Sunteți pe pagina 1din 163

Victoria Folea, PhD

METODOLOGIA ȘI ETICA CERCETĂRII

ȘTIINȚE PENALE

Note de curs

Nov. 2020 – Ian. 2021


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Metodologia și Etica Cercetării


Științe Penale

Note de Curs

Victoria Folea, PhD

Imagine copertă: Daniel von Appen on Unsplash

Drepturi de proprietate și confidențialitate

Acest document conține informații care sunt proprietatea Dr. Victoria Folea. Nici acest
document, nici informațiile conținute în acesta nu vor fi utilizate, duplicate sau comunicate prin
orice mijloace unei terțe părți, integral sau parțial, cu excepția acordului prealabil scris al
autorului.

© Victoria Folea, PhD 2(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Metodologia și Etica Cercetării


Științe Penale

Note de Curs

Victoria Folea, PhD

Acest curs este destinat studenților la programul de masterat, anul I,

specializarea Științe Penale. Nu își propune să fie un curs în știința dreptului

sau științe juridice, și nici un curs exhaustiv despre cercetări în științe sociale.

Cursul intenționează să discute despre cercetări juridice în general, cercetări în

științe sociale în general, și să facă treptat tranziția către cercetări

interdisciplinare, socio­juridice.

Obiectivele acestui curs sunt de a furniza studenților masteranzi informații și

cunoștințe despre metode de cercetare în domeniul juridic, metode de cercetare

în științe sociale și modul în care acestea ajută cercetarea juridică, precum și

despre modul de scriere și redactare a unei lucrări de cercetare socio­juridică.

Cursul este împărțit în trei părți:

Partea I – Cercetare juridică și cercetare în științe sociale

Partea II – Etica cercetării în studii juridice și socio­juridice

Partea III –Elaborarea unei lucrări de cercetare juridică

Victoria Folea, PhD

Nov. 2020

© Victoria Folea, PhD 3(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Cuprins
1. Ce este cercetarea .............................................................................................................. 8

1.1. Definiția cercetării ...................................................................................................... 8


1.2. Scopul cercetării ......................................................................................................... 8

1.3. Scopul cercetării juridice ......................................................................................... 10


1.4. Cercetarea în științe sociale și scopul acesteia ....................................................... 12

2. Procesul de cercetare în științe juridice și științe sociale ............................................. 17


2.1. Metodologia cercetării în științe sociale ................................................................. 17

1. Alegerea unui punct focal al cercetării. Definirea problemei cercetării. ............. 18


2. Studiul literaturii..................................................................................................... 19

3. Formularea unei ipoteze SAU a unor întrebări de cercetare ............................... 20


4. Proiectarea (designul) cercetării............................................................................. 20

5. Colectarea datelor ................................................................................................... 22


6. Analiza datelor ........................................................................................................ 23

7. Interpretarea datelor în științele sociale ................................................................ 25


8. Redactarea raportului (lucrării de cercetare) ....................................................... 26

2.2. Strategia cercetării juridice ...................................................................................... 27


I. Analiza preliminară................................................................................................. 27
II. Organizarea materialelor (documentației) ........................................................... 28

III. Verificare, finalizare .............................................................................................. 30


IV. Scriere .................................................................................................................... 30

3. Cercetare juridică VS. Cercetare în științe sociale ........................................................ 32


4. Prezentare generală a tehnicilor de cercetare juridică ................................................. 33

4.1. Tipuri principale de cercetări juridice .................................................................... 34


4.1.1. Cercetarea juridică doctrinară .......................................................................... 34
4.1.2. Cercetări juridice empirice / Studii socio­juridice ........................................... 37
4.1.3. Cercetări juridice internaționale și comparative ............................................. 39

4.2. Alte tipuri de cercetări juridice ............................................................................... 40


4.2.1. Cercetări juridice descriptive și analitice ......................................................... 40

4.2.2. Cercetare juridică aplicată și pură.................................................................... 40

© Victoria Folea, PhD 4(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

4.2.3. Cercetare juridică cantitativă și calitativă ........................................................ 40


4.2.4. Cercetare juridică conceptuală și empirică ...................................................... 41

4.2.5. Cercetarea juridică istorică ............................................................................... 41


5. Cercetarea juridică – tehnici calitative .......................................................................... 42
5.1. Cercetarea doctrinară este calitativă sau cantitativă?............................................ 42

5.2. Metodologia cercetării doctrinare ........................................................................... 45


5.3. Metodologia cercetării nedoctrinare....................................................................... 48

6. Cercetarea juridică – tehnici cantitative ........................................................................ 51


6.1. Caracteristicile cercetării cantitative ....................................................................... 52
6.2. Paradigma pozitivistă .............................................................................................. 53
6.3. Scopurile principale ale cercetărilor cantitative..................................................... 53

6.3.1. Cercetare cantitativă exploratorie .................................................................... 54


6.3.2. Cercetare cantitativă descriptivă ...................................................................... 54

6.3.3. Cercetare cantitativă explicativă ...................................................................... 55


6.4. Fazele cercetării cantitative ..................................................................................... 57

6.4.1. Faza de planificare a cercetării ......................................................................... 58


6.4.2. Faza de execuție a cercetării ............................................................................. 65

6.5. Chestiuni etice legate de cercetarea cantitativă ..................................................... 71


Partea I ­ Materiale suplimentare pentru studiu .............................................................. 73

Partea I ­ Subiecte pentru autoverificare și evaluare ....................................................... 76


7. Etica în știință și etica în cercetări socio­juridice .......................................................... 78

7.1. Ce este etica?............................................................................................................. 78


7.2. Etică vs. Morală ........................................................................................................ 79

7.3. Etica profesiilor juridice........................................................................................... 80


7.4. Etica în cercetări sociale ........................................................................................... 83

7.4.1. De ce etica este importantă pentru știință și cercetare.................................... 83


7.4.2. Principii etice generale în știință și cercetare .................................................. 85
7.4.3. Principii etice care se aplică comportamentului oamenilor de știință și
cercetătorilor................................................................................................................ 87

7.4.4. Principii etice aplicate cercetării ....................................................................... 88

© Victoria Folea, PhD 5(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7.5. Abateri și nereguli etice în cercetare ..................................................................... 102


7.5.1. Tipuri de abateri etice în cercetare ................................................................. 103

7.6. Etica în cercetări socio­juridice.............................................................................. 106


7.7. Ce principii etice majore afectează cercetarea empirică în domeniul dreptului ?
........................................................................................................................................ 109
7.7.1. Consimțământul informat .............................................................................. 109

7.7.2. Confidențialitatea ............................................................................................ 111


7.7.3. Vătămare și beneficii ....................................................................................... 112

7.7.4. Integritatea cercetării ...................................................................................... 114


7.7.5. Conflict de interese.......................................................................................... 115

7.8. Cum putem răspunde problemelor etice?............................................................ 116


7.8.1. Dilema etică ..................................................................................................... 116
7.8.2. Triunghiul deciziei etice ................................................................................. 117
7.8.3. Cum putem răspunde la problemele etice?................................................... 119

7.9. Probleme emergente în etică ................................................................................. 122


7.10. Recomandări etice pentru cercetare.................................................................... 123

7.10.1. Recomandări generale pentru cercetarea etică............................................ 123


7.10.2. Recomandări etice importante ..................................................................... 126

7.11. Studii de caz – Etica în cercetări socio­juridice .................................................. 132


Partea a II­a – Materiale suplimentare pentru studiu ................................................ 133
Partea a II­a – Subiecte pentru autoverificare și evaluare ......................................... 134

8. Elaborarea lucrării de disertație .................................................................................. 136


8.1. Alegerea temei de disertație .................................................................................. 138

8.2. Alegerea metodologiei de cercetare...................................................................... 141


8.2.1. Cercetare doctrinară ........................................................................................ 142

8.2.2. Cercetarea socio­juridică ................................................................................. 143


8.2.3. Cercetare comparativă .................................................................................... 144

9. Plagiat ............................................................................................................................ 146


9.1. Tipuri de plagiat..................................................................................................... 148

9.2. Cum să evitați plagiatul......................................................................................... 149

© Victoria Folea, PhD 6(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

9.3. Plagiat vs. similitudine .......................................................................................... 150


Partea a III­a – Subiecte pentru autoverificare și evaluare ........................................ 151

Bibliografie ........................................................................................................................ 152

Partea I
Cercetare juridică și cercetare în științe sociale

© Victoria Folea, PhD 7(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

1. Ce este cercetarea
1.1. Definiția cercetării

Cercetare

Substantiv: investigație, anchetă, studiu, analiză, sondă, revizuire, examinare,

explorare, inspecție, control, evaluare, testare, constatare a faptelor,

experiment, experimentare, pregătire, documentare1.

O definiție utilă a cercetării este cea adoptată de Comisia pentru educație terțiară

din cadrul Fondului de Cercetare Bazată pe Performanță: „investigație inițială

întreprinsă pentru a contribui la cunoaștere și înțelegere ”2.

Definiția general acceptată pentru cercetare este dată de manualul Frascati

(OECD Frascati manual)3: <Cercetarea și dezvoltarea experimentală (R&D)

cuprind lucrări creative și sistematice întreprinse pentru a crește stocul de

cunoștințe ­ inclusiv cunoștințele despre omenire, cultură și societate ­ și

pentru a concepe noi aplicații ale cunoștințelor disponibile>.

1.2. Scopul cercetării

Există cercetare pură (de bază sau fundamentală), care în general elaborează

teorii, modele, și cercetare aplicativă, care în general găsește soluții unor

probleme. În afara acestor două mari categorii, cercetarea îndeplinește unul sau

mai multe dintre următoarele obiective:

1 Rosalind Fergusson, Martin Manser, David Pickering (eds.) The New Penguin Thesaurus,
Penguin Books, (2000) at 496
2 Tertiary Education Commission Performance­Based Research Fund — Evaluating Research

Excellence — the 2012 Assessment Interim Report (Tertiary Education Commission, Wellington,
2013) at 23
3 https://www.oecd.org/sti/inno/frascati­manual.htm

© Victoria Folea, PhD 8(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

a. Să contribuie la cunoștințele existente într­o disciplină (de exemplu, drept).

Cercetarea ne poate oferi un nou set de perspective pentru a privi lucrurile. De

exemplu, evenimentele istorice sunt revizuite continuu pe baza cercetărilor care

pot aduce la lumină noi fapte, întâmplări sau interpretări. Prin urmare,

versiunea istoriei ar putea să nu fie aceeași pentru două seturi diferite de

generații.

b. Pentru a informa elaborarea politicilor (de exemplu, criminalitatea).

Cercetările informează, de asemenea, politicile sectoriale sau sociale. Cercetarea

poate fi utilizată pentru a aborda probleme socio­economice, de exemplu,

educația, cu privire la modul în care acest sector se poate dezvolta în

concordanță cu cerințele reale și actuale ale pieței muncii. Aceste tipuri de

cercetări informează procesul de elaborare a politicilor, care se reflectă în cele

din urmă în legislație și în luarea deciziilor.

c. Pentru a aborda o anumită problemă sau întrebare (de exemplu, abuzul de

substanțe în campus). Rezultatele cercetării sunt, de asemenea, utilizate pentru

a răspunde la o anumită problemă specifică. Acest lucru a rezultat din

îngrijorarea că cercetările convenționale nu au un impact prea mare și, prin

urmare, au fost dezvoltate noi abordări care au fost văzute ca fiind mai relevante

și mai practice în mediul real. Acest tip de cercetări sunt cercetări <de acțiune>,

pornind de la diagnosticarea unei probleme specifice și încercarea de a o rezolva,

contribuind astfel la dezvoltarea unei set de bune practici în domeniu. Acest tip

de cercetări necesită o reevaluare constantă a valorii sau utilității lor (cadrul se

poate schimba) sau a utilității acestor studii pentru un anumit serviciu, politică

sau altă intervenție.

© Victoria Folea, PhD 9(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

1.3. Scopul cercetării juridice

Legea nu stă în vid, ci operează într­un context social complex. Legea reflectă

atitudinile și normele comportamentale, le controlează și le modelează. Cu toate

acestea, deoarece aceste norme juridice sunt în același timp și tempo­spațiale (se

schimbă odată cu timpul și spațiul), este de dorit ca legea să se adapteze și să fie

dinamică pentru a putea face față schimbărilor. Astfel, cercetarea juridică devine

esențială pentru constatarea legii, pentru a evidenția ambiguitățile și punctele

slabe ale legii, pentru a examina critic legile pentru a asigura coerența, coerența

și stabilitatea legii și a politicii sale de bază, pentru a efectua un audit social al

legii, și să sugereze reforme în legislație4.

Cercetarea juridică poate fi înțeleasă ca o constatare sistematică a dreptului pe

un subiect identificat sau într­o anumită zonă, precum și o anchetă asupra

dreptului în vederea progresului în știința dreptului5.

1. Constatarea legii

Într­un volum mare și complex de doctrine, legi și materiale juridice diverse, nu

este întotdeauna ușor de găsit legea care se referă exact la o anumită chestiune.

Documentele și materialele juridice sunt împrăștiate, și o singură problemă sau

chestiune legală poate antrena aplicarea mai multor legi diferite. Declarațiile

judiciare sporesc și ele complexitatea materialelor. Prin urmare, procesul de

investigație / cercetare implică o analiză intensivă a instrumentelor juridice și a

pronunțărilor judiciare.

4 PM Bakshi, Legal Research and Law Reforms in SK Verma și M. Afzal Wani, (eds.), Legal
Research and method (Indian Law Institute, New Delhi, 2ndEd., 2011) la 111.
5 SN Jain, Legal Research and Methodology, 14). Jr. din Ind. L. Inst. 487 (1990) la 490

© Victoria Folea, PhD 10(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

2. Evidențierea ambiguităților și lacunelor

O lege nu este concepută pentru a aborda orice situație neprevăzută care ar putea

apărea în viitor. Deoarece natura legii este reactivă, ea răspunde la problemele

apărute și rareori este proactivă. În al doilea rând, chiar și frazeologia unei

dispoziții poate să nu se potrivească cu intenția legislativă sau să nu se

potrivească cu alte dispoziții ale legii. Studiile și cercetările pot evidenția aceste

lacune și ambiguități încorporate în legi.

3. Determinarea coerenței, stabilității și consecvenței

Prin intermediul unui proces de evaluare critică a legii, un cercetător poate

prezenta coerența și stabilitatea unei legi. Acest lucru ajută la proiectarea și

dezvoltarea viitoare a legii, a dispozițiilor legale sau a doctrinei, după caz.

4. Auditul social al legii

Este un pas pre­legislativ pentru a înțelege și a aprecia factorii sociali care au

avut un impact asupra elaborării legii. Auditul social al unei legi permite

cunoașterea aspectelor pe care legea intenționează să le protejeze sau să le

schimbe, și motivează aceste schimbări. Un astfel de audit ajută la identificarea

decalajului, dacă există, între idealul legal și realitatea socială, și la cunoașterea

motivelor responsabile de acest decalaj.

5. Sugerarea reformelor

În lumina cercetărilor, reformele legii pot fi propuse în termeni preciși.

Rezultatele cercetărilor se pot baza pe abordări analitice, istorice și comparative.

© Victoria Folea, PhD 11(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

1.4. Cercetarea în științe sociale și scopul acesteia

Științele sociale se ocupă cu studiul societății și relația dintre indivizi în cadrul

societății. Științele sociale includ domenii precum afaceri, sociologie, comerț,

demografie etc. Cercetarea în științe sociale oferă informații autentice, dovedite

științific, astfel încât utilizatorii finali ai rezultatelor cercetărilor să se poată baza

pe acestea. De asemenea, cercetarea în științe sociale contribuie la găsirea de

soluții pentru diferite probleme sociale. Cercetarea în științe sociale se

concentrează pe faptul că, dacă suntem capabili să găsim cauza principală a

oricărei probleme, putem găsi o soluție mai eficientă pentru aceasta.

Distincția dintre științele sociale și alte domenii de studiu privind ființele umane

este determinată de metodele utilizate în investigație. Științele sociale utilizează,

după cum sugerează și numele, o metodă științifică, în timp ce alte discipline,

cum ar fi științele umaniste, adoptă o abordare mai filosofică a studiului ființelor

umane.

Strict vorbind, științele sociale includ: Antropologie, Economie, Științe Politice,

Sociologie, Psihologie socială.

Antropologie. Antropologia studiază trecutul și prezentul oamenilor,

comportamentul acestora, și societățile umane. Include modele de

comportament, semnificații culturale, inclusiv diferite norme și valori. De

asemenea, analizează modul în care limbajul afectează viața socială și

dezvoltarea noastră biologică. Subiectul este vast, de la modul în care se

comportă cimpanzeii în cadrul unui grup până la tiparele noastre de cheltuieli

la cumpărături. Antropologii împărtășesc convingerea că comportamentele

umane oferă o perspectivă asupra seturilor mai cuprinzătoare de credințe și

valori. Antropologii sunt preocupați de întrebări precum: De ce unii oameni au

pielea deschisă, în timp ce alții au pielea închisă? De ce oamenii care aparțin unei

© Victoria Folea, PhD 12(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

anumite comunități suferă mai mult de o anumită boală decât oamenii care

aparțin unei alte comunități? De ce în unele culturi copiii părăsesc casa părinților

la o anumită vârstă, în timp ce în unele nu? Cum variază ceremoniile de naștere,

moarte și căsătorie în diferite comunități?

Sociologie. În timp ce antropologia se concentrează în principal asupra modului

în care individul afectează întregul, sociologia analizează modul în care se

comportă ființele umane ca parte a unui grup mai mare. Studiază societatea,

concentrându­se pe tiparele de relații sociale, interacțiunea socială și cultura,

manifestate în viața de zi cu zi. Este studiul comportamentului colectiv al

grupurilor organizate de ființe umane. Sociologii se pot uita la subculturi

(precum huliganii la fotbal sau mișcarea street­punk) în termeni de diferiți

factori sociali care ar putea influența formarea unor astfel de grupuri.

Psihologie socială. Psihologia socială este preocupată de modul în care

comportamentul unui individ este influențat de mediul său social. Acolo unde

sociologia privește comportamentul grupului, psihologia socială se

concentrează pe impactul psihologic pe care apartenența la un anumit grup îl

are asupra unui individ. Studiile de psihologie socială ne oferă o perspectivă

asupra comportamentului uman, analizând în special modul în care societatea

noastră influențează acel comportament. În celebrul experiment al închisorii

Stanford (1971)6 (https://www.prisonexp.org/), studenții au preluat rolul de

prizonier sau gardian într­o închisoare artificială timp de 14 zile. Cu toate

acestea, studiul a fost oprit după șase zile, deoarece gardienii au devenit din ce

în ce mai abuzivi, iar prizonierii au prezentat semne extreme de stres și anxietate.

Studii de acest gen ne ajută să înțelegem cum mediile externe, sociale, pot afecta

imens modul în care ne comportăm.

6 https://www.prisonexp.org/

© Victoria Folea, PhD 13(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Economie. Economia se preocupă de modul în care ființele umane își folosesc

resursele limitate. Se concentrează pe modul în care bunurile și serviciile sunt

produse, distribuite și consumate. Obiectivul său principal este cunoscut sub

numele de cei patru factori de producție, și anume:

Teren ­ Orice este furnizat de natură și care contribuie la crearea bogăției

Munca ­ Efortul uman care contribuie la crearea bogăției

Capital ­ Orice este creat de om și este utilizat pentru a produce bunuri și servicii

Întreprindere ­ Aceasta combină cele trei de mai sus într­un produs sau serviciu

pentru piața de consum

Studiul economiei este împărțit în două domenii principale:

Macroeconomie ­ Se concentrează pe funcționarea generală a unei economii

naționale, inclusiv ratele dobânzii, șomajul și impozitele

Microeconomie ­ Se concentrează în mod specific asupra modului în care

gospodăriile și întreprinderile individuale iau decizii economice care afectează

în cele din urmă societatea în ansamblu.

Științe Politice. Știința politică este preocupată de instituțiile guvernamentale și

de comportamentul politic. Se ocupă cu analiza sistemelor politice și a

aplicațiilor teoretice și practice ale politicii. Se analizează modul în care este

alocată și transferată puterea și rolurile și sistemele din cadrul guvernelor și

organizațiilor internaționale. Înțelegerea științei politice este importantă pentru

că trăim cu toții într­un sistem politic, prin urmare, suntem afectați de

schimbările economiei politice globale. Politologii oferă perspective pentru a

înțelege economia politică globală.

© Victoria Folea, PhD 14(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

De ce științele sociale sunt importante

Studiul academic și implementarea științelor sociale pot avea un beneficiu imens

asupra societății în ansamblu, dar și la nivel individual. În continuare sunt

prezentate doar câteva dintre motivele pentru care științele sociale sunt

importante7.

Unul dintre rolurile cheie ale științelor sociale este modul în care acestea pot

afecta procesul de luare a deciziilor atunci când vine vorba de a progresa ca

societate și, în cele din urmă, ca specie întreagă. Cu toții ne dorim să trăim într­

o lume pe care o considerăm sigură și în care drepturile noastre umane sunt

respectate, împreună cu demnitatea noastră de bază. Cu toate acestea, datorită

opiniilor politice diferite, valorilor culturale și societale, nu suntem întotdeauna

de acord cu cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru. Aici intervine rolul

științelor sociale. Deoarece științele sociale se concentrează pe progresul social al

umanității, acestea sunt responsabile pentru a contribui, alături de guverne,

servicii sociale, mass­media și organizațiile inter­guvernamentale pentru a

influența activitatea factorilor de decizie. Aceștia sunt parțial responsabili de noi

legi și reglementări care guvernează modul în care lucrăm și trăim. Înțelegând

societatea și modul în care ea funcționează, ei pot ajuta la luarea deciziilor cu

privire la modul în care putem merge mai departe. Științele sociale pot arăta și

argumenta modul în care legile existente pot fi modificate pentru a răspunde

mai bine și mai eficient cerințelor societății.

Științele sociale oferă posibilitatea dezbaterii și ne oferă șansa să ne spunem

cuvântul atunci când vine vorba de dezvoltarea societății. De exemplu, ele ne

pot ajuta să prognozăm cum ne vor afecta noile tehnologii. Punând cât mai multe

întrebări despre o gamă largă de probleme sociale, etice și juridice care sunt

7 https://artifacts.ai/your­complete­guide­on­why­social­science­is­important/

© Victoria Folea, PhD 15(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

asociate cu introducerea noilor tehnologii (digitale), științele sociale ne ajută să

înțelegem mai bine consecințele noilor evoluții tehnologice.

Viitorul științelor sociale

Științele sociale acoperă un spectru mult mai larg decât ne putem imagina inițial.

Internetul este plin de articole de științe sociale care acoperă o gamă largă de

cercetări efectuate în domeniu, de la motivele pentru care studenții sunt non­

stop în social media până la implicațiile etice ale supravegherii și monitorizării

guvernamentale. Științele sociale acoperă o gamă largă din ceea ce ne face să fim

cine suntem și unde putem ajunge. Aceste tipuri de studii evidențiază atât

motivele pentru care oamenii fac ceea ce fac, cât și modul în care reacționează

oamenii la deciziile care se iau pentru ei. Acest lucru permite decizii mai bine

informate cu privire la ceea ce noi, ca specie și individ, ar trebui să facem pentru

a merge mai departe. Cercetările în științe sociale acoperă decalajul dintre

oamenii care iau deciziile și cei afectați de acestea. Științele sociale continuă să se

angajeze în activități interdisciplinare în diverse domenii, cum ar fi ingineria,

biologia, medicina, matematica. Pe măsură ce avansăm ca specie și ca societate,

devine destul de clar că nici un domeniu nu poate opera independent fără a se

baza pe cercetarea altor discipline, iar științele sociale își joacă cel mai important

rol8.

8 https://www.palgrave.com/gp/campaigns/social­science­matters/10­reasons­for­social­science

© Victoria Folea, PhD 16(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

2. Procesul de cercetare în științe juridice și științe sociale

2.1. Metodologia cercetării în științe sociale

Cercetarea în științe sociale este un proces științific, sistematic, cu un protocol

larg care trebuie urmat.

Procesul de cercetare trebuie să fie sistematic, trebuie să fie controlat, trebuie să

se bazeze pe fapte autentice. Cercetarea trebuie să fie ghidată de un cadru

teoretic, mai ales dacă este vorba de un studiu cantitativ. Avem nevoie de o

ipoteză, iar produsul final al cercetării ar trebui să contribuie la verificarea

validității acestei ipoteze.

Există un set comun de erori pe care ajungem să le facem în calitate de

cercetători. Acest set de erori ne influențează procesele de gândire, indiferent

dacă facem cercetări juridice, cercetări în domeniul științelor sociale sau aplicând

metode de cercetare din domeniul științelor sociale în cercetarea juridică.

Eroarea individuală apare atunci când tragem concluzii despre un singur

individ pe baza analizei datelor unui grup.

În mod similar, există ceva numit eroare de excepție, care este opusul erorii

individuale.

Cercetarea științelor sociale trebuie să fie ghidată de un sistem bazat pe

colectarea sistematică de date. Trebuie să existe un obiectiv și trebuie să existe

obiectivitate în munca noastră.

Cercetarea în științe sociale constă din două părți: teoria și observația. Este foarte

important pentru noi să ne amintim că cercetarea în domeniul științelor sociale

este o întreprindere de exerciții empirice: presupunem că faptele există înainte

de teoriile care le explică.

© Victoria Folea, PhD 17(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Procesul de cercetare în științe sociale se bazează pe următorii pași:

1. Alegerea unui punct focal al cercetării

2. Revizuirea literaturii

3. Formularea ipotezei

4. Design de cercetare

5. Colectarea datelor (cantitativ, calitativ)

6. Analiza datelor (cantitativ, calitativ)

7. Interpretarea datelor

8. Scriere (raport, teză, proiect, articol etc.)

1. Alegerea unui punct focal al cercetării. Definirea problemei cercetării.


Identificarea și formularea unei probleme de cercetare este primul pas al

procesului de investigație. Dacă este prost definit și nu este corect formulat,

cercetătorul va pierde interesul pentru cercetare. Cercetătorul trebuie să aibă un

obiectiv precis pentru studiu. În acest scop, este necesar ca cercetătorul să

identifice o zonă de interes general dintr­un domeniu, o zonă de interes specific

și în interiorul acelei zone de interes specific un aspect particular pe care ar dori

să îl investigheze. Aceasta ar însemna concentrarea și direcționarea cercetării.

Aceasta trebuie să se bazeze pe studiul realizat din surse de literatură

(secundare), cum ar fi un comentariu sau un articol științific. Sursele de literatură

(secundare) pot indica sursele principale ale legii, și anume textele legislative și

deciziile judiciare.

Dacă nu știm cauzele unei probleme, înseamnă că există o lacună de cunoștințe,

și aceasta este o problemă de cercetare. Ori de câte ori un cercetător folosește

cuvântul �problemă�, înțelegeți că vorbește despre o problemă de cunoaștere

© Victoria Folea, PhD 18(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

sau un decalaj de cunoaștere și nu despre o problemă socială sau despre o

problemă practică.

2. Studiul literaturii
Următorul pas este să facem ceea ce numim o revizuire a literaturii. A mai

încercat cineva să facă acest lucru, a făcut vreo cercetare în acest sens? Acesta

este primul lucru pe care trebuie să­l analizăm, trebuie să vedem care este

cantitatea existentă de cercetare și scriere asupra acestei probleme de cunoaștere.

Ne uităm la materialele publicate, ne uităm uneori și la materialele nepublicate.

În esență, ceea ce facem este să ne așezăm și să facem cu adevărat o analiză a

rezultatelor care există deja pe această problemă (desk research).

Odată ce am constatat că există suficiente cercetări care s­au făcut asupra

problemei noastre, atunci nu este cu adevărat necesar să se treacă la următorul

set de pași din procesul de cercetare. Dacă descoperim că rezultatele existente în

literatură acoperă într­adevăr tot ceea ce e nevoie pentru a răspunde acelei

probleme, atunci probabil că nu există niciun motiv pentru care să intrăm în

următorul set de lucruri, și întregul nostru studiu se încheie aici. Facem doar o

recenzie a literaturii.

Cu toate acestea, atunci când constatăm că este un caz pe care nimeni nu l­a scris

înainte sau descoperim că după ce am analizat toată literatura existentă, există

încă un decalaj în cunoștințe, probabil că trebuie făcut ceva în plus pentru a

studia problema și găsi un răspuns. În acest caz, trecem la etapa următoare, care

este de obicei să începem să formulăm o ipoteză asupra problemei noastre.

© Victoria Folea, PhD 19(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

3. Formularea unei ipoteze SAU a unor întrebări de cercetare


În cercetarea științelor sociale, o ipoteză nu este întotdeauna obligatorie decât

dacă facem un studiu cantitativ. Când vine vorba de studii calitative, nu este cu

adevărat obligatoriu să avem o ipoteză, ce este mai important în acest caz este să

avem întrebări de cercetare. Întrebările de cercetare sunt setul exact de întrebări

de cunoaștere la care trebuie să răspundem în scopul realizării unui studiu de

cercetare.

4. Proiectarea (designul) cercetării


Odată ce avem o ipoteză sau o întrebare de cercetare, următorul pas este să ne

dăm seama de proiectarea adecvată a cercetării. Proiectarea cercetării reprezintă

alegerea unui set de metode de cercetare potrivite pentru o anumită problemă

de investigat. De exemplu, în cadrul unei abordări cantitative de cercetare,

putem alege să utilizăm modele experimentale ca forme de anchetă (efectuăm

experimente reale) sau putem decide să utilizăm modele non­experimentale,

cum ar fi sondajele (chestionarele).

Tipuri de abordări (design) în științe sociale:

Abordare cantitativă – utilizată atunci când vrem să:

­ Confirmăm o ipoteză de lucru

­ Identificăm factorii care influențează un rezultat

­ Determinăm utilitatea unei anumite acțiuni

­ Generalizăm un rezultat și prognoză

­ Colectăm un volum mare de date (numere)

© Victoria Folea, PhD 20(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

­ Găsim tendințe, modele

­ Elaborăm modele matematice

­ Găsim mai multe informații despre un subiect (deoarece nu există sau nu sunt

suficiente cercetări)

Cercetarea cantitativă măsoară numărul, cantitatea sau cantitatea, răspunzând

la întrebarea �câte� și încearcă să proiecteze pentru perioada viitoare. Cercetarea

cantitativă se referă la investigarea empirică sistematică a fenomenelor și a

relațiilor acestora. Obiectivul cercetării cantitative este de a dezvolta și utiliza

modele matematice, teorii sau ipoteze care oferă predicții și generalizări.

În abordarea cantitativă, folosim metode foarte structurate și rigide pentru

colectarea datelor:

­ chestionare

­ sondaje

­ observație structurată

Abordarea calitativă – utilizată atunci când vrem să:

­ Găsim mai multe informații despre un subiect (deoarece nu există sau nu sunt

suficiente cercetări)

­ Descoperim păreri, atitudini, impresii despre subiect

Cercetarea calitativă este o abordare care permite înțelegerea fenomenelor

(oameni, obiecte, situații). Această abordare oferă informații despre ce cred

oamenii, dar mai ales despre �de ce� cred ei. Cele trei domenii principale în care

© Victoria Folea, PhD 21(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

se utilizează o abordare de cercetare calitativă sunt indivizii, societățile și

culturile, precum și limba și comunicarea.

În abordarea calitativă, folosim metode semi­structurate și mai flexibile

pentru colectarea datelor:

­ interviuri detaliate

­ focus groups

­ observații participative

Abordarea mixtă ­ utilizată atunci când vrem să:

­ Găsim mai multe informații despre un subiect (deoarece nu există sau nu sunt

suficiente cercetări)

­ Descoperim păreri, atitudini, impresii

ȘI

­ Generalizăm și oferim predicții

5. Colectarea datelor
Datele sau informațiile pot fi colectate din surse primare (date primare), adică

date pe care le colectați dvs., sau din surse secundare (date secundare), adică

date care au fost colectate de altcineva și care vă sunt puse la dispoziție (din

literatura existentă, arhive și baze de date).

Pentru colectarea datelor primare, puteți utiliza metode cantitative, cum ar fi

sondaje / chestionare, experimente, observații, și / sau metode calitative, cum ar

© Victoria Folea, PhD 22(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

fi interviuri, focus grupuri, observație sau o combinație a ambelor, adică metode

mixte.

6. Analiza datelor
Colectarea diverselor informații și date despre un subiect nu este întotdeauna

suficientă în cercetare. Ea poate oferi un context pentru subiectul care urmează

să fie investigat, o mai bună înțelegere a acestuia, dar nu duce la rezultate

concrete și acționabile.

O analiză sistematică a datelor colectate este un pas foarte important în procesul

de cercetare. Rezultatele acestei analize reprezintă rezultatele proiectului dvs. de

cercetare, soluția la problema cercetării, răspunsul la întrebările de cercetare care

au inițiat ancheta. Cu toate acestea, cel mai important lucru de luat în considerare

înainte de a începe analiza datelor sunt datele.

