Sunteți pe pagina 1din 2

12.01.

2021
Recapitulare semestrială
la limba și literatură română
Clasa a VII-a
Semestrul I
Subiectul I (60 puncte)
Citiți cu atenție textul:
"Ajuns la stația următoare, își scoate haina și se pregăți să aștepte, când îl lovi deodată
mirosul amărui al frunzelor de nuc strivite între degete. Întorsese capul și privi în jurul lui.
Era singur. Cât putea  vedea cu ochii trotuarul era pustiu. Nu îndrăznea să privească cerul,
dar simțea deasupra capului aceeași lumina albă, incandescentă, orbitoare, și simțea văpaia
fierbinte a străzii lovindu-l peste gură, peste obraji. Porni atunci la drum, resemnat, cu haina
sub braț, cu pălăria trasă pe frunte. Când zări de departe umbră deasă a nucilor, simți cum
începe să i se bată inima și grăbi ușor pasul. Aproape ajunsese, când auzi
tramvaiul  gemând metalic în urmă lui. Se opri și-l salută lung cu pălăria: «Prea târziu!»
exclamă «Prea târziu!»"
Mircea Eliade, La țigănci)
Scrie pe foaia de teza răspunsul petru fiecare dintre cerințele de mai jos:
A.
1.Desparte în silabe cuvintele: trotuarul, deodată, metalic. (6p)
2. Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au formt următoarele
cuvinte: deasupra, strivite, trasă. (6p)
3.Notează câte un sinonim contextual adecvat pentru următoarele cuvinte din text: privi,
deodată, văpaia.    (6p)
4. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din
textul:  și simțea văpaia fierbinte a străzii lovindu-l peste gură, peste obraji . (6p)
5. Precizează funcția sintactică și valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate din text.   
(6p)
B.
6. Numește modul principal de expunere folosit în fragmentul citat.    (9p)
7. Scrie ideea principala a fragentului citat. (12p)
8. Precizează trei acțiuni ale personajului așa cum apar în textul dat.    (9p)
Suiectul al ÎI-lea
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să descrii un tablou din natură (o zi însorită
de toamna).
În compunerea ta, trebuie:
-să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redatat de ține; 4p
-să respecți convențiile specifice unei descrieri;    6p
-să ai un conținut și stil adecvate tipului de text și cerinței formulate; 12p
-să respecți normele de exprimare, de ortografie și de punctuație. 8p
Notă! În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie și punctuație, compunerea
trebuie să se încadreze în limita de spațiu cerută

Semestrul I - recapitulare

Subiectul I 60 de
puncte

Citiţi cu atenţie textul următor şi apoi rezolvaţi cerinţele


Atât de tristă-i dimineața
Acum când plânge-o toamnă nouă,
Când cade din copaci viața
Și frunze galbene mă plouă.

O lume-ntreagă simți cum moare


Într-o tulpină ce se-ndoaie,
În orice zvon o așteptare
Și-un vis în fiecare foaie.

Abia o brumă fără milă


Și vara mi-a fugit departe,
Răsar, movilă de movilă,
În jur de mine frunze moarte.

Ce taină le-a desprins în șoapte


Mai multe azi ca altădată,
Ce visuri au murit azi-noapte
Cu-atâta frunză spulberată?
(Octavian Goga, Toamnă nouă)

1. Notează câte un antonim pentru cuvintele subliniate: tristă, plânge.


6p
2. Precizează modul de formare a cuvintelor: altădată, spulberată, desprins. 6p
3. Identifică în prima strofă 2 cuvinte care conțin diftongi. 6p
4. Precizează măsura și rima poeziei. 6p
5. Identifică în text 2 figuri de stil diferite și numește-le. 6p
6. Precizează modul, timpul și conjugarea următoarelor verbe din text: simți, a desprins. 6p
7. Treceți care verbul moare să fie la toate modurile nepersonale. 6p
6p
8. Precizează valoare morfologică a cuvântului subliniat din enunțul Ce visuri au murit… și apoi
alcătuiește un alt enunț în care să aibă altă valoare morfologică pe care o vei preciza.
6p
9. Alcătuiește două enunțuri în care verbul a ajunge să fie copulativ și predicativ. 6p

Subiectul al II-lea

Redactează o compunere de 20 de rânduri în care să demonstrezi că textul Toamnă nouă aparține


genului liric. 20
de puncte

Se acordă 20 de puncte din oficiu.