Sunteți pe pagina 1din 24

ROMÂNIA

Judetul Calarasi
Comuna Alexandru Odobescu
Nr.2183/22.05.2020

STRATEGIA DE CONTRACTARE
privind procedura simplificata online pentru atribuirea contractului de
proiectare si execuție lucrări „Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si
iluminat, Sat Alexandru-Odobescu, Comuna Alexandru-Odobescu, Judetul Calarasi”

Autoritatea contractanta are obligatia de a se documenta si de a parcurge pentru fiecare proces de achizitie
publica trei etape distincte:
a) etapa de planificare/pregatire
b) etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului
c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea si monitorizarea implementarii contractului.
Autoritatea contractanta, comuna ALEXANDRU ODOBESCU, detine resursele necesare pentru derularea
activitatilor din etapele procesului de achizitie publica. Intregul proces de achizitie publica se va realiza
prin utilizarea resurselor necesare celor 3 etape mai sus mentionate.
Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publica s-a initiat prin identificarea necesitatilor si
elaborarea referatelor de necesitate si se incheie cu aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante
a documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport precum si a strategiei de contractare pentru
procedura in speta.
Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului va incepe prin transmiterea documentatiei de
atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a contractului de achizitie publica.

1. DATE GENERALE
„Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si iluminat, Sat Alexandru-
Odobescu, Comuna Alexandru-Odobescu, Judetul Calarasi”.

1.1 Investitorul : COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI

1.2 Beneficiarul investitiei: COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI

1.3 Program: PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

1
1.4 Contractul de Finantare - Programul Național de Dezvoltare Regionala 2014-2020, prin Contract de
finantare nr. C1920074a218181202598/27.08.2018.

1.5 Sursa de finanţare: Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR


Prin implementarea acestui proiect, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, are ca obiectiv
principal creșterea economică a zonei de îmbunătățirea condițiilor de viață și atragerea tinerilor catre
miscarea in aer liber prin crearea unui teren de minifotbal la nivelul standardelor europene.
Sportul si educatia fizica contribuie in mod esential la dezvoltarea fizica armonioasa, mentinerea
sanatatii la cote optime precum si intarirea spiritului de echipa si de competitie. De aceea practicarea
sportului de catre tineri este o necesitate imperativa ale carei beneficii pe termen scurt, mediu si lung sunt
foarte insemnare. Avand in vedere faptul ca tinerii sunt din ce in ce mai atrasi de activitatile statice
(computer, filme, etc) in detrimentul celor care implica sport si miscare, este necesara implementarea unor
masuri care sa contribuie la atragerea tinerilor catre activitatile sportive

2.1.1. DEVIERI SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE


Nu este cazul.

2.1.2. SURSELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE, TELEFON ŞI ALTELE ASEMENEA


PENTRU LUCRĂRI DEFINITIVE ŞI PROVIZORII
Pentru organizarea de santier, constructorul îşi va asigura furnizarea de apă, şi toate formele de energie
necesare prin folosirea de cisterne, generatoare electrice pe combustibil lichid etc.

2.1.3. CĂILE DE ACCES PERMANENTE, CĂILE DE COMUNICAŢII ŞI ALTELE ASEMENEA


Nu este cazul.

Din punct de vedere al constrangerilor nu exista mentiuni speciale, Autoritatea Contractanta, are alocate
resursele necesare desfasurarii procesului de achizitie a lucrarilor.
3. ESTIMAREA VALORII

2
Estimarea valorii contractului mai sus mentionat s-a realizat prin insumarea valorilor aferente
cuprinse in devizul general al investitiei si in conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor
de achiziţie publică prevăzute în Legea nr. 98/2016, pe baza necesarului minim si maxim de resurse alocate
pentru executarea acestor lucrari si a preturilor existente pe piata care definesc astfel de activitati, precum si
a devizului general intocmit de proiectantul de specialitate.
In conformitate cu art.12 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, valoarea estimata a
achiziţiei se determina inainte de iniţierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul iniţierii
procedurii de atribuire.
In conformitate cu art.16 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, in cazul contractelor de
achiziţie publică de lucrări valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul
lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către
autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.
Autoritatea contractantă, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU a determinat valoarea totală
estimată având în vedere prețurile ofertate pe piață în domeniul obiectului contractului, luând în considerare
valoarea totală de plată, fără TVA, avand la baza Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii
investitiei, intocmit la faza SF
Valoare totala estimata NU CUPRINDE valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, intrucat aceste
cheltuieli calculate ca procent aferent ofertei de lucrari prezentate, conform reglementarilor legale in
domeniul contructiilor, vor putea fi accesate oricand pe timpul derularii contractului, daca acest lucru se va
justifica.
Avand in vedere devizul general intocmit, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de
537.651,45 lei fara TVA si cuprinde:
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii:
- Alimentare cu apa – 3.130,50 lei
- Alimentare cu energie – 4.397,62 lei
- Canalizare – 7.122,85 lei
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
- Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 19.998,94 lei
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 903,75 lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
- Construcţii şi instalaţii – 435.788,70 lei
- Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 20.059,50 lei

