Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Oradea

Facultatea De Științe Economice


Masterat MCA, an I, sem. 1 An univ.2020-2021

Metodologie de întocmire a lucrării, la disciplina


Psihologia și comportamentul Economic de Consum

Lucrarea, indiferent de tipul acesteia(eseu, referat, conspect, studiu, cercetare, traducere etc., va
trebui să conțină următoarele elemente de referință:

1 Pagina de titlu
Pe pagina de titlu vor fi inserate următoarele:
a). date de identificare a instituției/formei de Învățământ( Universitatea, Facultatea, IF, ID, Master)- sus
dreapta;
b). titlul sau denumirea lucrării (titlul lucrării trebuie să fie în conformitate cu temele propuse inițial)-
mijloc centru;
c). tipul, felul lucrării ( referat, conspect, eseu, cercetare, studiu, traducere etc.)- mijloc centru;
d). materia căreia îi este destinată lucrarea ( Disciplina de studiu conform planului de învățământ)- sub titlul
lucrării;
e). coordonatorul, titularul de curs și/sau seminar ( titlul didactic, prenume nume)- stânga jos;
f). date de identificare a realizatorului/referentului lucrării (nume prenume, specializarea, anul, forma de
învățământ, grupa)- dreapta jos;
g). locul, anul, semestrul - (centrat , jos).
NOTĂ! :
- Pagina de titlu nu se paginează
- Inexistența anumitor date de identificare, cum ar fi numele studentului, a disciplinei sau a
profesorului coordonator, precum și a titlului ori a disciplinei aferente, pot duce la neacceptarea
acesteia.

2. Cuprinsul
Va conține:
a). înșiruirea ierarhizată a elementelor de conținut ale lucrării care au fost structurate în prealabil pe
capitole, subcapitole, paragrafe;
b). atașarea paginii corespunzătoare, în dreptul fiecărui element din conținutul cuprinsului lucrării ;
c). poziționare la începutul lucrării.
NOTĂ! :
- Inexistența cuprinsului, sau structurarea lui necorespunzătoare, pot atrage depunctarea cu până
la 1 pct., din nota pentru lucrare.

3. Structurare
a). Lucrarea nu este o înșiruire narativă, astfel încât ea va fi structurată pe capitole, subcapitole, paragrafe
numerotate: capitolele cu cifre romane iar celelalte elemente de structurare, altele decât capitolele, cu cifre
arabe.
Expl. Cap. I. …
I.1. ....
I.2. ….
I.1.1
I.1.2
b). Fiecare capitol sau subcapitol, trebuie să conțină minim 2 elemente aferente ( un capitol minim 2
subcapitole, iar un paragraf deschis, minim 2 subparagrafe).
1
NOTĂ! :
- Inexistența structurării lucrării, sau structurarea necorespunzătoare, pot atrage depunctarea cu
până la 1 pct. din nota pentru lucrare.

4. Paginatie
a). fiecărei pagini îi va corespunde un număr cartezian, cu excepția primei pagini de titlu.
b). poziționarea numerotării paginii - jos centru, sau jos dreapta;
NOTĂ! :
- Inexistența paginației, sau numerotarea necorespunzătoare, pot atrage depunctarea cu până la 1
pct. din nota pentru lucrare.

5. Redactarea textului lucrării


În redactarea efectivă a lucrării se va ține seama de următoarele:
a). - caractere text - literele aferente limbii române incluzând diacriticele. A scrie fără diacritice poate
duce la exprimări ambigue, care nu există în limba română, iar altele care se pot interpreta în diverse feluri
în funcție de diacriticele care se atașează(expl. tata). În plus, lipsa diacriticelor denotă o gravă lipsă de
profesionalism. În contextul realizării lucrării în limba română, scrierea fără diacritice este inacceptabilă.
b).- fonturi - tip tnr, arial, calisto, calibri, georgia etc.( recomandare: tnr )
c).- mărime caractere: 12, 13, 14:
d).- distanța dintre rânduri: 1rd, 1 jumătate 2rd;
e).- aliniere text, stânga - dreapta (justify);
f).- îngroșarea cuvintelor din text, inclinarea , sublinierea, sau folosirea oricărui element care duce la o mai
bună lizibilitate a textului, este recomandată;
g).- grafice, tabele, scheme, imagini, cu precizarea ca acestea trebuiesc denumite, numerotate și trecută
sursa acestora, în cazul în care nu sunt realizări proprii;
h).- poziționarea în pagină :2 cm peste tot, stânga, dreapta, sus, jos.
NOTĂ! :
- Inexistența elementelor de redactare corespunzătoare, sau utilizarea lor necorespunzătoare pot
atrage depunctarea cu până la 1 pct., din nota pentru lucrare.