Metodele cantitative pentru analiza datelor sunt:

� Statistici descriptive: descrie caracteristicile de bază ale datelor dintr­un

studiu (ce se întâmplă în datele colectate), oferă rezumate simple despre

eșantion și măsurile

� Statistici inferențiale: ajunge la concluzii care se extind dincolo de datele

imediate, face inferențe din datele colectate în condiții mai generale

Metodele calitative pentru analiza datelor sunt:

� Analiza conținutului: Cercetătorul formulează câteva ipoteze despre

subiect și le caută în datele care au fost colectate. Pot fi folosiți indexuri

sau coduri de culoare pentru a identifica textul despre diferitele ipoteze,

grupându­le.

© Victoria Folea, PhD 23(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� Analiza de bază (grounded analysis): Această metodă este similară cu

analiza conținutului, în sensul că folosește aceeași indexare, codare color

a textului. Cu toate acestea, spre deosebire de metoda anterioară, analiza

de bază nu pleacă de la ipoteze predefinite, ci folosește datele pentru a

vedea ce temă sau tipar pot apare.

� Analiza rețelelor sociale. Această metodă analizează relația dintre

indivizi pentru a înțelege ce motivează comportamentul. De exemplu,

poate fi folosită pentru a înțelege de ce unii studenți au performanțe mai

bune decât alții sau de ce unii angajați au mai mult succes decât alții9.

� Analiza discursului. Această metodă analizează conversația dintre

intervievator și intervievat, inclusiv contextul mai larg al conversației. De

exemplu, ia în considerare relația dintre intervievator și respondent,

identitatea individuală, limbajul corpului, precum și surse scrise, cum ar

fi e­mailuri sau scrisori. De asemenea, poate analiza mediul de zi cu zi al

respondentului.

� Analiză narativă. Această metodă analizează modul în care sunt spuse

poveștile în cadrul unei organizații sau societăți pentru a înțelege mai

multe despre modul în care oamenii gândesc și sunt organizați. Metoda

este, de asemenea, utilizată pentru a analiza diverse surse (cum ar fi

interviuri, observații, chestionare)9.

� Analiza conversației. Această metodă este utilizată în cea mai mare parte

în cercetarea etnografică. Implică o examinare atentă a datelor, exact ce

cuvinte au fost folosite, în ce ordine, de către cine, unde se pune centrul

discuției.

9 https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­methods/

© Victoria Folea, PhD 24(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7. Interpretarea datelor în științele sociale


Interpretarea datelor presupune tragerea anumitor concluzii din datele colectate

și analizate. Interpretarea datelor trebuie să fie imparțială și obiectivă. O

interpretare greșită poate duce la concluzii inexacte și înșelătoare.

Interpretarea datelor se poate face pe baza unui raționament inductiv, deductiv

sau abductiv.

Raționament deductiv. Raționamentul deductiv este inferența de la o concluzie

generală la concluzii particulare. În timpul procesului științific, raționamentul

deductiv este utilizat pentru a ajunge la o concluzie logică adevărată.

Raționamentul deductiv sau deducția începe cu o afirmație generală sau ipoteză

și examinează posibilitățile de a ajunge la o concluzie logică specifică. Metodele

științifice de cercetare folosesc deducția pentru a testa ipoteze și teorii.

În raționamentul deductiv avem o teorie și pe baza ei facem o predicție asupra

consecințelor acestei teorii. Adică, prezicem care ar trebui să fie observațiile dacă

teoria ar fi corectă. Trecem de la general (teorie) la specific (observațiile).

Raționamentul deductiv urmează de obicei următorii pași. În primul rând, există

o premisă, apoi o a doua premisă și, în final, o deducție. O formă obișnuită de

raționament deductiv este silogismul, în care două afirmații ­ o premisă majoră

și o premisă minoră ­ ajung la o concluzie logică. De exemplu, premisa majoră

este A=B, premisa minoră este B=C, ducând la concluzia B=C

În raționamentul deductiv, dacă ceva este adevărat pentru o clasă de lucruri în

general, este valabil și pentru toți membrii acelei clase. Concluziile deductive

sunt certe cu condiția ca premisele să fie adevărate. Este posibil să ajungem la o

concluzie logică chiar dacă generalizarea nu este adevărată. Dacă generalizarea

este greșită, concluzia poate fi logică, dar poate fi neadevărată.

© Victoria Folea, PhD 25(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Raționament inductiv. Raționamentul inductiv este opusul raționamentului

deductiv. Raționamentul inductiv face generalizări largi din observații specifice.

Practic, există date, apoi se trag concluzii din date. Aceasta se numește logică

inductivă.

În inferența inductivă, mergem de la specific la general. Facem multe observații,

discernem un model, facem o generalizare și deducem o explicație sau o teorie.

În știință, există o interacțiune constantă între inferența inductivă (bazată pe

observații) și inferența deductivă (bazată pe teorie), până când ne apropiem din

ce în ce mai mult de adevăr, pe care îl putem aborda doar, dar nu îl putem

constata cu certitudine deplină.

Raționamentul abductiv. O altă formă de raționament științific care nu se

potrivește cu raționamentul inductiv sau deductiv este raționamentul abductiv.

Raționamentul abductiv începe de obicei cu un set incomplet de observații și

continuă cu cea mai probabilă explicație posibilă pentru grupul de observații. El

se bazează pe elaborarea și testarea ipotezelor folosind cele mai bune informații

disponibile. Adesea implică o presupunere educată (educated guess) după

observarea unui fenomen pentru care nu există o explicație clară.

Raționamentul abductiv este util pentru formarea ipotezelor de testat.

Raționamentul abductiv este adesea folosit de medicii care fac un diagnostic pe

baza rezultatelor testelor și de jurații care iau decizii pe baza dovezilor

prezentate acestora în timpul unui proces.

8. Redactarea raportului (lucrării de cercetare)


Ultima fază este redactarea raportului. Raportul conține fapte semnificative,

adică problema investigată, metoda utilizată și constatările la care a ajuns

© Victoria Folea, PhD 26(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

cercetătorul. Raportul trebuie să fie original și clar, să comunice rezultatele

studiului în mod clar și convingător.

2.2. Strategia cercetării juridice

Cercetarea juridică trebuie să fie cuprinzătoare și precisă. O sursă care aduce

argumente contra celor pe care le avem deja poate invalida întregul studiu.

Respectarea unei strategii vă va economisi timp, vă va asigura că studiul este

complet și vă va îmbunătăți procesul de lucru10.

Strategia cercetării juridice constă în 4 etape:

I. Analiză preliminară

II. Organizarea și analiza materialelor (documentației) existente

III. Verificare, finalizare

IV. Scriere

I. Analiza preliminară
Înțelegerea întrebărilor juridice. O întrebare juridică își are originea adesea sub

forma unei probleme sau a unei povești despre o serie de evenimente. În școala

de drept, acestea apar ca modele sau tipare. În practică, aceasta poate veni sub

forma unei misiuni / sarcini de la un manager, sau a unui interviu cu un potențial

client. Începeți prin a face următoarele:

1. Citiți orice vi s­a dat

2. Analizați faptele și încadrați chestiunile juridice

10
https://guides.library.harvard.edu/law/researchstrategy#s-lg-page-section-2497254

© Victoria Folea, PhD 27(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

3. Evaluați ce știți și ce trebuie să aflați nou

4. Identificați jurisdicția și orice lege primară care vi s­a dat

5. Generați potențiali termeni de căutare

II. Organizarea materialelor (documentației)

II.1. Metode de organizare a documentelor


Odată ce sunteți gata să începeți cercetarea, va trebui să urmăriți și să înregistrați

ceea ce faceți. Înregistrarea cercetării dvs. vă va asigura că nu ratați sursele și vă

puteți explica strategia de cercetare, ceea ce vi se poate cere oricând.

Cercetătorii pot păstra jurnale pe hârtie sau într­o altă platformă de gestionare a

citărilor online.

Înregistrarea pe hârtie sau într­o foaie de calcul Excel este cel mai simplu mod

pentru a crea un jurnal de cercetare rapid și personalizabil. Există mai multe

lucruri important de luat în seamă.

II.2 Tipuri de surse de documentare


Există trei tipuri diferite de surse bibliografice: primare, secundare și terțiare.

Atunci când faceți cercetări juridice, veți utiliza în principal surse primare și

secundare.

Sursele secundare explică adesea principiile legale mai amănunțit decât un

singur caz sau lege, astfel încât utilizarea acestora vă poate ajuta să economisiți

timp. Sursele secundare sunt utile în special pentru:

� Învățarea elementelor de bază ale unui anumit domeniu al dreptului

� Înțelegerea termenilor cheie într­o anumită zonă

� Identificarea cazurilor și legilor esențiale

© Victoria Folea, PhD 28(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Sursele primare sunt cele emise direct de un organism legislativ. Sursele

primare includ:

� Constituții

� Legi, tratate (legislație)

� Reglementări

Legi, legislație. Acestea sunt legi adoptate de organele legislative. În mod

obișnuit începem cercetările cu aceste surse primare.

Reglementări, regulamente. Acestea sunt reguli emise de departamentele și

agențiile executive. Nu orice problemă juridică vă va cere să căutați

reglementări, dar multe domenii ale legii sunt afectate de reglementări, așa că

asigurați­vă că nu omiteți acest pas în procesul de cercetare chiar dacă sunt direct

relevante pentru întrebarea dvs. În multe domenii ale dreptului, în special în cele

care se bazează în mare măsură pe principiile dreptului comun, găsirea

jurisprudenței relevante va constitui o parte semnificativă a cercetării

dumneavoastră.

Metoda cazului juridic valid

După ce ați urmat pașii de mai sus și ați analizat documentația existentă, este

foarte probabil că ați identificat cel puțin un caz relevant pentru tema dvs. Veți

folosi acest caz ca referință (ca punct de plecare) pentru a găsi alte cazuri care

discută același subiect juridic și care pot aplica reguli similare.

© Victoria Folea, PhD 29(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

III. Verificare, finalizare


Verificarea stadiului cercetării

La un moment dat, după analiza materialelor și organizarea ideilor, trebuie să

vă opriți și să verificați dacă aveți suficiente argumente pentru susținerea

cazului, argumente solide, susținute de o cercetare relevantă și completă.

Identificarea unui punct final al cercetării

Știind când să vă opriți din cercetare și să începeți să scrieți?

Una dintre cele mai descurajante sarcini în cercetarea juridică este să știți când

să vă opriți. Există o cantitate aproape infinită de informații și cu termenele limită

și limitele rezistenței umane, va trebui să vă opriți în cele din urmă. Dar trebuie,

de asemenea, să vă asigurați că ați făcut cercetări complete și relevante.

IV. Scriere
Cercetarea juridică, scrierea și analiza sunt un proces iterativ. Pe măsură ce

scrieți concluziile cercetării dvs., veți constata că aveți nevoie de informații

suplimentare, și reveniți fie la baza de date proprie alcătuită în timpul cercetării,

fie la noi cercetări și investigații.

Încercați să vă fixați un termen pentru când doriți să începeți să scrieți și

organizați­vă timpul în funcție de acesta. Pe parcursul cercetării, puteți întâlni

două situații.

a). În urma analizei documentației, ați găsit repede răspunsul la problema

juridică de la care ați pornit. Legislația în acest caz este clară, nu există

ambiguități în studiul de caz, totul este clar și simplu.

b). Un scenariu mai probabil arată astfel: ați respectat strategia de cercetare

juridică, ați folosit diferite metode de cercetare și o varietate de surse de

© Victoria Folea, PhD 30(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

documentare (primare și secundare), ați aplicat metoda cazului relevant. Ați

constatat că, pentru diferiți termeni de căutare, găsiți aceleași surse de

documentare. Dacă acesta este cazul, probabil că ați cam epuizat căutările

(cercetările) și sunteți mulțumit.

Ceea ce doriți să vă asigurați în continuare este că argumentul dvs. este bine

redactat și solid. Prin urmare, puteți începe scrierea și redactarea.

© Victoria Folea, PhD 31(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

3. Cercetare juridică VS. Cercetare în științe sociale


(STRATEGIA de cercetare juridică VS. METODOLOGIA de cercetare în științe

sociale11)

Probabil că este incorect să descriem procesul de analiză juridică ca fiind dictat

de o metodologie, cel puțin în sensul în care acel termen este folosit în științe.

Procesul de cercetare juridică implică un exercițiu de raționament și utilizează o

varietate de tehnici, adesea la nivel subconștient, cu scopul de a construi un

argument care să fie convingător în conformitate cu convențiile acceptate ale

discursului din cadrul dreptului. Deși discursul este aparent desfășurat în

conformitate cu convențiile formaliste, este influențat și de judecăți de valoare

(sau politice) comune care rămân adesea nerostite. Prin urmare, metodele

utilizate în cercetările juridice nu sunt nici învățate în mod conștient, nici folosite

în mod conștient, așa cum este cazul metodelor științifice.

Abilitățile și convențiile analizei juridice sunt învățate la un nivel instinctiv prin

expunerea la procesul de cercetare juridică și sunt apoi utilizate pe aceeași bază

în dezvoltarea argumentelor juridice. În același mod în care utilizarea unei

metodologii explicite conferă legitimitate în cercetarea științifică, credibilitatea

în cadrul cercetării juridice depinde, prin urmare, de munca cercetătorului care

demonstrează o bună înțelegere și aderare la convențiile și normele acceptate de

practica uzuală.

11 Chapter Three Legal research Paul Chynoweth ­ Citat în Advanced Research Methods in the
Built Environment, Andrew Knight (Editor), Les Ruddock (Editor), ISBN: 978­1­405­16110­7
October 2008 Wiley­Blackwell 256 Pages ­ https://www.wiley.com/en­
us/Advanced+Research+Methods+in+the+Built+Environment­p­9781405161107

© Victoria Folea, PhD 32(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

4. Prezentare generală a tehnicilor de cercetare juridică


(metode de cercetare juridică)

Studiile juridice au urmat istoric două mari tradiții.

Prima, denumită în mod obișnuit cercetare doctrinară (black­letter law), se

concentrează în mare măsură, dacă nu exclusiv, asupra legii în sine, ca un set

intern de principii care se auto susțin și care poate fi accesat prin citirea

hotărârilor și deciziilor instanțelor judecătorești, cu referire puțină sau deloc la

lumea din afara legii.

Derivarea principiilor și valorilor din cazurile juridice legale și re­asamblarea

acestora într­un cadru coerent în căutarea ordinii, raționalității și coeziunii

teoretice a fost fundamentul științei juridice tradiționale, a cercetării doctrinare.

O a doua tradiție juridică care a apărut la sfârșitul anilor 1960 este cea denumită

cercetare socio­juridică (lege în context). În această abordare, punctul de plecare

nu este legea, ci problemele din societate care pot fi generalizate. Aici, legea în

sine devine problematică atât în sensul că poate contribui la sau cauza o

problema socială, cât și în sensul că, deși legea poate oferi o soluție sau o parte a

unei soluții, alte soluții non­legale, inclusiv cele politice și de reorganizare

socială, nu sunt excluse și pot fi chiar preferate.

În ultimul timp, studiile juridice au suferit transformări semnificative și se

confruntă cu provocări semnificative. Una dintre acestea este reprezentată de

caracterul tot mai global al sistemului juridic. Acest lucru se vede în accesul

rapid care poate fi acum asigurat la materialele care descriu și analizează

sistemele juridice din întreaga lume (anterior inaccesibile majorității

© Victoria Folea, PhD 33(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

cercetătorilor) și care necesită, cel puțin, ca cercetarea și studiile să acorde atenție

perspectivelor alternative și să ia în considerare relevanța lor pentru situația

locală. În plus, este acum de neevitat că instrumentele trans­jurisdicționale, cum

ar fi convențiile referitoare la drepturile omului, pătrund din ce în ce mai mult

în sistemele juridice interne și îi stimulează pe cei responsabili pentru operarea

sau analiza sistemelor naționale să ia în considerare aspecte mai largi decât era

posibil până acum.

Tipuri de cercetări juridice

Există o varietate de moduri acceptate sau modalități de a efectua cercetări

juridice12 și este posibil ca mai multe asemenea moduri să fie utilizate în cursul

finalizării unui singur proiect de cercetare.

4.1. Tipuri principale de cercetări juridice

4.1.1. Cercetarea juridică doctrinară


(black­letter law)

Întrebarea centrală a cercetării doctrinare este �ce este legea?� cu privire la o

anumită problemă. Acest tip de cercetare se preocupă să găsească legea

relevantă, să o analizeze riguros și să vină cu un raționament logic care să o

argumenteze și să o susțină. Prin urmare, cercetarea doctrinară contribuie imens

la continuitatea, coerența și certitudinea legii. De asemenea, acest tip de cercetări

poate indica moduri în care legea poate fi modificată sau îmbunătățită.

12 See Dawn Watkins and Mandy Burton (eds) Research Methods in Law (e­book ed, Taylor &
Francis, 2013) for a detailed description of many of the research methods outlined in this section.
See also Terry Hutchison Researching and Writing in Law (3rd ed, LawBook, Pyrmont, 2010).

© Victoria Folea, PhD 34(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Materialul de bază pentru acest tip de cercetare sursele primare (legislația), dar

și sursele secundare. Cercetarea doctrinară are propriile limitări, este subiectivă,

deoarece ea se limitează la percepția cercetătorului, departe de funcționarea

efectivă a legii și fără a se , concentra asupra realității actuale în care legea

operează.

Există un număr mare de cărți și manuale despre cercetarea juridică doctrinară,

ele fiind adoptate ca manuale pentru cursurile de cercetare juridică doctrinară

din întreaga lume, de exemplu:

� D. Stott, Legal Research (2nd edn) (London: Cavendish, 1999)

� Nemes, G. Coss, Effective Legal Research (2nd edn) (Chatswood, NSW:

Butterworths, 2001)

� P. Clinch, M. Barber, C. Jackson, N. Wakefield, Teaching Legal Research

(2nd edn) (Warwick: UK Centre for Legal Education, 2006)

� T. Hutchinson, Researching and Writing in Law (2nd edn) (Pyrmont,

NSW: Lawbook, 2006)

� M. McConville, Wing Hong Chui (eds), Research Methods for Law (2nd

edn) (Edinburgh University Press, 2017)

Majoritatea acestor cărți privind metodele de cercetare pentru drept sunt

destinate exclusiv cercetării doctrinare, mai degrabă decât studiilor

netradiționale, interdisciplinare. Aceste texte sunt capabile să ofere studenților

abilități de cercetare de bază, inclusiv cunoașterea surselor autorității legale,

localizarea cazurilor și legilor, utilizarea indexurilor și platformelor online.

Cercetarea doctrinară are ca scop sistematizarea, rectificarea și clarificarea legii

cu privire la un subiect anume printr­un mod distinct de analiză a textelor

autoritare, care includ atât surse primare cât și surse secundare. Una dintre

© Victoria Folea, PhD 35(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

ipotezele sale este că, <caracterul științei juridice este derivat din legea

însăși>13.

David Stott menționează o serie de abilități de cercetare juridică care trebuie

predate în timpul universității (și însușite de studenți). Acestea sunt

următoarele14:

• abilitatea de a determina obiectivele avocatului sau ale clientului

• abilitatea de a identifica și analiza materialele de fapt

• abilitatea de a identifica contextul juridic în care apar problemele de fapt

• abilitatea de a identifica surse pentru investigarea faptelor relevante

• abilitatea de a determina când sunt necesare alte fapte

• să identifice și să analizeze probleme juridice

• să aplice dispozițiile legale relevante faptelor

• să coreleze faptele și problemele juridice între ele

• să identifice problemele juridice, de fapt și de altă natură prezentate de

documente

• să analizeze instrucțiunile unui client și să poată identifica probleme juridice,

de fapt și de altă natură care le­au fost prezentate

• să prezinte rezultatele cercetării într­o formă clară, utilă și de încredere

(convingătoare)

13
E. L. Rubin, ‘Law and the Methodology of Law’ (1997) Wisconsin Law Review 525
14
D. Stott, Legal Research (2nd edn) (London: Cavendish, 1999) 3

© Victoria Folea, PhD 36(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

4.1.2. Cercetări juridice empirice / Studii socio­juridice


În ultimii ani, a crescut numărul criticilor aduse analizei doctrinare pure, pentru

abordarea sa „intelectuală rigidă, inflexibilă și orientată spre interior” de

înțelegere a dreptului și funcționarea sistemului juridic15.

Cercetarea socio­juridică analizează modul în care legea și instituțiile juridice

modelează și afectează societatea. Ea folosește metode luate din alte discipline

pentru a genera date empirice care să răspundă la întrebări. Cercetarea socio­

juridică poate fie să răspundă la o problemă, cum ar fi găsirea decalajului dintre

idealism și realitatea socială, poate să urmărească eficiența legii prin analiza

rezultatelor deciziilor legale, poate, de asemenea, să evalueze impactul factorilor

non­legali asupra proceselor sau deciziilor legale, sau poate fi o abordare bazată

pe reformă.

Cercetarea socio­juridică, fiind empirică, este importantă și foarte valoroasă în

dezvăluirea și explicarea practicii și procedurilor juridice și a impactului acestora

asupra gamei de instituții sociale, precum familia, întreprinderile, cetățenii,

consumatorii.

Meritele și relevanța utilizării altor discipline precum sociologia, științele

politice, economia, psihologia, istoria și feminismul ca ajutoare pentru cercetarea

juridică au fost recunoscute pe scară largă. Cercetarea interdisciplinară sau

socio­juridică extinde discursul juridic în ceea ce privește cadrul său teoretic și

conceptual, iar metodologiile sale specifice de cercetare sunt capabile să

genereze dovezi empirice pentru a răspunde la întrebările cercetării.

În ansamblu, aceste abordări socio­legale ale studiilor juridice nu au oferit doar

o alternativă la analiza juridică tradițională (doctrinară), ci au încurajat avocații

15
D.W. Vick, ‘Interdisciplinary and the Discipline of Law’ (2004) 31 Journal of Law and Society,164

© Victoria Folea, PhD 37(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

să se angajeze în cercetări critice și de ultimă generație pentru a examina relația

dintre drept și gen, clasă socială, etnie, religie și alte aspecte sociale.

Studiile socio­juridice angajează o gamă largă metodelor de științe sociale

aplicate, inclusiv cercetări cantitative și calitative. Aceste metode au ca scop

descifrarea funcționării proceselor juridice, sociale și culturale. Cu toate acestea,

există îndoieli cu privire la faptul dacă actualele școli de drept pun accent

suficient pe aspectul social a dreptului și oferă studenților o pregătire suficientă

cu privire la aplicarea științelor sociale în cercetări juridice.

Cercetări juridice empirice

În 2002, doi eminenți oameni de știință din domeniul științelor sociale, Lee

Epstein și Gary King, au afirmat că:

„Deși termenul de cercetare empirică a devenit obișnuit în studiile juridice în

ultimele două decenii, profesorii de drept. . . par să nu fi conștientizat și, mai

mult, să nu fi aplicat, multe reguli de inferență, nu au acordat atenție lecțiilor

cheie ale revoluției în analiza empirică care a avut loc în ultimul secol în alte

discipline”16.

Epstein și King au analizat toate articolele de revizuire a legii americane

publicate între 1990 și 2000 care aveau în titlu cuvântul „empiric”. Concluziile,

spuneau ei, erau descurajante, fiecare încălcând ceea ce susțineau că sunt reguli

de bază ale cercetării empirice.

Manderson și Mohr ridică probleme similare, care reflectă ceea ce consideră:

16L. Epstein and G. King, ‘Empirical Research and the Goals of Legal Scholarship: The Rules of
Inference’ (2002) 69 University of Chicago Law Review, 1.

© Victoria Folea, PhD 38(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

„o disjuncție ciudată între, pe de o parte, noțiunea limitată de cercetare juridică

așa cum este înțeleasă în manuale și, pe de altă parte, lumea bogată și complexă

a cercetărilor prezentate. . . în sălile de seminarii postuniversitare și în spațiul

academic”17.

Observațiile de mai sus ridică întrebări importante în ceea ce privește calitatea

cercetării juridice, care a fost și continuă să fie întreprinsă la școlile de drept atât

de studenți absolvenți, cât și de profesori.

4.1.3. Cercetări juridice internaționale și comparative


Al treilea tip principal de cercetare juridică este cercetarea juridică internațională

și comparativă. Acest tip de studii au căpătat importanță datorită influenței

crescânde a materialelor juridice internaționale și supranaționale și nevoii tot

mai mari a cercetătorilor juridici de a se referi la materiale dintr­o varietate de

jurisdicții (naționale și internaționale).

Acest tip de cercetare traversează categoriile tradiționale de drept, integrând

dreptul internațional public și privat cu dreptul intern, dreptul european și

metoda comparativă. Ea își propune să faciliteze înțelegerea funcționării

dreptului internațional și a sistemelor juridice, și a impactului acestora asupra

formulării politicilor publice într­o eră a interdependenței globale.

Cercetările juridice comparative implică o comparație a doctrinelor juridice, a

legislațiilor unei țări față de legislații străine. Acest tip de cercetări evidențiază

caracterul cultural și social al legii precum și modul în care aceasta acționează

în diferit contexte sociale. Prin urmare, cercetările comparative sunt utile în

dezvoltarea și modificarea și modificarea legii, însă trebuie adoptată o abordare

D. Manderson and R. Mohr, ‘From Oxymoron to Intersection: An Epidemiology of Legal


17

Research’ (2002) 6 Law/Text/Culture 159

© Victoria Folea, PhD 39(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

prudentă pentru a nu accepta orbește legea unui alt cadru social ca fiind o normă

ideală (deoarece s­ar putea să nu acționeze în același mod într­un cadru diferit).

4.2. Alte tipuri de cercetări juridice

4.2.1. Cercetări juridice descriptive și analitice


Cercetarea juridică descriptivă descrie starea lucrurilor așa cum există. Ea

descrie fenomenul, raportând ce s­a întâmplat sau ce se întâmplă, fără a intra în

motivul sau cauza acestui lucru. Instrumentele utilizate pentru cercetarea

juridică descriptivă sunt sondaje, metode comparative și corelaționale, și anchete

de cercetare, dar nu stabilește nicio relație între variabile.

Cercetarea juridică analitică folosește faptele și informațiile disponibile pentru

a face o evaluare critică a fenomenului analizat.

4.2.2. Cercetare juridică aplicată și pură


Scopul cercetării juridice aplicative este de a găsi o soluție la îndemână pentru

o problemă practică urgentă. Astfel, cercetarea cantitativă este pusă într­un

context practic. Ea se concentrează pe generalizarea și formularea unei teorii.

Cercetarea pură are ca scop înțelegerea unui anumit domeniu de investigație. În

acest caz, cercetătorul nu se concentrează pe utilitatea practică a rezultatelor

obținute.

4.2.3. Cercetare juridică cantitativă și calitativă


Cercetarea cantitativă furnizează informații care pot fi exprimate sub formă

numerică.

© Victoria Folea, PhD 40(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Cercetarea calitativă colectează puncte de vedere și opinii pentru a furniza

informații despre un anumit caz. Ea se bazează pe motivele care stau la baza

unui anumit aspect comportamental.

4.2.4. Cercetare juridică conceptuală și empirică


Cercetarea conceptuală este legată de o noțiune abstractă sau de o idee. În

general, acest tip de cercetare este practicat de filozofi și gânditori pentru a

dezvolta noi concepte sau pentru a reinterpreta conceptele existente.

Cercetare empirică este bazată pe date, oferind rezultate care pot fi verificate

prin observații sau experimente. Un proiect de cercetare ar putea implica

colectarea de date prin metode empirice de cercetare, cum ar fi observația,

anchetele și interviurile.

4.2.5. Cercetarea juridică istorică


Istoria juridică este o un alt mod de cercetare. Cercetarea juridică istorică

cuprinde o serie de posibilități, inclusiv un studiu al dezvoltării istorice a unei

anumite doctrine juridice sau a istoriei unei instituții juridice sau a profesiei de

avocat.

© Victoria Folea, PhD 41(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

5. Cercetarea juridică – tehnici calitative


Conform lui Epstein și King, cercetarea juridică atât calitativă cât și cantitativă

este cercetare empirică. Cercetarea empirică se bazează pe observații ale lumii,

cu alte cuvinte, date și fapte despre lume. Aceste fapte pot fi istorice sau

contemporane, sau bazate pe legislație sau jurisprudență, rezultatele

interviurilor sau sondajelor sau rezultatele cercetărilor arhivistice secundare sau

ale culegerii primare de date. Datele pot fi precise sau vagi, relativ sigure sau

foarte incerte, observate direct sau indirecte, și pot fi antropologice,

interpretative, sociologice, economice, juridice, politice, biologice, fizice sau

naturale. Atâta timp cât faptele au ceva de­a face cu lumea, acestea sunt date și,

atâta timp cât cercetarea implică date observate sau dorite, aceasta este cercetare

empirică.

5.1. Cercetarea doctrinară este calitativă sau cantitativă?

Dacă legea poate fi pur și simplu descoperită folosind o abordare sistematică și

aceeași lege ar fi descoperită indiferent cine desfășoară cercetarea, atunci s­ar

putea argumenta că cercetarea doctrinară este, într­un fel, cantitativă.

În 2006, Hutchinson a descris cercetarea doctrinară ca și cum ar fi echivalentă cu

cercetarea cantitativă sau cel puțin nu a clasificat­o ca cercetare calitativă.

Hutchinson a remarcat, de asemenea, reticența și incapacitatea avocaților de a

trece dincolo de doctrină în cercetările lor și de a­și lărgi abordarea prin

adoptarea metodologiile științelor sociale. Ea descrie cercetarea calitativă ca o

explorare a relațiilor sociale și a realității ca experiență mai degrabă decât

abordarea unor cazuri specifice18.

18 T. Hutchinson, Researching and Writing in Law (2nd edn) (Pyrmont,NSW: Lawbook Co.,

2006) 31­87

© Victoria Folea, PhD 42(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Caracterizarea cercetării doctrinare ca nefiind calitativă este interesantă pentru

că relevă paradigma stabilită a cercetării juridice care sugerează că există cumva

o abordare obiectivă pentru cercetarea (descoperirea) legii. Cu toate acestea, în

2012, Hutchinson și Duncan au remarcat că:

„Acum, mai mult ca oricând, este imperativ ca avocații universitari, care

lucrează într­un context de cercetare din ce în ce mai sofisticat, să explice și să

justifice ce fac atunci când conduc cercetări doctrinare. Avocații trebuie să­și

explice metodologia în mod similar cu alte discipline” vezi 19.

Revenind la perspectiva științelor sociale, se poate argumenta că raționamentul

inductiv judiciar, adică ceea ce face de fapt cercetarea doctrinară, trebuie să fie

calitativ în metodologia sa de cercetare. Pe scurt, teoria produsă ca parte a

analizei calitative a datelor este de obicei o afirmație sau un set de afirmații

despre relațiile dintre variabile sau concepte care se concentrează pe semnificații

și interpretări. Teoriile influențează modul în care se efectuează analiza

calitativă. Cercetarea calitativă încearcă să elaboreze sau să dezvolte o teorie

pentru a oferi o înțelegere mai utilă a fenomenului. Concentrarea pe semnificații

face ca cercetarea calitativă să fie dificil de realizat bine, deoarece semnificațiile

sunt mai <alunecoase� decât statisticile cantitative.

În cele din urmă, legea poate fi cunoscută, dar nu este neapărat previzibilă.

Cercetarea doctrinară nu este doar despre a găsi legislația corectă și cazurile

relevante și apoi a face o declarație asupra legii care poate fi verificată în mod

obiectiv. Cercetarea doctrinară este un proces de selectare și cântărire a

materialelor, luând în considerare ierarhia și autoritatea, precum și înțelegerea

contextului social al interpretării acestora. Nu este doar o analiză textuală. Nu

este doar un exercițiu autoreferențial. Un cercetător ajunge să înțeleagă contextul

social al deciziilor și trage inferențe care trebuie luate în considerare într­o serie

de circumstanțe de fapt din lumea reală. Furnizarea de sfaturi, urmărirea

© Victoria Folea, PhD 43(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

litigiilor și cercetarea juridică academică modernă pot angaja și descrie lumea

exterioară. Orice predicție cu privire la legea în circumstanțe date poate fi testată

în cele din urmă în instanță. Din aceste motive se poate susține că cercetarea

doctrinară este calitativă.

Cercetarea juridică doctrinară se desfășoară în mod tradițional pe baza faptului

că legea poate fi găsită fără a se cerceta semnificația sau originile sale. Epstein și

King aduc în prim­plan abordările diferite ale unui avocat și ale unui cercetător­

doctor în științe (sociale). Avocatul este încurajat să cerceteze din perspectiva

clientului, în timp ce cercetătorul­doctor în științe (sociale) trebuie să găsească

poziții contrare și să le analizez.

„Un avocat care tratează un client ca pe o ipoteză ar fi exclus din barou; un

cercetătorul­doctor în științe (sociale) care argumentează o ipoteză din

perspectiva unui client ar fi ignorat”19.

Hutchinson și Duncan concluzionează că este nevoie urgentă de a schimba

această abordare a cercetării doctrinare:

”Intr­un cadru modern interdisciplinar, în care cercetarea este dirijată, citită și

mai important, <judecată> de cei din afara unei discipline înguste, cum sunt

științele juridice, precizarea metodei de cercetare este vitală ­ mai ales dacă

finanțarea studiului este legată de calitatea acestuia, iar calitatea depinde de

claritatea metodologică”20.