3
- Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 45.243,35 lei
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier – 1.006,24 lei

Valoarea de 537.651,45 lei exclusiv TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in
evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire).
Facem mentiunea că aceasta achizitie este cuprinsa în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul
2020.

4. JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII:


Valoarea maxima estimata a acestui contract, asa cum a fost calculata la elaborarea SF-ului, este de
537.651,45 lei fara TVA, valoare ce s-a realizat în conformitate cu regulile privind estimarea valorii
contractelor de achiziţie publică prevăzute în Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice pe baza
necesarului minim si maxim de resurse alocate pentru executie lucrari si prestari servicii si a preturilor
existente pe piata care definesc astfel de lucrari si servicii, precum si a devizului general intocmit conform
Hotararii 28/2008 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cat si in conformitate cu art 7,
alin. 2 din Legea 98/2016 care are urmatorul cuprins: “(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele
de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice
a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin
aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).”, valoare
situată sub pragul valoric de 24.977.096,00 lei fara TVA, conform art. 7 alin. 1), lit. a) din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I, nr.
390/23.05.2016 a fost aleasă procedura de achiziţie publică – Procedura simplificata, intr-o singura
etapa cu depunere ONLINE in SEAP, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2, alin. 2 din Lege, cat
si in conformitate cu art. 113 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice.
Avand in vedere faptul ca petru realizarea investitiei se vor achizitiona inclusiv dotari (Portile de
minifotbal; plasele portilor de fotba si tribune mobile), dotărilor care nu contribuie la realizarea şi
menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a cerinţelor fundamentale (rezistenţă mecanică şi
stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate şi mediu înconjurător; siguranţă şi accesibilitate în
exploatare; protecţie împotriva zgomotului;economie de energie şi izolare termică; utilizare sustenabilă a
resurselor naturale) aplicabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 – republicată, acestea se vor
achizitiona separat prin achizitie directa.
4
Tipul procedurilor de atribuire
Procedura de atribuire aplicata de autoritatea contractanta este - Procedura simplificata, avand urmatoarele
coduri CPV:
- 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive (Rev 2);
- 71200000-0 Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev 2);
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev 2);
- 71300000 -1 Servicii de inginerie (Rev 2);

5. DECIZIA DE A REDUCE TERMENELE ÎN CONDIŢIILE LEGII


Nu este cazul - nu se solicita reducere.

6. DECIZIA DE A NU UTILIZA ÎMPĂRŢIREA PE LOTURI


Autoritatea contractantă considera că o astfel de împărțire pe loturi ar risca să facă atribuirea
contractului cat si executarea dificilă, sau că necesitatea de a coordona diferiții contractanți pentru loturi ar
risca să submineze grav buna executare a contractului.
Decizia de a nu lotiza: gradul de interdependență între obiectele loturilor; realizarea pe loturi face
executarea contractului dificilă din punct de vedere tehnic și/sau sau costisitoare în raport de avantajele
potențiale ale lotizării; activitatea de coordonare a contractanților, funcție de loturile atribuite, să fie de
natură a afecta gestionarea respectivelor contracte de către autoritatea contractantă.

