Sunteți pe pagina 1din 8

DANEMARCA

Subiectul: Danemarca
Tipul lecţiei: de transmitere- însuşire de noi cunoştinţe
Obiective operaţionale:
- să localizeze pe harta Europei Danemarca, Groenlanda, Pen Iutlanda;
- să explice influenţa poziţiei geografice asupra elementelor mediului
geografic;
- să precizeze: trei insule daneze, tipul de climă şi vegetaţei, trei oraşe,
forma de guvernământ şi capitala;
- să deducă trăsăturile elementelor demografice;
- să caracterizeze economia daneză menţionând: resursele naturale
exploatate, ramurile şi subramurile economice reprezezntative,
contribuţia sectoarelor economice la realizarea PIB.
Resurse materiale: manualul, harta Europei, diagrame, date statistice.
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, problematizarea.

Situaţii de învăţare
Situaţie de învăţare pe bază de conversaţie, prin anliza hărţii politice a
Europei.
Obiectiv: Să localizeze pe hartă Regatul Danemarcei, Groenlanda, Pen
Iutlanda etc.
Deschideţi atlasele la harta Europei.
- Care sunt statele Europei Nordice? (Norvegia, Suedia, Danemarca etc.)
Localizaţi aceste state.
- În care parte a Europei Nordice este situată Danemarca ?(….)
- Ce paralele şi meridiane intersectează teritoriul său ? (….)
- Care sunt consecinţele acestei poziţii ? (………)
- Cu care stat se învecinează în sud ? ( Germania)
- Dar în vest, nord şi est ? ( M. Nodului, M. Baltică)
- Prin ce strâmtori se realizează legăturile între cele două mări? ( Str.
Kattegat, Str. Skagerrak, etc).
Situaţie de învăţare prin munca cu manualul: Deschideţi manualul şi
citiţi din caseta lecţiei cu date geografice despre Danemarca ce suprafaţă are.
( 43077 kmp).
Conversaţie:
- Cum este suprafaţa comparativ cu alte state nordice studiate, Norvegia,
Suedia ? (mică)
- În ce categorie de state intră ca mărime a teritoriului ? ( mici)
Fiind situată între două mări teritoriul său este format din peninsule şi insule (
cca. 500).
Identificaţi pe harta din manual ce peninsulă ocupă cea mai mare parte din
teritoriul său? ( Pen. Iutlanda). Localizaţi pe harta Europei.
- Dar insule? ( Ins Sjaelland, Ins. Fionia, Ins. Lolland, etc).
- Ce avantaje oferă poziţia sa litorală ? (……..)
- Care este cea mai mare insulă din Atlanticul de Nord ? ( Groenlanda).
Localizaţi pe hartă.
Situaţie de învăţare prin lectură şi conversaţie:
Groenlanda este cea mai mare insulă a globului. Insula este situată în
Arhipelagul Arctic, fiind despărţită de Canada de doar 16 km. Este acoperită
de o calotă glaciară groasă, în medie 1,5 km. Pe suprafaţa lipsită de gheaţă s-
a adaptat o vegetaţie sărăcăcioasă de tundră. Cea mai mare parte a celor
50000 de locuitori este formată din eschimoşi, care se ocupă cu pescuitul şi
prelucrarea peştelui.
Conversaţie:
- De ce este acoperită de o calotă glaciară? ( ….)
- Ce tip de vegetaţie există în zolele litorale? (tundră)
- Din ce este formată tundra? ( muşchi, licheni)
- Cum se numesc locuitorii săi? (….)
Situaţie de învăţare prin expunere:
Regatul Danemarcei include şi Ins. Groenlanda ca teritoriu dependent, cu
autonomie internă (1979). Activitatea legislativă este exercitată de
Parlamentul Danemarcei şi de un parlament propriu, iar cea executivă de un
comisar numit de guvernul danez şi de un cabinet propriu.
Situaţie de învăţare prin analiza hărţii fizice a Europei:
Analizaţi comparativ relieful Danemarcei şi relieful altor ţări nordice
( Norvegia, Suedia).
- Ce forme de relif există în Danemarca ? ( Câmpia)
- Care este altitudinea maximă? ( 173 m)
- Ce deosebiri identificaţi faţă de relieful Norvegiei, Suediei? (…)
- Daţi exemple de alte state care au relief dominant de câmpie. ( Olanda)
