Sunteți pe pagina 1din 12

FISA EV. CADRE DID.

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

Nr._______/___________2020

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

- AN ȘCOLAR 2019-2020 -

Numărul fişei postului: ................................


Numele şi prenumele cadrului didactic: ..Popa Aurelia................................................................................................
Specialitatea: .Invatator...........................................................................................
Perioada evaluată: ..An. sc. 2019-2020.................................................................................
Calificativul acordat: ...............................................................................
Domenii ale Criterii de Indicatori de performanţă Punctaj Punctaj acordat Validare
evaluării performanţă maxim Autoevaluare Evaluare Evaluare C.P.
comisie C.A.
1.Proiectarea 1.1. Respectarea 1.1.1. Existenţa programelor şcolare în vigoare în 1 1
activităţii. programei şcolare, a portofoliul cadrului didactic.
Total 15 puncte normelor de elaborare a 1.1.2. Întocmirea planificărilor calendaristice 2 2
documentelor de conform legislaţiei în vigoare până la termenul
proiectare, precum şi stabilit.
1
adaptarea acesteia la 1.1.3. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare 3 3
particularităţile grupei / conform legislaţiei în vigoare până la termenul
clasei. stabilit.
1.1.4. Completarea proiectǎrii didactice ținând 1 1
cont de evaluarea iniţialǎ şi particularităţile de
vârstă / nevoi ale elevilor.
1.2. Implicarea în 1.2.1. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale 1 0
activităţile de proiectare (C.D.Ș, proiecte educative, proiecte europene,
a ofertei educaţionale la cluburi educaţionale etc.)
nivelul unităţii. 1.2.2. Contribuţii la elaborarea de programe 1 0
şcolare, metodologii, ghiduri metodice, auxiliare
didactice, reviste şcolare
1.3. Folosirea T.I.C. în 1.3.1. Realizarea proiectării activităţii în format 2 2
activitatea de electronic
proiectare. - Corelarea proiectării activităţilor didactice cu
utilizarea T.I.C. (utilizarea resurselor
informaţionale disponibile în liceu, cum ar fi:
internetul, materialele didactice / T.I.C. / din
dotarea ariilor curriculare etc.)…..1 punct
- Realizarea proiectării activităţii în format
electronic cu respectarea tuturor
cerinţelor.................1 punct
1.4. Proiectarea 1.4.1. Proiectarea activităților suport pentru 1 1
activităților suport învățarea în mediul online și a instrumentelor de
pentru învățarea în evaluare aplicabile online la activităţi
mediul online și a extracurriculare pe baza consultării elevilor,
instrumentelor de părinţilor şi în concordanţă cu interesele
evaluare aplicabile educabililor (planul de activitate pentru
online, din perspectiva săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” etc.
principiilor de (se acordă 0,5 puncte pentru fiecare activitate, dar
proiectare didactică nu mai mult de 2 puncte maxim).
1.4.2. Proiectarea activităților suport pentru 1 1
învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online la activități
extracurriculare în conformitate cu prevederile
ordinului Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009
2
privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
şi/sau prevederile documentele de management
instituţional (Proiectul de Dezvoltare
Instituțională, planul managerial al şcolii, planul
managerial al comisiei metodice, proceduri etc)
1.5. Proiectarea unor 1.5.1. Proiectarea unor activități extracurriculare 2 2
activități în deplină corelare cu obiectivele curriculare,
extracurriculare nevoile și interesele educabililor, planul
corelate cu obiectivele managerial al scolii
curriculare, nevoile și
interesele educabililor,
planul managerial al
unității

