Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ MINISTERUL

EDUCAŢIEI
C ER C E TĂR II
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
www.edums.ro

Nr. înreg. ____/___________

AVIZAT ISJ MURES


INSPECTOR SCOLAR GENERAL
PROF. STEFAN SOMESAN
L.S.

AVIZAT
INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE
PROF. POP FLORIN

Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu”


Strada Petru Maior nr. 11, Reghin, cod 545300
Tel.: 0265.521.340, Fax: 0265.511.344
e-mail: gimnaziul.ceusianu@gmail.com
web: www.ceusianu.ro
Nr. inreg.

PROIECT EDUCATIONAL JUDETEAN

MISTERIOSUL UNIVERS, editia a II-a


Tipul activitatii principale: simpozion pentru elevi
Domeniul in care se incadreaza proiectul: Domeniul stiintific

Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu”


Director,
Prof. Timus Jan
Semnatura si stampila scolii

Coordonatori proiect, Semnatura

Prof. Timus Jan


Prof. Denes Iozsef
Prof. Bloj Sorina
Prof. Lihat Carmen
Prof. Niculescu Anita
Prof. Atanasoaie Elena Gabriela
Prof. Ichim Ioan
Întocmit: 1 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,
Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL JUDEŢEAN
„MISTERIOSUL UNIVERS”
7 octombrie 2016
- Ediţia a II-a -
REGULAMENT
INSTITUŢII ORGANIZATOARE:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin

PARTENERI:
Primăria Municipiului Reghin
DAREGHIN TV
Colegiul German „Gothe” Bucureşti

UNITATEA ŞCOLARĂ ORGANIZATOARE:


Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin
Adresa: Str. Petru Maior nr. 11, Reghin
Tel/Fax: 0265521340
E-mail: gimnaziul.ceusianu@gmail.com
website: http://www.ceusianu.ro

COORDONATORI:
Prof. Florin Pop – inspector şcolar pentru geografie, ISJ Mureş
Prof. Sorina Bloj – Bibliotaca Municipală „Petru Maior” – director
Prof. Carmen Lihăţ – Biblioteca Municipală „Petru Maior”
Prof. Timus Jan – Şcoala Gimnazială „Al. Ceuşianu” – director
Prof. Denes Iozsef – Şcoala Gimnazială „Al. Ceuşianu” – director adjunct
Prof. Anita Niculescu – Colegiul German „Gothe” Bucureşti, specializarea istorie
Prof. Gabriela Atănăsoaie – Şcoala Gimnazială „Al. Ceuşianu”, specializarea istorie-geografie
Prof. Ichim Ioan – Şcoala Gimnazială „Al. Ceuşianu”, specializarea istorie-geografie

ARGUMENT
Spaţiul cosmic reprezintă un domeniu magnetizant, atractiv, fascinant, încărcat de mister, de
numeroase interogări. Călătoria printre stele ne transformă pe fiecare dintre noi în exploratori, în
cosmonauţi. Cine nu a visat că poate călători în Univers şi de câte ori nu a făcut-o cu gândul, într-o
navă spaţială, minuţios echipată, gata oricând să interacţioneze cu alte entităţi?
Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic este o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnologiei, şi a
contribuţiilor acestora la îmbunătaţirea condiţiei umane. Adunarea Generală a ONU a declarat, în
anul 1999, ca acest eveniment să aibă loc în fiecare an între 4-10 octombrie, sărbatorind astfel
lansarea, pe 4 Octombrie 1957, a primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a deschis calea
Întocmit: 2 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,
Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
explorării spaţiului cosmic şi semnarea, la 10 Octombrie 1967, a Tratatului asupra principiilor care
guvernează activităţile statelor în explorarea paşnică a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a
celorlalte corpuri cereşti.
Am propus derularea acestei activităţi, deoarece am considerat că prin acest mod se vor dezvolta
capacităţile intelectuale, cultura generală, modalitatea de percepere a lumii în care ne aflăm, dar şi
dezvoltarea capacităţii copiilor de a înţelege ce se întâmplă cu noi, cei mici, într-un Univers
gigantic.
Activităţile educaţionale proiectate în cadrul simpozionului, precum şi tematica de concurs vizează
implicarea elevilor şi a cadrelor didactice participante într-o serie de manifestări care vor atinge teme
de real interes abordate din perspective multiple, derulate în beneficiul elevilor şi comunităţii.

