Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

Sisteme suport de decizii

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca


1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în limba germană
1.4 Domeniul de studii Economie și afaceri internaţionale
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Specializarea / Programul de studii Management internațional

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme suport de decizii


2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.dr. Raluca Arba
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr. Raluca Arba
Opt
I I Sumativ 2.7 Regimul
2.4 Anul de studii 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de evaluare
disciplinei ion
I V ă
al

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
or
Distribuţia fondului de timp
e
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26
Tutoriat 14
Examinări 8
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 108
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul


4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a  Pentru prelegerile sunt necesare următoarele: notebook/calculator desktop,


cursului videoproiector, ecran
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.
5.2. de desfăşurare a  Pentru desfăşurarea în bune condiţii a laboratoarelor sunt necesare următoarele:
seminarului/laboratorului notebook/calculator desktop, videoproiector, ecran, tablă, acces Internet (browser)
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.
 Termenul predării proiectelor de seminar şi a datei probei de evaluare la
seminar/laborator se stabileşte de către titular, de comun acord cu studenţii. Nu se
acceptă cereri de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.
 Pentru predarea sau susţinerea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator,
acestea vor fi depunctate cu câte 2 puncte/săptămână de întârziere.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe  Participarea la conceperea, proiectarea şi implementarea programelor informatice destinate


profesionale elaborării deciziilor de diverse nivele din cadrul firmelor
 Asistarea managementului in procesul decizional
 Asistarea pentru elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor
către diferite organisme precum şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni şi evaluări
economice
Competenţe  Dezvoltarea abilităţilor de abordare a unor domenii pluri şi interdisciplinare situate la graniţa
transversale di ntre informatică şi economie
 Dezvoltarea unor abilităţi colaborative (de cooperare, comunicare şi coordonare)
 Cunoaşterea, explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi
tendinţelor specifice activităţilor economice şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate
la nivel micro şi macroeconomic
 Utilizarea tehnologiei şi instrumentelor moderne pentru procesarea de informaţii şi
gestionarea de baze de date specifice activităţilor economice şi sociale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea principalelor tehnologii informatice utilizate în asistarea
deciziilor necesare în cadrul managementului firmei
7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea:
 tipurilor de sisteme informaţionale existente care servesc în procesul de
luare a deciziilor: sistemele informaţionale contabil, financiar, de
resurse umane, vânzări şi marketing, producţie şi servicii
 sistemelor de asistare a deciziilor (DSS Decision Support Systems) de
clasice: bazate pe spreadsheet-uri, solvere, simulări, texte şi hypertexte
 sisteme de asistare a deciziilor inteligente şi mixte
 sisteme de asistare a deciziilor de grup
 sistemelor informaţionale ale executivului
 sistemelor informaţionale de automatizare a muncii de birou
 sistemelor integrate de gestiunea afacerilor, sisteme ERP

