Sunteți pe pagina 1din 2

I. Precizaţi care dintre variantele de afirmaţii prezentate mai jos este corectă.

1. Autonomia locală are caracter:


a) administrativ şi financiar;
b) teritorial şi financiar;
c) doar administrativ.

2. Condiţiile şi limitele de exercitare a autonomiei locale sunt stabilite prin:


a) lege organică;
b) prin hotărâri ale Guvernului;
c) prin ordonanţe ale Guvernului.

3. În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite:


a) decizii;
b) dispoziţii;
c) ordine.

4. Prefectul este:
a) reprezentantul Guvernului pe plan local;
b) reprezentantul Preşedintelui în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti;
c) reprezentantul prim-ministrului în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

5. Funcţionar public este persoana:


a) numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică;
b) angajată, în condiţiile legii, într-o instituţie publică;
c) angajată, în condiţiile legii, într-un serviciu public.

II. Oraşul X este chemat în judecată de cetățeanul A.V., în vederea constatării dreptului de
proprietate asupra suprafeţei de 250 de m2, pe care o foloseşte de 31 ani. În acest context, în baza
prevederilor art. 109 din Codul administrativ, primarul formulează întâmpinarea şi apărările
corespunzătoare.
A.V. invocă în faţa instanţei excepţia lipsei calităţii de reprezentant a primarului, arătând că
acesta nu are recunoscută prin lege şi atribuţia de reprezentare în justiţie a unităţii administrativ-
teritoriale.

 Este întemeiată excepţia invocată de A.V.?


Conform prevederilor art. 109 din Codul administrativ, reprezentarea în justiție a
unităților administrativ- teritoriale se asigură de către primar. Primarul stă în
judecată în calitate de reprezentant legal al unității administrativ- teritoriale,
pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia, și nu în nume
personal. Ca urmare, excepția invocată de A.V. nu este întemeiată.

 Cine poate reprezenta unităţile administrativ-teritoriale în justiţie?


În afară de Primar, atribuția de reprezentare în justiție mai poate fi exercitată și de
către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în
condițiile legii.