Sunteți pe pagina 1din 24

ROMÂNIA

Judetul Calarasi
Comuna Alexandru Odobescu
Nr.2184/22.05.2020

CAIET DE SARCINI
privind procedura simplificata online pentru atribuirea contractului de
proiectare si execuție lucrări „Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si
iluminat, Sat Alexandru-Odobescu, Comuna Alexandru-Odobescu, Judetul Calarasi”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnica. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in
care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
caietul de sarcini.

Tip achizitie: Procedura simplificata conform Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Beneficiar: COMUNA ALEXANDRU-ODOBESCU


Telefon: +40 242533700
Email: primaria_alodobescu@yahoo.com

I. INFORMATII GENERALE
„Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si iluminat, Sat
Alexandru-Odobescu, Comuna Alexandru-Odobescu, Judetul Calarasi”.

Coduri CPV:
- 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive (Rev 2);
- 71200000-0 Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev 2);
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev 2);
- 71300000 -1Servicii de inginerie (Rev 2);

pagina 1 din 24
Sursa de finanţare: Programul Național de Dezvoltare Regionala 2014-2020, prin Contract de
finantare nr. C1920074a218181202598/27.08.2018

Investitorul : COMUNA ALEXANDRU-ODOBESCU, JUDETUL CALARASI

Beneficiarul investitiei: COMUNA ALEXANDRU-ODOBESCU, JUDETUL CALARASI

Program: PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA 2014-2020

Contractul de Finantare - Programul Național de Dezvoltare Regionala 2014-2020, prin Contract de


finantare nr. C1920074a218181202598/27.08.2018.

Prevederile legislative naţionale din domeniul achiziţiilor publice:


- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;

Durata contractului: Conform SF.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin implementarea acestui proiect, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, are ca obiectiv


principal creșterea economică a zonei de îmbunătățirea condițiilor de viață și atragerea tinerilor catre
miscarea in aer liber prin crearea unui teren de minifotbal la nivelul standardelor europene.
Sportul si educatia fizica contribuie in mod esential la dezvoltarea fizica armonioasa,
mentinerea sanatatii la cote optime precum si intarirea spiritului de echipa si de competitie. De aceea
practicarea sportului de catre tineri este o necesitate imperativa ale carei beneficii pe termen scurt,
mediu si lung sunt foarte insemnare. Avand in vedere faptul ca tinerii sunt din ce in ce mai atrasi de
activitatile statice (computer, filme, etc) in detrimentul celor care implica sport si miscare, este
necesara implementarea unor masuri care sa contribuie la atragerea tinerilor catre activitatile sportive

III. SPECIFICAŢII TEHNICE OBLIGATORII


pagina 2 din 24
Specificaţii tehnice
 Se vor respecta specificaţiile din SF.
 Conform prevederilor art. 133, alin. (2), din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare "Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în
caietul de sarcini sau în documentul descriptiv"
 Continutul cadru al documentatilor de proiectare pe faze de proiectare, va respecta cerintele
prevazute de prevederile legale in vigoare.
 Instructiunile tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor si Programele de control in faze
determinante a lucrarilor vor fi incluse in documentatie de proiectare, faza PT+ CS;
 Pentru fiecare obiectiv de investitie se vor elabora documentatii de proiectare distincte;
 Numarul de exemplare in care vor fi elaborate documentatiile de proiectare predate autoritatii
contractante (Proiect in fazele PT+CS si DE( piese scrise si desenate)) 4 exemplare

Vizitarea amplasamentului
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei,
împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel: +40 242533700, e-mail. primaria_alodobescu@yahoo.com
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2
zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță
intenția de a participa la vizită.
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării
vizitei.

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ


Plăţile pentru serviciile de proiectare aferente proiectului, vor fi efectuate după cum urmează:
contravaloarea serviciilor de proiectare la faza proiect tehnic se va realiza după predarea proiectului
tehnic, detaliilor de execuţie şi documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor,
în termen de 30 de zile de la emiterea facturii
contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică se decontează proporţional cu valoarea lucrărilor
executate sau integral după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de
construcţii - în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
pagina 3 din 24
Plăţile pentru lucrarile executate, autoritatea contractanta are obligaţia de a efectua plata către
executant în 30 de zile de la emiterea facturii.

