Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Ştiinţe Economice


Departamentul „Finanţe şi Bănci”
Test de examinare
Varianta 3
Disciplina: Bazele managementului bancar
Anul III, Specialitatea „Finanțe și bănci”
Student CODREANU Maria FB171
Subiectul 1. Organizarea instituțiilor bancare și activitatea de supraveghere
1.1 Definiți organizarea ierarhică și funcțională a băncii
Organizarea ierarhică a băncii presupune structurarea conducerii băncii la nivel ierarhic,
funcțiile de conducere, supraveghere și control se realizează printr-o ierarhie a organismelor de
conducere care îndeplinesc anumite atribuții de serviciu, în dependență de domeniul și funcția
ocupată. Această ierarhie include :
 Adunarea general a acționarilor
 Consiliul de administrație
 Comitetul de direcție
 Președintele
 Vicepreședinții
 Șefii de devizii, departamente
Organizarea funcțională a băncii presupune o organizare în baza funcțiilor atribuite,
constituindu-se astfel compartimente concretizate în servicii, departamente, direcții care
realizează operațiunile bancare caracterizate prin omogenitate, finalitate, etc. Organizarea
funcțională diferă de la o bancă la alta în funcție de strategia și obiectivele băncii.Sunt 3 nivele
importante prin care sunt distribuite funcțiile importante, nivel central, nivel de sucursală, nivel
de filială. Astfel pentru fiecare nivel sunt identificate următoarele departamente și direcții:
La nivel central:
 control şi audit, trezorerie
 operaţiuni externe comerciale,
 operaţiuni externe
 necomerciale,
 creditare,
 relaţii bancare internaţionale, contabilitate,
 informatică, resurse umane,
 juridic, economic, administrativ,
 secretariat şi protocol, decontări inter şi interbancare, marketing,
 coordonare strategie,
La nivel de sucursală:
 creditare
 coordoonare
 trezorerie
 casierie
 operațiuni valutare
 control
 juridic
La nivel de filială găsim birouri sau servicii de:
 creditare,
 operaţiuni valutare,
 conturi şi viramente,
 contabilitate,
 informatică,
 secretariat
Fiecărui compartiment îi sunt atribuite anumite atribuții specific.
1.2. Determinați și caracterizați obiectivele și principiile guvernanței corporative.
Guvernanța corporativă este un concept ce include principii de etică, bune practice de afaceri,
control și responsabilitate socială. Obiectivele sunt:
1. să creeze un sistem eficient de garantare a fondurilor oferite de acționari și să utilizeze
rațional și eficient aceste fonduri.
2. Să reducă riscurile care pot apărea pe parcursul activității și pe care investitorii nu sunt
capabili să le anticipeze și să le gestioneze.
Aceste obiective sunt realizate grație principiilor pe care Guvernanța Corporativă se conduce:
1. Transparență – presupune o activitate deschisă și sinceră, astfel se evită anumite
suspiciuni
2. Integritatea – presupune responsabilitate socială și o manifestare de grijă față de ceilalți.
3. Răspunderea – asumarea consecințelor în efectuarea activității .
4. Competența – presupune realizarea profesională a funcției pe care o îndeplinește.
1.2 Problemă:
La data de 03.09.2018 portofoliul de credite al băncii a constituit 5570 mii lei. Conform gradul
de risc , creditele au fost clasificate astfel:
1. Standard – 1670 mii lei
2. Substandard - 2050 mii lei
3. Supravegheat – 980 mii lei
4. Dubios – 520 mii lei
5. Compromis – 350 mii lei
Fondul de risc planificat a constituit – 950 mii lei. Determinați fondul de risc efectiv format la
data de 03.09.2018. Faceti concluzii.
Determinam fondul de risc pentru fiecare categorie de credite:
1. Standard (2%)= 1670 mii lei *2 % =33,4 mii lei
2. Substandard (30%)= 2050 mii lei *30 % = 615 mii lei
3. Supravegheat(5%) = 980 mii lei *5 % =49 mii lei
4. Dubios(60 %) = 520 mii lei *60 % = 312 mii lei
5. Compromis (100%) = 350 mii lei
Fondul de risc efectiv constituie 33,4 + 615 + 49 + 312+ 350 = 1359,4 mii lei

Fondul de risc efectiv la data de 03/09/2018 constituie 1091,9 mii lei, mai mult decât s-a
planificat.

