Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.02. 2011


Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Profesor:
Clasa: a VIII-a B
Unitatea de învăţare: Opera epică. Romanul
Titlul lecţiei: Baltagul de M. Sadoveanu
Tipul lecţiei: de însuşire a unei noţiuni de teorie literară (romanul)
Durata : 50’
Competenţe generale:
Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competenţe specifice:
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat 2.1.
înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată
3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date
3.3 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele
4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate
Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii didactice elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice trăsăturile operei epice;
O2 – să compare textul cu alte texte epice în proză studiate (nuvela);
O3 – să facă referiri la durata acţiunii şi la spaţiul în care aceasta se petrece;
O4 – să povestească textul pe momentele subiectului;
O5 – să identifice tipurile de conflict prezente în text;
O6 – să identifice modurile de expunere prezente în text şi să precizeze rolul acestora;
O7 – să facă referiri la numărul personajelor;
O8 – să argumenteze că opera este ca specie literară roman;
O8 – să identifice tipurile de roman care ar putea fi lustrate prin intermediul acestui text.
Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, brainstorming, explozia stelară
Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru, prezentare power-point, romanul integral, fişa
de monitorizare, manualul de limba română, Ed. Humanitas
Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, muncă independentă, individuală
Forme de evaluare: evaluare orală pe parcursul lecţiei, pe bază de fişe
Bibliografie:
Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed. „Dacia
Educaţional”, Cluj-Napoca, 2002
Ionescu, Miron, Radu, Ioan, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004
Jinga, Ioan, Istrate, Elena, Manual de pedagogie, Ed. All, 2006
Moise, C, Concepte didactice fundamentale, Ed. Ankarom, Iaşi, 1996
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004

1
SECVENŢE CONŢINUTURI FORME METODE ŞI RESURSE EVALUARE
DIDACTICE ŞI DE PROCEDEE (itemi de evaluare)
OBIECTIVE ORGANIZARE DIDACTICE MATERIALE
OPERAŢIONALE
După organizarea clasei, se verifică
EVOCAREA tema lecţiei precedente cantitativ şi
(10 min) calitativ. Se fac aprecieri în legătură
Moment cu modul în care elevii au rezolvat Frontal Conversaţia
organizatoric sarcinile primite . .
Continuaţi enunţul:
Se propune elevilor continuarea unor Dacă aş fi Vitoria Lipan ...
enunţuri de genul:
Dacă ai fi Vitoria .....
Captarea atenţiei Dacă ai fi Nechifor Lipan .... Frontal Expunerea
Dacă ai fi Minodora ..... Conversaţia Power Point
Dacă ai fi Gheorghiţă .....
Actualizarea Frontal Fişe de lucru
cunoştinţelor Brainstorming

Anunţarea titlului După exprimarea opiniilor, se va Problematizarea


lecţiei anunţa titlul lecţiei şi obiectivele
Fişe de lucru
REALIZAREA Frontal
SENSULUI Se prezintă un material power point 1. Precizaţi ce fel de narator există în
(30 min) legat de acţiunea operei Imagini Baltagul.
Dirijarea activităţii 2. Enumeraţi modurile de expunere şi
şi asigurarea Elevii sunt împărţiţi pe grupe şi Fişe de lucru specificaţi care este rolul descrierii şi cum se
feedbackului primesc fişe de lucru pentru Pe grupe Conversaţia creează suspansul în ultimul capitol (foloseşte
O1 O2 identificarea trăsăturilor romanului, şi informaţiile din manual, p. 150-151).
făcând trimitere la acţiune, planuri Problematizarea Grupa nr. 2
O3 narative, narator, moduri de 1. Povetiţi, pe momentele subiectului,
expunere, personaje, timp şi spaţiu , opera literară Baltagul.
O4 conflict. 2. Faceţi referiri la dimensiunea
operei comparativ cu nuvela.

