Sunteți pe pagina 1din 143

beOI

No
4+
Minodora Dobreanu

Biochimie clinica
Implicatii practice
UNIVERSITAT E A
NE MEDIC! NA SI FARN
Tar Fae +

laws. 79k ee _
Abo be ce1cStT =

Editia a II-a

iM
EDITURA MEDICALA
2010
Capitolul 2.
Echilibrul hidro-electrolitic

Minodora Dobreanu

2.1 Apa si viata 2.2 Distributia apei si


Apa este un component ¢csential al tuturor electrolitilor in organism
vietuitoarelor, de la procariotele simple pand la
organismele superioare. In contrast cu vietuitoa- 2.2.1. Distributia apei
rele unicelulare care traiesc intr-un mediu apos gi in organismul viu apa este repartizat& in diferite
sunt nevoite si se adapteze in continuu la modi- compartimente, delimitate prin membrane biologt-
ficdrile fizice si chimice ale acestuia, organisme- ce lipidice. 40% din greutatea corpului (350-450
le multicelulare superioare isi asigura conditiile mL/kg) se aflé tn celule, formand compartimentul
optime pent existenta, prin crearea unui mediu
intracetular; in acest compartiment se delimiteazi
intern lichid, a carui compozitic $1 volum se
gi spatiile de apa din interiorul microorganitelor ce-
mentin intre limite foarte stricte. Continutul in
lulare (mitocondriile, aparatul Golgi, lizozomiti, nu-
apa al embrionului uman scade treptat de la 95%
cleul). Partea rimasa, reprezenténd 20% din greu-
la 85%, in cursul vietii intrauterine. Nou-ndscu-
tul are un continut in apd de 82-72%, acesta scd- tatea corpului (150-250 mL/kg) formeazi compar-
znd la adult paralel cu inaintarea in varsta, pana timentul hidric extracelular (Fluide Extracelulare =
la $5-50%. La fermei, proportia apei in organism FEC}, impartit in tret fractiuni: compartimentul in-
este de obicei mai micd, datoritié continutulut terstitial sau intercelular (14%), compartimentul in-
mai mare tn grisimi. Metabolismul apei si sodiu- travascular - volumul sanguin fluid $i volumul lim-
lui sunt legate clinic 31 fiziologic, de aceea se fatic (4%), respectiv apa paracelularé (transcelulara
impune studierea lar concomitenta. 2%) - lichidul cefalorahidian, continutul tractului
Fluid extracetular: 20%

140 mmelL 3 Na 10 mmol

4 mmol/L 2K
450 mmol/L
Fiuid interstitial: 14%
menmbrand celulara

Fluid intracelular: 40%


endetaliu capitar |

Fluid intravasowar:. 5%

Apa totala = ~60% din greutatea organismului

Figura 2.1. Repartizarea compartimentelor hidrice gi a principatilor electroliti in organism


Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

Tabelul 2.1. Concentratia medic a electrolitilor 2.2.2. Distributia electrolitilor


(mmol/L) si a proteinelor in plasma, lichid Cantitatea sodiului din organism este de aproxi-
tisular gi in interiorul celulelor mativ 3700 mmol, din care 25% se aflé sub forma
complexata in oase, iar 75% este supus schimburi-
Componenti sanguin interstitial Celule lor libere fntre lichidul intracelular (10 mmol/L) si
extracelular (140 mmol/L).
Cationi: Potasiul este distribuit predominant intracelular
Na 140 140 1 (150 mmol/L) si mai putin extracelular (4 mmol/L).
In orice compartiment hidric din organism
K- 4 4 150
este valabilé iegea electroneutralitani: diferente-
Ca 2,5 ] le care apar in Tabefuf 2./ intre sumele concen-
Mg” i i 20 tratiilor cationilor $i anionilor, se datoreaza acizi-
lor organici care formeazé lacuna anionica.
Total: 147,5 143 181
Miscarea spontani a acestor cationi are loc in
Anioni: sensul gradientului de concentratie, astfel sodiul
cr 100 100 10 are tendinta de a patrunde in compartimentul in-
tracelular, iar potasiul iese pasiv in spatiul extra-
HCO, 25 25 16
celular. Mentinerca gradientului de concentratie
H,P0.° 2 2 100 intre cele doud compartimente se realizeaz prin
Hso, i 1 20 mecanism activ, cu ajutorul unei pompe ionice,
Na*- K* ATP-aza.
Anion organici 18,7 14,9 20
Concentratiile exprimate in mmol/L ale elec-
Proteine 0,8 0,1 13 trolitilor $i proteinelor din plasmé, lichidul inter-
Total: i47,5 143 181 stitial si celule, sunt reprezentate grafic in Figu-
ra 2.2 (Diagrama Gamble) s1 cifric In Tabelul 2.
Compozitia diverselor lichide biologice in prin-
digestiv $i genito-urinar. Apa prezenta in cireulatie
cipalii electroliti este redata in Zabeful 2.12 Este po-
influenteazi in mod substantial si volemia, adica
sibil sA se anticipeze tipul dezechilibrului hidro-elec-
dimensiunea volumului plasmatic. Repartitia apei tolitic, dupa tipul de lichid biologic pierdut excesiv:
si a principaliler cationi in compartimentele hidrice pierderea de fluide cu compozitie in electroliti simi-
din organism, precum si raporturile procentuale ale lari cu cea a plasmei, reprezintaé deshidratari cu va-
acestora, sunt prezentate in Figura 2/. lori normale de concentratie ale electrolitilor in plas-
Continutul in apa al diferitelor tesuturt si or- ma; dac4 continutul in sodiu al fluidului pierdut este
gane diferd semniticativ: tesutul nervos contine
mmol
aproximativ 90% apa, in timp ce tesutul adipos 200 +
are mat putin de 10%. + eGo,
Volumul plasmatie poate fi determinat prin 180 4
| HPO,”
analiza gradului de dilutie in plasma circulanta a 160-4 ED PO
unui colorant macromolecular (albastru Evans), 140+
sau a albuminei umane marcate cu tod radioactiv.
1204 Nat | cr Nery cl
Volurnul spatiului interstitial poate fi determinat protaing

prin analiza gradului de dilutie in plasma circu- 100

lant ale unor substante neutre (ca inulina, mani- 607


HCO acial
tolul si tiosulfatii), care degi parisesc circulatia, "EO,

nu pot patrunde in celule. Pentru determinarea vo-


60 ager
Hao, > alti antoni
lumului total al apei din organism se folosesc sub- 40+ pmteine eavenre| ‘organici "
HPO?”
stanfe care traverseazi liber membrancle celule- 24
oa
kK: ree
: A
Ke HS, we
Car] protgine La!
lor, de exemplu apa grea (DO sau T,0). Desi vo- Mg bee Mgt] Pal er
lumul intracelular nu poate fi determinat in mod plasma lichid interstitial fichid intracetular

direct, poate fi calculat prin sc&derea volumului Figura 2.2. Diagrama lui Gamble pentru spatiiie
extracelular din valoarca volumului hidric total. celular, interstitial si plasmatic
Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

Jabelul 2.11, Concentratia medie a principalilor la polul celor doi atomi de hidrogen, moleculele
electroliti in diverse lichide biologice (mmol/L) astfel polarizate numindu-se dipoli. Datoritaé carac-
terului su dipolic, apa este un solvent ideal pentru
Lichid/Toni Na‘ Kk HCO; cr substantele polare, electrolitice si neelectrolitice.
Plasma 140 4 25 100 Moleculcle de apa se orienteaza cu polul lor nega-
Suc gastric 30 iS 0-15 140 tiv spre polul pozitiv al moleculei/ ionulu inveci-
Suc intestinal 140 10 variabil 70 nat si invers. Substantcle apolare (grasimile, lipide-
Scaun diareic 50-140 30-70 20-80 variabil le) sunt insolubile in apa si formeazd emulsii apoa-
Bila, lichid se nuinai in prezenta unor detergenti amfipatici.
140 3 40 100
peritoneal
2.3.2 Caldura specifica a apei
Transpiratie 12 10 * 12
in cazul in care moleculcle de apa invecinate se
gdsese suficient de aproape (la o distanta maxima
mai mic decat al plasmei (de exemplu in transpiratic
de 0,28 nm = 2,8 A), intre ele se pot forma punti de
excesiva), deshidratarea se asociazA cu hipernatre-
hidrogen. Aceasta orientare ordonata a ansamblului
mie; pierderea de fluide intestinale, bogate in pota- moleculelor de apa este cu atat mai constanta, cu
siu, conduce la deshidratare cu hipokaliemie, fara s&
cat temperatura mediului cste mai mica. La o tem-
afecteze semnificativ natremia.
peraturé sub O°C, toli atomii de hidrogen sunt le-
2.3 Proprietatile apei gati prin punti de hidrogen. Din accasta cauza fie-
care atom de oxigen, fixcaza prin legaturi de hidro-
Prezenta ubicuitara a apei in organismele vil, gen inca 4 molecule de ap, cu aparitia unei struc-
precum si participarea sa la toate fenomenele vietii, tur hexagonale caracteristice. Din cauza spatiului
poate fi explicaté prin urmatoarele propriet4ti: inchis in mijlocul structurii, volumul ghetii este cu
« Prin caracterul sau polar/dipolic, apa re- 11% mai mare decat volumul apci lichide. Este cu-
prezinté un mediu ideal, atat pentru dizolvarea noscut faptul cd densitatea apei este maxima la
substantelor polare neelectrolitice si electrolitice, tempcratura de +4°C si cd aceasta are o importanté
cat $i pentru disocierea electroliticd a celor din fundamentala pentru animalele acvaticc. La tempe-
urma. Apa se misca liber prin porii membranelor ratura de 40°C aproximativ 50% din legaturile de
biclogice semipermeabile, contribuind la instala- hidrogen intermolecularc s¢ descompun si apa va fi
rea osmozei $i a presiunii osmotice. “mai fluida”, Aceasté temperatura reprezinté “cel
« Datoritd cdldurii specifice mari, la incal- de-al doilea punct de topire al apei”, care este (poa-
zire apa absoarbe lent cantitati mari de caldura $i te nu intémplator) foarte aproape de temperatura
le elibereazi ta fel de lent in cursul racirii - as- optima la care se desfasoard fcnomenele vitale in
pect important in mentinerea homectermiei orga- organismele superioare.
nismelor supericare.
2.4 Schimburile hidrodinamice.
2.3.1 Caracterul polar al apei - apa ca
solvent
Fortele care coordoneaza miscarea
Apa este una dintre substantele anorganice cu
apei si electrolitilor intre
structuré simplé, moleculele sale fiind formate din- compartimente
tr-un singur atom de oxigen, cuplat prin legaturi Apa difuzeaza liber prin membranele celor mai
covalente cu doi atomi de hidrogen. Din punct de roulte celule, insi migcarca clectrolitilor $i a mole-
vedere electrostatic, moleculcle de apa sunt neutre. culelor neutre este restrictionata. Distributia apei
Desi moleculele de apa nu dispun de sarcini elec- intre compartimentele hidrice este controlata de
trice libere, dispun de un camp cleciric, cu untensi- factori fizici, in particular de continutul in substan-
tatea de 10-18 Coulomb/em. Aceasta forté elec- te dizolvate si de presiunca hidrostatica din vase.
trostatica este creaté de agezarea asimetrica a celor
2.4.1 Difuziunea si osmoza
3 atomi in moleculd. Legiturile covalente dintre
oxigen $1 cei doi atomi de hidrogen formeazé un Distributia apei intre mediul intracelular gi
unghi de 104.5°, Ca unnare, repartitia clectronilor extracelular este determinatd de fortele osmotice.
in molecule devine inegala: densitatea electronilor Osmolaritatea este expresia continutului de sub-
va fi mai mare ja polul oxigemului si mult mai mica stante dizolvate intr-un volum de solvent dat.
Capitolul 2, Echilibrul hidro-clectrolitic

Daca dova solutii cu concentratii diferite sunt se- Laboratorul clinic utilizeaz4 osmolalitatea in
parate intre ele printr-o membrana semipcrmeabi- aprecierea continutului in substante dizolvate (cx-
14 (permeabil4 doar pentru moleculele solventu- primata in mmol/kg solutie). Osmolalitatea plas-
tui), moleculele selventului vor trece dinspre mei este de aproximativ 285-310 mmol/kg, reali-
compartimentul mai diluat spre acela mai concen- zand o presiune osmotica de 285-310 mOsm/kg.
trat pand cand presiunca osmotica, respectiv con- Osmolalitatea plasmei este data practic de 1om si
centratia celor doud compatimente se egalizeaza. molcculele mici, astfel incat in lipsa ebulioscapului
Presiunea osmoticé este presiunea care trebuie sau crioscopului, din concentratia plasmatica — ex-
aplicaté unci solutii separate de solventul sdu primata in mmol/L - a unor compusi osmotic activi
printr-o membrana semipermeabili pentru ca sol- (glucoza, Na* si K°), poate fi calculataé o valoare a
ventul si fie impiedicat s4 treacé in solutie. La osmolalititi destul de apropiati de cea reala, cu
temperatura constanté de 0°C (273 Kelvin) g1 la ajutorul formulei:
presiunea exterioaré de 1 bar, valoarea presiunii 2([Na*] + (K*}) + [Glucoza]/18 + [Uree]/6.
osmotice a unci solutii cu concentratta de 1 mol/L
este de 22.41 bar (1 osmol/kg). Efectul osmotic al Inmultirea cu 2 se face pentru a lua in consi-
unei substante dizolvate este determinat de numi- derare tonti Cl, HCO, si ceilalti anioni asaciati.
rul de particule din solutie (mol/L) si nu de con- Desi ureea (prin concentratia molara ascmana-
centratia procentuala de masa sau de volum: un li- toare cu a glucozci) are un aport semnificativ la
tru de solutie cu activitatea osmolara.de un osmol, osmolalitatea mediului extracelular, tonicitatea
contine un numar de 6,023x10” particule dizolva- (osmolalitatea efectiva, care influenteazd schim-
te (numarul lui Avogadro). in cursul dizolvarii, burile hidrice intre compartimente) nu este afec-
moleculele de apa si particulcle substantelor di- tata de concentratia acesteia, deoarece ureea di-
zolvate intrd in interactiuni multiple, din care cau- fuzeazi in egali masura intra- $1 extracelular
2A proprietatile solutiilor se deosebesc de cele ale (concentratia fiind egald in cele doua spatii).
solventului pur. Presiunea vaporilor solutiilor este Tonicitatea = Osmolalitate - [Uree]/6
intotdeauna mai mica decat cea a solventulut pur. Dacd osmolalitatea urinei primare este identi-
Aceastd scidere este direct proportionala cu con- cA cu cea a plasmei, osmolalitatea urine: definiti-
centratia molara a substantelor dizolvate, din care
ve variaza de la 80-1200 mmol/L, functiile de
cauzA temperatura de fierbere va fi mai mare $1 absorbtie $i secretie tubulare, fiind csentiale pen-
cea de congelare va fi mai mica, decat cele ale
tru compozitia finalé a urine.
soiventului pur: o solutie apoas& cu concentratia
de 1 mol/L are punctul cbulioscopic la +100,52°C 2.4.2 Presiunea coloid-osmotica (oncotica)
$] punctul crioscopic la -1,85°C. In contrast cu so- Presiunea oncoticd se datoreaza prezentei in-
lutiile neelectrolitilor (ghicoz4, ureea), solutiile tr-un compartiment lichidian a substantelor ma-
apoase alc electrolitilor vor prezenta valori crios- cromoleculare (proteice}, care spre deascbire de
copice sau ebulioscopice de mai multe ori mai ioni $1 molecule de apa, nu traverseaza membra-
mari, decdt cele calculate. De exemplu, punctul nele celulare $i capilarcle sanguine (decat intr-o
crioscopic al unei solutii de NaCl | mol/L este de masura foarte mica si in conditii particulare).
-3,7°C in loc de -1,85°C, datorita numarului du- Avand masa moleculara mare, ele nu contribuic
blu de particule prezente in solutie: in cursul di- la osmolalitate decat intr-o masura4 nesemnifica-
zolvarii NaCl disociaza electrolitic, ionii compo- tiva, dar prin fapiul cd rfmdn in vasele de sdnge,
nenti izolandu-se prin invelisul hidratant, format detin un rol important in distributia fluidelor in-
in jurul lor de stratul dipolilor de apa. tre spatiul intravascular $i cel interstitial. Presiu-
Substantele cu masa atomicd / moleculara mi- nea oncotica plasmatica este de 22-27 mmHg.
ca (Na‘, K*, glicoza, ureea) au un aport
substantial (90%) tn detcrminarea presiunii os- 2.4.3 Presiunea hidrostatica
motice plasmatice, comparativ cu substantele cu Presiunea hidrostaticli cste presiunea din va-
masi molecularé mare (cum ar fi de exemplu sele sanguine, rezultat al presiunii mecanice ge-
protcinele). Substantcle care disociaza electroli- nerate de cord. In atterele mari aceasta presiune
tic la pH fiziologic vor forma o cantitate de par- este aproximativ 100 mmHg, sczénd pana ja capa-
ticule corespunzdtoare numarului de ioni din tul arteriolar al capilarctor la 35 mmHg, iar la nive-
care este alcAtuita substanta respectiva. lul capatului venos al capilarelor este de 15 mmHg.
Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

Endoteliul capilarelor se prezintd ca un tub con- forteazi deplasarea solutiei cu toti componentii
tinuu, cu numeroase canale intercelulare, perme- sii. Dacd microporii au diametrul mai mic de 3
abile pentru apa $i electroliti. Presiunea efectiva nm, traversarea acestora de cdtre proteinele din
de filtrare in vase este egalé cu diferenta intre solutic va fi impiedicaté de masura dimensmni-
presiunea hidrostatica $1 presiunea osmotica, lor lor moleculare. Intre cele doua compartimen-
aceasta fiind contrabalansata de suma presiunii te se va stabili astfel un gradient proteinic si con-
hidrostatice $i osmotice interstitiale. Avand in comitent unul coloid-osmotic. Tot din cauza
vedere valoarea presiunii cfective de filtrare in acestei difuziumi impiedicate, similara filtrari,
ecle dowd compartimente, la capatul arterial al concecotratia protcinclor din lichidele tisulare
capilarelor, apa si clectrolitii parascse vasul spre este substantial mat micd (10-15 g/L), decat in
interstitiu, jar la capatul venes al capilarclor apa plasma (60-80 2/L).
si electrolitii se intore in vas. O parte din lichidul Presiunca coloid-osmotica este relativ con-
interstitial se intoarce pe cale limfatica. stant in toaté plasma circulantd, avand valoarca
Lichidul tisular sau interstitial formeaza acea normald de aproximativ 25 mmHg. in partea ar-
parte a compartimentelor de apa care se situeaza in teriald a capilarelor, presiunea sistemicd determi-
afara celulclor, dar si a circulahei sanguine. Desi oa filtrarea din plasma in tesuturi a unei canttau
citcula fn sisteme proprii, limfa este incadrata la definite de lichid si substante dizolvate. Spre
acest compartiment. Lichidul interstitial este des- portiunea venoasa insd, presiunca sistemicd sca-
partit de plasma sanguina prin peretelc cndotellal al de sub yaloarea presiunii coloid-osmotice. Icgind
capilarelor. Celulele endotelialc sunt fixate intre ele de sub suprimare, aceasta din urma va realiza re-
printr-o retea glicoproteica formata de adezine. Cu- difuziunea in plasm a apei si a substantelor di-
plarea celulelor endoteliale este insa discontinua, zolvate. In urma cresterii presiunii sistemice fil-
deoarece intre ele apar niste ortificii cu diametrul trante (stazd} sau a scaderil presiunii coloid-os-
intre 3,0 — 4,5 nm (30 - 45 A), Din aceasta cauza motice (hipoproteinemie) se produc edemele.
perctele capilar se comporta ca o membrana poroa- Desfasurarea schimburilor hidrodinamice intre
si. In mediu apos, schimburile de substante prin plasma sanguina si lichidul tisular, in functie de
porii unor ascmenea membrane se pot manifesta raportul dintre presiunea sistemica si cea coloid-
atat printr-un schimb hidrodinamic al lichidelor din osmotic, este prezentata in Figura 2.3.
compartimente, cat si printr-o difuziune simpla, f4- Difuziunea moleculelor de apa si de substante
r4 moditicarca volemiei. Ambele forme au la baza dizolvate are la baz miscarea termicd a acestora,
doud mecanisme deosebite: ole tindzind s4 umple in intregime spatiul disponi-
a) Moleculele substantclor liposolubile si ale gaze- bil. Din aceasta cauza, difuziunea are loc totdeauna
lor moleculare (oxigenul, bioxidul de carbon) tra- in sensul stabilit de gradientul de concentratie.
verseaza in mod direct / liber membrana; Desfasurarca continué a schimburilor de apa
b} Moleculele de apa, clectrolitii si neelectroliti po- si de substante micromoleculare intre doud com-
lari ajung in lichidul interstitial, respectiv inapoi
in plasmé, prin traversarea porilor interendoteliali, = mmHg] ~_ Pres, ; x
Membranele lipidice dispun de numerosi + eg 5 Presiunea oncolicd este
; a: . . : 35 4 ~ "Mata superioara presiunii
pori permeabili pentru ap4 (cu dimensiunea de ~ atin hidrostatice
0,7 nm), astfel modificarile osmolaritatii medi- presiune we
ului intra- sau extracclular se repercuteaza asu- oncoticé T Presiunea hidrostalicd ~ 25
pra continutului in apa si al volumului celular. aste mai mare decat cea oe
In cazul unui schimb hidrodinamic, cele 187 oncolicd mo
dowd compartimente hidrice sunt despartite Lungimea vasului ~—
de o membrana poroas4, permeabila atat pen- Filtrare Reabsorbtie
tru apa, cat si pentru substantele micromele- of ae
culare dizolvate. Jn cazul in care diametrul uo ed
porilor este suficient de mare (peste 3 nm), ()... WrRpE spe . )
deplasarea apei si a substantelor dizolvate are Capal arterial Capilar Capat venos
loc pe baza gradientelor de concentratie, iar
dac4 intr-unul din cele doua compartimente Figura 2.3. Schimburile hidrodinamice intre plasma si
se manifesté o presiune hidrostaticé, aceasta lichidul interstitial (Starling)
10 Capitolul 2. Echilibrul hidro-electralitic

partimente nu sc opreste in urma stabilirii starii 2.5 Homeostazia sodiului si apei


de echilibru. Din momentul echilibrarii reciproce
La animalele superioare mentinerea homeosta-
a gradientelor de concentratie, se stabilestc o sta-
ziei, adicd a volumului $i compozitiei constante a
te stationara aparenta, dar pe baza unui echilibru
mediului intern, este asiguraté prin functionarca
dinamic, caracterizat prin realizarea in ambele
unor mecanisme de reglare complicate st organiza-
sensuri si in egala masura a schimburilor.
te pe nivele multiple. Aceste mecanisme mentin:
Tinand cont de volumul plasmatic relativ re-
dus (1650 mL), in acest compartiment cresterea ® izovolemia, adicd volumul optim al Li-
volumului s: sciderea osmolaritatii (hipervole- chidelor din organism,
mie hipoosmotica) ar fi posibile chiar si in urma * jzoosmoza $1 1zoioma sau cantitatea op-
utui consum modcrat de lichide. Compartimen- tima a neelectrolitilor si electrolitilor cu molecu-
tele hidrice sunt tns{ dclimitate intre ele prin laritate redusa;
membrane poroase, ceea ce face ca echilibrarea ® izohidria, adicé reactia (acidilatea, con-
prin difuziune a volumclor de ap’ 31 a concen- centratia ionilor de H*) normalé a mediului.
tratiilor de substante $4 aibé loc continuu intre Izoosmoza reprezinta una din conditile de
ele. Astfel, cantitatile de apa, de electroliti si ne- baza ale pastrarii integritatii biostructurilor. Intr-
electroliti de dimensiune mica, nu se distribuie un mediu hiperosmotic, celulele cedeaz4 apa
numai in volumu! plasmatic, ci $i in spatiul inter- spre exterior $1 pierd yolum. in medii hipoosmo-
stitial (acesta din urma, avand volumul total de lice insA, din cauza patrunderti excesive a apei in
8-10 ori mai mare decat al plasmei). Acest vo- interiorul lor, se baloneaza, chiar pana la citoliza.
lum este numit gi "“volumul prerenal", deoarece Solutia izoosmotica de (NaCl) contine 9 g sare la
depoziteaza temporar (dar imediat) cantitati con- un litra, adicd cdte 154 mmol/L de Na* $1 tat atat
siderabile de apa si substante dizolvate, pana la de Cl; aceasta solutie are punctul crioscepic de
excretia definitiva renala a accstora. -0,56°C, osmolaritatea de 302,6 mosm/L.
in concluzie, schimburile care au loc la nive- Stabilitatea mediului intern presupune consta-
lul capilarelor, intre plasma gi Interstitiu, sunt in- nta activitatii osmotice (osmolaritéti) si a volu-
fluentate de: mului plasmatic (izovolemia). fn cursul schimbu-
« diferentcle de presiune osmotica si co- rilor hidrodinamice patologice, acesti paramctn se
loid-osmotica intre plasma si lichidul interstitial; pot modifica atat in sensul sedderii, cat 1 al
¢ presiunea hidrostatica a sangelui capilar; cresterii lor, fenomene care afecteaz4 profund sta-
e drenajul limfatic; bilitatea structurilor celulare $1 subcelulare, pre-
* tensiunea in tesuturi - aceasta fiind mai cum $i activitatea numeroasclor sisteme enzimati-
mare fa nivelul musculaturii si tesutului inter- ce de care depinde metabolismul organismulu.
stitial palmar, aici) nu se formeazaé edeme; in
schimb tensiunea fiind scazuta ja nivelul glezne- 2.5.1 Controlul homeostaziei sodiului -
lor si pleoapelor, aceste regnini sunt locurile pre- conservarea sarurilor
dilecte pentru formarca edemelor, Aportul alimentar de scdiu este foarte varia-
e permeabilitatea capilara — maduva osoa- bil (2-15 g Na‘/zi), reglarea homeostaziei reali-
s4 si ficatul contin capilare fara membrané baza- zandu-se ja nivelul elirninarii acestuia din orga-
14, cu spatii largi interendoteliale.
nism; sodiul se elimina pe urmatoarele cai:
Schimburile intre lichidul interstitial si lichi-
e 95% - renala, cantitatea eliminata find
dul intracelular depind de:
sub controlul aldosteronului,
* integritatea membranei celularc;
« 4,5% - prin fecale $:
e fortele osmotice si clectrochimice;
® 0,5% - prin transpiratie.
* permeabilitatea selectiva pentru ioni, ten-
dinta de migrare a acestora find in sensul gradi-
2.4.1.1 Controlul renal al homeostaziei sodiu-
entului de concentratie (de la concentratia mai
Jui — sodiul si volumul lichidului extracelular
mare spre cea mai mic4). Mentinerea homeostazi-
¢i celulare presupune mentincrea unui gradient Zilnic sunt filtrati 20000 - 30000 mmol de so-
electrochimic intre spatiul intra- g1 extracelular, diu, din care doar 100 - 200 mmo! ajung in urina
realizat in special cu ajutorul pompei de Na’. finala, adicé doar 1% din cantitatea filtrata,
Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic ll