TOTAL 15 13
2. Realizarea 2.1. Utilizarea unor 2.1.1. Aplicarea metodelor moderne activ- 2 2
activităţilor strategii didactice care participative
didactice. asigură caracterul 2.1.2. Realizarea de lecţii din perspectivă 2 2
Total 25 puncte aplicativ al învăţării şi transdisciplinară - (plan de lecție)
formarea competenţelor 2.1.3. Realizarea de lecţii din perspectiva 2
specifice. competenţelor dobândite în cadrul formării
continue şi dezvoltării profesionale.
2.1.4. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin 2 2
cont de instruirea diferenţiată / centrată pe elev /
elevi cu cerinţe educative speciale /
particularităţile de vârstă ale elevilor
2.2. Utilizarea eficientă 2.2.1. Utilizarea în cadrul orelor de curs / de 1 1
a resurselor materiale laborator a manualului şcolar / auxiliarului
din unitatea de curricular / suport de curs.
învăţământ în vederea 2.2.2. Utilizarea de resurse variate în funcţie de 1 1
optimizării activităţilor specificul activităţii care să motiveze elevii,
didactice inclusiv plasându-i în centrul actului educativ educaţional
T.I.C.. (fişe de lucru, experimente, joc de rol, lucrul în
echipă, vizionarea de filme didactice, audiţii etc. -
utilizând materialul didactic din dotare)
3
2.2.3. Utilizarea mijloacelor T.I.C. în cadrul 2 2
orelor de curs, în activitatea de predare, învăţare,
evaluare.
2.3. Proiectarea unor 2.3.1. Proiectarea activităților extracurriculare să 2 2
activități fie corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și
extracurriculare interesele educabililor, planul managerial al scolii
corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile și
interesele educabililor,
planul managerial al
unității
2.4. Diseminarea, 2.4.1. Prezentarea rezultatelor activităţilor 1 1
evaluarea şi valorizarea metodice şi ştiinţifice (portofolii / expoziţii /
activităţilor realizate. exemple de bună practică) la nivelul C.P. /
comisiei metodice / revista şcolii
2.4.2. Prezentarea rezultatelor activităţilor 1 1
educative în cadrul întâlnirilor cu părinţii, revista
şcolii şi/sau mass-media
2.4.3. Aplicarea de fişe / chestionare de evaluare 1 1
a activităţii realizate (activitate de predare,
activitate extracuriculară, etc.), elevilor
(participanţilor) şi analiza feed-back-ul primit;
2.5. Organizarea şi 2.5.1. Organizarea / participarea ca membru al 1 1
desfăşurarea echipei de implementare în activităţi
activităţilor didactice, extracurriculare la nivelul şcolii (cel putin 2
curriculare și activităţi).
extracurriculare în 2.5.2. Redactarea / coodonarea realizării revistei 1 1
mediul școlar, şcolii.
extrașcolar și în mediul 2.5.3. Organizarea / participarea la activităţi de 1 1
online. voluntariat.
2.5.4. Întocmirea documentaţiei specifice 1 1
organizării şi desfăşurării unor activităţi
extracurriculare /de voluntariat (proiecte, procese
verbale, evaluare, rapoarte, analize etc.)…. 0,5
puncte pentru fiecare activitate dar nu mai mult
de un punct
4
2.6. Formarea 2.6.1. Promovarea studiului individual în 1 1
deprinderilor de studiu rezolvarea unor sarcini de lucru creative - prin
individual şi în echipă tratarea diferențiată a elevilor (Respectarea
în vederea formării / stilurilor de învăţare) - (exemple de bună
dezvoltării competenţei practicǎ)
de ,,a învăţa să înveţi”. 2.6.2. Promovarea studiului în echipă în 1 1
rezolvarea unor sarcini de lucru, concretizate prin
realizarea de proiecte (nr. de proiecte realizate)