V. DURATA CONTRACTULUI

Data de începere
Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere de catre autoritatea
contractanta.
Perioada de garantie
Ofertarea unei durate de garantie a lucrarilor, acordata de catre constructor pentru lucrarile executate
in cadrul contractului, mai mica decat durata minima legala atrage dupa sine descalificarea
ofertantului.

Perioada de garanţie acordată lucrărilor de către ofertanţi va fi stabilită in conformitate cu art. 7 alin.3)
din Legea 10/1995. Perioada minimă de garanţie sub care oferta va fi declarată neconformă, va fi
stabilită tot in baza prevederilor art. 7 alin. 3) din Legea 10/1995.

Durata: 11 de luni de la data atribuirii contractului (10 luni executie si o luna proiectare).

VI. CRITERII DE CALIFICARE

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, comuna ALEXANDRU ODOBESCU,
JUDETUL CALARASI va demara procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru
proiectul ce are ca obiect: Proiectare si executie lucrari pentru proiectul „Construire teren de
minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si iluminat, Sat Alexandru-Odobescu, Comuna
Alexandru-Odobescu, Judetul Calarasi”, stabilind următoarele criterii de calificare pentru ofertanţii
participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, criterii ce vor fi incluse în
documentaţia de atribuire.
Neandeplinirea cerinţelor minime de calificare, de mai jos, duce la descalificarea ofertantului.

a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:


1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile
prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

pagina 4 din 24
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /
actul constitutiv;
- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de
derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice;
- alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul
susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele
documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are
obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi
legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a
unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în
acest sens.
2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea,
derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
EREMIA NICULAE PRIMAR
DINU GHEORGHE VICEPRIMAR
ISPAS VASILE SECRETAR
ILIE DOINIŢA CONTABIL
PAUL NICULINA CONSILIER
STĂNESCU NELU CONSILIER
BORDEIANU DUMITRU CONSILIER
ŞOHAN ADRIAN CONSILIER
BOLDOACĂ TUDOREL CONSILIER
ANTON NEAGU CONSILIER
DOBRE NINEL CONSILIER
RADAN ILIE CONSILIER
DINU MARIUS CONSILIER
COMISIE EVALUARE:
CHESARU PETRUS PRESEDINTE CU DREPT DE VOT
LAZAR NICOLETA MEMBRU
BERDAN LENUTA MEMBRU
IGNAT GERMINA MEMBRU DE REZERVA
pagina 5 din 24
Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare si a celor implicati în
procedura sunt: Poenaru Claudiu Marian reprezentatnt al IDEAL CONSULTING AND SALES S.R.L.

b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale


Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în
condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu
se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională
de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației
lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a
contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă –
informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității
profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine,
documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie
prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și
corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va
prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

c) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Cerința nr.1 - Experiența similară proiectare
Ofertantul trebuie să fi prestart servicii similare în ultimii 3 ani, raportați la data-limită de depunere a
ofertelor, în valoare cumulate de cel puțin 19.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor
aferente serviciilor prestate în cadrul a maximum 3 contracte.
Servicii similare: servicii de proiectare pentru construire /reabilitare/modernizare terenuri de
fotbal/minifotbal.

Modalitate de indeplinire:

pagina 6 din 24
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile
solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat
drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul
docu. de recepție, precum și ponderea și activitățile/categ de lucrări pentru care a fost responsabil în
execuția lucrărilor.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermed întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor - procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomndări din partea
beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea
sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeazăa toate informațiile solicitate pentru
demonstarea ândeplinirii cerinței de calificare privind experiența similar, din care sa reiasă minim
urmatoarele informații: beneficiar, cantitate si perioada.
Cerințe specifice:DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența
unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Form nr.2)
împreună cu doc. anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care
rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea
îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a
duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea
resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret
în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angaj. ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de
susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator
(impreună cu doc anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care
rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.
pagina 7 din 24
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care
acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
A.C. va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul
doc. de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a
ofertantului/candidatului;
b)ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă
susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat
subcontractant

Cerința nr.2 - Experiența similară executie


Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a
ofertelor, în valoare cumulate de cel puțin 435.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor
aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.
Lucrări similare: lucrări de construire /reabilitare/modernizare terenuri de fotbal/minifotbal.