7. CRITERII DE CALIFICARE:
Criterii de calificare:
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, comuna ALEXANDRU ODOBESCU,
JUDETUL CALARASI va demara procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru proiectul
ce are ca obiect: Proiectare si executie lucrari pentru proiectul „Construire teren de minifotbal cu gazon
sintetic, vestiare, imprejmuire si iluminat, Sat Alexandru-Odobescu, Comuna Alexandru-Odobescu, Judetul
Calarasi”, stabilind următoarele criterii de calificare pentru ofertanţii participanţi la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică, criterii ce vor fi incluse în documentaţia de atribuire.
Neîndeplinirea cerinţelor minime de calificare, de mai jos, duce la descalificarea ofertantului.

a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:


1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la
art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
5
se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează
a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit
ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau
respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă
are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi
legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei
autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și
finalizarea procedurii de atribuire sunt:
EREMIA NICULAE PRIMAR
DINU GHEORGHE VICEPRIMAR
ISPAS VASILE SECRETAR
ILIE DOINIŢA CONTABIL
PAUL NICULINA CONSILIER
STĂNESCU NELU CONSILIER
BORDEIANU DUMITRU CONSILIER
ŞOHAN ADRIAN CONSILIER
BOLDOACĂ TUDOREL CONSILIER
ANTON NEAGU CONSILIER
DOBRE NINEL CONSILIER
RADAN ILIE CONSILIER
DINU MARIUS CONSILIER
COMISIE EVALUARE:
CHESARU PETRUS PRESEDINTE CU DREPT DE VOT
LAZAR NICOLETA MEMBRU
BERDAN LENUTA MEMBRU
IGNAT GERMINA MEMBRU DE REZERVA
Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare si a celor implicati în
procedura sunt: Poenaru Claudiu Marian reprezentatnt al IDEAL CONSULTING AND SALES S.R.L.

6
b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile
legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna
din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile
ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți
și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare
la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele
echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea
Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și
corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta
obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

c) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Cerința nr.1 - Experiența similară proiectare
Ofertantul trebuie să fi prestart servicii similare în ultimii 3 ani, raportați la data-limită de depunere a
ofertelor, în valoare cumulate de cel puțin 19.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente
serviciilor prestate în cadrul a maximum 3 contracte.
Servicii similare: servicii de proiectare pentru construire /reabilitare/modernizare terenuri de
fotbal/minifotbal.

Modalitate de indeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile
solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept
7
experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul docu. de
recepție, precum și ponderea și activitățile/categ de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția
lucrărilor.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermed întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor - procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomndări din partea
beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt
emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeazăa toate informațiile solicitate pentru demonstarea
ândeplinirii cerinței de calificare privind experiența similar, din care sa reiasă minim urmatoarele
informații: beneficiar, cantitate si perioada.
Cerințe specifice:DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei
susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Form nr.2)
împreună cu doc. anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă
modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea
îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la
îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și
profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest
lucru).
Totodată, prin angaj. ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere
asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună
cu doc anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de
subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

8
A.C. va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul doc.
de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a
ofertantului/candidatului;
b)ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea,
necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant

Cerința nr.2 - Experiența similară executie


Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a
ofertelor, în valoare cumulate de cel puțin 453.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente
lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.
Lucrări similare: lucrări de construire /reabilitare/modernizare terenuri de fotbal/minifotbal.

Modalitate de indeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător cerințelor autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile
solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept
experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul docu. de
recepție, precum și ponderea și activitățile/categ de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția
lucrărilor.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermed întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor - pv de recepție finală/pv de recepție la terminarea lucrărilor/proces verbal de
recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să
ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la
bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiar, cantitate (indic tehnici
ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheiere contractu) și locul execuției lucrarilor.
Cerințe specifice:DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei
susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.

9
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Form nr.2)
împreună cu doc. anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă
modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii
obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale
pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angaj. ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere
asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună
cu doc anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de
subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
A.C. va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul doc.
de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a
ofertantului/candidatului;
b)ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea,
necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant

Cerința nr. 3 - Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic
intenţionează să o/le subcontracteze
Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze,
dacă este cazul.

