Sunteți pe pagina 1din 25

RUGACIUNILE DE DIMINEATA

RUGACIUNI INCEPATOARE:
„Rugăciunile începătoare”, se vor pune la începutul fiecărui
moment de rugăciune, indiferent de timpul zilei.
Imparate ceresc… Sfinte D-zeule... Preasfinta Traime... Tatal
nostru... Ca a Ta este imparatia...

RUGACIUNILE DIMINETII:
Slavă łie, Dumnezeul nostru, slavă łie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni esti
si toate le împlinesti;
Vistierul bunătătilor si Dătătorule de viată, vino si Te sălăsluieste întru noi
si ne curăteste pe noi de toată
întinăciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi
(de trei ori).
Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântă Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curăteste păcatele


noastre. Stăpâne, iartă
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre,
pentru numele Tău.
Doamne miluieste (de trei ori), Slavă ... Si acum …
Tatăl nostru, Care esti în ceruri, sfintească-se numele Tău, vie împărătia
Ta, facă-se voia Ta,
1
precum în cer asa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-
ne-o nouă astăzi, si ne iartă nouă
greselile noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri. Si nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne izbăveste de
cel rău. Amin.
Apoi troparele de umilintă:
Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, că nepricepându-ne
de nici un răspuns, această
rugăciune aducem łie, ca unui Stăpân, noi păcătosii robii Tăi, miluieste-ne
pe noi.
Slavă...
Doamne, miluieste-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia
pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută si acum ca un milostiv si ne izbăveste pe
noi de vrăjmasii nostri, că Tu esti
Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tău; toti lucrul mâinilor Tale si
numele Tău chemăm.
Si acum... a Născătoarei de Dumnezeu:
Usa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară, ca să nu
pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi,
căci tu esti mântuirea neamului
crestinesc.
Apoi Crezul:
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atottiitorul, Făcătorul cerului si al
pământului, al tuturor celor
văzute si nevăzute.
Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care
din Tatăl S-a născut mai
înainte de toti vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,
Cel de o fiintă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din
ceruri si S-a întrupat de la
Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om.
Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit si s-a
îngropat.
Si a înviat a treia zi, după Scripturi.
Si S-a înăltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui.
Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si mortii, a Cărui împărătie nu
va avea sfârsit.
2
Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viată Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cel ce împreună cu Tatăl
si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Astept învierea mortilor si viata veacului ce va să fie. Amin.
Apoi: Doamne miluieste (de 3 ori). Slavă ... Si acum ... si apoi
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credinciosia
Ta, auzi-mă, întru dreptatea
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept
înaintea Ta. Vrăjmasul
prigoneste sufletul meu si viata mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să
locuiesc în întuneric ca mortii cei
din veacuri. Mâhnit este duhul în mine si inima mea încremenită înăuntrul
meu. Adusu-mi-am aminte de
zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor
Tale m-am gândit. Întins-am
către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetosat. Degrabă
auzi-mă, Doamne, că a slăbit
duhul meu. Nu-łi întoarce fata Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
ce se coboară în mormânt. Fă să
aud dimineata mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care
voi merge, că la Tine am ridicat
sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmasii mei, că la Tine alerg, Doamne.
Învată-mă să fac voia Ta, că Tu esti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povătuiască la pământul
dreptătii. Pentru numele Tău,
Doamne, dăruieste-mi viată. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
meu. Fă bunătate de stârpeste
pe vrăjmasii mei si pierde pe toti cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt
robul Tău.
Psalmul 50
Miluieste-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, si după multimea
îndurărilor Tale, sterge fărădelegea
mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea si de păcatul meu mă
curăteste. Că fărădelegea mea eu o
cunosc, si păcatul meu înaintea mea este pururea. łie unuia am gresit, si
rău înaintea Ta am făcut, asa
încât drept esti Tu întru cuvintele Tale si biruitor când vei judeca Tu. Că
iată întru fărădelegi m-am
3
zămislit, si în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate si cele ascunse ale
întelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop si mă voi curăti;
spăla-mă-vei si mai vârtos
decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-
se-vor oasele cele smerite.
Întoarce fata Ta de către păcatele mele, si toate fărădelegile mele sterge-
le. Inimă curată zideste întru
mine, Dumnezeule, si duh drept înnoieste întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fata Ta, si
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii
Tale, si cu duh stăpânitor mă
întăreste. Învăta-voi pe cei fără de lege căile Tale, si cei necredinciosi la
Tine se vor întoarce. Izbăvestemă
de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea
Ta. Doamne, buzele mele-vei deschide, si gura mea va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jertfă, łi-as fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima
înfrântă si smerită Dumnezeu
nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, si să se
zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptătii, prinosul si arderile de tot; atunci vor
pune pe altarul Tău vitei.