2.6.3. Colaborarea cu biblioteca - (nr. de elevi 1 1
care împrumută cărti de la bibliotecă) - dacă cel
puțin 5 elevi împrumută carți se dă un punct
2.7. Organizarea și 2.7.1. Organizarea și desfășurarea unor activități 1 1
desfășurarea de de voluntariat
activități prin
participare la acțiuni de
voluntariat
TOTAL 25 25
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea 3.1.1. În portofoliu sunt prezentate planul 1 1
rezultatelor transparenţei criteriilor, evaluării elevilor, obiectivele şi criteriile evaluării
învăţării. a procedurilor de ( în P.U.Î şi fişe de evaluare)
Total 20 puncte evaluare și a 3.1.2. Pentru fiecare clasă în portofoliul didactic 2 2
rezultatelor activităților există:
de evaluare. - analiza şi interpretarea testelor aplicate (pentru
evaluarea continuă şi sumativă);
- planul de măsuri
- fişa de progres
3.1.3. În portofoliu există documente din care 1 1
rezultă că sunt aplicate cele trei forme a
evaluării: iniţială, continuă şi sumativă.
3.1.4. Este respectat principiul notării ritmice. 2 2
3.2. Aplicarea testelor 3.2.1. Există concordanţă între formularea 0,5 0,5
predictive, interpretarea itemilor şi obiectivele evaluării, conţinuturile
şi comunicarea evaluării şi standardelor de evaluare.
rezultatelor. 3.2.2. Sunt utilizaţi în testele predictive itemi 0,5 0,5
obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi.
3.2.3. Toate testele aplicate prezintă bareme de 1 1
5
corectare şi notare.
3.2.4. Sunt întocmite toate documentele privind: 1,5 1,5
- analiza administrării testului / testelor iniţiale:
- plan de măsuri
- comunicarea rezultatelor evaluării
3.3. Utilizarea 3.3.1. Sunt utilizate 3 instrumente diverse de 1,5 1,5
diverselor instrumente evaluare, inclusiv cele on-line (portofolii /
de evaluare, inclusiv a referate / proiecte / observarea sistematică / proba
celor online scrisă / proba orală / proba practică).
3.3.2. Utilizarea / realizarea unor modele de teste 1 1
din banca de instrumente de evaluare unică /
conform celor din banca de instrumente de
evaluare unică: modele de teste de la evaluarea
iniţială, modele de teste de la examenele
naţionale
3.4. Promovarea 3.4.1. Proiectarea activităţilor cuprinde 1 1
autoevaluării şi autoevaluarea ca etapă în demersul didactic.
interevaluării. 3.4.2. Realizarea autoevaluării individuale / în 1 1
cadrul grupelor de lucru prin utilizarea de fişe /
chestionare de autoevaluare şi coevaluare
3.5. Evaluarea 3.5.1. Aplicarea de chestionare părinţilor / 1 1
satisfacţiei elevilor / şi interpretarea acestora (cel puțin un
beneficiarilor chestionar).
educaţionali. 3.5.2. Întâlniri periodice cu părinţii / elevii 1 1
justificate prin planul întâlnirilor şi procesele
verbale ale acestora.
3.6. Coordonarea 3.6.1. Prezentarea la nivelul claselor / grupelor de 1 1
elaborării portofoliului elevi a structurii portofoliului educaţional.
educaţional ca element 3.6.2. Elaborarea criteriilor de evaluare a 1 1
central al evaluării portofoliilor educaţionale şi transmiterea acestora
rezulatelor învăţării. claselor / grupelor de elevi.
3.6.3. Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea de 1 1
măsuri de îmbunătăţire la nivelul portofoliilor
pentru realizarea acestora conform cerinţelor
stabilite.
3.7. Realizarea și 3.7.1. Realizarea și aplicarea unor instrumente de 1 1
6
aplicarea unor evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor
instrumente de evaluare evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev
a activității online,
valorizarea rezultatelor
evaluării și oferirea de
feedback fiecărui elev
TOTAL 20 20
4. Managementul 4.1. Stabilirea unui 4.1.1. Organizarea şi amenajarea spaţiului de 1 1
clasei de elevi. cadru adecvat (reguli lucru în vederea existenţei unui cadru adecvat
Total 12 puncte de conduită, atitudini, desfăşurării activităţilor educaţionale
ambient) pentru 4.1.2. Întocmirea documentelor care justifică 1 1
desfăşurarea prezentarea prevederilor regulamentului intern, a
activităţilor în regulilor privind siguranța şi luarea la cunoştinţă
conformitate cu de către elevi (tabele semnate de elevi şi părinţi).
particularităţile clasei 4.1.3. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în 1 1
de elevi. desfăşurarea activităţii, predarea sălilor de clasă
conform proceselor verbale încheiate
4.2. Monitorizarea 4.2.1. În portofoliul profesorului există fişe de 1 1
comportamentului observaţie a comportamentului elevilor (de ex.
elevilor şi gestionarea Elev / Obs. / Obs. disciplinare / Consiliere)
situaţiei conflictuale. 4.2.2. Contribuţia cadrului didactic la 2 2
identificarea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale
4.3. Cunoaşterea, 4.3.1. În portofoliul profesorului există 1 1
consilierea şi tratarea documente care justifică consilierea permanentă a
diferenţiată a elevilor. elevilor (de ex. Elev / Obs. / Obs disciplinare /
Consiliere)
4.3.2. În portofoliul profesorului există un plan de 2 2
remediere care justifică tratarea diferenţiată a
elevilor sau grupelor de elevi
4.4. Motivarea elevilor 4.4.1. Valorizarea exemplelor de bună practică 3 2
prin valorizarea prin:
exemplelor de bună - participarea la expoziţii, expunere avizier (1p);
practică. - readactarea de articole în revista şcolii (1p),
- realizarea articole în mass-media sau pentru
sesiuni de comunicări (1p), în scopul motivării
elevilor implicaţi în activităţi / proiecte cu diverse
7
tematici educaţionale.
TOTAL 12 11
5. Managementul 5.1. Participarea la 5.1.1. Prezentarea de exemple de bună-practică 1 1
carierei şi a al programele de formare utilizate în activitatea didactică (prin mese
dezvoltării continuă / perfecționare rotunde sau lecţii demostrative), la nivelul A.C.,
profesionale. și valorificarea prinse în procesul verbal a întrunirii /
Total 8 puncte competențelor interasistenţei
științifice, didactice și 5.1.2. Redactarea unor articole metodico- 1 0
metodice dobândite ştiinţifice în reviste / lucrări de specialitate.
5.1.3. Participarea la programele de formare 1 1
continuă / perfecţionare și valorificarea
competențelor științifice, didactice și metodice
dobândite (0,5 puncte / program) şi/sau formator
(1 p);
5.2. Implicarea în 5.2.1. Responsabil comisie metodică, C.E.A.C. 1 1 0,75
organizarea activităţilor p / responsabil comisii de lucru 0,5 p (membru în
metodice la nivelul comisii 0,25 p)
comisiei / catedrei / 5.2.2. Participarea şi/sau organizarea de activităţi 0,5 0,5
responsabil. metodice conform planurilor manageriale
organizate în şcoală la nivelul comisiei metodice
5.3. Realizarea / 5.3.1. 0,5 0,5
Actualizarea 1. Existenţa portofoliului şi a dosarului
portofoliului personal......0,5 puncte
profesional şi dosarului
personal. 2. Actualizarea portofoliului şi a dosarului 0,5 0,5
personal cu surse dovezi necesare în procesul
instructiv-educativ.........0,5 puncte