19J. O. Davidson and D. Layder, Methods, Sex and Madness (London: Routledge, 1994) 35
20 A.Fink, Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper (2nd edn)
(Thousand Oaks, CA: Sage) 3

© Victoria Folea, PhD 44(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

5.2. Metodologia cercetării doctrinare

Pentru a descrie cercetarea juridică doctrinară ca fiind calitativă, se recunoaște

că legea nu apare din neant, este motivată și întemeiată. De asemenea, este

important să recunoaștem că avocații nu sunt instruiți într­o metodologie de

cercetare care recunoaște că legea nu poate fi izolată în mod obiectiv. Scopul aici

este de a stabili o metodologie doctrinară de cercetare juridică care să țină seama

de natura dreptului și a observa paralelisme cu metodologia științelor sociale.

În cercetarea doctrinară juridică, metodologia trebuie să fie foarte specifică.

Identificarea legislației relevante, a legislației generale, a cazurilor și a

materialelor secundare în drept poate fi văzută ca fiind analogă unei revizuiri a

literaturii din științele sociale. Fink definește revizuirea literaturii ca fiind „o

metodă sistematică, explicită și reproductibilă pentru identificarea, evaluarea și

sintetizarea corpului existent de lucrări finalizate și înregistrate produse de

cercetători, cărturari și practicanți”vezi 22. Conform Fink, etapele care trebuie

parcurse în cercetarea doctrinară calitativă sunt:

1. Selectarea întrebărilor de cercetare

2. Selectarea bazelor de date bibliografice sau de articole

3. Alegerea termenilor de căutare și aplicarea unor criterii practice de screening

4. Efectuarea analizei de literatură

5. Sinteza rezultatelor

În contextul de față, abordarea lui Fink este folosită ca model deoarece ea reflectă

disciplina cercetării științelor sociale, oferind, totodată un model care poate fi

aplicat și în științe juridice deoarece este axat pe studiul de literatură.

© Victoria Folea, PhD 45(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Accentul va fi pus pe primele cinci puncte. Aceste elemente, atunci când sunt

luate în considerare în contextul cercetării juridice, ar putea sta la baza unei

abordări cuprinzătoare. Ultimele două nu sunt atât de relevante pentru drept,

deoarece sunt legate de corelația și analiza comparativă a literaturii care se

concentrează pe rezultatele cercetărilor de teren, ceea ce nu acoperă cercetarea

doctrinară.

Etapa 1: selectarea întrebărilor de cercetare

Pentru cercetarea doctrinară, întrebarea de investigat va apărea din căutarea

legii care este aplicabilă unui anumit set de circumstanțe. Presupunerea de la

care se pleacă este că legea este acolo pentru a fi găsită. Totuși, o metodologie de

cercetare ar trebui să aibă ca scop eliminarea posibilității de selectivitate, să ofere

un grad de generalizare, de obiectivism.

Etapa 2: selectarea bazelor de date bibliografice sau de articole

Pentru cercetarea juridică doctrinară acesta este probabil cel mai important pas.

Dreptul doctrinar se bazează pe autoritate și ierarhie. Obiectivul va fi

întotdeauna să se bazeze orice afirmații despre ceea ce este legea pe autoritatea

primară, adică fie legislație, fie jurisprudență. Sursele secundare, cum ar fi

articolele din jurnale sau manualele, pot fi utile în susținerea unei anumite

interpretări, dar nu pot înlocui sursele primare. În cercetarea juridică doctrinară,

în care scopul ar trebui să fie cercetarea mai degrabă ca academician decât ca

avocat, metodologia ar trebui să fie temeinică, sistematică, justificabilă și

reproductibilă.

© Victoria Folea, PhD 46(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Etapa 3: alegerea termenilor de căutare și aplicarea unor criterii practice de

screening

Cercetarea juridică este facilitată de accesul ușor la baze de date vaste aflate în

mediul online. S­a susținut că schimbarea mediului de căutare (offline – online)

a schimbat natura cercetării juridice, în sensul că, în afara contextului bibliotecii,

cercetarea juridică este acum mai puțin structurată, ceea ce contestă accentul pus

pe autoritate. „Nu mai trăim într­un univers în care absoluturile pot fi

descoperite printr­o lectură judicioasă a precedentelor de drept comun. . . Pentru

Curtea Supremă modernă nu există o autoritate primară finală, ci doar un

caleidoscop de surse care pot fi folosite în susținerea unei varietăți de cazuri” vezi
18
.

Etapele 4 și 5: efectuarea analizei literaturii și sintetizarea rezultatelor

Aceste etape se aplică analizelor de literatură (documentație) ale cercetărilor

realizate într­un context de științe sociale. O analiză a literaturii de cercetare

juridică se bazează pe surse primare care prevăd legea sau pe surse secundare

care analizează legea. În cercetarea juridică, procesul de revizuire a

documentelor și de sintetizare a rezultatelor este un proces de raționament

inductiv.

Modelul de științe sociale nu poate fi aplicat în totalitate cercetării juridice,

deoarece documentele sursă sunt derivate într­un mod diferit. Dar el se poate

aplica disciplina și rigoarea unei metodologii amănunțite, imparțiale și

reproductibile.

Atunci când analizăm cercetarea doctrinară, există două puncte cheie. Primul

este că legea nu poate fi constatată în mod obiectiv ­ nu este acolo pentru a fi

descoperită; al doilea este că avocații nu sunt instruiți într­o metodologie

eficientă de cercetare.

© Victoria Folea, PhD 47(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Când se iau în considerare pașii descriși mai sus, se poate observa că

raționamentul pe care se bazează cercetarea doctrinară este unul formalist. Cu

toate acestea, descoperirea legii relevante și dezvoltarea unui argument referitor

la aplicarea legii nu pot avea loc decât pe baza înțelegerii contextului social al

regulilor. Legea nu este pur și simplu auto­referențială, ci ne poate învăța ceva

despre lumea reală. Recunoașterea faptului că cercetarea juridică doctrinară

este calitativă este primul pas către dezvoltarea unei metodologii credibile de

cercetare juridică doctrinară.

5.3. Metodologia cercetării nedoctrinare

Cercetarea calitativă ne­doctrinară poate fi împărțită în două mari categorii:

descriptivă și analitică (vezi 4.2.2.).

Realizarea unei cercetări calitative ne­doctrinare ca parte a unui proiect de

cercetare (studiu, articol, teză) se găsește adesea sub forma unei analize de

literatură. În acest sens, se va baza pe liniile directoare specificate anterior în ceea

ce privește cercetarea juridică doctrinară și analiza literaturii de specialitate

relevante.

Cercetarea descriptivă sau analitică, sau o combinație a celor două, este utilă din

perspectiva cercetătorului pentru a identifica mai întâi care sunt obiectivele

studiului. Mai departe, acesta va determina întrebările de cercetare și

metodologia adoptată.

Toate cercetările juridice bune ar trebui să înceapă prin identificarea obiectivului

sau scopurilor specifice pe care cercetătorul dorește să le atingă. Prin urmare,

cercetările trebuie să respecte câteva reguli generale. Fink specifică cinci etapevezi
22
:

© Victoria Folea, PhD 48(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

1. Întrebări specifice de cercetare

2. Eșantion definit și justificat

3. Colectare validă de date

4. Metode analitice adecvate

5. Interpretări bazate pe date

King și Epstein sugerează patru reguli de urmat, indiferent dacă cercetarea este

cantitativă sau calitativă: (1) identificarea populația de interes; (2) culegerea a cât

mai multe date posibil; (3) înregistrarea procesului prin care datele urmează să

fie observate; (4) colectarea datelor într­un mod care să evite bias­ul selecției.

Cerința 1: întrebări specifice de cercetare

Cercetătorul ar trebui să înceapă prin identificarea întrebărilor specifice de

cercetare.

Pentru determinarea întrebărilor specifice de cercetare este necesară o atenție și

o gândire considerabile. Problemele legate de resurse, cum ar fi finanțarea și

timpul, pot limita sfera acestor întrebări, în special în lumina metodologiilor

adecvate necesare pentru a răspunde la aceste întrebări.

Cerința 2: eșantion (populație de cercetare) definit și justificat

Această cerință trebuie realizată prin

­ identificarea populației de interes

­ stabilirea unui eșantion relevant (semnificativ pentru rezultatele cercetării)

© Victoria Folea, PhD 49(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

­ colectarea a cât mai multe date posibil

Cerințele 3 și 4: Colectare validă de date și Metode analitice adecvate

Incapacitatea de a culege cât mai multe date posibil poate pune la îndoială

desfășurarea cercetării propriu­zise. Acest lucru nu înseamnă că cercetarea ar

trebui abandonată cu totul, dar sugerează necesitatea unei revizuiri a întrebărilor

specifice de cercetare formulate și a metodologiei abordate. În cazul în care

cercetarea este deficitară în ceea ce privește datele colectate, valabilitatea oricăror

așa­numite descoperiri și a concluziilor rezultate este pusă sub semnul întrebării.

Cerința 5: Interpretări bazate pe date

Multe concluzii ale unor studii de cercetare pur și simplu nu sunt justificate de

datele colectate și de metodologiile utilizate pentru interpretarea lor.

© Victoria Folea, PhD 50(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

6. Cercetarea juridică – tehnici cantitative


Această parte se referă la colectarea și analiza datelor cantitative, introducând

disciplina și beneficiile utilizării abordărilor cantitative în cercetarea socio­

legală. Ea își propune să demonstreze modul în care aceste abordări cantitative

sunt relevante pentru subiectele socio­juridice.

Există mai multe întrebări legate de utilizarea metodologiei de cercetare

cantitativă în cercetări juridice. De exemplu, care este scopul principal al acestei

metode cantitative? Care sunt etapele specifice procesului general de cercetare?

În ce moduri pot obține cercetările cantitative date care formează materia primă

a oricărei investigații? Cum pot colecta cercetătorii date valide și fiabile? Care

sunt metodele comune de analiză cantitativă a datelor?

Spre deosebire de cercetarea empirică, cercetarea doctrinară se bazează pe

bibliotecă, concentrându­se pe lectura și analiza materialelor primare (cum ar fi

legislația primară și legislația generală) și secundare (cum ar fi dicționare

juridice, manuale, articole, jurnale, rezumate de caz și enciclopedii juridice) este

considerată cea mai acceptată paradigmă de cercetare.

Când se examinează o serie de manuale despre cercetarea juridică, cea mai mare

parte a conținutului lor se referă la identificarea și analizarea problemelor

materiale și juridice de fapt. Dintre aceste texte, niciunul dintre ele nu discută

despre contribuția cercetării empirice la studiile juridice. În ciuda acestui fapt,

mai mulți cercetători în drept au îndemnat avocații să utilizeze mai eficient ideile

și instrumentele de cercetare din științele sociale. Ei recunosc faptul că un

<parteneriat> între drept și științele sociale are ca scop îmbunătățirea sistemului

legal și a administrării acestuia, precum și orientarea reformei legii.

Metoda de cercetare cantitativă este un supliment la cercetarea juridică

tradițională pentru a investiga complexitățile dreptului, actorii sistemului juridic

© Victoria Folea, PhD 51(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

și activitățile juridice. În special, tradiția cercetării cantitative este puternică în

domeniul dreptului penal și al criminologiei, dreptul societăților comerciale și

dreptul familiei. În multe privințe, o înțelegere solidă a acestei metodologii ne

oferă ghiduri cu privire la modul de colectare a informațiilor și analize într­un

sistem științific și sistematic.

6.1. Caracteristicile cercetării cantitative

Metoda cantitativă este una dintre abordările științelor sociale, și a fost utilizată

pe scară largă în diferite discipline academice, cum ar fi psihologia, sociologia,

științele politice și studiile juridice. O definiție a abordării cantitative oferită de

Martyn Hammersley este:

„metoda cantitativă se referă în mare parte la adoptarea metodei experimentului

din științele naturale ca model al cercetării științifice, caracteristicile sale fiind

măsurarea cantitativă a fenomenelor studiate și controlul sistematic al

variabilelor teoretice care influențează aceste fenomene”21.

Spre deosebire de cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă este utilizată pentru

a testa sau verifica adecvarea teoriilor existente pentru a explica comportamentul

sau fenomenul pe care îl analizează, spre deosebire de dezvoltarea unor noi

perspective sau construirea de noi teorii în pentru a înțelege fenomenul sau

comportamentul social22. Cercetările cantitative se ocupă de numere, statistici

sau date complexe, în timp ce datele calitative sunt în mare parte sub formă de

cuvinte. Cercetările calitative tind să fie mai flexibili decât cele cantitative în ceea

21 M. Hammersley, ‘What is Social Research?’ in M. Hammersley (ed.), Principles of Social and


Educational Research: Block 1 (Milton Keynes: Open University Press, 1993) 39
22 M. Henn, M. Weinstein and N. Foard, A Short Introduction to Social Research (London: Sage,

2006) 1.

© Victoria Folea, PhD 52(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

ce privește structura de cercetare. Atunci când se efectuează cercetări cantitative,

trebuie urmat un set de reguli sau proceduri.

În timp ce cercetarea calitativă este influențată de valorile și prejudecățile

personale ale cercetătorului, cercetarea cantitativă încearcă să raporteze

concluziile în mod obiectiv, iar rolul cercetătorului este neutru. Obiectivitatea

este atribuită în mod obișnuit studiilor cantitative și, pentru a realiza acest lucru,

cercetătorul încearcă să excludă părtinirea prin repartizarea aleatorie a

subiecților, utilizarea unui grup de control în experimente și analiza statistică.

6.2. Paradigma pozitivistă

Cercetarea cantitativă este adesea percepută ca cel mai științific mod de a face

cercetare și este uneori numită <cercetare pozitivistă>, <observare empirică și

măsurare> și <metoda teorie­apoi­cercetare>. Motivul pentru care se numește

cercetare <pozitivistă> este pur și simplu datorită accentului mare pe care îl pune

pe relația cauză­efect în experimente. Este vorba despre cuantificarea relațiilor

dintre variabile. Într­un fel sau altul, ea reflectă o filozofie deterministă în care

evenimentele produc anumite rezultate sau consecințe, sugerând astfel existența

unor legi și teorii care să guverneze lumea. Realitatea pură sau legile naturale

pot fi studiate și descoperite prin cercetări obiective.

6.3. Scopurile principale ale cercetărilor cantitative

Există 3 tipuri principale de cercetări cantitative:

­ exploratorie

­ descriptivă

© Victoria Folea, PhD 53(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

­ explicativă (cauzală)

6.3.1. Cercetare cantitativă exploratorie


Multe dintre cercetările juridice sunt realizate pentru a explora o anumită

problemă. Cercetătorul poate fi interesat de comportamentul juridic, regulile,

procesele sau problemele despre care se știe sau se înțelege prea puțin. De

exemplu, preocuparea cu privire la accesul la justiție ar putea încuraja cercetări

exploratorii privind gradul de auto­reprezentare în procedurile civile. Câți

oameni aleg să se auto­reprezinte în aceste proceduri în fiecare an? Câți dintre

cei care se auto­reprezintă ar prefera să fie reprezentați de un avocat?

Acestea sunt exemple de întrebări de cercetare care vizează explorarea

problemelor legate de auto­reprezentarea reclamanților sau a pârâților în sala de

judecată.

Obiectivele principale ale studiilor exploratorii sunt obținerea de idei inițiale

despre problemele de cercetare și identificarea diverselor variabile asociate cu

aceste probleme. Această metodă cantitativă este adesea folosită ca studiu pilot

sau prima fază a unui proiect de cercetare mai mare.

6.3.2. Cercetare cantitativă descriptivă


Un obiectiv major al studiilor descriptive este cel de a descrie și documenta

un fenomen de interes. Ele pot defini sfera și natura unei probleme de

cercetare prin descrierea caracteristicilor persoanelor, organizațiilor, situaților,

fenomenelor și evenimentelor. Întrebările tipice de cercetare ale proiectelor de

cercetare descriptivă sunt: Ce se întâmplă? Cum se întâmplă ceva? Ce s­a

întâmplat?

© Victoria Folea, PhD 54(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Studiile descriptive pot fi fie transversale, fie longitudinale. Primul tip

(transversal) oferă un instantaneu al variabilelor incluse în studiu și colectează

aceste date la un moment dat, în timp ce studiul longitudinal măsoară fiecare

dintre variabile în cadrul aceluiași eșantion sau populație în două sau mai multe

perioade de timp. Motivul măsurării repetate a acelorași variabile la aceiași

oameni sau subiecți într­un studiu longitudinal descriptiv este măsurarea

oricărei modificări a variabilelor în timp.

6.3.3. Cercetare cantitativă explicativă


Un al treilea scop general al cercetării cantitative este de a explica lucrurile și

de a identifica modul în care una sau mai multe variabile sunt legate între ele.

Cauzalitatea este punctul central al cercetării explicative. Acest tip de studii

sunt deseori preocupate de întrebarea <de ce se întâmplă ceva> (de exemplu, de

ce X duce la Y) și pot fi fie modele de cercetare corelaționale, fie experimentale.

Există studii care explică de ce unii oameni respectă legea, iar alții nu23. Este din

cauza fricii oamenilor de pedeapsă? Sau se datorează credinței oamenilor în

legitimitatea autorităților legale? Prin utilizarea statisticilor corelaționale,

cercetările sunt capabile să măsoare gradul relațiilor dintre sau între două sau

mai multe variabile. Dacă coeficienții corelaționali arată o relație puternică între

două variabile, relația cauză­efect poate fi testată utilizând un design

experimental.

***

23 T. A. Martin and E. S. Cohn, ‘Attitudes Toward the Criminal Legal System: Scale

Development and Predictors’ (2004) 10 Psychology, Crime and Law 367­91

© Victoria Folea, PhD 55(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Una dintre întrebările adresate frecvent de studenții și tinerii cercetători este

dacă un anumit tip de abordare a cercetării este mai bune decât celelalte (mai

eficient). Este dificil de răspuns la această întrebare, deoarece selectarea metodei

(metodelor) de cercetare depinde foarte mult de întrebările de cercetare pe care

cercetătorii le stabilesc la începutul studiului. De exemplu, dacă întrebarea de

cercetare este aceea de a identifica factorii asociați cu deciziile de condamnare

sau de a înțelege factorii care determină infracțiunile juvenile, atunci cea mai

bună metodă este cercetarea explicativă.

Dacă întrebarea de cercetare este aceea de a înțelege problemele întâmpinate de

persoanele nereprezentați de avocați în procedurile judiciare (persoanele care se

auto­reprezintă), este adecvat un studiu descriptiv sau exploratoriu.

În ciuda diferitelor tipuri de cercetări cantitative, este important să rețineți că

cele trei modele de cercetare nu se exclud reciproc.

În plus față de obiectivele cercetării, există alți factori care trebuie luați în

considerare în dezvoltarea unui studiu cantitativ, și anume analiza critică și

sinteza studiilor anterioare în domeniu (studiu de literatură), stabilirea

populației de analizat și a eșantionului de lucru, echipa de studiu și aspectele

etice implicate24.

Dacă numeroase studii au arătat deja că majoritatea persoanelor care se auto­

reprezintă în instanță nu au încredere în profesia de avocat, este posibil să nu fie

necesar un alt studiu descriptiv în acest domeniu. În schimb, următorul pas logic

din acest exemplu este explorarea relației dintre deciziile oamenilor de a se

reprezenta pe ei înșiși și nivelul lor de încredere în profesiile juridice, cum ar fi

avocații și ofițerii de caz. Ar trebui adresate mai multe întrebări cu privire la

B. M. Melnyk and R. Cole, ‘Generating Evidence through Quantitative Research’, in B. M.


24

Melnyk and E. Fineout­Overholt (eds), Evidence­based Practice in Nursing and Healthcare: A


Guide to Best Practice (Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins) 242­50

© Victoria Folea, PhD 56(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

fezabilitatea studiului: Studiul propus poate fi finalizat într­un interval de timp

realist? Va exista un număr suficient de potențiali respondenți pentru realizarea

cercetării și adunarea datelor? Există resurse adecvate, cum ar fi forță de muncă

și finanțare, disponibile pentru desfășurarea cercetării? Cercetătorii au expertiză

și abilități pentru a gestiona și implementa proiectul de cercetare? Experimentul

prezintă pericole pentru subiecții cercetării (de ex., persoanele intervievate)?

6.4. Fazele cercetării cantitative

Cercetarea cantitativă are o abordare foarte structurată și se desfășoară într­o

succesiune clară și logică de evenimente, faze sau etape25.

Faza de planificare a cercetării


Etapa 1. Formularea întrebărilor de cercetare, a ipotezelor de lucru,
identificarea variabilelor
Etapa 2. Stabilirea metodologiei de cercetare (design­ul cercetării)
Etapa 3. Identificarea populației relevante și a eșantionului de lucru
Etapa 4. Stabilirea metodelor de cercetare (colectare și analiză a datelor)
Etapa 5. Alegerea metodelor de analiză a datelor colectate

Faza de execuție a cercetării


Etapa 6. Realizarea planului de cercetare, colectarea datelor secundare și
primare
Etapa 7. Analiza datelor, interpretarea lor, concluzii

Faza de raportare a rezultatelor cercetării


Etapa 8. Scrierea raportului (...) de cercetare

25 J. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (nd

edn) (Thousand Oaks, CA: Sage)

© Victoria Folea, PhD 57(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

6.4.1. Faza de planificare a cercetării

Etapa 1. Formularea întrebărilor de cercetare, a ipotezelor de lucru,


identificarea variabilelor
Primul pas, stabilirea întrebării (întrebărilor) de cercetare este extrem de

important. Cuvinte precum <ce>, <când>, <cine>, <unde>, <care> și <cum> sunt

adesea folosite în formularea întrebărilor de cercetare. Întrebările <ce>, <când>,

<cine> și <unde> caută răspunsuri descriptive; întrebările <de ce> caută

înțelegerea și explicația; întrebările <cum> caută soluții adecvate pentru a aduce

schimbări26 .

Dacă întrebările de cercetare nu sunt specifice și clar formulate, activitățile de

cercetare nu sunt eficiente. Tranziția de la o întrebare generală la una specifică ia

mult timp, totuși este o sarcină necesară care trebuie finalizată înainte de a trece

la următoarea etapă a procesului de cercetare.

Cum se poate defini sau delimita problema cercetării sau întrebarea de cercetare?

O parte însemnată a cercetării cantitative o reprezintă realizarea unei analize

extinse a literaturii sau teoriilor publicate. Este esențial ca, în urma realizării

studiului de literatură, cercetătorul să formuleze o teorie sau set de teorii care

sunt relevante (adecvate) subiectului de cercetat. O teorie constă de obicei dintr­

un set de propoziții și definiții, fiecare dintre acestea având calități predictive,

adică încercând să explice inter­relația între variabile sau concepte 27. Stabilirea

unui cadru teoretic pentru studiul cantitativ va ghida cercetătorul în formularea

unor întrebări sau ipoteze de cercetare și va indica procedura cea mai potrivită

de colectare a datelor. Fără un cadru teoretic sau conceptual solid, cercetătorul

nu va putea produce o serie de ipoteze, concepte sau variabile care să fie testate

și măsuratevezi 34.

26 N. Blaikie, Analyzing Quantitative Data (London: Sage, 2003) 13


27 D. E. Gray, Doing Research in the Real World (London: Sage, 2004) 18

© Victoria Folea, PhD 58(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

O ipoteză este un răspuns provizoriu la o problemă de cercetare, exprimată sub

forma unei relații clar declarate între variabile independente și dependente.

Ipotezele sunt răspunsuri provizorii, deoarece pot să fie verificate numai după

ce au fost testate empiric28.

De exemplu, un studiu își propune să explice de ce instanțele ignoră adesea

relevanța legală a cercetării din științele sociale. Au fost emise mai multe teorii:

teoria <judecătorii sunt conservatori în timp ce oamenii din științe sociale sunt

liberali>; teoria <judecătorii nu cred că au nevoie de ajutor din științele sociale>;

teoria <este în natura umană să gândească neștiințific>. Aceste teorii au fost

derivate din studii la scară largă asupra acestui subiect, din presupuneri și

speculații ale nespecialiștilor sau participanților la cercetări anterioare29. Plecând

de la aceste teorii, o ipoteză utilizată în studiul de cercetare menționat este aceea

că „atitudinile socio­politice ale judecătorilor și studenților la drept afectează

raționamentele acestora privind relevanța juridică și admisibilitatea dovezilor

cercetării științelor sociale”. Variabilele independente ale studiului sunt

<judecătorii> și <atitudinile socio­politice ale studenților la drept>, iar și variabila

dependentă este <raționamentele privind relevanța juridică și admisibilitatea

dovezilor cercetării științelor sociale>. Aceste variabile sunt încă abstracte și

foarte largi, necesitând o mai bună clarificare.

Etapa 2. Stabilirea metodologiei de cercetare (design­ul cercetării)


După definirea problemei de cercetare și a întrebărilor, și stabilirea cadrului

teoretic, următorul pas este de a determina planul (design­ul) general al

cercetării. Așa cum s­a văzut, un studiu cantitativ poate avea un scop explorator,

descriptiv sau explicativ, în funcție de obiectivul general al studiului. Designul

28 C. Frankfort­Nachmias and D. Nachmias, Research Methods in the Social Sciences (5th edn)
(New York: St Martin’s Press, 1996) 62
29 C. Robson’s Real World Research (2nd edn) (Oxford: Blackwell, 2002), 20

© Victoria Folea, PhD 59(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

nu indică doar modul în care datele vor fi colectate și analizate, dar este și un

plan al acțiune care îl direcționează pe cercetător să răspundă la întrebările de

cercetare într­un mod sistematic și reproductibil.

Etapa 3. Identificarea populației relevante și a eșantionului de lucru


Una dintre probleme în cazul cercetării cantitative (și nu numai) este obținerea

unor concluzii credibile. Cu alte cuvinte, este foarte important modul în care

cercetătorul își alege populația­cadru pentru studiu și o parte mai mică, dar

reprezentativă din rândul acesteia (eșantion), asigurându­se că rezultatele pe

care le obține pot fi generalizate. Posibilitatea de generalizare (uneori numită

validitate externă) se referă la gradul în care concluziile rezultate dintr­un

eșantion de studiu pot fi extinse pentru grup mai mare sau chiar întreaga

populație din care a fost extras eșantionul.

Eșantionarea probabilistică

Selectarea unui eșantion în mod probabilistic înseamnă că fiecare unitate

(individ) al unei populații, cum ar fi oameni, grupuri de interese, suburbii,

companiile au șanse egale de a fi selectate pentru studiu.

Există trei tipuri de eșantionare probabilistică care sunt adesea favorizate din

cauza gradului lor ridicat de reprezentativitate și, prin urmare, rezultatele pot fi

generalizate cu ușurință:

­ eșantionarea simplă aleatorie

­ eșantionarea sistematică

­ eșantionarea stratificată

Cea mai frecvent utilizată este eșantionarea simplă aleatorie, deoarece procedura

de selecție în acest caz evită bias­ul. Folosind exemplul precedent, definirea

© Victoria Folea, PhD 60(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

tipului și statutului studenților, să presupunem că cercetătorul decide să aleagă

cadrul de eșantionare ca fiind studenții la drept dintr­un campus și alege

eșantionul din acest cadru. O metodă eficientă este de a atribui un număr unic

fiecărui elev de pe listă (numerele pot fi generate aleatoriu) și selectarea la

întâmplare a numerelor (studenților) din listă.

Spre deosebire de eșantionarea simplă aleatorie, eșantionarea sistematică

implică alegerea unităților într­un model sistematic, luând fiecare al n­lea

element din cadrul de eșantionare până la atingerea totalului necesar în eșantion.

Dacă 1000 studenți la drept sunt împărțiți la 200, intervalul de eșantionare este

de cinci. Astfel, cercetătorul poate alege orice număr ca punct de plecare și apoi

să aleagă în mod convenabil fiecare al cincilea nume pentru a crea un eșantion

de studenți.

În timp ce procesele implicate în eșantionarea aleatorie și eșantionarea

sistematică sunt aleatorii, există o șansă, chiar dacă redusă, ca eșantionul extras

să numai bărbați. De asemenea, poate să fie posibil ca subgrupuri mai mici, cum

ar fi studenții internaționali, să fie subreprezentați sau excluse. Prin urmare, se

recomandă procedura de eșantionare stratificată pentru a evita aceste probleme

statistice.

Procesul de stratificare împarte cadrul de eșantionare în diferite subgrupuri,

subpopulații sau straturi înainte de a alege eșantionul. Fiecare dintre straturi

trebuie să se excludă reciproc și, de asemenea, să fie exhaustiv pentru a nu

exclude participanți potențiali la cercetare. Un exemplu tipic de eșantionare

stratificată este divizarea populației­cadru (de ex., studenții) după sex și apoi

selectarea indivizilor din fiecare grup. Alte caracteristici decât sexul, de ex.

vârsta sau naționalitatea, pot fi utilizate pentru a împărți cadrul de eșantionare

în straturi. Un avantaj al eșantionării stratificate este că asigură o mai bună

© Victoria Folea, PhD 61(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

reprezentare a populației­cadru în eșantion decât eșantionarea aleatorie și cea

sistematică. Această procedură, însă, necesită un efort mai mare în definirea

stratelor și identificarea caracteristicilor fiecărui strat30.

Eșantionare ne­probabilistică

În viața reală, utilizarea eșantionării probabilistice, care aplică randomizarea

selecției indivizilor, nu este întotdeauna posibilă din diverse motive, cum ar fi

resursele limitate și un cadru de eșantionare necunoscut cercetătorului. În acest

caz, eșantionare ne­probabilistică este o alternativă folosită în selecționarea

populației­cadru și a grupului de studiu (eșantion). Eșantionare ne­

probabilistică este frecvent utilizată în cercetări exploratorii și descriptive.

Exemple de eșantionare ne­probabilistică sunt: eșantionarea intenționată,

eșantionarea de cotă, eșantionarea <bulgăre de zăpadă>, eșantionarea

convenabilă (sau întâmplătoare). Tabelul de mai jos prezintă pe scurt aceste

patru tipuri de eșantionare ne­probabilisticăvezi 37.

Tabel. Cele mai uzuale procese de eșantionare ne­probabilistică

Tip de eșantionare ne­ Descriere


probabilistică
Eșantionarea intenționată Subiecți selectați manual pe baza unor
caracteristici specifice
Eșantionarea de cotă Selectarea persoanelor pe măsură ce
completează o anumită cotă de
caracteristici, proporțională cu populația­
cadru

30T. R. Black, Doing Quantitative Research in the Social Sciences: An Integrated Approach to
Research Design, Measurement and Statistics (London: Sage, 1999) 121

© Victoria Folea, PhD 62(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Eșantionarea <bulgăre de Subiecții cu trăsăturile sau caracteristicile


zăpadă> dorite indică numele altor subiecți relevanți
Eșantionarea convenabilă (sau Subiecții sunt convenabil de găsit sau
întâmplătoare) disponibili cercetătorului sau cercetătorul
are un eșantion absolut din întâmplare

Etapa 4. Stabilirea metodelor de cercetare (colectare și analiză a datelor)


După procedura de eșantionare, următorul pas este de a determina ce fel de

instrumente de cercetare ar trebui utilizate și care concepte sau variabile ar trebui

luate în calcul sau măsurate. Cercetarea cantitativă trebuie să decidă ce urmează

să fie măsurat sau evaluat prin intermediul unui instrument de cercetare precum

chestionarul. De exemplu, dacă sexul (genul) este un aspect important în studiu,

variabilele care trebuie folosite sunt doar două categorii: masculin sau feminin.

Dacă într­un studiu despre atitudinea publicului față de sistemul de justiție

penală, scopul principal al studiului este infracțiunea împotriva unei persoane

sau a unei gospodării și acte de violență (cum ar fi infracțiuni de viol, agresiune

sexuală, tâlhărie personală sau agresiune), atunci ar trebui utilizate scale de

valori care măsoară atitudinea publicului față de aceste infracțiuni. Aceste scale

de valori trebuie să furnizeze date în mod continuu. Ele constau de obicei dintr­

un număr de afirmații pozitive și negative dintre care respondenții pot alege

bifând unul dintre cinci răspunsuri posibile: <foarte de acord>, <de acord>,

<neutru>, <în dezacord> și <total dezacord>.

De exemplu, scala pentru a măsura atitudinile oamenilor față de sistemul juridic

penal conține o listă de treizeci și opt de declarații care ating subiecte precum

judecători, jurați, avocați ai apărării, procurori, legea însăși și pedepsele pentru

infractori. Aceste treizeci și opt de declarații măsoară atitudinile oamenilor față

de integritatea, competența și echitatea sistemului de justiție penală.

© Victoria Folea, PhD 63(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Etapa 5. Alegerea metodelor de analiză a datelor colectate


Pentru a testa ipotezele de lucru, cercetătorul poate selecta un set de teste sau

metode statistice înainte și după colectarea datelor. De exemplu, un studiu

intenționează să exploreze diferențele de gen în ceea ce privește punctele de

vedere asupra sistemului de justiție penală. Pe lângă utilizarea unei statistici

simple, cum ar fi media unui șir de numere, studiul caută diferențe semnificative

statistic între bărbați și femei.