Modalitate de indeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile
solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat
drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul
docu. de recepție, precum și ponderea și activitățile/categ de lucrări pentru care a fost responsabil în
execuția lucrărilor.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermed întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor - pv de recepție finală/pv de recepție la terminarea lucrărilor/proces
verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția
lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în
domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele
informații: beneficiar, cantitate (indic tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv
data încheiere contractu) și locul execuției lucrarilor.
pagina 8 din 24
Cerințe specifice:DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența
unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Form nr.2)
împreună cu doc. anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care
rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii
obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la
îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor
tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va
realiza acest lucru).
Totodată, prin angaj. ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de
susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator
(impreună cu doc anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care
rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care
acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
A.C. va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul
doc. de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a
ofertantului/candidatului;
b)ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă
susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat
subcontractant

Cerința nr. 3 - Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic
intenţionează să o/le subcontracteze
Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le
subcontracteze, dacă este cazul.
pagina 9 din 24
Modalitate de îndeplinire:
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și
datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul
depunerii ofertei.
DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a
fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3).
Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE
separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate
la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva
capacităților pe care se
bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE
doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de
documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele
de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită
candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE ŞI FACTORII DE EVALUARE UTILIZAŢI


În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă alege ca şi
criteriu de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, in conformitate cu art. 187, alin. (3), litera c) din
Legea 98/2016 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

FACTORII DE EVALUARE

1. Experiența echipei de experți (proiectanți/arhitecți) și/sau a Managerului de proiect (15 %)


Se punctează cu maxim 5 pct experiența deținută de fiecare expert-cheie:

a) Manager proiect
b) Șef echipă proiectare
c) Expert/ specialist

Algoritm de calcul: Pentru fiecare expert-cheie se acordă maxim 5 puncte în funcție de experiența în
numărul de proiecte în care au fost implicați și în care au derulat același tip de activități.
pagina 10 din 24
Spre exemplu, pentru echipa de experți pot fi avuți în vedere următorii sub-factori:

a) pentru experienţa constând în implicarea între 1 - 2 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă


¼ din punctajul maxim alocat expertului respectiv;

b) pentru experienţa constând în implicarea între 3 - 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă


½ din punctajul maxim alocat expertului respectiv;

c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă


punctajul maxim alocat expertului respectiv.

Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să se încadreze în punctajul maxim alocat
factorului de evaluare „Experienţa echipei de experţi” (15 %).

a) Șef echipă proiectare — studii superioare in domeniul construcţiilor din categoria A, care
sa detina experienţa profesionala specifica - dovedita prin participarea la proiecte care sa fi
presupus proiectare la lucrari similare. Prin lucrări similare, se înțelege: lucrări de
construire /reabilitare/modernizare/extindere teren de fotbal/minifotbal.

b) Expert/ specialist proiectare - studii superioare in domeniul construcţiilor din categoria A,


care sa detina experienţa profesionala dovedita prin participarea la proiecte similare. Prin
lucrări similare, se înțelege lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere teren de
fotbal/minifotbal.

c) Manager proiect executie - poate fi inginer/subinginer cu studii superioare in domeniul


construcţiilor din categoria A, si/sau maistru constructor, cu specializare in domeniul construcţiilor,
cu minim 3 ani experienţa profesionala generala si experienţa specifica dovedita prin participarea la
contracte în calitate de sef lucrare/şantier, precum si implicarea in contracte ce a avut ca obiect
execuţia de lucrări similare. Prin lucrări similare, se înțelege lucrări de construire
/reabilitare/modernizare/extindere rețele teren de fotbal/minifotbal.