TEMATICA CONCURSULUI / SIMPOZIONULUI este reprezentată de


manifestările dedicate săptămânii mondiale a spaţiului cosmic 4 – 10 octombrie 2016

DOMENII:
 ştiinţific
 artistico-plastic
 tehnic

GRUP ŢINTĂ:
Concursul se adresează:
 elevilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (clasele 0-XII)

Simpozionul se adresează:
 cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar tradiţional şi alternativ de nivel
gimnazial şi liceal, din palate şi cluburi ale elevilor, din Case ale Corpului Didactic,
reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale care desfăşoară activităţi
educaţionale şi/sau culturale.

OBIECTIVE:
 conştientizarea factorilor de decizie şi a opiniei publice asupra beneficiilor utilizării
tehnologiei şi a ştiinţei spaţiale pentru dezvoltarea sustenabilă;
 stimularea curiozităţii pentru investigarea şi descoperirea unor fenomene din Univers,
precum şi interdependenţa dintre ele;
 îmbogăţirea cunoştintelor de specialitate cu cele mai noi aspecte privind domeniul
geografic, cosmic, astronomic, astronautic etc prin studierea materialelor de
specialitate (publicaţii periodice, acces la Internet, cărţi de specialitate etc);
 optimizarea colaborării între toţi cei implicaţi în direcţia schimbului de bune practici
educaţionale, în beneficiul tinerei generaţii;
 discutarea modalităţilor de diversificare şi implementare a metodelor didactice moderne,
interactive şi nonformale, precum şi dezvoltarea unor strategii multi- şi
transdisciplinare;
 realizarea unor viitoare parteneriate interşcolare şi interinstituţionale.

Întocmit: 3 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,


Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
SECŢIUNILE CONCURSULUI:
Secţiunea I / ELEVI: Eseu (stiintific, pe teme de astronomie, astrofizică, geografie etc.)
Secţiunea a II-a / ELEVI: Creaţii plastice (lucrări grafice - inclusiv realizate pe computer,
pictură, postere, colaje)
Secţiunea a III-a / ELEVI: Materiale power-point / multimedia
Secţiunea a IV-a/ ELEVI: Machete - Sistemul solar – realizate pe diferite materiale
(polistiren, carton, lemn etc.)

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
 Cadrele didactice, respectiv elevii îndrumaţi de acestea se pot înscrie la simpozion şi/sau
concurs doar în baza Acordului de Parteneriat completat şi trimis pe adresa Şcolii
Gimnaziale „Al. Ceuşianu”: Str. Petru Maior Nr. 11, Reghin, jud. Mureş (Anexa
Nr.1).
 Înscrierea participanţilor se va realiza până la 5 octombrie 2016 (data poştei) prin
completarea fişei/fişelor de participare, anexe la prezentul document.
 Fişele de înscriere completate se trimit la adresa

DETALII REFERITOARE LA PARTICIPARE:


 Participarea la concurs şi la simpozion poate fi directă (cu confirmare până cel târziu
joi, 06 octombrie 2016) sau indirectă, prin trimiterea lucrărilor prin poştă la Şcoala
Gimnazială „Al. Ceuşianu” Reghin, jud. Mureş.
 La concurs pot fi înscrişi elevi din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (clasele 0-
XII).
 Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 5 lucrări ale elevilor, la oricare
dintre secţiunile dedicate elevilor.
 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

REGULI DE REDACTARE
 Lucrările (de la secţiunea eseu a concursului) vor fi redactate în format A4, font Times
New Roman, font cu dimensiunea 12, spaţiere 1 rând, margini egale de 2 cm, text aliniat
justified, cu diacritice.
 Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat). Numele şi
prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, numele şi
prenumele profesorului coordonator (respectiv, numele şi prenumele cadrului didactic
participant la simpozion şi instituţia şcolară) vor fi scrise la două rânduri de titlu, în
dreapta (Times New Roman, 12, Bold), iar textul va fi scris la două rânduri sub datele
despre autor.
 Reguli minime de tehnoredactare: înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două
puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după
aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze. Trimiterile
bibliografie se realizează conform normelor de publicare în cărţile cotate ISBN / revistele
cotate ISSN.
 Lucrările (eseul de la concurs, lucrarea de la simpozion) vor avea între 2-5 pagini.
 Prezentările Power Point vor avea între 15-25 slide-uri, iar filmele de scurt metraj vor fi
de 8-15 minute.
Întocmit: 4 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,
Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
 Rezumatul lucrării (cu excepţia lucrărilor plastice) este obligatoriu, va fi redactat pe o
pagină şi va fi trimis odată cu conţinutul lucrării atât listat (prin poştă), cât şi în format
electronic ( prin e-mail).
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
 Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrării.
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările copiate de pe internet, cele
care nu respectă tematica concursului/simpozionului sau care nu respectă condiţiile
de tehnoredactare.
 La lucrările plastice se vor nota pe verso, în dreapta jos, cu albastru sau negru, folosind
majuscule: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ,
localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
 Trimiterea lucrărilor şi a rezumatului acestora, a fişelor de înscriere pentru elevi şi cadre
didactice se va face prin e-mail pe adresa gabriela_elena2000@yahoo.com dar şi prin
poştă (fişele de înscriere, eseurile de la secţiunea I a concursului printate, CD-urile cu
lucrările de la secţiunea a III-a a concursului, creaţiile plastice, acordurile de parteneriat) pe
adresa: Şcoala Gimnazială „Al. Ceuşianu”, Strada Petru Maior, Nr. 11, Reghin, jud.
Mureş, cu menţiunea: Pentru SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL JUDEŢEAN
„MISTERIOSUL UNIVERS”.
 Titlul lucrărilor în format electronic vor conţine numele profesorului coordonator şi
numele şcolii de provenienţă.
 Lucrările participante la concurs nu se returnează.