2
O5 Elevii lucrează în echipe, apoi Precizaţi tipurile de conflict.
răspund cerinţelor de pe fişe. Grupa nr. 3
O6 În urma răspunsurilor se va Diagrama Venn 1. Identificaţi personajele textului
completa o diagrama Venn în care se Pe grupe 2. Faceţi referiri la numărul acestora
O7 vor nota asemănările şi deosebirile comparativ cu nuvela.
dintre nuvelă şi roman. Frontal Grupa nr. 4
O8 Se defineşte romanul. 1. Descrieţi spaţiul şi timpul din
REFLECŢIA romanul studiat, arătând
Asigurarea Pe grupe Metoda diferenţele dintre lumea arhaică a
retenţiei Se precizează tipurile de roman care cadranelor satului şi lumea oraşului, precum
10 min O9 ar putea fi ilustrate prin intermediul şi obiceiurile surprinse (foloseşte
acestui text. şi manualul, p. 146-147).
Ce puteţi semnala în legătură cu cele două
Asigurarea Li se comunică elevilor tema pentru aspecte comparativ cu nuvela
transferului acasă: Frontal Completaţi cadranele cu citate sau idei
Realizaţi o cpmpunere în care să preluate din text.
argumentaţi că opera literară
Baltagul este roman.
Sau
Realizaţi o compunere de 10 – 15
rânduri în care să prezentaţi cum ar
fi viaţa voastră dacă aţi trăi în
secolul al XIX – lea. Daţi un titlu
potrivit compunerii.

3
Anexa 1
Grupa nr. 1

1. Precizaţi ce fel de narator există în Baltagul.


2. Enumeraţi modurile de expunere şi specificaţi care este rolul descrierii şi cum se creează suspansul în ultimul capitol (foloseşte şi informaţiile din manual,
p. 150-151).

Grupa nr. 2

3. Povetiţi, pe momentele subiectului, opera literară Baltagul.


4. Faceţi referiri la dimensiunea operei comparativ cu nuvela. Precizaţi tipurile de conflict.

Grupa nr. 3

3. Identificaţi personajele textului


4. Faceţi referiri la numărul acestora comparativ cu nuvela.

Grupa nr. 4

2. Descrieţi spaţiul şi timpul din romanul studiat, arătând diferenţele dintre lumea arhaică a satului şi lumea oraşului, precum şi obiceiurile
surprinse (foloseşte şi manualul, p. 146-147).
3. Ce puteţi semnala în legătură cu cele două aspecte comparativ cu nuvela?

4
Completaţi cadrenele cu idei sau citate din text
Roman monografic (lumea satului de munte ) Roman poliţist (căutarea şi descoperirea vinovaţilor de crimă)

Roman mitic (prin trimitere la sursele de inspiraţie) Roman iniţiatic


(experienţele inedite trăite de cele două personaje)

5
Schema lecţiei:

Definiţia romanului: operă epică în proză, de mare întindere, cu o acţiune complexă şi complicată, cu personaje numeroase, oferind o imagine
amplă a vieţii.

Trăsături:
- narator obiectiv, omniscient
- modurile de expunere: naraţiunea, dialogul, descrierea, monologul interior
- timpul: îndelungat
- spaţiul: vast ; în mai multe locuri
- există mai multe planuri narative:
-unul al retrospectivei, prin care se rememorează întâmplări de familie
- altele prezentate în desfăşurarea lor: aşteptarea, pregătirea pentru drum, căutările Vitoriei Lipan etc.
- există un număr mare de personaje; acestea conturează două lumi: cea de sus – arhaică şi cea de jos, unde Vitoria întâlneşte alte
rânduieli decât cele cunoscute de ea
- se face apel la retrospectivă şi la suspans
- oferă o imagine amplă asupra existenţei: lumea satului de munte unde se păstrează cu sfinţenie tradiţiile şi obiceiurile; sunt înfăţişate
evenimentele cruciale ale existenţei: botezul, nunta, moartea; aspecte ale oraşului de la sf. Sec. 19 şi înc. Sec 20.
- se remarcă dinamismul acţiunii

Interpretări ale romanului Baltagului:


– mitic
- poliţist
- iniţiatic
- monografic
- de dragoste