Tropare Treimice
Sculîndu-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cîntare
îngerească strigăm Ţie, Puternice : Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti D-zeule pentru
rugaciunile ingerilor Tai, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatalui si Fiului si Sfintului Duh
Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează,
inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine Sfîntă Treime :
Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti D-zeule, pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai,
miluieşte-ne pe noi.
Şi acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecaruia se vor
descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopţii : Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti D-
zeule, pentru Născătoarea de D-zeu, miluieşte-ne pe noi.
Doamne, miluieşte. (de 12 ori)
Rugaciune catre Sfinta Treime
Din somn sculîndu-mă, mulţumescu -Ţi Ţie, Preasfîntă Treime, că,
4
pentru multă bunătatea Ta şi îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mîniat pe
mine, leneşul şi păcătosul, nici m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai
făcut iubire de oameni, după obicei şi întru deznădăjduire zăcînd, eu m-
am ridicat, ca să mînec şi să slăvesc puterea Ta.
Deci acum, luminează-mi ochii gîndului, deschide-mi gura, ca să
învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cînt
intru mărturisirea inimii şi să laud Preasfînt numele Tău: al Tatălui, şi al
Fiului şi al Sfintului Duh acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Slava Tie
Slavă Ţie, Împărate, D-zeule atotputernice, Care-cu purtarea Ta de
grijă cea D-zeiască şi de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine,
păcătosul şi nevrednicul, din somn a mă scula şi a dobîndi intrare în
sfîntă casa Ta.
Primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al Sfintelor şi
înţelegătoarelor Tale Puteri şi binevoieşte ca, întru inimă curată şi cu duh
de smerenie, să Ţi se aducă Ţie laudă din spurcatele mele buze, ca şi eu
să mă fac partas fecioarelor celor înţelepte, cu luminată făclia sufletului
meu, şi să Te slăvesc pe Tine, D-zeu-Cuvîntul, Cel slăvit în
Tatăl, in Fiul şi în Duhul Sfint. Amin.
(inchin.de 3 ori )
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru D-zeu
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru D-zeu
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împaratul şi D-
zeul nostru.
Psalmul 50
Miluieşte-mă, D-zeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de
fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este
pururea.
Tie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, asa incit drept esti in
cuvintele Tale si biruitor cind vei judeca Tu.
Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut
maica mea.
Că iată, adevărul ai iubit cele nearătate şi cele ascunse ale
înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei, şi mai virtos
decît zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele
smerite.
Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-
5
le.
Inimă curată zideşte întru mine, D-zeule, şi Duh drept înnoieşte întru
cele din lăuntru ale mele.
Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
de la mine.
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Duh stăpînitor mă întăreşte.
Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine
se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de sîngiuiri, D-zeule, D-zeul mîntuirii mele. Bucura-se-
va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta.
Că, de ai fi voit jertfă, Ti-aş fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi.
Jerfa lui D-zeu, duhul umilit, inima înfrîntă şi smerită, D-zeu nu o va
urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, să se zidească
zidurile Ierusalimului.
Atunci, vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot, atunci vor
pune pe altarul Tau vitei.
Crezul – Simbolul credintei
Cred intr-unul D-zeu Tatal atottiitorul, Facatorul cerului si al
pamintului, al tuturor celor vazute si nevazute.
Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui D-zeu, unul nascut, carele din
Tatal s-a nascut mai inainte de toti vecii.
Lumina din lumina, D-zeu adevarat din D-zeu adevarat, nascut, nu
facut cel de o fiinta cu Tatal, prin carele toate s-au facut.
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mintuire s-a pogorit din
ceruri si s-a intrupat de la Duhul Sfint si din Maria Feciara si s-a facut om.
Si s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si s-a
ingropat.
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si s-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi va sa vie cu slava, sa judece vii si mortii, a carui imparatie nu
va avea sfirsit.
Si intru Duhul Sfint, Domnul de viata facatorul, carele de la Tatal
purcede, cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, carele
a grait prin prooroci.
Intru una, Sfinta Soborniceasca si Apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, spre iertarea pacatelor.
Astept invierea mortilor. Si viata veacului ce va sa fie. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui D-zeu, pt rugaciunile Preacuratei
Maicii Tale si ale tuturor Sfintilor, miluieste-ne pe noi. Amin.
6
Rug. catre Sf. Treime, A Sf. Ioan ''Gura de Aur''
Slava Tie D-zeului nostru slava Tie
Slava Tie D-zeului nostru, Cel ce de-a pururea treci cu vederea
pacatele noastre,
Slava Tie Preasfanta Treime, care m-ai invrednicit pe mine a vedea si
ziua de astazi.
Slava Tie Presfanta Treime D-zeul nostru.
Ma inchin bunatatii Tale celei negraite, Laud indelunga rabdarea Ta
cea necercetata. Multumesc si Te slavesc pentru mila Ta cea
nemasurata. Caci de nenumarate pedepse si munci fiind eu vrednic, ma
miluiesti si cu nenumarate binefaceri ma daruiesti.
Slava Tie D-zeului nostru pentru toate.
1.Cele 12 Inchinaciuni - ( de 3 ori, cu inchinaciune, de fiecare
data )
Dumnezeule, milostiv fii mie, pacatosului.
Dumnezeule, curateste-ma pe mine pacatosul.
Cela ce m-ai zidit: Dumnezeule, miluieste-ma.
Fara de numar am gresit, Doamne iarta-ma.
2. Rug. de pocainta a Sf. Ifrem Sirul, in 3 stari : se zice in toate
posturile de luni până vineri, fara zilele de sărbătoare.

Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al


iubirii de stapanire si al grairii in desert nu mi-l da mie; Slava
Tatălui... Si acum... Amin.
Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei,
daruieste-l mie, robului Tau.
Slavă Tatălui... Si acum... .
Asa, Doamne, Imparate, daruieste-mi ca sa-mi vad gresalele mele si
sa nu osandesc pe fratele meu, ca
binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin.
Slavă Tatălui... Si acum... Amin.

Rugăciunea I, a Sfîntului Macarie cel Mare:


Doamne, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul, că nimic bun înaintea Ta
n-am făcut. Izbăveşte-mă de cel rău şi învredniceşte-mă ca fără de
osîndă, să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud prea Sfînt numele
Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciune a VI-a, a Sfîntului Vasile cel Mare :