JURIZARE, CRITERII DE EVALUARE ŞI PRECIZĂRI FINALE:


 Jurizarea concursului va avea loc în perioada 5 - 07 octombrie 2016.
 Nu se admit contestaţii.
 Vor fi acordate premii, menţiuni şi diplome de participare pentru elevii participanţi şi
pentru cadrele didactice.
 Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
 Se va urmări exclusiv munca elevilor, gradul de originalitate, creativitate şi imaginaţie pe
care aceştia îl dovedesc prin lucrarea realizată.
 Se va urmări complexitatea viziunii elevilor asupra temei alese.
 Se va ţine cont de calitatea lucrării şi de fundamentarea ştiinţifică.
 Se va avea în vedere respectarea formei lucrării, redactarea corectă a lucrării şi a
bibliografiei, a cerinţelor de tehnoredactare.
 Organizatorii vor expedia adeverinţele/diplomele de participare ale simpozionului şi
concursului pe adresele de e-mail ale cadrelor didactice în perioada 01-10 noiembrie
2016, iar documentele propriu-zise vor fi trimise prin poştă în perioada 10-15 noiembrie
2016 .
 Pentru primirea fizică a documentelor simpozionului, în acelaşi plic cu acordurile de
parteneriat adăugaţi un plic timbrat şi autoadresat pe care treceţi ca destinatar şcoala
dumneavoastră de provenienţă.

Persoane de contact:
Prof. Gabriela Atănăsoaie (gabriela_elena2000@yahoo.com)

Întocmit: 5 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,


Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
Imagini de la ediţia I

http://news.jurnaldereghin.ro/jurnal-de-reghin/invatamant-si-religie/au-vorbit-despre-univers-2015-
10-14.html

Întocmit: 6 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,


Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
Instituţia: Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu” Institutia: .......................................................
Str. Petru Maior Nr. 11 Strada...............................................
Localitatea Reghin, Jud. Mures Localitatea......................., jud.....................
Tel./Fax: 0265521340 / 0265521340 Tel./Fax ...................................................
Nr.: ______ /___.___._______ Nr__ /___.___._______

ACORD DE PARTENERIAT (Anexa 1)

I. PĂRȚILE ACORDULUI
Acest Acord de Parteneriat a fost încheiat între:
1. Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu”, unitate de învățământ de nivel primar si gimnazial, cu
sediul în Reghin, Strada Petru Maior nr. 11, prin Reprezentant legal Timus Jan, în calitate de
DIRECTOR.
ȘI
2. __________________________________________________________, unitate de învățământ de
nivel ______________________________, cu sediul în Str.
___________________________________ Nr. ___, Localitatea
_____________________________________ Jud./Sector _______________________, prin
Reprezentant Legal ____________________________, în calitate de ___________________.