Modalitate de îndeplinire:
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele
de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

10
DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi
subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții
pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând
informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din
Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se
bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în
scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile
va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente
justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de
calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/
ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE ŞI FACTORII DE EVALUARE UTILIZAŢI


În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă alege ca şi criteriu de
atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, in conformitate cu art. 187, alin. (3), litera c) din Legea 98/2016
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
FACTORII DE EVALUARE

1. Experiența echipei de experți (proiectanți/arhitecți) și/sau a Managerului de proiect (15 %)


Se punctează cu maxim 5 pct experiența deținută de fiecare expert-cheie:
a) Manager proiect
b) Șef echipă proiectare
c) Expert/ specialist

Algoritm de calcul: Pentru fiecare expert-cheie se acordă maxim 5 puncte în funcție de experiența în
numărul de proiecte în care au fost implicați și în care au derulat același tip de activități.
Spre exemplu, pentru echipa de experți pot fi avuți în vedere următorii sub-factori:

a) pentru experienţa constând în implicarea între 1 - 2 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ¼ din
punctajul maxim alocat expertului respectiv;

11
b) pentru experienţa constând în implicarea între 3 - 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă ½ din
punctajul maxim alocat expertului respectiv;

c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă


punctajul maxim alocat expertului respectiv.

Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să se încadreze în punctajul maxim alocat
factorului de evaluare „Experienţa echipei de experţi” (15 %).

a) Șef echipă proiectare — studii superioare in domeniul construcţiilor din categoria A, care sa
detina experienţa profesionala specifica - dovedita prin participarea la proiecte care sa fi presupus
proiectare la lucrari similare. Prin lucrări similare, se înțelege: lucrări de construire
/reabilitare/modernizare/extindere teren de fotbal/minifotbal.

b) Expert/ specialist proiectare - studii superioare in domeniul construcţiilor din categoria A, care sa
detina experienţa profesionala dovedita prin participarea la proiecte similare. Prin lucrări similare,
se înțelege lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere teren de fotbal/minifotbal.

c) Manager proiect executie - poate fi inginer/subinginer cu studii superioare in domeniul construcţiilor din
categoria A, si/sau maistru constructor, cu specializare in domeniul construcţiilor, cu minim 3 ani experienţa
profesionala generala si experienţa specifica dovedita prin participarea la contracte în calitate de sef
lucrare/şantier, precum si implicarea in contracte ce a avut ca obiect execuţia de lucrări similare. Prin lucrări
similare, se înțelege lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele teren de fotbal/minifotbal.

Ofertantii vor prezenta in cadrul PROPUNERII TEHNICE, urmatoarele:

a) Documente relevante care fac dovada experienţei generala si specifice: CV, recomandare sau
orice alte documente similare;

b) Dovada raporturilor juridice cu ofertantul (contract de munca si Declaraţie de disponibilitate),


pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului.

c) Copie ,.conform cu originalul”, dupa diploma de studii care dovedeşte faptul ca persoana
nominalizata se incadreaza in conditiile de mai sus.

Nota 1: Cel putin 1 contract este cerinta minima pentru care expertul nu va fi punctat. Un numar de contracte
mai mare demonstrat prin documente justificative va fi punctat in conformitate cu cele mentionate mai sus.

12
Notă 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienţa experţilor cheie, ofertanţii vor depune documente
suport care sa ateste funcția și experiența - certificări/recomandări/documente echivalente emise de
Beneficiar/Angajator pentru fiecare contract prezentat în vederea acordării punctajului, asa cum este
prezentat detaliat in cadrul Caietului de Sarcini la capitolul 8 - Resurse de personal. Aceste documente se vor
prezenta in cadrul Propunerii tehnice.
Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să se încadreze în punctajul maxim alocat
factorului de evaluare „Experienţa echipei de experţi” (10 %).
Justificare:
In stabilirea acestor factori de evaluare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere:
- prevederile art. 187 alin 5 lit. b) din Legea 98/2016
- Instrucțiunea ANAP nr. 1/2017 din 04 ianuarie 2017
- MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE
PUBLICĂ PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN PNDR - VOLUMUL 1 - INSTRUCȚIUNI
PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR - ANEXA II -
INSTRUCŢIUNILE CĂTRE OFERTANŢI model standardizat – proiectare+lucrări - Versiunea 05 –
in cadrul caruia sunt incluse recomandari de a utiliza acest tip de criteriu de atribuire.
avand in vedere relaţia direct proporțională între volumul muncii prestate de acestia şi nivelul calitativ al
rezultatului, iar contribuţia acestora are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final al contractului.
Autoritatea Contractanta considera ca este mai important, din punctul de vedere al experienţei unui expert-
cheie, numărul de contracte realizate de către acesta, relevante în raport cu respectiva activitate în care se
încadrează obiectul contractului, decât experienţa exprimată în ani sau prin simplă corelare cu durata unui
asemenea exerciţiu. Experienta specifica solicitata privind implicarea in proiecte similare este o garantie a
prestarii serviciilor la o calitate corespunzatoare.
Prin urmare, Autoritatea Contractanta va puncta numarul superior al contractelor prezentate fata de cerinta
minima din Caietul de Sarcini.
Riscul pe care autoritatea contractanta doreste sa il preintampine prin impunerea experientei cu privire la
expertii cheie, este acela de a evita prestarea unor servicii de o calitate necorespunzatoare.
Astfel, avand in vedere obiectul contractului, calitatea serviciilor prestate depinde in mod direct de
cunostintele si experienţa acestora, experti care vor indeplini in mod direct activitatile contractului.

