Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins

INTRODUCERE.............................................................................................................................................2
1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND INSTECȚIA FISCALĂ.............................................................3
2. ETAPELE EFECTUĂRII INSPECȚIEI FISCALE.............................................................................5
2.1. Comunicarea avizului de inspecție fiscală.....................................................................................5
2.2. Începerea și desfășurarea inspecției fiscale....................................................................................6
2.3. Suspendarea inspecției fiscale.........................................................................................................7
2.4. Instituirea de măsuri asigurătorii...................................................................................................7
2.5. Rezultatul inspecției fiscale - discuția finală..................................................................................8
2.6. Reverificarea....................................................................................................................................8
2.7. Emiterea raportului de inspecție fiscală........................................................................................8
3. Inspecția fiscală la C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA........................................................................10
3.1. Prezenatrea companiei..................................................................................................................10
3.2. Prezentarea inspecției fiscale pentru CNTEE Transelectrica SA..............................................13
INTRODUCERE

Inspecţia fiscală reprezintă o activitate importantă în asigurarea realizării veniturilor la bugetul


statului de la agenţii economici sub forma impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate, prin verificarea
și controlul în ceea ce privește vărsarea lor către buget la termenele stabilite şi în cuantumul lor real.
De menţionat că începând cu anul 2004, Ministerul Finanţelor Publice este responsabil şi cu verificarea
şi încasarea tuturor contribuţiilor sociale de stat, ceea ce înseamnă o lărgire a sferei de cuprindere
privind activitatea inspecţiei fiscale.

Verificarea obligaţiilor fiscale faţă de stat presupune controlul tuturor veniturilor şi cheltuielilor,
indiferent de subiectul plătitor, ceea ce presupune controlul integrităţii patrimoniului.

Realizarea dezideratelor activităţii de inspecţie fiscală depinde de gradul de înţelegere, de


implicare şi de eforturile pe care fiecare inspector fiscal şi fiecare agent economic la va face pentru a
lucra cât mai corect din punct de vedere moral şi profesional.

Întărirea inspecţiei fiscale este necesară deoarece unii agenţi economici nu acordă atenţia
cuvenită respectării întocmai a normelor legale privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale către stat,
această situaţie contribuind în principal la eludarea legislaţiei în vigoare şi neconducerea corectă şi la
timp a evidenţei contabile.

1
1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND INSTECȚIA FISCALĂ

Controlul financiar este instrumentul primordial al politicii financiare a statului, care reprezintă
un mijloc de prevenire, de identificare a abaterilor de la normele legale si de stabilire a masurilor
necesare pentru atenționarea și penalizarea subiecților vizați.

Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare,


definește controlul fiscal ca fiind ,,totalitatea activităților efectuate de organele fiscale pentru
verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de
legislația fiscală și contabilă’’.

Controlul fiscal are drept scop creşterea gradului de conformare fiscală a contribuabililor și
reducerea fenomenului de evaziune fiscală fie că este intenționată sau din greșeală. Controlul
fiscal permite administraţiei fiscale ca in termenul de prescripţie să constate și să înlăture
omisiunile, subevaluările si erorile de impozitare.

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii


declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea
obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi
contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt
aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.

Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma lor de
organizare, la contribuabili, cât şi la plătitori, adică acelei persoane care, în numele
contribuabilului, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti ori de a colecta şi plăti, după
caz, impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, plătitor este considerat şi sediul secundar
obligat să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor.

Forme ale inspecției fiscale:

 Inspectia fiscală generală - reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire


a tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă
ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată;

2
 Inspecția fiscală parțială - reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a
uneia sau mai multor obligaţii fiscale, precum şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia
fiscală şi contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor pe o perioadă determinată de timp.

Durata efectuării inpsecției fiscale este stabilită de organul de inspecție fiscală în funcție de
obiectivele inspecției, și nu poate fi mai mare de:

- 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum și pentru contribuabilii/plătitorii care au


sedii secundare indiferent de mărime;
- 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;
- 45 de ziele pentru ceilați contribuabili.

Dacă inspecţia fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadelor prevăzute
mai sus, inspecţia fiscală încetează, fără a se emite Raport de inspecţie fiscală şi Decizie de
impunere sau Decizie de nemodificare a bazei de impunere. În acest caz, organul de inspecţie
fiscală poate relua inspecţia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat
inspecţia fiscală iniţială, o singură dată pentru aceeaşi perioadă şi aceleaşi obligaţii fiscale, cu
respectarea termenului de prescripţie.

Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanță fiscală și pentru fiecare
perioaă supusă impozitării.