Metodele cantitative pentru analiza datelor sunt:

� Statistici descriptive: descrie caracteristicile de bază ale datelor dintr­un studiu (ce se

întâmplă în datele colectate), oferă rezumate simple despre eșantion și măsurile

� Statistici inferențiale: ajunge la concluzii care se extind dincolo de datele imediate, face

inferențe din datele colectate în condiții mai generale

Spre deosebire de metodele calitative pentru analiza datelor, care sunt:

� Analiza conținutului: Cercetătorul formulează câteva ipoteze despre subiect și le caută

în datele care au fost colectate. Pot fi folosiți indexuri sau coduri de culoare pentru a

identifica textul despre diferitele ipoteze, grupându­le.

� Analiza de bază (grounded analysis): Această metodă este similară cu analiza

conținutului, în sensul că folosește aceeași indexare, codare color a textului. Cu toate

acestea, spre deosebire de metoda anterioară, analiza de bază nu pleacă de la ipoteze

predefinite, ci folosește datele pentru a vedea ce temă sau tipar pot apare.

� Analiza rețelelor sociale. Această metodă analizează relația dintre indivizi pentru a

înțelege ce motivează comportamentul. De exemplu, poate fi folosită pentru a înțelege

de ce unii studenți au performanțe mai bune decât alții sau de ce unii angajați au mai

mult succes decât alții31 .

� Analiza discursului. Această metodă analizează conversația dintre intervievator și

intervievat, inclusiv contextul mai larg al conversației. De exemplu, ia în considerare

relația dintre intervievator și respondent, identitatea individuală, limbajul corpului,

31 https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­methods/

© Victoria Folea, PhD 64(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

precum și surse scrise, cum ar fi e­mailuri sau scrisori. De asemenea, poate analiza

mediul de zi cu zi al respondentului.

� Analiză narativă. Această metodă analizează modul în care sunt spuse poveștile în

cadrul unei organizații sau societăți pentru a înțelege mai multe despre modul în care

oamenii gândesc și sunt organizați. Metoda este, de asemenea, utilizată pentru a analiza

diverse surse (cum ar fi interviuri, observații, chestionare)9.

� Analiza conversației. Această metodă este utilizată în cea mai mare parte în cercetarea

etnografică. Implică o examinare atentă a datelor, exact ce cuvinte au fost folosite, în ce

ordine, de către cine, unde se pune centrul discuției.

6.4.2. Faza de execuție a cercetării

Etapa 6. Realizarea planului de cercetare, colectarea datelor secundare și


primare
În cercetarea cantitativă, datele sunt clasificate în două tipuri principale: primare

și secundare. Datele primare se referă la acele date noi generate de cercetător

prin intermediul unor tehnici specifici, cum ar fi efectuarea de sondaje,

experimente și interviuri. Datele secundare se referă la materialul și informațiile

obținute inițial în alte scopuri și de alți cercetători32.

Există cinci metode principale de cercetare cantitativă în științe sociale (vezi

Tabelul)33. Fiecare dintre aceste metode are propriile sale caracteristici și

avantaje. Trei dintre ele, experimentul, sondajul și analiza secundară de

conținut, sunt foarte mult folosite în cercetarea în științe sociale și cercetări

juridice34.

32 M. Riedel, Research Strategies for Secondary Data: A Perspective for Criminology and
Criminal Justice (Thousand Oaks, CA: Sage) 1
33 A. Bryman, Quantity and Quality in Social Research (London: Unwin Hyman, 1988) 11­12

© Victoria Folea, PhD 65(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Tabel. Cinci metode principale în cercetarea cantitativă

Metoda Caracteristici Avantaje


Sondaj social Eșantioane randomizate Reprezentativ
Variabile măsurate Testează ipoteze
Experiment Stimulent pentru Măsurători precise
experiment
Grupul de control nu
este expus stimulentului
Statistici oficiale Analiza datelor colectate Seturi mari de date
anterior
Observație structurată Observații înregistrate Observații de încredere
după un program
predeterminat
Analiză de conținut Categorii Măsurători de încredere
predeterminate pentru a
număra conținutul
produselor de mass
media

Experiment

Cercetările experimentale se bazează pe principiile pozitivismului sau științelor

naturale mai mult decât orice alte metode cantitative. Experimentul se

desfășoară adesea pe teren sau într­un laborator, unde cercetătorul încearcă să

manipuleze anumite condiții controlate într­un mediu controlat pentru a

examina relația între două sau mai multe variabile. Motivul manipulării

variabilelor este de a elimina toate explicațiile alternative.

Pentru a rezuma, un experiment bine realizat manipulează una sau mai multe

variabile independente în scopul cercetării și implică alocarea aleatorie a

subiecților grupurilor experimentale sau de control.

© Victoria Folea, PhD 66(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

În timp ce o cercetare experimentală este considerată cea mai bună metodă de

stabilire a cauzalității între variabile, ea nu poate fi folosită în mod practic în

viața reală. Dacă un proiect de cercetare intenționează să măsoare impactul unei

pedepse cu închisoarea asupra infractorului, alocarea aleatorie a infractorilor

condamnați nu este fezabilă și e de nedorit. De asemenea, nu este etic să le

alocăm infractorii cărora li s­a dat inițial o pedeapsă privativă de libertate pentru

a primi alte forme de pedeapsă, cum ar fi sentințele comunitare sau ne­

supravegheate doar de dragul efectuării cercetărilor experimentale. În schimb,

abordările de cercetare semi­experimentală și neexperimentală pot fi utilizate ca

înlocuitor pentru un design experimental adevărat.

Tabelul următor arată continuumul acestor trei tipuri de cercetare cantitativă35 .

În timp ce cercetarea semi­experimentală este foarte similară și apropiată de

abordarea experimentală, ea nu implică alocarea aleatorie a subiecților în

grupuri de studiu și de referință. Spre deosebire de cercetările experimentale și

semi­experimentale, cercetarea neexperimentală nu urmărește stabilirea

cauzalității, ci investighează dacă pot fi găsite relații sau asociații între variabile,

fiind numită și sondaj corelațional.

Tabel. Abordări de cercetare cantitativă

Experimentală Semi­experimentală Neexperimentală


(sondaj corelațional)
Manipularea Grupuri de studiu care Variație realizată în mod
variabilelor se formează în mod natural între variabile
independente natural independente
Alocare randomizată a Control statistic al co­ Control statistic al co­
grupurilor de studiu variabilelor variabilelor

35 K. F. Punch, Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches

(Thousand Oaks, CA: Sage, 2005)

© Victoria Folea, PhD 67(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Sondaje

Sondajele sunt de obicei efectuate ca parte a unei cercetări neexperimentale și

sunt metode ideale de înțelegere a atitudinilor, credințelor, punctelor de vedere

și opiniilor oamenilor asupra diferitelor aspecte ale vieții sociale. Multe sondaje

oferă o descriere detaliată unei populații după mai multe variabile și caută

corelații sau asociații între variabile.

Există două tipuri principale de metode de colectare a datelor pentru sondaj

(chestionar): autoadministrat și intervievat (VEZI D.E. GRAY). Chestionarele

autoadministrate includ chestionare poștale, chestionare date și colectate, și

chestionare online. Chestionarele administrate de intervievator sunt interviuri

structurate, față în față și sondaje telefonice. Avantajele și dezavantajele acestora

tipurile de metode de anchetă sunt rezumate în tabelul următor.

Tabel. Avantajele și dezavantajele sondajelor

Tip de sondaj Avantaje Dezavantaje


General (toate ­ Metodă simplă și ­ Datele pot fi influențate de
tipurile de sondaje) directă de a studia caracteristicile
atitudini, valori, opinii respondenților, cum ar fi
și motive memoria sau motivația
­ Volum mare de date ­ Respondenții nu vor
care pot fi răspunde neapărat în mod
standardizate onest, ci vor căuta să
răspundă în moduri care îi
pun într­o lumină favorabilă
Chestionare ­ Mai puțin costisitoare ­ Rata de răspuns poate fi
autoadministrate în vederea colectării scăzută, reducând astfel
unui număr mare de gradul de generalizare
date ­ Întrebările pot fi înțelese
­ Nu necesită o greșit sau pot fi omise
pregătire specială ­ Nu garantează că
(intensivă) a persoanele țintă vor completa
cercetătorului chestionarul

© Victoria Folea, PhD 68(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

­ Permit anonimitatea
Chestionare ­ Clarifică sensul ­ Limitate la un număr mic de
administrate de întrebărilor respondenți
intervievator ­ Arată dacă ­ Caracteristicile
respondenții iau intervievatorului (sex, vârstă)
sarcina în serios pot influența răspunsurile
­ Nu permite anonimitatea

Analiza secundară de conținut

O altă metodă uzuală de cercetare cantitativă este analiza secundară de conținut.

Aceasta folosește date <vechi> pentru idei <noi>, iar cercetătorii nu sunt de obicei

familiarizați cu modul în care aceste date au fost colectate.

În general, există trei surse majore de date secundare: sondaje, statistici oficiale

și înregistrări oficiale. Unele dintre datele și bazele de date secundare privind

atât aspectele civile cât și cele penale ale sistemului juridic sunt accesibile online.

Analiza secundară de conținut are avantajul economisirii timpului pentru

colectarea datelor, reducerii costurilor pentru efectuarea de sondaje la scară

largă, baze de date de înaltă calitate și disponibile imediat. Cu toate acestea,

folosind date obținute de altcineva pentru a răspunde întrebărilor proprii de

cercetare poate furniza abordări teoretice și interpretări foarte diferite36.

Etapa 7. Analiza datelor, interpretarea lor, concluzii


Faza finală a cercetării cantitative este analiza și interpretarea datelor colectate.

Metodele cantitative pentru analiza datelor sunt:

D. Burton, ‘Secondary Data Analysis’, in D. Burton (ed.), Research Training for Social
36

Scientists (London: Sage, 2000) 348­51

© Victoria Folea, PhD 69(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� Statistici descriptive: descrie caracteristicile de bază ale datelor dintr­un studiu (ce se

întâmplă în datele colectate), oferă rezumate simple despre eșantion și măsurile

� Statistici inferențiale: ajunge la concluzii care se extind dincolo de datele imediate, face

inferențe din datele colectate în condiții mai generale

Spre deosebire de metodele calitative pentru analiza datelor, care sunt:

� Analiza conținutului: Cercetătorul formulează câteva ipoteze despre subiect și le caută

în datele care au fost colectate. Pot fi folosiți indexuri sau coduri de culoare pentru a

identifica textul despre diferitele ipoteze, grupându­le.

� Analiza de bază (grounded analysis): Această metodă este similară cu analiza

conținutului, în sensul că folosește aceeași indexare, codare color a textului. Cu toate

acestea, spre deosebire de metoda anterioară, analiza de bază nu pleacă de la ipoteze

predefinite, ci folosește datele pentru a vedea ce temă sau tipar pot apare.

� Analiza rețelelor sociale. Această metodă analizează relația dintre indivizi pentru a

înțelege ce motivează comportamentul. De exemplu, poate fi folosită pentru a înțelege

de ce unii studenți au performanțe mai bune decât alții sau de ce unii angajați au mai

mult succes decât alții37 .

� Analiza discursului. Această metodă analizează conversația dintre intervievator și


intervievat, inclusiv contextul mai larg al conversației. De exemplu, ia în considerare

relația dintre intervievator și respondent, identitatea individuală, limbajul corpului,

precum și surse scrise, cum ar fi e­mailuri sau scrisori. De asemenea, poate analiza

mediul de zi cu zi al respondentului.

� Analiză narativă. Această metodă analizează modul în care sunt spuse poveștile în

cadrul unei organizații sau societăți pentru a înțelege mai multe despre modul în care

oamenii gândesc și sunt organizați. Metoda este, de asemenea, utilizată pentru a analiza

diverse surse (cum ar fi interviuri, observații, chestionare)9.

� Analiza conversației. Această metodă este utilizată în cea mai mare parte în cercetarea

etnografică. Implică o examinare atentă a datelor, exact ce cuvinte au fost folosite, în ce

ordine, de către cine, unde se pune centrul discuției.

37 https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­methods/

© Victoria Folea, PhD 70(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

6.5. Chestiuni etice legate de cercetarea cantitativă

Pentru a încheia acest capitol, rezumăm câteva principii de bază în cercetările

din științele sociale și socio­juridice. Deși este important să avansăm cunoștințele

despre diferite aspecte ale lumii sociale, se așteaptă ca cercetătorii să­și

desfășoare activitatea empirică (experimentală) în mod științific, sistematic,

riguros și mai ales etic.

Există un număr de practici discutabile sau lipsite de etică în cercetare, de

exemplu: implicarea oamenilor într­un studiu fără consimțământul lor, înșelarea

intenționată a participanților, nemenționarea informațiilor importante despre

obiectivele și natura experimentului sau provocarea participanților a unui stres

fizic, emoțional sau psihologic. De exemplu, experimentul închisorii Stanford

este un caz clasic pentru a ilustra modul în care un experiment care a avut ca

scop studiul efectelor psihologice ale închisorii asupra deținuților și gardienilor

a cauzat prejudicii participanților la cercetare. Experimentul a fost încheiat la

șase zile după ce a început38 (https://www.prisonexp.org/ ).

Științele sociale profesionale, studiile socio­juridice și asociațiile de criminologie

au coduri de etică proprii care stabilesc ce constituie comportament acceptabil și

inacceptabil. Codurile etice se referă la problemele legate de participare

informată (informed consent), confidențialitatea, anonimatul, prejudiciul și

consecința. Cercetătorii sunt încurajați să susțină integritatea profesională prin

explicarea studiului lor cât se poate de clar participanților, organismelor de

finanțare și administratorilor. De asemenea, cercetătorii trebuie să protejeze

interesele participanților, garantând confidențialitatea și anonimatul, obținând

în același timp consimțământul lor oral și scris.

38C. Haney, C. Banks and P. Zimbardo, ‘A Study of Prisoners and Guards in a Simulated Prison’,
in E. Aronson (ed.), Readings about the Social Animal (7th edn) (New York: W. H. Freeman and
Company, 1995) 52­67

© Victoria Folea, PhD 71(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

În plus, cercetările cantitative sunt obligate să utilizeze standarde foarte ridicate

privind metodologia de investigație și să fie foarte precise. Cercetătorii

începători sunt îngrijorați atunci când analiza statistică pe care o fac nu susține

ipotezele sau nu găsește relații între variabile. Scopul final al cercetării cantitative

este extinderea cunoștințelor care reflectă cu adevărat realitatea socială ­ nu

pentru a apăra oricum un anumit set de cunoștințe sau teorii.

© Victoria Folea, PhD 72(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea I - Materiale suplimentare pentru studiu

Cercetare doctrinară:

C. M. Bast and M. Hawkins, Foundations of Legal Research and Writing (3rd

edn) (Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning, 2006).

C. Chatterjee, Methods of Research in Law (2nd edn) (Horsmonden, Kent: Old

Bailey Press, 2000).

P. Clinch, Using a Law Library: A Student’s Guide to Legal Research Skills (2nd

edn) (London: Blackstone, 2001).

G. Holburn, Butterworths Legal Research ( nd edn) (London: Butterworths,

2001).

W. H. Putman, Legal Research, Analysis, and Writing (Clifton Park, NY:

Thomson/Delmar Learning, 2005).

Cercetări socio-juridice:

A. Bradney, Conversations, Choices and Chances: The Liberal Law School in the

Twenty­first Century (Oxford: Hart Publishing, 2003).

R. Banakar and M. Travers (eds), Theory and Method in Socio­legal Research

(Oxford: Hart Publishing, 2005).

R. Collier, ‘“We’re All Socio­legal Now”? Law Schools and the Knowledge

Economy – Reflections on the UK Experience’ (2004) 26 Sydney Law Review 503.

© Victoria Folea, PhD 73(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Cercetări internaționale și comparative:

Electronic Journal of Comparative Law (http://www.ejcl.org/index.html).

G. Frankenburg, ‘How to Do Projects with Comparative Law – Notes of An

Expedition to the Common Core’ (2006) 6 Global Jurist Advances 1.

J. Husa, ‘Melodies on Comparative Law: A Review Essay’ (2005) 74 Nordic

Journal of International Law 161.

R. Peerenboom, C. J. Petersen and A. H. Y. Chen, Human Rights in Asia: A

Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdictions, France and the USA

(London: Routledge, 2006).

R. Zimmermann and M. Reimann (eds), The Oxford Handbook of Comparative

Law (Oxford: Oxford University Press, 2006).

Cercetări juridice calitative:

T. Hutchinson, Researching and Writing in Law (2nd edn) (Pyrmont, NSW:

Lawbook Co., 2006).

K. L. Koch, ‘A Multidisciplinary Comparison of Rules­Driven Writing:

Similarities in Legal Writing, Biology Research Articles, and Computer

Programming’ (2005) 55 Journal of Legal Education 234.

M. Leiboff and M. Thomas, Legal Theories in Principle (Pyrmont, NSW:

Lawbook Co., 2004).

G. Mitchell, ‘Empirical Legal Scholarship as Scientific Dialogue’ (2004) 83 North

Carolina Law Review 167.

L. Noaks and E. Wincup, Criminological Research: Understanding Qualitative

Methods (London: Sage, 2004).

© Victoria Folea, PhD 74(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Cercetări juridice cantitative:

N. Blaikie, Analyzing Quantitative Data (London: Sage, 2003).

R. H. Carver and J. G. Nash, Doing Data Analysis with SPSS Version 14 (Belmont,

CA: Thomson­Brooks / Cole, 2006).

D. E. Gray, Doing Research in the Real World (London: Sage, 2004).

M. Henn, M. Weinstein and N. Foard, A Short Introduction to Social Research

(London: Sage, 2006).

P. M. Nardi, Doing Survey Research: A Guide to Quantitative Methods (Boston,

MA: Pearson, 2006).

N. Salkind, Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics (London: Sage,

2003).

© Victoria Folea, PhD 75(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea I - Subiecte pentru autoverificare și evaluare

1. Ce este cercetarea? (p.8)

2. Indicați pe scurt obiectivele generale (scopul) cercetării. (p.9)

3. Indicați pe scurt obiectivele generale ale cercetării juridice. (p. 10­11)

4. Care sunt etapele procesului de cercetare în științe sociale? (p. 18)

5. Care sunt metodele de cercetare specifice abordări cantitative? (p. 21)

6. Care sunt metodele de cercetare specifice abordări calitative? (p. 22)

7. Enumerați pe scurt etapele strategiei de cercetare juridică. (p. 27)

8. Care sunt tipurile principale de cercetări juridice? (vezi Cuprins)

9. Ce este cercetarea doctrinară? (p. 34)

10. Ce este cercetarea socio­juridică? (p. 39)

11. Ce este cercetarea juridică comparativă? (p. 39)

12. Care este metodologia cercetării doctrinare? (p. 45)

13. Care este metodologia cercetării ne­doctrinare? (p. 49)

14. Care este obiectivul principal al cercetării cantitative exploratorii? (p. 54)

15. Care este obiectivul principal al cercetării cantitative descriptive? (p. 54)

16. Care este obiectivul principal al cercetării cantitative explicative? (p. 55)

17. Indicați fazele și etapele cercetării cantitative. (p. 57, Tabel)

18. Indicați trei metode principale de cercetare cantitativă care sunt cel mai des
folosite în cercetări în științe sociale și cercetări juridice. (p. 65)

© Victoria Folea, PhD 76(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea a II-a

Etica în cercetare

© Victoria Folea, PhD 77(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7. Etica în știință și etica în cercetări socio­juridice


Etica cercetării este importantă din mai multe motive importante.

Comportamentul etic ajută la protejarea indivizilor, comunităților și mediului

natural și profesional. O conduită etică de cercetare asigură încrederea în

procesele întreprinse și contribuie la protejarea drepturilor persoanelor și

comunităților implicate în investigații. Ea asigură, totodată, integritatea

cercetării. Deoarece există tot mai multe greșeli și abateri în mediul academic,

științific și profesional, dovezi ale unei conduite necorespunzătoare și ale

incorectitudinii profesionale, există din ce în ce mai multe solicitări publice și

instituționale de responsabilitate profesională individuală și colectivă.

Partea a II­a a cursului de Metodologia și Etica Cercetării intenționează să

abordeze principii etice pentru cei care dezvoltă studii de cercetare juridică

empirică. În această parte a cursului, vor fi examinate natura conduitei etice de

cercetare în studiile socio­juridice empirice, precum și eventualele probleme care

pot apărea.

7.1. Ce este etica?

Etica este <un termen generic pentru diferite moduri de înțelegere și examinare

a vieții morale>39. Etica se referă la perspective asupra conduitei corecte. O

ramură a filozofiei morale, etica normativă oferă principiile morale care

ghidează sau indică ceea ce ar trebui să facem sau nu în anumite situații. Există

două modalități majore de a evalua dacă acțiunile și deciziile oamenilor sunt

corecte sau greșite, rele sau bune.

Beauchamp, T.L. and Childress, J.F. (1994) Principles of Biomedical Ethics(4thed.). New York:
39

Oxford University Press.

© Victoria Folea, PhD 78(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� abordările teleologice văd judecata actelor ca fiind etică sau nu pe baza

consecințelor acestor acte

� abordările deontologice sugerează că evaluarea comportamentului

nostru moral necesită luarea în considerare a altor aspecte decât scopurile

produse de acțiunile și comportamentele oamenilor

Fiecare dintre aceste abordări tinde să facă presupuneri controversate despre

ceea ce este bine sau rău și poate fi dificil pentru cercetători să ajungă la concluzii

directe. Susținătorii unei abordări deontologice susțin că ar fi mai ușor pentru

noi să luăm decizii dacă am fi ghidați de idei larg acceptate, precum respectul

pentru autonomie, binefacere, a nu face rău și justiție. Acestea trebuie să fie

obligatorii de la bun început, cu excepția cazului în care intră în conflict unul cu

celălalt, caz în care ar fi necesar să se aleagă între principiile concurente.

Abordarea deontologică (bazată pe principii etice) a ajuns să domine domeniul

eticii cercetării, deși a fost contestată prin argumente care subliniază caracterul

moral al factorilor de decizie, analogie cu dileme similare, mai puțin

problematice, precum și o serie de critici care acordă mai multă atenție relațiilor

de putere și inegalităților structurale din societățile noastre.

7.2. Etică vs. Morală

Etica este un domeniu al filozofiei, mai exact al filozofiei morale. Termenii etică

și morală sunt strâns legați. Amândoi se referă la acțiuni umane bune sau rele și

la consecințele lor. Principala diferență dintre etică și morală este însă dată de

sursa acestor principii40.

40 V. Folea, Ethical principles in scientific research, ISBN 978­973­0­31633­9, 2020

© Victoria Folea, PhD 79(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Etica este un set de reguli și cerințe care sunt furnizate de o sursă externă, cum

ar fi instituțiile, grupurile sau organizațiile. De exemplu, companiile și instituțiile

au propriul lor „cod de conduită” (adică regulile de etică); profesiile (de exemplu

medici, avocați etc.) au propriile reguli etice specifice obligatorii pentru toți

indivizii care practică această profesie. La nivel de societate, etica este privită ca

un cod de conduită care este acceptat social de majoritatea indivizilor (de ex. nu

aruncați gunoi; nu conduceți în mod imprudent etc.).

Morala reprezintă un set individual de valori cu privire la ceea ce este bine și la

ce este greșit. Poate fi bazat pe fiecare cultură individuală, educație, religie și

poate fi comun unui grup de oameni care au un fundal comun. Dar morala

dictează deciziile pe care oamenii le iau la nivel individual pentru că simt și cred

că ar trebui să acționeze astfel, și nu numai pentru că este impusă extern de un

set de reguli și principii etice.

Oamenii își respectă principiile morale, deoarece cred că aceste principii sunt

corecte și vor să facă acest lucru. Regulile și principiile etice sunt respectate

deoarece societatea, compania sau codul profesiei spun că acestea ar trebui

aplicate. În concluzie, diferența dintre etică și morală este diferența dintre

dorința de a face lucrul corect (morala) vs. și cerința de a face lucrul corect

(etica).

7.3. Etica profesiilor juridice

Domeniul juridic, ca și toate celelalte domenii profesionale, nu face excepție în

integrarea eticii ]n activitățile și procesele uzuale. Profesioniștii în domeniul

juridic, ca și majoritatea oamenilor, vor să facă bine, să facă lucrul corect, să

urmărească adevărul. Profesia juridică urmărește valorile morale și etice ale

binelui și adevărului.

© Victoria Folea, PhD 80(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

În prezent, în cadrul eticii profesiilor juridice nu se dezbat (doar) probleme

abstracte, pur teoretice, ci în special probleme de etică aplicată în domeniul

profesiilor juridice41. Etica aplicată se impune ca subdomeniu al eticii din

perspectiva unui nou model de concepere a moralității, alături de cele două

abordări menționate anterior, teleologică și deontologică42.

Despre domeniul eticii profesiilor juridice a început să se vorbească doar de

puțin timp, când s­a pus problema adoptării unor coduri deontologice ale

magistraților vezi 41
. Absența unor dezbateri serioase a problemelor de etică a

profesiilor juridice a făcut ca practici sedimentate cu mult timp în urmă să se

perpetueze în diferite forme și după 1989, iar, pe de altă parte, arbitrariul și

managementul defectuos ori de­a dreptul rău intenționat să­și facă loc cu

ușurință în viața profesională43 .

Etica profesiilor juridice ar însemna știința dobândirii unui comportament

moral de către reprezentanții acestor profesii, care presupune ca aceștia să

cunoască și să facă binele, evitând totodată răul. Într­o altă definiție a eticii

profesionale (care se limitează însă doar la judecători) etica juridică este văzută

ca o sursă pedagogică de „a învăţa să ştii, a învăţa să faci şi a învăţa să fii”,

principii care dau viaţă valorilor juridice şi relaţiilor judecător­lege, judecător­

justiţiabil şi judecător­judecător44. Desigur că aceste valori juridice, menționate

în această definiție, sunt valabile pentru toate categoriile profesionale din

domeniul juridic.

41 C. Ghigheci, Etica profesiilor juridice, ISBN/ISSN: 978­606­27­0809­2, 2017


42 I. Copoeru, N. Szabo (coordonatori), Dileme morale și autonomie în contextul democratizării
și al integrării europene, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj­Napoca, 2007
43
I. Copoeru, N. Szabo, Societatea românească post­totalitară: resemnificarea autonomiei
individuale și a practicilor morale în profesii, în Dileme morale și autonomie în contextul
democratizării și al integrării europene, de I. Copoeru, N. Szabo (coordonatori), Ed. Casa Cărții
de Știință, Cluj­Napoca, 2007
44 Gh. Scripcaru, V. Ciucă ș.a., Deontologie judiciară. Sylabus, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2009

© Victoria Folea, PhD 81(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Rolul eticii profesiilor juridice

S­a spus că rolul eticii profesiilor juridice este acela de „formator al conştiinţei

profesionale, de slujire a adevărului fără a te sluji de el şi, astfel, de evitare pe

plan subiectiv a oricărei disonanţe dintre performanţele şi aspiraţiile

profesionale şi realitatea concretă pe care o slujeşte”45. Etica îl ajută pe

profesionistul din domeniul dreptului să slujească adevărul și la nivel faptic, nu

doar la nivel teoretic. Deși corectă, aceasta este însă o justificare prea generică a

eticii profesiilor juridice.

Într­un mod mai concret, justificarea deontologiei juridice constă, în viziunea

acelorași autori, în aceea că ea îl ajută pe profesionist la vezi 45:

� formarea (contribuţia la) personalităţii profesionale

� realizarea binelui (valoare juridică) prin profesiune

� satisfacerea aspiraţiilor de autodepăşire

� mediator între morală şi lege

� umanizarea normei juridice prin cunoaşterea omului

� realizarea justiţiei prin valorile juridice

� satisfacerea sentimentului de dreptate

� evitarea (contribuie la evitarea) erorilor judiciare

� oferă profesiunii motivaţii vocaţionale

� satisface nevoia de apreciere socială a judecătorului şi, prin el, a

profesiunii

� favorizează deschiderile profesionale

� contribuie la progresul social­comunitar

� sesizează şi rezolvă abuzurile încălcării drepturilor omului

45 Gh. Scripcaru, V. Ciucă ș.a., Deontologie judiciară. Sylabus, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2009

© Victoria Folea, PhD 82(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� rezolvă conflictele de datorii (responsibilități) profesionale, în sensul că

cele naturale preced pe cele pozitive, cele prohibitive preced pe cele

afirmative, cele certe preced pe cele incerte, cele de echitate preced pe cele

de dreptate

Din cele de mai sus rezultă concluzia interesantă a autorilor că profesionistul

dreptului are mai întâi datorii naturale, izvorâte din dreptul natural, și apoi

datorii prevăzute de lege și că primele ar trebui să aibă prioritate față de cele din

urmă, atunci când s­ar întâmpla să existe un conflict (aparent) între ele45. De

asemenea, o altă concluzie este aceea că mai întâi există datoria profesionistului

de a nu face ceva rău și apoi datoria de a face binele, iar dacă s­ar întâmpla ca

cele două datorii să vină într­un conflict (aparent), profesionistul dreptului ar

trebui să o aleagă pe prima. La fel, între o datorie certă, sigură, și una incertă,

care există poate doar în închipuirea profesionistului, acesta din urmă ar trebui

să o aleagă pe prima. În sfârșit, interesantă este și viziunea autorilor citați

anterior, potrivit căreia dreptatea este valoarea juridică esențială, în timp ce

echitatea este valoarea morală esențială, iar în caz de conflict între cele două

valori, valoarea morală a echității ar avea prioritate față de valoarea juridică a

dreptății41.

7.4. Etica în cercetări sociale

(și nu numai)

7.4.1. De ce etica este importantă pentru știință și cercetare


Etica este un set de principii care ghidează practicile și deciziile în funcție de

valorile stabilite ale binelui și răului în profesii și afaceri. Principiile etice afirmă

în general onestitate, integritate, responsabilitate, veridicitate, obiectivitate,

© Victoria Folea, PhD 83(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

corectitudine. Multe profesii au aceste norme, unele de mult timp (gândiți­vă la

Jurământul hipocratic pentru medici). În unele cazuri, aceste coduri etice pot fi

destul de stricte (coduri bazate pe conformitate), așa cum s­a discutat anterior

pentru activități bancare și financiare, dar exemple similare pot fi găsite în afaceri

biomedicale, drept, psihologie, chiar și pentru cercetarea pe internet. De

exemplu, sectorul (bio) medical are Declarația de la Helsinki46. Avocații din

diferite țări au propriile lor coduri etice, dar Asociația Internațională a Baroului

are propriul său cod etic internațional47. American Psychological Association

(APA) stabilește principiile etice ale psihologilor și codul lor de conduită48. Există

și orientări etice pentru cercetarea pe internet; în 2012, Asociația Cercetătorilor

pe Internet (AoIR) și­a publicat recomandările pentru luarea deciziilor etice și

cercetarea pe internet49. Publicația NewScientist are un număr întreg dedicat

eticii50.

În zilele noastre etica în știință este obligatorie. Întreaga comunitate științifică,

fie ea academică sau de afaceri, privată sau publică, este conștientă de

standardele etice și depune toate eforturile pentru a le respecta. Cu toate acestea,

nu a fost întotdeauna așa.

În 1998, Resnik a publicat cartea „Etica științei. O introducere”51. El recunoaște

faptul că, timp de mulți ani, problemele etice au devenit evidente și din ce în ce

46 World Medical Assembly. (1989). World Medical Association – Declaration of Helsinki.


Retrieved from https://history.nih.gov/research/downloads/helsinki.pdf
47 International Bar Association. (1988). International Code of Ethics. Retrieved from

https://www.ibanet.org
48 APA­American Psychological Association. (n.d.). Ethical Principles of

Psychologists and Code of Conduct. Retrieved April 6, 2020, from


https://www.apa.org/ethics/code/index
49 AOIR­Association of Internet Researchers. (2012). Ethical Decision­Making and Internet

Research. Retrieved from https://aoir.org/reports/ethics2.pdf


50 NewScientist. (n.d.). The ethics issue. Retrieved April 6, 2020, from

https://www.newscientist.com/round­up/ethics­issue/
51 Resnik, D. B. (1998). The Ethics of Science. An Introduction. London, UK: Routledge

© Victoria Folea, PhD 84(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

mai importante. Resnik menționează probleme etice ridicate de știință în, de

exemplu, ingineria genetică, proiectele genomului uman din SUA, clonarea

embrionilor și animalelor umane și încălzirea globală (ibid). Mai mult, multe

cazuri de abateri etice ale oamenilor de știință au inclus acuzații grave, precum

„plagiat, fraude, încălcări ale legii, gestionarea necorespunzătoare a fondurilor,

exploatarea subordonaților, încălcarea reglementărilor ADN recombinante,

discriminare, conflicte de interese” (ibid). În plus, Resnik ridică și rolul esențial

al eticii în știință din cauza relației crescute dintre știință și afaceri și industrie și

a numeroaselor conflicte între valorile științifice și valorile afacerii în ceea ce

privește finanțarea științei, evaluarea colegiala, proprietatea cunoștințelor

partajarea resurselor (ibid.).