Referitor la cele 15 de puncte acordate acestui factor de evaluare, Autoritatea contractanta a avut in vedere
atat nota iv) de la art 12 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 1/2017 din 04 ianuarie 2017, cat si MANUAL DE

13
PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU
PROIECTELE FINANȚATE PRIN PNDR versiunea 5.

Potrivit art.12 lit.a din Instructiunea ANAP nr.1/2017, factorii de evaluare sunt asociati unor extinderi
ale cerintelor minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, cerintele minime fiind mentionate in
cadrul Caietului de Sarcini al prezentei achizitii la CAPITOLUL 8 – RESURSE PERSONAL,
avantajul urmarit fiind in corelatie cu valori superioare ale nivelurilor experientei profesionale
prezentate de expertii cheie, fata de nivelul minim ce trebuie indeplinit pentru ca propunerea tehnica
sa fie declarata conforma.

Includerea unui factor de evaluare reprezentant experienta detinuta de personalul propus pentru prestarea
serviciilor, si stabilirea unei ponderi de maxim 5 puncte pentru fiecare expert, constituie un avantaj direct
oferit Autoritatii contractante, fata de cea minima presupune in mod direct si indirect urmatoarele avantaje
concrete:
- garantia prestarii serviciilor la o calitate corespunzatoare.
- evitarea unor blocaje de ordin tehnic sau al relationarii cu Autoritatea contractanta
- propunerea unor solutii tehnice clare si potrivite solutiei stabilite la SF.

Desemarea ofertei castigatoare: Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei
punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calculului anterior.
Oferta cu functajul final cel mai mare va fi declarat castigator
In cazul in care dupa intocmirea clasamentului final se va constata ca doua sau mai multe oferte sunt
clasate pe primul loc avand punctaje totale egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara,
caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
In cazul in care se va constata ca ofertele sunt cu acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita noi
propuneri financiare ofertantilor caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut

2. Prețul ofertei 85 %
Descriere:componenta financiară
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Punctajul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se va acorda astfel :
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor admisibile se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 85 puncte

14
b) pentru oricare alt preţ ofertă, punctajul se acordă astfel: Punctaj Preţ_oferta n =(Preţ min./Preţ n)x 85
puncte. Preţ min şi Preţ n sunt preţurile ofertate şi se exprimă î.n lei (fara TVA).

9. MODALITATEA DE ACHIZITIE:
Obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie
contractul/acordul - cadru respectiv, dacă este cazul;
Avand in vedere Strategia de dezvoltare durabila a comunei, normele de mediu, potentialul comunei
de a se dezvolta si necesitatea imbunatatirii calitatii vietii, conform standardelor europene, se propune
realizarea investitiei de fata cu prioritate.
De asemenea, privind la nivel mai extins, alternativa de a păstra situaţia actuală conduce cu siguranţă
la creşterea discrepanţelor deja existente între diversele localităţi şi zone din România, între localităţile din
mediul rural şi cel urban, precum şi dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.


In vederea indeplinirii necesitatii Autoritatii Contractante s-a intocmit SF pentru a asigura
indeplinirea cerintelor legale si a celor de calitate. In cadrul SF, sunt prevazute exigentele de calitate si
performantele tehnice ce se doresc realizate.

10. CONTRACTUL
Tipul contractului: proiectare si executie lucrari
Autoritatea contractantă va finaliza procedura de achiziţie simplificată prin încheierea unui contract de
proiectare si executie lucrari.