3
2. ETAPELE EFECTUĂRII INSPECȚIEI FISCALE

La începerea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală trebuie să prezinte


contribuabilului/plătitorului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de
conducătorul organului de inspecţie fiscală. Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în
registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia.

2.1. Comunicarea avizului de inspecție fiscală

Avizul de inspecţie fiscală reprezintă documentul prin care organele responsabile înştiinţează
contribuabilul/plătitorul în legătură cu inspecţia fiscală care urmează să se efectueze la acesta. În
Avizul de inspecţie se vor nominaliza:

- Temeiul juridic al inspecției fiscale;


- impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat care fac
obiectul inspecţiei;
- perioada supusă controlului pentru fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri
ale bugetului general consolidat;
- data la care va incepe inspecția fiscală;
- posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.

Transmiterea avizului are loc cu 30 de zile inaintea desfasurarii inspectiei fiscale pentru
marii contribuabili și cu 15 zile înaintea inceperii inspecției fiscale pentru celelalte categorii
de contribuabili/plătitori.

Înainte de începerea inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi informat despre


drepturile și obligațiile pe care le are în timpul desfășurării inspecției fiscale, prin Cartea
drepturilor și obligațiilor contribuabililor pe timpul desfășurării inspecției fiscale.

Avizul de inspecție fiscală poate fi comunicat și la începerea inspecției fiscale în cazul în


care subiectul inspecției se află în insolvență sau alte situații prevăzute de lege.

După primirea Avizului de inspecţie fiscală, înainte de începerea inspecţiei fiscale,


contribuabilul/plătitorul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea
datei de începere a inspecţiei fiscale.

4
De regulă inspecția fiscală se desfășoară la sediul sau alte spații de lucru ale
contribuabiluli/plătitorului în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului.
Însă dacă conntribuabilul/plătitorul nu poate pune la dispaziție un spațiu adecvat desfășurării
inspecției fiscale atunci inpescti fiscală se poate desfășura la sediul organului fiscal sau în
orice alt loc stabilit de comun acord.  

2.2. Începerea și desfășurarea inspecției fiscale

Inspecția fiscală începe la data prevăzută în avizul de inspectie fiscală. Dacă inspecţia fiscală
nu poate începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prevăzută în Avizul de
inspecţie fiscală, contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în scris, asupra noii date de începere
a inspecţiei fiscale.

În vederea efectuării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală urmează urmărește


următoarele asăecte:

a) Verifică evidențele fiscale și contabile ale contribuabilului/plătitorului

Contribuabilul/plătitorul are obligaţia să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, să dea


informaţii, să prezinte toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor
de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Dacă informaţiile furnizate de contribuabil/plătitor sau de către persoana numită de acesta sunt
insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea
de informaţii necesare realizării inspecţiei fiscale.

În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligaţia să pună la


dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. În
acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care
contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

b) Constatarea la fața locului

5
În condiţiile legii, organul fiscal poate efectua o constatare la faţa locului, întocmind în acest
sens Proces-verbal de constatare.

Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să permită persoanelor împuternicite de organul fiscal


pentru a efectua o constatare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune
intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este
necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

La cererea organului fiscal, organele de poliţie, jandarmerie ori alţi agenţi ai forţei publice sunt
obligaţi să îi acorde sprijinul pentru finalizarea constatărilor la faţa locului

2.3. Suspendarea inspecției fiscale

Inpectția fiscală poate fi suspundată de către conducătorul competent al inspecției fiscale numai
în cazul în care apariția unei situații prevazut în codul de procedură fiscală, împiedică finlizarea
inspecției fiscale.

Inspectia fiscala poate fi suspendata pana la data la care inceteaza motivul suspendarii, dar nu
mai mult de 6 luni de la data suspendarii. De asemenea conducătorul inspecției fiscale poate
deciee suspendarea inspecției fiscale la cererea justificată a contribuabilului, caz în care
suspendarea nu poate fi mai mare de 3 luni.

Ori de cate ori conducatorul inspectiei fiscale decide suspendarea inspectiei, se emite o decizie
de suspendare care se comunica contribuabilului/platitorului. Data reluarii inspectiei fiscale se
aduce la cunostinta contribuabilului/platitorului. Perioadele in care inspectia fiscala este
suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia.

2.4. Instituirea de măsuri asigurătorii

 În cazul în care organele de inspecţie fiscală constată că există pericolul ca pe parcursul
desfăşurării inspecţiei fiscale contribuabilul să se sustragă, să-şi ascundă ori să-şi risipească
patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod deosebit colectarea, se vor dispune măsuri
asigurătorii sub forma propririi asiguratorii şi sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile
şi/sau imobile proprietatea debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia.