Ca răspuns la atâtea aspecte legate de etică în știință, multe instituții științifice,

societăți și asociații au început să lucreze și, în cele din urmă, să emită

recomandări de politici. Au adoptat coduri de etică și au recomandat

(obligatoriu) integrarea eticii în toate disciplinele științifice.

7.4.2. Principii etice generale în știință și cercetare


Este general acceptat faptul că știința își propune să ofere cunoștințe, produse și

/ sau servicii care au valoare pentru societate51. Există două „tipuri” de știință,

academice și industriale și sunt de obicei asociate cu două categorii principale

de obiective științifice. Cercetătorii academici sunt preocupați în principal de

crearea de noi cunoștințe care să avanseze stadiul actual al artei, dezvoltarea

teoriilor și modelelor, realizarea de previziuni și predicții, adică au obiective

științifice teoretice. Cercetătorii din industrie sunt cei care vizează în primul rând

scopuri științifice practice, adică știința aplicată. Acestea sunt conduse de găsirea

de soluții la probleme practice, de exemplu în medicină, agricultură, mediu,

© Victoria Folea, PhD 85(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

tehnologie. Știința și disciplinele științifice se desfășoară folosind aceeași metodă

științifică generală atât în profesiile științifice academice, cât și în cele industriale,

însă standardele etice pot avea cerințe diferite pentru fiecare caz, în funcție de

reguli și reglementări specifice.

Potrivit Rand Corp. (2019), zece principii etice pot fi aplicate tuturor disciplinelor

științifice, indiferent de natura științei ­ teoretice sau practice52:

1. Datoria față de societate

2. Bunăvoință/Binefacere („beneficence”)

3. Conflict de interese

4. Consimțământ informat

5. Integritate

6. Nediscriminare

7. Neexploatare

8. Confidențialitate („privacy and confidentiality”)

9. Competența profesională

10. Disciplina profesională

Pentru toate disciplinele științifice și atât pentru tipurile științifice academice, cât

și pentru cele industriale, aceste principii etice generale sunt necesare atunci

când se efectuează investigația științifică, pentru relațiile cu participanții la

cercetare și pentru comportamentul și conduita oamenilor de știință înșiși (ibid).

52Weinbaum, C., Landree, E., Blumenthal, M. S., Piquado, T., & Gutierrez, C. I. (2019). Ethics in
Scientific Research an Examination of Ethical Principles and Emerging Topics. CA, US: RAND
Corp. https://doi.org/10.7249/RR2912

© Victoria Folea, PhD 86(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7.4.3. Principii etice care se aplică comportamentului oamenilor de știință și


cercetătorilor
Știința este realizată de oameni. Chiar și în aceste zile, când mașinile pot învăța

și roboții pot îndeplini sarcini științifice și / sau tehnologice, sunt încă programați

de oameni. Deocamdată ... De aceea, comportamentul și atitudinile oamenilor de

știință pot avea o mare influență asupra modului în care are loc ancheta științifică

și participanții la procesul de cercetare. În consecință, se poate argumenta că

conduita etică și comportamentul oamenilor de știință sunt esențiale pentru o

știință corectă și etică în general. Oamenii de știință ar trebui să aibă anumite

atitudini și norme de comportament bazate pe responsabilitate și etică.

Principiile care sunt acceptate în mod obișnuit de comunitatea științifică din

întreaga lume sunt, în ordine alfabetică: conflict de interese; integritate;

nediscriminare; competențe profesionale; și disciplină profesională.

Tabel. Categorii de principii etice52

Categorie Descrierea categoriei Principii etice


Cercetare etică Cercetarea, prin ea Datoria către societate
însăși, trebuie să
contribuie la binele
societății
Comportament etic al Cercetătorii trebuie să ­ Conflict de interese
cercetătorilor se comporte corect și ­ Integritate
responsabil, să fie ­ Nediscriminare
conștienți de principiile ­ Competență
etice și de cele mai profesională
potrivite metode de ­ Disciplină profesională
cercetare
Participanții la cercetare ­ Participanții la ­ Consimțământ
(subiecții) sunt tratați cercetare ar trebui informat
etic tratați conform unor ­ Bunăvoință /
principii etice și valori Binefacere
umane ­ Nediscriminare

© Victoria Folea, PhD 87(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

­ Mediul înconjurător ­ Neexploatare


este considerat ca ­ Confidențialitate și
participant la cercetare, intimitate
iar potențialele efecte
secundare rezultate din
cercetare trebuie luate
în considerare

7.4.4. Principii etice aplicate cercetării


(în științe sociale, socio­juridice, și nu numai)

Întregul proces de cercetare, adică metoda științifică de desfășurare a unei

investigații, este guvernat de principiul etic „datorie față de societate”, ceea ce

înseamnă că cercetarea trebuie să contribuie la bunăstarea societății52. Beneficiul

pentru societate nu este neapărat evaluat de societatea în general, ci de

cercetătorii înșiși și de organizațiile de cercetare.

În multe discipline științifice, cercetarea necesită participarea oamenilor sau a

animalelor, de exemplu, medicină, sociologie, economie, biochimie etc. În astfel

de cazuri, principiile etice impun ca participanții la colectarea și analiza datelor

de cercetare să fie tratați în mod uman. Principiile etice aplicate participanților

la cercetare se extind și asupra mediului și a altor efecte secundare ale procesului

de cercetare. Principiile etice care sunt acceptate în mod obișnuit de comunitatea

științifică atunci când se adresează participanților la cercetare sunt

consimțământul informat; bunăvoință/binefacere; nediscriminare; neexploatare;

confidențialitate și confidențialitate52.

© Victoria Folea, PhD 88(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Principii etice generale:

Bunăvoință/Binefacere
Simplu spus, bunăvoința în știință înseamnă „a face cât mai mult bine posibil

reducând în același timp răul”. Este un principiu obligatoriu în toate cercetările

care implică participanți umani și, ca atare, o piatră de temelie a cercetării

medicale. Prin aplicarea bunăvoinței/binefacerii, cercetătorii ar trebui să încerce

să maximizeze beneficiile pentru participanții la cercetare, reducând în același

timp prejudiciul lor.

Multe exemple pot fi găsite în medicină, biologie, psihologie atunci când

cercetările colectează date din teste directe pe subiecți umani sau pe animale.

Oamenii de știință doresc să găsească noi cure sau tratamente potențiale care să

înceapă experimente de laborator, dar apoi trebuie testate în cazuri reale, pe

oameni. Medicamentele și tratamentele experimentale pot avea efecte secundare

necunoscute, iar studiile clinice pot fi dăunătoare sau extrem de dureroase

pentru participanții la studiu. Cercetătorii în domeniul medical și medicii nu

numai că ar trebui să informeze participanții la cercetare cu privire la riscurile

implicate (mai multe despre acest lucru atunci când se discută despre

„Consimțământul informat”), ci trebuie, de asemenea, să încerce tot posibilul

pentru a evita sau minimiza orice prejudiciu care poate rezulta din experiment.

Urmând principiul etic al bunăvoinței/binefacerii, beneficiile potențiale ale unei

noi cure în cercetarea medicală ar trebui să depășească riscurile și să păstreze

drepturile subiecților cercetării. Declarația de la Helsinki indică faptul că „este

datoria medicilor implicați în cercetarea medicală să protejeze viața, sănătatea,

demnitatea, integritatea, dreptul la autodeterminare, viața privată și

confidențialitatea informațiilor personale ale subiecților de cercetare”46. În

© Victoria Folea, PhD 89(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

științele medicale, principalul accent al cercetătorilor ar trebui să fie pe

participanții la studii, nu pe obiectivele cercetării lor53.

O situație interesantă pentru folosirea bunăvoinței/binefacerii a apărut în ultimii

ani, când sunt colectate seturi mari de date de pretutindeni peste tot, iar

cercetările se bazează tot mai mult pe analiza datelor mari. Chiar și atunci când

cercetarea nu necesită colectarea datelor din teste pe participanți umani,

principiul etic al bunăvoinței/binefacerii ar trebui să se aplice tuturor celorlalte

date colectate de la aceștia. Cercetătorii care colectează date de pe web, inclusiv

social media, nu ar trebui să utilizeze aceste date în „scopuri neserioase sau

nefaste”, chiar dacă datele sunt dez­identificate54. În plus, principiul

bunăvoinței/binefacerii recomandă ca colectarea datelor și analiza datelor să

evite „un risc excesiv pentru subiecții cercetării în termeni de sănătate,

bunăstare, confidențialitate și proprietate asupra propriilor date”55.

În multe situații, binefacerea ar trebui să se raporteze la alte principii etice, cum

ar fi integritatea, consimțământul informat, conflictul de interese. Există multe

orientări și recomandări pentru oamenii de știință din toate disciplinele cu

privire la modul „de a face bine” și de a evita „a face rău”. De exemplu, în

științele medicale, cercetătorii ar trebui să „protejeze integritatea (individului)”;

în psihologie, „minimizați daunele acolo unde este previzibil și inevitabil”; în

științele sociale, „ia în considerare impactul potențial”. Cu toate acestea, oamenii

53 Angell, M. (1997). The Ethics of Clinical Research in the Third World. New England Journal

of Medicine, 337(12), 847–849. Retrieved from http://depts.washington.edu/sphnet/wpcontent/


uploads/2013/01/Angell.pdf
54 Cios , K. J., & Moore, G. W. (2002). Uniqueness of Medical Data Mining. Artificial Intelligence

in Medicine, 26(1–2), 1–24. https://doi.org/10.1016/S0933­3657(02)00049­0


55 ASA­American Statistical Association. (2018, April 14). Ethical Guidelines for Statistical

Practice. Retrieved from https://www.amstat.org/ASA/Your­Career/Ethical­Guidelines­for­


Statistical­Practice.aspx

© Victoria Folea, PhD 90(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

de știință ar trebui să se bazeze întotdeauna pe propriile valori morale și judecăți

etice.

Conflict de interese
În general, conflictul de interese poate avea loc în cazul cercetătorilor și al

participanților la cercetare și se referă la sprijin financiar și / sau nefinanciar

nedivulgat care poate afecta procesul de cercetare și rezultatele acestuia. Cu alte

cuvinte, poate apărea un conflict între interesele organismului finanțator și

interesele științei, primul încercând să­și influențeze propriul beneficiu interesul

celui din urmă.

Cercetătorii pot primi finanțare sau alte tipuri de sprijin monetar indirect (de

exemplu, echipamente, servicii, misiuni de vorbire, publicații, oportunități

profesionale) pentru a­și desfășura studiile. Principiul etic, în acest caz, afirmă

că omul de știință are responsabilitatea de a dezvălui existența unui astfel de

sprijin pentru a evita un conflict între interesele părților finanțatoare și interesele

științei veridice, adică rezultatele cercetării pot arăta în principal ce beneficii are

sponsor, nu date reale și complete. Nedivulgarea surselor de finanțare și a

potențialelor conflicte de interese va afecta încrederea în întregul proiect de

cercetare și rezultatele acestuia.

Conflictul de interese se poate întâmpla și în cazul participanților la cercetare.

De asemenea, pot primi beneficii financiare și / sau nefinanciare, de exemplu,

pot fi plătiți pentru participarea lor la sondaje sau focus grupuri; pot primi

cadouri, vouchere, bonusuri etc. Toate aceste stimulente pot duce la răspunsuri

neadevărate sau părtinitoare din partea lor, care vor afecta analiza și rezultatele

cercetării.

Nu este întotdeauna ușor să decidem ce constituie un conflict de interese. O cafea

oferită participanților dintr­un focus grup nu le afectează răspunsurile în aceeași

© Victoria Folea, PhD 91(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

măsură pe care ar putea să o facă o vacanță plătită. O invitație oferită unui om

de știință pentru a­și comunica rezultatele la o mare conferință internațională,

deși costisitoare pentru organizatori, s­ar putea să nu afecteze comportamentul

omului de știință la fel ca un echipament de un milion de dolari oferit acestuia.

Cum poate un om de știință sau un participant la un studiu de cercetare să știe

ce reprezintă un conflict de interese într­un anumit caz? Și cum publicul poate

estima dacă o relație dezvăluită între părți a constituit un conflict de interese care

a afectat rezultatele cercetării?

În multe cazuri, asociațiile și societățile profesionale, organismele de conducere

naționale sau internaționale au elaborat instrucțiuni legate de ceea ce poate fi

văzut ca un conflict de interese. De exemplu, Institutul Național de Sănătate din

SUA a instruit ca fizicienii să raporteze câștiguri financiare de 10.000 USD sau

mai mult, precum și câștiguri nefinanciare, cum ar fi prestigiul56. Pentru afaceri,

Academia de Management din SUA cere membrilor săi să evite atât conflictele

reale de interese, cât și apariția conflictelor57.

Datoria față de societate


Este de obicei acceptat faptul că scopul principal al științei ar trebui să fie

valoarea adăugată societății. Cercetarea ar trebui să creeze noi cunoștințe, să

avanseze stadiul tehnicii, să dezvolte soluții, modele, teorii, să creeze prototipuri

etc. care, în cele din urmă, vor contribui la bunăstarea întregii societăți.

Pot exista cazuri în care principiul „datoriei față de societate” vine peste

principiul „binefacerii”. Istoria științei are multe exemple când participanții

individuali au suferit în diferite experimente, care au dus în cele din urmă la

56 AAPM­American Association of Physicists in Medicine. (2009). Code of Ethics for the


American Association of Physicists in Medicine (Report of Task Group 109). Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19235389
57 AOM­Academy of Management. (2017). AOM Code of Ethics. Retrieved from

https://aom.org/About­AOM/AOM­Code­of­Ethics.aspx

© Victoria Folea, PhD 92(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

vindecări și medicamente care erau de mare beneficiu pentru societate. În 2010,

Halpin a publicat o lucrare intitulată „Pot fi folosite în mod etic datele produse

în mod etic?” unde se afirmă că „datele din experimentele naziste au fost

utilizate și / sau citate de peste cincizeci de ocazii”58.

În prezent, este general acceptat faptul că atât principiile etice ale „datoriei față

de societate”, cât și „bunăvoința” ar trebui aplicate în știință. Cercetarea nu ar

trebui să dăuneze participanților individuali și să beneficieze societatea. Pentru

disciplinele științifice non­medicale, principiul beneficii se aplică mediului; în

timp ce se străduiesc să contribuie la bunăstarea societății („datoria față de

societate”), cercetătorii ar trebui să evite (sau să reducă la minimum) daunele

aduse mediului („binefacere”).

Trebuie remarcat faptul că principiile etice ale „datoriei față de societate” și

„binefacere” nu ar trebui să se aplice doar oamenilor de știință. Participanții la

cercetare ar trebui să fie, de asemenea, conștienți de ei; nu ar trebui să participe

la studii de cercetare care le fac rău sau care pot provoca daune societății.

Consimțământ informat
Principiul etic al „consimțământului informat” este esențial și a devenit norma

în toate disciplinele științifice, medicale și non­medicale, care colectează date de

cercetare de la participanții umani. Datele analizate pot fi sub formă de studii

biologice sau clinice sau pot fi date demografice, opinii, preferințe, obiceiuri etc.,

dar dacă sunt colectate de la oameni, aceștia ar trebui (trebuie) de acord voluntar

să participe la studiu de cercetare.

O definiție cuprinzătoare a consimțământului informat este dată de compendiul

Rand al orientărilor etice pentru știință: „Toți participanții la cercetare trebuie să

58Halpin, R. W. (2010). Can Unethically Produced Data Be Used Ethically? Medicine and Law,
29(3), 373–387. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22145558

© Victoria Folea, PhD 93(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

fie de acord în mod voluntar să participe la cercetare, fără presiunea câștigurilor

financiare sau a altor constrângeri, iar acordul lor trebuie să includă o înțelegere

a cercetării și riscurile sale. Atunci când participanții nu pot consimți sau când

grupurile vulnerabile sunt implicate în cercetare, trebuie să se întreprindă

acțiuni specifice de către cercetători și instituțiile lor pentru a proteja

participanții”52.

Un participant la un studiu de cercetare ar trebui să­și poată acorda în mod liber

consimțământul în cunoștință de cauză și ar trebui să­l poată revoca în orice

moment. Este important ca textul consimțământului informat să fie redactat de

către cercetători într­un limbaj ușor de înțeles, fără jargon și termeni complicați,

astfel încât participanții la cercetare să înțeleagă clar despre ce este cercetarea,

care sunt riscurile și beneficiile participării în studiu.

Nu este încă clar cum se aplică consimțământul informat în cercetarea care

colectează date mari atunci când nu se solicită un astfel de consimțământ clar

din partea participanților individuali. Mai mult, algoritmii de inteligență

artificială folosesc seturi mari de date obținute fără a solicita (întotdeauna)

consimțământul informat individual de la subiecții cercetării.

Integritate
Fiecare profesionist ar trebui să manifeste integritate, dar în cazul oamenilor de

știință, ar trebui să fie nucleul conduitei și comportamentului lor.

Integritatea în cercetare înseamnă a fi onest și adevărat. Cu toate acestea, din

cauza presiunii profesionale asupra organizațiilor de cercetare și a cercetătorilor,

oamenii de știință sunt obligați să își publice rezultatele des și în reviste de înaltă

calitate. Datorită acestei presiuni continue, unii cercetători pot fi tentați să fie

necinstiți în studiile lor, adică fabricarea sau manipularea datelor, părtinirea

procesului de cercetare, falsificarea rezultatelor sau raportarea selectivă a

© Victoria Folea, PhD 94(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

rezultatelor cercetării, de exemplu, acele rezultate care dovedesc o anumită

ipoteză sau duce la o concluzie predefinită.

Principiul integrității se aplică întregului proces de cercetare și proiectării

cercetării: colectarea datelor, analiza datelor, comunicarea rezultatelor

(publicare). În etapa de colectare a datelor, cercetătorii ar trebui să evite

fabricarea datelor. Metodele de colectare a datelor (cantitative, calitative sau

mixte) trebuie să fie reale, adecvate și reproductibile, iar datele ar trebui să fie

rezultatul direct al metodelor utilizate pentru colectarea acestora și nu doar

inventate sau falsificate în scopul studiului.

Procesul de analiză a datelor trebuie să aibă grijă ca identitățile participanților la

cercetare să fie păstrate confidențiale (dez­identificați datele). Analiza ar trebui,

de asemenea, să ia în considerare întregul set de date, nu numai cele care

confirmă o ipoteză de cercetare preferată sau o concluzie intenționată

(manipularea datelor).

Comunicarea rezultatelor cercetării este, probabil, cel mai faimos exemplu de

integritate în cercetare sau lipsa acestora. Cele mai importante lucruri legate de

aplicarea integrității în publicarea rezultatelor sunt autoritatea, plagiatul,

încălcarea drepturilor de autor, manipularea imaginilor.

Nediscriminare
Știința ar trebui să evite toate tipurile de discriminare, garantând că drepturile

omului sunt păstrate în toate circumstanțele. Potrivit Comitetului Națiunilor

Unite pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale, cercetătorii din toate

disciplinele științifice ar trebui să evite discriminarea pe criterii de rasă, sex,

© Victoria Folea, PhD 95(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

religie, naționalitate, vârstă, dizabilitate, starea de sănătate, locul de reședință,

situația economică și socială, etc.59.

Oamenii de știință ar trebui să evite în mod intenționat excluderea anumitor

grupuri sau comunități din studiul lor de cercetare și ar trebui să încerce să

colecteze date indiferent de vârstă, sex, etnie, interese politice sau religie.

Excepțiile de la principiul nediscriminării pot fi găsite în cercetarea de nișă, care

vizează grupuri sau populații specifice.

Principiul nediscriminării poate intra în joc atunci când eșantioanele de cercetare

sunt selectate din populații mai mari. Apoi, cercetătorii ar trebui să evite

părtinirea în selectarea eșantionului utilizând abordarea „selecției corecte a

subiectului”60.

Utilizarea internetului pentru grupurile online de subiecte de cercetare aduce

noi probleme în aplicarea principiului nediscriminatoriu, așa cum se întâmplă și

în cazul celorlalte principii etice. Atunci când colectează date de pe internet,

cercetătorul nu este întotdeauna posibil să cunoască identitatea reală și statutul

participanților și acest lucru poate provoca discriminări neintenționate. Un

exemplu în acest sens pot fi platformele de socializare. Probabil peste tot în lume,

aceste platforme sunt utilizate mai ales de tineri. Un studiu publicat de Pew

Research arată că, în 2019, în SUA, 90% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18

și 29 de ani folosesc cel puțin un site de socializare, spre deosebire de doar 40%

dintre persoanele cu vârsta peste 65 de ani61 . Prin urmare, este posibil ca

cercetările care colectează date de pe site­urile de socializare să fie

59 United Nations. (2009). Non­Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights


(Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. General Comment No. 20). Retrieved
from https://digitallibrary.un.org/record/659980?ln=en
60 Emanuel, E. J., Wendler, D., & Grady, C. (2000). What Makes Clinical Research Ethical?

JAMA, 283(20), 2701–2711. https://doi.org/10.1001/jama.283.20.2701


61 Pew Research Center. (2019, June 12). Social Media Fact Sheet. Retrieved from

https://www.pewresearch.org/internet/factsheet/social­media/

© Victoria Folea, PhD 96(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

discriminatorii față de vârstă (cel puțin), cu o părtinire față de generațiile tinere.

Pentru astfel de cazuri, și nu numai, dar poate fi, de asemenea, necesar ca noi

metode sau tehnologii să asigure omogenitatea populațiilor online ale subiecților

de cercetare.

Neexploatare
Studiile științifice care implică participanți la cercetare sunt supuse principiului

etic al neexploatării. Pe parcursul investigației științifice, se poate întâmpla ca un

grup de indivizi să își asume toate riscurile experimentelor de cercetare fără a

beneficia de rezultate. În acest caz, cercetătorii au profitat pe nedrept de

participanți, cu alte cuvinte, i­au exploatat.

Exploatarea participanților la cercetare are loc atunci când categoriile

vulnerabile sunt selectate în mod specific pentru a participa la studii de

cercetare, de obicei fără consimțământul informat, sunt expuse la riscuri și, prin

urmare, nu prezintă avantaje sau beneficii.

Exemple cunoscute de studii științifice care încalcă principiul neexploatării sunt

cele efectuate în țările în curs de dezvoltare și în țările cu mai puține reglementări

etice, în special pentru cercetări biologice, medicale sau farmaceutice.

Un exemplu foarte recent în care principiul neexploatării nu a fost aplicat în mod

adecvat este cercetarea asupra poporului san din Namibia raportată de Linda

Nordling în revista Science în 2017, dar și de mulți alți oameni de știință

responsabili. În 2009, un studiu de cercetare privind secvențializarea genomului

a fost efectuat pe populația San, cu experimente ADN făcute pe patru indivizi

din grup. Autorii cercetării au refuzat să dezvăluie documente cu privire la

consimțământul informat al participanților la cercetare și au declarat că proiectul

© Victoria Folea, PhD 97(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

lor îndeplinește cerințele etice din trei țări62, 63. Studiul a fost publicat în 2010 și

conținea declarații care au fost considerate de către poporul San ca fiind

discriminatorii, inadecvate și peiorative (ibid.). În 2017, populația San a devenit

primul grup indigen care și­a creat propriul cod de etică al cercetării, afirmând

că62, 64:

“We require respect, not only for individuals but also for the community. . . . We require

respect for our culture, which also includes our history. We have certain sensitivities that

are not known by others. Respect is shown when we can input into all research

endeavours at all stages so that we can explain these sensitivities. . . . We require honesty

from all those who come to us with research proposals”.

„Avem nevoie de respect, nu numai pentru indivizi, ci și pentru comunitate. . . .

Cerem respect pentru cultura noastră, care include și istoria noastră. Avem

anumite sensibilități care nu sunt cunoscute de alții. Respectul este arătat atunci

când putem contribui la toate eforturile de cercetare în toate etapele, astfel încât

să putem explica aceste sensibilități. . . . Cerem onestitate de la toți cei care vin

la noi cu propuneri de cercetare ”.

Confidențialitate și intimitate
Principiile confidențialității și intimității sunt strâns legate de cercetarea care

colectează date de la oameni atât în discipline științifice medicale, cât și non­

medicale.

62 Schroeder, D., Chatfield, K., Singh, M., Chennells, R., & Herissone­Kelly, P. (2019). The San
Code of Research Ethics (Equitable Research Partnerships ed.). New York, United States:
Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978­3­030­15745­6_7
63 Nordling, L. (2017). San People of Africa Draft Code of Ethics for Researchers (Science).

Retrieved from https://www.sciencemag.org/news/2017/03/san­people­africa­draftcode­


ethics­researchers#
64 South African San Institute. (2017). San Code of Research Ethics. Retrieved from http://trust­

project.eu/wpcontent/uploads/2017/03/San­Code­of­RESEARCH­Ethics­Bookletfinal.
pdf

© Victoria Folea, PhD 98(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Principiul etic al intimității înseamnă că participanții la cercetare ar trebui să

poată controla accesul la informațiile lor personale atunci când sunt colectate

date. Ar trebui să știe și să poată gestiona ceea ce alți oameni văd din datele lor

personale.

Principiul etic al confidențialității înseamnă că cercetătorii nu vor divulga

informații private colectate de la participanții la cercetare fără aprobarea lor

prealabilă. Într­un anumit sens, confidențialitatea poate fi considerată o extensie

a vieții private; subiecții cercetării sunt de acord cu privire la informațiile despre

identitatea lor care trebuie păstrate confidențiale.

Conform Declarației de la Helsinki, cercetătorii ar trebui să ia toate măsurile

posibile „pentru a proteja intimitatea subiecților de cercetare și confidențialitatea

informațiilor lor personale”46.

Urmând principiile confidențialității și intimității, datele de cercetare ar trebui

să fie dez­identificate din informațiile personale, criptate și restricționate de la

distribuire. Cercetătorii ar trebui să selecteze datele care trebuie protejate și să se

asigure că acestea sunt păstrate în spații de stocare securizate. Dezvăluirea

informațiilor personale unor terți care nu sunt de încredere sau necunoscuți

poate avea consecințe personale și chiar dure economice, de aceea oamenii de

știință ar trebui să aibă aprobarea participanților la cercetare înainte de a face

publice orice informații.

Cercetarea poate utiliza fără probleme date publice sau cvasi­publice, inclusiv

informații personale care sunt disponibile publicului, de exemplu, pe internet

sau în formă tipărită, în baze de date și biblioteci. Cu toate acestea, în ultimii ani,

cercetătorii se confruntă cu ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „paradoxul

confidențialității” și este întâlnit în cazul platformelor de socializare. Când li se

cere, mulți utilizatori ai site­urilor și aplicațiilor de social media sunt preocupați

© Victoria Folea, PhD 99(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

de confidențialitate și intimitate cu privire la informațiile lor personale, totuși le

dezvăluie în mod liber și le pun la dispoziția „prietenilor” social media. În astfel

de situații, oamenii își dau dreptul la confidențialitate și confidențialitate65.

Confidențialitatea și intimitatea se pot aplica nu numai informațiilor personale,

ci și proprietății intelectuale și informațiilor proprietare. În cursul unui proiect,

cercetătorii pot deveni conștienți de informații sensibile, secrete comerciale,

informații despre clienți sau despre afaceri, care, „dacă sunt divulgate sau

utilizate în mod necorespunzător, ar putea afecta afacerea sau alte interese ale

angajatorului sau clientului”52.

Multe organizații internaționale, asociații și societăți profesionale din întreaga

lume au emis orientări și recomandări cu privire la păstrarea confidențialității și

a intimității în general, nu numai în domeniul științei. De exemplu, în 2013,

OECD a dezvoltat cadrul de confidențialitate66 și și­a actualizat orientările

privind protecția vieții private și fluxurile transfrontaliere de date cu caracter

personal67. În 2016, Uniunea Europeană (UE) a adoptat Regulamentul general

privind protecția datelor (GDPR), care se aplică tuturor statelor membre ale UE

începând cu 2018 pentru a armoniza legile privind confidențialitatea datelor în

toată Europa68 .

65 Smith, H. J., Dinev, T., & Xu, H. (2011). Information Privacy Research: An Interdisciplinary

Review. MIS Quarterly: Management Information Systems, 35(4), 989–1015. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/220260183_Information_Privacy_Research_An_Inter
disciplinary_Review
66 OECD (2013). The OECD Privacy Framework. Retrieved from

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
67 OECD (2013, April 15). OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder

Flows of Personal Data. Retrieved from


https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotect
ionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm
68 European Parliament and the Council. (2016, May 4). REGULATION (EU) 2016/679 OF THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of


natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of

© Victoria Folea, PhD 100(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Competența profesională
Cu siguranță, principiul competenței nu ar trebui aplicat doar științei. În general,

oamenii manifestă competență profesională atunci când desfășoară o muncă

pentru care sunt calificați. În plus, participă continuu la instruire cu intenția de

a­și actualiza sau îmbunătăți abilitățile.

În știință, competența profesională acoperă toate cele menționate mai sus, dar ia

în considerare și metodele de cercetare, dimensiunile eșantionului și rezultatele.

Oamenii de știință ar trebui să folosească metode de cercetare adecvate, nu ar

trebui să selecteze doar unele metode de cercetare doar pentru că nu au pregătire

sau pur și simplu nu știu de altele. Cercetătorii nu ar trebui să utilizeze metode

sau tehnici de cercetare greșite, nu ar trebui să fie părtinitori în selecția

eșantionului și nu ar trebui să raporteze rezultate false69 .

Cercetătorii ar trebui să aibă expertiza pentru a investiga, iar aceasta devine o

provocare în zilele noastre, când apar domenii noi și interdisciplinare. Conform

codului etic al multor asociații profesionale, oamenii de știință ar trebui să

participe doar la investigații pentru care au expertiză relevantă, iar proiectarea

cercetării ar trebui să fie solidă și conformă cu orientările etice70. În plus,

competența profesională cere cercetătorilor să fie la curent cu progresele în

metodele și tehnicile de cercetare și să raporteze rezultatele.

Disciplina profesională
Principiul „disciplinei profesionale” se referă la modul în care un om de știință

se raportează la principiile generale ale eticii de­a lungul activităților sale.

such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) . Retrieved
from https://eurlex.europa.eu/legal­content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
69 Altman, D. G. (1994). The Scandal of Poor Medical Research: We Need Less Research, Better

Research, and Research Done for the Right Reasons. British Medical Journal, 308(6924), 283–
284. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/29722378?seq=1
70 AMA­American Medical Association. (n.d.). Ethics. Retrieved from https://www.ama­

assn.org/delivering­care/ethics

© Victoria Folea, PhD 101(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Aceasta include proiectarea și metodele de cercetare, comunicarea cercetării și

publicării, predarea și formarea.

Disciplina profesională implică faptul că cercetătorii respectă toate principiile

etice nu numai atunci când efectuează studii științifice, ci și în toată viața lor

profesională.

7.5. Abateri și nereguli etice în cercetare

Viața cercetătorilor de pretutindeni în lume este extrem de competitivă. Istoria

științei este plină de exemple când lucrarea unui om de știință a fost furată și

raportată public de către altul. Există și exemple în știință când rezultatele au

fost pur și simplu fabricate sau falsificate. Se poate spune că acestea sunt

trăsături ale naturii umane, mai ales atunci când există o căutare de faimă și

recunoaștere.

În cursul secolului trecut, lupta pentru recunoaștere și autor a devenit și mai

acută, când descoperirile științifice au devenit invenții și brevete rapide, care au

adus împreună cu venituri și redevențe importante. Exemple celebre sunt Nikola

Tesla și Thomas Edison, iar lista continuă. După cel de­al doilea război mondial,

rezultatele oribilelor experimente de cercetare efectuate de oamenii de știință

germani și japonezi asupra prizonierilor de război și­au găsit drumul și au

beneficiat multor industrii, sectoarele medical și farmaceutic fiind doar câteva

exemple.

Începutul secolului 21 a fost martorul apariției și implementării tehnologiilor

digitale și a dispozitivelor inteligente. În primele două decenii ale secolului 21,

oamenii au devenit mai interconectați și copleșiți de informații de tot felul. În

afară de beneficiile vieții digitale rapide, în zilele noastre, există și dezavantaje

© Victoria Folea, PhD 102(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

aduse de aceleași caracteristici tehnologice care permit oamenilor să creeze mai

multe cunoștințe și să lucreze mai rapid, mai eficient și mai conectat. Cercetătorii

au devenit foarte ușor să colecteze date (online, date mari disponibile), să își

publice rezultatele foarte rapid și să știe la ce lucrează colegii lor în fiecare

moment. Totul este „acolo”, orice poate fi găsit cu doar câteva clicuri pe internet.

În prezent, cercetătorii sunt supuși unei presiuni permanente pentru a­și publica

rezultatele cercetării cât mai repede și cât mai mult posibil (conceptul „publică

sau dispari”). Comunitatea academică de pretutindeni în lume simte ponderea

clasamentelor naționale și internaționale, bazate în principal pe realizări

științifice; cercetătorii sunt evaluați pe baza publicațiilor lor (adică a numărului

și a calității) și a finanțării cercetării atrase de organizație, iar criteriile pentru

avansarea în carieră se bazează pe publicarea și / sau finanțarea rezultatelor

cercetării prin subvenții.

