Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa 20 Resursa inovativă: intraprenorul

Cu siguranţă ai observat că firmele din zilele noastre


trebuie să fie în mod constant inovatoare şi pregătite
pentru schimbare. Pentru a rămâne competitive, ele
trebuie să aducă ceva nou pe piaţă. Cum? În ce fel? Prin
creare de bunuri şi servicii noi, diferenţiere şi inovare
continuă, prin reorganizarea proceselor sau a modelelor
de afaceri. Consideri că o firmă care acceptă să fie
inovatoare, poate genera un avantaj competitiv durabil
şi poate prospera chiar şi într-un mediu concurenţial?
Te-ai întrebat vreodată cum pot managerii şi firmele să
rezolve aceste probleme ... fără să creeze o altă firmă?

Termenul intraprenoriat apare în 1978, în


Statele Unite, creatorii săi fiind Gifford şi
Într-o lucrare celebră intitulată „Cine este intraprenor?” (1984), Elizabeth Pinchot care îi evidenţiază
Gifford Pinchot, părintele termenului, numeşte intraprenorii drept primele caracteristici. Termenul se
structurează treptat, dobândind concreteţe
„visătorii care fac.” Intraprenorii sunt spirite antreprenoriale care
în cursul anilor 1979-1980, în Suedia.
preferă să joace un rol activ în a ajuta angajatorul lor să inoveze şi Conceptul a câştigat repede teren dând
să crească folosindu-şi energia şi capacităţile de inovare pentru naştere unor cuvinte derivate precum
rezolvarea unora dintre problemele firmei, mai degrabă decât să-şi intraprenorial, intraprenorship,
asume riscurile asociate cu începerea unei afaceri proprii. Acesta intraprenor ş.a. care au intrat în limbajul
este un „antreprenor în interior”, un angajat (salariat) al firmei care: uzual al mangementului strategic modern.
acţionează într-un cadru juridic şi economic deja existent;
primeşte libertate de acţiune şi sprijin financiar pentru a crea noi Termenul intraprenoriat este definit prin
bunuri, servicii, sisteme etc.; prisma caracteristicilor şi a efectelor sale:
utilizează abilităţile sale pentru a lucra la o idee nouă sau la un proces în interiorul unei firme ce vizează
activităţi şi obiective inovatoare privind
proiect special asumându-şi responsabilitatea directă pentru
produsele, tehnologiile, organizarea şi
transformarea unei idei într-un produs finit profitabil. funcţionarea internă, competitivitatea;
Nu toate firmele sunt dispuse sau pot utiliza intraprenoriatul ca capacitate colectivă şi organizaţională
formă de cercetare, inovare şi dezvoltare, de susţinere a acestei pentru încurajare şi sprijinirea iniţiativei
categorii de salariaţi. Acolo unde intraprenoriatul şi intraprenorii se salariaţilor la toate nivelurile firmei;
bucură de sprjin prin managementul firmei, ele se manifestă ca: oportunitate de creştere a firmei prin
factori determinanţi ai inovaţiei care găsesc, în interiorul firmei, valorificarea creativităţii şi a potenţialului
oportunităţile de a valorifica surse de inovare şi soluţii la situaţii inovativ ale angajaţilor dispuşi să participe
problemă; la proiectul strategic al firmei;
parte a resursei umane încadrată în firmă care înţelege rapid un nou mod de lucru în cadrul firmei;
o nouă formă a leadershipului;
tendinţele şi produce schimbarea înaintea concurenţei;
un instrument de dinamizare a resursei
contributori majori la creşterea productivităţii şi competitivităţii. umane;
Pentru a se manifesta ca intraprenor, un angajat trebuie să fie: pârghie a transformării managementului;
vizionar; creativ; inventiv; dedicat; talentat; pasionat; flexibil; o nouă perspectivă asupra aspiraţiilor
dinamic; persuasiv; să manifeste iniţiativă şi încredere în şansele profesionale ale angajaţilor.
ideilor sale; să posede capacităţi de sensibilizare a conducerii şi de adaptare după: http://portail-des-pme.fr/
mobilizare a resurselor firmei.
În practică, funcţionează 3 categorii de medii intraprenoriale reale: Un alt pilon important al antreprenoriatului
1. Mediu antreprenorial permisiv: oferă posibilitatea de a derula modern, să nu îi uităm pe cei care lucrează
activitatea intraprenorială, dar condiţiile nu sunt stimulative. în companii şi care, având anumite poziţii
2. Mediu antreprenorial favorizant: stimulează şi favorizează, prin de răspundere, pot şi decid să acţioneze, ca
toate componentele sale, activitatea inovativă a salariaţilor. Acest nişte antreprenori intra-companie,
tip de mediu, benefic atât pentru angajat cât şi pentru angajator (pe generând proiecte noi, stimulând inovaţia,
aducând valoare suplimentară prin
principiul win-win), este rezultatul unui proces complex şi de
iniţiativele lor companiilor angajatoare.
durată, dependent de cultura organizaţională şi de stilul managerial. Astfel, avem de a face cu un nou tip de
3. Mediu antreprenorial defavorizant: activităţile intraprenoriale antreprenor, „intraprenorul”.
sunt interzise sau se pot desfăşura cu restricţii şi dificultăţi. Marius Ghenea, http://www.ghenea.ro/
Folosind cercetarea documentară, identifică asemănări şi Imaginea sugerează o atitudine
deosebiri între un întreprinzător şi un intraprenor. Sistematizează inovativă a angajatului. Explică cum vezi
informaţiile, folosind diagrama Venn. tu trecerea de la o situaţie la alta (? - !).
Explică, în limbaj propriu, următoarele afirmaţii:
„Atunci când schimbarea vine din interior, începe călătoria în
inima intraprenoriatului.” (Isabelle Collignon)
„Intraprenorii sunt «arma secretă» a lumii de afaceri.” (W. Koch)
„De fiecare dată când un produs revoluţionar intră pe piaţă,
schimbă totul. Vei fi norocos dacă vei lucra la un asemenea produs în
cariera ta (..) Aşa văd eu afacerile: cele mai bune lucruri nu sunt
niciodată făcute de o persoană, ci de o echipă.” (Steve Jobs)
Numeşte câteva posibile bariere în cale intraprenoriatului: a) care
ţin de persoană; b). care ţin de managementul firmei.
Argumentează dacă un intraprenor poate deveni întreprinzător
(antreprenor) şi în ce condiţii. Asociază imaginea cu proverbul
Exprimă un punct de vedere: «În unele ţări ale lumii (ex. Coreea „Unde-s doi puterea creşte!” Scrie un
eseu argumentativ despre modul în care
de Sud) există locuri de parcare special amenajate pentru intraprenori,
înţelegi rolul angajaţilor în rezolvarea
ca aceştia să nu piardă timpul încercând să parcheze maşina.» constructivă a problemelor firmei.
Motivează rolul intraprenoriatului în managementul modern.
În firma de exerciţiu vă confruntaţi cu o problemă de organizare
şi funcţionare a activităţii. Formulează problema şi propune soluţii de
rezolvare prin aplicarea intraprenoriatului.