8. Conţinuturi

Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Notiuni de baza privind sistemele support de decizie, studiu de caz de SIAD, Prelegere
relaţia dintre sistemul decizional a firmei şi piramida organizaţională a lui 1 prelegere
Adams, funcţionalităţile SIAD
Concepte de bază, deciziile manageriale şi sistemele informaţionale, decizia şi
calculatorul, cerinţe faţă de tehnologie, tehnologii pentru asistarea deciziilor, Prelegere 1 prelegere
decizie, decident, DSS, repere cronologice de dezvoltare a DSS
Procesul de luare a deciziilor, fazele luării deciziilor: faza inteligentă, (de analiză
conceptuală), faza de proiectare (structura modelelor cantitative, selectarea de
2 prelegeri,
alegere), generarea de alternative, previzionarea rezultatelor fiecărei alternative, Prelegere
studii de caz
luarea deciziilor în condiţii de certitudine, luarea deciziilor în condiţii de risc
(analize de risc), luarea deciziilor în condiţii de incertitudine
Măsurarea rezultatelor, scenarii şi taxonomiile lor, erori în luarea deciziilor,
abordări în alegere (tehnici de abordare analitică, căutarea opacă (oarbă), 1 prelegere,
Prelegere
căutarea euristică), evaluarea cu scopuri (ţinte) multiple, faza de implementare, studii de caz
asistarea deciziilor implementate
Conceptul de framework şi utilizarea lui, framework-ul lui Gorry & Scott 1 prelegere,
Prelegere
Morton, framework-ul lui Alter & extensii, framework-uri bazate pe K studii de caz
Variante DSS, DSS orientate pe text, DSS orientat pe hypertext, DSS orientat pe
BD, DSS orientate pe spreadsheet-uri, SSD orientat pe solver (modele), DSS
3 prelegeri,
bazat pe reguli, SSD compuse, SSD multi-participant (colaborative), taxonomia Prelegere
studii de caz
lui Powel – centrată pe dezvoltarea de aplicaţii, taxonomii după abordări în
construirea DSS - sinteza (Filip 2007)
Relaţia dintre DSS și alte domenii ale cunoaşterii, clasificare EAS după nivel,
clasificare EAS - după sectoare de aplicaţii, ERP (Enterprise Resource Planning),
CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) 2 prelegeri,
Prelegere
,SRM (Supplier Relationship Management), PLM (Product Lifecycle studii de caz
Management), BIW (Business Intelligence & Warehousing), Ecosistemul
aplicaţiilor software de întreprindere şi relaţiile cu DSS
Arhitectura generală DSS, componentele DSS, baza de cunoștinţe şi poziţia
sistemului expert în DSS, achiziţia de cunoştinţe şi regăsirea lor, rolul inginerului 1 prelegere,
Prelegere
de cunoştinţe, interfaţa cu utilizatorul, Utilizatorul DSS; sisteme de asistare a studii de caz
executivului
Consideraţii generale referitoare la activităţile colaborative, evoluţia NTIC (Noua
Tehnologie Informaţională & Comunicare), Definirea NTIC, GW (Groupware)
perspectivă cronologică GW, definirea GW, relaţia GW – sisteme 2 prelegeri,
Prelegere
informaţionale, caracteristici GW, motivaţia adaptării unui proiect GW, beneficii studii de caz
şi costuri GW, factorii care împiedică evoluţia proiectelor GW, taxonomia
aplicaţiilor GW, funcţionalităţile mediului GW
Bibliografie obligatorie:
1. Turban E, Aronson J.E.,Ting-Peng Liang, Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice Hall,
2005, Ed.7.
2. Marakas G.M., Decision Support Systems in the 21st Century, Second Edition, Prentice Hall, 2002.
3. F Brustein, C.W.Hosaple, Handbook on Decision Support Systems vol. 1 și 2, Basic Themes Springer, 2008.
4. F. Filip, Sisteme suport pentru decizii, Editura Tehnică, 2004, 2007.
5. F. Filip, Decizii asistate de calculator, Editura Tehnică, 2005.
Bibliografie opţională:
1. D. Oprea, F. Dumitru, G. Meşniţă, Analiza sistemelor informatice, Ed. Univ.
„Al. Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
2. D. Oprea, F. Dumitru, G. Meşniţă, Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Univ.
„Al. Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
3. Klein M. and Mathlieb K., Knowledge based decision support systems: with
applications in business, Addiso-Wesley Pub. Ltd., 1990.
4. Konig W., Krubel K., Mertens P., Pressmar D., Distributed information systems
in business, Springer, 1996.
5. Osterle H., Fleisch E, Alt R., Business networking: shape enterprise relationship
on the internet, Springer Verlag, 2000.
6. Ross D.C., Developing and using decision support applications, West Publishing