Nu este de mirare că sub astfel de presiuni, unii oameni de știință devin înclinați

să renunțe la principiile etice și să „facă mai ușor” publicarea și să fie recunoscuți

pentru rezultatele lor. Există multe exemple de date care au fost furate, fabricate

sau falsificate, rezultatele au fost copiate de la altcineva fără credit adecvat,

autoritatea datorată nu a fost recunoscută.

7.5.1. Tipuri de abateri etice în cercetare


Departamentul SUA pentru Integritatea Cercetării definește abaterile etice și

comportamentul necorespunzător în cercetarea (științifică) ca „fabricare,

falsificare sau plagiat în propunerea, efectuarea sau revizuirea cercetării sau în

raportarea rezultatelor cercetării”71:

71 ORI ­ Office of Research Integrity. (n.d.). Definition of Research Misconduct. Retrieved April

20, 2020, from https://ori.hhs.gov/definition­misconduct

© Victoria Folea, PhD 103(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Fabricare = Datele sau rezultatele cercetării sunt inventate, nu reale

Falsificare = Procesele de cercetare, materialele sau echipamentele de cercetare

sunt operate într­un mod greșit, neetic. În plus, nu toate rezultatele cercetării

sunt raportate sau rezultatele cercetării sunt răsucite pentru a fi de acord cu o

teorie sau viziune predefinită.

Plagiat = Folosirea ideilor, datelor, rezultatelor sau cuvintelor altcuiva fără a le

recunoaște ca sursă bibliografică

Pentru ca anumite cazuri să fie considerate abateri de cercetare, ar trebui să fie

evident că au fost efectuate de către oamenii de știință respectivi cu intenție,

știind foarte bine că au comis o acțiune neetică și greșită în acest proces. O simplă

diferență de opinie sau o greșeală cauzată de accident nu este considerată

imediat ca o conduită necorespunzătoare în cercetare. Potrivit Academiilor

Naționale din SUA, atunci când oamenii de știință falsifică în mod intenționat

datele, fabrică rezultate sau folosesc ideile altor persoane fără creditul cuvenit,

acestea încalcă standardele fundamentale de cercetare: „Aceste acțiuni sunt

văzute ca fiind cele mai grave încălcări ale standardelor științifice, deoarece

subminează încrederea în care știința se bazează”72.

O listă cuprinzătoare a tipurilor de abateri științifice este oferită de politica

națională a Marii Britanii privind buna conduită în cercetare, prezentată în

tabelul următor73.

72 National Academies. (2009). On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in


Research (3rd ed.). Washington, D.C., USA: National Academies Press.
73 UKRI ­ UK Research and Innovation Council. (2017). RCUK Policy and Guidelines on

Governance of Good Research Conduct. Retrieved from


https://www.ukri.org/files/legacy/reviews/grc/rcuk­grp­policyand­guidelines­updated­apr­17­
2­pdf/

© Victoria Folea, PhD 104(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Tabel. Tipuri de abateri etice în cercetare

Tip de abatere etică Definiție

Fabricare date Date de cercetare false, inclusiv consimțământul


participanților și rezultate false („inventate”)

Falsificare date ­ Procese de cercetare sau materiale care sunt


utilizate inadecvat
­ Date sau rezultate de cercetare care sunt selectate
într­un mod părtinitor

Plagiat ­ Folosirea ideilor, datelor, cuvintelor altor persoane


fără menționarea acestora sau permisiunea lor
­ Include auto­plagiatul (reutilizarea propriilor
cuvinte și idei)

Prezentare greșită ­ Prezentarea greșită a datelor: eliminarea


rezultatelor relevante, analiza și interpretarea
eronată a datelor
­ Publicare dublă nemenționată, trimiterea lucrărilor
în paralel la mai multe jurnale: articole (cărți)
identice sau similare publicate în locuri diferite
­ Prezentarea greșită a calificărilor sau a experienței:
cercetătorii susțin în mod fals că au anumite abilități
sau diplome
­ Prezentarea greșită a implicării: autorul pus fără să
fi contribuit la lucrare sau atribuirea ilegală a
lucrării; cercetători care susțin în mod fals că au
avut o contribuție semnificativă la o lucrare

Încălcarea obligației de ­ Dezvăluirea identității participanților la cercetare


a avea grijă (a fi fără aprobarea acestora
responsabil) ­ Nerespectarea confidențialității
­ Plasarea participanților la cercetare în pericol, fără
informații și aprobarea lor prealabilă
­ Neinformarea participanților la cercetare cu privire
la riscurile potențiale; neobținerea
consimțământului informat de la toți participanții
­ Nerespectarea cerințelor legale și etice pentru
cercetarea care implică subiecți umani sau animale
și mediul înconjurător

© Victoria Folea, PhD 105(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

­ Conduită necorespunzătoare în evaluarea colegială


a granturilor de cercetare și lucrărilor spre publicare

Nerespectarea ­ Nerespectarea standardelor legale și profesionale


obligațiilor etice, specifice (exemple: nedeclararea intereselor
legale și profesionale concurente sau conflictul de interese; denaturarea
implicării sau contribuției la o lucrare; denaturarea
intereselor; încălcarea confidențialității; lipsa
consimțământului informat; utilizarea incorectă a
datelor cu caracter personal; abuzul asupra
subiecților sau materialelor de cercetare)

Tratarea ­ Acoperirea abaterilor


necorespunzătoare a ­ Tratarea inadecvată a acuzațiilor rău intenționate
acuzațiilor de abatere ­ Represalii împotriva persoanelor implicate în
abateri

7.6. Etica în cercetări socio­juridice

În domeniul eticii juridice, provocările etice nu sunt totdeauna recunoscute, iar

avocații / juriștii pot să nu aibă întotdeauna timpul necesar pentru a lua cele mai

bune decizii. Cercetătorii (toți, inclusiv cei din domeniul socio­juridic) trebuie să

își extindă cunoștințele de strictă specialitate cu informații și bune practici etice,

ajungând la ceea ce constituie o conduită etică. Cercetătorii trebuie, de asemenea,

să dezvolte o mai bună înțelegere a politicii și a contextelor în care etica este

reglementată, oriunde ar lucra ei (indiferent de tipul de organizație)74.

74Israel, M. and Hay, I. (2006) Research Ethics for Social Scientists: Between Ethical Conduct
and Regulatory Compliance. London: Sage

© Victoria Folea, PhD 106(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Chestiunile etice sunt luate în considerare în manualul de bază pentru cercetarea

socio­juridică empirică, The Oxford Handbook of Empirical Legal Research75 ,

atât pentru profesia juridică, cât și pentru cercetări juridice.

Un mare număr de cercetări abordează studiul instanțelor de judecată dintr­o

perspectivă organizațională, studiind structurile instanțelor și modul în care

acestea afectează activitățile zilnice. Practici locale, relații între participanții cheie

obișnuiți, în special judecătorul, procurorul și avocatul apărării în cauzele penale

­ implică reciprocitate și înțelegeri informale negociate, influențând activitatea

instanțelor de judecată și procesul judecătoresc. O parte din aceste studii și

cercetări (în dreptul civil, de exemplu) compară diferite instanțe sau instanțe de

judecată; alte studii se concentrează în profunzime asupra unui tribunal sau sală

de judecată. Aceste studii implementează o varietate de metode de cercetare,

inclusiv interviuri și cercetarea observațională.

Obținerea de informații direct de la participanții în instanța de judecată și / sau

petrecerea timpului în instanță pentru a colecta date primare ridică probleme de

acces și etică. Adesea este necesar (esențial) un nivel ridicat de încredere

personală. Colaborările cu instanțe sau agenții guvernamentale în scopul

studiilor de cercetare poate facilita accesul și îmbunătăți raportul dintre

cercetători și participanții la studiu. Este, de asemenea, important ca cercetătorul

să nu fie „prins” de instanța de judecată sau de judecători76. Ca organizații cvasi­

publice și complexe, instanțele sunt frecventate de participanți regulați și

tranzitorii, astfel încât asigurarea consimțământului lor pentru participarea la un

studiu de cercetare poate fi o provocare. Mai mulți autori susțin că cercetarea

despre proces și judecată ar fi mai eficientă dacă cercetătorul ar participa ca

75 P. Cane and H. M. Kritzer (eds) (2012), The Oxford Handbook of Empirical Legal Research,
ISBN:9780199542475
76 Lofland, J., Snow, D., Anderson, L., and Lofland, L.H. (2006). Analyzing Social Settings: A

Guide to Qualitative Observation and Analysis, Belmont: Thomson Wadsworth.

© Victoria Folea, PhD 107(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

oricare altă persoană, observând ce se întâmplă77, 78. Acest lucru, însă, prezintă

riscul că subiecții la studiul de cercetare nu fi conștienți de faptul că participă la

un studiu și nici nu pot consimți să participe (sau nu), să dezvăluie informații

confidențiale sau nu. Când colectarea datelor depinde mai mult de informații

furnizate de juriști individuali (judecători, avocați, procurori), problemele de

acces la date și ratele de răspuns la întrebări se pot amplifica (The Oxford

Handbook of Empirical Legal Research, p. 603).

Literatura de etică juridică este plină de atenționări asupra modului în care

interesele comerciale pot să pună presiuni foarte mari pe marile firme de

avocatură (și în interiorul lor, asupra avocaților individuali), ceea ce poate duce

la diminuarea standardelor etice ale practicienilor în cadrul acelor firme. Marii

clienți pot cheltui resurse enorme, punând astfel presiuni foarte mari asupra

practicienilor. În plus, astfel de cazuri „mari” sunt complexe, antrenând o

multitudine de paradigme juridice contradictorii. Apare, astfel, conflictul între

păstrarea standardelor etice și apărarea cu orice preț a intereselor clientului.

Numeroase exemple din SUA și nu numai favorizează ideea că „marile firmele

de avocatură fac prea multe pentru clienții mari”75. O serie de scandaluri

financiare și de altă natură, cum ar fi cele care înconjoară prăbușirea Enron,

sistemul financiar­bancar din SUA, rolul avocaților în litigii privind tutunul, de

exemplu, toate ridică îngrijorări etice cu privire la avocații „de elită”, deoarece

dovezi provenind din cercetări empirice solide și imparțiale în această zonă

crucială sunt puține.

Există mai multe motive care ar putea explica acest lucru: abaterile etice sunt

protejate de confidențialitate și de lipsa unor anchete de investigare; interesele

77 Carlen, P. (1976). Magistratesʹ Justice, C.M. Campbell and P.N.P. Wiles (eds.), Law in
Society Series, London: Martin Robertson
78 Flemming, R.B., Nardulli, P.F., and Eisenstein, J. (1992). The Craft of Justice: Politics and

Work in Criminal Court Communities, Philadelphia: University of Pennsylvania Press

© Victoria Folea, PhD 108(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

puternice sunt bine protejate; orice analiză care demonstrează că astfel de

tranzacții nu respectă în totalitate standardele sunt extrem de contestabile75.

Studii de caz

7.7. Ce principii etice majore afectează cercetarea empirică în

domeniul dreptului ?

7.7.1. Consimțământul informat


Cele mai multe coduri și ghiduri etice profesionale și instituționale, naționale și

internaționale, pentru cercetare solicită ca, în afară de circumstanțe excepționale,

participanții să fie de acord să participe ca subiecți ai unui studiu înainte ca

acesta să înceapă. Acest consimțământ trebuie să fie bazat pe informații despre

studiu și voluntar. În majoritatea circumstanțelor, cercetătorii trebuie să ofere

potențialilor participanți informații despre scopul, metodele, cerințele, riscurile,

inconvenientele, disconforturile și posibilele rezultate ale cercetării, inclusiv

dacă și cum ar putea fi diseminate rezultatele cercetării. Ce se va întâmpla cu ei

și de ce? Cât timp va dura? Care sunt riscurile? Care sunt beneficiile potențiale?

În unele cazuri, furnizarea de informații pentru a asigura consimțământul

informat poate necesita timp și efort considerabil atât pentru cercetători, cât și

pentru participanții la cercetare. În alte cazuri, poate fi suficient ca potențialii

participanți să primească o listă a drepturilor lor și o serie de informații pe care

le pot solicita. În general, cercetătorii trebuie să înregistreze acordul

participanților la studiu. Cercetătorii trebuie să negocieze consimțământul cu

toate persoanele relevante (organizații, indivizi, grupuri sau comunități), pentru

© Victoria Folea, PhD 109(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

toate problemele relevante și, eventual, în orice moment relevant al studiului.

Mai mulți cercetători au susținut că acest consimțământ ar trebui să fie dinamic

și continuu, și nu limitat doar la începutul proiectului de cercetare. Unii autori

au descris consimțământul informat ca o acțiune autonomă, săvârșită în mod

intenționat, cu înțelegere și fără a controla influențele rezultate fie din

constrângere, fie din manipulare. Cu toate acestea, cercetătorilor le este greu să

evalueze dacă circumstanțele unui potențial participant le permit o astfel de

libertate. Drept consecință, procedurile speciale sunt adesea adoptate atunci

când se încearcă obținerea consimțământului din partea grupurilor vulnerabile.

Complexitățile consimțământului informat s­au dovedit deosebit de

problematice pentru cercetătorii angajați în cercetări false sau fabricate79.

Înșelăciunea (falsul, fabricarea datelor) ar putea compromite atât partea

informată, cât și cea voluntară a consimțământului. Cu toate acestea, unii

cercetători au susținut că nu trebuie obținut consimțământul în cazul în care

orice prejudiciu cauzat de lipsa consimțământului ar putea fi compensat de

beneficiul public obținut. Cercetătorii au avut, de asemenea, dificultăți în

procesul de revizuire a eticii atunci când au fost impuse procese de

consimțământ standardizate la nivel instituțional, care, de exemplu, impun

formulare excesiv de formale sau formulare semnate de consimțământ. Acest

lucru ar putea pune în pericol siguranța și autonomia participanților la cercetare,

calitatea cercetării, precum și integritatea procesului de consimțământ propriu­

zis.

Studii de caz.

79Israel, M., Hay, I. (2017) Good ethical practice in empirical research on law. Retrieved from
https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/54829/1/teaching_ethics.pdf

© Victoria Folea, PhD 110(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Participanții la cercetare pot, de exemplu, să consimtă pe baza faptului că

informațiile obținute despre aceștia vor fi utilizate numai de către cercetători și

numai în moduri specifice. Informațiile sunt private și sunt oferite voluntar

cercetătorului în confidențialitate, în schimbul unui posibil beneficiu nu foarte

mare. În timp ce participanții la cercetarea științelor sociale ar putea fi afectați de

modul incorect de colectare a datelor, deseori un pericol mai semnificativ îl

reprezintă ceea ce se întâmplă cu datele după ce au fost colectate.

7.7.2. Confidențialitatea
Atunci când oamenii permit cercetătorilor să îi investigheze, adesea negociază

condițiile pentru acord. Participanții la cercetare pot, de exemplu, să consimtă

pe baza faptului că informațiile obținute despre aceștia vor fi utilizate numai de

către cercetători și numai în moduri specifice. Informația este privată și este

oferită în mod voluntar cercetătorului în confidențialitate, în schimbul unui

posibil beneficiu minor.

În timp ce participanții la cercetarea științelor sociale ar putea fi afectați de

modul incorect de colectare a datelor, deseori un pericol mai semnificativ este

reprezentat de ceea ce se întâmplă cu datele după ce au fost colectate.

În unele proiecte de cercetare, negocierile privind confidențialitatea pot fi destul

de simple. Unii cercetători operează în contexte relativ previzibile în care

asigurările standardizate pot fi incluse într­o scrisoare de însoțire cu chestionar.

Cu toate acestea, alte studii se desfășoară în medii informale și imprevizibile, în

care acordurile trebuie să fie negociate cu indivizi și grupuri, și renegociate pe

parcursul unei lungi lucrări de cercetare empirică de teren. O complicație

suplimentară poate apărea dacă participantul are interese comerciale pe care

trebuie să le protejeze, și resursele materiale și expertiza pentru a se asigura că

© Victoria Folea, PhD 111(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

aceste protecții sunt stipulate în orice acord. Cu toate acestea, obligațiile de

confidențialitate nu pot fi considerate absolute și, în anumite situații ­ cum ar fi

atunci când cercetătorii descoperă o nedreptate gravă ­ ar trebui să aibă în vedere

dezvăluirea informațiilor primite unei anumite persoane sau grup, chiar dacă a

existat o garantare implicită sau explicită a confidențialității.

Deși nu toți participanții la cercetare ar putea dori să li se ofere sau chiar să

primească garanții de confidențialitate, majoritatea o fac. Cercetătorii sociali au

dezvoltat o serie de precauții metodologice în ceea ce privește colectarea,

analizarea și stocarea datelor, precum și strategii pentru a răspunde provocărilor

legate de confidențialitatea datelor lor80. Acestea includ:

� nu se înregistrează deloc nume și alte date sau se elimină numele și se identifică

detalii ale surselor din datele confidențiale în cea mai timpurie etapă posibilă

• disimularea numelui comunității în care a avut loc cercetarea jurisdicția

� să evite utilizarea sistemului de poștă sau telefon, astfel încât datele să nu poată

fi interceptate sau confiscate de poliție sau agenții de informații

7.7.3. Vătămare și beneficii


Este de așteptat ca cercetătorii să reducă la minimum riscurile de vătămare sau

disconfort pentru participanții la proiectele de cercetare (principiul non­

maleficenței). Deși prejudiciul este cel mai adesea gândit în termeni fizici, acesta

include, de asemenea, daune psihologice, sociale și economice ­ concepte foarte

familiare avocaților delictuali. Cercetătorii ar trebui să încerce să evite

impunerea chiar și riscului de rău altora.

80Israel, M. (2004) ‘Strictly Confidential? Integrity and the Disclosure of Criminological and
Socio­Legal Research’, British Journal of Criminology 44

© Victoria Folea, PhD 112(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Desigur, majoritatea cercetărilor implică un anumit risc, în general la un nivel

mai mare în magnitudine decât riscul minim pe care tindem să­l întâlnim în viața

noastră de zi cu zi81. Măsura în care cercetătorii trebuie să evite riscurile poate

depinde de gradul de risc (prevalență), precum și de gravitatea consecințelor

care pot decurge din acesta (magnitudine). Cercetătorii pot adopta strategii de

minimizare a riscurilor care ar putea implica monitorizarea participanților,

menținerea unei rețele de siguranță a profesioniștilor care pot oferi sprijin în

situații de urgență, excluderea persoanelor sau grupurilor vulnerabile de la

participare, luând în considerare dacă ar putea fi disponibile alternative cu risc

mai mic și anticipând și contracarând orice denaturare a rezultatele cercetării

care ar putea acționa în detrimentul participanților la cercetare.

O modalitate de a răspunde la posibilitatea de a face rău participanților este prin

încorporarea în planificarea și desfășurarea cercetării a membrilor din acele

comunități care fac obiectul studiului. În unele circumstanțe, se poate aștepta ca

cercetătorii să promoveze bunăstarea participanților sau să maximizeze

beneficiile pentru societate în ansamblu.

De exemplu, în cazul cercetărilor privind violența în familie, studiile ar putea

oferi suport emoțional și practic victimelor care oferă informații despre și

organizează accesul la servicii formale și informale, oferind feedback comunității

de studiu și agențiilor relevante și susținând sau angajându­se în susținere

legală.

Cercetarea care produce beneficii poate avea costuri. Este probabil să consume

resurse precum timpul și salariul cercetătorului sau timpul participanților. De

Freedman, B., Fuks, A. and Weijer, C. (1993) In Loco Parentis: Minimal Risk as an Ethical
81

Threshold for Research upon Children. Hastings Center Report 23

© Victoria Folea, PhD 113(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

asemenea, poate avea consecințe negative, provocând diverse vătămări. În

general, obligațiile de a nu face rău prevalează asupra obligațiilor de a face bine.

Cu toate acestea, pot exista circumstanțe în care acest lucru nu este cazul, cum ar

fi acele ocazii în care am putea produce un beneficiu major, provocând doar un

prejudiciu minor. Poate fi tentant să generalizăm exagerat obligațiile de

binefacere și non­maleficență pe baza principiilor dezvoltate. pentru a satisface

nevoile cercetării medicale. Într­adevăr, există mai multe coduri etice. Cu toate

acestea, cercetările întreprinse în științele sociale pot funcționa în mod legitim și

deliberat în detrimentul subiecților cercetării, dezvăluind și criticând rolul lor în

provocarea unui dezavantaj sau exploatări economice, politice sau culturale

fundamentale (Research Ethics Framework, 2005).

7.7.4. Integritatea cercetării


Cercetătorii au datoria profesională față de colegii lor de lucra cu onestitate și cu

integritate. Aceasta acoperă atât chestiuni legate de activitatea proprie a

cercetătorului, cât și studiile colegilor săi:

� onestitate intelectuală în propunerea, efectuarea și raportarea cercetării

� acuratețe în reprezentarea contribuțiilor la propunerile și rapoartele de

cercetare

� corectitudine în evaluarea colegială

� colegialitate în interacțiunile științifice, inclusiv comunicarea și partajarea

resurselor

© Victoria Folea, PhD 114(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7.7.5. Conflict de interese


Conflictele de interese apar în științele sociale atunci când: cercetătorii au

interese personale, financiare, politice și academice coexistente; și, există

potențialul ca un interes să fie favorizat față de altul care are o legitimitate egală

sau chiar mai mare, într­un mod care ar putea face ca alte persoane să se simtă

înșelate sau înșelate.

Astfel de conflicte au fost cel mai bine explorate în literatura biomedicală, unde

universitățile obțin beneficii financiare din industrie prin finanțarea cercetării,

consultanțe, redevențe sau prin deținerea de acțiuni la companii. În unele ocazii,

aceștia au efectuat cercetări de calitate mai slabă și mai puțin deschise pentru

evaluarea colegială.

Cercetătorii care folosesc instrumente calitative (interviu, focus group) folosesc

adesea conflictele de interese pentru a descrie conflictele de rol ­ în care relațiile

lor cu participanții (subiecții) la cercetare implică roluri multiple ca cercetători,

precum și poate ca profesori, medici, activiști, colegi sau prieteni. Acest lucru se

poate întâmpla oriunde cercetătorii sunt încorporați în interiorul proiectului de

cercetare, în special în cercetarea de acțiune. În astfel de circumstanțe, poate fi

deosebit de dificil să se negocieze consimțământul informat, să se păstreze

confidențialitatea, să se evite prejudiciile și să se convingă comitetele de etică ale

cercetării că relația de cercetare nu a fost exploatatoare. Unele propuneri de

cercetare acceptabile din punct de vedere etic ar putea fi blocate în procesul de

revizuire a eticii din cauza, de exemplu, a dorinței instituției care efectuează

verificarea de a evita acțiunile în justiție.

© Victoria Folea, PhD 115(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7.8. Cum putem răspunde problemelor etice?

7.8.1. Dilema etică


Pot exista cazuri și situații în care există conflicte între etică și morală atunci când

propriile valori și credințe ale unui individ vin în dezacord cu principiile etice

ale profesiei sau instituției. Exemple pot fi găsite în medicină sau în drept: un

avocat ar trebui să­și apere clientul, chiar dacă știe că acesta este vinovat; un

medic nu poate eutanasia un pacient, deși poate crede personal în dreptul unei

persoane de a muri. Există cazuri în care o persoană poate urma principiile etice

stabilite de profesia sau instituția sa, deși nu are moralitate ca individ.

Dimpotrivă, o persoană poate decide să nu ia în considerare codul etic al

profesiei sau instituției sale, dacă acestea contravin propriilor sale valori morale.

O dilemă etică se întâmplă atunci când trebuie luată o decizie între două

opțiuni posibile, ambele dificile și inacceptabile din punct de vedere etic. Ca

exemple de dileme etice pot fi menționate în cadrul tranzacționării (folosind

cunoștințe interne pentru propriul profit) sau vânzarea către un client a unui

produs care este mai scump (sau are o calitate mai scăzută) pentru propriul dvs.

câștig.

Dilemele etice sunt greu de rezolvat, deoarece în majoritatea cazurilor implică

conflicte. Atunci când vă confruntați cu o dilemă etică, ar putea fi util să luați în

considerare câteva instrumente care pot ajuta la luarea deciziilor. Un astfel de

instrument poate fi „testul legal”. Dacă selectați una dintre opțiuni, este încălcată

legea? Care sunt consecințele? Trebuie reținut faptul că încălcarea legii are

consecințe mult mai dure decât nerespectarea principiilor etice (deși în multe

cazuri coincid). Un alt instrument care ajută la luarea deciziei într­o dilemă etică

se numește „testul de pe prima pagină”. Cum te­ai simți dacă decizia și acțiunile

tale apar în ziarul de mâine? Sau în social media? Presiunea socială reprezintă în

© Victoria Folea, PhD 116(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

multe cazuri un puternic factor de descurajare. În cele din urmă, un al treilea

instrument care poate fi utilizat atunci când se confruntă cu o dilemă etică se

numește „ce ar crede mama mea?”. Poate părea amuzant, cu toate acestea, mulți

oameni se referă la valori și norme dezvoltate și aplicate la o vârstă fragedă de

educație, cultură și / sau religie.

7.8.2. Triunghiul deciziei etice


În 2007, Svara a publicat a doua ediție a cărții sale privind combaterea corupției

prin utilizarea principiilor etice în luarea deciziilor, „Triunghiul etic”82, 83


.

Triunghiul etic introdus de Svara nu este neapărat un instrument definitiv în

luarea deciziilor, însă poate ajuta la evaluarea situației și la furnizarea unui cadru

logic pentru procesul decizional. Triunghiul etic a fost conceput de Svara pentru

a fi folosit de indivizi, totuși a fost folosit în situații și contexte mai complexe.

Triunghiul etic se referă la trei abordări principale în procesul decizional:

Principii, consecințe și virtuți83.

82 Svara, J. (2007). In Combating Corruption, Encouraging Ethics: A Practical Guide to


Management Ethics (2nd ed.). Retrieved from http://thesimonscenter.org/wp­
content/uploads/2018/08/Special­Report­pg55­61.pdf
83 Higashi, R. S. (2018). Shaping Small Unit Ethics. Retrieved from

http://thesimonscenter.org/wp­content/uploads/2018/08/Special­Report­pg55­61.pdf

© Victoria Folea, PhD 117(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

(Sursa: 82, 83)

Când se confruntă cu o dilemă etică, triunghiul etic este aplicat în procesul

decizional, urmând un set de pași conturați de Kem pentru comanda militară83,


84
. Primul pas folosind modelul triunghiului etic este de a evalua dilema etică din

punctul de vedere al bunului contra răului, greșitului versus corect. De exemplu,

cele două opțiuni prezentate de dilema etică pot fi luate în considerare în termeni

de adevăr vs loialitate, pe termen scurt vs. pe termen lung, individual vs. grup

(Kem, 2016). Al doilea pas al modelului de decizie este evaluarea celor două

opțiuni și identificarea acțiunilor (soluțiilor) posibile pentru fiecare caz.

Al treilea pas în modelul de decizie al triunghiului etic este analizarea fiecărei

acțiuni potențiale din trei perspective: Etica bazată pe principii; Etica bazată pe

consecințe și etica bazată pe virtuți84. Abordarea „Principiilor” se referă la legile

și regulile și obligațiile care există, „testul legal” menționat anterior. Ce legi

există pentru acea situație specifică? Ce se întâmplă din punct de vedere al legii

atunci când alegeți o opțiune decât cealaltă? Această abordare ar trebui să ia în

considerare și obligațiile morale ale unui individ: Care sunt obligațiile mele

morale?

Abordarea „Consecințe” ia în considerare rezultatele anumitor acțiuni

întreprinse pentru fiecare opțiune a dilemei etice. Cine câștigă și cine pierde?

Principiul etic în această abordare este de a lua în considerare binele mai mare,

adică luarea deciziei care generează cel mai mare bine pentru cel mai mare

număr de oameni84. Abordarea „Virtuților” insistă asupra luării deciziilor bazate

pe anumite valori și moravuri dezvoltate prin educație, tradiție, cultură și / sau

religie. Un aspect al acestei abordări poate fi privit ca rușinea sau presiunea

84Kem, J. (2016). Ethical Decision Making: Using the ‘Ethical Triangle. Presented at the 2016
CGSC Ethics Symposium, Fort Leavenworth, USA. Retrieved from
http://thesimonscenter.org/wpcontent/uploads/2018/08/Special­Report­pg55­61.pdf

© Victoria Folea, PhD 118(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

socială atunci când iau o anumită decizie: „Ce se întâmplă dacă acțiunea mea

apare în știrile de mâine?” Un alt aspect al acestei abordări face apel la propriul

set de norme și valori ale individului: „Ce ar crede mama mea?”84.

Următorul pas după evaluarea acțiunilor posibile pentru o dilemă etică prin

lentilele celor trei sisteme ale triunghiului etic este de a verifica dacă este

disponibilă o altă soluție, neidentificată deja. Dacă nu, ar trebui să se aleagă un

anumit curs de acțiuni, care sunt apoi implementate83, 84, 85.

7.8.3. Cum putem răspunde la problemele etice?


Cum pot cercetătorii să decidă ce să facă atunci când li se prezintă o dilemă etică?

Majoritatea dificultăților etice ar putea fi rezolvate prin trimiterea la unul dintre

cele trei principii formulate inițial ­ integritate, bunăvoință/binefacere și datoria

față de ceilalți și de societate ­ și care stau la baza majorității codurilor de etică a

cercetării. Cu toate acestea, pot apărea dileme grave dacă devine necesară

încălcarea unui principiu de bază pentru a satisface nevoile unui alt principiu.

În astfel de situații, luarea deciziilor poate fi bazată pe aprecierea ambelor

abordări normative ale comportamentului. Abordarea teleologică sau

consecvențială se concentrează pe consecințele practice ale acțiunilor, în timp ce

abordările deontologice resping accentul pe consecințe și sugerează în schimb că

anumite acte sunt bune în sine, prin ele însele. Aceste două poziții stau la baza

unei strategii pentru a face față dilemelor etice rezumate în continuare.

Etape pentru rezolvarea unei dileme etice:

� Identificarea problemelor, identificarea părților

85Martinez, K., & Martinez, M. (2017). Application of the Ethical Triangle in the 2014 Ebola
Epidemic: A Case Study. InterAgency Journal, 8(4), 34–46. Retrieved from
http://thesimonscenter.org/wpcontent/uploads/2017/11/IAJ­8­4­2017­pg34­46.pdf

© Victoria Folea, PhD 119(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� Identificarea opțiunilor

� Considerarea consecințelor

� Analizarea opțiunilor în termeni de valori morale

� Luarea propriilor decizii și acționarea responsabilă

� Evaluare

Identificarea problemelor, identificarea părților


Dilemele etice sunt de multe ori complexe, așa că primul pas este identificarea

naturii problemei. De asemenea, este important să recunoaștem diferitele părți

interesate implicate: cine va fi afectat și cum? Ne­am putea gândi la părțile

interesate din grupuri mai mari, începând mai întâi cu cele afectate imediat de o

situație sau decizie; instituțiile relevante (de exemplu, universitate, angajator,

sponsor); comunitățile de cercetători în științe sociale; și în cele din urmă

societatea în largul său.

Identificarea opțiunilor
Cercetătorii pot fi capabili să răspundă problemelor etice într­o serie de moduri

și este important ca posibilitățile să nu fie eliminate în mod prematur.

Luarea în considerare a consecințelor


Cercetătorii ar trebui să ia în considerare gama de consecințe pozitive și negative

asociate fiecărei opțiuni: cine sau ce va fi ajutat? Cine sau ce va fi rănit? Ce tipuri

de beneficii și daune sunt implicate și care sunt valorile lor relative? Care sunt

implicațiile pe termen lung ale oricărei decizii? Care opțiune produce cea mai

bună combinație de maximizare a beneficiilor și minimizare a daunelor?

© Victoria Folea, PhD 120(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Analizarea opțiunilor din punct de vedere al valorilor morale


Cercetătorii trebuie să examineze opțiuni conforme principiilor morale precum

onestitatea, încrederea, autonomia individuală, corectitudinea, egalitatea și

recunoașterea vulnerabilității sociale și de mediu. În unele cazuri, unele principii

pot fi considerate mai importante decât altele.

Luarea propriilor decizii și acționarea responsabilă


Este important ca principiile și consecințele să fie integrate în mod uniform

astfel, încât să se poată ajunge la o decizie independentă, informată, bine

argumentată și justificabilă. Cu toate acestea, este posibil ca toate opțiunile să

producă consecințe nefaste sau principii etice nerespectate. În cele din urmă, s­

ar putea să ne trebuiască să alegem cel mai mic dintre mai multe rele. Poate fi

util să folosim cazuistica pentru a clarifica natura conflictului etic, prin analogii:

există precedente ­ cum au fost tratate alte cazuri similare și care au fost

rezultatele; este problema similară sau diferită de altele similare; ce se întâmplă

dacă anumite elemente sau indivizi din scenariu au fost schimbați sau dacă miza

a fost mai mare sau mai mică? Mai multe instrucțiuni pot fi folosite pentru a

reflecta asupra acțiunii care urmează să fie adoptată: mă voi simți confortabil

spunând unui membru apropiat al familiei, cum ar fi mama mea sau tată ce am

făcut; cum m­aș simți dacă acțiunile mele ar atrage atenția presei; cum m­aș simți

dacă copiii mei ar urma exemplul meu și comportamentul meu cel al unei

persoane înțelepte și virtuoase?