7
Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul Puterilor şi al tot trupul, Care întru
cei de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti Cel ce ispiteşti inimile şi
rărunchii şi tainele oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi
pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbrire de schimbare.
Însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte rugăciunile noastre, pe care
le facem către Tine din gurile noastre cele spurcate întru această vreme a
noptii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Si ne da nouă greşelile ce
am greşit înaintea Ta: cu cuvîntul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă; şi
ne curăţeşte pe noi de toate spurcăciunile trupeşti şi sufleteşti făcîndu-ne
pe noi casă cinstitului şi Sfîntului Tău Duh.
Şi ne dăruieşte nouă, întru inimă priveghetoare şi curată a trece toată
noaptea acestei vieţi, aşteptînd luminata şi sfînta zi a unuia născut Fiului
Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, cînd
va veni pe pămînt cu slavă, să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia
după lucrul său; ca să nu ne aflăm zăcînd şi dormind, ci priveghind şi
sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui; şi să fim gata a intra în bucuria şi în
cămara slavei Lui celei Dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al
lăudătorilor şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea cea
nespusă a slavei Tale. Că Tu eşti Lumina cea adevărată, Care luminezi
şi sfinţeşti toate cîte sînt, şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci.
Rugaciunea a VII-a a Sfîntului Vasile cel Mare :
Pe Tine bine Te cuvîntăm, Înalte D-zeule şi al milelor Doamne, Cel ce
faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea-
minunate care nu au număr, Cel ce ne-ai dat nouă somn întru odihna
neputinţelor noastre şi întru slăbiciunea ostenelii trupului celui mult trudit.
Îţi mulţumim că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci -
după obicei, cu iubire de oameni - Te-ai milostivit şi ne-ai ridicat pe noi a
mîneca şi a slavoslovi stăpînirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii
Tale celei neasemănate: luminează ochii gîndului nostru, şi ridică mintea
noastră din somnul cel greu al lenei, şi ne deschide gura noastră şi o
umple de laudele Tale, ca să putem neclintiţi a cînta, şi a striga, şi a ne
mărturisi Ţie totdeauna, D-zeului celui slăvit întru toate şi de toţi: Tatălui
cel fără de început, împreună şi unuia născut Fiului Tău, şi Preasfîntului,
şi bunului, şi de viaţă-făcătorului Tău Duh, acum, şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Rugăciunea a VIII-a a Sfîntului Ioan Gură de Aur
12 cereri pentru ceasurile noptii
Doamne, nu mă lipsi de binele Tău cel ceresc.
Doamne, izbăveşte-mă de muncile cele vesnice.
Doamne, de am greşit măcar cu mintea, ori cu gîndul, sau cu
cuvîntul, sau cu lucrul, iartă-mă.
8
Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa, şi uitarea, de neindraznirea
şi nesimtirea cea impietrita.
Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea.
Doamne, luminează-mi inima, pe care a întunecat-o pofta cea rea.
Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu, ca un D-zeu îndurător, mă
miluieşte, văzînd neputinţa sufletului meu
Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu ca să preaslăvesc
Preasfînt numele Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieţii
şi-mi dăruieşte sfîrşit bun.
Doamne D-zeul meu, desi n-am facut nici un bine inaintea Ta, da-mi,
dupa harul Tau, sa pun inceput bun.
Doamne, stropeşte în inima mea cu roua harului Tău.
Doamne al cerului şi al pămîntului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul,
ruşinatul şi necuratul robul Tau, întru impărăţia Ta. Amin.
12 cereri pentru ceasurile zilei
Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă.
Doamne, nu mă lăsa pe mine.
Doamne, nu mă duce pe mine în ispită.
Doamne, dă-mi cuget bun.
Doamne, dă-mi lacrimi, şi aducere aminte de moarte şi umilinţă.
Doamne, dă-mi cuget să-mi mărturisesc toate păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare.
Doamne, dă-mi răbdare, şi voie nebiruită şi blîndeţe.
Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima
mea.
Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gîndul meu
şi să fac în toate voia Ta.
Doamne, apară-mă de oamenii gîlcevitori, de deavoli, de patimile
trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase.
Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu, deci să fie şi întru mine,
păcătosul, voia Ta, că bine eşti cuvîntat în veci. Amin.
Rugăciunea a IX-a catre Sfintul Inger, pazitorul vietii
Îngerule cel sfint a lui Hristos, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu
cel sfînt, care eşti dat mie de la Sfintul Botez spre păzirea sufletului şi
păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele
rele, am nesocotit preacurată lumina ta şi te-am izgonit de la mine prin
toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma,
cu osîndirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu tinerea
de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrinarea, cu mînia,
cu scumpetea, cu mîncarea fără saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu
9
gîndurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre
desfrinare, avînd deosebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea
voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvîntătoare nu o au.
Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să te apropii de mine, cel
necurat ? Sau cu ce ochi, Îngere lui Hristos vei căuta spre mine, cel ce
m-am incurcat aşa rău în lucrurile cele intinate? Sau cum voi putea să-mi
cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele şi viclene, în care cad în
toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta
şi mă rog, păzitorul meu cel sfînt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul
robul tău, şi-mi fii ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău, cu
sfintele tale rugăciuni, şi impărăţiei lui D-zeu mă fă părtaş cu toţi sfinţii
acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciune catre ingerul pazitor
Sfinte îngere păzitorul meu, acoperă-ma cu acoperământul tău, de
săgeţile demonului, de ochii amăgitorului şi păzeşte-mi inima în curăţie
îngerească. Amin.
