatea verificata organizeaza si conduce contabilitatea in partida dubla, in limba


romana si in moneda nationala, respectand normele juridice mentionate anterior.
Compartimentul de contabilitate este organizat separat , evidenta contabila fiind condusa de
catre un economist , pe baza unui contract individual de munca,avand functia de director
economic in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

b) Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii


documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic, in
conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma de
inregistrare in contabilitate.

c) Atat administratorul societatii, cat si directorul economic responsabil pentru


conducerea contabilitatii societatii declara ca toate documentele rezultate in urma tranzactiilor
entitatii cu tertii au fost inregistrate cronologic in contabilitate, fara omisiuni.

d) Evidenta clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe


categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Creantele si datoriile sunt
inregistrate in contabilitate la valoare nominala.

e) Valorile creantelor si datoriilor privind taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe


venit inregistrate in contabilitate pe parcursul perioadei analizate au corespuns valorilor
declarate catre Administratia Finantelor Publice prin deconturile TVA aferente fiecarui
trimestru.

2.                  Utilizarea si conducerea registrelor

Societatea conduce registrele de contabilitate obligatorii prevazute prin Legea


contabilitatii nr. 82/1991 republicata: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.

De asemenea, pentru completarea corecta a decontului TVA, societatea intocmeste


lunar jurnale de vanzari si jurnale de cumparari, in formatul orientativ stabilit prin Ordinul
1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata.

Sumele inscrise in acestea corespund cu sumele inscrise in balantele de verificare si in


deconturile de TVA.

3. Cotele de TVA / Cota impozit venit

Entitatea practica cota standard de 20% pentru toate serviciile prestate in tara
(conform prevederilor art. 140 alin. 1 din Codul Fiscal), justificand cu documentele legale
prevazute de legislatia in vigoare referitoare la TVA.

CAPITOLUL V: DISCUTIA FINALA CU CONTRIBUABILUL

1. Constatari: S-a transmis Invitatia pentru discutia finala nr. 1/17.06.2016, agentul
economic rezervandu-si dreptul de a face contestatie.

2. Punctul de vedere al echipei de inspectie fiscala: Echipa de control isi mentine


punctul de vedere exprimat in acest Raport de Inspectie Fiscala.

22
[Type text]

3. Punctul de vedere al contribuabilului: Nu are obiectiuni

4. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului: Nu este cazul

CAPITOLUL VI: SINTEZA CONSTATARILOR INSPECTIEI FISCALE

In cadrul inspectiei fiscale realizate la SC xxxxxx SRL in perioada 23.05.2016 -


20.06.2016 avand ca obiect verificarea temeiului trecerii de la impozit pe profit la impozit pe
venitul microintreprinderilor si baza de impozitare pentru TVA , s-au analizat operatiile
comerciale in care a fost implicata societatea in perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 si s-au
constatat urmatoarele:

- Valoarea impozit venit de plata restant : = 1480 lei -

- Valoarea TVA plata la sfarsitul perioadei de raportare : 9054 lei

- Obligatii fiscale accesorii: Nu este cazul

- Amenzi aplicate: Nu este cazul 

Potrivit Codului Penal, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte si declaratii,
persoana verificata isi asuma intreaga responsabilitate pentru realitatea, sinceritatea si
caracterul corect si complet al datelor furnizate organului de control, pe baza carora s-au
determinat sumele stabilite, in conformitate cu prevederile art. 104, alin (1) din Codul de
Procedura Fiscala (anexa 21).

CAPITOLUL VII: ANEXE

Anexele enumerate mai jos, precum si alte documente justificative, numerotate de la 1


la 13, fac parte integranta din prezentul raport de inspectie fiscala:

1. Anexa 1: Adresa de inaintare - intocmita in 2 (doua) exemplare

2. Anexa 2: Discutia finala

3. Anexa 3: Ordinul de serviciu

4. Anexa 4: Raportul de inspectie fiscal

5. Anexa 5: Declaratia pe propria raspundere

6. Anexa 6: Copie xerox al certificatului de inregistrare fiscala al contribuabilului

7 . Anexa 7: Balanta de verificare la 31.03.2016

8 . Anexa 8. Copie xerox dupa Autorizatia de functionare

23
[Type text]

INTOCMIT

ORGANE DE INSPECTE FISCALA:

Numele si prenumele - functia

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Integrandu-se in ansamblul controlul financiar, inspectia fiscala isi aduce aportul la


indeplinirea functiilor controlului financiar, care, exercitat cu obiectivitate si legalitate,
conduce la stabilirea unor relatii corecte si civilizate pe scena economica.
Inspectia fiscala este cel mai concludent instrument de evaluare a corespondentei
dintre situatia de fapt in raport cu cea de drept, a realizarilor obtinute relativ la obiectivele si
scopurile prestabilite.
Pe de alta parte, incidenta tot mai mare a fenomenului evazionist cere si o modalitate
de prevenire care se materializeaza in inspectia fiscala.
Deloc lipsit de importanta este faptul ca prin intermediul acestui tip de control, se
sondeaza activitatile desfasurate in structurile economice, relevandu-se fraudele si cauzele lor.
Controlul de tip fiscal are si o latura componenta ce vizeaza descoperirea si recuperarea
pagubelor.
Nu in ultimul rand, inspectia fiscala are si o functie educativa, in temeiul careia se
contribuie la combaterea manifestarilor negative, ilegale, prin depistarea si sanctionarea lor
cu severitate.

24
[Type text]

25
[Type text]

26

S-ar putea să vă placă și