in tubul contort proximal, 70% din Na* filtrat tA proteaza descompune o «-2-glicoproteina
se absoarbe activ, prin canale ionice specifice (ta plasmatica (de origine hepatica), numita angio-
schimb cu protoni) $i in cotransport cu glucoza, tensinogen (alcdtuita din mai mult de 400 Aa, cu
aminoacizii, unii anioni (fosfati, Cl $i mai putin greutate moleculara variabila, ins&), cu elibera-
a HCO,) paraiel cu absorbtia pasivé a apei. Rata rea unui decapeptid, numit angiotensina-I.
de filtrare glomerularA (care depinde de presiu- Aceasta este inca inactiva, dar sub actiunea unei
nea hidrostaticd $i oncoticaé) influenteaza la acest alte peptidaze produse in vasele pulmonare, nu-
nivel reabsorbtia de sodiu. Continutul in mité angiotensinazé sau convertaza (Angiotensin
substante dizolvate neabsorbite (de exemplu ma- Converting Enzyme, ACE), prin eliberarea pro-
nitolul) sau in exces (glucoza, corpi ectonici) in- teoliticé a dol amimoacizi terminali, se transfor-
fluenteaz4 reabsorbtia de sodiu, retinand apa in ma intr-un octapeptid, numit angiotensina-II
tub. Prin acest mecanism apare poliuria datorita (AT ID, care este purtatorul de semmal propriu-
diurezei osmotice in cetoacidoza diabetica. zis al sistemului osmoreglator.
In ansa ascendenté a tubului Henle, 25% din Actiunea vasoconstrictoare a angiotensinei-II se
Na’ filtrat se absoarbe activ, farA apa; lichidul care manifesta pe de o parte Ja nivelul peretilor arterio-
pardseste aceasté zona este hipoton. Se creaza un lelor precapilare, ducand la cresterea marcata $i ge-
gradient osmotic in interstifiul renal, care creste neralizaté a presiunti arteriale sistemice. Acest lu-
dinspre corticalé spre medulara (Ja nivelul medu- cm se realizeazi prin intermediul receptorilor
larei acesta poate ajunge la 200-1000 mOsm/L) si membranari AT 1 R, care transmit semnalul prin
asigura absorbtia apet tn tubii colectori. proteincle G si fosfolipaza C; DAG 1 IP3 eliberate
In tubul contort distal, 4 - 4,5% din Na’* filtrat duc la mobilizarea Ca”* din reticulul sarcoplasmic,
se reabsoarbe, la schimb cu K* si H”, acest proces
initiind astfel raspunsul contractil al musculaturii
fiind controlat de aldosteron. Acest segment este netede vasculare (complexul calmodulina — 4 Ca**
activeaza kinaza lanturilor de miozina usoara, care
responsabil de echilibrul final al sodiului in orga-
fosforileaza lanturile usoare de miozina si creste
nism si prin reglarea continutului in apa al compar-
tonusul musculaturii netede vasculare). AT II se
timentului circulant, reeleaza presiunea sanpuina.
formeaza si la nivel renal (celulele endotcliale gio-
merulare, dar si cele tubulare, produc ACE), unde
2.5.1.2 Sistemul Renina - Angiotensina -
influcnteaza reabsorbtia tubulara si tonusul vascu-
Aldosteron
lar renal printr-o actiune auto- si paracrina,
Aldosteronul este un hormon produs fn zona glo- Pe de alta parte, AT il stimuleaz4 puternic
merulara. a corticosuprarenalei, secretia lui fiind productia de aldosteron in celulele zonei glome-
controlata de sistemul renind-angiotensina. Este res- rulare a corticosuprarenalei. Prin cregterea reab-
ponsabil de reglarea volumului Lichidian al spatiului sorbtiei sodiulut $i a excretie: potasnilui la nive-
extracclular si controleazA homeostazia potasiului. lul tubilor renali distali si colectori, acest hor-
Rinichii participa la osmereglare printr-un mon produce o hipersodemie si o hipopotasemie
mecanism proprmu. Aparatul juxtaglomerular este marcata. Celulcle producdtoare de aldosteron, re-
siluat in apropierea giomerulilor (intre arteriolele ceptioneaza direct modificarile concentratiei san-
aferenta, efercnta si portimea initiala a tubului guine a sodiului. in urma scdderii acesteia creste
contort distal), fiind format dintr-un ansamblu de imediat productia de aldosteron, care actioncaza
celule musculare netede transformate tn peretele in special la nivelul celulclor tubulare renale dis-
vaselor preglomerulare (ce/ule juxtaglomerulare) tale si a celuleler din tubii colectori, prin fixarea
si celule epiteliale mai dense (macula densa) din pe un receptor citosolic, care sc deplaseaza in in-
peretele tubular distal. Aceste celule dispun de teriorul nucleului celular, afecténd expresia wunor
receptori sensibili fata de modificdrile presiunii gene responsabile de activitatea proteinelor canal
sanguine si osmolaritati lichidului care trece de sodiu si a ATP-azei Na‘/K*. Consecinta este
prin tubul urinifer. Celulele juxtaglomerulare cresterea retentici tubulare a sodiului, ceea ce
sintetizeazd si depoziteazi in citoplasma lor, sub conduce la corectarea hipoosmozci. Reabsorbtia
forma de granule, o enzima proteolitica numita tubulara a sodiului este urmatd in mod pasiv de
renina. In cazul scAderii irigatiei sanguine renale reabsorbtia cantitatilor echivalente de ioni de
sau a continutului in sodiu al tubului centort dis- clorura, care, fiind puternic hidratati, aduc in cir-
ial, renina se elibereaza prin degranularc. Accas- culatic cantitaéti considerabile de apa, din care
Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

Tabelul 2.111. Bilantal hidric zilnic


Pierderi prin: CAastig din:
Pielke 200 mL Metabolism oxidativ 400 mL.
Piamani 400 mL Aport minim prin dieta 1100 mL
Digestive 100 mL.
Renale 800 mL
Total: 1500 mi. Total: 1500 mL

cauzd va creste si volumul plasmatic. Concen- nifestate la nivelul tubilor renali distah. Schema
tratia plasmatica bazala a aldosteronului se si- functionarii sistemului reninaé — angiotensin’ -
tueaz4 in intervalul 0,05-0,15 ye/L, iar timpul de aldosteron si relatia cu homeostazia apei, sunt
injumatatire plasmatic este de 3-6 ore, inactiva- prezentate in Figura 2.4.
rea realizindu-se la nivel hepatic. AT I] are un La pacientii cu insuficienté cortico-suprare-
timp de injumatatire plasmatic foarte scurt (1-2 nalai la care se administreaza terapie de substi-
minute), pe linga efectul hipertensiv imediat, tutie cu doze fixe de mineralocorticoizi, homeas-
avand si un efect de stimulare direct4 a sccretici tazia sodiului este pAstrata, ceca ce a condus la
de ADH sg: aldosteron. concluzia ci reabsorbtia sodiului este influentata
In ciuda efectelor sale vasoconstrictoare pu- si de alti factori decat aldosteronul, cum ar fi fa-
ternice, se pare cA rolul fiziclogic primordial al milia peptidelor natriuretice, 1mplicata in regla-
sistemului reninaé - angiotensind consta totusi in rea volumului intravascular al fluidelor. Peptidul
reglarea volemiei si a osmolaritatu plasmatice, natriuretic atrial (ANP), oligopeptid produs in
prin actiunile cunoscute ale aldosteronului, ma- peretii atriilor ca raspuns la distensie (cxpansiu-

et fe
ios oS Horan
T NS ™ antidiuretic

Aporl de apa

M4
Enzima de Sy i»
conversie | yey \
i
Angiotensina fl

|
Vasoconstrictie +«—

Angiotensinogen —+ Angiotensina

Renna [
a Glanda oN
ao” 1 sunrarenala 1 Oe Aldosteron
aa / 4 a
t Presiunea de 1 ! 7
perfuzie renala / \G Retentie de sodiu

Stimularea simpaticului > —» ens o Excrelle de potasiu


foe
\ m Lf / .
{ Concentratia sodiului \ | 4 / Retentie de apa «—
Tn tubul distal \/ i Ne

Figura 2.4, Sistemul Renina-Angiotensina-Aldosteron (modificat dupa Kaplan)


Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic [3

ne a volumului lichidului extracelular} imitial sub @ Ja nivelul eliminarii renale prin intermediul
forma de pro-ANP (126 aminoacizi), este activat receptorilor pentru ADH (hormon antidiuretic -
prin doua scindari proteolitice la forma activa nonapeptid).
ANP (28 Aa). Are ca principal efect intensifica- Modificarea continutului in ap’ al organismu-
rea eliminarii de sodiu prin scdderea reabsarbfiei lui, independent de continutul in substante dizo!-
tubulare distale a acestuia, inhibarea secretiei de vate, va duce la modificarea osmolaritatii.
renind si in ultima instanta de aldosteron; anta- Cresterea osmolaritatii fluidului extracelular pes-
gonizeazi de asemenea efectul presor al noradre- te 282 mOsm/L produce:
nalinei si AT II. Peptidul natriuretic cerebral « deplasarea apei din mediul intracelular
(BNP) este sintetizat in ventriculii cardiaci, ca spre lichidul extracelular,
rispuns la supraincarcarea de volum. Este pro- ® stimularea centruiui setet in hipotalamus
dus initial sub forma inactivé pro-BNP (108 Aa), (datoriti deshidratarii neuronilor hipotalamici) -
iar ulterior prin doua scindiri preteolitice rezulté se manifesta prin necesitatea de a bea,
forma activi a peptidului (32 Aa), a carui mesaj * stimularea direct& a osmoreceptorilor din
natriuretic se transmite prin intermediul unor re- hipotalamus duce Ja sinteza si eliberare de ADH.
ceptori A (in celulele endoteliale) si B (in creier). Figura 2.5 prezinté schematic mecanismul re-
Concentratia sericé a BNP creste in insuficienta glarii volemiei. Sciderea sub 0 valoare critica a
cardiacd, fiind un important element de diagnos- volemiei sesizata de baroreceptorii aortici, caroti-
tic diferential cu dispncea de alte cauze. Peptidul dieni si receptorii de distensie din peretele atrial
natriuretic de tip C (CNP) este prezent in con- (si transmis la hipotalamus prin intermediul ner-
centratii mari in endoteliul vascular si este un
vilor IX si X) si/sau cresterea osmolaritatii plas-
vasodilatator.
mei gi lichidului interstitial ,,sesizata” de cdtre os-
2.5.2 Controlul homeostaziei apei — moreceptorii din neuronii hipotalamici aflati in
reglarea osmolaritatii lichidului structura Organus Vasculosus Lamina Terminatis
extracelular - OVLT, sunt factorii declangator: ai mecanismu-
hui de reglare. Impulsurile nervoase care pornesc
La persoanele sinatoase de obicci aportul hi-
dric este excedentar necesitatilor, excesul fiind din OVLT inaintcaz& spre zonele corticale senziti-
eliminat pe cale renala. Pierderile prin transpi- ve, unde se manifesta senzorial (aparitia senzatiei
ratie, respiratie, fecale, sunt considerate minorc, de sete). In urma satisfacerii setei (consum de apa
totusi trebuie luate in consideratie mai ales in sau lichid) creste din nou volumul plasmatic, sca-
anumite circumstante (diarec, mediu cald gi de osmolaritatea si temporar se restabileste echili-
umed} — Fabelul 211. brul intre izovolemie $i izoosmoza.
Filtratul glomerular este de 200 | de apa pe zi, Chiar si o crestere cu 1% a osmolarititii (peste
din care 80% se reabsoarbe impreuna cu Na* in 282 mOsm/L) are influenté asupra hipotalamusu-
tubul contort proximal; restul (19,5%) se absoar- lui. Sernnalele se transmit in nucleii supraoptic $!
be in tubii colectori sub actiunea ADH (adiureti- paraventricular unde se produce ADH (care se de-
na, ADH), iar 1-2 litri se elimina, poziteaz’ ulterior in hipofiza posterioara), dar 51
Din cauza capacitatii sale straéns determinate la lobul posterior al hipofizei, unde provoaca eli-
de limitele functionale renale, mecanismul con- berarca hormonulu: antidiuretic, acesta fiind de-
servarii apei poate asigura echilibrarea devierilor pistat in plasma. Cresterea cu 1% (~ 3 mOsm/kg)
volemiei si osmolaritétii plasmei numai pana la o a osmolaritatii efective conduce la o crestere a
anumita limité. Pentru functionarea optima a me- ADH plasmatic cu 2pg/mL, ceea ce concentreaza
canismului este necesar un aport zilnic suficient urina de trei ori (de la 200 la 600 mOsm/kg).
de apa. Cantitatea minima de lichid eliminata la Daca cresterea osmolalitatii plasmatice survine
nivel renal este de 500 mL/zi. Aceasta cantitate ca urmare a cresteril concentratiel unei substanfe ce
este volumul hidric necesar pentru eliminarea re- strabate liber membranele celulare (ex, ureea), os-
nal (la capacitatea maxima de concentrare rena- molalitatea fichidului intracelular va cregte si ca, as-
ld: 1200 mmol/L) a produsitor de metabolism hi- tfel incdt osmoreceptorii hipotalamici nu ver mai fi
drosolubili rezultati zilnic. stimulati. Actiunea ADH (legat de receptorii V2 din
Reglarea homeostaziei apei este dubla: celulele tubulare renale) se manifesta prim cresterea
« lanivelul aportului prin mecanismul setei; permeabilitati tubilor colectori (mecanism AMPc
14 Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

re

Pierdere de apa

rr 1 :
Osmolaritatea ECF

Stimularea eliberarii Stimularea centrutui Recistributia apei


de vasopresina hipotalamic al setei din ICF

iL
Retentie renala Apart crescut Cresterea apei
de apa de apa in ECF
fi
Restabilires
osmolaritatii ECF

Figura 2.5. Mecanismul reglarii volemiei


dependent — AMPe activeazi o proteinkinaza A, din PIP2. Cresterea calciutui citosolar produsa de
care fosforileazi AOP, — aquaporine citoplasmatice IP3, activeazd protein kinaza C, care activeaz’ mal
care vor fi translocate membranar, rezultind o departe myosin light chain kinaza (MLCK) gi pro-
crestere a capacitatii de transport a apei transmem- duce contractia celulei musculare netede.
branar): apa trece in lichidul interstitial (osmolarita- Este de remarcat ca, in mod normal’ fiziologic,
tea crescuta in medulara renalA este obfinuté prin mecanismele de reglare sunt mai sensibile fata de
"mecanismul de multiplicare in contracurent" al ab- modificarile osmolarititii, hipovolemia devenind
sorbtiei sodiului fn ansa ascendenté a tubului un stimul puternic pentru producerea / eliberarea
Henle). Din mediul hipoosmotic intratubular, apa de ADH doar daca descresterea volumului plas-
trece spontan (ffr4 nici un consum energetic) in te- matic este mai mare de 10% (Figura 2.6).
sutul hiperosmotic interstitial, de unde patrunde din Dat fiind faptul ca, in urma descresterii volumu-
nou in sangele vaselor recta peritubulare. Ca urmare lui plasmatic, descreste $i presiunea arteriala, in re-
se va elimina un volum mai mic de urind, dar mai glarea volemiei sunt importante $1 semnalele emise
concentratA gi va creste volumul plasmatic, paralel de baroreceptorii (receptori sensibili la modificarile
cu scdderea consccutiva a osmolaritatii sale. presiunii sistemice) din peretii vaselor mari {aorta,
La concentratii mari (farmacologice, non-fizio- carotide) si ai atriilor $i transmit semnale spre centrii
logicc), ADH se leaga si Ja receptorii de tip V1 din hipotalamici, prin intermediul nervilor EX si X. Re-
musculatura neted4 vasculara, celule mezangiale si facerca presiunii arteriale $i a continutului in sodiu,
plachete, care (prin intermediul proteinelor G} acti- duce la reducerea secretict ADH: arcul reflex baro-
veaza fosfolipaza C, care elibereazi IP3 51 DAG neuro-hormonal se inchide cu scdderea permeabili-

Tabelul 2.1V. Controlul secretici de vasopresind

Factori stimulatori Inhibiteri


* Cresterea osmolaritatii LEC Descresterea osmolaritatii
® Hipovolemic severa (prin AT TJ 51 baroreceptorii vasculari) LEC
« Exercitiul fizic Hipervolemia
e §=© Stress, durere, fumat Consum de alcool, fenitoina
¢ Medicamente: derivati de sulfonil uree, carbamazepine, clofibrat,
vincristina, analgeticele, narcoticele
Capitolul 2, Echilibrul hidro-electrolitic 15

Scdderea volumuiul plasmatic %

16 15 20
ADH 60 T T
pgm

50+
—O— Creslere osmolaritate f
--- Bescrestere volum ?

280 285 295 300 305 310

Osmolalitate plasmatica mOsm/kg

Figura 2.6. Concentratia plasmatica a ADH in functic de volumul si osmolalitatea plasmatica


tai fata de apa a peretilor tubilor colectori renali. une arterialA severi, datorate unei mutati domi-
Ca urmare se va reduce si reabsorbtia apei in cireu- nante a subunitAtii beta (mai rar gama) a canaluhu
latie, se va elimina o urma volurminoas4 si diluata, de sodiu din tubii colectori, care conduce la reab-
regpectiv volumul plasmiatic se va reduce paralel cu sorbtie excesiva a sodiului insotité de alcalozd me-
eresterea osmolaritatii. Factorii care influenteazi se- tabolica hipopotasemica. De remarcat cA nivelul
cretia de ADH sunt redaq in Zabetul 217 seric al reninei $i aldosteronului sunt scazute.
Timpul de injumatatire al ADH plasmatic este
2.5.3 Determinarea statusului sodiului
de 18-20 minute, inactivarea acestuia avand loc
la nivel hepatic si renal. Reiese cA mentinerea si apei
volemiei si a osmolaritatii optime a organismului Este csentiala atét evaluarea clinica, cat si cea
se realizeazd prin functionarea $i conlucrarea de laborator (Tabelul 2.¥).
unor mecanisme umorale si nervoase. Devicrilc Din punct de vedere clinic an semnificatic
osmolaritatii sunt compensate prin modificarile senzatia de sete, starea de hidratare a tegumente-
corespunzatoare ale volemiei $i invers. lor si mucoaselor (se examineazé limba $i se de-
Insuficienta secretie a ADH, mutante ale re- termind turgorul pieliij). Se masoara presiunea
ceptorului ADH sau aquaporinei-2, pot avea ca venoasa centrala (PVC) si, in caz de deshidratare
gf consecinla aparitia diabetului insipid (caracte- severa, se constata scaderca presiunii arteriale si
rizat In principal de eliminarea masiva — 30 I/zi - puls tahicardic. Se fine evidenta modificarii ma-
4 unci urini apoase si sete imperioasa). sei corporale si se noteazd bilantul hidric (in
Un deficit innascut, destul de rar insd, este sin- urma deshidratarii, apare oligurie).
dromul Liddle (pseudoaldestcronismul), caracteri- Dintre determinarile de laborator sunt importante
zat prin rcabsorbtie excesiva de sodiu si hipertensi- nivelurile plasmatice ale Na” si K*, Concentratiile
Tabelul 2.V. Aspecte clinice si de laborator in lor se pot determina prin flamfotometrie, folosind
pierderea de Na sau apa ser diluat de 20 de ori (in caz de hipertrigliccridemie
se vor obfine valori mai mci pentru sodiu), O alta
Pierdere de: Na‘ Apa metoda prin care se poate determina concentratia ca-
[Na] plasmatic N sau L tT tionilor este electrometria; in acest caz se lucreazi
Hematocrit TTT = Nsauusor T din plasma sau ser nediluat (direct), ceea ce evitA ar-
Volum LEC Lt N tefactele rezultate din dilutie. Informatii importante
(Uree} plasmatica T N despre starea pacientului deshidratat ne pot da valo-
Diureza L Li rile concentratiei hemoglobinei/ hematocritului, ai-
Sete Tardiv Precoce
Tahicardie/ hipotensiune — precoce Tardiv buminemia, uremia, glicemia, corpii cetonici, osmo-
laritatea plasmei, volumul urinar/ diureza.
[6 Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

Tabelul 2.VI. Etiologia si aspecte clinice $i paraclinice caracteristice pierderilor de apa si electroliti
Cauze Aspecte clinice si paraclinice
Cresterea eliminarilor * Letargie
* Tegumentare: transpiratii, arsuri (transpiratia este hipoto- « Confuzie
na, 20-60 mOsniL) ¢ = ©6SlAbiciune
# Gastro-intestinale: diaree, vom, aspiratii, drcnaje, fistule e =Sincopa
* Renaic: faza diuretica in necroze tubulare acute; diurez4 « Scadere in greutate
osmotica apare in DZ 51 in tratament cu diuretice; in boala Addi- e§=©6 Corelate cu scdderca volumului
son (deficit de aldosteron); in faza de uremie severa a insuficien- — circulant: tahicardie, hipotensiune, oliguric
te1 renale acute datorita reluarit mai tardive a functiilor tubulare. ® Corelate cu sciderea LEC: scd-
Scaderea aportului (rar) derea turgorulut

Tabelul 2. VII. Etiologia si aspecte clinice caracteristice pierderilor de clectroliti


Cauze Aspecte clinice
Cregsterea eliminarilor « Sincope
e Renale: faza diureticaé dupa necroze tubulare acute, *« Confuzie
terapie diureticd, deficienté de mineralocorticoizi Slibiciune
* Tegumentare: transpiratii excesive, arsuri si dermatite e Scadere in preutate
extinse * Corelate cu sciderea volumului cir-
* Digestive: diaree, voma, drenaje, fistule, ileus, obs- culant (apar rapid): tahicardie, hipotensiune
tructii intestinale ¢ = Oligurie moderata
Seiiderea aportulai « Corelate cu scéderca LEC: scadderea
e = Apare de cele mai multe ori ca o consecin{a (prin ne- — turgorului
suplimentare) a pierderilor cxcesive

