Sunteți pe pagina 1din 2

Problema fiscala Care este procedura de casare a mijloacelor fixe?

Care este tratamentul fiscal al


mijloacelor fixe casate, dar care nu au fost amortizate in totalitate?
Cheltuielile cu valoarea neamortizata sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil? Se calculeaza TVA pentru valoarea neamortizata?

1. Procedura de casare
Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, au obligatia evidentierii
in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a amortizarii acestora.

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea
de intrare ramasa nerecuperata o vom face numai cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv
a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.

Dupa aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe vom proceda la valorificarea acestora.
Procedura de valorificare prin vanzare (licitatie sau negociere directa) sau prin casare trebuie
aprobata de catre consiliul de administratie sau de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Casarea mijloacelor fixe se va face de catre o comisie de casare numita prin decizia organului care a
aprobat scoaterea din functiune.

Cu ocazia casarii vom proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe si la valorificarea acestora, astfel:

* vanzarea componentelor rezultate in urma dezmembrarii;


* utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unitatii.

Evaluarea componentelor se va face de catre comisia de casare;


* valorificarea ca materiale nerecuperabile.

2. Casarea din punctul de vedere al impozitului pe profit


Cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizata
sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Cu alte cuvinte, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix amortizabil, calculate ca
diferenta intre valoarea fiscala de intrare a acestora si amortizarea fiscala, dupa caz, sunt cheltuieli
efectuate in scopul realiza rii de venituri impozabile. Asadar, aceste cheltuieli sunt deductibile la
calculul profitului impozabil.

Casarea unui mijloc fix reprezinta operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de
dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea
in activitatea curenta.

Acte normative aplicabile:


Art. 20 si 21 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale

Pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 909/1997

Pct. 3 din Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi
referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea
adaugata

Art. 128 alin. (4) lit. d), art. 128 alin. (8) lit. b), art. 149 alin. (2), art. 149 alin. (4) lit. d) si art. 149 alin.
(5) lit. c) din Codul fiscal

Pct. 716 la Titlul II Impozitul pe profit din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal
Pct. 6 alin. (4), pct. 54 alin. (8) si (12) la Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal

Anexa nr. 2 la Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea
modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“

Art. II din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.166/ 2009 privind modificarea si
completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa
pe valoarea adaugata“