Sunteți pe pagina 1din 5

CAPITOLUL 4

PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA


ACTIVITĂȚII LA HOTELUL ,,LIVADIA”

4.1 Direcții de creștere a eficienței economice a hotelului ,,Livadia”

În faza atinsă astăzi de practică managerială iși fac apariția numeroase exigențe în
planul cunoașterii, studierii și generalizării ei, în domeniul desfășurării ordonate prin
utilizarea unor metode și reguli, precum și în privința urmării rezultatelor oglindite în nivelul
profilului și al stării de satisfacție a salariaților societății.
Tendințele înregistrate în circuția turistică în cadrul hotelului au fost:
- Diminuarea cererii pentru mare, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației
și a necorelării tarifelor practicate cu calitatea serviciilor prestate.
- Scăderea duratei medii a sejurului pentru cei care nu iși achiziționează bilete de
odihnă și tratament, datorită creșterii turistice pentru vacanțe scurte sau pentru
activități de week-end care presupun eforturi financiare mai reduse.
Pe ansamblu, hotelul ,,Livadia”a avut o activitate bună, încercand sa se adapteze
situației economice actuale. Ea este consacrată în domeniul prestării de servicii turistice,
respectiv al comercializării ofertei turistice a stațiunii Olănești, deținând un loc important în
topul preferințelor turiștilor.
Produsul turistic comercializează sucursala Olănești a societății S.C. ,,T.B.R.C.M.” se
concretizează în mai multe forme de turism: sejur (odihnă sau tratament), week-end,
drumeții, turism cultural.
Vânzarea produselor turistice se realizează prin contracte ferme încheiate direct, mai
ales, cu parteneri deveniți deja tradiționali. De asemenea, distribuția se realizează și prin
contracte încheiate cu diverși operatori, agenții de turism și C.NP.A.S. Concurența hotelului
se manifestă într-o formă destul de agresivă în cadrul stațiunii ținând cont de dezvoltarea
puternică a stațiunii: construirea de noi hoteluri cu standarde mai înalte ale calității, vile,
particulari etc.
Piața țintă este conturată în această perioadă mai ales pe pensionari care sunt mult
mai puțin ocupați de viata de zi cu zi și au facilități la obținerea biletelor la tratament și pot
veni cam în orice perioadă a anului. Politica de prețuri și tarife se remarcă printr-o strategie
adaptivă, corespunzatoare segmentului de piată mai sus menționat.

Tot în ideea de a promova cât mai mult și cât rnai bine imaginea hotelului, și pentru o
informare cât mai corectă a turiștilor privind hotelul, unitatea ar trebui să investească în
dezvoltarea unei pagini web, deoarece în momentul de față nu-i nici un punct de informare
online.

4.2 În domeniul punctelor,,forte” și punctelor ,,slabe”

În urma analizei financiare se desprind concluzii privind starea de performanță a


hotelului ,,Livadia” la încheierea exercițiului anual.

1
Analiza financiară își propune să stabilească punctele forte și slabe ale gestiunii
financiare în vederea fundamentării unei noi strategii de menținere și dezvoltare într-un mediu
concurențial.
Managementul financiar vizează în principal, conturarea căilor și modalităților de
furnizare a resurselor de capital sau bănești ale hotelului ,,Livadia”. Se operează cu un sistem
de indicatori financiari de urmărire și control care contribuie la orientarea spre profit a tuturor
activităților ce se desfășoară în cadrul hotelului.
Îndeplinirea obiectivelor ce le revin societăților comerciale în etapa actuală necesită un
volum însemnat de fonduri bănești. În asigurarea acestor fonduri, în repartizarea și utilizarea
lor cu maxim de profit, un rol însemnat îi revine managerului financiar.
Deschiderile spre descentralizare și spre luarea în considerate a elementelor relațiilor
de piață, converg spre accentuarea cerințe1or de creștere a eficienței economice a activității
hotelului.
În urma fondului de rulment se constată că în perioada analizată, valoarea fondului de
rulment a crescut, ceea ce se apreciază pozitiv. S-a respectat astfel, principiul gestiunii
financiare: ,,la necesități permanente se alocă surse permanente”.