Cultura intraprenorială. Cultura firmei tradiţionale se deosebeşte în


mod semnificativ de cultura firmei intraprenoriale. Principiile
orientative ale culturii tradiţionale sunt: urmarea instrucţiunilor date,
evitarea greşelilor, lipsa iniţiativei, conservatorism personal. Acest
mediu restrictiv nu favorizează creativitatea, independenţa şi Intraprenorii, ca şi întreprinzătorii, nu
asumarea riscului - principii călăuzitoare ale intraprenoriatului. trebuie să fie neapărat inventatori. Ei sunt
Principiile culturii intraprenoriale sunt complet diferite: elaborarea persoanele care transformă prototipurile şi
unor viziuni, scopuri şi planuri; răsplata acţiunilor întreprinse; ideile în produse profitabile. Intraprenorii
încercarea şi experimentarea; asumarea responsabilităţii. Diferenţe sunt persoanele din spatele bunurilor şi
există şi în privinţa valorilor şi normelor împărtăşite. Cultura firmei serviciilor. Ei sunt făuritori de echipe, cu
dorinţa puternică de a-şi vedea ideile
intreprenoriale se bazează pe o structură colaborativă, în care se
transpuse în practică. Se consideră că,
dezvoltă relaţii de muncă apropiate care favorizează o atmosferă de iniţial, intraprenorul este managerul
încredere şi consultare reciprocă, ceea ce favorizează realizarea general al unei afaceri care încă nu există.
obiectivelor. Caracteristicile culturii intraprenoriale sunt: iniţiativa, (...) Intraprenorii sunt orientaţi spre acţiune
continuitatea, resurse suplimentare, asumarea riscului, colaborarea. şi lucrează într-un ritm alert pentru a-şi
a. Iniţiativa. Intraprenorii îşi asumă sarcinile decât, mai degrabă, să le vedea visul împlinit. De asemenea, ei sunt
fie repartizate de către conducerea firmei. Ei persistă în aplicarea orientaţi spre obiective, dorind să
ideilor lor cu sau fără sprijinul firmei. întreprindă toate acţiunile necesare
b. Continuitatea. Intraprenorul, ca iniţiator, urmăreşte realizarea realizării obiectivelor propuse. La început,
proiectului în toate fazele de elaborare a acestuia. Aceasta conferă se pot specializa într-un anumit domeniu,
cum ar fi marketing, cercetare, dezvoltare,
continuitatea proiectului şi reprezintă un factor motivant esenţial
însă, în curând, intraprenorul devine o
pentru iniţiatorul acestuia. persoană cu multe deprinderi. Sunt o
c. Resurse suplimentare. Intraprenoriatul presupune existenţa unor combinaţie de vizionari, oameni de
resurse suplimentare care nu au fost cuprinse în planurile iniţiale. acţiune, planificatori şi muncitori. Aceştia
Aceasta permite finanţarea unor proiecte iniţiate de intraprenori, care combină viziunea cu acţiunea. Atunci când
altfel nu ar putea fi finanţate. nu reuşesc, intraprenorii nu se consideră
d. Asumarea riscului. În intraprenoriat se porneşte de la ideea că pot învinşi. Ei consideră eşecul ca o piedică
apărea greşeli în realizarea proiectului. De aceea, greşelile sunt temporară, trecătoare, din care trebuie trase
tolerate, iar riscul inerent este acceptat. învăţăminte, nu un motiv de a renunţa. În
e. Colaborarea. Spiritul intraprenorial impune o colaborare apropiată plus, ei îşi concentrează efortul pentru a
realiza lucrurile mai bine.
între membrii echipei. Lucrul în echipă este încurajat pentru a se
putea beneficia de experienţa diferiţilor specialişti. sursa: http://www.preferatele.com/
sursa: http://www.preferatele.com/

S-ar putea să vă placă și