Co., 1998.
7. Rowe A.J and Davies S. A, Intelligent information systems: meeting the
chalange of knowledge era, Quorum Books, 1996.
8. L.Rusu şi alţii, Sisteme integrate şi sisteme ERP, Risoprint, 2005
9. Target D., Analytical decission systems, Pitman, 1996.
10. D.Fotache, Groupware, Polirom, 2002
11. Power D., Decision Support Systems, Concepts and Resources for Managers,
Quorum Book, 2002.
12. Matsatsinis N.F., Sioskos Y, Intelligent support systems for marketing
decisions, Kulwer’s International Series, 2003.
13. Gupta J.N.D şi alţii (edit)., Intelligent Decision-making support systems,
Foundations, Applications and Chalanges, Springer, 2006.
14. Sage A.P, Decision Support Systems Engineering, John Wiley, 1991
Metode de
8. 2 Seminar/laborator Observaţii
predare
Aspecte practice legate de sisteme de asistare a deciziilor bazate pe speadsheet- Discuţii; 3 seminarii/
uri proiecte laboratoare
individuale, 2
referate
Generatoare de sisteme informaţionale – Criterium Decission Plus Discuţii; 3 seminarii/
proiecte laboratoare
individuale, 2
referate
Sisteme inteligente; sisteme expert - bazate pe EXYS Discuţii; 2 seminarii/
proiecte laboratoare
individuale, 2
referate
Sisteme de asistare a deciziilor bazate pe simulare – Monte Carlo şi Markov Discuţii; 3 seminarii/
proiecte laboratoare
individuale
Sisteme de asistare a deciziilor colaborative bazate pe IBM Lotus Discuţii; 3 seminarii/
proiecte laboratoare
individuale, 2
referate
Bibliografie:
1. Brândaş C., Sisteme suport de decizie pentru managementul performant, Brumar, 2007.
2. Airinei D., Depozite de date, Polirom, 2002.
3. Ionescu B., Tehnologia aplicaţiilor Office, Excel 2007, Informega 2009.
4. Mihăilă A., Sisteme suport de decizie pentru managementul proiectelor –Teză de doctorat,
2008.
5. Illyes L., Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea unor sisteme de asistare a
deciziilor utilizând algoritmi genetici, Teză de doctorat, 2009.
6. Silaghi G., Collaborative Multi-agent systems, Risoprint, 2005.
7. Mărgineanu N., Sisteme inteligente pentru asistarea deciziilor, Risoprint 2006.
8. M. Munteanu, Contribuţii la conceperea, proiectarea şi realizarea unor sisteme
colaborative – Teză de doctorat – 2009
9. Hancu L., Decision support systems based on financial reports analyzes – Teză de doctorat
2008
10. Jecan S., Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem destinat
managementului unui intranet în cadrul IMM-urilor – Teză de doctorat, 2008
11. Petrușel R., Contribuţii la conceperea, proiectarea şi realizarea sistemelor suport de decizie
destinate fluxurilor de trezorerie – Teză de doctorat, 2007
12. Homocian D., Sisteme de asistare a deciziilor în societatea cunoaşterii – Teză Iași, 2008,
carte 2009.
13. Gyip (Rusu) V., Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea sistemelor de
asistare a deciziilor în business, Teză, 2008
14. Gergely N., Contribuţii privind construirea depozitelor de date şi extragerea informaţiilor
prin Business Intelligence în domeniul bancar, Teză 2007
15. Colecţia Decision Support Systems, Kluwer, 1999-2012.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Aşteptările mediului de afaceri legate de absolvenţii de ştiinţe economice conduc din ce în ce mai mult spre
ideea cunoaşterii tehnologiilor informatice utilizate în gestiunea şi managementul afacerilor. Rolul acestei
discipline este de a familiariza studenţii cu aceste tehnologii noi, care încep să se implementeze din ce în ce mai
mult în firmele şi organizaţiile româneşti.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
în nota finală
10.4 Curs Cunoaşterea conceptelor şi a tehnologiilor Examen scris cu întrebări
prezentate la curs deschise. 40%

Nota la teorie: minim 5

10.5 Elaborarea unui proiect individual bazat pe Elaborarea a 5 proiecte după 50%
Seminar/laborator activitatea de la laborator modele prezentate

Nota la proiecte: minim 5

10.6 Standard minim de performanţă


Cunoaşterea minimală a principalelor concepte şi tehnologii prezentate.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


11.03.2016 Lect.dr. Arba Raluca Lect.dr. Arba Raluca

Semnătura directorului de departament: Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan

Data avizării în departament: 21.03.2016