Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de conţinut Legea periodicității.Sistemul periodic.

Subiectul Caracteristica elementului chimic în funcție de poziția sa în sistemul periodic


Tipul lecției de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
Competenţe specifice CS 1. Utilizarea limbajului chimic în diverse situații de comunicare, manifestând corectitudine și deschidere.
CS 2. Caracterizarea substanțelor și proceselor chimice, manifestând curiozitate și creativitate.
CS 3. Rezolvarea problemelor prin aplicarea metodelor specifici chimiei, demonstrând perseverență și responsabilitate în luarea
deciziilor.
Unități de competență  Să caracterizeze elementele chimice după poziţia lor în SP, conform algoritmului.

Obiective (O) O1-Să definească noțiunile:atom, nucleu,electroni,protoni,neutroni,element chimic


operaţionale: O2 - Să caracterizeze un element chimic în baza algoritmului
O3 -Să deduca elementele după structura atomilor,schema electronică și repartizarea electronilor pe straturi.
Fecare elev / elevă va fi
O4 -Să argumenteze corelaţia între structura învelişului de electroni, poziţia în tabelul periodic şi
capabil / capabilă ....
proprietăţi ale elementelor

- forme: frontală, individuală;


Strategii didactice: - metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată; exercițiul;algoritmul, descoperirea, Jocul didacti.
- mijloace: calculator, manualul,SP ș.a.;
Bibliografie 1.Manual de chimie, clasa a 9-a, Galina Dragalina,Nadejda Velișco Editura ARC, Chişinău 2016.
2.Chimie. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial (clasele VII-IX), Chişinău, 2010
3. Chimie 7-8-9 , Întrebări, exerciţii, probleme. Kudriţcaia S., Velişco N.,
Litvinova T., Osadciaea E.
Data lecţiei

Scenariul lecției:
Etapele Activitatea profesorului Activitatatea elevului Strategiile
lecţiei didactice
I Moment organizatoric.
Evocarea Pregătescrechizitele pentru lecție
Captarea atenției:
Identifica elementul ce te defineste Identifica elementul ce îi Descoperirea
Formula ce corelează data nașterii persoanei cu numărul de ordine al corespunde.
elementului chimic, propusă de autorul M. Levițkii, în lucrarea [2]: activitate
1200x + 10y + z + 120u − 1210 individuală
𝑍= 1 + __________________________
400
Unde
Z – numărul de ordine al elementului chimic;
х – data naşterii ( 1 - 31);
у – luna naşterii (1 - 12);
z – penultima cifră din anul naşterii (0 - 9);
u – ultima cifră din anul naşterii (0 - 9).
II. Discuție
Realizare Cum este elementul Tau? dirijată
a sensului Anunțarea temei:Caracteristica elementului chimic in funcție de poziția
sa în sistemul periodic
Cum este elementul meu? Pentru a răspunde la această întrebare elevii sunt
ghidați să găsească caracteristici în Tabelul Periodic. Se propun 3 activități și
un algoritm de caracterizare al elementelor chimice:
Elevii ordonează cuvintele,deduc Joc
Activitatea 1- Ordonați cuvintele astfel încît să obțineți o definiție și să definiția și semnificația lor. interactiv
răspundeți ce semnifică ea.(Anexa 1)
Activitate
Activitatea 2. Ai identificat elementul, care îți corespunde. Cum este acest Caracterizează elementul chimic individuală
element? Caracterizează elementul chimic pe baza Tabelului Periodic, pe baza Tabelului Periodic
utilizând algoritmul și crează un tablou în format A3, care va include: Algoritmul
(Anexa 2)
Activitatea 3. Configuraţia electronică a elementului X este 2e 6e ,
elementului Y este 2e8e3e ,elementului Z este 2e8e8e1e. Identifică și descrie elementul
după poziția în SP Exercitiul
III. Analizati configuraţia electronică a elementului si deduceti Pozitia in SP
Reflexia
Totalurile lecției:
Azi la lecție m-am simțit….
Am înțeles……. Îsi expun părerea asupra lecției.
Mi-a plăcut……..

Tema pentru acasă:


Deteminați elementele din formula ABC3 dacă elemental 1 are masa atomică Notează tema pentru acasă în
relativă ,elemental 2 este din perioada 2 grupa 5 , elementul 3are 6 electroni caiete
pe ultimul strat si GO -2. Calculați masa moleculară relativă a substanței
identificate.
Notarea elevilor

IV Voi afla la ce element chimic vă gândiţi...


Extensia 1. Alegeţi un element chimic;
2. Înmulţiţi numărul atomic (de ordine) al elementului ales la valenţa minimă
a sulfului (2);
3. Adăugaţi la numărul obținut, numărul atomic al sulfului (16);
4. Înmulţiţi numărul obţinut la valenţa superioară a fosforului (5);
5. Adăugaţi la numărul obținut masa moleculară relativă a oxidului de sulf
(VI); (80)
6. Înmulţiţi numărul obţinut la masa moleculară a oxidului de crom (VI);
(100)
7. Comunicaţi numărul obţinut.
Pentru a determina elementul, se va calcula numărul de ordine al elementului
astfel: Z = Număr / 1000 – 16.

Anexa 1
Substanțele formate din atomii unui singur elelement chimic.-substanță simplă
Totalitatea atomilor de acelașii tip,și cu aceeași sarcină a nucleului-element chimic.
Particule elementare cu sarcină pozitivă egale cu numărul de ordine-protoni
Particule elementare cu sarcină negativă egale cu numărul de ordine-electronii.

Anexa 2
Algoritmul de caracterizare a elementului chimic
1) numărul de ordine, Z;
2) denumirea elementului;
3) simbolul chimic;
4) perioada; grupa, subgrupa;
5) masa atomică relativă;
6) proprietăți de metal sau nemetal;
7) sarcina nucleului +Z;
8) numărul protonilor din nucleu Z,
9) numărul neutronilor din nucleu N= Ar - Z;
10) numărul electronilor, Z;
11) repartizarea electronilor pe straturi;
12) schema electronică a atomului;
13) numărul straturilor de electroni = nr. perioadei;
14) numărul de electroni pe stratul exterior = nr. grupei la elementele din subgrupele principale = cu 2 la elementele din
subgrupele secundare (excepții - Cr, Cu),
15) valența superioară = nr. grupei (la elementele din subgrupele principale, excepție: F, grupa a 8-a);
16) istoria descoperirii;
17) răspândirea în natură;
18) 10 curiozități despre elementul cercetat;
19) o victorină din 10 întrebări;
20) un desen despre o caracteristică a elementului