Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică


Specializarea: Contabilitate, Audit Financiar și Expertiză Contabilă

Testul 4. la disciplina:
AUDITUL ȘI CONTROLUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE

Profesor coordonator:
Conf.univ. dr. Florin BOGHEAN

Test realizat de:


Buliga (Zaharii) Anamaria

Suceava 2020
CAFEC, AN I,GR I

TEST DE APROFUNDARE A CUNOȘTINȚELOR

Prezentați implementarea sistemului de control intern asupra unui proces/operațiune din cadrul
unei entități după structura de mai jos:

-          Descrierea riscurilor;

-          Efectele riscurilor;

-          Controalele interne aplicabile;

-          Obiectivele de audit intern pentru operațiuni;

-          Mecanisme cheie ale controlului intern;

-          Teste ale mecanismelor de control;

-          Teste substanțiale tipice ale operațiunilor.

De exemplu - Procesul de achiziții

Riscuri Efecte Controale interne

Influenţarea responsabililor Supraevaluarea Supravegherea responsabilului de achiziţii


de achiziţii prin: stimulente, costului de achiziţie
comisioane, avantaje Implementarea unui cod etic
Calitatea slabă a
bunurilor cumpărate Implementarea unei proceduri de licitaţie

  Verificarea prin sondaj a preţurilor


(comparativ cu piaţa)
 
Revizuirea analitică a preţurilor

Achiziţii prea mari (peste Creșterea  Autorizarea achizițiilor


nevoile reale) nejustificată a valorii
bunurilor Urmărirea continuă a nivelului stocurilor

Valoare = (Preț *
Cantitate)

Achiziţii prea mici (sub  Scăderea încrederii  Evaluarea/Revizuirea periodică a

2
CAFEC, AN I,GR I

nevoile reale) clienților termenelor de livrare

Întârzierea Urmărirea continuă a nivelului stocurilor


procesului de
producție

Achiziții la prețuri prea mari Creșterea  Compararea prețurilor cu lista de prețuri


nejustificată a valorii a furnizorilor
bunurilor
Recompensarearesponsabilului de
(Valoare = Preț * achiziții pentru obținerea unor prețuri mai
Cantitate)  mici

Implementarea unei procedure de licitație

Achiziția de bunuri de o  Scăderea încrederii  Achiziționarea bunurilor de la furnizori


calitate inferioară clienților de încredere

Întârzierea Evaluarea/ Revizuirea periodică a


procesului de prețurilor și clității bunurilor oferite de
producție furnizori

Omiterea discounturilor sau  Creșterea valorii  Implementarea unei proceduri de


a altor reduceri acordate bunurilor cumpărate urmărire a scadențelor și asigurarea plății
datoriilor în termeneleprestabilite.
(Valoare = Preț
*Cantitate)

 Plata unor datorii fictive  Pierderi de bani,  Verificarea/ corelarea facturilor de


(plăți pentru bunuri supraevaluarea achiziție cu notele de recepțieși fișele de
inexistente) plăților magazie

De exemplu pentru achiziții:

Obiectiv de audit Mecanism-cheie Teste al Teste substanţiale tipice


pentru operaţiuni. al controlului mecanismului de ale operațiunii
intern control

3
CAFEC, AN I,GR I

Achiziţiile înregistrate Cererea de Examinaţi existenţa Verificaţi Jurnalul de


corespund bunurilor achiziţii, a comenzilor, cumpărări, Cartea mare,
primite şi sunt comanda, nota de notelor de recepţie, Situaţia furnizorilor pentru
conforme cu nevoile recepţie şi facturilor a detecta operațiunile
entităţii  (Existenţă) factura sunt atipice. Examinaţi
corelate. Examinaţi documentele justificative
  menţiunea aprobat. pentru a determina
Cumpărările sunt caracterul lor rezonabil
aprobate ierarhic. Încercaţi să (întrunirea condiţiilor
înregistraţi pentru a fi considerate doc
În aplicaţia operaţiuni ptr. justificative.) Comparaţi
contabilă se pot furnizori existenţi şi achiziţiile de stocuri cu
introduce fictivi situaţia stocurilor
achiziţii numai
de la furnizorii Examinaţi existenţa
existenţi. formelor de
verificare internă
Facturile, notele
de recepţie,
comenzile şi
cererile de
achiziţii sunt
verificate pe plan
intern.

Achiziţiile existente Cererile de Verificați prin Confruntați: Notele de


sunt înregistrate achiziții sunt sondajj a respectării recepție cu jurmnalul de
(Exhaustivitate) numerotate și se succesiunii achiziții
ține o evidență a numrotării cererilor
succesiunii Confruntați: facturile cu
numerice Verificați prin jurnalul de cumpărare
sondaj a respectării
Notele de succesiunii
recepție sunt numerotăriinotelor
numerotate și se
ține o evidență a
succesiunii
numerice

Achiziţiile sunt corect Calculele și Urmărirea verificării Comparați operațiunile


înregistrate (Exactitate) sumele sunt înregistrate în jurnalul de
verificate Comparați totalurile cumparaturi cu:Factura+
cu rapoartele listate NIR
Totalurile pe din aplicație

4
CAFEC, AN I,GR I

pachete de date Examinați Verificați prin recalculare


sunt verificate cu mențiunea aprobării corectitudinea calculelor
rapoartele listate