Evaluare
Datorăm disciplinei noastre, colegilor noștri și tuturor celor care sunt afectați de

cercetările din domeniul nostru să reflectăm asupra modului în care a apărut

dilema cu care ne­am confruntat.

© Victoria Folea, PhD 121(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

7.9. Probleme emergente în etică

Pe măsură ce mediul în care se desfășoară cercetarea evoluează, asistăm la

schimbări în provocările etice cu care se confruntă cercetătorii. Cercetătorii

sociali sunt din ce în ce mai interesați de cercetările internaționale și bazate pe

internet. Ambele au fost identificate ca fiind probleme semnificative în prezent.

Conduita în cercetare și guvernanța cercetării ridică probleme semnificative

pentru cei care efectuează investigații în afara jurisdicțiilor lor de origine, care

asigură finanțare din surse care necesită o revizuire etică în conformitate cu

regimul aplicabil în jurisdicția în care va avea loc cercetarea.

Există complicații care ar putea apărea, de exemplu, din posibilitățile de riscuri

crescute atât pentru cercetători, cât și pentru participanți, din concepții diferite

ale drepturilor și prejudiciului (Montgomery, 2007). De exemplu, criminologii

au devenit din ce în ce mai interesați de internet fie ca instrument de cercetare,

fie ca studiu în sine. Deși multe dintre problemele etice pe care le­am discutat

deja sunt la fel de relevante online, cercetătorii ar putea avea nevoie să găsească

noi modalități de a răspunde la acestea. De exemplu, cercetarea mediată de

internet pune probleme deosebite în verificarea identităților și a statutului

participanților, furnizarea de informații sau redactarea datelor86.

Utilizarea informațiilor care se găsesc în domeniul public nu este considerată a

fi colectare de date și, prin urmare, nu este supusă controlului de către un comitet

de etică al cercetării. Deci, datele obținute de la avizierele publice și de la site­

urile web publice sunt probabil încadrate în această categorie. Cu toate acestea,

e­mailurile personale și schimburile din cadrul camerelor de chat închise sunt

mai susceptibile de a fi interpretate ca private și utilizarea datelor de pe aceste

86British Sociological Association (2002) Statement of Ethical Practice for the British
Sociological Association. http://www.britsoc.co.uk

© Victoria Folea, PhD 122(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

site­uri ar necesita, în general, consimțământul informat al participanților. Există

susținători ai cercetării sub acoperire pe internet atunci când prejudiciul cauzat

de nerespectarea confidențialității, de exemplu, a unui anumit grup violent

poate fi compensat de beneficiile publicității și închiderii activităților lor (Glaser

și colab., 2002 ).

7.10. Recomandări etice pentru cercetare

7.10.1. Recomandări generale pentru cercetarea etică


Asociația Psihologică Americană (APA), utilizată ca referință de multe

organisme internaționale de reglementare în ceea ce privește etica cercetării,

afirmă cinci principii pentru etică în știință și cercetare87. Tabelul următor

detaliază aceste principii pe baza recomandărilor APA (ibid).

Tabel. Cinci recomandări etice APA pentru cercetare

Recomandare APA Detalii

1. Clarificarea ­ Clarificare cu privire la autor și contribuția la


proprietății muncă.
intelectuale ­ Autorul unei lucrări trebui să demonstreze
contribuția lui reală.
­ Contribuțiile minore trebuie confirmate în text (un
paragraf distinct la începutul sau la sfârșitul
lucrării) sau într­o notă de subsol.

2. Clarificarea rolurilor ­ Există diferite roluri în cercetare, de ex. cercetător,


participanți la cercetare, supervizor, studenți etc.
­ În cadrul unui proiect de cercetare, diferitele roluri
ar trebui clarificate de la început, cu un set clar de

87 Smith, D. (2003). Five principles for research ethics. APA, 34(1), 56–60. Retrieved from

https://www.apa.org/monitor/jan03/principles

© Victoria Folea, PhD 123(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Recomandare APA Detalii

limitări, drepturi, obligații și responsabilități pentru


fiecare rol

3. Utilizarea ­ Subiecții cercetării ar trebui să participe voluntar


consimțământului la studii și experimente.
informat ­ Participanții la cercetare ar trebui să fie
întotdeauna informați despre studiul la care
participă, și anume despre:
Scopul cercetării, durata și procedurile sale
Dreptul participanților de a refuza participarea și de
a se retrage
Riscuri potențiale sau efecte adverse
Beneficii de cercetare prospectivă Limite de
confidențialitate a datelor (codificarea, partajarea,
arhivarea datelor)
Stimulente pentru participare

4. Respectarea ­ Participanții la cercetare ar trebui să fie liberi să


confidențialității și a aleagă ce informații personale dezvăluie și modul în
intimității care aceste informații ar trebui să fie dezvăluite
terților.
­ Limitele confidențialității ar trebui discutate cu
participanții la cercetare, adică modul în care vor fi
utilizate datele lor și ce se va face cu datele cercetării
(materiale, informații, fotografii, audio, înregistrări
video).
­ Participanții ar trebui să fie de acord a priori cu
privire la limitele stabilite de confidențialitate și
confidențialitate.
­ Cercetătorul ar trebui să ia măsuri de precauție
pentru ca datele colectate să fie păstrate în
siguranță:
Datele și înregistrările confidențiale sunt stocate
într­o zonă securizată, cu acces limitat la acestea.
Pentru a asigura o protecție maximă, facilitățile de
stocare nu ar trebui să fie conectate la internet.
Datele ar trebui să fie dez­identificate, adică
informațiile de identificare ar trebui să fie șterse sau

© Victoria Folea, PhD 124(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Recomandare APA Detalii

ascunse (codificarea datelor pentru a ascunde


identitățile)
Dezvăluirea către terți care nu au legătură directă
cu studiul de cercetare ar trebui evitată

5. Respectarea ­ Cercetătorii ar trebui să respecte standardele etice


codurilor și generale și instituționale.
procedurilor etice

Aceste cinci recomandări etice principale ale APA se bazează și includ toate

principiile etice pentru știință și cercetare.

Deși repetă cele cinci principii principale menționate mai sus, codurile etice în

cercetarea de orice tip ar trebui să includă o listă foarte generală de orientări

etice88 :

� Adevăr, onestitate, deschidere. Cercetarea ar trebui să creeze noi

cunoștințe și ar trebui să fie sinceră, deschisă, cu integritate.

� Libertate în alegerea subiectelor de cercetare, metodologie, publicarea

rezultatelor.

� Calitate. Cercetarea ar trebui să fie de înaltă calitate. Cercetătorii ar trebui

să aibă competența și expertiza necesare.

� Consimțământul informat voluntar. Participanții la cercetare ar trebui să

participe voluntar la un studiu și ar trebui să fie informați cu privire la

diferitele aspecte ale acestuia.

� Confidențialitate. Participanții la cercetare ar trebui să aibă dreptul de a

avea confidențialitatea datelor lor personale.

88NNCRE­Norwegian National Committees for Research Ethics. (2014, September 24). General
Guidelines for Research Ethics. Retrieved from https://www.etikkom.no/en/ethical­guidelines­
forresearch/general­guidelines­for­research­ethics/

© Victoria Folea, PhD 125(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� Imparţialitate. Rolurile din timpul unui proces de cercetare ar trebui

clarificate de la început.

� Integritate. Cercetătorul nu ar trebui să fabrice sau să falsifice date, ar

trebui să evite conduita necorespunzătoare.

� Responsabilitatea instituțională. Nu numai cercetătorul, ci și organizația

de cercetare ar trebui să respecte standardele etice.

� Colegialitate. Cercetătorii ar trebui să se comporte într­un mod respectuos

față de colegi și colegi în ceea ce privește proprietatea și partajarea datelor,

autorul, publicarea, evaluarea colegială și cooperarea.

� Disponibilitatea rezultatelor. Rezultatele cercetării ar trebui să fie

deschise, disponibile, pentru a permite verificarea și dialogul.

� Responsabilitate socială. Cercetarea ar trebui să fie în beneficiul

participanților la cercetare (nu ar trebui să le provoace daune), mediului

și societății.

7.10.2. Recomandări etice importante


Există multe standarde etice emise de diferite organisme de reglementare, la

nivel național și internațional. De asemenea, există întrebări privind prioritizarea

între etică sau reglementare: care dintre ele este mai importantă?

Cercetătorii empirici se confruntă cu două dificultăți distincte. Pe de o parte, ei

trebuie să dezvolte modalități de lucru care pot fi considerate etice, iar pe de altă

parte trebuie să îndeplinească cerințele autorităților de reglementare a eticii

cercetării fără a compromite conduita etică. Acestea nu sunt întotdeauna același

lucru. În cel mai bun caz, comitetele de etică și codurile etice ale cercetării ajută

cercetătorii să răspundă la problemele etice. Din păcate, însă, există o literatură

© Victoria Folea, PhD 126(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

internațională considerabilă89, 90, 91, 92


care arată cum o cercetare etică poate fi

compromisă de cerințele procedurale birocratice, în special atunci când

„cercetătorii văd etica ca o combinație de obstacol în cercetare, exerciții standard,

joc birocratic și obiect artificial lipsit de sens”93. Cele două cerințe ­ nevoia noastră

de a ne comporta etic și cea de a satisface cerințele de reglementare ­ trebuie să

funcționeze simultan pe parcursul întregului proces de cercetare. Pentru un

cercetător, procesul formal de revizuire a eticii oferă atât dezavantaje, cât și

avantaje: poate restricționa în mod nerezonabil conduita etică, dar ar putea oferi

și un mecanism semnificativ pentru stimularea reflecției asupra

comportamentului etic. Din păcate, această oportunitate nu este întotdeauna

folosită și, după ce a primit aprobarea comisiei (autorităților)94 de reglementare,

unii cercetători par să creadă că timpul pentru reflecție etică s­a încheiat. Cu toate

acestea, indiferent cât de bine organizați sunt, indiferent cât de bine și­au

pregătit proiectul de cercetare și indiferent cât de corect se comportă, cercetătorii

vor trebui să se confrunte cu o varietate de dileme etice neprevăzute odată cu

începerea studiului lor.

89 Bosk, C.L. and De Vries, R.G. (2004) ‘Bureaucracies of mass deception: Institutional Review
Boards and the ethics of ethnographic research’, Annals of the American Academy of Political
and Social Science595, September
90 Israel, M. (2004) Ethics and the Governance of Criminological Research in Australia: A Report

for the New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research.
91 Lewis, G., Brown, N., Holland, S. and Webster, A. (2003) A review of ethics and social science

research for the Strategic Forum for the Social Sciences. Summary of the Review. York: Science
and Technology Studies Unit
92 Social Sciences and Humanities Research Ethics Special Working Committee (2004) Giving

Voice to the Spectrum (online). Ottawa: Interagency Advisory Panel on Research Ethics.
Available:http://www.pre.ethics.gc.ca/english/workgroups/sshwc/SSHWCVoiceReportJune200
4.pdf
93 Holbrook, A. (1997) Ethics by Numbers? An Historian’s Reflection of Ethics in the Field. In

Bibby, M. (ed.) Ethics and Education Research, Review of Australian Research in Education, no.
4, Coldstream Vic.: Australian Association for Research in Education
94 https://www.juridice.ro/408626/intrebare­preliminara­cu­privire­la­cerintele­referitoare­la­

independenta­autoritatilor­nationale.html

© Victoria Folea, PhD 127(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Luarea în considerare a principiilor etice nu este niciodată încheiată. Cercetătorii

empirici mai experimentați se pot baza pe cunoștințele lor despre modul în care

aceștia și colegii lor au dezvoltat planuri de cercetare, au interpretat chestiuni

etice care pot apărea, s­au angajat în comitetele de etică ale cercetării și au

gestionat practicile negocierii eticii în domeniu. Încă de la începutul studiului

lor, cercetătorii pot anticipa multe dintre problemele care se pot întâmpla în

cercetarea lor, precum și problemele cu care se pot confrunta cu munca propusă

acceptată de un comitet de etică al cercetării. Prin comparație cu cercetătorii

tineri, cercetătorii experimentați pot avea o putere mai mare de negociere cu

autoritățile de reglementare, chiar dacă nu totdeauna. Cercetătorii empirici mai

experimentați știu că etica și integritatea trebuie să fie integrate încă de la început

într­un proiect, sunt dezvoltate pe parcursul studiului și continuă după

încheierea colectării datelor.

a. Reglementarea eticii la nivel național


Oamenii de știință și, în general, profesioniștii sunt cuprinși într­o rețea încurcată

de coduri profesionale și cerințe instituționale neuniforme. Există o multitudine

de coduri de etică în sectoare și domenii sociale și economice, de asemenea

pentru companii și organizații individuale. Marea majoritate a universităților au

comisii de etică pentru a investiga chestiune legate de integritate academică.

b. Reglementarea eticii la nivel internațional


Începând din 2005, Comisia Europeană a susținut o mai mare integrare și

coerență în abordările de reglementare ale eticii cercetării. Prin Declarația

© Victoria Folea, PhD 128(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

EUREC (2005), Comisia Europeană a înființat rețeaua europeană de comitete în

cercetare etică95 (European Network of Research Ethics Committees ­ EUREC).

Această rețea are scopul de a facilita schimbul de cunoștințe, de a desfășura

cercetări legate de etică, de a disemina materiale didactice de etică între membri

și de a fi implicată în discuții cu Comisia Europeană cu privire la implementarea

locală a directivelor (European Commission, 2005).

Un exemplu de proiect european foarte util din perspectiva eticii în cercetări

sociale este RESPECT, un proiect al Programului de tehnologii al societății

informaționale al Comisiei Europene, realizat de Institutul pentru Studii privind

Ocuparea Forței de Muncă (UK)96.

Obiectivul acestui proiect a fost de a crea un set de orientări etice și profesionale

care să servească drept cod pentru cercetarea socio­economică în întreaga

Europă. Acest cod funcționează ca un ajutor pentru luarea deciziilor, mai

degrabă decât ca un cod prescriptiv. Liniile directoare ­ destinate să amestece

conținutul codurilor existente, împreună cu cerințele legale actuale ale Uniunii

Europene ­ se bazează pe trei principii:

� respectarea standardelor științifice

� respectarea legii

� evitarea daunelor sociale și personale

(Institute for Employment Studies, 2004).

Codul RESPECT nu a fost creat pentru a înlocui codurile etice profesionale

existente și emergente, ci este destinat să servească în schimb ca o sursă care ar

putea ajuta la îmbunătățirea codurilor existente sau ca un ajutor pentru

95http://www.eurecnet.org/index.html
96RESPECT, European Union ­ Professional and Ethical Codes for Technology­related Socio­
Economic Researchhttp://www.respectproject.org/main/index.php

© Victoria Folea, PhD 129(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

organizațiile care dezvoltă noi coduri. Poate că cea mai interesantă este totuși

intenția ca Codul să sprijine dezvoltarea unui mediu comun de cercetare

internațional cu standarde transparente și convenite universal96.

Recomandări UNESCO privind știința și cercetătorii științifici


Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a

adoptat în noiembrie 2017 o Recomandare privind standardele etice în știință și

cercetare97. Recomandarea ar trebui să fie pusă în aplicare de toate statele

membre UNESCO, iar punerea sa în aplicare este monitorizată de UNESCO la

fiecare patru ani.

Recomandarea UNESCO definește termenii de „știință”, „științe”, „tehnologie”,

„cercetare și dezvoltare”, „cercetare științifică”, „cercetător științific”. Se aplică

tuturor cercetătorilor științifici; toți tehnicienii, personalul de sprijin și studenții;

toate instituțiile responsabile cu cercetarea și dezvoltarea (cum ar fi educația

științifică, comunicarea științifică, reglementarea și politica, finanțarea,

evaluarea colegială, publicarea științifică)97.

Conform acestei recomandări97, țările ar trebui să își stabilească și să își

consolideze capacitățile de cercetare științifică, umană și instituțională, prin:

� promovarea cercetării și dezvoltării în toate domeniile societății, finanțate

din surse publice, private și non­profit;

� dotarea cu personalul, instituțiile și mecanismele necesare dezvoltării și

punerii în practică a politicilor naționale de știință, tehnologie și inovare;

97UNESCO. (2018). Recommendation on Science and Scientific Researchers (39). Retrieved


from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116

© Victoria Folea, PhD 130(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� consolidarea culturii științifice, a încrederii publice și a sprijinului pentru

științe în întreaga societate, în special printr­o dezbatere democratică

informată cu privire la producția și utilizarea cunoștințelor științifice

� dialog între comunitatea științifică și societate

� stabilirea mijloacelor adecvate pentru abordarea eticii științei și a utilizării

cunoștințelor științifice și a aplicațiilor sale

� înființarea, promovarea și sprijinirea comitetelor de etică independente,

multidisciplinare și pluraliste, pentru a evalua problemele etice, juridice,

științifice și sociale relevante legate de proiecte de cercetare care implică

ființe umane

� încurajarea dezbaterii, educației și conștientizarea publicului în dezbateri

etice

� utilizarea cunoștințelor științifice și tehnologice în luarea deciziilor și

dezvoltarea de politici

Codul european de conduită pentru integritatea cercetării


În 2017, academiile naționale europene de științe și științe umaniste, prin

asociația lor ALLEA (All European Academies), în cooperare cu Comisia

Europeană, au emis Codul european de conduită pentru integritatea cercetării98 .

Codul european de conduită integrează problemele etice recunoscute de

Comisia Europeană în 2013 în ceea ce privește protecția datelor și

confidențialitatea; consimțământ informat; cercetări asupra embrionilor umani;

dublă utilizare; cercetare pe animale; și cercetarea care implică țările în curs de

98ALLEA. (2017). The European Code of Conduct for Research Integrity. Retrieved from
http://www.allea.org/wpcontent/uploads/2017/03/ALLEA­European­Code­of­Conduct­for­
Research­Integrity­2017­1.pdf

© Victoria Folea, PhD 131(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

dezvoltare99 . De asemenea, ia în considerare Directiva UE privind protecția

datelor cu caracter personal (GDPR), emisă de Comisia Europeană în 2016.

Codul european de conduită pentru integritatea cercetării stabilește patru

principii etice principale în cercetare97:

­ Fiabilitate în ceea ce privește proiectarea cercetării, metodologia cercetării,

analiza datelor și utilizarea datelor.

­ Onestitate în efectuarea cercetării și în comunicarea rezultatelor cercetării.

­ Respect pentru colegi, participanți la cercetare, societate și mediu.

­ Responsabilitatea pentru coordonarea, formarea și supravegherea cercetării.

Codul european de conduită stabilește, de asemenea, bune practici în cercetarea

mediului de cercetare; instruire, supraveghere și mentorat; proceduri de

cercetare; garanții; practici de date și gestionarea datelor; lucru colaborativ;

publicare și diseminare; și revizuirea, evaluarea și editarea lucrărilor de

cercetare97.

7.11. Studii de caz – Etica în cercetări socio­juridice

99European Commission. (2013). Ethics for researchers. Retrieved from


https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethicsfor­researchers_en.pdf

© Victoria Folea, PhD 132(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea a II­a – Materiale suplimentare pentru studiu

Ethics Research ­ http://www.law.uct.ac.za/ethics­research

Research Ethics in Legal Writing: Challenges for Empirical Research ­

https://pdxscholar.library.pdx.edu/ling_fac/54/

Ethical Obligations: Performing AdequateLegal Research and Legal Writing ­

https://core.ac.uk/download/pdf/51081788.pdf

Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities ­

https://graduateschool.nd.edu/assets/21765/guidelinesresearchethicsinthesocial

scienceslawhumanities.pdf

Research Ethics ­ https://www.law.ox.ac.uk/centres­institutes/centre­socio­

legal­studies/research­ethics

© Victoria Folea, PhD 133(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea a II­a – Subiecte pentru autoverificare și evaluare

1. Ce este etica? (p. 78)

2. Ce este etica profesiilor juridice? (p. 81)

3. Care sunt cele 10 principii etice generale? (p. 86)

4. Care sunt principiile etice care se aplică cercetătorilor din orice domeniu? (p.

87, Tabel – „Comportament etic al cercetătorilor”)

5. Care sunt tipurile de abateri etice în cercetare? (p. 105­106, Tabel – prima

coloană)

6. Care sunt principiile etice în domeniul dreptului? (vezi Cuprins, 7.7.1 – 7.7.5)

7. Ce este o dilemă etică? (p. 116)

© Victoria Folea, PhD 134(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea a III­a

Elaborarea lucrării de cercetare (disertație)

© Victoria Folea, PhD 135(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

8. Elaborarea lucrării de disertație

Partea a III­a analizează câteva elementele practice ale scrierii disertației, și în

general a oricărei lucrări de cercetare juridică, socio­juridică sau comparativă.

Teza (de dizertație, de doctorat) este o lucrare scrisă, bazată pe cercetări originale

(adică proprii, noi), necesară la finalizarea studiilor de masterat (sau de

doctorat).

Studenții își pot alege singuri subiectul tezei sau pot fi îndrumați în acest sens

de profesorul coordonator. Studenții au obligația de a decide asupra

problemelor relevante în cadrul subiectului ales, de a localiza sursele de

literatură necesare. Dizertația este în esență un argument, prin urmare, în

introducere studenții trebuie să arate ce vor investiga, de ce subiectul merită

investigat și cum vor încerca să îl investigheze. Trebuie ținut seama de faptul că,

la o dizertație, comisia de examinare nu este interesată (foarte mult) de

cunoștințe generale despre un domeniu, ci de argumentul care este dezvoltat și

dezbătut în dizertație.

La început ar putea fi util să reflectați câteva minute, notând răspunsul la

întrebarea „care este scopul dizertației mele?”. Acest exercițiu vă ajută la

concentrarea asupra sarcinii și procesului care trebuie elaborat. De exemplu, vă

puteți imagina cum diferă scrierea tezei de dizertație față de cea de licență, ce

tipuri de activități trebuie să faceți, ce sprijin puteți obține (profesor, bibliotecă,

altcineva), cât timp intenționați să folosiți pentru colectarea datelor și

informațiilor, cât timp vă alocați pentru scriere, etc.

© Victoria Folea, PhD 136(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Completarea cu succes a unei lucrări de disertație este o bună oportunitate prin

care studenții pot100:

� Să dezvolte independent o parte substanțială a unui studiu academic

� Să aprofundeze un subiect relevant și interesant

� Să se specializeze într­un domeniu

� Să poată explora literatura existentă într­un anumit domeniu

� Să dezvolte abilitățile în găsirea, selectarea și analiza critică a informațiilor

� Să dezvolte abilitățile în luarea deciziilor, gestionarea sarcinilor și

rezolvarea problemelor

� Să își perfecționeze abilitățile în rezumarea și prezentarea concluziilor

Prin urmare, elaborarea lucrării de disertatie (cercetarea, scrierea) facilitează

dobândirea următoarelor competențe100:

� Independență (în ceea ce privește controlul asupra subiectului disertației)

� Implicare personală (în termeni de angajament și responsabilitate

personală)

� Timpul (în termeni de management și gestionare atentă)

� Management personal și motivație (în ceea ce privește necesitatea de a

adopta strategii adecvate)

� Căutarea literaturii (mai extinsă și, prin urmare, mai complicată; de

asemenea, în raport cu necesitatea menținerii de înregistrări exacte ale

tuturor referințelor)

100 Stella Cottrell, The Study Skills Handbook, (London: Palgrave MacMillan, 2003)

© Victoria Folea, PhD 137(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

� Prezentare (în ceea ce privește necesitatea editării și corectării textului și, 

de  asemenea,  respectarea  cerințelor  relevante  privind  redactarea  și 

depunerea disertațiilor finalizate) 

8.1. Alegerea temei de disertație

Alegerea temei de disertație se bazează, în general, pe două strategii, care nu se 

exclud reciproc. Vă puteți alege întâi  coordonatorul, în funcție de compatibilități 

și afinități personale, și/sau vă puteți subiectul disertației și apoi coordonatorul 

(sau din lista generală de teme oferită de acesta). Indiferent de abordarea dvs, 

subiectul  disertației  trebuie  să  fie  unul  interesant  pentru  dvs  și  care  poate  fi 

cercetat. Este posibil ca la început să aveți multe întrebări și idei privind subiectul 

lucrării  de  disertație,  și  poate  părea  o  sarcină  grea  să  ordonați  gândurile. 

Coordonatorul poate ajuta cu sfaturi și recomandări privind organizarea ideilor, 

însă trebuie să țineți minte faptul că în final rafinarea problemei de cercetare și 

stabilirea unor întrebări clare de cercetare este responsabilitatea dvs. 

O modalitate strategică de a aborda alegerea temei de disertație este de vă pune 

următoarele întrebări, în termeni de „ce”, „de ce” și „cum”: 

1. Ce  vreau  să  fac?  Ce  vreau să  cercetez  /  investighez?  (de  fapt,  cu  aceste 

întrebări stabiliți scopul și obiectivele disertației) 

2. Cum  îmi  pot  atinge  obiectivele?  Va  fi  necesar  un  studiu  de  literatură 

pentru  acest  lucru?  Va  fi  posibil  sau  necesar  să  realizez  o  cercetare 

empirică? Dacă da, ce metodă / metodologie ar trebui să folosesc?  

3. De ce vreau să fac teza? Această cercetare îmi va aprofunda cunoștințele 

despre  o  anumită  problemă  juridică?  Această  cercetare  va  fi  de  interes 

© Victoria Folea, PhD 138(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

pentru potențialii angajatori (indicând o bună cunoaștere a domeniului și 

demonstrând dorința de a lucra într­un anumit domeniu al dreptului)? S­

ar putea ca răspunsul sincer la această întrebare, „De ce vreau să fac teza?” 

să fie: „Pentru că trebuie”! 

După ce ați identificat un număr de subiecte posibile pentru teză, următoarele 

întrebări vă pot ajuta să restrângeți alegerea: 

� Am cunoștințe anterioare despre acest subiect?  

� Sunt cu adevărat interesat de acest subiect?  

� Am timp pentru a efectua orice activitate empirică necesară?  

� Ideea mea este focusată?  

� Este subiectul ales demn de investigat? (cu alte cuvinte, găsesc suficiente 

surse de literatură? Am de unde să adun suficiente date?) 

Încercați  acest  exercițiu  de  brainstorming.  Dați  deoparte  manualele,  notele  de 

curs etc. și stați jos cu o bucată de hârtie goală. Notați tot ceea ce deja cunoașteți 

despre subiectul ales (inclusiv tot ceea ce ați găsit interesant sau controversat.) 

Acest exercițiu ar trebui să servească unui dublu scop. În primul rând, s­ar putea 

să fiți foarte surprins de cantitatea de cunoștințe pe care o dețineți deja și, în al 

doilea rând,  vă poate ajuta pentru a evidenția acele domenii în care trebuie să 

faceți o cercetare preliminară sau mai aprofundată. Acest exercițiu vă va ajuta să 

elaborați  un  „plan  de  acțiune”  (altfel  denumit  „strategie  de  cercetare”).  În 

planificarea  strategiei  de  cercetare,  puneți­vă  următoarele  întrebări:  Această 

activitate  a  evidențiat  incertitudini  sau  lacune  în  care  trebuie  să  fac  ceva  mai 

multe cercetări? Cum voi obține aceste informații? 

Odată  ce  aveți  o  idee  pentru  un  subiect  interesant,  va  trebui  să  vă  planificați 

strategia  de  cercetare  și  pentru  a  face  acest  lucru,  trebuie  să  aveți  încă  de  la 

început  o  idee  cu  privire  la  problema  centrală  de  investigat,  precum 

© Victoria Folea, PhD 139(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

și   problemele  marginale.  Rețineți  că importanța  lor  relativă  se  poate  schimba 

sau că pot apărea probleme noi, pe măsură ce progresați în studiul de cercetare). 

Astfel,  poate  fi  util  să  desenați  o  diagramă,  o  schemă  de  idei  (mind­map).  În 

primul  rând,  gândiți­vă  la  întrebările  prioritare  (cheie)  de  cercetare  cărora 

intenționați să le găsiți răspuns. Scrieți aceste informații în centrul paginii. Apoi, 

țineți cont  de direcția  cercetării  dvs.  și de  modul în  care  aceasta  va  determina 

câteva  dintre  întrebările dvs. inițiale  de  cercetare.  De  exemplu,  o disertație  cu 

titlul,  „Nulitatea  căsătoriei  ­  un  concept  redundant?”,  ar  necesita  o  analiză 

detaliată  a  definiției  căsătoriei;  o  explicație  a  legii  nulității;  o  explorare  a 

aspectelor istorice; o imagine de ansamblu cronologică și poate chiar un studiu 

comparativ.  Aceste  aspectele  ar  forma  „spițele”  diagramei  păianjenului,  iar 

următoarea  sarcină  ar  fi  adăugarea  un  „strat”  suplimentar  sub  forma  oricăror 

probleme sau dificultăți conexe care ar putea fi avute în vedere101.  

În această etapă, pot apărea chestiuni noi, neașteptate. Poate deveni evident că 

problemele  marginale  (considerate  ca  nefiind  centrale  sau  importante  pentru 

întrebarea  principală  de  cercetarea  principală)  să  trebuiască  să  fie  investigate. 

Acestea  nu  trebuie  respinse  cu  ușurință  deoarece  ele  pot  adăuga  mai  multe 

dimensiuni și profunzime argumentelor disertației.  

În  ceea  ce  privește  identificarea  și  încorporarea  problemelor  de  bază  și 

marginale, gândiți­vă cu atenție la structura disertației. Problemele cheie (sau de 

bază) ar trebui să fie relativ ușor de formulat, deoarece ele trebuie să arate ceea 

ce  încercați  să  demonstrați  prin  lucrarea  de  disertație  și  cum  intenționați  să 

demonstrați  acest  lucru.  Acestea  trebuie  evidențiate  în  introducerea  tezei. 

Corpul principal al textului (cuprinsul) tezei ar trebui să cuprindă o evaluare sau 

101  M. Salter, J. Mason, Writing Law Dissertations. An Introduction and Guide to the Conduct of 

Legal Research, Pearson Edinburgh, 2007 

© Victoria Folea, PhD 140(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

o analiză critică a tuturor argumentelor și problemelor care decurg de la, și sunt 

conectate cu, întrebarea dvs. de cercetare de bază, scopul final al lucrării fiind de 

a dovedi și susține argumentul dvs. Cuprinsul tezei va încorpora în mod necesar 

atât problemele cheie, cât și probleme marginale. Concluzia lucrării ar trebui să 

arate  în  ce  măsură  considerați  că  ați  răspuns  la  întrebările  de  cercetare, 

semnificația  constatărilor  dvs.  și,  de  asemenea,  orice  alte  probleme  care  ar  fi 

putut apărea (și care probabil nu erau luate în calcul când ați început cercetarea). 

Prin urmare, concluziile disertației vor trebui să se refere atât la întrebarea cheie 

de cercetare, cât și la întrebările secundare.  

8.2. Alegerea metodologiei de cercetare

Lucrarea  de  disertație  ar  trebui  să  includă  în  cuprinsul  său  o  secțiune  de 

„Metodologia cercetării”, indiferent de tipul și natura subiectului ales.  

În domeniul juridic, există trei metodologii principale de cercetare, iar lucrarea 

trebuie în mod necesar să abordeze una dintre ele: 

� Cercetare doctrinară (vezi p. 33, 45) 

� Cercetare socio­juridică (vezi p. 36, 51) 

� Cercetare comparativă (vezi p. 38) 

Cele trei metode de cercetare în domeniul juridic au fost prezentate extins în 

capitolele  anterioare.  În  cele  ce  urmează,  ele  vor  fi  menționate  pe  scurt, 

pentru ușurința discuției privind lucrarea de disertație. 

© Victoria Folea, PhD 141(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

8.2.1. Cercetare doctrinară


Scopul principal al cercetării doctrinare este să demonstreze existența unei serii 

de reguli bazate pe un număr redus de principii juridice generale. Acest tip de 

cercetare pleacă de la premisa că aceste reguli detaliate generează și precizează 

anumite principii juridice generale, astfel încât legea să poată fi interpretată ca 

un sistem de reguli mai mult sau mai puțin logic și coerent.  

Într­o  metodologie  doctrinară,  studenții  trebuie  să  coreleze  aceste  reguli 

specifice cu principii mai generale ca și când cele două părți formează un sistem 

unic  de  reglementări.  Orice  contradicții,  lipsuri,  ambiguități  și  aspecte  ilogice 

existente în doctrina juridică, inclusiv cele provenite din factori politici externi, 

trebuie considerate ca excepții. Categoriile și domeniile dreptului au semnificații 

clare și definiții unice din punct de vedere juridic.  

O  lucrare  de  disertație  care  abordează  metodologia  doctrinară  trebuie  să 

interpreteze  disputele  legale  într­un  mod  strict  juridic,  din  perspectiva 

semnificației acestora pentru avocați în cadrul procesului juridic. Prin urmare, 

într­o  disertație doctrinară  studenții  trebuie  să excludă  sistematic  orice factori 

presupuși „externi”, cum ar fi factori politici, ideologici sau morali.  