Ofertantii vor prezenta in cadrul PROPUNERII TEHNICE, urmatoarele:

a) Documente relevante care fac dovada experienţei generala si specifice: CV, recomandare
sau orice alte documente similare;

b) Dovada raporturilor juridice cu ofertantul (contract de munca si Declaraţie de


disponibilitate), pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului.

c) Copie ,.conform cu originalul”, dupa diploma de studii care dovedeşte faptul ca persoana
pagina 11 din 24
nominalizata se incadreaza in conditiile de mai sus.

Nota 1: Cel putin 1 contract este cerinta minima pentru care expertul nu va fi punctat. Un numar de
contracte mai mare demonstrat prin documente justificative va fi punctat in conformitate cu cele
mentionate mai sus.
Notă 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienţa experţilor cheie, ofertanţii vor depune
documente suport care sa ateste funcția și experiența - certificări/recomandări/documente echivalente
emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare contract prezentat în vederea acordării punctajului, asa
cum este prezentat detaliat in cadrul Caietului de Sarcini la capitolul 8 - Resurse de personal. Aceste
documente se vor prezenta in cadrul Propunerii tehnice.
Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să se încadreze în punctajul maxim alocat
factorului de evaluare „Experienţa echipei de experţi” (10 %).
Justificare:
In stabilirea acestor factori de evaluare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere:
- prevederile art. 187 alin 5 lit. b) din Legea 98/2016
- Instrucțiunea ANAP nr. 1/2017 din 04 ianuarie 2017
- MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE
PUBLICĂ PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN PNDR - VOLUMUL 1 -
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR -
ANEXA II - INSTRUCŢIUNILE CĂTRE OFERTANŢI model standardizat –
proiectare+lucrări - Versiunea 05 – in cadrul caruia sunt incluse recomandari de a utiliza acest
tip de criteriu de atribuire.
avand in vedere relaţia direct proporțională între volumul muncii prestate de acestia şi nivelul calitativ
al rezultatului, iar contribuţia acestora are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final al
contractului.
Autoritatea Contractanta considera ca este mai important, din punctul de vedere al experienţei unui
expert-cheie, numărul de contracte realizate de către acesta, relevante în raport cu respectiva activitate
în care se încadrează obiectul contractului, decât experienţa exprimată în ani sau prin simplă corelare
cu durata unui asemenea exerciţiu. Experienta specifica solicitata privind implicarea in proiecte
similare este o garantie a prestarii serviciilor la o calitate corespunzatoare.
Prin urmare, Autoritatea Contractanta va puncta numarul superior al contractelor prezentate fata de
cerinta minima din Caietul de Sarcini.
Riscul pe care autoritatea contractanta doreste sa il preintampine prin impunerea experientei cu privire
la expertii cheie, este acela de a evita prestarea unor servicii de o calitate necorespunzatoare.

pagina 12 din 24
Astfel, avand in vedere obiectul contractului, calitatea serviciilor prestate depinde in mod direct de
cunostintele si experienţa acestora, experti care vor indeplini in mod direct activitatile contractului.

Referitor la cele 15 de puncte acordate acestui factor de evaluare, Autoritatea contractanta a avut in
vedere atat nota iv) de la art 12 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 1/2017 din 04 ianuarie 2017, cat si
MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE
PUBLICĂ PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN PNDR versiunea 5.

Potrivit art.12 lit.a din Instructiunea ANAP nr.1/2017, factorii de evaluare sunt asociati unor
extinderi ale cerintelor minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, cerintele minime fiind
mentionate in cadrul Caietului de Sarcini al prezentei achizitii la CAPITOLUL 8 – RESURSE
PERSONAL, avantajul urmarit fiind in corelatie cu valori superioare ale nivelurilor experientei
profesionale prezentate de expertii cheie, fata de nivelul minim ce trebuie indeplinit pentru ca
propunerea tehnica sa fie declarata conforma.