4.3 În domeniul resurselor materiale

După cum s-a observat și în capitolul dedicat analizei economice a societății, veniturile
realizate sunt mai mari comparativ cu cheltuielile înregistrate.
Pentru bună desfășurare a activității, anual sunt necesare lucrări de reparații și
întreținere atât la spațiile de cazare cât și la cele de alimentație publică. În anul 2007 s-a făcut
o investiție foarte mare pentru schimbarea tâmplăriei și ușilor, cu una nouă PVC și mai
important s-a dotat unitatea cu o bază de tratament modernă.
Cheltuielile au fost în creștere cu excepția anului 2019, cele mai importante fiind
cheltuielile cu lucrările și serviciile executate de terți pentru întreținerea bazei materiale.
De asemenea, în centrul atenției trebuiesc avute și problemele practicate de
aprovizionarea cu resursele materiale deoarece de rezolvarea lor judicioasă depinde în foarte
mare măsură desfășurarea procesului de alimentație publică în primul rând, și de cazare,
precum și eficiența activității societăților comerciale, respectiv hotelul ,,Livadia”.
Din punct de vedere operațional, aprovizionarea cu resurse materiale devine, în
condițiile tranziției la economia de piață, o funcție tot mai importantă ca și cea financiar-
contabilă, desfacerea fiind concepută să le ajute pe acestea în executarea obiectivelor și
activității lor.
Deoarece în economia societății, asigurarea aprovizionării poate să contribuie la
creșterea sau scăderea profitului și totodată, pentru că aprovizionarea este o activitate
esențială pentru asigurarea desfășurării procesului de producție supun spre dezbatere studiul
de caz privind desfășurarea acestei activități în anul 2019.
Aceasta presupune analiza posibilităților de asigurare a materialelor de furnizor,
precum și stabilirea furnizorilor, cărora le vom trimite comenzi în structură sortimentală și
cantitățile necesare. Materialele trebuie procurate atât de pe piața internă, cât și din import.
Situația de pe piața internă poate fi apreciată astfel:
- Se constată în general o multiplicare a agenților economici, dar nu și a celor care
realizează produsele de bază.

2
- La multe produse, calitatea nu este constantă.
- Indiferent de calitatea produselor pe care le livrez, tot mai multi furnizori solicit plata
produselor la ridicare sau chiar în avans, foarte puțini mai acceptă plată prin factură
care urmează a se deconta ulterior.
- La materialele cu uz general, cum ar fi materialele de întreținere și altele, sunt foarte
puțini ofertanți care vin la hotelul ,,Livadia” sau chiar la societatea S.C.,,T.BCRM”
S.A să își plaseze produsele, la aceste tipuri de produse manifestându-se deja
concurența.
- Se manifestă pătrunderea puternică a produselor străine oferite de foarte mulți
distribuitori.
- De regulă, prețul acestor produse este superior celor din târț, dar și calitatea acestora
este constantă.
- În conditiile adâncirii procesului inflaționist este de prevăzut o fluctuație în sens
crescător a prețurilor și a tarifelor pe piața internă, greu de anticipat exact, chiar și
pentru perioade scurte de timp.
În condițiile de tarife pe piața internă care va fi probabil, în continuare, instabilă în
ceea ce privește calitățile oferite, continuitatea livrărilor, calitatea produselor și nivelul
prețurilor, în cazul produselor interne trebuie să stabilim de unde vom aduce fiecare material
sau produs de care avem nevoie și care sunt cele mai bune rnodalități de asigurare a
produselor necesare:
- Să asigurăm fluiditatea aprovizionării.
- Să asigurăm calitatea produselor necesare.
- Să nu creăm stocuri prea mari.
- Să nu grevăm cu cheltuieli suplimentare și saluturi mari, eforturile financiare ale
societății comerciale, urmărind totodată realizarea celor mai bune prețuri de
aprovizionare pentru calitatea cerută materialului.
Tot aici aș propune să se continue trendul ascendent de modernizare al unității. În
fiecare an a fost adus ceva nou la baza materială ceea ce demonstrează dorința de a fi o unitate
cât mai performantă la nivel local și de ce nu național. În 2006 s-a început investițiaîn noua
bază de tratament terminată în 2007. Tot în 2007 a fost schimbată tâmplăria hotelului fiind
înlocuită cu una nouă de PVC. Anul 2007 cel în care s-a investit cel mai mult, a adus și
lucrările la un nou corp al hotelului care a fost terminat anul curent.
Pe viitor ar fi necesar o modernizare reală a restaurantului. În momentul de față
prioritatea turiștilor sunt restaurantele clasificate peste 2 stele, pentru că le oferă o mai mare
siguranță a calității serviciilor și a calității produselor.
Ceea ce deosebește cu adevarat hotelul ,,Livadia” de celelalte hoteluri din stațiune este
baza de tratarnent, care în prezent este cea mai dotată. Dat fiind faptul că în acest moment
concurența este acerbă datorat numărului în scădere de turiști care își permit o vacanță,hotelul
ar trebuie să încerce să obțină exclusivitate pe toate serviciile pe care le oferă. Se mai poate
încă investi în ceea ce înseamnă calitate și satisfacere totală pentru client.
Investiții s-ar mai putea face în mare măsură în realizarea de pachete turistice promovând
turismul cultural. S-ar putea organiza excursii de o zi la mânăstirile și obiectivelor turistice
importante din zonă având în vedere că nu sunt distanțe mari și obositoare.
Nu în ultimul rând stațiunea Olănești, inclusiv hotelul ,,Livadia” suferă de o foarte
slabă promovare comparativ cu potențialul real al stațiunii. Probabil contactarea unor agenții