- Ce efect are relieful asupra agriculturii ? (………)
Situaţie problemă:
- Cum explicaţi prezenţa formelor de relief glaciar (morene) în câmpie, în
condiţiile în care în România ele apar doar în munţii înalţi? (……….)
- Ce forme de relief au modelat gheţarii în zona litorală ? ( Fiorduri)
- Ce importanţă au fiordurile pentru transporturile navale ? ( ………)
Situaţie de învăţare pe bază de conversaţie, prin analiza hărţilor
climatice ( harta izotermelor, izohietelor) :
Identificaţi pe harta climatică a Europei ce tip de climat este specific
Danemarcei ? (temperat oceanic) De ce ? (…..)
- Care sunt caracteristicile acestui tip de climat ?( ………)
Ce efecte are climatul asupra celorlalte componente ale cadrului natural? (…)
- Care este temperatura medie anuală ? (…….) Dar temperatura lunilor
extreme? (….)
Calculaţi amplitudinea termică anuală.
- Cum este valoarea amplitudinii faţă de zona temperat continentală ?
(redusă) De ce? ( ……)
- Ce vânturi acţionează pe teritoriul Danemarcei ? ( vânturile de vest)
- Care sunt consecinţele ? (……..)
Precizaţi cantitatea medie anuală de precipitaţii. ( 600- 800 mm/ an)
- Reţeaua hidrografică este neînsemnată. De ce? ( …..)
- Ce tip de lacuri există în zona litoralului? ( lagune)
- Ce asociaţii vegetale se dezvoltă în condiţiile climatului menţionat anterior?
( pădurea, vegetaţia de lande)
Sitaţie de învăţare prin analiză de imagini: Se prezintă o imagine cu un
peisaj de lande.
- Din ce este formată vegetaţia? ( ……)
- Pe ce fel de terenuri se dezvoltă? (…)
- Ce sunt landele ? ( ……)
Pădurea ocupă 10% din suprafaţa ţării.
- Cum este gradul de împădurire comparativ cu celelalte state nordice?
(redus) De ce? (…)
Situaţie de învăţare prin analiza hărţii, diagramelor şi tabelelor.
Obiectiv: Să deducă pe baza hărţilor şi diagramelor caracteristicile
elementelor demografice.
Activitate independentă:
Citiţi în caseta cu datele geografice generale care este populaţia Danemarcei.
( 5,162 mil. loc.)
Cunoscând populaţia şi suprafaţa calculaţi densitatea populaţiei.
Analizaţi harta densităţii populaţiei Europei.
- În ce categorie de state intră Danemarca prin valoarea densităţii? ( ….)
- Cum explicaţi această valoare? (……)
- Cum este faţă de densitatea medie a Europei? (….)
- Dar faţă de celelalte state nordice? (……) De ce? (…)
- Care regiuni ale Danemarcei sunt mai bine populate? ( Ins. Sjaelland, Ins.
Fionia)
Valoarea natalităţii este de 1,2%, iar mortalitatea 1,18%. Calculaţi valoarea
sporului natural.
- Cum este valoarea sporului natural? (..)
- Ce efect are valoarea redusă a sporul natural asupra evoluţiei populaţiei?
Expunere: Speranţa de viaţă în Danemarca este de 77,6 ani, consecinţă a
nivelului de trai ridicat. Danemarca are un indice de dezvoltare umană ridicat
graţie speranţei de viaţă, valorii PIB/loc., nivelului de şcolarizare.
Analizaţi diagrama structurii populaţiei pe grupe de vârstă şi explicaţi
consecinţele asupra evoluţiei populaţiei.

15% 19%
0-14 ani
15-64 ani
peste 65

66%

Fig.1. Danemarca. Structura populaţiei pe sectoare de activitate

- Cum este proporţia populaţiei tinere? (redusă) Ce efect va avea în viitor


asupra ţării? (…)
- Dar proporţia populaţie vârstnice? ( ridicată) Ce demonstrează acest fapt?
( gradul de îmbătrânire)
Situaţie problemă: Care sunt efectele îmbătrânirii demografice asupra
evoluţiei populaţiei şi economiei? (…)
Expunere
Populaţia este formată din danezi peste 95%, germani, suedezi etc. limba
vorbită este daneza. Face parte din familia limbilor germanice.
Priviţi harta religilor Europei.
- Care este religia dominantă? (protestantismul)

Analizaţi diagrama structurii populaţiei pe sectoare de activitate.