Includerea unui factor de evaluare reprezentant experienta detinuta de personalul propus pentru
prestarea serviciilor, si stabilirea unei ponderi de maxim 5 puncte pentru fiecare expert, constituie un
avantaj direct oferit Autoritatii contractante, fata de cea minima presupune in mod direct si indirect
urmatoarele avantaje concrete:
- garantia prestarii serviciilor la o calitate corespunzatoare.
- evitarea unor blocaje de ordin tehnic sau al relationarii cu Autoritatea contractanta
- propunerea unor solutii tehnice clare si potrivite solutiei stabilite la SF.

Desemarea ofertei castigatoare: Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei
punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calculului
anterior. Oferta cu functajul final cel mai mare va fi declarat castigator
In cazul in care dupa intocmirea clasamentului final se va constata ca doua sau mai multe oferte sunt
clasate pe primul loc avand punctaje totale egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere
financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are
pretul cel mai scazut.   In cazul in care se va constata ca ofertele sunt cu acelasi pret, Autoritatea
contractanta va solicita noi propuneri financiare ofertantilor caz in care contractul va fi atribuit
ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut

2. Prețul ofertei 85 %

pagina 13 din 24
Descriere:componenta financiară
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Punctajul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se va acorda astfel :
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor admisibile se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare, respectiv 85 puncte
b) pentru oricare alt preţ ofertă, punctajul se acordă astfel: Punctaj Preţ_oferta n =(Preţ min./Preţ n)x
85 puncte. Preţ min şi Preţ n sunt preţurile ofertate şi se exprimă î.n lei (fara TVA).

VIII. CONTRACTUL
Tipul contractului: proiectare si executie lucrari
Autoritatea contractantă va finaliza procedura de achiziţie simplificată prin încheierea unui contract de
proiectare si executie lucrari.

IX. VALOAREA ESTIMATĂ


Avand in vedere devizul general intocmit, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de
537.651,45 lei fara TVA si cuprinde:
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii:
- Alimentare cu apa – 3.130,50 lei
- Alimentare cu energie – 4.397,62 lei
- Canalizare – 7.122,85 lei
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
- Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 19.998,94 lei
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 903,75 lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
- Construcţii şi instalaţii – 435.788,70 lei
- Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 20.059,50 lei
- Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 45.243,35 lei
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier – 1.006,24 lei

X. GARANTIA DE PARTICIPARE
Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 5.376,51 lei.

pagina 14 din 24
Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada de
valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile la data limita de depunere a ofertei stabilită prin anunțul de
participare publicat în SEAP.
Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr.
395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO09TREZ20121180250XXXXX,
deschis la TREZORERIA CALARASI, CIF ALEXANDRU ODOBESCU: 3966281 Documentul de
plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a
oferelor.
În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare
semnata cu semnatura electronica, se va încărca în SEAP, până cel mai tarziu la data si ora-limită de
depunere a oferelor, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
După această dată, autoritatea contractantă solicită în temeiul art. 134 din HG nr.395/2016
clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în
care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată
de prezentarea în forma originală.
În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie
constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de
operatori economici.
Garanţia de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoţită de traducerea
autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în
forma originală emisă în statul de reședință.

XI. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE


Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din prețul contractului.
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la
semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și
completările ulterioare. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie

pagina 15 din 24
publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.
În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la
data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la
expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală

XII. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI


1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv
„Documente de calificare și propunere tehnică” și va include:
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să
asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în
cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor
anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează
să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel
cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații
relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.
Propunerea tehnică trebuie să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:
1) Proiectarea pentru lucrarea propusă care trebuie sa contina:
Rezumat
Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) şi trebuie:
- să includă elementele esenţiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în
conţinutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de
atribuire;
- să evidenţieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, aşa cum sunt acestea identificate de
Ofertantul ce întocmeşte această Propunere Tehnică şi cu luarea în considerare a cerinţelor identificate
de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini;
- să fie concepute de ofertant astfel încât să poată fi utilizat ca dată de intrare în întâlnirile organizate
pentru monitorizarea activităţilor în cadrul Contractului.