2.6 Tulburari ale metabolismului le pierderilor de apa i electrciiti sunt prezentate


in fabelul 2. V1.
apei si sodiului
2.6.2 Pierderi preferentiale de apa
Volumul lichidului extracelular este direct de-
pendent de cantitatea (concentratia) de sediu in Pierderile de apaé fara pierdere concomitenta
acest spatiu, aportul/ eliminarea apei fiind in sensul de sodiu sunt mai rare, apar de obicei cand se
mentinerii constante a concentratiei sodiului. In gc- pierd secretii sfrace in clectroliti (transpiratia).
neral, mecanismul de control al volumului lichidu- Etiologia $i aspectele clinice ale pierderilor pre-
lui extracelular raspunde mai putin prompt $1 mai ferentiale de apa sunt deserise in Zabelul 2. Vil.
putin precis decat osmolaritatea (cu exceptia pier- 2.6.3 Pierderea preferentiala de sodiu
derilor severe de lichidc). Desfasurarca normala a Picrderile de sodiu sunt insotite obligatoriu de
proceselor vitale cste periclitaté in egala masuri, pierderi de apa, astfel scade lichidul extracelular,
atat din cauza lipsei (hipoosmoza), cat $1 a excesu- uneori chiar st cel mtracelular. Tabelul 2. VIFF cu-
lui sarurilor (hiperosmoza). Rinichii joaca rolul prinde principalele aspccte legate de etiologia si
fundamental in reglarea acestor parametri, sub con- manifestarile clinice ale prerderilor de electroliti,
trolul corticosuprarenalelor. In practica medicala 2.6.4 Excesul de apa
apar ccl mai frecvent urmdtoarele combinatii: a)
Excesul de apa este cauzat de obicei de o eli-
hipovolemia izoosmotica (hemoragii}; b) hipo-
minare deficitara $i mai rar, de un aport exceden-
volemia hiperosmoticd (exicoza, pierdere de apa);
tar (Tabelul 2.1X).
c) hipovolemie hipoosmotica (carenta, pierdere de
sare) si d} hipervolemia izoosmotica (hiperfunctie 2.6.5 Hipernatremia si excesul de sodiu
corticosuprarenala, perfuzii excesive). Hipernatremia si excesul de sodiu se datorea-
zi de cele mai multe ori pierderilor de apa, dar
2.6.1 Pierderile combinate de apa si sodiu aparc si din alte cauze (Tabelul 2.X).
Acestea sunt cazurile ccle mai frecvente. Ter- Edemele apar cand cantitatea de lichide iegite la
menul de "deshidratare” este impropriv, fiindcd capatul arterial capilar este mai mare decat cantitatea
inseamma doar picrdere de velum. Caracteristici- care intra la captul venos al capilarului. Cauza poa-
Capitolul 2, Echilibrul hidro-electrolitic 17

Tabelul 2. VIT. Etiologia si aspecte clinice caracteristice pierderilor de apa


Cauze Aspecte clinice si paraclinice
Cresterea eliminirilor Simptome
e Renale: diabctul insipid, afectiuni tubulare * Sete
renale, cresterea osmolarit§tii urinare (DZ, diure- Uscdciunea gurli
tice osmotice de ex, manitel) » Dificultét de deglutitie
¢ Tegumentarc: transpiratie excesiva e =©Sdabiciune
* Prin plaméani: hiperventilatie (febra) « Confuzic
e Digestive: diarce prelungita (la copii} Semne
Sciderea aportuhui « Scadere in greutate
* Inconstientt e Uscaciunea mucoaselor
® Disfagic * Hiposecretie salivara
* Restrictonarea aportului (copii, varstnici) * Oligurie insemnati (rapid)
« Deregiarea centrulin osmoreglator hi- * Cregte sodiul plasmatic; semnele depletiei vo-
potalamic (aecidente vasculare cerebrale, tumori lemice apar tardiv (tahicardia, hipotensiunea, scaderea
cerebrale) turgorului) $i sunt mai putin exprimate
© Poate apare disfunctie cerebrala, coma

Fabelui 2.TX. Etiologia si aspecte clinice caracteristice excesului de apa


Cauze Aspecte clinice si paraclinice
Aport excesiy « Apare edem cerebral cu migrene,
* Polidipsia psihogena confuzie, convulsii, coma, cutia craniand
« Eliminare deficitara flind un spatiu rigid
« Secretie crescuté de ADH {tumori pulmonare cu celule * Hiponatremia produce sciderea
mici, traumatisme, ieziuni chirurgicale, infectii, afectiuni ale presiunit osmotice extracelulare, astfel
SNC) : apa intra in celule, are loc "balonarea ce-
« Hipocorticism lularaé”
® Hipotiroidism
* Medicatie: tolbutamida, citotoxicc $1 imunosupresive (ci-
clofosfamida, vincristina)
Aport crescut si excretie scAzuta
« Lichide administrate intravenos intra- $i postoperator

te fi cresterea presiunii hidrostatice venoase (in defi- a. Hiponatremie cu scdderea lichidului


citul de pompa al inimii), respectiv scaderca presiu- extracclular (LEC): in cazul pierderilor rena-
nii oncotice (in cazul hipoalbuminemiei). lc, gastrointestinale, tegumentare
2.6.6 Hipanatremia b. Hiponatremie cu LEC normal:
Scaderea concentratiei sodiului plasmatic nu — daca recoltarea sAngelui s-a facut pe
este echivalenta cu pierderea de sodin. Hipona- o canula pe care s-a injectat anterior o alti
tremia poate fi de trei tipurt: solutie;
1. Cu osmolalitate crescuta (in cazul in care — in cazuri de hipertrigliceridemie, hi-
th plasma existé in concentratic exagerata, alte perproteinemie (paraproteinemie)
substante osmotic active: glucozi in coma — in prezenta une soluti care nu pene-
hiperosmolara, manitol etc.); treaza membrana celulari (ex. manitol),
2. Cu osmolalitate normala (in cazul in care crestc osmolaritatea LEC, apa trece din ce-
in plasma existé in compensare, alte substante
lulé in spatiul extracelular, cu scidcrca apa-
osmotic active: in hiperglicemie, hiperlipidemie
rentaé a concentratici de sediu plasmatic.
severa, hiperprotcinemie);
3. Cu osmolalitate scdzuta si atunci hipona- ~ "Sick cell syndrome" - resetfare a
tremia se interpreteaza in functie de modificarile osmostatului hipotalamic in afectium cere-
velumuiui Lchidului extracelular: brale severe (tumori, traumatisme).
18 Capitolul 2. Echilibrul hidro-clectrolitic

Tabelul 2.X. Etiologia si aspecte clinice caracteristice excesului de sodia

Canze Aspecte clinice si paractinice


e =©Aport excesiv e Edemele apar in zoncle cu tesutul interstitial lax
e Administrare i. v. de Na HCO; Ja bol- {pleoape, glezne)
navi cu acidozd metabolica ¢ Este necesar diagnosticul diferential cu edemele din:
e = Eliminare renala deficitara 0 sindromul nefrotic (hipoalbuminemia este
*® Exces de mineralocorticoizi (aldasteron) cauza acestora),
jn sindromui Conn si exces de cortizol in sindro- O insuficienta cardiac’ congestiva (presiunea hi-
mul Cushing: apare hipopotasemie si alcaloza drostaticd din venule este crescuta),
metabolica 0 ciroza hepatica cu hipertensiune portala (hi-
¢ Scaderea ratei de filtrare glomerular’ in poalbuminemie),
IRA sau IRC Oo edemele idiopatice.

Tabelul 2.X1. Etiologia si aspecte clinice caracteristice deficitului de potasiu

Cauze Aspecte clinice si paraclinice


Aport scazut sau redistributie: Simptomatologie neuromusculara:
« I[ngestie scazuté * Slbiciune, hipotome
« Migrare intracelulara (in alcaloz’ metaboli- « Depresie, confuzie
cd, administrare de insulina, proliferari maligne) Semne cardiace:
Eliminare creseuta: © Yahicardie, aritmit
® fxtrarenala, prin sucuri digestive (voma, « Modificari ale BCG-ului: ST subdenivelat, T
diaree), transpiratii excesive, abuz de purgative inversat, PR prelungit, undd U hipertroficd.
* Renala, in faza poliurica a IRA, dupa trata- © Potenteaza toxicitatea digitalei
ment diuretic, in acidozi tubulara renala, hiperaldos- Simptomatologie renal
teronism primar sau secundar, sindromul Cushing. « = Poliurie
° Polidipsie (datorita scaderti capacitatii de con-
centrare renala}
Alcaloz§ metabolica

c. Hiponatremie cu LEC creseut: in cazul Concentratia potasiului extracelular mult mai


edemelor cardiogenc, creste volumul inter- mica decat cea intracelulara, este un important
stitial, scade volumul plasmatic, stimuland re- determinant al potentialului de membrana al ce-
ceptorii de volum si astfel creste sccretia de lulelor. Modificdrile concentratiei acestui ion
ADH, apa retinuta flind cxtravazata finsa in (mai ales tn spatiul extracelular) au efecte dra-
spatiul interstitial, impreuna cu electrolitii. matice asupra excitabilitatii celulare miocardice,
nervoase, musculare striate. Tendinta potasiului
2.7 Homeostazia potasiului este de a trece de la concentratia mai mare (din
2.7.1 Distributia potasiului in organism celule) spre concentratia mai mica (in spatiul ex-
Potasiul este un oligcelement prezent in orga- tracelular). Gradientul de concentratie este resta-
nism in cantitate de aproximativ 3500 mmol bilit in permanenta de catre ATP-aza Na’/K*.
(140 g), distributia lui fiind predominent intrace- 2.7.2 Echilibrul potasiului in organism
lulark, doar 2% fiind repartizat extracclular.
Concentratia potasiului in ser este de 3,5-4,7 Aportul alimentar de potasiu este foarte variabil,
mmol/L, mai mare cu 0,2-0,3 mmol/L decat in intre 50 si 100 mmol/zi. O cantitate mare se secreta
plasma (datorita eliberrii K* din plachete, dupa in tubul digestiv si este reabsorbit ulterior, iar o can-
formarea cheagului). Potasiul are rol in mentine- titate micd se elimina prin fecale si anspiratie.
rea volumului intracelular: 90% se gaseste in Controlul homeostaziel potasiului extracelu-
forma liberi, 10% este potasiu legat in diverse lar se realizeazA la nivelul eliminarii renale. Zil-
combinatii complexe (in special in hematii, tesu- nic, in urina primara trece 25% din potasiul total
tul osos $i nerves). al organismului (800 mmol), 67% din potasiul
20 Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic

Tabelul 2.X101, Compozitia unor fluide Postoperator, ca urmare a réspunsului meta-


administrate parenteral bolic la traumA, are loc retentic de apa (con-
secinta secretiel crescute de ADH) 31 sodiu (da-
Fiuid Compozitie Utilizare torita stresului). in primele 24 de ore postopera-
tor, de obicei nu se administreaza mai mult de
fidiologic” Na‘:154 mmol/L Pierderi de lichide 1500 mL lichide (preferabil glucoza 5%), iar su-
NaCl 0.9% Cl: 154 mmol/L izotone
plimentarea potasiului nu este necesara (se elibe-
Glucoza Glucoza Pierderi de lichide reaz din spatiul intracelular in urma leziunilor
5% 278 mmol/L hipotone * chirurgicale). Ulterior, sub monitorizare stransé a
NaHCO, WNa™:150 mmol/L Acidoze diurezei, drenajelor, aportului de lichide per as
1.26% HCO;:150 mmol/L metabolice severe (daca interventia nu s-a facut la nivelul tubului
Na‘:147 mmol/L. tnlocuirea pierderi- digestiv) $i ionogramci, sc pot administra pana la
Solutie Ko: 4 mmol/L lor de lichide in 2500 mL/24 ore gi se poate suplimenta potasiul
Ringer €a’:2,25 mmol/L timpul interventii- {aproximativ 50-60 mmol/zi).
CI: 156 mmol/L lor chirurgicale
*Desi solutia este izoton’, datorita prehwairii $1 consu-
2.9 Prezentari de caz
miarii rapide a glucozei de catre celule, se poate consi- 2.9,1 Deshidratare prin aport
dera ca actioneaza ca solutie hipotond
insuficient de fluide
2.7.3.2 Hiperpotasemia Un barbat de 80 de ani este adus in serviciul
Principalele cauze §i aspecte clinice ale hiper- de urgenti, fiind gasit de vecini pe podeaua locu-
intei, dupa ce a suferit un atac ischemic cerebral,
potasemiei sunt amintite in Tabelul 2X1.
fara sf sc poata clarifica perioada de timp scursa
Corectarea hiperpotasemici se poate face prin
de la eveniment. Pacientul prezintéa uscdciune
administrare de calciu gluconic 10%, care anta-
marcataé a mucoasclor, sciderea turgorului, cli-
gonizeaza efectcle cardiotoxice $1 se recomanda
gurie, tahicardie si hipotensiune arteriala. Anali-
tratament intravenos cu glucoza st insulina (in 30
zele de laborator efectuate in urgenta, au oferit
minute se administreaza 500 mL de glucoza 20%
urmatoarele rezultate:
gi 20UI de insulina). La bolnavi in acidozé meta-
# Nat‘: 152 mmol/L
bolicd profunda, injectarea de 100-200 mL so-
* K7:5,3 mmol/L
lutie bicarbonat §,4% (conform BE — vezi Echi-
HCO, : 30 mmol/L
librul acido-bazic) determina o miscare a proto-
nilor spre spatiul extracelular $i a potasiului in Glicemie: 60 mg/dL
#

interiorul celulelor. La bolnavit cu insuficienta Creatinina serica: [,15 mg/dL


®#

renala acuta, in caz de hiperpotasemic (peste 6 Ureea sericé: 99 mg/dL


#

mmol/L), se recomanda dializa. Hematocrit: 55%


#

Hemoglobina: 18 g/dL
ee

2.8 Homeostazia hidro-electrolitica Comentariu:


a pacientului chirurgical Valoarea crescuté a hematocritulu si concen-
tratia crescuta a electrolitilor, ureei si hemoglobinci,
in timpul interventiei chirurgicale se pierd
indica o dezhidratare severa. Administrarea de fluide
cantititi considerabile de lichide prin expuncrea
intravenos (preferabil solutic de glucoz4 5%), corcc-
mucoaselor, prin transpiratie, prin sangcle picr-
teaza de obice: deficitul. Reinstalarea diurezei in hi-
dut. De aceea, inainte de orice interventie chirur-
mite fiziologice (1200-1500 mL/ 24 ore}, indica hi-
gicald, statusul hidro-elecrolitic al organismului
dratarea corespunzatoare a pacientului.
trebuie 84 fie echilibrat. Daca pacientul are ne-
vole in urgenta de o interventie chirurgicala, ad- 2.9.2, Deshidratare prin diaree severa
ministrarea de lichicde parenteral este obligatorte. Un copil de un an este adus de parinti in ser-
Determinarea ionogramei, a osmolalitatii plas- viciul de garda de pediatrie, urmare a doua zile
matice, a hemogramei, diurezei, sunt utile in cu multiple scaune diarcice. Copilul are talucar-
aprecierea statusului hidro-electrolitic $i in con- die $i hipotensiune, tegumente $i mucoasc usca-
secinté, a tipului de lichid perfuzabil recomandat te, iar cxamindrile paraclinice cfcctuate in regim
(vezi Tabelul 2. XLT). de urgentd au oferit urmatoarele rezultate:
Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic 19

Tabelul 2.XT1. Eticlogia $i aspecte clinice caracteristice excesului de potasiu


Cauze Semne / simpteme
Aport excesiv, redistributie, artefacte Hiperpotasemia poate cauza
* Adiministrare de K” parenteral (prin transfuzii), oral moartea fara o simptomatologie
* Hemoliza probei, separarea necorespunzatoare / tardiva a seru- evident’ (oprirca corduiui, fibri-
lui, contaminarea probei latie ventriculara):
e lesirea potasiului din celule: leziuni tisulare, acidozi sistemica * Datoritd scdderii valorii
Eliminare renala deficitara potentialului de repaus membra-
1. Insutficienté renala acuta sau cronica nar, scade durata potentialuiu? de
2. Administrare de blecanti ai enzimei de conversie a angictensi-. —-actiune
nei (ACE), care blochcaza indirect si sinteza aldosteronului . Pe ECG apare ORS larg
3. Tratament cu diuretice care economisesc potasiul (blocantii re- mai ales terminal, cu disparitia
ceptorului de aldosteron) segmentului ST, unda T inaita si
4. Deficit de mineralocorticoizi ascutita, unda P fiind aplatizata
pana la disparitic

filtrat se resoarbe pasiv in tubul contort proximal 3.7.3 Tulburari ale metabolismului
(in care concentratia potasiului ramane aproape potasiului
similara cu cea din plasma), 20% se reabsoarbe Concentratia serica a potasiului afecteazi in
activ (via cotransport Na-K-2Cl) in ansa Henle mod dramatic contractilitatea miocardica: atat hi-
(portiunea groasd, ascendenta), iar eliminarea se pokaliemia cat si hiperkaliemia pot fi ameninta-
regleaza prin secretie activa si difuzie pasiva la toare de viati. Domeniul de ,,siguranta fiziologi-
nivelul tubului contort distal, (impreund cu H’, la ca” este relativ restrans: concentratii mai mici de
schimb cu Na‘) mediaté de aldosteron, astfel in- 2,5 mmol/L sau mai mari de 6 mmol/L, sunt peri-
cat in urina finalé ajunge aproximativ 10% din culoase in egala masura.
potasiul filtrat (mai mult cand dieta este bogata
2.7.3.1 Hipopotasemia
in potasiu). Factorii care influenteazd climinarea
de K*sunt: Deficitul de potasiu in organism apare cand
* Concentratia potasiului $i a protonilor in aportul este mai mic decat eliminarea (Tabelu/
celulele tubulare (de exemplu in acidoza meta- 2.X71). Hipokalierma/ hipopotasemia (scdderea po-
bolic’, scade eliminarea de potasiu, fiind priori- tasiului plasmatic), nu este echivalenta cu deficitul
tara climinarea protonilor); de potasiu - ea se poate datora $i unei redistributii a
* Capacitatea celulelor tubulare de a elimi- potasiului prin intrarea acestuia in celule. Doar 2%
na protoni (in acidoza tubulara renala de tip I, sca- din intreaga cantitate a potasiului fiind localizata
de capacitatea de secretie tubulara a protonilor), extracelular (restul - intracelular), factorii care in-
fluenteaz& distributia intre cele doué compartimen-
® Cantitatea de sodiu disponibil pentru re-
ic au rol esential in reglarea potasemiei.
absorbtie in tubul contort distal;
Deficitul indelungat de potasiu duce la insta-
* Concentratia aldosteronului circulant: al-
larea unei acidoze intracelulare {prin redistribui-
dosteronul stimuleazd eliminarea potasiului direct
rea potasiului la schimb cu protonii), insotita de
si indirect (prin schimb cu Na’); secretia de aldos- alcalozd extracelulara $i acidurie paradoxala (cu
teron la nivelul corticosuprarcnalei este stimulata economisirea potasiului),
in mod direet de cdtre hiperkaliemie $1 indirect ca Pentru corectarea hipopotascmiei, concentratia
raspuns la hipovolemie gi/sau hiponatremie, de potasiului plasmatic este un indicator slab. in general,
cAtre sistemul reninad — angiotensina; o concentratie sub 3 mmol/L sugereaz4 un deficit de
« Cresterea ratei de filtrare glomerulara fa- potasiu de aproximativ 300 mmol (de obicei intrace-
vorizeaza transferul potasiului in lumenul tubular. lular). Dupa administrarea de potasiu acesta ajunge
* Capacitatea rinichiului de a conserva K™ initial extracelular. Nu sc administreaz4 cantitate mai
este mai mici decat pentru Na* (chiar fara aport, mare de 140 mmol 24 ore (maximum 20 mmol/ord}
se elimina zilnic 10-20 mmol K*}. si se monitorizeazi ECG-al in timpul tratamentului.
rr

Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrolitic 2]

e Ionograma: constate la nivelul fetei si gleznelor in ultimele 2


o Na‘: 145 mmol/L (normal 135-145 mmol/L) siptamani si a proteinuriei ++++ (>4,5 g/L) depis-
co K*:3,3 mmol'L (normal 3,3-5,3 mmol/L) tatc la testarea rapidd (examen sumar de urina cu
bandelete). Testarea proteinurici/24 ore, a demon-
o Cl: 106 mmol/L (normal 95-105 mmol/L)
strat o eliminare de 72/24 ore.
e Creatinina sericea: 9,5 mg/dL (normal
Biopsia renala a demonstrat leziuni glomeru-
0,2-0,9 mg/dL) lare minime. Acestea au condus ins4 la pierderi
e Ureeasericd: 39 mg/dL (normal 16-40 mg/dL). insemnate de proteine, iar scdderea presiunii co-
Comentariu:
loid osmotice a plasmci a cauzat edemele. Dupa
La copilul mic, diareea - chiar de scurté durata - terapic cu glucocorticoizi, situatia se remite rela-
poate conduce la dezhidratare severa. Sunptomato- tiv rapid (in 1-2 saptamani).
logia denota hipovolemie, testele biochimice scricc
neprezentind modificari semmnificative. Admunis- 2.9.5 Retentie electroliticd si azotata in
trarea parenterala de lichide (NaCl 0,9%) si anti- disfuncfii renale acute
septic intestinal a condus la imbunatatirea semnifi-
A. Pacient de sex masculin, in varstéa de 36
cativa a starii clinice a copilului, dupa 2 zile.
ani, in urma cu doua saptamani, a avut o faringi-
Atentie | La copii, pentru multi dintre para-
tA streptococicé tratatd cu antibiotice de catre
metrii sanguini gi urinari, valorile fiziologice
medicul de familie. La vizita de control prezinta:
sunt diferite de cele ale adultului.
e stare generala alterata,
2.9.3 Hipopotasemie prin abuz de e cdeme palpebrale,
diuretice e fasciculatii musculare,
Pacienta de sex feminin, in varsta de 68 ani, e puls: 45/ minut, tensiunea arterialé
cu antecedente de hipertensiune arteriala, in ur- 150/90 mmHg
ma cu un an a avut un episod de edem pulmonar e relateaza greturi, inapetenta, parestezii,
acut, Tratament recomandat: glicozid digitalic, * oligurie, urind de culoare maroniu - rogu.
aspartat de Mg si K, diuretic de ansa, nitrat vaso- e Examinarile de laborator au ardtat: he-
dilatator, blocant de enzima de conversi¢ a Angi- maturic macroscopica si microscopica (>50 he-
otensinci. Pacienta a renuntat dupa o lund la m- mati, MO x 400), proteinurie {1g/L}, K seric-
trat si la aspartatul de Mg si K. 5,9 mmol/L, Creatinind serica - 2,3 mg/dL, Uree
La consultul actual prezinta: serica: 80 mg/dL.
* tegumente si mucoase palide, Comentariu:
* constipatie, Glomerulonefrita acuta este o inflamatie a pa-
« oboseald musculara, tonus muscular di- renchimului renal (apare deseori dupa infecti
minuat, apatie, respiratorii streptococice), care se caracterizeaza
* palpitatii, puls: 95/minut, tensiunea arte- prin hematurie, proteinurie, oligurie, rctentie
rial4: 130/75 mmHg, azotat& si electrolitica, edeme, cresterca presiumil
* concentratia K seric: 2,8 mmol/L arteriale. In insuficienta renal acuta creste pota-
Comentariu: semia, nivelul creatininei si ureei serice datorité
Edemul pulmonar acut este cauzat de insufi- eliminarii deficitare a acestora pe cale urinara.
cienta cardiaca stangé decompensata. Hiperpotasemia se insoteste de bradicardie,
Hipopotasemia sc manifesta prin: apatie, sli- fasciculatii musculare, parestezii. La valori care
biciune musculara, diminuarea activitatti intesti~ depasesc 8-9 mmol/L existé pericolul stopului
nale, tahicardie (cresterca frecventei batailor car- catdiac. Hiperkaliemia peste valoarea de 5
diace). Hipokalemie apare in sindrom Cushing, mmol/L apare cel mai des tn insuficienta renald.
diaree si varsdturi foarte abundente, administrare Potasiul seric creste $1 in beala Addison (datorita
timp indelungat de diurelice care nu economi- insuficicntei corticosuprarenale scade secretia de
sesc potasiul (de ex. diureticele de ansa). aldosteron, astfel este diminuata eliminarea rena-
14 a potasiului). Hiperkaliemie apare $1 in cetoa-
2.9.4 Edeme hipoproteinemice cidoza diabetica {in lipsa insulmei, potasiul nu
O adolescenté de 15 ani este trimisa de medi- poate patrunde in celule), in distrugeri masive de
cul de familic nefrologului, ca urmare a edemelor tesut, in stari de soc.
22 Capitolul 2. Echilibrul hidro-electrohtic