Rugăciunea a X-a către Preasfînta, Nascatoarea de D-zeu
Preasfîntă Stăpîna mea, de D-zeu Născătoare, cu sfintele şi prea
puternicele tale rugăciuni, izgoneşte de la mine smeritul şi ticălosul robul
tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate
gîndurile cele intinate, cele rele şi hulitoare de la ticăloasa mea inima şi
de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor mele, că sărac
sînt şi ticălos. Si mă izbăveşte de multe rele şi aduceri aminte şi năravuri
şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte.
Că binecuvîntată esti de toate neamurile şi preacinstitul tau nume se
slaveste în vecii vecilor. Amin.
Rugaciune catre Sfantul al carui nume il porti
Roaga-te lui D-zeu pentru mine, Sfinte, placut al lui D-zeu Ioane
Botezatorule, caci eu cu osardie alerg catre tine cel grabnic ajutor, si
rugator inaintea lui D-zeu, pentru sufletul meu.
Doamne miluieste (de 12 de ori).
Rugăciunile ceasurilor
Rugăciunea generala a ceasurilor
Cel ce in toata vremea si in tot ceasul, in cer si pe pamint esti inchinat
si slavit, Hristoase D-zeule, indelung- rabdatorule, mult milostive si mult
indurate; care pe cei drepti iubesti si pe cei pacatosi miluiesti; care pe toti
chemi la fagaduinta bunatatilor ce au sa fie; insuti, Doamne, primeste si
rugaciunile noastre in ceasul acesta si indrepta viata noastra spre
poruncile Tale; sufletele noastre le sfinteste, trupurile curateste, cugetele
indrepteaza, gindurile curateste si ne mintuieste pe noi de tot necazul
celor rele si al durerii.
10
Inconjoara-ne pe noi cu sfintii Tai ingeri, ca prin mijlocirea lor fiind paziti si
povatuiti, sa ajungem la unirea credintei si la
cunostinta slavei Tale celei neapropiate, ca binecuvintat esti in vecii
vecilor.
Doamne miluieste, (de 3 ori) Slavă Tatălui... Si acum... Amin.
Rugăciune pt ziua se astazi
Invredniceste-ne Doamne in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim
noi.
Bine esti cuvintat Doamne, D-zeul parintilor nostrii si laudat si
preaslavit este numele Tau in veci. Amin.
Rugăciuni de pomenire si cercetare a cugetului
Pentru biserica
Mai intii, adu-ti aminte Doamne, de soborniceasca Ta Biserica, pe
care ai cistigat-o cu scump singele Tau. Inoieste-o, intareste-o,
raspindeste-o, inmulteste-o, impac-o si o pazeste nebiruita de portile
iadului in veci, iar intaritarile ce se pornesc asupra ei le potoleste.
(o inchinaciune)
Pentru parinti si rudenii
Mintuieste Doamne si miluieste pe parintii mei Augustin si Ludovica,
pe fratii mei, surorile mele, pe toate rudele mele cele dupa duh sau dupa
trup si pe prieteni si le daruieste lor pacea Ta, indestulindu-i cu bunatatile
cele lumesti si cu cele mai presus de lume. (o
inchinaciune)
Pentru cel ce se roaga
Mintuieste-ma, Doamne, miluieste-ma si iarta-mi tot ceea ce eu ca
om neputincios am gresit Tie si m-am smintit si nebuneste m-am departat
de la calea mintuirii, iar prin desertaciunea mintii m-am abatut, ca un
netrebnic, catre fapte necuvioase. Rogu-ma dar: intoarce-ma iarasi pe
calea mintuirii, prin d-zaiasca Ta purtare de grija. (o inchin)
Toata nadejdea
Toata nadejdea mea spre tine o pun, Maica lui D-zeu, pazeste-ma
sub acoperamintul tau.
(aici de vei avea timp si nevoie sufleteasca, rosteste din
rugaciunile la felurite trebuinte, sau alte rugaciuni, atit cit socotesti
ca-ti va fi de folos)
Rugăciuni la felurite trebuinte
Rugăciune de multumire, catre Iisus Hristos
Doamne Iisuse Hristoase, D-zeul nostru, D-zeule a toata milostivirea
si indurarea, care ai nemasurata mila nespusa si neajunsa iubire de
oameni, cazind acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie
multumire pt. binefacerile de care m-ai invrednicit pe mine, nevrednicul
11
robul Tau. Te slavesc, Te laud si Te cint ca pe un Domn Stapin si Facator
de bine.
Si iarasi, cazind inaintea Ta, iti multumesc cu smerenie, ma rog
nemasuratei si negraitei Tale milostiviri, ca si de acum inainte sa-mi
daruiesti faceri de bine, ca sa sporesc in dragostea Ta si a aproapelui
meu. Izbaveste-ma de tot raul si necazul.
Daruieste-mi liniste. Si ma invredniceste in toate zilele vietii mele,
totdeauna multumire sa-ti aduc Tie si sa graiesc si sa cint Treimii celei
prea bune, Tatalui Fiului si Sfintului Duh, acum si pururea si in vecii
vecilor. Amin.
Rugăciune la inceputul lucrului
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule Nascut al Tatalui celui fara de
inceput. Tu esti cela ce prin gura proorocului au David ai zis: iesi-va omul
la lucrul sau si la lucrarea sa pina seara. Tu ai zis si prin gura fericitului
Pavel Apostolul: Cel ce nu vrea sa lucreze sa nu manince. Si iarasi, Tu
insuti ai zis cu prea curata gura Ta: Fara de mine nu puteti face nimic.
Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul si din toata inima d-zeestile Tale
cuvinte si cu umilinta alerg la bunatatea Ta. Ajuta-mi mie pacatosului, cu
darul Tau, sa savirsesc lucrul ce incep acum.
In numele Tatalui… Amin.
Rugăciune pentru calatorie
Doamne Iisuse Hristoase D-zeul nostru, Cela ce esti calea, adevarul
si viata si ai calatorit impreuna cu sluga Ta Iosif, precum si cu cei doi
ucenici, care au mers in Emaus. Insuti Stapine, calatoreste si cu mine
robul Tau binecuvintind calatoria mea.
Trimite-mi ingerul pazitor, ca lui Tobie, sa-mi fie povatuitor si sa ma
fereasca nevatamat de toata intimplarea cea rea ca asa, cu pace,
sanatate si cu buna sporire sa ma intorc intru ale mele si toata viata mea
sa preamaresc prea cinstit si de mare cuviinta numele Tau, al Tatalui si al
Fiului si al Sf. Duh. Amin.
Rugăciunea sotilor
Doamne Iisuse Hristoase, D-zeul nostru, Cel ce ne-ai invatat ca
totdeauna sa ne rugam pentru altul, ca asa vom implini legea Ta, si ne
vom arata vrednici de mila Ta, cauta cu indurare si ne pazeste de
vrajmasii vazuti si nevazuti, pe mine si pe sotia mea, Camelia, pe care
mi-ai daruit-o a petrece pina la moarte. Daruieste-i sanatate si deplina
intelepciune, ca sa-si poata indeplini indatoririle sale dupa voia si
poruncile Tale. Fereste-o de ispitele pe care n-ar fi in stare sa le poarte.
Intareste-o in dreapta credinta si in dragoste desavirsita, ca sa lucram
impreuna faptele cele bune si sa rinduim impreuna viata noastra potrivit
sfintelor Tale asezaminte si porunci, spre binele si fericirea de acum si
12
cea de veci a ei si a mea si a tuturor celor de aproape ai nostri. Ca a Ta
este stapinirea si puterea in veci.