pagina 16 din 24
Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informaţii ce nu se regăsesc în
conţinutul Propunerii Tehnice şi nici pentru a atribui informaţiilor din Propunerea Tehnică un alt sens
decât cel care reiese din includerea informaţiei respective în conţinutul Propunerii Tehnice.
Prezentarea Propunerii tehnice privind proiectarea se va face cu includerea în mod obligatoriu a
urmatoarelor aspecte
I. Planul de lucru pentru fiecare fază a contractului , care va prezenta o alocare adecvată de resurse
umane necesare astfel încât să fie acoperite toate sarcinile solicitate, cu respectarea obligatorie a
intervalului de timp propus, corelat cu graficul de realizare pe etape şi cu propunerea financiară. Se va
prezenta obligatoriu organigrama proiectului si alocarea responsabilitatilor personalului de specialitate.
La alocarea resurselor umane, se va avea în vedere evidentierea numarului de ore alocate pentru
fiecare dintre specialistii care raspund de cate o sarcina.
II. Durata de realizare a documentaţiilor tehnice, tinand cont de termenul maxim indicat de ofertant, cu
justificare detaliata a ofertei propuse.
III. Graficele de realizare a documentaţiilor tehnice în care vor fi mentionate toate subetapele cu durata
prevazuta pentru fiecare.
IV. Norme si normative tehnice utilizate - se vor prezenta normele si normativele tehnice utilizate
pentru realizarea sarcinii, cu indicarea sectiunii / proiectului la care sunt utilizate.

2) Programul rezumativ și programul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activități principale și


secundare) de realizare a investiției din care să rezulte încadrarea în durata contractului de
achiziție publică prin planificarea fizică a activităților pe săptămâni, cu indicarea
fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor
informații care vor trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan
de implementare fezabil. Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul
graficului Gantt vor fi evidentiate distinct ;
3) Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului;
a) Personalul propus şi managementul realizării serviciilor
În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :
a. Organigrama echipei propuse pentru realizarea serviciilor – cu evidenţierea rolurilor în cadrul
echipei;
b. Modalitatea de poziţionare şi integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în
structura organizaţională permanentă a Ofertantului;
c. Rolul şi implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activităţilor în cadrul
Contractului;
pagina 17 din 24
d. Instrumentele/metodele de coordonare a activităţii între membrii echipei;
e. Modalitatea concretă în care echipa interacţionează cu personalul administrativ din cadrul entităţii
operatorului economic ofertant.
b) Personalul propus pentru executarea lucrarilor
În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :
- Organigrama echipei – cu evidenţierea rolurilor în cadrul echipei;
- Modalitatea de poziţionare şi integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului în structura organizaţională permanentă a Ofertantului;
- Instrumentele/metodele de coordonare a activităţii între membrii echipei care gestionează
realizarea lucrării;

4) Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate;