11. MODALITATI DE PLATA


Plăţile pentru serviciile de proiectare aferente proiectului, vor fi efectuate după cum urmează:
contravaloarea serviciilor de proiectare la faza proiect tehnic se va realiza după predarea proiectului tehnic,
detaliilor de execuţie şi documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor, în termen de
30 de zile de la emiterea facturii
contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică se decontează proporţional cu valoarea lucrărilor executate sau
integral după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii - în termen de 30
de zile de la emiterea facturii.
Plăţile pentru lucrarile executate, autoritatea contractanta are obligaţia de a efectua plata către executant în
30 de zile de la emiterea facturii.

15
12. PREZENTAREA OFERTEI
1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv
„Documente de calificare și propunere tehnică” și va include:

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure
posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei
secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care
fac parte integrantă din documentația de atribuire.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie
atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au
fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante
privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.
Propunerea tehnică trebuie să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:
1) Proiectarea pentru lucrarea propusă care trebuie sa contina:
Rezumat
Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) şi trebuie:
- să includă elementele esenţiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conţinutul
Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
- să evidenţieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, aşa cum sunt acestea identificate de
Ofertantul ce întocmeşte această Propunere Tehnică şi cu luarea în considerare a cerinţelor identificate de
Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini;
- să fie concepute de ofertant astfel încât să poată fi utilizat ca dată de intrare în întâlnirile organizate pentru
monitorizarea activităţilor în cadrul Contractului.
Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informaţii ce nu se regăsesc în
conţinutul Propunerii Tehnice şi nici pentru a atribui informaţiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât
cel care reiese din includerea informaţiei respective în conţinutul Propunerii Tehnice.
Prezentarea Propunerii tehnice privind proiectarea se va face cu includerea în mod obligatoriu a
urmatoarelor aspecte
I. Planul de lucru pentru fiecare fază a contractului , care va prezenta o alocare adecvată de resurse umane
necesare astfel încât să fie acoperite toate sarcinile solicitate, cu respectarea obligatorie a intervalului de timp
propus, corelat cu graficul de realizare pe etape şi cu propunerea financiară. Se va prezenta obligatoriu
organigrama proiectului si alocarea responsabilitatilor personalului de specialitate. La alocarea resurselor

16
umane, se va avea în vedere evidentierea numarului de ore alocate pentru fiecare dintre specialistii care
raspund de cate o sarcina.
II. Durata de realizare a documentaţiilor tehnice, tinand cont de termenul maxim indicat de ofertant, cu
justificare detaliata a ofertei propuse.
III. Graficele de realizare a documentaţiilor tehnice în care vor fi mentionate toate subetapele cu durata
prevazuta pentru fiecare.
IV. Norme si normative tehnice utilizate - se vor prezenta normele si normativele tehnice utilizate pentru
realizarea sarcinii, cu indicarea sectiunii / proiectului la care sunt utilizate.

2) Programul rezumativ și programul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activități principale și secundare)
de realizare a investiției din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică prin
planificarea fizică a activităților pe săptămâni, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, în
ordinea și succesiunea logică a evenimentelor informații care vor trebui să probeze transpunerea
prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. Daca anumite activitati sunt
realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct ;
3) Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului;
a) Personalul propus şi managementul realizării serviciilor
În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :
a. Organigrama echipei propuse pentru realizarea serviciilor – cu evidenţierea rolurilor în cadrul echipei;
b. Modalitatea de poziţionare şi integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în
structura organizaţională permanentă a Ofertantului;
c. Rolul şi implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activităţilor în cadrul Contractului;
d. Instrumentele/metodele de coordonare a activităţii între membrii echipei;
e. Modalitatea concretă în care echipa interacţionează cu personalul administrativ din cadrul entităţii
operatorului economic ofertant.
b) Personalul propus pentru executarea lucrarilor
În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :
- Organigrama echipei – cu evidenţierea rolurilor în cadrul echipei;
- Modalitatea de poziţionare şi integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în
structura organizaţională permanentă a Ofertantului;
- Instrumentele/metodele de coordonare a activităţii între membrii echipei care gestionează realizarea
lucrării;

17
4) Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate;

Perioada de garantie a lucrarii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima global în luni


calendaristice de la data întocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta
perioada de timp cuprinsa între data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale.

5) Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale
(dacă e cazul).
6) Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de
evaluare stabiliți. Se vor preciza inclusiv valorile/informațiile referitoare la locul din cadrul ofertei
unde se regăsesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii tehnice în cadrul
criteriului de atribuire utilizat (la rubrica „Factori de evaluare” din S.E.A.P. și, în cazul în care
informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul acestei rubrici datorită eventualelor
restricții de natură tehnică, respectivele informații se vor prezenta în cadrul unei secțiuni distincte a
propunerii tehnice). În acest sens, ofertanții vor preciza cel puțin informațiile referitoare la locul (la
nivel de număr pagină, capitol) din cadrul ofertei unde se regăsesc valorile/informațiile/documentele
în baza cărora se vor aplica factorii de evaluare stabiliți, în conformitate cu criteriul de atribuire
utilizat;
7) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta proiectarea și execuția lucrărilor ulterior emiterii
dispoziției de începere fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost
nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele
prevăzute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din Anexa la HG
nr.395/2016, document ce va fi semnat olograf;
8) Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a
ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile
referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări (model - formularul nr. 5) care sunt în vigoare în România,
precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.
Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de
muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se
pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

18
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei,
împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel: +40 242533700, fax: +40 242533600, e-mail.
primaria_alodobescu@yahoo.com.
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2
zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția
de a participa la vizită.
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării
vizitei.
La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict
necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și
contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte
obiectul contractului.
Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care
le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce
privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice
mijloace de probă.
Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista
limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi
declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii
tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea
contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea
proiectării/executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.
Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții
având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei
abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți
legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

19
Pentru achiziția de servicii de elaborare a proiectului tehnic (PTh), în cazul în care, operatorul economic care
a elaborat studiul de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții / sau alte documentații
tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de
ofertant/asociat/subcontractant/terț susținător, se va verifica dacă acesta a adus la cunoștința comisiei de
evaluare această stare de fapt, și dacă a făcut dovada prin prezentarea unei declarații în acest sens, că
implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora, nu este de natură să denatureze concurența prin apariția
unui eventual conflict de interese
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea activităților propuse
de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii
cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin
propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor
prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul
electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și următoarele documente:

1) Formularul de Propunere Financiară(conform formularului pus la dispoziție de autoritatea


contractantă), incluzând toate informațiile solicitate;
2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:

- toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința proiectării,
construcției, testării și finalizării lucrărilor. Aceasta include toate responsabilitățile constructorului pentru
obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea,
materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate,
răspunderi și obligații ce decurg din contract.
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după
finalizarea lucrărilor,
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.

20
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul
unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă:
1. Graficul de prețuri
2. Graficul de plăți - defalcate pe activitățile principale/categoriile de lucrări
- Proiectare
- Organizare de șantier
- Construcție
- Utilități

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada
de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin.
(9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii
financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul
unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi
corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în
considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel
mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri,
determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin
dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile
contractante.
În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de
calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a
punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile
cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de
atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte
care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori
de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest
sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții
distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent
(următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi

21
declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care
prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se
fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili
clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare
“prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a
ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de
către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care
vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în
cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va
realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

3.Modul de prezentare a ofertei


Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să
elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul
acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii
financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care
operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție
publică;
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform
instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice
disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în
Anunțul de participare.
Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea
contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a
Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri -
Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.
Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul
informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul de vizualizare al
procedurii.

22
Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemului
electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare.
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:

1) Garanția de participare;
2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător);
3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana
desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei
Asocieri];
5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și
profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică
și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic
Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din
urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la
momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul];
7) Propunerea Tehnică;
8) Propunerea Financiară;
9) Formularul de Ofertă.

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează
Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic
pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații
detaliate privind reprezentarea, în original.
În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului
pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate
de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.
La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor
în rubricile special dedicate este obligatorie.

Garantia de buna executie


Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din prețul contractului fara TVA.

23
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea
contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările
ulterioare. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi
devine anexă la contract. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita
prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin
contract.
În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia
de bună execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei,
iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală

Întocmit,

24