Rugăciunea parintilor pentru copii


Doamne D-zeul nostru, cel ce cu intelepciunea Ta, ai zidit pe om din
tarina si ai suflat lui suflare de viata si binecuvintindul ai zis : cresteti si va
inmultiti si umpleti pamintul: iar la Cana Galileii, prin Unul Nascut Fiul
Tau, ai binecuvintat nunta si deci nasterea de fii, cu multa umilinta rog
marea Ta bunatate, ca neincetat sa reversi harul Tau si sa Te milostivesti
asupra copiilor mei,
--------------__________________________________________________
__________________________________________________________
________
, pe care Tu ai binevoit sa mi-i daruiesti. Umplei pe ei de intelepciune
si de pricepere. Apara-i de toate cursele vrajmasilor vazuti si nevazuti.
Porunceste ingerilor Tai ca totdeauna sa fie calauzele si povatuitorii lor
spre toate faptele cele bune, ca sa Te poata lauda si preaslavi in veci.
Amin.
Rugăciune in caz de boala
Doamne Iisuse Hristoase, D-zeul nostru, primeste smerita mea
rugaciune, pentru iertarea pacatelor mele, si ca un indurat, cu dreapta Ta
cea atotputernica, stinge-mi focul ce m-a cuprins, inceteaza-mi boala si
cu milostivirea Ta ridica-ma din patul durerii intru slava numelui Tau; ca
Tu esti doctorul sufletelor si trupurilor noastre, Hristoase D-zeule si Tie
slava inaltam: Tatalui Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii
veciilor. Amin.
Rugăciune pentru frati si surori
Doamne Tie ma rog pentru fratii mei ________________________.
Daruieste-le lor sanatate, pace, iubire, viata si darul Tau cel sfant, ca sa
umble in caile Tale si sa faca cele placute Tie. Da-ne Doamne sa traim in
pace si iubire. Asculta Doamne rugaciunea mea si ma miluieste pe mine;
ca milostiv si iubitor de oameni esti si Tie marire inaltam, Tatalui si Fiului
si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Rugaciuni pentru cei adormiti
Pomeneste, Doamne, sufletul adormiti robilor tai
-Pr.ARSENIE;
-Pr.CRACIUN;
-DUMITRU.
, parintii nostrii :
-AUREL
-MARIA;
13
-IOAN, fratii, surorile si toate rudele lor dupa duh si dupa trup,
iertindu-le lor toata greseala cea de voie si cea fara de voie. Daruieste-le
imparatia si impartasirea vesnicelor Tale bunatati, indulcirea Ta cea fara
de sfirsit si fericita viata. Amin.
Pomeneste, Doamne, sufletul adormiti robilor tai, bunicii nostrii :
-ION;
-GHEORGHE;
-STANCA;
-FLOARE;
-DUMITRU;
-ELENA;
-PARASCHIVA;
-NICOLAE.

, fratii surorile si toate rudele lor dupa duh si dupa trup,


SI
-MARIUCA;
-LUCICA;
-GHEORGHE;
-CHEORGHE.
-ION;
-ZAHARIE;
-VICTORIA;
-MARIA

iertindu-le lor toata greseala cea de voie si cea fara de voie.