5.4. Dezvoltarea 5.4.1. Disponibilitate la cerinţele şcolii. 1 1


capacităţii de 5.4.2. Asigurarea comunicării şi schimbului de 0,5 0,5
comunicare şi date cu serviciile specializate din unitatea de
relaţionare în interiorul învăţământ (secretariat, contabilitate, comisii ale
şi în afara unităţii (cu şcolii etc.)

8
elevii, personalul şcolii, 5.4.3. Colaborare eficientă cu elevii şi părinţii în 1 1
echipa managerială şi realizarea corespunzătoare a demersului didactic
cu beneficiarii din şi activităţilor extracurriculare prin organizarea şi
cadrul comunităţii - desfăşurarea şedintelor cu părinţii la nivel de
familiile elevilor). clasă (0,5 p), respectarea programului de audienţă
(0,25 p), participarea părinţilor clasei la şedinţele
cu părinţii la nivel de şcoală (0,25 p)
TOTAL 8 6,75
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de 6.1.1. Atragerea de parteneriate educaţionale 0,5 0,5
dezvoltarea parteneriate şi proiecte (0,5 / parteneriat).
instituţională şi la educaţionale în vederea 6.1.2. Coordonarea de proiecte educaţionale 1 0
promovarea dezvoltării 6.1.3. Membru al echipei de implementare a 0,5 0,5
imaginii unităţii instituţionale. proiectului (0,25 pentru fiecare proiect)
şcolare. 6.2. Promovarea ofertei 6.2.1. Promovarea ofertei educaţionale la nivel 1 1
Total 15 puncte educaţionale. local / judeţean / naţional (participarea le târgul
de ofertă / participarea la întâlniri cu elevi din
clasele a VIII, XII (pentru postliceală) /
distribuirea de materiale promoţionale în alte
contexte - 1p / activitate)
6.3. Promovarea 6.3.1. Participarea elevilor la olimpiadele şcolare 1 1
imaginii unității de (0,5 p - elev).
învățământ în 6.3.2. Participarea cu elevii la concursuri / 1 1
comunitate prin competiţii locale / judeţene / naţionale (0,5 p -
participare şi elev)
rezultatele elevilor la 6.3.3. Rezultate ale elevilor obţinute la olimpiade 1,5 1,5
olimpiade, concursuri, şi concursuri recunoscute de M.E.N. (menţiune
competiţii, activităţi 0.5 p, premiul I, II, III - 1p)
extracurriculare şi 6.3.4. Popularizarea activităţilor extracurriculare 1,5 0,5
extraşcolare realizate în şi extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri
mediul școlar, educaţionale sau la nivel de I.Ş.J. / C.C.D.,
extrașcolar și în mediul realizate în mediul școlar, extrașcolar și în
online. mediul online. (0,5 p / articol)
6.4. Realizarea / 6.4.1. Implicarea în activităţi de prevenire şi 0,5 0,5
pariciparea la programe combatere a violenţei şi de prevenire şi
/ activităţi de combatere a comportamentelor nesănătoase:
prevenire şi combatere participarea la C.P. de disciplină
9
a violenţei şi 6.4.2. Implicarea în activitǎţi pentru prevenirea şi 0,5 0,5
bullyngului în mediul combaterea comportamentelor nesănătoase:
școlar și/sau în mediul - realizarea de afişe / implicarea în proiecte cu
online. tematica de mai sus (acţiuni realizate în
colaborare cu Poliţia de Proximitate / O.N.G-uri
etc);
6.5. Respectarea 6.5.1. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de 2 2
normelor, a sănătate şi securitate a muncii şi de P.S.I.
procedurilor de prevăzute de legislaţia în vigoare.
sănătate şi securitate a Participare la simulările P.S.I. şi P.C. ( 0,5 p /
muncii, de prevenire și participare)
stingere a incendiilor şi Participare la instruirile S.S.M., P.S.I. şi P.C. (0,5
de situații de urgență p / participare)
pentru toate tipurile de Dacă există cel putin două abateri / încălcări ale
activități desfăşurate procedurilor de lucru / ale măsurilor de S.S.M. /
în cadrul unităţii de P.S.I. / P.C./ an şcolar, punctajul la acest
învăţământ precum şi a indicator va fi 0 p
sarcinilor suplimentare.
6.6. Implicarea activă 6.6.1. Autoperfecţionarea pentru realizarea 3 3
în crearea unei culturi a sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar:
calităţii la nivelul - rapoarte semestriale completate conform
organizaţiei. cerintelor manageriale (analiza S.W.O.T.,
rezultate, exemple concrete etc) ... 1 punct
- responsabilitate în realizarea sarcinilor -
profesor de de serviciu - 1 p,
suplinire - 1 p, etc.
6.6.2. Participare regulată la şedinţele C.P. 1 1

TOTAL 15 13
7. Conduita 7.1. Manifestarea 7.1.1. Promovarea unei atitudini morale şi civice 2 2
profesională atitudinii morale şi conforme cu statutul de cadru didactic (limbaj,
Total 5 puncte civice (limbaj, ținută, ţinută, comportament) - lipsa sancţiunilor
respect,
comportament).
7.2. Respectarea şi 7.2.1. Promovarea deontologiei profesionale şi a 3 3
promovarea respectului faţă de ceilalţi (elevi, colegi, părinţi)
10
deontologiei didactice
(normelor
deontologice).
TOTAL 5 5
Total 100 p 100 93,75

Data: …20.08.2020………………
Semnături:
Nume şi prenume:

 Cadru didactic evaluat: …Popa Aurelia……………………………………… A. Popa............................


 Responsabil comisie metodică: …………………….................. ....................................................
 Director: ...................................................
 Membrii C.A:. ......................... ..........................
......................... ...........................
.......................... ...............................

ANEXA LA FIȘA DE EVALUARE:

* Grila de punctaj pentru acordarea calificativului anual este următoarea:

- de la 100 până la 85 puncte - calificativul FOARTE BINE


- de la 84,99 până la 71 puncte - calificativul BINE
- de la 70,99 până la 61 puncte - calificativul SATISFĂCĂTOR
- sub 60,99 puncte – calificativul NESATISFĂCĂTOR

11
** Graficul /calendarul activităților de evaluare:

Termene Activități
15 iunie – 15 august Depunerea la secretariatul instituției de învățământ a următoarelor documente:
a. Fișa de autoevaluare / evaluare
b. Raportul justificativ conform fișei de evaluare
3 – 10 septembrie Validarea de către Consiliul Profesoral a fișelor de autoevaluare / evaluare ale personalului
didactic și didactic auxiliar
Evaluarea în comisii / compartimente
Evaluarea în Consiliul de Administrație
Comunicarea, prin secretariatul unității de învățământ, a hotărârii Consiliului de Administrație
către toate cadrele didactice / didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea
finală
Până la data de 15 septembrie Depunerea contestațiilor

Soluționarea contestațiilor și comunicarea în scris a rezultatelor

12