6
2.5. Rezultatul inspecției fiscale - discuția finală

La încheierea inspecţiei fiscale contribuabilul/plătitorul trebuie informat despre aspectele


constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, constatările şi consecinţele lor fiscale.

Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului Proiectul de Raport de


inspecţie fiscală acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. În acest
scop organul de inspecţie fiscală comunică data, ora şi locul la care va avea loc discuţia finală.

Data încheierii inspecţiei fiscale este data programată pentru discuţia finală cu
contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunţă la acest drept.

Contribuabilul/platitorul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la


constatarile organului de inspectie fiscala, in termen de –

- cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale;


- cel mult 7 zile lucratoare in cazul marilor contribuabili.

Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului organului de


inspectie fiscala.

2.6. Reverificarea

Conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii
fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare
necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează
rezultatele acesteia.

La începerea acţiunii de reverificare, organul de inspecţie fiscală este obligat să comunice


contribuabilului/ plătitorului Decizia de reverificare, care poate fi contestată în 45 de zile de la
comunicarea acesteia. Decizia se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea
reverificării, cu 30 de zile pentru marii contribuabili, cu 15 zile pentru ceilalţi.

2.7. Emiterea raportului de inspecție fiscală

Pe baza Raportului de inspecție fiscală, organul fiscal competent poate emite în cel mult 25 de
zile de la dat încheierii inspecției fiscale următoarele decizii:

7
- deciziei de impunere - pentru diferente in plus sau in minus de obligatii fiscale principale
aferente diferentelor de baze de impozitare;
- deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare - in situatia in care nu sunt gasite
diferente ale bazelor de impozitare si respectiv de obligatii fiscale principale;
- deciziei de modificare a bazelor de impozitare – daca se constata diferente ale bazelor de
impozitare, dar fara stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.

In 45 de zile de la emiterea unei decizii de impunere, contribuabilul poate depune o contestatie,


in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Cererile depuse de catre contribuabil/platitor la organul fiscal se solutioneaza de catre acesta in


termen de 45 de zile de la inregistrare.

In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, este necesara administrarea de probe


suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa
intre data solicitarii probei si data obtinerii acesteia, dar nu mai mult de:

o 2 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul solicitant –


termenul de doua luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea contribuabilului;
o 3 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati sau institutii
publice ori de la terte persoane din Romania;
o 6 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati fiscale din alte
state, potrivit legii.

In cazul in care solutionarea cererii necesita efectuarea inspectiei fiscale, termenul de solutionare
a cererii este de cel mult 90 de zile de la inregistrarea cererii, prevederile de mai sus aplicandu-se
in mod corespunzator. In acest caz contribuabilul/platitorul este notificat cu privire la termenul
de solutionare aplicabil in termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc.

8
3. Inspecția fiscală la C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

3.1. Prezenatrea companiei

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. este operatorul


național de transport de energie electrică din România. Compania a fost înființată în iulie 2000
prin reorganizarea CONEL, având ca obiect de activitate transportul energiei electrice, operator
de sistem și dispecer.

Principala activitate a CNTEE Transelectrica SA consta în: prestarea serviciului de transport al


energiei electrice si al serviciului de sistem, operator al pietei de echilibrare, administrator al
schemei de sprijin de tip bonus, alte activitati conexe.

Administreaza si opereaza sistemul electric de transport si asigura schimburile de electricitate


intre tarile Europei Centrale si de Rasarit, ca membru al ENTSO-E (Reteaua Europeana a
Operatorilor de Transport si Sistem pentru Energie Electrica).

Transelectrica este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a


pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National (SEN). De asemenea reprezinta
principala legatura dintre cererea si oferta de electricitate, echilibrind permanent productia de
energie cu cererea

Adresa sediului social este: Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, Bucuresti, sectorul 1. In
prezent, activitatea executivului Companiei se desfasoara in cadrul punctului de lucru din Strada
Olteni nr. 2-4 sector 3, Bucuresti.

În prezent acționarii companiei sunt: Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului care detine un număr de 43.020.309 actiuni (58,69%), DEDEMAN SRL cu
4.192.363 (5,72%), alți acționari persoane juridice cu 20.689.339 acțiuni (28,22%) si alti
actionari persoane fizice cu 5.401.131 actiuni (7,37% ).

În cele ce urmează vor fi prezentați principalii indicatori din situațiile financiare ale companiei
așa cum rezultă din rapoartele anuale publicate și conform datelor disponibile pe bvb.ro pentru
perioada 2016-2018.