- Care sector concentrează cea mai mare parte a populaţiei active? (serviciile)
- Ce activităţi intră în sfera serviciilor? (…)
- Cum explicaţi proporţia redusă a populaţiei din sectorul primar în condiţiile
în care sectorul agricol este dezvoltat? (…)
Situaţie de învăţare pe bază de activitate independentă şi conversaţie,
prin analiza hărţii politice a Europei/ Danemarcei.
Obiectiv: Să precizeze patru oraşe ( inclusiv localizare), forma de
guvernământ şi capitala.
Activitate independentă: Fiecare elev identifică pe harta Danemarcei,
din manual patru oraşe. Notaţi oraşele identificate în caiete.
- Care este capitala Danemarcei? ( Copenhaga)
- Unde este situată? ( Ins Sjaelland). Localizaţi pe harta politică a Europei.
- Ce populaţie are? ( 1,337 mil. loc.)
- Precizaţi alte oraşe importante. (Odense, Arhus, Alborg). Localizaţi oraşele
respective pe harta Europei.
Expunere: Danemarca are un grad ridicat de urbanizare. Populaţia
urbană reprezintă cca. 86% din populaţia ţării. Copenhaga, este principalul
centru industrial, furnizând jumătate din producţia industrială. În oraşul
Odense s-a născut cunoscutul scriitor Hans Christian Andersen.
- Care este forma de guvernământ? (monarhie constiuţională). Daţi exemple
de alte monarhii europene.
Situaţie de învăţare pe bază de conversaţie, prin analiza hărţilor
economice, diagramelor, tabelelor.
Obiectiv: Să caracterizeze economia daneză menţionând: resursele
naturale exploatate, ramurile şi subramurile economice reprezezntative,
contribuţia sectoarelor economice la realizarea PIB.
Conversaţie
Danemarca nu are suficiente resurse minerale. Dispune de păşuni
( aproximativ 10% din teritoriul său) şi terenuri arabile cu soluri fertile.
- Ce importanţă au păşunile? ( …..)
- Ce animale se cresc? (bovine, ovine, păsări etc)
Expunere
Agricultura daneză este axată pe creşterea animalelor pentru carne şi lapte.
Aproximativ 70% din producţia agricolă globală este furnizată de
zootehnie.Exportă o mare cantitate de produse obţinute din creşterea
animalelor. Danemarca pescuieşte cantităţi imprtante de peşte fiind printre
primele state din UE în acest domeniu.
Conversaţie
- Ce tipuri de culturi se practică? ( orz, cartofi, sfeclă-de zahăr). De ce?
- Ce resurse naturale se exploatează din Marea Nordului? ( petrol, gaze
naturale)
- Având o poziţie litorală şi numeroase porturi ce ramură industrială s-a
dezvoltat în oraşele respective? ( ind. de construcţii navale)
- Ce ramuri industriale susţin dezvoltarea agriculturii? ( ind. constructoare de
maşini agricole, nave frigorifice, ind. chimică)
O ramură importantă pentru economia daneză este cea de generatoare eoliene
( locul I pe glob).
- Ce utilizare au? ( ….)
- De ce produce Danemarca generatoare eoliene? (…)
Situaţie problemă: Care sunt avantajele utilizării energiei eoliene?
( ….)
Analiza unor diagrame: Se prezintă comparativ diagrama structurii
populaţiei pe sectoare de activitate şi contribuţia sectoarelor economice la
realizarea PIB ( vezi fig.2.).
Conversaţie:
- Care sector produce cele mai mari venituri? ( serviciile)
Comparaţi cele două diagrame. Ce constataţi? (…)
79
80 66

60
Structura
40 29 populatiei
17 Contributia la
20
4 5 realizarea PIB
0
Sectorul Sectorul Sectorul
primar secundar tertiar

Fig. 2. Danemarca. Structura populaţiei pe sectoare de activitate şi


contribuţia acestora la realizarea PIB.