Daruieste-le imparatia si impartasirea vesnicelor Tale bunatati, indulcirea
Ta cea fara de sfirsit si fericita viata. Amin.
Pomeneste, Doamne, sufletul adormiti robilor tai, rudele noastre ,
fratii surorile si toate rudele lor dupa duh si dupa trup, iertindu-le lor toata
greseala cea de voie si cea fara de voie. Daruieste-le imparatia si
impartasirea vesnicelor Tale bunatati, indulcirea Ta cea fara de sfirsit si
fericita viata. Amin.
Usa milostivirii…
Nascatoare de D-zeu
Nascatoare de D-zeu Fecioara bucura-te. Ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu Tine!
Binecuvantata esti Tu intre femei si Binecuvantat este Rodul
pantecelui Tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre!
O! Preasfântă Doamnă, Fecioară de D-zeu Născătoare, primește
nevrednica mea rugăciune și ma păzește de moarte năprasnică și-mi
14
dăruiește pocăință înaintea sfârșitului meu. Amin.
Împărăteasa mea
Împărăteasa mea prea bună şi nădejdea mea, Născătoare de D-zeu,
primitoarea strainilor si ajutatoarea saracilor bucuria celor intristati,
aparatoarea celor necajiti, vezi-mi nevoia, hraneste-ma ca pe un strain.
Necazul meu il stii dezleaga-l, precum voiesti, ca n-am alt ajutor, nici alta
folositoare grabnica si nici alta mingiietoare buna afara de tine
Maica lui D-zeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi in vecii vecilor. Amin.
Axionul
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de D-zeu,
cea pururea fericită, şi prea nevinovată si Maica D-zeului nostru. Ceea ce
esti mai cinstită decît Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît
Serafimii, care fără stricăciune pe D-zeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de D-zeu, te mărim.
Doamne miluieste, (de 3 ori) Slavă Tatălui... Si acum
Otpustul cel mare:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvîntul lui D-zeu, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, cu puterea cinstitei şi de viaţă -
făcătoarei Cruci, cu rugăciunile cinstitului Înainte-mergătorul şi
Botezătorul Ioan, pentru rugăciunile Sfintelor, cereştilor, fără de trup
Puteri şi pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi si ne
mintuieste.
( in taina, odata cu rug. diminetii sau separat:)
Rugaciune pt. marturisirea pacatelor in toate zilele
Marturisesc Tie, Domnului D-zeului meu, Celui in Treime Sfanta slavit
si inchinat: Tatalui si Fiului si Sf. Duh, toate pacatele, pe care le-am facut
in toate zilele vietii mele si in aceasta noapte, cu lucrul, cu cuvantul, cu
gandul, cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul cu pipaitul si cu toate
simturile mele cele sufletesti si trupesti, cu care, Te-am miniat pe Tine
Domnul D-zeul meu si pe aproapele meu l-am nedreptatit. Pentru aceasta
caindu-ma vinovat stau inaintea Ta si voiesc sa ma pocaiesc. Cu
smerenie ma rog milostivirii Tale iarta-ma si ma dezleaga de toate
pacatele,ca un Bun si de oameni iubitor. Amin.
Impărate ceresc, pe credinciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa o
întăreşte, pe cei răi îmblânzeşte, lumea o împacă, sfânt locaşul acesta
bine-l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în
locaşurile drepţilor îi aşază şi pe noi întru mărturisire şi pocăinţă ne
primeşte, ca un bun şi de oameni iubitor.
Rugaciune de lasare in voia lui Dumnezeu
In mainile milostivirii Tale celei mari, o, D-zeul meu, incredintez
sufletul si trupul meu, simtirile si graiurile mele, sfaturile si gandurile mele,
15
lucrurile si toate cele trebuincioase ale trupului si sufletului meu.
Iar Tu, deci, binecuvinteaza-ma, miluieste-ma si ma izbaveste de tot raul,
ca petrecand viata fara de pacat, in toate zilele vietii mele, sa ajung la
viata cea vesnica cu Sfintii Tai, in Imparatia Ta si cu dansii sa Te slavesc
in veci. Amin.
Rugaciune pentru sfarsitul bun al vietii noastre
Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce voiesti ca toti oamenii sa se
mantuiasca si nimeni sa nu piara; care insuti cu rostul Tau cel D-zeiesc ai
zis: „Orice veti cere in Numele Meu de la Tatal, fi-va voua”; inaintea Ta
cad cu inima umilita si cu lacrimi fierbinti, rugandu-ma cu nadejde la
indurarea Ta, ca pentru Numele Tau cel Sfant, in ceasul sfarsitului vietii
mele, sa-mi dai minte intreaga, cunostinta adevarata, infrangere a inimii
pentru pacatele vietii mele cu cate Te-am maniat, credinta intreaga,
nadejde tare, dragoste deplina, ca astfel, cu inima curata sa pot zice:
Doamne, in mainile Tale imi dau sufletul meu; Cel ce esti binecuvantat in
veci. Amin!
Rugaciune de dimineata catre Dumnezeu
Tatal nostru care esti in ceruri sfinteasca-se numele Tau precum in
ceruri asa si pre pamant. Tu esti Doamne alfa si omega Tu esti Doame
inceputul, prezentul si sfirsitul. Tie ma inchin eu nevrednicul si pacatosul
robul Tau Ioan-Lucian si iti multumesc Tie ca m-ai ajutat sa trec cu bine
somnul in pace.
Inca ma rog Tie Doamne, pentru sotia mea -------------;
pentru copiii mei
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------;
pentru fratii mei --------------------------------------------------------;
pentru nepoatele mele
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------;
pentru -------------------------------------------; pentru
parintii--------------------------------------------;
pentru toti cei care ma iubesc si care ma dusmanesc, pentru cei
robiti, necajiti, bolnavi si pentru tot neamul, vii s-au adormiti pina la a 7-a
semintie.
Inca ma rog pentru ca ai spus: cere si ti se va da, bate si ti se va
deschide, cauta si vei gasi, uita-te Doamne si spre mine nevrednicul si
pacatosul tau rob Ioan-Lucian, da-mi Doamne sa trec cu bine peste toate
necazurile din ziua aceasta, deschide-mi ochi mintii sa cunosc mai bine
calea ce duce spre mantuire, tine-ma Doamne indelungat in zile
ca sa te pot lauda si cinsti pina la sfirsitul zilelor mele. Amin.
16
Fie numele Domnului binecuvintat de acum si pina-n veac (de 3
ori)

Rugaciunea staretilor de la Manastirea Optina:


Doamne dă-mi sa întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce
ziua de azi. Doamne, dă-mi întru totul să măsupun voii Tale Sfinte. În tot
ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate.
Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le
primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare că pentru toate este Sfântă
voia Ta.
Slavă Tatălui... Si acum... Amin.
Rugaciune la inceputul zilei
Tie, D-zeului şi Făcătorului meu, în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului
şi Sf. Duh, mă închin, Îţi incredintez sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu
mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău lumesc, diavolesc şi
trupesc mă izbăveşte. Si dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua
aceasta, întru slava Ta şi spre mântuirea sufletului meu
Pravila de dimineata a Sf. Serafim de Sarov
Tatal nostru... (de 3 ori)
Nascatoare de D-zeu… (de 3 ori)
Cred intr-unul D-zeu… (o data)
Sfarsitul rugaciunilor diminetii

Psalmul 26

„Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi


teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa?
Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce
trupul meu. Cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au
căzut.

De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea.


De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am
cerut de la Domnul,pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa
Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului
și să cercetez locașul lui.

Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele. M-a


acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui. Pe piatră m-a înălțat. Și
acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-am și
17
am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta
Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigată: miluiește-
mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta.

Te-a căuta fața mea. Fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața
Ta de la mine și să nu te abați întru mânie de la robul tău.Ajutorul
meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule,
Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar
Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie Doamne, în calea Ta și mă
îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei.

Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat


împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că
voi vedea bunătățile Domnului, în pământul celor vii. Așteaptă pe
Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe
Domnul”.

Psalmul 90

“Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul


Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului: Sprijinitorul
meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre
Dânsul.

Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu


spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă
te va înconjura adevărul Lui.

Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de


lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
tine nu se vor apropia.

Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Pentru
că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.

Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate


căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră
piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
peste balaur.

Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi
acoperi pe el că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine şi-l voi
18
auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea
Mea”.

Psalmul 69

1.Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie


grăbeşte-Te!
2.Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu;
3.Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele;
4.Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine, bine!"
5.Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe
Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta:
"Slăvit să fie Domnul!"
6.Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă!
7. Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi!

Rugăciunea I

Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi


Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi
mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău
lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de
păcat să petrec ziua aceasta, întru slava Ta şi spre mântuirea sufletului
meu. Amin.

Rugăciunea a II-a

În mâinile preamăritei Tale milostiviri, o, Doamne al meu, îţi încredinţez


sufletul şi trupul meu, simţurile şi vorbele mele, cugetele şi gândurile
mele, faptele mele şi toate mişcările trupului şi sufletului meu; intrarea
şi ieşirea mea, credinţa şi vieţuirea mea, trecerea şi sfârşitul vieţii mele,
ziua şi ceasul ultimei mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului şi
a trupului meu. O, Preamilostive Doamne, Care cu bunătatea şi
nerăutatea ta acoperi păcatele întregii lumi, Tu pe mine care sunt cel
mai păcătos dintre toţi oamenii, mă primeşte în mâinile Tale şi mă
izbăveşte de tot răul, curăţă mulţimea fărădelegilor mele, îndreptează
viaţa mea cea rea şi ticăloasă, fereşte-mă de căderile în păcat ce vor
să vină, ca niciodată să nu mânii iubirea Ta de oameni cu care acoperi
neputinţa mea de diavoli, de patimi şi de oamenii cei răi. Pe vrăjmaşii
cei văzuţi şi nevăzuţi intoarce-i, şi pe mine mă călăuzeşte pe calea cea
mântuitoare ca să ajung la Tine, limanul dorinţelor mele. Dăruieşte-mi
19
sfârşit creştinesc, cu pace şi neruşinat, păzeşte-mă de duhurile răutăţii,
iar la Înfricoşata Judecată, Milostiv fii robului Tău şi mă numără cu oile
cele binecuvântate de-a dreapta Ta, ca împreună cu ele, pe Tine
Creatorul Meu, să Te slăvesc în veci. Amin.

Rugăciunea a III-a

Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta


de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe
mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în
Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al
sfinteleor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca din inimă
curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele
mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata
făclie a sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul,
Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.

Rugaciuni de seara
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie.

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care


pretutindenea esti si toate le implinesti, vistierul bunatatilor si
datatorule de viata, vino si te salasluieste intru noi, si ne curateste
pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele
noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne


pe noi. (de 3 ori)

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii


vecilor. Amin. 

20
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste
pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte,
cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste. (de 3 ori)

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii


vecilor. Amin. 

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie


imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant.
Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta
noua greseliele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu
ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. 

Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui, si a Fiului, si a


Sfantului Duh. Acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Apoi troparele acestea: 

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca,


nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem
Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit, nu Te


mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si
acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu
esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor
Tale si numele Tau chemam.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Usa milostivirii deschide-o noua binecuvantata Nascatoare de


Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim in tine, ci sa
ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului
crestinesc.

Doamne miluieste (de 12 ori)

21
Apoi rugaciunile acestea: 

Rugaciunea intaia a Sfantului Macarie cel Mare catre Dumnezeu


Tatal

Dumnezeule cel vesnice si Imparate a toata faptura, Cela ce m-ai


invrednicit a ajunge pana in acest ceas, iarta-mi pacatele ce am
facut in aceasta zi: cu lucrul, cu cuvantul, si cu gandul, si curateste,
Doamne, smeritul meu suflet, de toata intinaciunea trupului si a
sufletului. Si-mi da, Doamne, in aceasta noapte, a trece somnul in
pace, ca sculandu-ma din asternut, bine sa plac Preasfantului Tau
nume, in toate zilele vietii mele. Si-mi ajuta cu harul Tau sa calc pe
vrajmasii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupesti si pe cei fara de
trup. Izbaveste-ma Doamne de gandurile cele desarte, care ma
intineaza si de poftele cele rele, ca a Ta este imparatia, puterea si
slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in
vecii vecilor. Amin. 

Rugaciunea a doua, a Sfantului Antioh, catre Domnul nostru Iisus


Hristos

Si ne da noua Stapane, celor ce mergem spre somn, odihna


trupului si sufletului; si ne pazeste pe noi de intunecatul somn al
pacatului si de toata intunecata si cea de noapte patima a dulcetii.
Conteneste pornirile patimilor, stinge sagetile vicleanului cele
aprinse, cele pornite asupra noastra cu viclesug. Zburdarile trupului
nostru le potoleste si tot gandul nostru cel pamantesc si trupesc,
adoarme-l. Si ne daruieste noua, Dumnezeule, minte desteapta,
cuget curat, inima treaza, somn usor si de toata nalucirea satanei
nestramutat. Si ne scoala pe noi in vremea rugaciunii, intariti in
poruncile Tale, si pomenirea judecatilor Tale in noi nestricata
avandu-o. Cuvantare de slava Ta in toata noaptea ne daruieste, ca
sa cantam, sa binecuvantam si sa slavim prea cinstitul si prea
incuviintatul Tau nume: al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh,
acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Rugaciunea a treia catre Domnul nostru Iisus Hristos

Doamne Dumnezeul nostru, orice am gresit in aceasta zi: cu


cuvantul, cu gandul, si cu lucrul, ca un bun si iubitor de oameni,
iarta-mi. Somn cu pace si fara scarba daruieste-mi. Pe ingerul Tau
22
cel aparator il trimite sa ma acopere si sa ma pazeasca de tot raul;
ca Tu esti pazitorul sufletelor si trupurilor noastre si Tie slava
inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii
vecilor. Amin.  