B. Un tanar de 26 de ani care a suferit un acci- 9, Burtis C.A., Ashwood E.R. - Tietz Texthook
dent de motocicletA, este adus la serviciul de urge- of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia:
nta in stare de soc (hipotensiune si tahicardie seve- WB Saunders Company, 1999.
re), ca urmare a hemoragiei exterme severe, cauzate 3. Cucuianu M., Crisnic T., Plesca-Manca Lumi-
de o fractura deschisa la nivelul membrului inferior nita — Biochimie Clinicd — fundamentare fizi-
drept. In ciuda realizarii hemostazci eficiente $1 a opatologicd, 1998, p. 323-352,
administrani de sange $i solutii coloide, pacientul 4. Guyton A. C. — Texthook of Medical Physio-
prezinta oligurie persistenté la o ora de la iesirea logy, Ed. 7, W.B.Saunders Company, 1986, p.
din sala de operatic. Determinand osmolalitatea 347-451.
urinara si sodiul urinar, se poate diferentia oliguria 5. Howanitz J., Howanitz P. — Laboratory Medi-
din necroza tubulara acuta, de aceea din azotemia cine, Churchill Livingstone, 1991.
prerenala: osmolalitatea < 350 mOsm/kg in insufi- 6. Kaplan ALL., Pesce J.A. - Clinical Chemistry
cienta renal acuta si > 500 mOsm/kg, in azotemia - theory, analysis and correlation, Mosby Co,
prerenala, iar Na urinar > 40 mmol/L in insuficien- 1984, p. 363-386, p. 1044-1078.
7, Laker M.F. — Clinical Biochemistry for Meai-
ta renal acuté si < 20 mmol/L in azotemia prere-
cal Students, W.B.Saunders Company. 1996,
nala. {n ziua a treia de la internare oliguria persista,
iar concentratia creatininei si ureei serice cresc p. 73-97,
(3 mg/dL respectiv 135 mg/dL). & Marshal! W., Bangert S. — Clinical Chemis-
Comentariu: try, Ed.5, Mosby, 2004, p.13-39.
Tanarul a dezvoltat o insuficienti renalé acu- 9, Mayne P.D. — Clinical Chemistry in diagnosis
tA, prin necroza tubulara acuta — consecinté a s0- and treatment, Ed 6., Arnold, 1994, p.25-78.
cului hipovolemic. Hemodializa este singurul re- 10. McClatchey K.D. — Clinical Laboratory Me-
mediu in cazul de fat4, functia renala find relua- dicine, Williams & Wilkins, 1994, p. 331-354.
ta dupa doud sAptamani, prin aga-numita faza po- 11. Mihele Denisa — Biochimie Clinicd, Ed. Me-
liuricd (functia glomerulara se reia inaintea func- dicala, 2001, p.42-49.
tiei tubulare). 12. Nelson D., Cox M. — Lehninger Principles
of Biochemistry, Ed. 4, W.H. Freeman and
Company, 2005, p. 47-74.
Bibliografie selectiva 13. Pagana Kathlecn, Pagana T. - Mosbys Manual
1. Baynes J.W., Dominiczak M. — Medical Bio- af Diagnostic and Laboratory Tests, Ed.3, Mos-
chemistry, Ed.2, Elsevier Mosby, 2005, by ELSEVIER, 2006, p. 414-418, 471-474,
p.316-332.
Capitolul 3.
Homeostazia calciului, fosforului si magneziului

Minodora Dobreanu

Calciul, fosforul $i magneziul sunt constituenti sorbtivé a osteoclastelor $i activitatea neoforma-


importanti ai osului, metaboismul lor interferdnd. toare a osteoblastelor.
Calciul este cel mai abundent mineral, organisrmul Functiile calciului in tesuturile mot:
unui adult continand aproximativ 25000 mmol de « Intervine in excitabilitatea neuro-muscu-
calciu, echivalent cu 1-1,5 kg, ceea ce reprezint&i lari: contractie muscularé, motilitate cclulara,
2% din masa corporalé. Din aceast& cantitate 98- exo- si endocitoza.
99% se gtiseste in oase si dinti, restul in tesuturile e Este cofactor pentru mai multi factori ai
moi si lichidul extracelular (LEC). Lichidul extra- coagularii.
celular contine aproximativ 20-22 mmol de calciu, e Are rol de mesager secund intracelular
iar in plasmA concentratia calciului total este de pentru multi mediatori hormonali, prin interacti-
2,2-2,5 mmol/L. In oase calciul are un important unea cu proteine care leagé Ca™: calmodulina
rol structural (de rezisten{4), gasindu-se sub forma (proteind cu 148 aminoacizi, care poate lega 4
de cristale de hidroxiapatité: [Caio(PO.)s)(OH):, ioni de calciu), troponina C, calbindin D.
depuse in matricea proteicd a osului. Structura pro- Calciul tsi poate indeplini functile in excstabili-
teicd a osului este alcdtuité in proportie de 90% din tatea neuromusculara si cea de mesager secund da-
fibre de colagen de tip I, orientate astfel incdt au torita gradientului de concentratie de aproximativ
densitate maximd posibild pe unitate de volum. 10° mol/L existent fntre mediul intra- si extracelu-
Prin modificari post translationale, in gi intre fibri- lar (107 mol/L in citoplasma, respectiv 10° mol/L
lele de colagen apar legaturi incrucigate piridincli- extracelular) sau chiar mai mare — de 10° mol/L —
nice gi pirolice, cu rol major in consolidarea $i mi- intre citosol si depozitele intracelulare (mitocondri-
neralizarea matticei proteice. Aceasté microarhi- ile si reticulul endoplasmic neted).
tecturd permite osului sa functioneze ca un verita- Calciul plasmatic existé in mai multe forme:
bil rezervor de calciu al organismului. 45% este legat de proteine (din care 80% de albu-
mine si 20% de gamaglobuline), 7% este fixat pe
3.1 Homeostazia calciului citrat, fosfati, bicarbonat, iar 48% reprezintaé cal-
Calciul din oase nu este inert din punct de ve- ciul ionic (metabolic-fiziologic activ). Ultimele
dere metabolic: 1% se gdseste In schimb conti- doud forme alcatuiesc impreuna calciul difuzibil.
nuu cu LEC, iar anual se remodeleaz4 20% din in alealoze protonii sc elibereaza de pe albumi-
calciul scheletic sub actiunea ostcoclastelor (ce- ne 3i calciul ionic se fixeaza in locul lor, astfel sca-
lule care descompun tesutul osos) si a osteoblas- de nivelul calciului ionic gi creste cantitatea de cal-
telor (celule care formeaza tesut osos), fosfataza ciu legat, fara si se modifice calciu! total. in acido-
alcalind fiind o masura a activitatii osteoblaste- ze, protonii fiind in exces, elibereazé calciul de pe
lor. La adult existé un echilibru intre actiunea re- albumina, astfel creste nivelul calciului ionic.

23
ziuiui
24 Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magne

25 mmol

_ LEC
\
10 mmci (
15 mmol TE at
a pn

20 mmol
& mmol 10 mmol
«J

| 240 mmol 235 mmo

17 mmoi
| \

Intestin
Rinichi

Os

5 mimal

Figura 3.1, Homeostazia calciului in organism

Cantitatea de albumina plasmatic4 influenteaza 3.2 Mecanisme implicate in


nivelul calciului total. O hipo- sau hiperafbumine- homeostazia fosfo-calcica
mic semnificativa sau chiar o hiperalbuminemie Din cantitatea medie de 25 mmol de calciu ingerat
aparenti (datorita stazei venoase cauzaté de garou)} zilnic prin alimentatie: 12 mmol se absoarbe, 6 mmol
pot determina false modificari ale calcemiei; de se secret in sucurile digestive, iar 20 mmol se elim-
aceea este nevoie si se introducé o corectie in nd prin fecale. 240 mmol de calciu se filtreaza zilnic
functie de concentratia de albumina: la nivel renal, din care majoritatea (235 mmol/zi) se
[Calciu] corectac = [Calciu]acterminat + 0,02 (40 - reabsorbe si 5 mmol se elimina (Figura 3. I).
[Albumina]) Scaderea calcemici libere (concentratia plasma-
tic a calciului ionic) este parametrul care declan-
De asemenea, in mielomul multiplu cresterca
geazi mecanismele de recuperare/ reabsorbtie a
fractiunii gamaglobulinelor produce o falsa
calciului la nivelul organelor cheie in reglarea cal-
crestere a concentratiei calciului (desi gama glo-
bulinele leaga calciul in mai mica misura).
cemiei (osul, rinichiul si indirect intestinul subtire).
CT (ngimL}
PTH (ng/mL)
N
a3 4%
- o.04

02 +

be 0.03

o1-
+ 4,92

4 1
j I NN T
T
'
Cat {mmol/L}
T

0,6 12 18 24 3.0

a parathormonului $i calcitoninei
Figura 3.2. Influenta calcemiei asupra concentratiei serice
Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziului 25

Celulele principale paratiroidiene, celulele tiroidie- ligand se va fixa pe RANK (receptorul activatoru-
ne de tip C si celulele tubulare renale, dispun de re- lui factorului nuclear kB), prezent pe precursori
ceptori sensibili la concentratia calciului ionic osteoclastelor, declansind fuzionarea acestora in
(CaSR — Calcium -Sensing Receptor), cuplati cu osteoclaste mature (celule gigante, multinucleate).
sistemul protemelor G. « Rinichi: are ca efect cresterea reabsorbti-
ei calciului si sciderea reabsorbtiei de fosfat si
3.2.1 Hormonul paratiroidian
bicarbonat, totodaté PTH-ul intervine fn activa-
Secretia parathormonului (PTH) este dependen- rea vitaminei D prin stimularea 1a-hidroxilazei
ta de concentratiile calciului $i magneziului. Scaide- tenale, care are ca substrat 25-hidroxi-colecalci-
rea concentratiei calciului stimuleaza eliberarea si ferolul (previtamina D).
sinteza acestui hormon (Figura 3.2). PTH-ul se e Intestin: creste absorbtia de calciu $i fos-
sintetizeaza sub forma unui precursor inactiv numit fat sub actiunea vitaminci D (1c-hidroxilarea in
preproPTH care confine 115 aminoacizi. Prin pier- rinichi a previtaminei D este stimulaté de PTH in-
derea unei secvente de 25 aminoacizi se formeaza direct, prin scéderea nivelului seric al fosfatului).
proPTH, acesta fiind de asemenea un intermediar Secretia PTH-ului este stimulata de hipomag-
fara activitate hormonald. Prin eliminarea a incd 6 neziemia usoara, dar o hipomagneziemie sever
aminoacizi, proPTH-ul da nastere PTH-ului activ, scade secretia de PTH, acest proces fimnd magne-
cu 84 de aminoacizi in moleculé — centrul activ fi- ziu-dependent.
ind in regiunea aminoterminala.
Timpul de injumatatire al hormonului este de 3.2.2 Calcitriotul (vitamina D5)
5-10 minute. Inactivarea se realizeaza la nivel Colecalciferolul — precurserul vitaminei D3 are
hepatic si renal, proces prin care este indepartat origine exogena si / sau se formeaza in picle (in
de la capdtul NH2-terminal un segment de 34 de straturile bazal si spines ale dermului) sub actiunea
aminoacizi. PTH-ul actioneazi la nivelul a trei radiatiilor ultraviolete Gin domeniu relativ restrans
tesuturi $1 organe (Figura 3.3): de lungimi de unda este optim pentru procesul de
« Tesutul osos: la acest nivel are loc elibe- izomerizare: 295-300 nm, mai exact 297 nm).
rarea rapida a caleiului din depozitul labil. Osteo- In procesul de activare a provitaminei, au loc
clastele nu au receptori specifici pentru PTH; hor- doua hidroxilari consecutive: 25-hidroxilarea he-
monul se leaga de un receptor ,,capcand” (osteo- paticé are loc fara reglare feedback, in schimb
protegerina - OPG) de pe suprafata osteoblastelor, la-hidroxilarea renala (in tubul centort proximal)
care declangeaz4 sinteza RANKL (ligandul recep- este reglata prin feed-back negativ de catre produ-
torulut activatorului factorului nuclear kB); acest sul final activ (calcitriolul). 1o-hidroxilaza renala

ra
Ca”
plasmatic —
1

Hipocalcemie | Hipercaicemie
|

¥
Glanca
paratiroida PTH
wo |
oo |
“a 1
ao

< |
4 °
. “a t Reabsorbtia Ca YS
ae } Reabsorbtia Pi
- } Reabdsorblia HCOS 9
Resorbiia osoasa
Absovbtia CalPi |
Eliberarea Ca t Sinteza calcitriotui J
Os Rinichi Intestin

Figura 3.3. Controlul hormonal al metabolismului calciului


26 Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziului

este stimulata in mod direct de hipofosfatemie si factorii de cregtere Insulin-like: IGF-I si IGF-II)
indirect de PTH, prolactin, estrogeni $i STH. (v. Capitolul 15).
Vitamina D gsi precursorii acesteia se transpor- Estrogenii $i androgenii favorizeazd formarea
iA in ser spre organele tinta, fixata pe suprafata matricei proteice a osului, stimuland activitatea
slobulinei transportoare de vitamina D (DBP). osteoblastelor.
Vitamina D actioneaza ca un veritabil hor- Glucecorticoizii au efect hipocalcemiant, in-
mon liposolubil, la nivelul a doud tesuturi: hibad efectele PTH; dozele mari de cortizon in-
* Intestin (se leaga de un receptor intranu- s4, inhibi formarea matricei proteice osoase
clear VDR, care se comporté ca un factor de (perturba osteogeneza).
transcriere - modulator al expresiei unor gene):
3.3 Tulburarile metabolismului
creste absorbtia calciului si fosfatului alimentar
datorita inducerii in enterocite a sintezei unei calciului si fosfatului
proteine transportoare de calciu (Calbindin D).
3.3.1 Hipercalcemia
* Tesutul osos: favorizeazdi mineralizarea
osoasi indirect, prin mentinerea unei concen- Cele mai frecvente cauze ale hipercalccmiei sunt
tratii crescute de caleiu in lichidul extracelular. hiperparatiroidismul primar si tumorile maligne
Intrarea calcitriolului in osteoblaste creste produ- (asocierea hipercalcemiei in tansformirile maligne
cerea de fosfatazi alcalind si osteocalcina (cea este un semn de prognostic nefavorabil). Cauze mai
mai abundent& proteinad Gla matriceali osoasa, putin frecvente sunt tireotoxicoza, intoxicafia cu vi-
MGP noncolagenica, bogatd in acid gama-carbo- tamina D, tratamentul cu tiazide, sarcoidoza, hiper-
xil glutamic). Cregterea foarte marcat& a concen- calcemia hipocalciuricd idiopatied, restul cauzelor
tratiei vitaminei D (din intoxicatiile cv vitamina enumerate fiind rar intélmte (Tabehd 3/).
D) favorizeaza resorbtia osoasd osteoclastica.
3.3.1.1 Afectiuni maligne
3.2.3 Calcitonina (CT) » Non-metastaticc: hipercalcemia se datorea-
Calcitonina este un hormon oligopeptidic, alca- ZA eliberarii de c&tre tumori a unor peptide similare
tuit din 32 resturi de aminoacizi, produs de celulele functional cu PTH; de exemplu in carcinomul bron-
C tiroidiene (parafoliculare) ca raspuns 1a hipercal- sic cu celule scuamoase: PTHrP — PTH related Pro-
cemie; principalul efect este inhibarea activit&tii tein — peptid cu capatul amino-terminal similar cu
osteoclastelor (resorbtia osoas&). Existenta si actiu- PTH (cu rol in metabolismul fiziologic fosfo-calcic
nea acestui hormon nu sunt insa vitale: troidecto- al fitului), ja adult apare o derepresie a genei codifi-
mia si sciderea consecutiva a nivelului calcitoninei catoare); in mielormul multiplu, datorité unor citoki-
mu provoaca vreun sindrom de deficienta calcitoni- ne care activeazd osteoclastele (IL-1 $1 TNF-c).
nic&, iar tumorile tiroidiene producitoare de calci- * Metastatice: nu exist corelatie intre severi-
tonina nu perturbé homeostazia calciului. tatea hipercalcemiei $i masivitatea metastazelor (can-
Concentratia calcitoninei este crescuta in sar- cerul de sin, pulmonar, renal dau frecvent metastaze
cind si lactatic, inhibi actiunea vitaminei D; asu- osoase), ceea ce sugereaza implicarea gi a unor factori
pra osului, favorizand actiunea ei asupra intesti- umorali (factori de cresiere, citokine, prostaglandine:
nului, astfel scade resorbtia osoasa. TGF-«, IL-1, TNF-c, limfotoxina, PGE2) activaton
Calcitonina a fost detectata si in sistermul nervos ai osteoclastelor, pe langa disocierea/ mobilizarea cal-
central; se presupune cA indeplineste si rol de neu- ciului osos de catre masa tumoral.
rotransmititor (important in perceperea durerii).
3.3.1.2 Hiperparatiroidismul primar
3.2.4 Alti hormoni cu efect asupra Incidenta este de 1:1000, poate si aparé la orice
metabolismului calciului si fosfatilor varsté gi poate afecta ambele sexe, dar este mai
Hormonii tiroidieni stimuleazi resorbtia osoas& frecvent la femei in perioada de postmenopauza.
osteoclastica. Se datoreazé cel mai frecvent adenoamelor parati-
Hormonul de crestere (STH) stimuleaza func- roidiene (poate fi familial sau in contextul unor ne-
tia paratiroidei (creste secretia de PTH), iar pe de oplazii endocrine multiple), mai rar hiperplaziet di-
alta parte are efecte anabolice asupra osului, pro- fuze glandulare, foarte rar carcinomului paratiroi-
movand cresterea scheletului (actiune mediata de dian. Tratamentul acestor afectiuni este chirurgical.
Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziului 27

Tabelul 3.1. Cauzele si aspectele clinice ale hipercalcemiei


Cauze Aspecte clinice si paraclinice
» Hiperparatiroidism: primar sau in * Slabiciune generalA si musculara, dureri osoase
cazul unor tumori maligne (cu sau fara ° Scadere in greutate, anorexie, vod, constipatie
metastaze osoase) * Modificdri mentale: sciderea capacititii de
« Hipervitaminoza D: intoxicatie cu concentrare, modificarea personalitatii, coma
vitamind D, tuberculoza, sarcoidoza e Durer abdominale, rar ulcer peptic $i pancreatita
e Cresterea turnoverulul osos: tireo- « Poliurie, deshidratare
toxicoza, tratament diuretic (tazidice), . Calculi renali, nefrocaleinoza, calcificart cor-
imobilizare (mai ales in boala Paget), tra- neene si vasculare
tament cu litiu e
Aritmii cardiace $i HTA, scurtarea QT la
e Alte cauze: hipercalcemia hipo- concentratii peste 3 mmol/L
calciuricd idiopatica, sindronml “lapte —
alcaline”, faza diuretica a insuficientei re-
nale acute.

3.3.1.3 Hiperparatiroidismul secundar si tertiar cesive a vitaminei D in fesutul granulomatos. Proce-


Apare la bolnavii cu deficient de vitamina D sul este inbibat de tratamentul cu corticosteroizi.
sau cu afectiuni renale cronice (scade sinteza cal- fn imobilizarile prelungite scad stimulii meca-
citriolului), ceea ce duce la hipocalcemie 3i la hi- nici at neoform4rii osoase, resorbtia osoasd (care
perparatiroidism secundar. Cresterea secretiei de are loc obignuit) va duce astfel la demineralizari.
PTH nu normalizeaz4 intotdeauna concentratia 3.3.1.5 Tratamentul in hipercalcemie
calciului seric (de exemplu in hipovitaminoze D
« Cresterea diurezei - furosemidul stimule-
severe, existd o rezistenté a mobilizarii osoase a
azi eliminarea renala a calciului inhiband reabsor-
calciului de catre PTH), consecinta fiind o hiper-
btia tubulara; se administreaza lichide intravenos;
trofie a glandei paratiroidiene. Cand hipersecretia
de PTH persist si dupa rezolvarea cauzei aceasta « Paratiroidectomia se practic’ tn cazul tu-
determina hiperparatiroidismul tertiar. morilor paratiroidei;
e Administrarea de calcitonind inhiba re-
3.3.1.4 Alte cauze de hipercalcemie sorbtia osoasa;
Tireotoxicoza poate determina o crestere a * Admunistrarea de bisfosfonati — in spe-
activitatii osteoclastice. cial in hipercalcemia asociatA transformérilor
Administrarea excesiva de vitamina D se maligne; au efect inhibitor asupra osteoclastelor
poate solda cu hipercalcemie, pericolul este mai imediat dup4 administrare, dar si ulterior datorita
mare in cazul administririi unor doze mari sub incorperarii in matricea osoasa (in locul ccupat
forma injectitlor intramusculare. Pentru evitarea normal de pirofosfati);
supradozaril, se preferé administrarea orala a *® Administrarea de glucocorticoizi in tu-
unor doze mai mici sub forma de picituri. morile maligne, inhiba eliberarea calciului.
Sindromul lapte - substante alcaline poate apd-
rea la persoanele cu ulcer gastro-duadenal, datori- 3.3.2 Hipocalcemia
ta dietei sau administrarii de neutralizante ale aci- Aspectele etiologice si clinice ale hipocalec-
ditatii (sdruri de calciu). Calciul stimuleaza se- miei sunt enumerate in Tabeful 3/7.
cretia de gastrind. De multe on (in cadrol unor
sindroame endocrine neoplazice multiple), hiper- 3.3.2.1 Deficitul de vitamina D
paratiroidismul primar (adenomul paratiroidian) Se datoreaza aportului insuficient, malabsorb-
se asociaz’i cu tumori secretante de gastrina. hei, sintezei endogene cutanate insuficiente sau
Diureticele tiazidice stimuleazd reabsorbtia transformarii endogene inadecvate (este compro-
calciului. Tratamentul cronic cu litiu creste se- misa activarea prin hidroxilari).
cretia de PTH. Deficitul de vitamina D cauzeaza rahitismul
La 10% dintre bolnavii cu sarcoidoza $1 tubercu- la copil si osteomalacia la adult, se materializea-
loza hipercalcemia se datoreazA 1 o-hidroxilarii ex- ZA prin insuficienta mineralizare a osului, avand
i
28 Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziulu

pes ee
Tabelul 3.11. Cauzele si aspectele clinice ale hipocalcemiei
Aspecte clinice si paractinice

stinire
Cauze
Artefacte ® Tulburdri de comportament
Recoltare incorect4, pe EDTA sau alei chelatori Obnubilare, parestezie

reeset
8

Deficit de vitamina D Crampe si spasme musculare (semnele

ddatiadani
8

Chvostek si Trousseau)
Aport alimentar scazut sau malabsorbtie
#

Neexpunere la soare Convulsii


#

Stridor laringeal
Tulburari ale metabolismului vitaminei D
©

Insuficienta renala Cataracta (hipocalcemie cronica)


&

Terapie cu anticonvulsivante (fenitcin) Caleifierea ganglionilor bazali


#@

Deficit de ta-hidroxilaza « Cresterea intervalului QT pe ECG


@

Hipoparatiroidism
©

Pseudohipoparatiroidism
8#

Deficit sever de magneziu


ee

Hiperfostatemie
Pancreatita acuta
Transfuzie masiva cu sange citratat
*

Hipocalcemia neonatal

acest caz, pacientul va fi “rezistent" (far ras-


drept consecinté deformarea osului (la copil) $i
puns) la tratamentul cu vitamina D sau la admi-
demineralizari in benzi ale oaselor pelvisului, fe-
nistrarea de calciu.
murului, scapulei (la adult).
3.3.2.5 Pancreatita acuta
3.3.2.2 Afectiuni renale (Osteodistrofia Renal)
Hipocalcemia este comuna in stadiile finale Activarea lipazei pancreatice in cavitatea peri-
ale afectiunilor renale datorita sintezei insufici- ioncala elibereaza acizi grasi liben care impreund
ente de calcitriol. Hipocalcemia poate determina cu calciu formeaza sApunuri insolubile de calciu
hiperparatiroidism secundar. Persistenta unei se- pe peritoneu, cauzind, astfel, hipocalcemie.
cretii crescute de PTH dupa rezolvarea proble- 3.3.3 Homeostazia fosfatilor
mei renale se numeste hiperparatiroidism tertiar. Organismul uman contine aproximativ 25000
3.3.2.3 Hipoparatiroidismul mmoi de fosfati, din care 80% se afla in oase,
15% se gaseste intracelular (este principalul ani-
Cauza acestuia poate fi:
on intracelular) si doar 0,1% in lichidul extrace-
* congenitala: asociat cu deficite imune -
lular, Concentratia plasmaticd a fosfatilor se si-
sindromul di George (aplazia timusului si deficit de tueaza intre 0,8-1,4 mmol/L, din care 15% sunt
limfocite T};
chirurgi- legati de proteine gi 85% sunt in stare liber.
idiopatic, autorun,
e dobandita: Aportul alimentar de fosfat este de 1 g/zi. Con-
cal, hemocromatoza; centratia plasmatica a fosfatilor este importanta
¢ pseudchipoparatiroidismul este © forma de in reglarea homeostaziei acestora si a homeosta-
hipoparatiroidism cu manifestari clinice, dar cu va- ziei calciului in organism.
lori plasmatice normale ale PTH. Cauza acestuia
-
este deficienta de receptori pentru PTH sau defici 3.3.3.1 Hiperfosfatemia — cauze:
tul de AMPc, mesagerul secund intracclular al Insuficienté renala;
PT H-ului, datorité scaderii activititi adenilat cicla- Hipoparatiroidism / Pseudohipoparatiroidism,
zei (enzima care este cuplata/ activataé de sistemmul Acromegalie;
proteinelor G).
e Intoxicatie cu vitamina D;
» Administrare excesiva de fosfati,
3.3.2.4 Deficitul de magneziu
» Status catabolic (coma cetoacidotica).
Deficitul de magneziu poate cauza hipocalce- Consecinta hiperfosfatemici este inhibarea
ar
mie datorité faptului ca magneziul este neces ii
In lo-hidroxilazei renale si astfel represia activar
glandei paratiroide pentru sinteza de PTH.
ppb
Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului $i magneziului 29