Prețurile și
reducerile
aferente
achizițiilor sunt
aprobate

Achiziţiile sunt corect Folosirea Examinați alocarea Comparați facturile de


clasificate (Clasificare) adecvată a corectă a conturilor intrare cu alocarea pe
conturilor conturi a achiziților
Examinați unicitatea
Alocarea corectă conturilor analitice
a conturilor pe fz/ stocuri
analitice

Alocarea pe cont
se verifică intern

Achiziţiile sunt Înregistrarea Examinați dacă Comparați datele trecute pe


înregistrate la datele achizițiilor cât facturile de intrare notele de recepțieși facturi
corecte (Cronologie) mai aproape de sunt înregistrate în cu intrările înregistrate și
data achiziției perioade corecte jurnalul de cumpărări

Examinați
verificarea internă

Achiziţiile sunt corect Situația datoriilor Examinați Testați corectitudinea


preluate în Situaţia furnizorilor este verificarea internă matematică prin calculul
datoriilor catre furnizori verificaă intern totalurilor jurnalelor și prin
şi stocurilor sunt corect compararea cu sumele
sintetizate. Totalul datoriilor transferate în Cartea mare
din Situația și Situația datoriilor
(Sistematizare şi datoriilor furnizorilor și situația
sintetizare) furnizorilor sau stocurilor
ale balanței de
de verificare sunt
comparate cu
Cartea mare

5
CAFEC, AN I,GR I

Procesul Salarii-personal

Riscuri și efecte:

Manopera este o considerație importantă în evaluarea stocurilor de producție, construcții și alte


ramuri. 

Evaluarea și repartizare inadecvată a cheltuielilor privind manopera poate duce la eroare


semnificativă în profitul net.

Salariile sunt de asemenea, o sferă în care părți considerabile din resursele entității pot fi irosite
din cauze ineficienței sau sustrase prin fraudă.

Controale interne:

Angajarea și gestionarea resurselor umane;

Evidența timpului de muncă și salariilor;

Plata salariilor;

Întocmirea declarațiilor fiscale pentru indemnizațiile salariale și plata impozitelor 

Procesul de stocare (stocurile de materii prime și materiale)

Riscuri Efecte Controale interne

Furtul bunurilor/stocurilor Pierderea activelor  Spații de depozitare închise ,accesibile


doar angajaților

Înregistrarea tuturor intrărilor și


ieșirilor în documente corespunzătoare

Inventariere periodică

Deprecierea/scăderea calității  Scăderea valorii   Evaluarea periodică a bunurilor care nu


bunurilor/stocurilo au fost vândute/eliberată în consum într-
r o anumită perioadă.

6
CAFEC, AN I,GR I

Compararea periodică a valorii


contabile cu valoarea de piață/actuală.

Inventarierea periodică pentru a constata


nivelul deprecierilor/pierderilor de
calitate.

Stocarea bunurilor în spații


corespunzătoare.

Verificarea calitativă a bunurilor înainte


de recepție (CTC/merceolog) și
respingerea celor necorespunzătoare.

Intrarea de bunuri de o calitate  Scăderea valorii  CTC al bunurilor intrate de catre


inferioară bunurilor/stocurilo gestionar (responsabil de depozit) sau o
r persoană desemnată.

7
CAFEC, AN I,GR I

Procesul de decontare a datoriilor

Obiectiv de audit Mecanism-cheie al Teste al Teste substanţiale


pentru controlului intern mecanismului de tipice ale operațiunii
operaţiuni. control

Plățiile înregistrate Există o separare a Discutați cu Verificați Registrul de


corespund unor sarcinilor între evidența personalul și Casă/ Jurnalul de
datorii comerciale datoriilor și gestiunea observați activitățile Bancă, Cartea Mare și
reale (Existenţă) mijloacelor de decontare desfașurate. Situația datoriilor
pentru a identifica
Documente justificative Discutați cu sume mari/atipice.
(Factură/Aviz..) sunt personalul și
examinate înainte de observați activitățile Confruntați
aprobarea plății. desfășurate. documentul de plată,
Jurnalul de
În momentul semnării Examinați existența cumpărături și
documentelor de decontare aprobării verificați suma și
se înscrie aprobarea plății numele beneficiarului.
pe documente justificative
(Factură) Examinați
documentele de
achiziție

Plățiile existente Documentele de plată sunt Verificați Confruntați


sunt înregistrate numerotate și se ține o succesiunea operațiunile de plați
(Exhaustivitate) evidență a acestora. numerică a înregistrate cu plățile
documentelor de din extasul de cont
Soldul din Extrasul de plată.
cont este verificat de o
persoană neutră. Examinați existența
verificarii.

Examinați existența
Plățiile sunt corect Calculele și sumele sunt verificării Comparați documentul
înregistrate verificate Intern Examinați existența de plată cu JC și
(Exactitate) confruntării soldului situația datoriilor
Soldul din Extrasul de și observați modul
cont este verificat de o de realizare
persoană neutră.

8
CAFEC, AN I,GR I

Plățile efectuate Se folosesc conturile Examinați existența Confruntați


sunt corect corespunzătoare după conturilor analitice documentele de plată
clasificate natura (5311, 5121…) corespunzătoare cu Registrul de Casă și
(Clasificare) Jurnalul de Bancă.

Verificați decontarea
pe analitice.

S-ar putea să vă placă și