Tradițional, cercetarea doctrinară presupune o analiză deductivă (raționament 

juridic  deductiv,  vezi  p.  24)  pornind  de  la  principiile  juridice.  O  disertație 

doctrinară presupune că studenții știu și pot să deducă necesitatea unor reguli 

juridice specifice ca și când acestea reprezintă implicații logice ale unui principiu 

general.  

© Victoria Folea, PhD 142(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

8.2.2. Cercetarea socio­juridică


Cercetarea socio­juridică oferă posibilitatea investigării mai extinse a unui

subiect legal, prin luarea în considerare a factorilor care pot afecta

implementarea legii, dar și a impactului legii.

O disertație socio­juridică presupune cercetare empirică și rezultate ale cercetării

obținute „pe teren”, acestea putând să pună sub semnul întrebării tradiția

doctrinară care pune accentul pe reguli formale (doctrine, legi) ca instrumente

administrative și executive esențiale.

Punctul central și contextual al cercetării socio­juridice asupra „legii în acțiune”,

asupra legilor în contextul lor social, este oferirea unei analize care să completeze

descrierea legii (tradiția în cercetarea doctrinară)102. În timp ce disertațiile

doctrinare se concentrează asupra conținutului regulilor juridice, metodologia

socio­juridică se concentrează asupra caracterului social, funcțiilor și

implicațiilor acestor reguli. O disertație socio­juridică încearcă să înțeleagă legea

în diferite contexte în care ea acționează103. Cercetarea socio­juridică presupune

ca studenții să adune date și informații primare prin utilizarea oricăror metode

de cercetare convenabile104.

Metodologii combinate, doctrinare și socio­juridice

Între „legea din cărți” (cercetare doctrinară) și „legea în acțiune” (cercetare socio­

juridică) există un decalaj, prin urmare o disertație (lucrare de cercetare în

general), pentru a răspunde în mod complet subiectului abordat, trebuie să

102 Thomas, P. (ed.), Socio­Legal Studies, (Aldershot: Ashgate­Dartmouth, 1997)


103 Passas and Nelken, ‘The Thin Line Between Legitimate and Criminal Enterprises: Subsidy
Frauds in the EC’ (1993) 18 Crime, Law and Social Change, 223
104 Alan Bradshaw, ‘Sense and Sensibility: Debates and Developments in Socio­Legal Research

Methods’ in Thomas, 1997

© Victoria Folea, PhD 143(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

includă ambele abordări combinate. Baldwin spunea că niciun sistem de reguli

juridice nu este complet dacă nu este bazat pe analiza empirică a felului în care

ele sunt folosite în practică, de exemplu prin studii de caz105. Astfel de studii de

caz existente evidențiază că, în practică, multe domenii ale vieții sociale nu sunt

guvernate de nicio regulă, juridică sau de alt fel. Chiar și acolo unde există reguli

juridice, ele sunt trecute cu vederea sau aplicate în mod selectiv. Mai mult,

regulile juridice pot fi implementate prin măsuri mai puțin rigide decât legea,

cum ar fi recomandări, negocieri, acestea nefiind încadrate juridic105.

8.2.3. Cercetare comparativă


Metodologia de cercetare juridică comparativă a devenit tot mai populară în

lucrările disertație datorită accesului tot mai facil la informații online, inclusiv

juridice. Mai mult, o serie de subiecte din legislația europeană pot fi abordate

comparativ în diferite contexte naționale. Cercetarea comparativă se

concentrează asupra felului în care sistemele juridice abordează în mod diferit

probleme similare sau comune106.

Legea poate fi interpretată ca manifestare a unei dezbateri continue între factori

sociali, politici și economici privind echilibrul ideal între interese care pot fi

conflictuale (de exemplu, angajați, angajatori și public). Pe de altă parte,

problemele legale într­o jurisdicție sunt rareori unice, încât experiența altora să

fie irelevantă. Este posibil ca alte jurisdicții să se fi confruntat cu aceeași

problemă, sau similar, în lege și în politică, și să fi propus deja modificarea legii.

Disertația comparativă trebuie să evidențieze orice astfel de dezbateri. De

asemenea, abordarea comparativă poate folosi într­o disertație la evidențierea

105 Robert Baldwin, Rules and Government, (Oxford: Clarendon, 1995), 9


106 R. Schlesinger ‘The Past and Future of Comparative Law’ (1995) 43 AJCL 477

© Victoria Folea, PhD 144(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

discrepanței dintre lege, așa cum apare ea în cărți, și modul în care legea

operează de fapt în practică107.

107 Alan Watson, ‘Law out of Context’, Edin. L.R. 2000, 4(2)

© Victoria Folea, PhD 145(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

9. Plagiat
Deși plagiatul este considerat o încălcare a eticii profesionale, am ales să

abordăm acest subiect în Partea a III­a, și nu în Partea a II­a (Etica), deoarece are

legătură directă cu elaborarea și redactarea lucrării de cercetare (disertație).

Plagiatul este probabil cea mai frecventă formă de abatere științifică în rândul

cercetătorilor (și studenților). Conform Dicționarului Merriam­Webster108,

plagiatul înseamnă: a fura și a transmite (ideile sau cuvintele altuia) ca ale

proprii: folosiți (producția altuia) fără a credita sursa a comite furt literar:

prezentați ca nouă și originală o idee sau un produs derivat dintr­o sursă

existentă.

Folosirea ideilor, a gândurilor, a cuvintelor altcuiva fără creditul sursei originale

este considerată furt, fraudă în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Același

lucru se aplică imaginilor, fotografiilor, videoclipurilor și muzicii, care nu pot fi

utilizate în niciun fel fără permisiunea și recunoașterea sursei (încălcarea

drepturilor de autor).

În 2017, plagiarism.org a publicat mai multe sondaje efectuate de diferiți

cercetători în mai multe școli publice și private americane, licee și universități109.

De exemplu, un sondaj efectuat la 24.000 de elevi din 70 de licee din SUA a

constatat că 58% dintre elevi au recunoscut plagiat și 95% au spus că au

participat la înșelăciune la teste, plagiat sau copierea temelor109. Un alt sondaj

realizat pe 63.700 de studenți de licență și 9.250 de studenți absolvenți, efectuat

în perioada 2000­2005, a arătat că 36% dintre studenți și 24% dintre absolvenți

recunosc că parafrazează / copiază câteva propoziții din sursa de internet fără a

108 Merriam­Webster Dictionary (c). (2020, April 23). Plagiarize. Retrieved from
https://www.merriamwebster.com/dictionary/plagiarizing#other­words
109 Plagiarism.org. (2017, June 7). Plagiarism: Facts & Stats. Retrieved from

https://www.plagiarism.org/article/plagiarism­facts­and­stats

© Victoria Folea, PhD 146(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

o acredita; 38% dintre studenți și 25% dintre studenții absolvenți recunosc că

parafrazează / copiază câteva propoziții din sursa scrisă fără a cita sursa; 14%

dintre studenți și 7% dintre studenții absolvenți recunosc că au fabricat / falsificat

o listă de referințe; 7% dintre studenți și 3% dintre studenții absolvenți declară

că au depus lucrări făcute de altcineva109.

Nu numai studenții plagiază, ci și oamenii de știință cu normă întreagă. În cazul

studenților, fenomenul poate fi chiar înțeles într­o oarecare măsură; nu există

multe clase, cursuri sau profesori care să le învețe ce să facă și ce să nu facă în

ceea ce privește citarea lucrării altcuiva. În cazul cercetătorilor, plagiatul nu

poate fi atât de ușor acceptat, deoarece ar trebui să știe mai bine.

Există câteva exemple celebre de plagiat științific. Poate cel mai rău caz, în ceea

ce privește consecințele, a fost Premiul Nobel acordat în 1962 lui James Watson

și Francis Crick pentru structura ADN­ului110. Cei doi oameni de știință au folosit

datele de difracție cu raze X obținute de un alt om de știință, Rosalind Franklin,

fără permisiunea ei și fără a o acredita ca autor pe lucrarea lor. Nu i s­a acordat

Premiul Nobel pentru că a murit în 1958, iar Premiul nu este acordat postum 110.

În ultimii ani, Fareed Zakaria, doctor în Harvard, a copiat părți din articolul său

din revista Time de la istoricul Jill Lepore, publicat anterior în The New Yorker,

fără a recunoaște sursa111. În 2018, Paolo Macchiarini, cercetător la Institutul

Karolinska (Suedia), a falsificat date și a mințit în șase din lucrările sale publicate.

El nu a respectat multe cerințe etice și, ca urmare, mulți dintre participanții la

110 Resnik, D. B. (2020, January 31). Research Ethics Timeline. Retrieved from
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/timeline/index.cfm
111 Haughney, C. (2012, August 19). A Media Personality, Suffering a Blow to His Image,

Ponders a Lesson. Retrieved from


https://www.nytimes.com/2012/08/20/business/media/scandalthreatens­fareed­zakarias­image­
as­mediastar.html?pagewanted=all

© Victoria Folea, PhD 147(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

cercetare  pe  care  i­a  folosit  în  studiile  sale  a  suferit  și  a  murit112.  Un  alt  caz 

important  a fost  Piero  Anversa  de  la Harvard  Medical  School,  care a  falsificat 

datele de cercetare în 31 din lucrările sale112. 

Exemplele de mai sus sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute cazuri. Mulți 

cercetători, la un moment dat sau altul, plagiază, chiar dacă doar aproximativ 

2% dintre ei recunosc acest lucru. Motivele plagiatului sunt multiple, de exemplu 

promovarea este condiționată de numărul și calitatea publicațiilor; contractul de 

muncă universitar este prelungit numai dacă se realizează un anumit număr de 

publicații sau o anumită sumă de finanțare pentru cercetare; reputație științifică 

și faimă, care rezultă în mai multe discuții invitate la conferință, un număr mai 

mare de studenți și cercetători juniori din grup, invitații de a lucra / consulta ca 

expert în domeniu etc. 

9.1. Tipuri de plagiat

Există mai multe tipuri de plagiat113:  

� Plagiat global ­ copierea / lipirea unui întreg text (manuscris sau studiu) 

scris de altcineva și apoi trimiterea acestuia ca a dvs., fără ghilimele.  

� Plagiat direct ­ copiere / lipire a unor părți ale unui text (manuscris sau 

studiu), cuvânt cu cuvânt, fără ghilimele și fără credit.  

� Parafrazarea plagiatului  ­  utilizarea  textului  altcuiva  prin  schimbarea 

câtorva cuvinte (parafrazarea).  

112 Herold, E. (2018, October 19). Researchers Behaving Badly: Known Frauds Are “the Tip of 
the Iceberg”. Retrieved from 
https://leapsmag.com/researchers­behaving­badly­why­scientificmisconduct­may­be­on­the­
rise/ 
113 Enago (2020, April 7). 8 Most Common Types of Plagiarism to Stay Away From! . Retrieved 

from https://www.enago.com/academy/fraudresearch­many­types­plagiarism/ 

© Victoria Folea, PhD 148(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Chiar dacă cuvintele sunt schimbate, ideile aparțin în continuare sursei originale, 

care nu a fost recunoscută. Autor inexact ­ se poate întâmpla atunci când cineva 

a  contribuit  semnificativ  la  o  lucrare,  dar  nu  este  recunoscut  ca  autor;  sau, 

dimpotrivă, când cineva nu a avut nimic de contribuit la o lucrare, dar este pus 

ca  autor.  O  variantă  a  acestui  caz  se întâmplă  atunci  când  textul  este editat  și 

părți mari ale textului sunt modificate; editorul trebuie recunoscut chiar dacă nu 

este menționat ca autor. Plagiat mozaic ­ părți din texte de la diferiți autori sunt 

amestecate între ele și cu propriul text, ca un patchwork, fără citarea corectă a 

surselor originale. 

9.2. Cum să evitați plagiatul

Cea mai bună modalitate de a evita plagiatul este creditarea surselor originale. 

Înseamnă  că  cuvintele,  ideile,  opiniile,  faptele,  imaginile  etc.  enunțate  de 

altcineva trebuie recunoscute citându­le în text. De fiecare dată când textul dvs. 

menționează  cifre,  cifre,  statistici,  ani,  trebuie  să  indicați  citarea,  adică  sursa 

acestor  fapte,  la  sfârșitul  frazei  sau al  paragrafului. Același  principiu  se  aplică 

atunci  când  se  utilizează  imagini,  grafice,  diagrame,  diagrame,  fotografii  etc., 

autorul  acestora  trebuie  să  fie  creditat.  Există  mai  multe  stiluri  de  citare,  de 

exemplu,  APA,  MLA,  Chicago.  Citațiile  sunt  introduse  în text ca  text,  notă  de 

subsol sau notă de sfârșit și sunt listate într­un fel de ordine (alfabetic, numere 

crescânde,  pe  capitol  etc.)  la  sfârșitul  textului.  Fiecare  sursă  bibliografică  (de 

exemplu,  carte,  jurnal,  site web)  are  orientări  de  citare  diferite.  Ghilimelele  ar 

trebui folosite atunci când există afirmații importante sau fapte sau definiții, în 

caz contrar, textul ar trebui sintetizat, re­structurat, parafrazat folosind propriile 

cuvinte fără a schimba sensul. 

© Victoria Folea, PhD 149(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Un instrument util pentru a evita plagiatul este verificatorul plagiatului. Acesta 

este practic un software care vă compară textul cu multe pagini web, publicații 

etc., identificând în majoritatea cazurilor asemănări exacte. Prin urmare, dacă un 

text este rescris sau parafrazat, este posibil să nu fie detectat ca plagiat. Cu toate 

acestea, verificatorii plagiatului identifică doar cuvinte și fraze; pentru a evalua 

dacă ideile și gândurile au fost copiate, un om ar trebui să evalueze textul. 

9.3. Plagiat vs. similitudine

Plagiatul nu înseamnă duplicare. Este posibil să copiați / lipiți un text cuvânt cu 

cuvânt și să nu fiți considerat plagiat DACĂ sursa sa originală este citată corect 

și / sau se  utilizează ghilimele. Plagiat înseamnă să folosești cuvintele și ideile 

altcuiva fără creditul cuvenit. 

© Victoria Folea, PhD 150(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Partea a III­a – Subiecte pentru autoverificare și evaluare

1. Ce este plagiatul? (p. 146) 

2. Cum poate fi evitat plagiatul? (p. 149) 

  

   

© Victoria Folea, PhD 151(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

Bibliografie
 

1.  Rosalind  Fergusson,  Martin  Manser,  David  Pickering  (eds.)  The  New  Penguin 

Thesaurus, Penguin Books, (2000) at 496 

2.  Tertiary  Education  Commission  Performance­Based  Research  Fund  —  Evaluating 

Research  Excellence  —  the  2012  Assessment  Interim  Report  (Tertiary  Education 

Commission, Wellington, 2013) at 23 

3. https://www.oecd.org/sti/inno/frascati­manual.htm  

4. PM Bakshi, Legal Research and Law Reforms in SK Verma și M. Afzal Wani, (eds.), 

Legal Research and method (Indian Law Institute, New Delhi, 2ndEd., 2011) 

5. SN Jain, Legal Research and Methodology, 14). Jr. din Ind. L. Inst. 487 (1990) la 490 

6. https://www.prisonexp.org/  

7. https://artifacts.ai/your­complete­guide­on­why­social­science­is­important/ 

8.  https://www.palgrave.com/gp/campaigns/social­science­matters/10­reasons­for­

social­science 

9.  https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­

methods/ 

10. https://guides.library.harvard.edu/law/researchstrategy#s­lg­page­section­2497254. 

11. Paul Chynoweth ­ Citat în Advanced Research Methods in the Built  Environment, 

Andrew Knight (Editor), Les Ruddock (Editor), ISBN: 978­1­405­16110­7 October 2008 

Wiley­Blackwell 256 

12.  Dawn  Watkins  and  Mandy  Burton  (eds)  Research  Methods  in  Law  (e­book  ed, 

Taylor & Francis, 2013) 

13. E. L. Rubin, ‘Law and the Methodology of Law’ (1997) Wisconsin Law Review 525 

14. D. Stott, Legal Research (2nd edn) (London: Cavendish, 1999) 3 

© Victoria Folea, PhD 152(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

15. D.W. Vick, ‘Interdisciplinary and the Discipline of Law’ (2004) 31 Journal of Law and

Society,164

16. L. Epstein and G. King, ‘Empirical Research and the Goals of Legal Scholarship: The

Rules of Inference’ (2002) 69 University of Chicago Law Review, 1

17. D. Manderson and R. Mohr, ‘From Oxymoron to Intersection: An Epidemiology of


Legal Research’ (2002) 6 Law/Text/Culture 159

18. T. Hutchinson, Researching and Writing in Law (2nd edn) (Pyrmont,NSW: Lawbook

Co., 2006) 31­87

19. J. O. Davidson and D. Layder, Methods, Sex and Madness (London: Routledge, 1994)

20. A.Fink, Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper (2nd

edn) (Thousand Oaks, CA: Sage)

21. M. Hammersley, ‘What is Social Research?’ in M. Hammersley (ed.), Principles of

Social and Educational Research: Block 1 (Milton Keynes: Open University Press, 1993)

22. M. Henn, M. Weinstein and N. Foard, A Short Introduction to Social Research

(London: Sage, 2006)

23. T. A. Martin and E. S. Cohn, ‘Attitudes Toward the Criminal Legal System: Scale

Development and Predictors’ (2004) 10 Psychology, Crime and Law 367­91

24. B. M. Melnyk and R. Cole, ‘Generating Evidence through Quantitative Research’, in

B. M. Melnyk and E. Fineout­Overholt (eds), Evidence­based Practice in Nursing and

Healthcare: A Guide to Best Practice (Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins)

25. J. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods

Approaches (nd edn) (Thousand Oaks, CA: Sage)

26. N. Blaikie, Analyzing Quantitative Data (London: Sage, 2003) 13

27. D. E. Gray, Doing Research in the Real World (London: Sage, 2004) 18

28. C. Frankfort­Nachmias and D. Nachmias, Research Methods in the Social Sciences

(5th edn) (New York: St Martin’s Press, 1996) 62

29. C. Robson’s Real World Research (2nd edn) (Oxford: Blackwell, 2002), 20

© Victoria Folea, PhD 153(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

30. T. R. Black, Doing Quantitative Research in the Social Sciences: An Integrated

Approach to Research Design, Measurement and Statistics (London: Sage, 1999) 121

31. https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­

methods/

32. M. Riedel, Research Strategies for Secondary Data: A Perspective for Criminology
and Criminal Justice (Thousand Oaks, CA: Sage)

33. A. Bryman, Quantity and Quality in Social Research (London: Unwin Hyman, 1988)

11­12

34. K. F. Punch, Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative

Approaches (Thousand Oaks, CA: Sage, 2005)

35. D. Burton, ‘Secondary Data Analysis’, in D. Burton (ed.), Research Training for Social
Scientists (London: Sage, 2000) 348­51

36. https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­

methods/

37. C. Haney, C. Banks and P. Zimbardo, ‘A Study of Prisoners and Guards in a

Simulated Prison’, in E. Aronson (ed.), Readings about the Social Animal (7th edn) (New

York: W. H. Freeman and Company, 1995) 52­67

38. https://humansofdata.atlan.com/2018/09/qualitative­quantitative­data­analysis­

methods/

39. Beauchamp, T.L. and Childress, J.F. (1994)Principles of Biomedical Ethics(4thed.).

New York: Oxford University Press

40. V. Folea, Ethical principles in scientific research, ISBN 978­973­0­31633­9, 2020

41. C. Ghigheci, Etica profesiilor juridice, ISBN/ISSN: 978­606­27­0809­2, 2017

42. I. Copoeru, N. Szabo (coordonatori), Dileme morale și autonomie în contextul

democratizării și al integrării europene, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj­Napoca, 2007

43. I. Copoeru, N. Szabo, Societatea românească post­totalitară: resemnificarea

autonomiei individuale și a practicilor morale în profesii, în Dileme morale și autonomie

© Victoria Folea, PhD 154(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

în contextul democratizării și al integrării europene, de I. Copoeru, N. Szabo

(coordonatori), Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj­Napoca, 2007

44­45. Gh. Scripcaru, V. Ciucă ș.a., Deontologie judiciară. Sylabus, Ed. Sedcom Libris,

Iași, 2009

46. World Medical Assembly. (1989). World Medical Association – Declaration of


Helsinki. Retrieved from https://history.nih.gov/research/downloads/helsinki.pdf

47.. International Bar Association. (1988). International Code of Ethics. Retrieved from

https://www.ibanet.org

48. APA­American Psychological Association. (n.d.). Ethical Principles of

Psychologists and Code of Conduct. Retrieved April 6, 2020, from

https://www.apa.org/ethics/code/index

49. AOIR­Association of Internet Researchers. (2012). Ethical Decision­Making and

Internet Research. Retrieved from https://aoir.org/reports/ethics2.pdf

50. NewScientist. (n.d.). The ethics issue. Retrieved April 6, 2020, from

https://www.newscientist.com/round­up/ethics­issue/

51. Resnik, D. B. (1998). The Ethics of Science. An Introduction. London, UK: Routledge

52. Weinbaum, C., Landree, E., Blumenthal, M. S., Piquado, T., & Gutierrez, C. I. (2019).

Ethics in Scientific Research an Examination of Ethical Principles and Emerging Topics.

CA, US: RAND Corp. https://doi.org/10.7249/RR2912

53. Angell, M. (1997). The Ethics of Clinical Research in the Third World. New England

Journal of Medicine, 337(12), 847–849. Retrieved from

http://depts.washington.edu/sphnet/wpcontent/uploads/2013/01/Angell.pdf

54. Cios , K. J., & Moore, G. W. (2002). Uniqueness of Medical Data Mining. Artificial

Intelligence in Medicine, 26(1–2), 1–24. https://doi.org/10.1016/S0933­3657(02)00049­0

55. ASA­American Statistical Association. (2018, April 14). Ethical Guidelines for

Statistical Practice. Retrieved from https://www.amstat.org/ASA/Your­Career/Ethical­

Guidelines­for­Statistical­Practice.aspx

© Victoria Folea, PhD 155(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

56. AAPM­American Association of Physicists in Medicine. (2009). Code of Ethics for

the American Association of Physicists in Medicine (Report of Task Group 109).

Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19235389

57. AOM­Academy of Management. (2017). AOM Code of Ethics. Retrieved from

https://aom.org/About­AOM/AOM­Code­of­Ethics.aspx

58. Halpin, R. W. (2010). Can Unethically Produced Data Be Used Ethically? Medicine

and Law, 29(3), 373–387. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22145558

59. United Nations. (2009). Non­Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights

(Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. General Comment No. 20).

Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/659980?ln=en

60. Emanuel, E. J., Wendler, D., & Grady, C. (2000). What Makes Clinical Research

Ethical? JAMA, 283(20), 2701–2711. https://doi.org/10.1001/jama.283.20.2701

61. Pew Research Center. (2019, June 12). Social Media Fact Sheet. Retrieved from

https://www.pewresearch.org/internet/factsheet/social­media/

62. Schroeder, D., Chatfield, K., Singh, M., Chennells, R., & Herissone­Kelly, P. (2019).

The San Code of Research Ethics (Equitable Research Partnerships ed.). New York,

United States: Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978­3­030­15745­6_7

63. Nordling, L. (2017). San People of Africa Draft Code of Ethics for Researchers

(Science). Retrieved from https://www.sciencemag.org/news/2017/03/san­people­

africa­draftcode­ethics­researchers#

64. South African San Institute. (2017). San Code of Research Ethics. Retrieved from

http://trust­project.eu/wpcontent/uploads/2017/03/San­Code­of­RESEARCH­Ethics­

Bookletfinal.pdf

65. Smith, H. J., Dinev, T., & Xu, H. (2011). Information Privacy Research: An
Interdisciplinary Review. MIS Quarterly: Management Information Systems, 35(4), 989–

1015. Retrieved from

© Victoria Folea, PhD 156(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

https://www.researchgate.net/publication/220260183_Information_Privacy_Research_

An_Interdisciplinary_Review

66. OECD (2013). The OECD Privacy Framework. Retrieved from

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

67. OECD (2013, April 15). OECD Guidelines on the Protection of Privacy and
Transborder Flows of Personal Data. Retrieved from

https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotect

ionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm

68. European Parliament and the Council. (2016, May 4). REGULATION (EU) 2016/679

OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection

Regulation). Retrieved from https://eurlex.europa.eu/legal­

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

69. Altman, D. G. (1994). The Scandal of Poor Medical Research: We Need Less Research,

Better Research, and Research Done for the Right Reasons. British Medical Journal,

308(6924), 283–284. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/29722378?seq=1

70. AMA­American Medical Association. (n.d.). Ethics. Retrieved from

https://www.ama­assn.org/delivering­care/ethics

71. ORI ­ Office of Research Integrity. (n.d.). Definition of Research Misconduct.

Retrieved April 20, 2020, from https://ori.hhs.gov/definition­misconduct

72. National Academies. (2009). On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct

in Research (3rd ed.). Washington, D.C., USA: National Academies Press.

73. UKRI ­ UK Research and Innovation Council. (2017). RCUK Policy and Guidelines

on Governance of Good Research Conduct. Retrieved from


https://www.ukri.org/files/legacy/reviews/grc/rcuk­grp­policyand­guidelines­

updated­apr­17­2­pdf/

© Victoria Folea, PhD 157(163)


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

74. Israel, M. and  Hay,  I. (2006)  Research Ethics for  Social  Scientists:  Between Ethical 

Conduct and Regulatory Compliance. London: Sage 

75. P. Cane  and H. M.  Kritzer  (eds)  (2012),  The  Oxford  Handbook  of  Empirical  Legal 

Research, ISBN:9780199542475 

76.  Lofland,  J.,  Snow,  D.,  Anderson,  L.,  and  Lofland,  L.H.  (2006).  Analyzing  Social 
Settings:  A  Guide  to  Qualitative  Observation  and  Analysis,  Belmont:  Thomson 

Wadsworth. 

77. Carlen, P. (1976). Magistratesʹ Justice, C.M. Campbell and P.N.P. Wiles (eds.), Law 

in Society Series, London: Martin Robertson 

78. Flemming, R.B., Nardulli, P.F., and Eisenstein, J. (1992). The Craft of Justice: Politics 

and  Work  in  Criminal  Court  Communities,  Philadelphia:  University  of Pennsylvania 

Press 

79. Israel, M., Hay, I. (2017) Good ethical practice in empirical research on law. Retrieved 

from https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/54829/1/teaching_ethics.pdf 

80. Israel, M. (2004) ‘Strictly Confidential? Integrity and the Disclosure of Criminological 

and Socio­Legal Research’, British Journal of Criminology 44 

81. Freedman, B., Fuks, A. and  Weijer, C. (1993) In Loco Parentis: Minimal Risk as an 

Ethical Threshold for Research upon Children. Hastings Center Report 23 

82. Svara, J. (2007). In Combating Corruption, Encouraging Ethics: A Practical Guide to 

Management  Ethics  (2nd  ed.).  Retrieved  from  http://thesimonscenter.org/wp­

content/uploads/2018/08/Special­Report­pg55­61.pdf 

83.  Higashi,  R.  S.  (2018).  Shaping  Small  Unit  Ethics.  Retrieved  from 

http://thesimonscenter.org/wp­content/uploads/2018/08/Special­Report­pg55­61.pdf 

84. Kem, J. (2016). Ethical Decision Making: Using the ‘Ethical Triangle. Presented at the 

2016  CGSC  Ethics  Symposium,  Fort  Leavenworth,  USA.  Retrieved  from 

http://thesimonscenter.org/wpcontent/uploads/2018/08/Special­Report­pg55­61.pdf 

© Victoria Folea, PhD 158(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

85. Martinez, K., & Martinez, M. (2017). Application of the Ethical Triangle in the 2014 

Ebola  Epidemic:  A  Case  Study.  InterAgency  Journal,  8(4),  34–46.  Retrieved  from 

http://thesimonscenter.org/wpcontent/uploads/2017/11/IAJ­8­4­2017­pg34­46.pdf 

86. British  Sociological  Association (2002)  Statement of  Ethical  Practice  for  the  British 

Sociological Association. http://www.britsoc.co.uk 

87.  Smith,  D.  (2003). Five  principles  for  research ethics.  APA,  34(1),  56–60.  Retrieved 

from https://www.apa.org/monitor/jan03/principles 

88. NNCRE­Norwegian National Committees for Research Ethics. (2014, September 24). 

General  Guidelines  for  Research  Ethics.  Retrieved  from 

https://www.etikkom.no/en/ethical­guidelines­forresearch/general­guidelines­for­

research­ethics/ 

89. Bosk, C.L. and De Vries, R.G. (2004) ‘Bureaucracies of mass deception: Institutional 

Review  Boards  and  the  ethics  of  ethnographic  research’,  Annals  of  the  American 

Academy of Political and Social Science595, September 

90. Israel, M. (2004) Ethics and the Governance of Criminological Research in Australia: 

A Report for the New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research. 

91. Lewis, G., Brown, N., Holland, S. and Webster, A. (2003) A review of ethics and social 

science research for the Strategic Forum for the Social Sciences. Summary of the Review. 

York: Science and Technology Studies Unit 

92. Social Sciences and Humanities Research Ethics Special Working Committee (2004) 

Giving Voice to the Spectrum (online). Ottawa: Interagency Advisory Panel on Research 

Ethics. 
Available:http://www.pre.ethics.gc.ca/english/workgroups/sshwc/SSHWCVoiceRepor

tJune2004.pdf 

93. Holbrook, A. (1997) Ethics by Numbers? An Historian’s Reflection of Ethics in the 
Field. In Bibby, M. (ed.) Ethics and Education Research, Review of Australian Research 

in Education, no. 4, Coldstream Vic.: Australian Association for Research in Education 

© Victoria Folea, PhD 159(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

94.  https://www.juridice.ro/408626/intrebare­preliminara­cu­privire­la­cerintele­

referitoare­la­independenta­autoritatilor­nationale.html 

95. http://www.eurecnet.org/index.html 

96. RESPECT, European Union ­ Professional and Ethical Codes for Technology­related 

Socio­Economic Researchhttp://www.respectproject.org/main/index.php 

97.  UNESCO.  (2018).  Recommendation  on  Science  and  Scientific  Researchers  (39). 

Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116 

98. ALLEA.  (2017).  The  European  Code  of  Conduct  for  Research  Integrity.  Retrieved 
from  http://www.allea.org/wpcontent/uploads/2017/03/ALLEA­European­Code­of­

Conduct­for­Research­Integrity­2017­1.pdf 

99. European Commission. (2013). Ethics for researchers. Retrieved from 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethicsfor­

researchers_en.pdf 

100. Stella Cottrell, The Study Skills Handbook, (London: Palgrave MacMillan, 2003) 

101. M. Salter, J. Mason, Writing Law Dissertations. An Introduction and Guide to the 

Conduct of Legal Research, Pearson Edinburgh, 2007 

102. Thomas, P. (ed.), Socio­Legal Studies, (Aldershot: Ashgate­Dartmouth, 1997) 

103. Passas and Nelken, ‘The Thin Line Between Legitimate and Criminal Enterprises: 

Subsidy Frauds in the EC’ (1993) 18 Crime, Law and Social Change, 223 

104. Alan Bradshaw, ‘Sense and Sensibility: Debates and Developments in Socio­Legal 

Research Methods’ in Thomas, 1997 

105. Robert Baldwin, Rules and Government, (Oxford: Clarendon, 1995), 9 

106. R. Schlesinger ‘The Past and Future of Comparative Law’ (1995) 43 AJCL 477 

107. Alan Watson, ‘Law out of Context’, Edin. L.R. 2000, 4(2) 

108.  Merriam­Webster  Dictionary  (c).  (2020,  April  23).  Plagiarize.  Retrieved  from 

https://www.merriamwebster.com/dictionary/plagiarizing#other­words 

© Victoria Folea, PhD 160(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

109. Plagiarism.org. (2017, June 7). Plagiarism: Facts & Stats. Retrieved from 

https://www.plagiarism.org/article/plagiarism­facts­and­stats 

110. Resnik, D. B. (2020, January 31). Research Ethics Timeline. Retrieved from 

https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/timeline/index.cfm 

111.  Haughney,  C.  (2012,  August  19).  A  Media  Personality,  Suffering  a  Blow  to  His 

Image,  Ponders  a  Lesson.  Retrieved  from 

https://www.nytimes.com/2012/08/20/business/media/scandalthreatens­fareed­

zakarias­image­as­mediastar.html?pagewanted=all 

112. Herold, E. (2018, October 19). Researchers Behaving Badly: Known Frauds Are “the 

Tip of the Iceberg”. Retrieved from 

https://leapsmag.com/researchers­behaving­badly­why­scientificmisconduct­may­be­

on­the­rise/ 

113. Enago (2020, April 7). 8 Most Common Types of Plagiarism to Stay Away From! . 

Retrieved  from  https://www.enago.com/academy/fraudresearch­many­types­

plagiarism/ 

© Victoria Folea, PhD 161(163) 


Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

   

Victoria Folea, PhD

METODOLOGIA ȘI ETICA CERCETĂRII

ȘTIINȚE PENALE

Note de curs

Partea I
Cercetare juridică și cercetare în științe sociale
© Victoria Folea, PhD 162(163) 
Metodologia și Etica Cercetării
Științe Penale

© Victoria Folea, PhD 163(163)

S-ar putea să vă placă și