9
Tabel 1: Informații financiare anuale

  2018 2017 2016


Active imobilizate - Total 3.091.324.936 3.137.990.400 3.282.110.720
Imobilizari corporale -
2.988.303.101 3.044.365.312 3.189.591.552
Total
Active circulante - Total 1.557.892.310 1.366.460.672 1.950.310.400
Stocuri 34.768.678 32.014.652 30.409.648
Creante - Total 1.040.964.953 813.699.520 851.149.504
Casa si conturi la banci 482.158.679 520.746.496 933.661.184
Investitii pe termen scurt 0 0 135.090.000
Cheltuieli in avans 6.494.897 4.807.348 10.574.113
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada de un an - 1.068.287.167 1.025.689.024 1.038.065.344
Total
Datorii institutii credit
53.311.446 116.629.464 137.764.384
(pana la un an)
Datorii comerciale -
854.115.809 605.807.360 666.874.752
furnizori (pana la un an)
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada mai mare de 199.966.532 220.222.208 532.124.992
un an - Total

Datorii institutii credit (mai


143.866.115 195.185.936 301.929.984
mare de un an)

Venituri in avans 430.483.933 451.523.264 467.983.616

Capital subscris varsat 733.031.420 733.031.424 733.031.424

Capitaluri proprii - Total 2.745.624.302 2.663.961.088 3.054.043.648


Datorii - Total      

Cifra de afaceri neta 2.679.159.243 3.015.023.872 2.680.536.832

Venituri din exploatare -


2.730.571.514 3.060.342.784 2.722.540.288
Total
Cheltuieli din exploatare -
2.629.253.680 2.992.348.160 2.370.921.984
Total

10
Rezultat din exploatare 101.317.834 67.994.632 351.618.240
Venituri din dobanzi 9.722.436 5.428.137 5.666.055

Venituri financiare - Total 16.898.339 19.098.960 29.960.030

Cheltuieli privind dobanzile 19.264.896 21.560.124 23.995.214

Cheltuieli financiare - Total 25.151.844 40.219.200 46.988.308

Rezultat financiar -8.253.505 -21.120.238 -17.028.278

Venituri totale 2.747.469.853 3.079.441.920 2.752.500.224


Cheltuieli totale 2.654.405.524 3.032.567.552 2.417.910.272
Rezultat brut 93.064.329 46.874.396 334.589.952
Rezultat net 81.303.373 28.267.176 272.361.536
Sursa: bvb.com

Potrivit situației financiare in perioada 2026-2018 putem observa că în fiecare an compania a


încheiat anul fiscal cu un rezultat net pozitiv, în creștere în 2018 comparativ cu 2017. În anul
2017 se înregistrează ce mai mică valoare a rezultatului net comparativ cu naul 2016 și 2018
deoarece în 2017 s-au incheiat mai multe lititgii inspecții fiscale care au afectat cheltuielile
companiei. În ansamblu se menține stabilă situația financiară a comapaniei de-a lungul perioadei
cu mici diferențe datorită unor restructurări ce au avut loc în anul 2018 în cadrul companiei.

Vectorul fiscal reprezintă cumulul impozitelor și taxelor declarate la ANAF și care urmează să
fie plătite de contribuabil în cursul derulării activității acestuia. Aceste taxe și impozite pot suferi
modificări.

În vectorul fiscal intră următoarele taxe și impozite:

- Impozit pe profit;
- Impozit pe microîntreprindere;
- Accize;
- TVA;
- Contribuții salarii;
- Taxă jocuri de noroc;
- Impozit pe construcții speciale;
- Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
- Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri;
- Redevente petroliere.

În cazul companiei Transelectrica evoluția obligațiilor față de stat poate fi analizată în tebelul 2.

11
Tabel 2: Cumulul impozitelor și taxelor delarate la ANAF de către Transelectrica

  2018 2017 2016


Impozit pe profit 11.760 mii lei 18.607 mii lei 62.228 mii lei
Contributia la fondurile de asigurari sociale 8.429 mii lei 6.364 mii lei 6.325 mii lei
TVA de plata 11 mii lei 745 mii lei 2.126 mii lei
Impozit pe salarii 1.906 mii lei 2.489 mii lei 2.487 mii lei
Alte impozite de plata 1.906 mii lei 1.627 mii lei 1.353 mii lei
Total obligații 24.012 mii lei 29.832 mii lei 74.519 mii lei
Sursa: Rapoartele anuale din 2016,2017,2018.