II. OBIECTIVELE ACORDULUI:


II.1. Scopul general al prezentului acord de parteneriat îl reprezintă desfășurarea, în data de 7
octombrie 2016, în cadrul Scolii Gimnaziale „Alexandru Ceusianu”, a Simpozionului si
concursului judetean „MISTERIOSUL UNIVERS”, Ediția a II-a, prin participarea cadrelor
didactice și elevilor din mai multe școli din Mures şi din întreaga ţară, în vederea prezentării
interactive a unor aspecte la nivel național și european referitoare la celebrarea saptamanii mondiale a
spatiului cosmic. Vor fi prezentate aspecte din astronomie, astrofizica, geografie precum şi din zona
artistică (arte plastice şi decorative).
Prezentul acord are în vedere reglementarea colaborării dintre părțile semnatare în vederea
inițierii, organizării, susținerii și derulării și promovării activităților specifice menționate în cadrul
relației parteneriale, în special în vederea conștientizării necesității unor astfel de activități multi- și
transdisciplinare cu caracter interactiv și inovator.
II.2. Obiectivele acordului sunt:
 Dezvoltarea la elevi a creativităţii, gândirii critice precum şi abilităţilor de utilizare a
mijloacelor multimedia;
 Stimularea curiozităţii pentru investigarea şi descoperirea unor fenomene din Univers, precum
şi interdependenţa dintre ele
 Schimbul de experienţă şi bune practici între cadrele didactice;
 Cunoașterea unor aspecte cât mai diverse referitoare la temele prezentate și discutate;
 Evaluarea și monitorizarea impactului colaborării interinstituționale pe diferite planuri la finalul
parteneriatului.

III. DURATA ACORDULUI

Întocmit: 7 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,


Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
III.1. Acest acord începe în data de __ /__ / _____ și rămâne în deplină vigoare până în data de 20 / 06 /
2017.
III.2. Părțile pot conveni asupra extinderii acestui acord prin încheierea unui act adițional în scris.
IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR
IV.1. Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu” se obligă:
- să permită participarea elevilor pentru activitățile derulate în baza prezentului acord, atât din
cadrul unității școlare cât și din cadrul celorlalte școli participante;
- să organizeze în mod adecvat activitățile incluse în cadrul evenimentului, prin profesorii
organizatori;
- să aducă la cunoștința participanților la proiect toate evenimentele și activitățile care
urmează a fi derulate, printr-un grafic de desfășurare;
- să elaboreze un raport final de analiză a proiectului inițiat în baza prezentului acord de
parteneriat, până la sfârșitul perioadei prevăzute în acord și să analizeze impactul pe care
acesta l-a avut asupra elevilor și comunității locale.
Obligațiile Scoalii Gimnaziale „Alexandru Ceusianu” se constituie în drepturi ale
__________________________
IV.2. ________________________________________ se obligă:
- să asigure informațiile organizatorice pentru acțiunile derulate în baza acordului;
- să promoveze parteneriatul și obiectivele acestuia;
- să mențină o comunicare optimă cu reprezentanții Scolii Gimnaziale „Alexandru Ceusianu”,
respectiv cadrele didactice care se vor implica activ în parteneriat.
Obligațiile ________________________________________ se constituie în drepturi ale
Scoalii Gimnaziale „Alexandru Ceusianu”

V. LITIGII
V.1. Părțile au convenit să soluționeze exclusiv pe cale amiabilă toate posibilele neînțelegeri cu
privire la acest acord, prin reprezentanții lor.
VI. DISPOZIȚII FINALE
VI.1. Prezentul acord de parteneriat nu oferă niciunei părți dreptul de a angaja cealaltă parte în
orice alte activități în afara celor menționate fără consimțământul scris al acesteia din urmă.
VI.2. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al părților.
VI.3. Prezentul acord de parteneriat reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Părțile au convenit să încheie acest Acord de Parteneriat exclusiv în scopurile educaționale și de
voluntariat, în conformitate cu toate prevederile anterior menționate.
Încheiat astăzi, __ / __ / ______, în Reghin, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
Parte.

REPREZENTANTUL LEGAL REPREZENTANTUL LEGAL


al Scolii Gimnaziale „Alexandru Ceusianu” al _______________________________,
L.S. L.S.

Anexa 2
Întocmit: 8 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,
Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro
SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL JUDETEAN
“MISTERIOSUL UNIVERS”
EDIŢIA a II-a – 07 octombrie 2016

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
ELEVI

NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI COORDONATOR: ...............................

.................................................................................................................................................

TELEFON FIX/MOBIL PROFESOR: ..................................................................................

ADRESA DE E-MAIL PROFESOR (obligatoriu): ...............................................................

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: .......................................................................................

ADRESA ȘCOLII : …………………………………............................................................

LOCALITATEA: ............................JUDEŢUL: .............................COD POȘTAL: ...............

ELEVI PARTICIPANȚI:

NR. NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA SECȚIUNEA TITLUL LUCRĂRII


CRT.

Întocmit: 9 Str. Dr.Victor Babeş Nr.11,


Contrasemnează: RO-540097 – Târgu-Mureş
Nr. pagini: Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473
e-mail:office@edums.ro