Subiectul 2. Documentația bancară și circuitul ei

2.1 Determinați caracteristicele specifice documentației bancare

Caracteristicile specifice ale documentației sunt înscrise o data cu inițierea operațiunii,


este individual pentru fiecare operațiune în parte, toată informația introdusă în elementele
comune precum sumele, beneficiarul, destinația plății, sunt caracteristici specifice documentației
bancare.

2.2 Identificați fazele circuitului documentelor bancare și regulile acestora

1.Toate documentele se primesc la ghișeu , electronic sau prin intermediul poștei sau prin
întocmirea de către personalul băncii , fiind controlate bancar operativ și current , urmărindu-se
îndeplinirea condițiilor de formă și de conținut a documentului și operațiunii în concordanță cu
cadrul normativ.
2. Se contabilizează documentele și operașiunile realizate prin note contabile sau prin înscrierea
direct a conturilor în care urmează să efectueze înregistrarea, în cazul în care datele din
documente sunt transpuse în sistemul informatic al băncii;
3.Se înregistrează documentele în evidența contabilă analitică și se efectuiază controlul bancar
afferent.
4. Se înregistrează documentele în evidența contabilă sintetică și se efectuiază controlul bancar
aferent.
5. Se verifică datele din contabilitatea analitică ș icea sintetică și se urmărește exactitatea
operațiunilor effectuate prin folosirea balanței de verificare.
6. Se sortează și se păstrează aceste documente și se expediază titularilor.

2.3 Problemă

La data de 31.01.2018 în cadrul băncii comerciale a fost înregistrată următoarea informație


financiară:

Indicatori Mii lei Indicatori Mii lei


Depozite la vedere fără dobîndă 220140 Credite industriei 11200
alimentare
Depozite la vedere cu dobîndă 480120 Alte credite 85120
Depozite la termen cu dobîndă 610100 Active total 2504320
Depozite la termen fără dobîndă 4520 Active lichide 872500
Credite de consum 450120 Credite neperformante 78300
Credite acordate agriculturii 25350 Venituri procentuale 345600
Credite acordate comerțului 430500 Cheltuieli procentuale 210500
Credite acordate sectorului de 74600 Alte venituri 95600
microfinanțare
Credite ipotecare 35800 Alte cheltuieli 35240
Determinați structura portofoliului de credite ale băncii, lichiditatea curentă, rentabilitatea
activelor, coeficientul de corelare al depozitelor cu creditele bancare, calitatea portofoliul de
credite al băncii și faceți conlcuzii.

1. Calculăm totalul de credite


450120+25350+430500+74600+35800+11200+85120= 1213490 mii lei
2. Calculăm structura portofoliului de credite

Creditele de consum: 450120/1213490*100 % =37,09 %


Creditele agriculturii: 25350/1213490*100 = 2,08 %

Creditele comertului: 430500/1213490 *100 %=35,47 %

Credite microfinanțare: 74600/1213490 *100 %=6,14 %

Credite ipotecare: 35800/1213490 *100 %=2,95 %

Credite industrie alimentară: 11200/1213490 *100 %= 9,23 %

Alte credite: 85120/1213490 *100 %=7,01 %

3. Calculăm ROA= P/active = Total Venituri- total Cheltuieli/total active =


(345600+95600)-(210500+35240)/2504320 *100 % = 7,8 %
4. Lichiditatea curentă =AL/AT =872500/2504320*100%=34,38 % CORESPUNDE
NORMEI
5. Calitatea portofoliului = credite neperformante/total credite = 78300/1213490*100%=
6,45 %
6. Corelarea depozitelor cu creditele = total depozite /total credite = 1314880/1213490=1,08
7. Rata de creditare = total credite/total active*100 %= 1213490/2504320*100%=48,45 %

În baza datelor calculate banca comercială are o activitate profitabilă și lichidă,


coeficientul de lichiditate corespunde normei admisibile. Din totalul de credite cea mai mare
pondere o au creditele de consum, iar cea mai mica pomndere aparține creditelor acordate pentru
agricultură. Calitatea portofoliului este destul de bună, creditele neperformante la un așa volum
constiutuie doar 6,45 %, un alt indicator important este rata de creditare care după cum se obervă
este una destul de mare, insă nu depășeste rata de depozitare, depozitele fiind mai mari decât
creditele băncii, acest fapt și explică rata înaltă de lichiditate.

S-ar putea să vă placă și