Potrivit datelor din Tabelul doi se observă o scădere a impozitului pe profit de-a lungul
perioadei analizate, ceea ce poate fi explicat și prin evoluția rezultatului brut înregistrat de
companie. Valoarea mare a impozitului pe profit înregidtrată în anul 2017 comaprativ cu
rezultatul brut înregistrat (aproximativ 40%) poate fi explicat prin efectele pe care le-a avut
inspecția fiscală finalizată în anul 2017.

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. se încadrează în


categoria marilor contribuabili, daca analizăm mărimea celor trei categorii si anume totalul
activelor, cifra de faceri și numărul mediu de salariați.

3.2. Prezentarea inspecției fiscale pentru CNTEE Transelectrica SA

În luna noimbrie 2011 CNTEE Transelectrica SA a fost înștiințată prin avizul de inspecție fiscală
că la da ta de 14.12.2011, va începe inspecția fiscală generală pentru perioada decembrie 2005-
decembrie 2010. Aceste facturi au făcut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de
inspecție fiscală în data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimată TVA colectată pentru un
număr de facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă.

Inspecţia fiscală generală a început la data de 14.12.2011 şi s-a încheiat la 26.06.2017, data
discuţiei finale cu Transelectrica SA. Durata desfășurării inspecției fiscale s-a întins de-a lungul a
6 ani, inspecția fiscală fiind suspendată și reluată de mi multe ori.

ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Transelectrica,


respectiv impozit pe profit și TVA, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de
întârziere și penalități de întarziere) aferente cu privire la serviciile de sistem tehnologice de
sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției
fiscale. Potrivit Deciziei de impunere ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare
de plată de către Transelectrica, în sumă de 35.105 mii lei, precum și obligații fiscale accesorii
(dobânzi/majorări de întarziere și penalități de întârziere), în sumă de 63.908 mii lei.

12
Detalierea obligațiilor fiscale suplimentare precum și obligațiilor accesorii pentru perioada de
analiză a inspecției fiscale poate fi vazută în tabelul de mai jos

Anul de referință 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total


13.577,5 23.492,6
Impozit Profit 231,50 0 5.224.0 809,40 1.978,90 1.671,30 0
Taxa pe valoarea 11.612,5
adaugată 0,00 76,40 6.199,60 772,70 2.416,90 2.147,00 0
13.653,9 35.105,1
TOTAL 231,50 0 6.199,60 1.582,10 4.395,80 3.818,30 0
*Sumele sunt în mii lei

Obligațiile suplimentare aferente perioadei septembrie 2005 - noiembrie 2007 au fost stabilite
pentru 123 facturi constatate lipsă, justificate de Transelectrica ca fiind arse în incendiul care a
avut loc in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business
Center din str. Armand Calinescu nr. 2-4, sector 2;

Pentru perioada decembrie 2006 – mai 2007 s-au stabilit obligații suplimentare aferente celor
349 facturi constatate lipsa in acelasi incendiu.

TVA aferenta perioadei 2005-2007 pentru un numar de 123 facturi si care nu se regaseste in
sumele de mai sus, fiind retinuta intr-un alt raport de inspectie fiscala (RIF) emis in 2011, litigiu
pierdut de catre Transelectrica la 30.04.2014 si definitiv la 01.03.2017.

Sume aferente Sume


perioadei 2005- aferente Total
2016 anului 2017
Dobânzi/majorări întârziere și penalități 47.211 1.704 48.915
de întârziere aferente Impozitului pe profit
Dobânzi/majorări întârziere și penalități 14.583 362 14.945
de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugată
Total 61.794 2.066 63.860
*Sumele sunt în mii lei.

In afara detaliilor prezentate in Notele anterioare, in constatarile ANAF-DGAMC aferente


perioadei 2005- 2010 se regasesc atat debite suplimentare, cat si accesorii corespunzatoare
serviciilor tehnologice de sistem nerealizate prevazute in contractele-cadru aprobate de ANRE,
pentru care Transelectrica inregistreaza venituri din penalizari.

Totodata, ANAF-DGAMC a retinut debite suplimentare si accesorii corespunzatoare


constatarilor Curtii de Conturi privind efectuarea de cheltuieli care nu au avut ca scop pregatirea
continua a salariatilor si care nu constituie forme de pregatire profesionala si pentru care a fost
emisa Decizia CCR nr. 14/2011. In anul 2017, Compania a contestat la ANAF Decizia de

13
impunere si, avand in vedere ca pana la data de 13.03.2018 nu s-a primit solutionarea
contestatiei, a actionat in instanta ANAF-DGAMC solicitand anularea Deciziei aflandu-se pe
rolul Curtii de Apel Bucuresti dosarul nr 1802/2/2018.

14