Tabelul 3.111. Modificarea unor parametri serici in afectiuni ale sistemului osos
Patologia Calciulseric _Fosfatiiserici__ Fosfataza alc, Aiti parametri
Osteoporoza N N N T sau N Ca urinar si HO-Pro,
DEXA
Osteomalacia L sau N L tt “
Boala Paget N(T*) N TTT -
Osteodistrofia renala 1 sau N tT T T Creatinina
Hiperparatiroidismul
primar
t N saul N sau T 7 PTH
Metastaze osoase N sau T +,N sau T tT -
* in Ompul imobilizdrii

yitaminei D, ceea ce duce la scaderea absorbtiei ® Rezonanté magnetica.


intestinale a calciului gi fosfatului. in tumorile maligne putem constata cresterea
Tratamentul se efectueazaé prin administrare de calciului seric si a fosfatazei alcaline. Radiogra-
siruri de magneziu sau aluminiu pentru legarea fille, tomografia computerizati $i rezonanta
fosfatului monoacid (HPO,") $i diacid (H2PO«) in magnetica nuclearé confirma diagnosticul. Hi-
intestin, inhiband astfel absorbta acestora. perparatireoza determina’ cregterea calcemict,
fosfatemiei si a mivelului PTH. Terapia cu vita-
3.3.3.2 Hipofosfatemia mina D, tiazidice sau litiu, poate indica o supra-
Hipofosfatemia se consider’ severd la con- dozare a acestor substante ca find cauza hiper-
centratii serice sub 0,3 mmol/L. Cauze: calcemiei. Nivelul calciului urinar este util in
« Deficit de vitamina D; diagnostic doar daca este scazut, sugerand hiper-
Hiperparatiroidism primar; calcemie familiala hipocalciurica.
Cetoacidoza diabeticé in faza de revenire;
Administrare de saruri de magneziu, aluminiu; 3.5 Afectiuni osoase metabolice
Tratament parenteral cu administrare insufici- O serie de afectiuni oscase sunt insotite de tul-
enta de fosfati. burari ale metabolismului osului (Jabefu! 3.Z7D:
Consecinta hipofosfatemiei este scaderea dis-
* Osteoporoza;
ponibilitatii fosfatului pentru sinteza de ATP si
Rahitismul $i osteomalacia;
2,3-difosfoglicerat (2,3-DPG), cel din unma fiind
un important component al hematiilor, cu functie Boala Paget (Osteita deformanta);
esentiala in transportul oxigenului (scade afinita- Osteodistrofia renala;
tea hemoglobinei pentru oxigen). Metastaze osoase;
Tratamentul consté in administrarea de fos- Hiperparatiroidism primar.
fati, de preferat per os, mai rar parenteral (acest 3.5.1 Osteoporoza
mod de administrare este contraindicat fa bolna-
vii cu hipercalcemie si/sau oligurie). Aceasté boala se caracterizeaz4 prin sc&derea
masei tesutului osos normal mineralizat, datonta
3.4 Investigarea tulburarilor unui dezechilibru intre resorbtia si mineralizarea
osoasé. Consecinta cea mai frecventa este aparitia
metabolismului fosfo-calcic fracturtlor la traumatisme minore. Descresterea
Investigatiile paraclinice utile in diagnosticul progresivé a masei osoase apare fiziologic cu
hiper -/ hipocalcemiei: inaintarea in varsté, datorité scdderii activitatii os-
e Casi Pi seric $i urinar; teoblastelor (datorité deficitului de cstrogeni) si
mai rar a cresterii activitatii osteoclastelor.
e PTH seric;
Pentru tratamentul osteoporozei la femei
Activitatea fosfatazei alcaline;
postmenopauzé, FDA (U.S. Food and Drug Ad-
Mg seric si urinar; ministration) a aprobat peptide analoage structu-
vitamina D serica; ral PTH (1-34), care au un efect anabolic asupra
Radiaprafii osoase; scheletului, dar imbund&tatesc si arhitectura aces-
Tomografie; tuia (spre deosebire de agentii antiresorbtivi).
30 Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziului

Tabelul 3.1V. Cauzele $i aspectele clinice ale hipomagneziemiei


Cauze Manifestari clinice
Deficit alimentar / Malabsorbtie, Diaree / Abuz de alcool Agitatic / Tremor
Alimentatie parenterala fara suplimentare de magneziu Ataxie
Cauze endocrine: Miscari coreiforme
o Hiperaldosteronism Convuisii / Delir
oO Cetoacidoza diabetica Slabictune musculara
¢ Terapie cu: diuretice, Amfotericina B, Cisplatin Tetanie

3.5.1.1 Osteoporoze primare Radiologic se evidentiazd focare de osificare si


(post-menopau- de osteoliza (ultimele mai ales la oasete craniu-
* Tipul 1 de osteoporoza
osului, ducand iui). Osteoliza se datoreaza intensificdrii activi-
74) afecteazi zona trabecular a
vertebrale. titii osteoclastelor. Nivelul fosfatazei alcaline
frecvent la zdrobiri ale cerpurilor
creste datorita intensificarii activit&tii osteoblas-
* Tipul 2 de osteoporozé (de senescenta)
telor. Calciul si fosfatul anorganic sunt in limite
afecteaz4 zona trabeculara $i cortical a osului $i normale pentru ca formarea si distrugerea osului
apar frecvent fracturi de col femural. sunt intensificate in egalé masura.
3.5.1.2 Osteoporozele secundare 3.6 Homeostazia magneziului
Se intalnesc in sindromul Cushing, tireotoxi- Magneziul este al patrulea cation al organismu-
cozi, diabet zaharat, hipogonadism, tratamente lui, din punct de vedere cantitativ. Organismul
indelungate cu anticoagulante injectabile, cu glu- uman contine aproximativ 1000 mmoli de magne-
cocorticoizi, sau in caz de alcoolism, tabagism, ziu din care 50% se afld in tesutul osos, iar restul
consum excesiv de cafea, imobilizare indelungata, este egal repartizat intre tesutul muscular (25%) $1
malabsorbtie de calciu, scadere severa in greutate. alte tesuturi moi (25%). Cantitatea de magneziu in
lichidul extracelular este de 15-30 mmol, iar con-
Investigatii utile: centratia magneziutui seric este 0,7-1,4 mmol/L.
* (Cai Piserice sunt in limite normale; Aportul de magneziu este variabil (10-12
e Fosfataza alcalind plasmatica este normal; mmol/zi), din acesta 2-4 mmol se pierd prin fe-
® Ca urinar crescut, cale, restul se absoarbe la nivelul intestinului su-
* Hidroxiprolina urinara crescuta (datorita btire. 8 mmol/zi sunt eliminati la nivel renal sub
distructiei matricei osoase organice — colagenul controlul PTH-ului, care stimuleazi direct reab-
este bogat in hidroxiprolina, HO-Pro). sorbtia de magneziu. Aldosteronul stimuleaza in-
¢ <Absorbtia de raze X cu energie dualé direct eliminarea magneziului prin cregterca vo-
(Dual energy X-ray absorptiometry - DXA sau lumului lichidului extracelular.
DEXA) este consideraté standardul de aur in 3.6.1 Rolul biologic al magneziului:
diagnosticul osteoporozei.
* este activator pentmm multiple sisteme
3.5.2 Osteomalacia enzimatice (300-400 enzime),;
Consta din sciderea componentei anorganice a e ajuta la adaptarea / fixarea unor substrate
osului. Cauza poate fi lipsa vitaminci D (la copii in centrele active ale enzimelor (ATP in cazul
cauzeazi rahitismul), Se constaté dureri osoase, kinazelor);
deformari osoase, hipocalcemie, hipofosfatemie gi * intervine in transportul ionilor prin
hiperparatireozd secundar’ hipocalcemiei. membrane (Mg insoteste K in miscarile prin
membranele celulare fn tesuturile moi si in-
3.5.3 Boala Paget (osteité deformanta) soteste Ca in miscarile spre / dinspre tesutul
Se caracterizeaza prin coexistenta proceselor osos); sciderea magneziului extracelular creste
de osificare si osteoliza intens4. Se constatd de- excitabilitatea neuromuscular;
formari ale oaselor lungi (curbarea tibiei, femu- * are rol in pastrarea integritatii structurale
rului), cifozi dorsal, cresterea calotei craniene. a acizilor nucleici, proteinelor, ribozomilor.
Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziului 31

3.6.2 Hipermagneziemia roidiene): hipercalcemia, hipofosfatemia $i acidoza


La valori peste 2,5-5 mmol/L duce la tulburari de
metabolica cu lacund anionicd normalé (datonta
ritmn cardiac, peste 7,5 mmol/L poate apare paralizia efectului compensator al clorurii). Concentratia
muschilor respiratori cu stop cardiorespirator. Valori PTH clarificd diagnosticul: valorile erescute ale
foarte crescute ale magneziului apar de obicei la calcemiei suprima in mod normal producerea de
bolnavii cu insuficienté. renalé. Administrarea intra-
PTH - cu exceptia hiperparatiroidismului primar.
venoasi de calciu contracareazi pentru scurt timp 3.7.3 Hipercalcemie asociata cu
efectele hipermagneziemiei, dar rezolvarea pe ter- proliferari maligne
men hing se face prin dializa (in insuficienta renala).
Pacienté de sex feminin, 48 ani, relateazi apa-
3.6.3 Hipomagneziemia rifia in unmé cu aproximativ 2 ani a unui nodul de
Este mai frecventa in practica medical decat hi- consistent dura, nedureroasé in sectorul supero-la-
permagneziemia. Tabelu! 3JV prezinta principalele teral al sinului drept. Formatiunea a crescut lent in
cauze si manifestiri clinice ale hipomagneziemiei. volum. Actualmente se observa o modificare a tegu-
mentului $1 senzatie de disconfort in regiunea supe-
3.7 Prezentari de caz ro-laterald a sanului, dureri la nivelul coloanei verte-
brale. La examenul obiectrv se constaté o retractic
3.7.1 Osteoporoza
mamelonara, semnul cojii de portocala la nivelul pi-
O femeie de 63 de ani se interneaza in spital dato- elii, ganglioni limfatici axilari mariti in volum. Se
rita unei dureri acute aparute la nivelul coloanei ver- palpeazi o formatrune duré, aderenté la piele, de
tebrale, in regiunea interscapulara, dupA un accident aproximativ 3/4 cm in segmentul supero-lateral.
casnic, Radiografia detecteazi dowd fracturi la nivelul Concentratia caleiului seric total este 2,9
vertebrelor cervicale si demineralizare generalizata a mmol/L; radiografia de coloana dorsalé: focare
intregulu schelet. Persoana se afld la menopauzi de multiple de osteoliza.
20 de ani dupa histerectomie, fara sf tolereze insa te- Comentariu:
rapia de substitutie hormonal. Investigatule de labo- Hipercalcemia constataté la aceasta pacienta,
rator au fost in limite normale, in totalitate. insotité de rareficrea osoasd, se datoreazd metas-
Comentariu: tazelor osoase secundare proliferarii maligne la
Simptomatologia de osteoporoz4 apare rela- nivelul glandei mamare.
tiv tardiv (in faze avansate ale bolii) si cel mai
adesea debuteazi cu fracturi (de col femural si 3.7.4 Hipoparatiroidism secundar
yertebrale sunt cele mai frecvente). Terapia de Unei paciente de sex ferninin, in varsté de 57
substitutie hormonala este o sclutie pentru aceas- ani, i se pune diagnosticul de cataracta in servici-
lf categorie de persoane. ul de oftalmologiec. In urma cu 10 ani femeia a
3.7.2 Hiperparatiroidism primar suferit o tiroidectomie pentru o gusé multinodu-
lara. Investigatiile paraclinice de rutina efectuate
© femeie de 52 ani, se adrescazd in serviciul de in clinica de oftalmologie, au aratat:
urgenté cu o durere acuta, cu caracter colicativ, in
* Caseric: 1,8 mmol/L
regiunea lombara. Investigatiile de urgent& au aratat:
® Fosfatul seric: 2,85 mmol/L
* Hematune: +++
« Fosfataza alcalina: 70 U/L
® Ca seric: 3,] mmol/L
Clinic se constaté spasme/crampe musculare
Fosfatul seric: 0,65 mmol/L
(semnele Trousseau si Chvostek sunt prezente).
Na: 145 mmol/L Comentariu:
K: 4 mmol/L Combinatia hipocalcemie-hiperfosfatemic-fos-
Cl: 115 mmol/L fataz4 alcaliné normala, este tipica hipoparatiroi-
HCO;: 17 mmol/L dismului; la aceast4 pacienté, probabil cauza este
* PTH: 16,7 pmol/L (normal: 1,1-6,9 pmol/L) extirparea chirurgicala a gladelor paratiroide in
e Rx — litiaza renal interventia pe tiroida.
Comentariu: Cataracta este o complicatie recunoscuta a hi-
Hipercalcemia descoperita accidental se datore- poparatiroidismulut, probabil datorita faptului ca
az cel mai adesea unui hiperparatiroidism primar hiperfosfatemia conduce la precipitarea sub for-
{cel mai adesea in contextul unor adenoame parati- ma de sarun cu caleiu, la nivelul cristalimalui.
r : 4
A :

32 Capitolul 3. Homeostazia calciului, fosforului si magneziului

3.7.5 Osteomalacie Bibliografie selectiva


Pacienti de 61 ani, eu deficiente de auz, nu 1. Baynes J.W., Dominiczak M. - Adedical Bio-
gi-a parisit locuinta in ultimii trei ani. Prezintaé chemistry, Ed.2, Elsevier Mosby, 2005,
de aproximativ 2 luni dureri ale coloanei verte- p.345-358.
brale, pelvisului gi la nivelul cutiei toracice, acu- Burtis C.A., Ashwood E.R. - Tietz Textbook
zele accentudndu-se fn ultimele zile. La exame- of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia:
nul obiectiv se constati tegumente 51 mucoase WB Saunders Company, 1999.
palide, tesut adipos slab reprezentat, mers clati- Cucuianu M., Crisnic L, Plesca-Manea Lumi-
nat, nesigur, cutia toracica sensibila la palpare si nita — Biochimie Clinica — fundamentare fizi-
percutie. Radiografiile de cutie toracica au evi- opatologicd, 1998, p. 265-293.
dentiat o fractura costala, dar si accentuate demi- Kaplan A.L., Pesce J.A. — Clinical Chemistry
neralizari in benzi ale tesutului osos. Examinari- - theory, analysis and correlation, Mosby Co,
le de laborator: 1984, p. 439-459.
® Ca seric: 2,0 mmol/L . Laker M.F. — Clinical Biochemistry for Medi-
Fosfatul seric: 0,55 mmol/L cal Students, W.B.Saunders Company, 1996,
Fosfataza alcalina: 310 U/L p. 134-146.
Vitamina D3; 30 pmol/L (normal 75 - 175 pmol/L) . Marshall W., Bangert 8. — Clinical Chemistry,
PTH: 10 pmol/L (normal 1,1 - 6,9 pmol/L) Ed.5, Mosby, 2004, p.219-236, p.171-193.
in ciuda suplimentarii calciului si vitaminei D, Mayne P.D. — Clinical Chemistry in diagno-
ramane hipocalcemica in urmatoarele 3 saptamani. sis and treatment, Ed 6., Amold, 1994.
Comentariu: McClatchey K.D. - Clinical Laboratory Me-
In formele severe de osteomalacie, modifica- dicine, Williams & Wilkins, 1994, p. 387-399.
rile biochimice sunt caracteristice: hipocalcemie, Pagana Kathleen, Pagana T. - Mosby's Ma-
hipofosfatemie, cresterea fosfatazei alcaline si a nual of Diagnostic and Laboratory Tests,
PTH, secundare deficitului de vitamina D. Hipo- Ed.3, Mosby ELSEVIER, 2006, p. 151-157,
calcemia persistenta in ciuda administrarii vita- 399-401.
minei D se poate datora hipomagneziemiei: do-
zarea magneziului seric la pacienta, a evidentiat
o concentratie de 0,39 mmol/L. Suplimentarea
magneziului a condus la o normalizare rapidd a
celorlalti parametri.
Capitolul 4.
Echilibrul acido-bazic al organismului

Minodora Dobreanu

Procesele biologice $i reactiile enzimatice de- Oxigenul si diexidul de carbon sunt substante
pind de concentratia protonilor in mediul de esentiale ale metabolismului: in timp ce oxigenul
reactic. Viafa este posibila doar in limite restran- este utilizat in lantul de oxidare biologica pentru
se de pH (7 - 7,7 ceea ce inseamna o concen- formarea apei (cu eliberarea unei cantitéti insem-
tratie a protoniler de aproximativ 10-7 — 2 x 108 nate de energie: doi sau trei moli de ATP/mole-
mol/L). pH-ul lichidelor extracelulare este ugor cula de apd format&), dioxidul de carbon rezulta
alealin, situat in intervalul 7,35-7,45. Avand in in urma proceselor de decarboxilare; in fesuturi,
vedere ci procesele metabolice din organism dar mai ales in interiorul hematiei, dioxidul de
produc zilnic 50-100 mmol de protoni (Zabelul carbon formeaza cu apa acidul carbonic, care di-
4.7), care trec in lichidul extracelular, ar rezulta o sociaza in ioni bicarbonat $i protoni.
crestere a concentratiei protonilor cu 2,5-5
4,1 Mecanisme implicate in
mmol/L, ceea ce ar fi incompatibil cu viata,
avand in vedere concentratia fiziologica a proto- homeostazia acido-bazica
nilor (aproximativ 40 nmol/L). Aceste schimbari
sunt cu atét mai importante cu cat este bine cu-
4.1.1 Procese fiziologice generatoare de
noscut faptul cé modificarile cu cateva zecimale protoni (reactii de dehidrogenare)
ale valorii optime a aciditatii mediului intern, au Catabolismul incomplet al carbohidratiler si
consecinte grave, in special prin modificarea acizilor grasi (compusi cu C, H, O) (Tabelui 42:
gradului de ionizare al proteimelor (fenomen care * in anaerobiozd glucoza se transforma in
afecteaza profund activitatea enzimelor). acid lactic,

Tabelu! 4.1. Substante acide produse in organism

Acidul Sursa Calea de eliminare Cantitatea Concentratia


produsi plasmatica
Dioxidul de carbon —- Respiratia celulara Pulmonar 20.000 mmol/zi 21-30 mmol/L
Acizi organict:
Acid lactic Glicoliza anaeroba Gluconeogeneza 1.000 mmol/zi 1 mmol/L
Corpi cetonici Spirala Lynen Oxidare celular 1 mmol/L
Acizi anorganict:
Derivati de acid
Compusi cu fosfor Renaia 70 mmol/zi
fosforic
Derivati de acid
Aminoacizi cu sulf Renaia
sulfuric

33
34 Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului

* acizii grasi in pericade de flamanzire ge-


k|H,O|=Ka= [a }[0")
nereaz& corpi cetonici.
Catabolismul complet al compusilor organici
[HA] |
Ka = constanta de aciditate a componentei
care contin gi alte componente decat C, H, O:
acide a tamponului.
e in conditii aerobe si completat cu respi-
ratia celulara, ghucoza se transforma in CO, $i api,
P H= pKat+lze—
g H A] ;
[|
* prin spirala Lynen completata cu respiratia
celular4, acizii gragi se transforma in apa $i CO,,
® aminoacizii (prin gruparea NH) sunt
pH =~Ig|1,0°|
sursa de azot pentru sinteza ureci, pKa=—lg Ka
¢ = gruparile tiolice se oxideazi in sulfati. Acidul slab si sarea sa se gasesc concomitent
Ureea si sulfatii sunt eliminali pe cale renala. in aceeasi solutie; deoarece sarea se gaseste in
Majoritatea produsilor de degradare metabo- formi aproape complet disociata (echilibrul
lici sunt acizi {acidul carbonic, corpii cetonici, reacti¢i 2 este ,,deplasat” la dreapta), conform le-
acidul lactic, oxalic, uric etc.). In ciuda formiarii gii actiunii maselor echilibrul reactiei | va fi
continue a acestor acizi, pH-ul sangelui gi altor »deplasat” la sténga, sau cu alte cuvinte ecuatia
lichide biologice, ramane totusi neschimbat. Ca Henderson - Hasselbach pentru sistemele tam-
urmare, in aceste lichide trebuie si existe gi sd pon se poate scrie in forma urmiitoare:
functioneze niste sisteme chimice, care pot neu- [sare|
traliza de la moment la moment cresterea con- p= pkat|37 id ; determinand doi
centratiei H’ - sistemele tampon (buffer).
dintre parametrii ecuatiei, prin calcul poate fi
4.1.2, Procese care mentin constanta concen- aflat al treilea.
tratia protonilorin lichidul extracelular Valoarea de pH a unei solutii tampon, numita aci-
Mecanisme imediate, fizico-chimice: siste- ditatea actuald, este determinaté de raportul cantitatii
mele tampon (sunt doar o masura temporara). componentului bazic (sarea acidului slab, formata cu
Mecanisme tardive, biologice: o bazdi puternicd) si acid. Aceastd valoare ramdne
e functia respiratorie (eliminarea de CO;), constanti indiferent de cantitatea absolut a compo-
nentilor, Prin modificarea acestui raport, in limita ca-
¢ functia renala (pentru eliminarea NH," si
pacititii de disociere a acidului slab, pot fi alcdtuite
H,PO; )s
sisteme de tampon cu valori difente de pH.
e functia digestiva (ficatul transforma aci-
Capacitatea de tamponare (CT) a unui tampon
dul lactic in piruvat si din acesta, sintetizeaza
este definité ca fiind numarul de echivalenti de H*
glucoz4 — gluconeogeneza - care poate fi stocaté
sau HO- cate addugati Ja un litru de tampon modi-
sub forma de glicogen).
ficd pH-ul solufiei cu 1 unitate; CT este maxima
4.1.2.1 Mecanisme fizico-chimice de reglare a dac& concentratiile celor doi componenti ai tam-
echilibrului acido-bazic. Sistemele Tampon ponului sunt egale (la pH-ul solutiei egal cu pKa);
Sunt amestecun obtinute din acizi sau baze
prin dilutie pH-ul solutiei ramane acelagi, CT insd
scade; un sistem tampon actioneaza optim in in-
slabe cu sirurie lor cu baze sau acizi tari i au
proprietatea de a se opune variatiei pH-ului me- tervalul de pH = pKa + 1.
diului la adaugarea limitaté de acizi sau baze: in organism functioneazA patm sisteme tampon:
® tamponul bicarbonat / acid carbonic
1. HA+H;0 <——A —> + H,0°
(HCO, i H,COQ;) - pk Hca3 6,1;
2. KA +——>> A-+ K+ * hemoglobina (HHb/ KHbO.):
Rearanjand si logaritmand expresia matema- pKuep = 7,3; PRKeno2 = 7,16;
ticd a constantei de echilibru a primei ecuatii, se # proteinele (Prot- / HProt);
obtine ecuatia Henderson - Hasselbalch pentru * tamponul fosfat (HPO,2/H;PO,):
sistemele tampon:
PE wros = 6,8;

_/4|[#,0"| Primele doud sunt tampoane predominant ex-


tracelulare, iar ultimele doué tamponeazd mai
~ [H,0]| HA] ales intracelular si in urind (fosfatii).
Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului 35