3
mari de turism ar putea să aducă un număr mai mare de turiști străini care ar influența vizibil
economia stațiunii și infrastructura sa.
O altă problemă esențială care ar trebui să preocupe mai toți agenții economici sunt
căile de acces spre stațiune, distrugerea mediului și nu în ultimul rând dar cel mai important
calitatea principalei surse de venit a stațiunii: apele minerale. O evenuială poluare a solului ar
duce la distrugerea reputației efectelor pozitive ale apelor.

4.4 În domeniul resurselor umane

În zilele noastre, atât pe plan teoretic, cât și pe cel practic, se acordă o atenție deosebită
problematicii resurselor umane. Aceste preocupări se explică prin faptul că resursele umane și
managementul lor au devenit un imperativ al practicii, mai buna utilizare a factorului uman
situându-se, printre factorii cu influență majoră în creșterea eficienței economice și profitului
unității economice.
În cadrul hotelului ,,Livadia”, realizarea obiectivelor depinde în mare măsura de
resursele umane. Dintre problemele majore care fac obiectivul preocupărilor în acest
domeniu, menționez:
- Desfășurarea unor activități cu caracter social. Realizarea de team-building-uri sau
managerial lunch, poate să crească popularitatea unui manager printre angajații săi,
care pot percepe altfel munca decât ca pe o obligație necesară.
- Asigurarea concordanței dintre cerințele prevăzute în psihosocioprofesiograma și
trăsăturile reale ale celor încadrați pe posturi.
Accentuarea rolului primordial al resurselor umane în procesul de producție și creștere
a eficienței economice, nu trebuie să ducă însă la o subevaluare a resurselor materiale și
financiare.
Conceperea sistematică a activităților ce se desfăsoară în cadrul unității economice
implică abordarea resurselor umane în strânsa interdependență cu resursele materiale și
financiare, în concordanța cu funcția creatoare a resurselor umane, în acest proces apare
necesară organizarea managementului resurselor umane în cadrul hotelului ,,Livadia”.
Obiectivele de ansamblu ale managementului resurselor umane constau în definirea,
dezvoltarea și adrninistrarea politicii și programului referitor la conceperea unei structure
organizatorice corespunzătoare și eficiente, asigurarea unui personal calificat, a unui
tratament corect și echitabil și instaurarea unor reguli și practici imparțiale care să creeze
posibilități reale și stimulatorii de promovare și cu interesare în muncă și de asigurare a
protecției muncii în unitate.
Aceste cerinte trebuie adaptate cât mai bine cerințelor și condițiilor specifice concrete
în cadrul S.C.,,T.B.R.C.M” S.A. sucursala Olănești.
Cu numeroase implicații se înscrie în practica managerială în organizarea desfășurării
unor servicii în folosul salariaților. Aceste servicii sunt:
- Asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă, de recreere și protecția muncii
- Diverse servicii personale, ca cele legate de: asigurarea condițiilor de cazare pentru cei
interesați.
- Servicii legate de securitatea și protejarea angajaților.

Principalele caracteristici ale serviciilor în folosul salariaților constau în urmatoarele:

4
- Cheltuieli pentru desfășurarea lor sunt sustinute în cea mai mare parte, sau în
totalitatea lor, de către unitatea economică respectivă.
- Nu sunt legate de nivelurile individuale ale salariaților de condițiile organizatorice de
vechimea în serviciu sau alte criterii
- Vizează în principal conservarea resurselor umane.

Sistemul de salarizare se aplică conform statelor de funcțiuni, adică salariul tarifar la


care se adaugă sporul de vechime și sportui de noapte pentru recepționeri, salarizarea
facându-se prin negociere.
Propunerea mea pentru fidelizarea angajaților ar fi posibilitatea reala de avansare.
Astfel angajatul va depune mai mult efort și calitate în munca pe care o prestează ceea ce ar
crește calitatea serviciilor.

S-ar putea să vă placă și