Perioada de garantie a lucrarii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima global în luni
calendaristice de la data întocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta
perioada de timp cuprinsa între data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale.
5) Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor
contractuale (dacă e cazul).
6) Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de
evaluare stabiliți. Se vor preciza inclusiv valorile/informațiile referitoare la locul din cadrul
ofertei unde se regăsesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii tehnice în
cadrul criteriului de atribuire utilizat (la rubrica „Factori de evaluare” din S.E.A.P. și, în cazul
în care informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul acestei rubrici datorită
eventualelor restricții de natură tehnică, respectivele informații se vor prezenta în cadrul unei
secțiuni distincte a propunerii tehnice). În acest sens, ofertanții vor preciza cel puțin
informațiile referitoare la locul (la nivel de număr pagină, capitol) din cadrul ofertei unde se
regăsesc valorile/informațiile/documentele în baza cărora se vor aplica factorii de evaluare
stabiliți, în conformitate cu criteriul de atribuire utilizat;
7) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta proiectarea și execuția lucrărilor ulterior
emiterii dispoziției de începere fără acceptul autorității contractante, către operatori economici
care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte
condiții decât cele prevăzute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din
Anexa la HG nr.395/2016, document ce va fi semnat olograf;
8) Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie
răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut
cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă
pagina 18 din 24
pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (model - formularul nr. 5) care sunt în
vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.
Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile
de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau
pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de
mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea
ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel: +40 242533700, fax: +40 242533600, e-mail.
primaria_alodobescu@yahoo.com.
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel
puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își
anunță intenția de a participa la vizită.
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea
efectuării vizitei.
La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care
sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea
cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în
domeniul din care face parte obiectul contractului.
Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică
pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite
conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în
special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial
trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.
Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista
limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta
va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă
cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate
în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de
pagina 19 din 24
sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita
sistarea proiectării/executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.
Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice,
ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea
propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a
eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice
mai sus menționat.
Pentru achiziția de servicii de elaborare a proiectului tehnic (PTh), în cazul în care, operatorul
economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții /
sau alte documentații tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre
ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/terț susținător, se va verifica dacă acesta a adus
la cunoștința comisiei de evaluare această stare de fapt, și dacă a făcut dovada prin prezentarea unei
declarații în acest sens, că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora, nu este de natură să
denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea activităților
propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al
îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor
ce conțin propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu
pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a
resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor
fi respinse ca neconforme.
2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în
sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și următoarele
documente:
1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea
contractantă), incluzând toate informațiile solicitate;
2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:
- toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința
proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Aceasta include toate responsabilitățile
constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța
de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună
cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract.
pagina 20 din 24
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural
după finalizarea lucrărilor,
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și
marja de profit.
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă:
1. Graficul de prețuri
2. Graficul de plăți - defalcate pe activitățile principale/categoriile de lucrări
- Proiectare
- Organizare de șantier
- Construcție
- Utilități
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr.
395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări
sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg
inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în
considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o
discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar
valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre
cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări
de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de
atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase între părțile contractante.
În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului
de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în
considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice
având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în
documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două
sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând
pagina 21 din 24
considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în
documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la
realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul
obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice
conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din
clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la
epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor
pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de
ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În
eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe
poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către
operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care
vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în
cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va
realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

3. Modul de prezentare a ofertei


Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic
trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în
cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din
propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală.

Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care
operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de
achiziție publică;

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic,


conform instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile
specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor
specificate în Anunțul de participare.

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea
contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a
Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri -
Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.

pagina 22 din 24
Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate
cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în
sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul de
vizualizare al procedurii.

Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul
sistemului electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în
Manualul de utilizare.

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:

1) Garanția de participare;
2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător);
3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând
persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar
în cazul unei Asocieri];
5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și
profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului
economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în
care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la
momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul];
7) Propunerea Tehnică;
8) Propunerea Financiară;
9) Formularul de Ofertă.

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care


semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte
Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă,
care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original.

În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a
Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt
pagina 23 din 24
autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere)
în procedura de atribuire.

La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și


încărcarea lor în rubricile special dedicate este obligatorie.

CONDITII PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE


1. Serviciile de proiectare vor incepe imediat dupa semnarea contractului, contituirea garantiei de
buna executie si emiterea ordinului de prestare a serviciilor.
Durata maxima de elaborare a documentelor incluse in aceasta etapa este de o luna de la data
semnarii contractului.
2. Continutul cadru al documentatilor de proiectare pe faze de proiectare, va respecta cerintele
prevazute de prevederile legale in vigoare (Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice).
Instructiunile tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor si Programelo de control in faze
determinante a lucrarilor vor fi incluse in documentatie de proiectare, faza PT;
3. Pentru fiecare obiectiv de investitie se vor elabora documentatii de proiectare distincte;
4. Numarul de exemplare in care vor fi elaborate documentatiile de proiectare predate autoritatii
contractante:
- Documentatii pentru avize, acorduri,autorizatii:- 2 exemplare.
- Proiect in fazele PT si DE ( piese scrise si desenate): 4 exemplare
- DTAC – proiect de autorizatie de construire: 2 exemplare.
5. Devizul general va fi actualizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Durata maxima de finalizare a investitiei este de 11 luni (o luna pentru elaborarea PT si DE


(piese scrise si desenate) si 10 luni pentru executia lucrarilor.

Anexele caietului de sarcini:


1. Studiu de fezabilitate

Întocmit,

pagina 24 din 24