6. Note bibliografice sau trimiteri bibliografice - note de subsol


a).- fiecărui element din textul scris( cuvânt , frază, set cuvinte, paragraf), îi va fi indicată sursa cu precizarea
autorului , titlului materialului original, editura, loc an, și pagina corespondentă, în parte de jos a paginii,
prin intermediul notelor de subsol, în ordine carteziană a apariției lor în textul scris;
b).- În cazul utilizării unor suporturi electronice, drept surse bibliografice, se va menționa la note de subsol,
data si locul accesării
b). – trebuie să existe o corespondență între notele bibliografice(de subsol) și bibliografie. Numărul notelor
de subsol trebuie să fie cel puțin egal cu elementele de referință din bibliografie. Numărul notelor
bibliografice, poate depăși reperele din bibliografie.
NOTĂ! :
- Inexistența notelor bibliografice, sau utilizarea lor necorespunzătoare pot atrage depunctarea cu
până la 1 pct. , din nota pentru lucrare.

7. Bibliografie
a). În redactarea lucrării se vor utiliza minim 3 REFRINTE BIBLIOGRAFICE. Acestea pot fi suporturi
scrise: cărți, reviste, anuare, comunicări științifice etc. sau pot fi suporturi electronice: site-uri, link –uri,
pagini web etc.;
b).- modalitatea de inserare a bibliografiei va șine cont de ordinea alfabetică a autorilor, gen Nume,
Prenume, precum și numerotarea reperelor bibliografice;
c).- poziționarea bibliografiei va fi la sfârșitul lucrării;
d).– trebuie să existe o corespondență între notele bibliografice(de subsol) și bibliografie. Numărul
referințelor bibliografice să fie cel mult egal cu ce al elementele din notele de subsol. Numărul reperelor din
bibliografie, este de recomandat a nu depăși notele din subsol.

2
NOTĂ! :
- Inexistența bibliografiei, sau utilizarea ei necorespunzătoare, poate atrage depunctarea cu până
la 1 pct., din nota pentru lucrare.

8. Estetica și forma lucrării


a).- Forma lucrării trebuie să fie una corespunzătoare tipului de lucrare. Conținutul materialului scris trebuie
atașat corespunzător( recomandat în folii și dosar de plastic, pe file format A4)
b).-
NOTĂ! :
- O formă estetică necorespunzătoare, poate atrage depunctarea cu până la 1 pct., din nota pentru
lucrare.

9. Consistența
numărul de pagini minim 12 pagini, max. 30.

NOTĂ! :
- Inexistența consistenței în forma cerută, poate atrage depunctarea cu până la 1 pct., din nota
pentru lucrare.

10. Conținut/ esența


a).- lucrările sunt alese dintr-un număr de teme prezentate
b). - fiecare student va avea o temă individuală
c).- inexistența titlului corespunzător ales dintr-una din temele prezentate domeniul disciplinei, va atrage
anularea lucrării.

11.Concluzii și propuneri
a).- În încheierea lucrării vor și formulate propriile concluzii, cu referire la capitolele și conținutul lucrării
b).- În încheierea lucrării se vor formula propuneri de îmbunătățire a conținutului, cu precizarea că acestea
trebuie să fie realiste și operaționale.
NOTĂ! :
- Inexistența concluziilor și propunerilor, poate atrage depunctarea cu până la 1 pct., din nota
pentru lucrare.

NOTĂ !! :
 Lucrarea realizată (științifică), trebuie redactată la calculator, tipărită, predată cadrului didactic la
data stabilită, trimisa prin e-mail în format electronic cu extensia .doc sau .docx la adresele de e-
mail stabilite, cu o zi înainte de data susținerii și prezentată în power point. Atenție, prezentarea în
ppt, sau pptx, nu trebuie să conțină în mod identic textul scris, ci doar ideile importante. Timp de
prezentare 10-15 minute . Orice întârziere în ceea ce privește prezentarea lucrării la data stabilită
conform programării, va atrage depunctarea cu un punct din nota pentru lucrare, pentru fiecare
săptămână de întârziere.
 Lucrările vor fi evaluate cu note de la 1 la 10 în funcție de elementele de referință!.
 Lucrările trebuie prezentate la data stabilită, conform programării susținerii, pe săptămâni!*

*programarea susținerii lucrărilor se va face în ordinea alfabetică a studenților, respectând repartizarea


temelor și a datelor de susținere, fiecare student având o temă distinctă.