Rugaciunea a patra

Doamne, Dumnezeul nostru, in Care am crezut si al Carui nume


mai vartos decat tot numele Il chemam, da-ne noua iertare
sufletului si trupului, celor ce mergem spre somn; pazeste-ne de
toata nalucirea si fara intunecata dulceata; potoleste pornirea
poftelor, stinge aprinderea zburdarii trupesti si ne da in curatie a
vietui cu lucrurile si cu cuvintele, ca dobandind viata cu fapte bune,
sa nu cadem din binele Tau cel fagaduit, ca bine esti cuvantat in
veci. Amin.
Rugaciune catre Sfanta Nascatoare de Dumnezeu

Preacurata si binecuvantata de Dumnezeu Nascatoare Marie, Maica


cea buna a Bunului Imparat, varsa mila Fiului Tau si Dumnezeului
nostru, spre patimasul meu suflet, si cu rugaciunile tale ma indrepteaza
spre fapte bune, ca cealalta vreme a vietii mele, fara prihana sa o trec,
si pentru tine raiul sa dobandesc, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare,
care esti una curata si binecuvantata.

Rugaciune catre sfantul inger pazitor

Ingerul lui Hristos, pazitorul meu cel sfant si acoperitorul sufletului si al


trupului meu, iarta-mi toate cate am gresit in ziua de astazi, si de toata
viclenia vrajmasului meu celui potrivnic ma izbaveste, ca sa nu manii
cu nici un pacat pe Dumnezeul meu; si te roaga pentru mine pacatosul
si nevrednicul rob, ca sa ma arati vrednic bunatatii si milei Preasfintei
Treimi si Maicii Domnului meu Iisus Hristos si tuturor sfintilor. Amin.

Rugaciunea Sf Ioan Gura de Aur pentru ceasurile noptii

Doamne, nu ma lipsi pe mine de binele Tau cel ceresc. Doamne,


izbaveste-ma de chinurile cele vesnice. Doamne, de am gresit fie cu
mintea, fie cu gandul, sau cu cuvantul, sau cu lucrul, iarta-ma.
Doamne, izbaveste-ma de toata nestiinta si uitarea, de neindraznirea si
de nesimtirea cea impietrita. Doamne, izbaveste-ma de toata ispitirea.
Doamne, lumineaza-mi inima pe care a intunecat-o pofta cea rea.
23
Doamne, eu ca un om am gresit, iar Tu ca un Dumnezeu indurator,
miluieste-ma, vazand neputinta sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta
in ajutorul meu, ca sa preaslavesc preasfant numele Tau. Doamne
Iisuse Hristoase, scrie-ma pe mine, robul Tau, in cartea vietii si-mi
daruieste sfarsit bun. Doamne Dumnezeul meu, desi n-am facut nici un
bine inaintea Ta, da-mi, dupa harul Tau, sa pun inceput bun. Doamne,
stropeste inima mea cu roua harului Tau. Doamne al cerului si al
pamantului, pomeneste-ma pe mine, pacatosul, rusinatul si necuratul
robul Tau, intru imparatia Ta. Amin.

Alta rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu

Fecioara, care esti pururea slavita, de Dumnezeu Nascatoare, Marie,


Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeste rugaciunile noastre si le
du Fiului tau si Dumnezeului nostru, ca sa mantuiasca si sa lumineze,
pentru tine, sufletele noastre. 

Toata nadejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, pazeste-ma
sub acoperamantul tau. 

De Dumnezeu Nascatoare Fecioara, nu ma trece cu vederea pe mine


pacatosul, cel ce am nevoie de ajutorul tau si de folosinta ta, ca spre
tine nadajduieste sufletul meu, si ma miluieste.

Rugaciunea Sfantului Ioanichie

Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acoperamantul meu
este Duhul Sfant, Treime Sfanta, slava Tie.

Rugaciunea Sfantului Ioan Damaschin 

Stapane, Iubitorule de oameni, au doara nu-mi va fi mie acest pat


groapa? Sau inca vei mai lumina cu ziua ticalosul meu suflet? Iata
groapa imi zace inainte si iata moartea imi sta inainte. De judecata Ta,
Doamne, ma tem, si de munca cea fara de sfarsit; iar a face rau nu mai
contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te manii si pe
Preacurata Maica Ta si pe toate puterile ceresti si pe sfantul inger,
pazitorul meu. Si stiu, Doamne, ca nu sunt vrednic de iubirea Ta de
oameni, ci vrednic sunt de toata osanda si chinul. Ci, rogu-Te,
Doamne, mantuieste-ma dupa multimea bunatatii Tale, ca de vei
mantui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i
24
nici o minune, ca sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine pacatosul sa
faci minuni cu mila Ta, in aceasta sa arati iubirea Ta de oameni, ca sa
nu biruiasca rautatea mea, bunatatea si milostivirea Ta cea nespusa,
ci, precum voiesti, tocmeste pentru mine lucrul. 

Apoi:

Lumineaza ochii mei Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva sa adorm in


moarte, ca nu cumva sa zica vrajmasul meu: intaritu-m-am asupra lui.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, ca umblu prin mijlocul a multe


curse, izbaveste-ma de dansele si ma mantuieste, Bunule, ca un
iubitor de oameni.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preaslavita Maica a lui Dumnezeu, care esti mai sfanta decat sfintii
ingeri, neincetat te cantam cu inima si cu gura, marturisind ca tu esti de
Dumnezeu Nascatoare, caci cu adevarat ne-ai nascut noua pe
Dumnezeu intrupat si te rogi neincetat pentru sufletele noastre.
 
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii
vecilor. Amin. Doamne miluieste (de 3 ori). 

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase,


Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.  

25

S-ar putea să vă placă și