Tamponul bicarbonat / acid carbonic - este [ 7c05]


cel mai important tampon sanguin, atat prin capa-
P H=6,1+1g 5 nCO, 0,03
citatea mare de tamponare (asigura ~ 52-55 % din
CT a sangelui: 40% in plasma gi 15% intraeritro- Concentratia HCO, este exprimata prin produ-
citar), cat si prin rapiditatea regenerfrii_ compo- sul dintre presiunea partiald a CO; (pCO, ~ 40
nentelor sale (CO, se elimina respirator, iar HCO; mmHg) si coeficientul de solubilitate al acestuia fn
se recupereaza gi se neoformeazé la nivel renal). apa (0,03). Cifra 6,1 este valoarea pK, a acidului
Limitele stabilizarii aciditatii actuale (capaci- carbonic, iar 1,3 este logaritmmul raportului de con-
tatea de tamponare a sistemului), sunt dependente centratie bicarbonat / acid carbonic = 24/1,2.
de cantitatea componentilor. in cazul sistemului Avand in vedere faptul ci pKa pentru acest tampon
tampon bicarbonat / acid carbonic, aceasta depen- este destul de depirtat de pH-ul fiziologic, raportul
denté se explicd prin faptul cA in solutie apoasi intre componenta metabolicé (HCO;>) $i cea respi-
ambii componenti disociaza electrolitic. Spre deo- ratorie (CO,) a tamponului in plasma este 20; deci
sebire de ionii specifici ai componentilor (Na* din concentratia HCO. este 23 - 25 mmol/L.
sarea bazicd 5i H* din acidul slab, care determina pH-ul sangelui 51 lichidulw extracelular depin-
si aciditatea actualé a sistemului tampon), tonii de de de reglarea raportului HCO;/H>CO,, reglaj re-
HCO;sunt furnizati de ambele substante. Dat fi- alizat rapid de pliman prin eliberarea CO, gi de ri-
ind cA bicarbonatul de Na este un electrolit puter- nichi, prin climinarea H+ (sub forma de NH," $i
nic (care disociaza 100%} suprima disocierea act- H;PO,), reabsorbtia $1 ncoformarea HCO...
dului carbonic, astfel incat concentratia actuala a Hemogtobina asipuré ~ 38 % din CT a sange-
HCO, este determinaté de cantitatea sari, iar cea lui, capacitatea sa de tamponare find asigurata de
a Ht este dependenta exclusiv de gradul disociati- sruparile polare ale aminoacizilor din structura
ei acidului carbonic in conditiile existente: globinei; este 0 cromoprotcind cu rol tampon im-
NaHCo, <——> HCO; + Nat portant datorita concentratiei mari pe care o are in
H,0 + CO, <——> H,CO, «——> HCO; + H* sdnge, rolului de transportor al gazclor sanguine gi
in cazul acestui sistem tampon, valorile celor doi abundentei histidinei in structura sa (pKy;, = 7).
parametri pot fi calculate in felul urmator: conform Proteinele plasmatice (altele decdét hemoglo-
legii actiunti maselor (Guldberg-Waage}, valoarea ra- bina), asigura 5 - 10 % din CT sanguina; proteine-
portului produsului concentratiilor H' si HCO, si al le sunt importante mai ales ca tampon intracclular.
acidului carbonic nedisociat este constanta. Tamponul fosfat este modest reprezentat in
sange (~ 2 % din CT sanguina), dar foarte bine
_ [H*]-LHCO;] reprezentat intracelular si in urind.
° [HCO]
Din aceasté formula poate fi exprimata valoa- 4.1,2.2 Parametrii echilibrului acido-bazic (EAB)
rea concentratiel tonilor de H*: Servesc la aprecierea statusului acid-baza in
singe si depind de locul de recoltare al sangelui
[W'IeK,
[H,CO,|
(arterial / capilar / venos = A/C/V):
[HCO,| | © pH-ul actual este valoarea pH-ului san-
Deoarece logaritmul] negativ al valorilor con- gelui receltat in conditti de anaerobioza; depinde
centratiilor H* indica valoarea cifricd a pH, prin de temperatura la care se lucreazi; pH y% =
logaritmarea ecuatici de mai sus se poate obtine 7,A5/ 7,40 / 7,35 (A/C/V);
valoarea aciditatit actuale. Ecuatia Henderson - ® presiunea partiala a CO, (pCO) serveste
Hasselbalch pentru acest sistem tampon: la determinarea componentei acide a tamponu-

pH= pK +108
[HCO |
co]:
Ini; pCO, = 35/40/45 mmHg (A/C/V);
e =bicarbonatul actual (BA} este concen-
2 3 tratia bicarbonatului la 37°C, in sangele recoltat
Ca urmare, valoarea aciditétii actuale (pH) a anaerob; normal: 24 + 2 / 25+ 2 mmol/L (A/V);
unei solutii tampon poate fi calculaté din raportul « — bicarbonatul standard (BS) este cancentratia
concentratiilor componentului bazic $i acid, iar in bicarbonat a plasmei echilibrate la 37°C, cu pCO,
aciditatea titrabild (capacitatea de tamponare), din = 40 mmHg (valoarea din alveolele pulmonare} si o
suma concentratiilor acestora, saturatie
in O, = 100%; la pH =7,4, BS = 24 mmol/L;
36 Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului

Alveola pulmonara

Hematie Hematie

Figura 4.1. Schimburile gazoase intre tesuturi si hematii (a), respectiv jatre hematu gi alveole pulmonare (b)
® CO, total, TCO, (rezerva alcalina), re- nare a sangelui se mentine totusi prin regenera-
prezinta continutul in CO, al BA si HCO; din rea continud a acesteia, Aceast{ regenerare se re-
plasma separati anaerob la 37°C; normal: 25+42/ alizeazA prin dou’ mecanisme: mecanismul res-
26+2 mmol/L (A/V) sau 55 val. % CO, pirator elimina excesul bioxidului de carbon prin
expiratia pulmonar’, iar mecanismul metabolic
* bazele tampon (BT = BB = buffer base)
reprezinté suma anionilor tampon (BA+Hb+Prot); (renal) recupereaza cantitatea consumata a bicar-
bonatilor (rezervei alcaline). Tamponul bicarbo-
normal: 48+2 mmol/L
nat este unic: rimandnd in echilibru cu aerul at-
* bazele tampon standard reprezinta suma
mosferic, se creazA un sistem deschis cu o capa-
anionilor tampon, in situatia ideali (BA = BS,
citate de tamponare mult mai mare decat a oricd-
Hb = 14¢/dL, Prot = 70g/L}:
rui sistem inchis.
BB,= BS+Hb+Prot = 48 mmol/L
Hematiile, plamanii si rinichii detin rolurile
® baze exces (BE) reprezintS abaterea poaliva centrale in regenerarea sistemelor tampon ale or-
(exces de baze, +BE) sau negativa (deficit de baze, ganismului.
-BE) a BBaa de 1a BB endaa3 HOrMal: +2 mmol/L a. Rolul hematiilor si al plamanilor -
* presiunea partiald a oxigenului: pO, = transportul si eliminarea CO,
75/ 90/ 105 mmHg (V / C / A). Marea capacitate a plimanilor de compensare
* saturatia in oxigen a hemoglobinei: 94- a aciditStii actuale si titrabile reiese din faptul ca
100%/ 60-85% (A/V) in urma unei alimentatii fiziologice (2.000
« lacuna anionic, LA (anion gap), repre- keal/zi), se formeaza zilnic in organism cca. 500 g
zinta suma anicnilor plasmatici, alti decat Cl 31 bioxid de carbon si 42 g H+. Bioxidul de carbon,
HCO, (lactat, corpi cetonici, sulfati, fosfati); se ca produs final al arderii carbonului, fiind un gaz
calculeaza din ecuafia: molecular neelectrolitic prezent in exces in lichi-
LA = [Nat}+[K*‘]-[Cl]-[HCO,-]; in sangele dul interstitial $i sange, trece ugor prin membrane,
venos = 5 - 14 mmol/L. inclusiv cea a hematiilor. in interiorul acestora gi
in prezenta apei (sub actiunea anhidrazei carboni-
4.1.2.3 Mecanisme biclogice (fiziologice) de ce — AC - enzima zinc-dependenta) bioxidul de
reglare a echilibrului acido-bazic carbon se transforma in acid carbonic. Din disoci-
Capacitatea de tamponare a sangelui poate erea electrolitica a acestuia din urmi, se pun in li-
neutraliza produsii de degradare cu caracter acid bertate ioni de HCO,-si H+. Protonii se fixeazé
numai pentru o scurté pericadé. De exemplu, temporar de molecula hemogtobinei reduse, care
cantitatea de acid lactic produsd prin arderea a se comporta ca un acid slab (pKa=7,3), prin ceda-
12 g glucoz’, consuma intreaga capacitate de rea in schimb a ionilor de K+ pentru neutralizarea
tamponare a volumului sangelui circulant. Din bicarbonatilor, care tree din bematii in plasma, pe
acest motiv, capacitatea de tamponare a sangelui seama unui schimb reciproc cu clorurile (Figura
se epuizeazi rapid $i asigura numai neutralizarea 4.Ja). Cu invelisul lor bogat hidratat, acestea in-
imediati si temporaré a metabolitilor acizi. Va- troduc in hematii cantitéti insemmate de apa, du-
loarea practic constant a capacitatii de tampo- cand la cresterea volumului eritracitar si a valorii
Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului 37

hematocritului in sangele venos (fenomenul de e Ventilatia: centrul respirator din tranchi-


membrana al lui Hamburger). ul cerebral este sensibil la scaderea pH-ului, a
Din interstitiul alveolar pulmonar oxigenul pO, gi la cresterea pCO.
molecular (O,) trece in plasma, apoi in hematii. « Surfactantul pulmonar este substanta
Hemoglobina redusé se oxigeneazd, devine mai fosfolipidica cu efect tensicactiv care impiedica
acidd (pK,=7,16) $i capabilé sa elibereze prin di- colabarea peretilor alveolari.
sociere protonii fixati, in schimbul refixarii ioni- e Gradientul de presiune partiald al bioxi-
lor de K* cedati in sangele venos (Figura 4.75). dului de carbon (pCO,): 40 mmHg in sangele ar-
Protonii eliberati formeaz4 cu bicarbonatii acid terial si 46 mmHg in cel venos (in atmosfera
carbonic, care sub actiunea carboanhidrazei se pCo, = 0,3 mmHg).
descompune in bioxid de carbon si apa. Bicarbo- b. Rolul rinichilor
natii descompusi intraeritrocitar se inlocuiese cu Rinichii elimina acizii nevolatili rezultati din
bicarbonatii din plasma, paralel cu iesirea canti- catabolismul aminoacizilor sulfurati (HSO.;}, fos-
titilor echivalente de cloruri. Astfel, in singele ar- folipidelor (H,PO.;), acizilor grasi (corpi cetonici).
terial, pe de o parte bicarbonatii plasmatici in ex- La nivel renal are loc reabsorbtia/ recuperarea
ces se descompun (in hematii) in bioxid de carbon bicarbonatilor filtrati (in tubul proximal), se-
gi apa, iar pe de alta parte, din cauza iegirii cloru- cretia protonilor (in tubii distali)/ neoformarea
tilor puternic hidratate din hematii, volumul aces- bicarbonatului (Figura 4.2).
tora se va micsora, paralel cu scdderea valorii he- Daca pH-ul urinar este sub 6, concentratia
matocritului din sdngele arterial. in sfarsit, gradul HCO, urinar este foarte scizuta (< 0,1 mmol/L).
eliminarii sau retentiei bioxidului de carbon este Ultrafiltratul glomerular are 24 mmol HCO,/L
conditionat de intensitatea respiratiei: hipoventi- (4500 mmol/zi), cea mai mare parte fiind reab-
latia duce la cresterea presiunii partiale tisulare- sorbit’ (90% in tubul contort proximal). Protonii
sanguine a bioxidului de carbon (pCO,), adica la secretati de celulele tubulare (majoritatea la
manifestarea unei acidoze respiratorii (prin hiper- schimb cu Nat si doar o mic& parte de o
capnie), iar in urma unei respiratii fortate se mani- H‘ATP-aza) interactioneazé cu HCO, filtrat, for-
festé o alcaloza respiratorie (prin hipocapnie). mand H,CO;. in prezenta anhidrazei carbonice
Elementele cheie care determina schimburile (tip TV) HCO, din lumen se transforma rapid in
gi transporturile pazoase la nivelul plamanilor si CO, + H,O. CO, penetreaza liber membrana ce-
tesuturilor sunt: luiei tubulare renale spre interior, reficdnd
e Jn tesuturi se formeaza CO, si acizi, deci H,CO, sub actiunea anhidrazei carbonice (tip I).
pH-ul este scazut; in acest mediu oxihemoglobi- Prin disocierea HCO; se formeaza H* si HCO;,
na cedeazi oxigen $i se protoneaza. protonii se reintore in lumenul tubular (la schimb
* in pliméani are loc oxigenarea hemoglo- cu sodiul), iar bicarbonatul paraseste celula prin
binei si cedarea protonilor. membrana bazolaterala, in cotransport cu Na (re-
¢ Permeabilitatea selectiva a membranelor ce- zultatul net fiind transferul NaHCO; din limenul
lulare si a membranei hematiilor pentru H:O, CO2, tubular in sdngele capilarelor peritubulare). Inhi-
HCO; si Cl-. Valoarea constantei de difuziune a bio- bitorii de anhidraz4 carbonica (acetazolamida),
xidului de carbon este de 200 mL/min/barr, iar a mo- interfer cu reabsorbtia proximalaé a NaHCQ,, in-
leculelor de oxigen este de 10 oni mai mica. ducdnd o diureza osmotica a acestuia.
* Anhidraza carbonicé (AC) accelereaza Producerea HCO; de novo se face pe seama for-
de 100 de ori viteza de formare a H,CO;. AC se miani/eliminarii ionuhii amoniu $i a aciditati ttrabile.
gdseste in hematii, celule parietale ale mucoasei Excretia NH.
gastrice, celulele tubilor uriniferi.
La nivelul tubului contort distal se elibereaza
* Hemoglobina: oxihemoglobina (HbO,) are amoniacul din glutamina sub actiunea glutami--
pKa mai mic decét HbH (cedeaza mai ugor H*). nazei $1 eliminarea amoniacului (NH;) cuplat cu
® Transportul bioxidului de carbon prin sange protoni in urina, sub forma de ioni de amoniu.
se face in trei moduri diferite: dizolvat in plasma (2-3 Producerea renalé a amomiacului are loc in ce-
ml / 100 ml), sub forma de bicarbonat (HCC,;), com- lulele tubulare proximale, din ghutamina care intré
binat cu proteine, legat covalent la capatul lor amino in celule din filtratul glomerular, dar si din sfngele
terminal (proteine + CO, — proteine-NH-COOH). capilarelor peritubulare. fn interiorul celulei gluta-
38 Capitolul 4, Echilibrul acido-bazic al organismului

mina intra fn mitocondrie, unde este dezaminata in iar anionul alfa-cetoglutarat este oxidat la 2 HCO,
doua etape (sub actiumea dezaminazei I si glutami- +4 CO, + H,0. Bicarbonatul tese din celula la ni-
co-dezaminazei), rezultand doi ioni amoniu (NH,*) velul membranei bazolaterale, prin cotransport cu
si un anion alfa-cetoglutarat. NH,* este secretat in Na‘ (pentru fiecare ion NH,* excretat, un ion
lumenyl tubular (cu concursul schimbului Nat-H*), HCO, intra in lichidul extracelular).
in jur de 40 mmol de protoni se elimina zilnic
Fluid extracelular Spatiul intratubutar in felul acesta, Aceasti cantitate poate cregte chiar
a) | >
de 10 ori in acidozele din diabetul zaharat. Acest
Nat HCOs
mecanism functioneaz4 fa nivelul tubilor renali

|
distali prin reactii metabolice cuplate cu schimbu-
rile ionice active intre H* intracelular si Na* intra-
Na‘ <«<—_ansport actly Nate. +
+ ae a - tubular, respectiv prin difuziunea neionicd a NH;
HCOS #---- HCOs+ Hl==-"7 ghacgn “THT HCOs din interiorul celulelor tubulare in lichidul tubular
gi ttansformarea lui prin fixarea unui proton in ion
COs H2COs de amoniu (NH,*). Pe seama fiecdrui proton fixat
» #acu
AO [scr
poate fi reabsorbit si urmat de bicarbonat, incd un
+
CO2 STI T™ 0O2 # <1 -e-- enone C02
+ H20 ion de Na*. Membrana celulelor tubulare este im-
| permeabili pentru ion de amoniu (in contrast cu
moleculele neionizate ale amoniacului), din cauza
caracterului lor de electrolit slab. Astfel, fiecare
moleculi de amoniac excretat fixeazii cfte un pro-
Fluid extracelular Spatiul intratubular ton, prin care reduce aciditatea urinei, neutralizind
acizii organici (uric si oxalic). lonit de H« folositi
b) | > Na‘+ Na*+ HPQ
pentru schimburile H+/Na* provin gi in acest caz
din disocierea electroliticé a acidului carbonic, for-
mat (sub actiunea carboanhidrazei) din bioxid de
Nat «—icanepert acy Natt. mn, uct Na*
+ “8 « - carbon si apa. Ionit de H* se excreta in lichidul tu-
HCOs 4-~-- HCOs+ Ht----7 Antart ~~» Ht H2PO4 bular, fiind schimbati cu cate un ion de Na-.
HCO. 4] in acidoze acute, eliminarca renal a NHq*
faci » poate creste pe seama NH; din sangele venos
H20
+ -
renal. Un pH acid intracelular activeaza tran-
C02 ow
2 ~ = » COz Na® HePO« sportul mitocondrial al glutaminei si dezami-
narea /oxidarea acesteia.
in acidoze cronice are loc activarea tran-
sportorilor bazolaterali $i mitocondriali ai glu-
taminei, dar $i a glutaminazei gi a altor enzi-
Ftuid extracelular Spatiul intratubular me care participa la oxidarea glutaminei. Ace-
ast4 adaptare la acidoza cronica, permite ex-
c) )
Na* cretia urinard a unei mari cantitati de NH4’, la
orice pH, chiar neutru.
Na‘ «anspor
port activ
activ Nawe~ wo Na” Eliminarea aciditatii titrabile
+ oy TA
HCOS #-~-- HCOS+ Hi-Lo Principalul tampon urinar este tamponul
NHat+ CI fosfat. La pH 7,4 (in filtratul glomerular),
HeGOs
tac tl ” »> Ditztiune 7 doar 20% din totalul fosfatilor sunt in forma
HO NH3~ ~~~ “> NH | |
diacida (H,PO,), restul fiind monoacizi
Giutamina (HPO,?). Protonii excretati in lichidul tubular
renal proximal, pe de o parte transforma fos-
fatii primari (Na,HPO,) in fosfati secundari
Figura 4.2. a) Recuperarea bicarbonatului la nivelul (NaH,PO,) si duc la cresterea propresiva a
tubului contort proximal, aciditatii urinti (a pH 6,8 cele doud specii io-
b), ¢) Necformarea de bicarbonat in tubul contort distal nice se pasesc in proportie egal). Pe de alti
Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului 39

parte jonii de Na* reabsorbiti, impreuna cu ionii 4.2 Variatii fiziologice si patologice
de bicarbonat retinuti in celulele tubulare, sunt ale parametrilor echilibrului
eliminati spre singele vaselor recta peritubulare,
ridicand astfel capacitatea lui de tamponare. Prin acido-bazic
transformarea Na2»HPO, in NaH,PO, aproxima-
4,2.1 Fiziologice
tiv 30 nunol pretoni se elimina zilnic.
Secretia protonilor in tubii colectori, sub acti- « legate de varst&: persoanele in varst4 au pH-
unea ATP-azei pentru protoni, poate acidifia uri- ul organismului in general mai acid decat tinerii;
na la pH < 6; la pH < 4,6 practic toti ionii fosfat « perioadele zilei: dimineata, ,a jeun”,
se gasesc In forma H2PO,. pH-ul este mai acid, datorita respiratiei superfi-
Excretia HCOy se produce doar daca concen- ciale din timpul nopti;
tratia bicarbonatului plasmatic depigeste 28 e fazele digestici: digestia gastrica creste
mmol/L. Capacitatea regeneratoare a rinichilor pH-u! sanguin prin retinerea Ht Ja nivelul stoma-
poate fi apreciati avand in vedere faptul cd, in cului, iar digestia intestinald scade pH-ul sanguin
urma consumarii unui regim alimentar obisnuit, prin mecanism invers;
rinichii excreta prin urina, in 24 de ore, o cantita- e starea de efort: efortul muscular intens
te de 20-30 mmol H+ (acizi titrabili). Ca urmare produce o scddere trecdtoare a pH-ului sanguin
urina definitiva are o reactie acidd, cu valorile prin acidul lactic eliberat in glicoliza anaeroba.
aciditatii actuale intre pH = 4,5-6,9. Este de re- 4.2.2 Patologice
marcat ca, din cauza substantelor tampon pre- Orice modificare functionald endogena sau acti-
zente in urind, valoarea maxima a aciditati uri- unc cxogena care duce la sciderca sau cresterea
nare nu poate s& coboare sub pH=4,5 nici in ca- aciditétii titrabile a séngelui $i a lichtdelor biologi-
zul unei acidoze deoscbit de grave. Aciditatea ti- ce, duce la aparitia unor tulburdri (mai muit sau
trabila a urinii (cantitatea absoluta a acizilor ex- mai putin grave) ale functiilor celulare. Conform
cretati prin urna) poate creste totugi chiar $i pes- celor doud mecanisme - pulmonare si metabolice -
te 150 mmol/zi. ale reglarit echilibrului acido-bazic, se pot deosebi
Alte sisterne tampon, cum ar fi creatinina $1 patru tipuri ale acestor dereglari: acidoza respirato-
B -hidroxibutiratul contribuie la eliminarea acidi- rie sau metabolic, alcaloza respiratorie sau meta-
tatii titrabile doar la pH < 5. bolic’. in fazele incipiente, fiecare form’ a dere-
Rata climinarii renale a aciditati titrabile de- glinler echilibrului acido-bazic este compensata
pinde de pH-ul urinei si de rata de eliminare a din punct de vedere functional, adicd nu duce la
sistemelor tampon. in acidoza, eliminarea de aci- modificarea insemnala a aciditatii actuale (a valorii
ditate titrabild creste semmificativ pe seama B pH), nici la aparitia tulburarilor functionale. In ca-
zul unor dereglari mai grave, tulburarea devine ma-
-hidroxibutiratului (de la 30 la 300 mmol/zi).
nifesta, soliciténd intcrventia terapeutica imediata,
c. Alte mecanisme de reglare a echilibrului
Acidozele 51 alcalozele sunt definite ca sca-
actido-bazic
deri, respectiv cresteri ale pH-ului, avand diverse
Stomacul intervine in reglarea echilibrului
cauze (respiratorii sau metabolice/ nonrespira-
acido-bazic prin producerc de acid clorhidric torii). Orice tulburare a EAB decurge in 4 faze:
{(FAVCL) si eliberarea acestuia in sucul gastric, l. generarea (cauze),
respectiv importul de HCO, in singe. Prin voma 2. tamponarea (corectarea imediata fizico-
se pierd protoni, ceea ce duce la alcaloza. chimica),
Sucul duodenal este bogat in HCO; (rezultand 3. compensarea,
acidifierea sangelui in faza intestinala a digestiei). 4, regenerarea sistemelor tampon.
Ficatul transforma lactatul in glucozi, iar a.Acidoza metabolicaé poate aparea in diver-
accasta in glicogen, La nivel hepatic au loc pro- sc situatil patologice insotite de:
cese importante in detoxificare, cum ar fi sulfo- * acumulari de acizi (insuficiente renale,
conjugarea si glucuronoconjugarea (acizii res- cetoacidoza diabeticA, acidoza lactic’, metabo-
pectivi fiind eliminati in forma legata). lism anaerob),
La nivelul pielii, pH-ul secretiei sudorale este de- * pterderi de baze (diaree, acidoz4 tubula-
pendent de pH-ul sanguin (de obicei este ugor acid). ra renal).
40 Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului

Tabetul 4.11. Tulburari ale echilibrutui acido-bazic $1 compensarea lor imediati


Tulbuarari ale EAB pu pco HCO; BE Observatii
L.Acidozaé metabolica *Stare cu pl] $i HCOy scdzute
* necompensati 4 N 4 4 si cu valori negative ale BE;
* compensata N 4 L £ pCO2 scade pani la pH normal;
2, Alcalozad metabolica *Stare cu pH si HCO; crescute
* necompensati tT N T T — sicu valori pozitive ale BE;
* — compensata N TH tT T pCO2 creste pana la pH normal:
3.Acidoza respiratorie *Stare cu crestere primard a pCO)
® necompensatit L T N N_ faré modificari ale BE si HCOs;
® compensati N tT T T HCOs creste pana la pH normal;
4. Alcaloza respiratorie *Stare cu scddere primara a pCO,
* xnecompensata tT 4 N N fra modificari ale BE si HCOv;
* compensaté N 4 L 4 HCOys scade pana fa pH normal.
H(limitar, datorita hipoxiei centrului respirator)

b. Alcaloza metabolica, situatic mai rar intal- lor, redistribuirca H* in spatiul intracelular, para-
nita, se poate datora: lel cu cresterea concentratiei potasiului seric.
* pierderilor de acizi (voma, pierderi de Cresterea concentratici potasiului este Intre 0,1-
suc gastric) sau 0,9 mmol/L (in jur de 0,5 mmol/L) pentru scade-
e administrarii de baze in exces. rea de pH de 0,1 unitati.
c. Acidoza respiratorie poate fi determinata de: Compensarea respiratorie este maxima la 12-
« depresia centrilor respiratori (suprado- 24 ore, probabil datorita traversdrii lente de catre
zari de barbiturice, anestezice); protoni a barierei hemato-encefalice spre chemo-
* obstructii ale cailor respiratorii (astm receptorii centrulu respirator, ceea ce duce la
bronsic, bronsite, tumori); aparitia respiratiei Kussmaul. Pentru scdderea cu
* afectiuni deformante ale peretelui tora- 1 mmol/L a concentratiei bicarbonatului, presiu-
cic, care impiedica ventilatia (cilo- scolioza, de- nea partiald a bioxidului de carbon va scddea cu
formari ale cutiei teracice); 1,3 mmHg. Presiunea partiala a CO, corespunde
aproximativ cu ultimele doua cifre ale pH-ulu.
* boli circulatorii (insuficienta cardiac
Tratament: in cctoacidoza, de obicei situafia sc re-
congestiva, socul).
mite cu fluide injectabile si insulina, necesitand admi-
d. Alcaloza respiratorie poate aparea in urma:
nistrarea de bicarbonat doar in acidozé profunda.
* hiperventilatici (crize isterice, respiratie
Acidoza din insuficienta renala cronica $1 aci-
artificiala excesiva};
doza tubular distala sc tratcaz4 cu cantitéti mici
« = lipsei de oxigen; de bicarbonat, pana ta 30-60 mEq/zi. In acidoza
* stimularea toxicé a centrilor respiratori tubulara proximala se produc pierderi masive de
{salicilati, hemoragie cerebrala, febri rebela). HCO,,, nu ajuté administrarea de bicarbonat, dar
Clasificarea tulburarilor EAB tn functie de ori- restrictia de saruri scade pierderile de HCO,..
ginea / cauzele lor, precum si mecanismele com- Acidoza lactica raspunde favorabil la admi-
pensatori / corectoare, sunt redate in Tabelul 41. nistrare de bicarbonat $i CO,, acesta din urma
4.2.2.1 Acidozcle penetreaza baricra hematoencefalica, stimuland
in cazul unei acidoze metabolice, cresterea centrul respirator.
continutului {n sénge a unor acizi organici con- In cazul unei acidoze respiratorii, cresterea
sum capacitatea de tamponare (bicarbonatii), cu aciditatii sAngelui apare in urma unei retentii de
formarea sdrurilor lor si a acidului carbonic. Ca bioxid de carbon, cauzate de tulburarea respirati-
urmare, scdderea cantitatii bicarbonatilor plas- ci. In urma cresterii cantitatii bioxidului de carbon
matici semnalizeazd fidel gravitatea acidozei. creste compensator si cantitatea bicarbonatilor in
Mecanismele compensatorii imediate (Tabel sange, care in ciuda acidozei existente, poate de-
4/1) implica, pe lénga consumarea bicarbonati- pisi limita superioara a valorilor normale.
Capitolul 4, Echilibrul acido-bazic al organismului 4]

mare decat 55 mmHg, deoarece hipoxe-


mia stimuleaza chemorceeptorii perife-
rici. Pentru © crestere a concentratiei bi-
carbenatului cu 1 mmol/L, pCO, creste
cu 1,3 mmHg.
Tratament: cresterea volumului plas-
80 - i . matic cu solutu izotonice pentru a permi-
’ te rinichiului sd excrete bicarbonat (se
\ elimina cu potasiu, de aceea se recoman-
60
; d& suplimentarea de K+). Rarcori inter-
' -ventia de urgent necesita administare de
40 | saruri acidifiante (NH.CI, Arginin mono-
hidroclorid).
Modificarile rezervei alcaline in cursul
zor ? wee diferitelor forme compensate $i manifeste
ale tulburarilor echilibrului acido-bazic,
sunt prezentatc grafic in Figura 4.3.
30 40 50 60 Legatura stransa a metabolismulu hi-
Bicarbonat (mmol/l) dro-mineral si a echilibrulu acido-bazic
— tulburare a echilibrutui acide-bazic
---- jedresarea pH-ului ( compensare)
se realizcazi prin intermediul functiilor
renale. Dinamismul acestei legaturi poate
Figura 4.3. Modificarea rezervei alcaline in cursul fi demonstrat prin prezentarca fenomene-
tulburdrilor acute ale echilibrului acide-bazic: A— acidoza lor manifestate in cursul dezvoltarii unei
metabolica, B - Acidozi respiratorie, C — Alcaloza alcaloze metabolice. In urma unor vars’-
metabolica, D — Alcaloza respiratorie turi indelungate se pierd cantitati insem-
nate de acid clorhidric. Concomitent sce
4.2.2.2 Alealozele
instalcaza o hipocloremic, cu cresterea in sange a
Datorita caracterului mai mult acid al pro- cantitatii bicarbonatilor, care inlocuiesc clorurile
dusilor de catabolism, probabilitatea manifestarii si duc la manifestarea unei aicaloze metabolice.
in organism a unei alcaloze mctabolice sau respi- La nivelul tubilor renali proximali, reabsorbtia
ratorii este mult mai mica, Acestca pot apare in clorurilor si a bicarbonatilor cste invers proporti-
urma unor picrderi excesive de acid gastric (var- onal. Cu cat reabsorbtia tubulara a clorurilor
situri indelungate) sau prin utilizarea exageratd a este mai mica, cu atat sc reabsorb in sange mai
bicarbonatilor pentru scopuri terapeutice, cu multi bicarbonati.
cresterea marcata a rezervei alcaline in plasma. Restabilirea valorii cloremiei si incarcarea
O alcaloz4 respiratorie sc poate manifesta din volemica, determina eliminarea renala a excesu-
cauza unei hiperventilatii spontane {in hipoxie} lui de bicarbonati si alcaloza metabolicé hipo-
sau mecanicc. fn cazul acesta, in ciuda alcalozei cloremicd dispare. Ca urmare, este evident cd in
evidente, din cauza hipocapniei, valoarea rezer- urma instalarii une hipocloremu se manifesta si
vei alcaline plasmatice poate fi uneori mult sub o alcaloza metabolica, care va fi cu atat mai gra-
limita inferioara a valorii fiziologice. vA, cu cat valoarca clorcmici este mai mica.
Alcaloza metabolici se asociaz4 cu scaderea
potasemiei si calccmiei. Curba de disociere a 4,3 Potasemia si echilibrul
cxihemoglobinei se deplaseaza la stanga (creste acido-bazic
afinitatea hemoglobinei pentru oxigen). Dupa 6- Modificarife potascmici influenteazi in mod
8 ore cregte concentratia 2,3-difosfogliceratului, deosebit echilibrul acido-bazic. In cursul tuturor
ceea ce aduce curba de disociere inapoi. Creste- starilor cu pierdere de potasiu, continutul scAézut
tea concentratiei bicarbonatului peste 50 mmol/L in K+ al lichidului extracelular si al plasmei se
duce la afectari neurologice (letargie, confuzie, inlocuieste din celule. in cursul acestei inlocuiri,
stupoare, agitatic, coma). - im schimbul a 3 ieni de K* iesiti din celule, pa-
Compensarea respiratorie se face prin hipo- trund 2 Nat $i un H+. Ca urmare, pe de o parte
ventilatie, la presiunea partiala a CO, nu mai scade continutul in K' al celulclor, pe de alta
42 Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului

parte creste continutul lor in Hr (acidoza intrace- cidozei. Pacientii cetoacidotici sunt deshidratati
lulara), pe seama scaderii extracelulare a canti- si hipotensivi. Administrarea de lichide parente-
titi H*, ducind la manifestarea unei alcaloze ral si insulin, sunt obligatorii. Insulina stimulea-
metabolice. Aceasta situatie se stabileste si in ce- zA trecerea K+ in celule, de aceea concertratia
lulele epiteliului tubular renal, care, in ciuda al- potasiului trebuie strans monitorizata in cadrul
calozei metabolice manifestate in sénge s1 in Li- tratamentului comei cetoacidotice. La pH sub
chidul extracelular, excreta toni de H* $i retine 7,1 se adauga bicarbonat de sodiu. Cantitatea ad-
bicarbonatii in sange (acidurie paradoxala}. Ca ministrata se calculeazd pe baza formulei: BE
urmare, in aceasta forma hipopotasemica a alca- (mmol/L) x 0,3 x kg (masa corporald). Pe peri-
lozei metabolice, se excreté o urind cu reactie oada tratamentului trebuie monitorizati pararne-
acida. Accast4 slare sc mentine si sc agravcaza trii echilibrului acido-bazic.
continuu, pana la readucerea la normal a potase-
4.4.2 Acidoza respiratorie
miei. In urma descoperirii $i inlaturarii factorului
cauzal, urmatd de restabilirea potasemici, se co- O pacienté de 57 ami, fumtoare de peste 30
recteazA spontan si rapid echilibrul, prin reintra- de ani a peste 20 tigarete / zi, cu frecvente
rea ionilor de K> in celule, respectiv prin tegirca infectii ale cdilor respiratorii in antecedente, se
din celule a excesului de H*. prezint4 in serviciul de urgenta cu dispnee acuta.
Examinarea parametrilor acido-bazici a aratat:
4.4 Prezentiri de caz e pH: 7,35
e pO2: 46 mmHg
4.4.1 Coma acido-cetozica e pCO2: 55 mmHg
O tanara de 20 ani cu masa corporala de 50 « = bicarbonat: 36 mmol/L
ke, este diagnosticata cu diabet zaharat de tip | Comentariu:
in urma cu 4 luni. Ca urmare a unei infectii ur- Pacienta prezinta o acutizare a patologiei pul-
nare, pacienta renunta la tratamentul cu insulina; tmonare obstructive cronice, insotité de acidoza
trece si printr-o perioada de stres intens (sesiu- respiratorie compensaté metabolic, Hipoxia este
nea de examene). Este gasité in stare comatoasa un factor important in mentinerea ventilatiei, de
de familic. aceea administrarea oxigenului la aceasta paci-
La examenul obiectiv pacicnta este inconsti- enta trebuic ficuté cu precautie, sub monitoriza-
enté, cu tegumente uscate, este tahipneica si cu re atenta a presiunii partiale a gazelor sanguine.
halend acetonicd, presiunea artcriali = 80/50
mmHg. 4.4.3 Alcaloza respiratorie cauzata de
Examinarife de laborator arata: hiperventilatie
« Gliccomie: 580 mg/dL Un tanar de 25 ani se prezinta in serviciul de
® Parametri1 EAB: pH = 7,0; pCO, = 30 urgenta in criza de astm brongic. Paramectrii EAB
mmHg; BB (buffer base) = 36 mmoi/L, HCO, = determinati la sosire au aratat urmatearele valor:
15 mmol/L, BE= -12 mmol/L, LA= 27 mmol/L pO? — 70 mmHg, pCO2 — 30 mmHg, pH — 7,3.
« Jonograma: Pacientul a fost tratat cu salbutamol aerosol (sti-
o Nat: 147 mmol/L mulant adrenergic $2}, sub efectul bronhodilata-
o Kt: 5,0 mmol/L tor al acestuia starea lui ameliorandu-se.
o Cl: 110 mmol/L Comentariu:
Comentariu: Gazele sanguine ale acestui pacient arata o
Acidoza metabolicé decompensati este diag- usoara alcaloza respiratorie, datorata probabil hi-
nosticaté pe baza valorilor pH-ului si BE. LA perventilatiei (in cursul careia CO, se elimina, fa-
confirma tulburarea echilibrului acido-bazic: se rd o oxigenare eficienté ins4). Alcaloza determina
datoreaz4 cresterii acizilor nevolatili (corpi ceto- o crestere a gradului de legare a ionilor de caiciu
nici in cazul nestru). Infectiile si stresul (datori- ja proteinele plasmatice, ceea ce va cregte excita-
t4 cliberarii excedentare de hormoni cu efect hi- bilitatea neuro-musculara la pacientul in cauza.
perglicemiant) cresc necesaru! de insulina la dia- Acidoza respiratorie datorita incapacitatii de
betici. Scdderea dozelor de insulina, sau chiar eliminare a CO,, apare doar in formele foarte se-
oprirea tratamentului, favorizeaz4 aparitia cetoa- vere de crizi astmatica.
Capitolul 4. Echilibrul acido-bazic al organismului 43

4.4.4 Alealoza metabolica mograma efectuaté a aritat urmétoarcle rezulta-


Pacient de sex masculin, muncitor, 59 de ani, te: hemoglobina — 10g/dL (nermal 13-17 g/dL),
volumul corpuscular mediu — 70 fL. (normal 80-
178 om, 52 kg, acuz4 jenA epigastricA de aproxi-
100 fL), iar feritina sericd - 10 ug/L {valoarca
mativ 6 luni, greturi, inapetenté, seadere in greu-
normal — 30-300 ug/L).
tate - 15 kg. De cinci zile, pacientul prezinta var-
situri abundente postprandiale (la cea. 2 ore du- Comentariu:
pa alimentatie); vornismentele contin resturi ali- Simptomatologia si rezultatele de laborator
mentare nedigerate. La cxaminare se constata te- oricntcaza diagnosticul spre o ancmie cu deticit
gumente $1 mucoase uscate, palide. Pacientul cronic de fier, datorat unui ulcer gastric cu pier-
prezinti de ascmenea spasme musculare si hipe- deri sanguine (cauzat de utilizarea Indelungata a
rexcitabilitate neuromusculara. Ganglion limfa- terapiei antiinflamatorii nesteroidice).
tic marit In zona supraclaviculara sténga. Durere
epigastrica la palpare, TA: 110/60 mmHg.
La endoscopie se constata o formatiune tumo-
Bibliografie selectiva
rala conopidiforma pe curbura mica, extinsa la ni- 1. Baynes J.W., Dominiczak M. - Medical Bio-
velul piloruli. Examinarile de laborator arata: chemistry, Ed.2, Elsevier Mosby, 2005,
® Parametrii EAB: pH = 7,5; pCO; = 45 p.333-344.
mmHe; BB (buffer base) = 56 mmol/L, HCO, = 2, Burtis C.A., Ashwood E.R. - Tieiz Texthook
35 mmol/L, BE= § mmol/L, LA= 4 mmol/L of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia:
e lonograma: WB Saunders Company, 1999,
oO Nat: 145 mmol/L 3. Cucuianu M., Crisnic 1., Plesca-Manea Lumi-
a) K+; 3,0 mmol/L nila — Biochimie Clinied — fundamentare _fizi-
Cl: 115 mmol/L apatolagicd, 1998, p.294-322.
oO
4, Devlin T. — Yexthook of Biechemistry, Ed.3,
o Ca total: 2,5 mmol/L
Wiley- Liss, 1992, p. 1025-1058.
o Ca: 0,9 mmol/L
5. Guyton A. C. — Textbook of Medical Physio-
Comentariu: fogy, Ed. 7, W.B.Saunders Company, 1986, p.
Voma prelungita, datorita obstructici de pilor 493-502.
ca urmare a unci tumori gastrice, poate conduce la 6, Kaplan A.L., Pesce LA. — Clinical Chemistry
alealozi metabolicé. Consecinta deficitului de
- theory, analysis and correlation, Mosby Co,
protoni este modificarea raportului intre compo-
1984, p.387-402.
nenta libera si cea Icgaté de proteinele plasmatice 7. Laker MLF. — Clinical Biochemistry for Medi-
a calciului seric; simptomatologia secundara ca-
cal Students, W.B.Saunders Company, 1996,
racteristica hipocalecmici, se datoreaza sciderii
p.98-115.
componente? libere. Scéderea potasiului se dato-
8. Marshall W., Bangert S. — Clinical Chemis-
reazé orientarti spre spatiul imtracelular la schimb
try, Ed.5, Mosby, 2004, p.41-61.
cu protonu, iar cresterea clorurilor — eliminari
9. Mayne P.D. -— Clinical Chemisiry in diagno-
preferentiale a bicarbonatului la nivel renal.
sis and treatment, Ed 6., Arnold, 1994, p.79-
4.4.5 Anemia ca si cauza de dispnee 104,
10. McCiatchey K.D. — Clinical Laboratory
O persoana de sex masculin de 36 ani se pre-
zinta la un consult medical in urma constatarii ca Medicine, Williams & Wilkins, 1994 p. 331-
la urcarca scdrilor dintre doua etaje, are dispnee 354.
acuté si oboseala marcata. Radiografia toracica 11. Mihele Denisa — Biochimie Clinicd, Ed. Me-
s! clectrocardiograma nu au evidentiat nimic
dicala, 2001.
semnificativ, gazcle sangume au fost in limite 12. Pagana Kathleen, Pagana T. - Moshys Ma-
normale. Din anamneza atenté se deduce cA pa- nual of Diagnostic and Laboratory Tests,
cientul a folosit timp indelungat antiinflamatorii Ed.3, Mosby ELSEVIER, 2006, p. 69-71,
nesteroidice pentru dureri articulare cronice. He- 157-161.
Capitolul 7.
Metabolismul carbohidratilor

Mincdora Dobreanu

Glucidele (hidratii de carbon) sunt polialcooli Monozaharidele din structura catenelor longi-
monemerici (oze) sau polimerizati (polioze), avand tudinale ale poliozelor sunt cuplate intre ele prin
si o functie aldehidicé sau cetonicd, ceea ce face legpaturi glucidice intre C, si Ca, iar cele de la ni-
posibilé formarea unui numéar insemnat de derivati velul ramificatilor, intre C, si Cy. Orientarea in
substituiti (acetilati, aminati, fosforilati, sulfatati), spatiu a acestor legaturi este determinata de izo-
redusi sau oxidati. Din cauza prezentei atomilor de meria opticd manifestaté la nivelul carbonilului
carbon asimetrici in moleculele lor, glucidele au semiacetalic: a sau §. Dizaharidele mai tmportan-
numerogi izomeri optici, care se deasebesc intre ei te sunt: maltoza (a glucozil-1,4-a glucoza), zaha-
gi in privinta activitatilor lor biologice. Acesti izo- roza (a glucozil-1,2 - B fructoza) $i lactoza (B ga-
meri pot fi deesebiti in functic de sensul de rotire al lactozil-1,4-a glucoza). Polizaharidele vegctale
planului de vibratie al luminii polarizate: spre dreap- cele mai importante pentru om sunt: amidenul
ta (D) dextrogire sau stanga (L) levogire. (pol. a—!,4 st a-l,6 D-glucoza) si celuloza
in solutii apoase, monozaharidele formeazi cAte (poli B-1,.4 D-glucoza); cel de originc animala
© legatura semiacetalicé (derivat aldehidic) intre este glicogenul (poli a—1,4 si a-1,6 D-glucoza).
gruparea carbonilica (aldehidica sau cetonica) si Celuloza are o structura longitudinala foarte solida
gruparea hidroxilica (alcoolicaé) cea mai apropiata. si rezistenta; tn structura amidonului si a glicoge-
Astfcl, pe de e parte apare un nou atom de carbon nului, lanturile glucidice cuplate prin legaturi C, -
asimetric in molcculd, care duce la dublarea numa- C4, sunt risucite sub forma de spirale hexagonale,
rului izomerilor activi optic posibili, iar pe de alta cu un numér variabil de ramificatii la nivelul ato-
parte se formeaza o structuré heterociclica penta- milor de carbon C, - Cy. Figura 7.1 prezinta sche-
gonala (furanoida: furanoza) sau hexagonala (pira- ma structurala si formula chimica a glicogenului.
noida: piranoza), continand si un atom de oxigen. Carbohidratul sunt larg raspanditi in lumea
Hidroxilul din gruparea carbonilicé semiace- vie, indeplinind importante functii metabolice,
talicd (carbonul | - C,) este deascbit de reactiv si dar si structurale.
poate forma usor Iegaturi glucozidicc, cu gruparea Glucidele au un rol energetic important: 1 2
bidroxilica de la atomul de carbon 4 (C,); astfel se glucozi furnizeaza prin descompunere in orga-
formeaza dizaharide, iar prin repetarea reactiei de nism 4,t kilocalori. Rezervele glucidice se acu-
glicozilare - a oligo- (tri-, tetra-, penta-, hexa-, muleaza in forma polimerizata: in plante sub for-
heptoze) si polizaharide (polioze: glicogenul, ami- ma de amidon (dar si de ccluloza), iar in celulele
denul, celuloza), Monozaharidele (aldozele si ce- animale sub forma de glicogen. Capacitatea de
tozele) cele mai importante sunt: trioze - gliccri- rezerva energetica a glicogenului in organism, in
naldehida si dioxiacetona; pentoze - riboza si ri- comparatic cu cea a grasimilor, este totusi limita-
buleza; hexoze - glucoza, manoza, galactoza si ta, mai ales din cauza hidrofiliei sale (fixeazdi o
fructoza, precum si heptoze - sedcheptuloza. mare cantitate de apa).

93
94 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor

Elemente structurale, sub forma glucoz- unor aminoacizi restransi. Prezenta acestor cate-
aminoglicanilor (mucopolizaharidelor) alcatu- ne latcrale, pe de o parte contribuie la determina-
iesc substanta fundamentala a diferitelor tesuturi rea specificitatii biologice a moleculelor protei-
si organe, in frunte cu tesutul confunctiy, cartila- nice respective, iar pe de alta parte si la stabiliza-
ginos $i osos. Ele sunt polimerii hexozammnelor, rea lor, atét pe plan fizico-chimic cat si biologic,
ai acidului hialuronic, ai sulfatilor de condroiti- prin cresterea rezistentei lor faté de protcoliza.
na, ai dermatan- si heparan-sulfatilor. Sub forma Carbohidratii sunt elemente structurale de ba-
unui mediu microporos ordonat, substanta fimda- za in diverse molecule biologic active: acizi nu-
mentald actioneaza si ca moderatorul schimburi- cleici, coenzime nucleotidice, glicolipide si fur-
lor hidrice si osmotice, intre lichidele biologice nizori Ge compusi intermediari, esentiali pentru
$i celule. Distrugerea enzimatica (prin hialuroni- biosinteza sau interconversiunea unor serii intre-
dazi, spreading factor — factor de invazie) a gi de substante si coenzime (NADH, NADPH),
acestei bariere microporease formate de acidul pentru metabolismul lipidic (dioxiaceton fosta-
hialuronic, duce la tnlesnirea patrunderii micro- tul, acetatul activat), protidic (piruvatul pentru
bilor, dar si a dituziunii lichidulut interstitial, Po- formarea aminoacizilor necsentiali), nucte-
lizaharidele sunt elemente structurale ale perete- oproteinic (riboza, dezoxiriboza) etc. A devenit
lui celular bacterian sau vegctal. clar ca spre deosebire de conceptia antcrioara,
Glicoproteinele contin lanturi glucidice fixate rolul metabolic complex al ghicidelor este mult
de anumiti aminoacizi (ac. aspartic, glutamic, se- superior rolului lor energetic.
rina si oxiprolina) din structura peptidelor. In ca- Glucidele determina specificitatea biologica a
zul glicoproteinelor de tip mucinic, intreaga su- moleculelor proteice la care se atageaza:
prafataé a proteinei vehiculante este acoperita de a. Se gdsese in structura antigenelor spectfice
polimeri glucidici. Astfel, acesti polimeri func- de grupa sanguina din sistemul ABO (Landstei-
tioneaza ca lubrifianti in secretii glandulare mu- ner). Acest sistem consté in existenta pe supra-
cinoase. Glicoproteinele de tip seric contin cate- fata hematiilor, plachetelor, spermatozoizilor, cn-
ne laterale glucidice cuplate numa: la nivelul doteliului si a multor celule epiteliale a uner an-
tigenc: AB-H (aglutinegene). In plasma, respec-

oa Epa
tiv in lichidele biclogice, aceste antigene deter-
Ly
mind aparitia uner anticorpi naturali (aglutininc)

mo {Ho

Ne ng
care aglutineazi hematiile la contactul cu antige-
nu] complementar.
cr etal
“a ah ‘
a4, :
Antigenele sunt formate dintr-un suport pro-
"oO
on )
oH
a noe
oH
He
oH
teic (sau lipidic) si haptena (determinantui anti-
A Ag ray aN uo So
genic) alcatuit dintr-un oligozaharid cu patru ti-
puri de monozaharide: L-fucoza, D-galactoza,
N-acetil-galactozamina (NAGal-NH;) si N-ace-
til-glucozamina (NAGlu-NH3).
Biosinteza determinantilor antigenict este
controlat’ genetic prm biosinteza unor enzime
(glicozil-transferaze). Stractura de baza este al-
catuiti dm Gal-NAGluNH?2-Gal-NAGalNH:.
Gena H codifica oL-fucozil transferaza, care
ataseazi fucoza de structura de baz amintita,
formand astfel antigenul specific H (grupa 0). La
substratul H sc atascaza NAGal-NH;2 sub actiu-
nea a NAGalNH)-transferazei codificate de gena
A, forménd astfce] antigenul specific A. Din sub-
stratul H prin adaugarea unut rest de galactozi -
sub actiumea galactoz-transfcrazei codificaté de
gena B - sc formeaza antigenul specific B.
Figura 7.1. Schema structurala a glicogenului si Pentru explicarea distributici grupelor sangui-
structura chimica a poli e-D-glucozei ne exist doud posibilitati tpotetice:
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor 95

