Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

3 CULMEA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Dobre Irina-Valentina
DATA: 13.04.2016
CLASA: I
ARIA CURRICULARA: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
DISCIPLINE INTEGRATE :
 Muzică și mișcare
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Înfloresc grădinile”
SUBIECTUL: Colaj ,,Înfloresc grǎdinile’’
TIPUL LECȚIEI: Lecția de formare a priceperilor și deprinderilor
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată

COMPETENŢE SPECIFICE:
 Arte vizuale și abilități practice:
2.3. Realizarea de compoziţii simple pe baza interesului direct;
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu
 Muzică şi mişcare:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmicomelodice simple şi repetate

Obiective operaţionale:
 cognitive
O1: Să denumească materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse;
O2: Să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării;
O3: Să aplice tehnici de lucru adecvate ( lipire,asamblare);
O4: Să realizeze lucrările propuse, în mod original;
O5: Să realizeze igienizarea spaţiului de lucru după finalizarea lucrării.
 obiective psiho –motrice:
O1: Să mânuiască corespunzător instrumentele de lucru;
O2: Să menţină igiena la locul de muncă.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstrația, exercițiul, turul galeriei,jocul didactic,dansul.
 MIJLOACE DIDACTICE: elemente decupate, plansǎ cu ghicitori, plăci de polistiren, CD cu cântece,ace cu gămălie.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe mici şi mari
 RESURSE: UMANE: 12 elevi
TEMPORALE: 35 min + 10 min activitate în completare

BIBLIOGRAFIE:
1. MECTS- „Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare
și Arte vizuale și abilităti practice, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, București, 2012;
2. METCS- “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare
de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar”, 2013
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI MIJLOACE FORME DE
MOMENTELE OB. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII EVALUARE
PROCEDEE DIDACTICE ACTIVITATE
LECŢIEI OP.
Se creează un cadru necesar bunei desfăşurări a
1. MOMENT orei de abilităţi practice. Materiale Observarea
ORGANIZATORIC Se urmăreşte dacă toţi elevii au toate cele Conversaţia personale ale Frontal sistematică
necesare orei. elevilor
Se va face cu ajutorul videoproiectorului
redând cântecul „Înfloresc grădinile”.
2. CAPTAREA Despre ce anotimp este vorba în cântec ? Conversaţia Calculator Frontal Observarea
ATENȚIEI Care sunt semnele venirii primǎverii desprinse Videoproiector sistematică
din text ?

3.REACTUALIZAREA Se vor reactualiza cunoștințele deja dobândite


CUNOȘTINȚELOR din lecțiile anterioare. Se vor reaminti anumite Conversaţia Frontal Observarea
ASIMILATE informații legate de anotimpurile învățate, în sistematică
ANTERIOR special despre anotimpul primăvara.

4. ANUNȚAREA Se va realiza un colaj de primăvară folosind


SUBIECTULUI regula - de la mic la mare. Se va lucra în linişte, Conversaţia Frontal Observarea
LECȚIEI ȘI A se va păstra ordinea şi disciplina, dar și sistematică
OBIECTIVELOR acurateţea lucrărilor și se vor asambla formele
OPERAȚIONALE decupate.
Intr-o imagine toate lucrurile ,fie ele vietăţi sau
plante au aceeaşi mărime? Oare de ce?(Ideea
de spaţialitate – obiectele aflate aproape sunt
O1 mai mari iar cele de departe sunt mai mici)
Se vor explica părţile componente ale lucrării.
Se va împarți colectivul în patru grupe. Elemente
O2 Se vor explica etapele de lucru pentru fiecare Explicația decupate
grupă precum şi faptul cǎ va fi realizată o
lucrare colectivă ţinându-se cont de aşezarea Instructajul
spaţială a elementelor

5.DIRIJAREA Se vor împărţi materialele necesare realizǎrii Demonstrația


ÎNVĂŢĂRII lucrǎrilor astfel: Frontal Observarea
Grupa I- realizarea unei grǎdini,prin lipire,pe sistematică
O3 un carton verde a unor pomi înfloriţi;

Grupa a II-a- asamblarea elementelor decupate


pentru a obţine albine,precum și a unui soare
,prin lipirea pe un carton albastru,asemeni
cerului;

Grupa a III-a – asamblarea elementelor


decupate pentru a obţine fluturi,prin lipirea pe
un carton albastru;

Grupa a IV-a- asamblarea elementelor decupate


pentru a obţine flori și o horǎ , prin lipirea pe
un carton verde
Înainte de începerea realizării colajului , elevii
vor realiza câteva exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinii.
Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
mâinii: cartoane
colorate;
6. FIXAREA Ploaia bate neîncetat, Munca foarfece; Individual Probă practică
DEPRINDERILOR Vârful degetelor bat-pic-pic-pic independentă creioane
Iar apoi le răsfirăm colorate;
Şi la pian noi cântăm-do,do,do aracet;
Degetele-mi sunt petale, serveţele.
Se deschid ca şi o floare!

O2 Se va solicita elevilor să lucreze curat .


Pe parcursul acestui moment se va îndruma,
corecta, încuraja, atenţiona.
Se vor analiza componentele lucrării (culori,
forme, elemente).
Se vor anunţa elevii că la finalul orei cele mai
reuşite lucrări vor fi expuse într-o expoziţie a
clasei.
Cer elevilor să înceapă realizarea lucrărilor.
Se vor supraveghea elevii, dând indicaţiile
corespunzătoare acolo unde este cazul;
O4 Se audiază cântece de primăvară
7. OBȚINEREA După terminarea acestei tehnici, se va trece la Conversaţia Foarfece Individual Probă practică
PERFORMANȚEI asamblarea lucrǎrilor pe placa de polistiren,prin
prinderea cu ace cu gămălie a lucrǎrilor
,obţinându-se o lucrare mare care redǎ textul
melodiei ,,Înfloresc grǎdinile’’
Se interpreteazǎ încǎ o datǎ melodia pentru a se
vedea dacǎ s-a lucrat corect.
Se va propune un exerciţiu de autoevaluare în
care elevii să ţină seama de următoarele criterii
8. ASIGURAREA de evaluare:
RETENȚIEI ȘI A - modul de realizare al lucrării; Conversaţia Frontal Aprecieri
TRANSFERULUI - corectitudinea aplicării; verbale
- originalitatea decorării;
- gradul de finalitate estetică;
O5 Se va igieniza locul de lucru.
Se vor face aprecieri cu privire la activitatea
desfăsurată .
9. ÎNCHEIEREA În finalul activității se fac aprecieri asupra Conversația Frontal Aprecieri
ACTIVITĂȚII modului de comportare și participare al copiilor verbale
pe parcursul activității :,,Scaunul
evaluatorului’’.
ACTIVITATE Interpretarea unor cântece învǎţate :
TRANSDISCIPLINA- O4 -Vine,vine primǎvara Calculator Aprecieri
RĂ -Tǎranul e pe câmp Boxe verbale
-Melcul supǎrat