- Ce produse exportă Danemarca? ( …..)


- Care este structura importurilor? ( …)
Explicaţie
Balanţa comercială a Danemarcei este excedentară, valoare exporturilor
depăşind valoarea importurilor. Deşi este membră a Uniunii Europene,
aderând în 1973 la Piaţa Comună, Danemarca nu utilizeză euro ca monedă
unică, ci coroana daneză.
Conversaţie
- Care vor fi principalii parteneri comerciali? (Germania, Suedia, Marea
Britanie etc)
- Cum se realizează legăturile cu Germania? (…) Dar cu Suedia, Norvegia? (
prin linii de ferry- boat şi poduri)
- Ce este ferry- boat- ul? (…)
Daţi exemple de porturi şi localizaţi-le pe hartă. ( Copenhag, Odense, Arhus,
Alborg)
- Dar comunicaţiile între regiunea peninsulară şi insule? ( prin poduri şi linii
de ferry- boat). Localizaţi pe hartă podurile care leagă Pen Iutlanda de
insulele apropiate
Explicaţie
Danemarca are o reţea de căi de comunicaţie rutiere (cca. 72000 km) şi
feroviare ( cca. 2900 km)
bine dezvoltată. Capitala Copenhaga dispune de unul dintre cele mai mari
aeroporturi din Europa, Kastrup. Flota comercială sprijină realizarea
comerţului şi pescuitului susţinând dezvoltarea economiei.
Expunere
Potenţialul turistic natural al Danemarcei este modest. Cel mai practicat tip
de turism este cel cultural având ca principal pol de atracţie capitala
Copenhaga. Obţine venituri importante din turismul de tranzit şi de scurtă
durată. Este o importantă emitentă de turişti.

Evaluare prin analiza SWOT


Puncte tari:
- Care sunt principalii factori a căror interacţiune determină gradul ridicat de
dezvoltare a Danemarcei?
Explicaţi influenţa factorilor naturali (relief, climă, soluri etc) asupra
dezvoltării economice.
Menţionaţi trei indicatori care evidenţiază nivelul ridicat de trai. ( IDU,
speranţa de viaţă, PIB/loc.)
Puncte slabe:
- Care sunt elementele nefavorabile?
- În ce categorie de state intră Danemarca în funcţie de suprafaţă şi populaţie?
- Ce efect are fragmentarea teritoriului? (…)
- Care sunt principalele resurse naturale de care dispune? (….)
Oportunităţi:
- Ce ar putea contribui la creşterea economică şi a nivelului de trai? (…)
Ameninţări:
- Ce riscuri naturale pot afecta teritoriul Danemarcei? (…)
- Cum este structurată populaţia pe grupe de vârstă? (…) Care sunt efectele
îmbătrânirii populaţie? (..)

Bibliografie:
Nicoară, L., Puşcaş, Angelica (2002), Regoionare turistică mondială, Ed.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Popescu, Manuela, Strat, Daniela (2004), Geografia continentelor- Geografie
Europei, Manual pentru clasa a VI-a, Ed. Teora, Bucureşti.
Surd, V., (2001), Geodemografie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca
*** Danemarca, www. cia.gov.
*** Statele lumii de la A la Z ( 2001), Ed. Steaua Nordului, Bucureşti
Climă:
Relieful: -temperat oceanică
-câmpie; -pp- 600-800 mm/an
-relief
glaciar Apele:
- lacuri
-
Caracteristici
geografico-fizice
Europa Vegetaţi
Nordic a
ă -pădure;
- landă
S = 44077 DANEMARC
kmp A
Vecini:
Monarhie N- S-
constituţional E- V-
ă Caracteristici
geografico-
umane

Populaţia- Oraşele:
5,2mil.loc Copenhaga- 1,3 mil.
-D = 125 loc/kmp loc.
- danezi, germani Arhus,Alborg, Odense
- protestanţi

Agricultura
Industria – construcţii -creşterea animalelor
de maşini, (bovine, porcine,
electrotehnică, ovine)
generatoare eoliene - culturi: orz, cartofi,
sfeclă-de- zahăr