L. toti oamenil apartincau initial gru- LUMEN INTESTINAL ENTEROCIT | CAPILAR


pei 0 (specific antigen H) si prin mu-
tatii cagtiga capacitatea de biosinteza a Lactaza —----~ ———
Luctaza
= Gal
,

determinantilor de grupa A si/sau B. Aimiaza Maltoza a-glueodidars o


Amidan ————* Maltotrioza ———* Glu
2. toti oamenii poscdau initial deter- Dextring
minanti antigenici de grupa A si B, tar Zaharaza al a=
ZFahanozg oer eno
printr-o mutatie adaptativa picrd capa-
cilatea de biosinteza a uneia sau ambi-
lor determinanti de grupa sanguind A, Figura 7.2. Digestia si absorbtia glucidelor alimentare
B, ramandnd grupa 0 (antigen H). In
mod speculativ se atribuie epidemiilor zaharidelor incepe inca in cavitatea bucala sub acti-
de ciuma un ro] in geneza acestor mutatu.
unea « amilaze: salivare (ptialmei), actnunea aces-
b. Carbohidrati: ayuta la formarea determina- tela este neinsemmata (timpul de contact al alimen-
ntilor complexului dc histocompatibilitate HLA,
telor cu saliva este relativ scurt), deoarece in medi-
a receptorilor hormonali, virali ete. ul acid al sucului gastric amilaza se inactiveaza ra-
c. Toate proteinele plasmatice (mai putin al-
pid. Digestia poliozelor se desfasoara deci in intes-
bumina, @ amilaza, B-2 microglobulina si protei- tin] subtire (Figura 7.2). Alfa amilaza din sucul
ha C reactiva) sunt glicopreteine: imunoglobuli- pancreatic descompune in mediu alcalin legiturile
nele, factorii de coagulare, antiprotcazcle, siste-
o-glucozidice {- 1,4 -} din lanturile longitudinale
mu! complement etc.
ale amidonului si glicogenului ingerat, cu elibera-
7.1 Sursele de carbohidrati rea unor polimeri de hexoze cu grad de polimeriza-
re mai mic (dextrinc), iar sub actiunca dextrinazc-
Sursele carbohidratilor in organismele vii sunt
lor rezulté maltotrioza, maltozi $i izomaltoza. Le-
de natura vegetal4 sau animala: plantele sintctize-
gaturile glucozidice de la nivelul ramificatiilor
aza carbohidrati prin fotosinteza, folosind energia
{- 1, 6 -) sunt hidrolizate de enzima de deramifica-
solara, CO, $1 apa; organismele animale pot sinte-
re (izomaltaza). Oligozaharidele, inclusiv dizahatri-
tiza unii carbohidrati din substrate relativ simple
dele (zaharoza, maltoza}, continand legaturi gluco-
(de exemplu glicerolul, lactatul, aminoacizii cte),
zidice, sunt descompuse in monozaharide de a-
Glucoza este principala forma sub care sunt
slucozidaze, iar cele cu legaturi f—glucozidice
absorbiti, utilizati, dar $i depozitati carbohidratii
(lactoza}, sunt hidrolizate de f-glucozidaze. La
in organismele vil.
bolnavii cu intoleranta la lactozi aceasti enzimé
Glicemia fiziclogica la om oseileaza in intervalul
70-99 mg/dL, rareon scazand sub 45 mg/dL sau de- lipseste din sucul intestinal.
Absorbtia intestinala are loc sub forma mono-
pasind 140 mg/dL. Acest parametru sanguin depin-
de de rata de intrare in circulatie a glucozei, respec- zaharidelor o-D glucoza, B-D fructoza $i B-D ga-
lactozi. Mecanismul absorbtiei fructozei are loc
tiv de utilizarea acesteia de catre cclulele consuma-
toare. Glucoza sanguind poate avea diferite ongini:
prin difuziune facilitatéa (Na*-independenta), glu-
a) Dhn alimentatie - in urma proceselor de coza si galactoza se absorb activ, prin co-trans-
digestic si absorbtie intestinala;
port Na*-monozaharid (simport).
by Din depozitul temporar hepatic - prin Transportorii monozaharidelor prin membra-
gheogenoliza/- glicogenopeneza; nele cclulare sunt proteine mebranare denumite
c) Din gluconeogeneza hepatica - din lacto- GLUT | 7 11, avand 500 aminoacizi $i 12 scg-
za, alanina, glicerol. mente transmembranarc:
Ficatul este organul central in asigurarea ho- 1. GLUT 1 se gasesc in tesuturile fetale, in
meostaziei glucozei. membranele hematiilor, ale endoteliului bariei
hemato-encefalice; deoarece au Km = 1 mmol/L,
7.1.1 Glucoza de origine alimentara sunt responsabile de preluarea bazali a glucozei
Prin alimentatia normala ajung zilnic in tubul (chiar Ja concentratii plasmatice mici ale gluco-
digestiv aproximativ 350-500 g glucide, sub forma zei asigura ,,tespiratia” celulara, datorité afini-
de polizaharide (amidon, glicogen), dizaharide (za- tatu foarte bune pentru glucoza).
haroz4, maltoza, lactoz4) $i monozaharide (gluco- 2. GLUT 2 este transportorul specific al
za, fructoza, manoz&, pentozc). Desi digestia poli- glucozei in membrana hepatocitului, celulelor
96 Capitolul 7. Mctabolismul carbohidratilor

tubulare renale si a celulclor B pancreatice; din masa sa (maximum 150 g), acesta find prin-
avand Ky = 15-20 mmol/L, functioneaz4 optim cipala sursA pentru mentinerea glicemiei in peri-
doar la concentratii ridicate ale glucozei (pos- oadele interprandiale. Muschiul poate depazita
tprandial) — au afinitate scAzuté pentru glucozd, glicogen doar in proportie de 0,7-1,2% din masa
dar o capacitate de transport foarte mare. Cand sa (in total aproximativ 300-400¢), acesta fiind
concentratia glucozei plasmatice este scdzuta, utilizat pe plan local, pentru sintezi de ATP. Gli-
aceasta cstc folosita preferential de neuroni si cogenul hepatic prezinta variatii circadiene: este
alte celule extrahepatice. maxim dupa masa de seard si minim inainte de
3. GLUT 3 se gasesc in special in placenta si micul dejun: dupa 14-16 ore de privare alimenta-
in membranele neuronilor; au Ka = 1 mmol/L, fi- ra, depozitele hepatice de glicogen se epuizeaza.
ind responsabile de preluarea bazald a glucozei In timpul somnului nocturn (de mai lunga dura-
(chiar la concentratii plasmatice mici ale glucozei). ta) sursa mentinerii ghcemici vireaza dinspre sli-
4. GLUT 4 este transportorul spccific in cogenoliza spre gluconcogeneza - proces esential
membrana celulclor musculare striate $i miocar- pentru mentinerea glicemiei in perioadele pre-
dice, fibroblastilor si adipocitelor, cu Ky = 5 lungite de infometare.
mmol/L; numadrul transportorilor activi GLUT 4
7.1.2.1 Aspecte particulare ale metabolismului
este direct influentat de insulina.
glicogenului
5. GLUT 5 se gaseste in membrana bazala
(contraluminalé) a enterocitelor si lucreazd in 1. De ce se stocheaza glucoza in forma poli-
tandem cu transportoru! de fructoz4 din membra- merizataé si nu riméne in forma simpla?
na luminala. Glucoza este osmotic activa. O cclulaé hepati-
6. Functia izofonmelor GLUT 6-11 nu este clar cA poate stoca aproximativ 400 mmol/L de glu-
defimita inca, GLUT 6, 8, 10, 11 par ins& mai degraba coza, dar mimai in forma polimerizaté. Masa
implicate in retentia intracelularé a ghicozei. molecular a glicogenului este in jur de 10’ D,
Deversate in vena porta, monozaharidele ajung astfel incat concentratiile rezultate nu creaza pro-
intr-o prima etapa in ficat si strabat membrana he- bleme osmotice pentru cclula.
patocitului. Postprandial, cdnd creste concentratia 2. De ce glicogenul are o structura ramificata?
glucozei sanguine, sunt activ] (optim) toti tran- Este necesar ca glicogenul s4 fie ramificat
sportorii membranari ai glucozei, inclusiv aceia (tip “amilopectmic”) deoarece in forma aceasta
cu Ky = 15-20 mmol/L, astfel surplusul de ghuce- are un singur capat reducator (-OH glicozidic C,}
z4 se depoziteaza sub forma de glicogen in ficat. si o multime de "capcte" nereducatoare (-OH ne-
Interconversiunea manozei in glucoza se realizea- glicozidice C,) care sunt de fapt locul de actiune
z4 in mod spontan, printr-o simpla epimerizare. In al Gn fosforilazei si Gn sintazei.

e
schimb, transformarea galactozei in glucoza se re- Daca structura glicogenului ar fi de tip “ami-
loza” (neramificat4) cu un singur capat C, si unul een
alizeaz prin intermediul enzimei galactozil-1-P- ae

uridil-transferaza. Lipsa ereditard a acestel enzime C,, descompunerea $i sinteza glicogenufui ar fi


eee pete

duce la acumularea galactozei intrahepatic, dar si foarte lente.


in globul ocular si in sistemul nervos central. 3. De ce nu se stocheaza excesul energetic de-
Ey

Transformarca reductiva a acesteia in polialcoolul terminat de glucoza doar sub forma lipidelor?
Lipidele reprezinté cea mai cficientaé modali-
senna

numit galacticol, cu o toxicitate marcatéa produce


grave leziuni locale. Prm depistarea din timp a tate de stocare a energici in organism, dar au ca-
anomaliei si prin scoaterea lactozet (a laptelui si a teva inconvenientc din punct de vedere energe-
produselor lactate) din alimentatia sugarului, poa- tic: lipidele nu elibereaza energia atat de rapid ca
te fi prevenit’ aparitia manifestarilor hepatice, glicogemul, nu pot fi utilizate in anaerobioza $i
oculare si nervoase prave. nu pot fi convertite eficient in glucoza, care este
combustibilul preferential pentru uncle tesuturi
7.1.2 Glicogenogeneza-Glicogenoliza {de exemplu, celula nervoasa $i hematia).
Glicogenul (Gn) este o forma polimerizaté de In organism, glucoza intra in cai metabolice
ar

stocare a glucozci, cu o masd moleculara mare, multiple. fn hepatocite si fn fibrele musculare


pepe

usor (rapid) mobilizabila la nevoic. Structura sa (mai modest in alte celule), glucoza activata
Sane ERR

ramificataé este similara cu cea a amilopectinei. (transformata in uridil-difosfat-glucozi = UDP-


Ficatul poate depozita glicogen pana la 7-10% G), se depoziteazd sub forma de glicogen, printr-
Capitolul 7. Mctabolismul carbehidratilor 97

o secventé de reactu, numuté glico-


gcnogeneza. Glicogen-sintaza for-
meazi legaturi a-glucozidice (- AMPe
| 4-) *intre maleculele de glucozawe si YON
, “a“
, = . NN
Diasiiglicerol
//
terminatiile C, ale laniurilor ramifi- \™ Fosforitaz kinazd + Sf
cate ale glicogenului. Ramificatiile \ er Protein kicwaa
.
(-1,6-) se produc sub actiunea enzi-
-
\ mt
Anogunrl-Cepenge4»;rk i
G
Proteinri kinazé
mei de ramificare. PKA
tp |
7.1.2.2 Glicogenogeneza Glicogen sintaza a G-6-P ——» Glicogen sintaza b - P
Are loc predominent la nivel
hepatic sau muscular, imediat post-
prandial cand concentratia gluco- Fosfoprotein fosfataza
zei sanguine creste foarte mult. PR tee
GLUT4 transporté glucoza in mio-
cit, iar GLUT 2 in interiorul hepa-
Inhibitor - 1a - P
tocitului, hexokinaza si glucokina-
PKA Fostoprotein
za fosforileazi glucoza, menfi- AMPe -~---»
fosfataza
ndnd-o astfel in interiorul celulei
ATP Pi
(fosforilarea moleculei de glucoza Inhibitor - 1b
modifica major solubilitatea aces-
teia in membranele celularc, in Figura 7.3. Reglarea covalenta si alostericad a glicogensintazci
sensul scdderil acesteia):
Inactivatoarele glicogen sintazei sunt kinaze
lL. G+ ATP—HESE_, G-6-P + ADP: care catalizeaza fosforilarca acesteia: protein ki-
2. G-6-P—*G-muteza_y G-1-P; nazi A - AMPc dependenta, fosforilaz kinaza
3. G-]-P+ UTp&- uridil transferaz®, | pP.G+ +PPi; (AMPc si/sau Ca** dependentd), proteinkinaze
4. G, + UDP-G Glicogen sintaza, G wit UDP. Ca** dependente (contin calmodulin), proteinki-
naza C (DAG dependenta).
Glicogen sintaza necesita un primer pentru a- Il. Reglarea hormonala — insulina
si incepe activitatea (glucoza este o moleculaé Cresterca glicemiei duce la eliberarea si
simpla, care nu poale functiona ca primer). Gii- cresterea secretiei de insulina in celulele B pan-
cogenina este o protein care indeplimeste rolul creatice; astfel tesuturile dependente de insulina
de primer: prin glicozilarea cu UDP-glucoza a vor fi “atentionate" c& cxisté glucozé disponibila
unui rest de tirozind, se formcaza glicogenina (Figura 7.4). Pentru efectele de scurté durata ale
glicozilata, care devine un nucleu de sintezé a insulinei sunt responsabili mesagerii secunzi in-
glicogenului. Cand numarul resturilor de glucoza tra-citoplasmatict mozitol fosfoglicanici, care re-
depaseste cifra 11, intervine enzima de ramifica- zulta sub actiunea stimulatoare a unor substraturi
re, care indcparteaza un lant de 7 resturi glicozi- fosforilate ale receptorilor insulinici activati
dice, atasindu-le printr-o legaturd a-1,6 - glicozi- (IRS-! si -2)}. Receptorii membranari ai insulinei
dicd la un alt lant (sau fragment de lant), astfel se sunt proteine complexe mari (450 kD) alcatuite
tormeazi o ramificatie. din doué subunitati alfa externe legate prin punti
disulfidice (care vin in contact cu insulina) si do-
7.1.2.3 Reglarea glicogenogenczci
ua lantur beta care penetreaz4 membrana celula-
Reglarea glicagenogenezci se poate realiza ra. Lanturile beta (mai exact portiunile citesolice
prin trei modalitati; modificdri covalente, meca- —COOH terminale} sunt autofosforilante (actiune
nisme alosterice si reglarc hormonalaé. Formelc autocatalitica) in urma contactului lanturilor alfa
active ale enzimelor glicogenogenczci sunt for- cu insulina; receptorul de insulina fosforilat este
mele defosforilate. 0 tirozin-kinaza, care va fosforila resturi de tiro-
I. Reglarea covalenta si alostcrica zina din diverse alte proteine intracitoplasmatice,
Glicogen sintaza este activa in forma a defosfo- care au la randul lor activitate kinazicd asupra
rilaté $1 inactiva in forma b fosforilaté (Figura 7.3). unor resturi de serind si treonina ale unor protei-
98 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor

Insulina Insulina
MUSCHI FICAT

ae t
oN a
ct in etmemigunne = f Fosforilare * wocewsets eee esforilare *,
: vo | proteine | f ” proteine
' ¥ \_ efectoare / ! \ sfectoare
| a UDP-G a, | yo UDP-G Sa
4 i
: Gn ; Gn |
Mo NN, GLUT i NN, GLUT-2
G-1-P «— G-6-P «<—--G+—-C>-—G Gtp <—- Ge-p =G+} _ G

a. b.
Figura 7.4. Insulina stimuleaz& glicogenogeneza muscular (a) si hepatica (b) si exprimarea
transportorilor de glucoza din membrana miocitului - GLUT4
ne (altele decit acelea asupra cArora actioneazA Glicogen fosforilaza actioneazd doar asupra
PKA si PKC). Prin intermediul acestora insulina legaturilor oi-4 glicozidice, activitatea ei ince-
inhibi glicogencliza hepaticé $i musculara, sti- tand la distanta de 4 resturi glucidice de leg&tura
muleazd glicogenogeneza, stimuleazd exprima- 1-6 glicozidica. In aceast4 etapa intervine enzi-
rea pe membrana miocituluj si adipocitului a ma de deramificare cu activitate transferazica
transportorilor GLUT. La diabeticii cu rezisten- (transfera trei resturi de glucoza ale ramificatiei
ti la insulind au fost evidcntiate mutatii la nive- la capatul catenci principale) si glucozidazica
lul subunitatilor alfa, care altercaza transmuterea (indeparteaz4 sub forma de glucoza libera primul
semnalului reglator spre subunitatea beta; dozele rest al fostei ramificatti}). Ramiticatiile Cegaturi-
terapeutice de insulind la acest pacienti sunt de le-1,6-) catenelor se desfac, dupa care se conti-
10-100 ori mai mari. nud descompunerea portiunilor lineare.

7.1.2.4 Glicogenoliza 7.1.2.5 Reglarea glicogenolizei


Este procesul ce are loc intre mesele principa- Reglarea glicogenolizei se poate realiza prin trei
le si are drept scop mobilizarea glucozei depozi- modalitati: modificari covalentc, mecanisme alos-
tate in perioadele de abundent& cnergetica (pest- terice si reglare hormonald. Formele active ale en-
prandial) in glicogen, cu rolul de a mentine gli- zimelor glicogenolizei sunt formele fosforilate.
cemia si de a asigura tesuturilor consumatoare I. Modificiri covalente
substratul energetic. Glicogen fosforilaza are doua forme: una fos-
Sirul de reactii care au loc: forilata (a - activa) si alta nefosforilata (b - inac-
1. G,+ Pi Fosforilaza , G,a + G-1-P; tiva). Fosforilaza este o enzima dimerica, cu 2
subunitati de céte 97.000 D. Un radical de serina
2. G-]-pPimuna, G-6-P; din pozitia 14 este locul fosforilarii.
3. G-6-P G-6-P fosfataza >G+ Pi.
Fosforilazokinaza este responsabila pentru fos-
Enzima ,,cheie” a glicogenolizei este fosforila- forilarea (activarea) glicogen fosforilazei (Figura
za, care clibereazi succesiv din catenele glicoge- 7.6). Fosforilazokinaza este alcdtuit&é din 16 subu-
nului cate o moleculé de glucoza fosforilataé (glu- nitati: oa, Bs, ¥4. S45 @, B $16 sunt subunitah regla-
coza-1-fosfat}). Dupa izomerizarea enzimatica in toare, jar y - unitatea cataliticd — este calmodulina,
glucozd-6-fosfat, acest produs poate si urmeze care este activaté de calciu (activator alosteric).
caile metabolice de descompuncre anacroba sau AMPe si ionii de calcu au efect activator
aecrobé a glucozei (in mugchi, G-6-P trece direct in asupra fosforilazokinazei, respectiv glicogen fos-
Ng Tereyee me ee

calea glicoliticA si produce ATP), iar pe de alta forilazei (aducdndu-le in formele a, fosforilate,
parte defosforilarea lui de catre glucoza-6-fosfat active). Glucoza si ATP-ul sunt inhibitori aloste-
fosfatazi, duce la eliberarea glucozei din hepato- rici ai glicogen fosforilazei a. AMPc are efect
cite cu GLUT 2 (glucoza nu strabate membrana in stimulator asupra fosforilarii inhibiterului 1 al
Te TE re IR

forma fosforilata, molecula flind incdrcata elec- fosfatazei (enzima care transforma glicogen fos-
tric), cu rol important in mentinerea glicemiei, forilaza a in glicogen fostorilazé b (Figura 7.6).
FREE
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor 99

li. Mecanisme alostcrice Insulina |


Glicogen fosforilaza este supusd
activarii alosterice prin AMP (care
achoneaza asupra forme: b). Inhi-
bitia alosterica este realizata prin
ATP si glucoza asupra formei a. De
fapt, fosforilaza a hepatica “functio-
neaza" ca un acceptor citoplasmatic
pentru glucozé. Fosforilaza muscu- Simerizarea si agregarea
Efecte anti-glucagon:
GTPaza
Jara este reglata alosteric de cuplul receptorufui fosfodiesterazé
ATP/AMP (care reflecté necesitatile | fosfoprotein fosfataza
protein firozin kinaza
energeticc ale muschiului). Autofosforilarea
Concentraga AMP-ului creste recaptorului Reorutarea GLUT-4
| in membrana cetulars
dupa activitati musculare intense,
Exprasia ganelor:
acesta flind activator alosteric al Fosforilarea - raprimarea enzimelor
glicogen fosforilazei. Concentratia Pproteinelor efectoare gluconeogenstice $i catabotice
- inductia enzimelor
crescuta de ATP este un inhibitor | biosintetice $1 enabolice

alostcric al glicogen fostorilazei. Intematizarea, degradarea,


If. Reglarea hormonala — glu- desensibiiizaree receptorufui
cagonul si adrenalina
Glucagonu! si adrenalina stimu- Figura 7.5, Transmiterea intracelulara a “mesajului”
1) insulinei
teaza glicogenoliza in ficat. Gluca- — kinaza b
gonul are efect hiperglicemiant $i Pi
prin inhibarea glicogensintazei, 6- _ ce

fosfotructo-kinazei si a piruvat-ki- AMPc PKA Fosfaproiin


fosfataza ros
nazei. Glucagonul actioneaza prin
cewonr’ kinaza a -P
intermediul AMPc, generat din

}
ATP de adenilat ciclaza (enzima
activati de proteinele G - subunita- ale Glucoza ._

“4
of
tea as- aflate in relatie cu recepto- Fosforiazab = ~«~--— AMP mt Fosforilaza a» P
tul de glucagon) (Figura 7. 7a); ATP ~~
AMPc activeaza protem kinaza A —
PKA — prin intermediul careia fos-
forileaza glicogensintaza (la forma Fosfaprotein fosfataza
T
inactiva b), fosforilaz kinaza (la [CTT SE atte ee oe

forma activa a) si inhibitorul-1 (a),


care impiedica inactivarea fosfori- Inhibitor- 1a- P
lazei active.
AMPs —~~* PKA Fostopratain
Adrenalina actioncazi pe trei ci: fostaiaza
I. stimuleazd cliberarea gluca-
gonului din celulcle « pancreatice; Pi
Inhibitor- 1b
2. prin intermediul § recepto-
rilor hepatocitari, stimuleaz4 sin- Figura 7.6. Reglarea covalenti si alosteric’ a fosforilazei
teza AMPc cu efecte similare glu-
cagonului; plasmatice (inclusiv a glicogen sintazei si fosfo-
3. prin @ receptorii hepatocitari cuplati cu rilazci). Aparitia IP3 in citoplasma conduce la
fosfolipaza C (cnzima activatié de proteinele G cresterea concentratiei calciului (Figura 7.70).
-subunitatea ai), determina activarea fosfolipazei Calmodulina activata de calciu stimuleaza fosfo-
© cu formarea diacilglicerolului (DAG) $1 inozi- rilaz kinaza gi astfel - glicogenoliza.
toltrifosfatului (IP3} ca mesageri secundari. In muschi, adrenalina faverizeaza glicogeno-
DAG activeazi protein kinaza C — PKC - care liza cuplandu-se la f receptori, care prin adenilat
determina fosforilarea mai multor enzime cito- ciclaz4 duc la formare de AMPc (Figura 7.8).
100 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor

Glucoza este descompusd pana la piruvat, piru- lipsa catecolaminelor), eliberarea glucozci si
vatul este decarboxilat oxidativ, iar fn ciclul transformarea ci in piruvat. Cresterea concen-
Krebs cuplat cu lantul de oxidare biologica, acc- tratiei intracelulare de calciu induce glicogenoli-
til CoA isi elibereazd cnergia, descompundndu- za (Figura 7.8) si paralel contractia musculara.
se in apa si COs. Prin eliberarea de acetilcolina Calciul are un rol important in sincronizarea
la nivelul pl4cti neuromotorii, impulsurile ner- acestor douad procese. Un al treilea mecanism de
voase maresc nivelul calciului intracitosolar, activare a glicogenolizei musculare este accla
ceea ce stimuleaza rapid glicogenoliza (chiar in produs de activarea fosforilazei de catre AMP]
rezultat tn urma descompunerii ATP.
FECAT Efectele stimulatoare ale ionulu: de
calciu $i AMP-ului, asigur4 raspunsul
Lipide la nevoile energetice ale musculaturii,
ProteinG ATP. oe a‘
chiar in lipsa stimulant hormonale.
Adrenaling @ Soe a4 UDP-G M bIR
oR ee ms 7.1.2.6 Deficite creditare ale meta-
AMPG Gn “ bolismului glicogenului
SO GLUT-2
Protelna G,, Adantiat Me G-1-P G-6-P G oO G in cazuri de lipsa ereditara a uncia
Glucagon dintre enzimele cuprinse in glicogeno-
ATP
liz, dar si in unele faze mai incipiente
ale metabolismului glucozei, glicoge-
a. nul se acumulcaza in hepatocite sau in
FICAT
fibrele musculare, duc4nd la aparitia
diferitelor forme ale glicogenozelor,
ca”. yo wees prezentate in Zabeful 7.7. Sunt descri-
Gn se actualmente cel putin 14 tipuri de
SN GLUT-2 glicogenoze, unele dintre ele flind va-
t G-1-P ———* Go-P —+G—{)>->&
niante ale altora (de exemplu tipurile
GIP PKC
Proteina G, 2 XIE, XU $i XPV sunt subtipuri al gli-
: C
Ss ( DAG = cogenozei McArdle).
Adrenalinad #:
aR ne fe (SS 7.1.3 Formarea elucozei din
PIP, alte substante: Gluconeogeneza
Desi majoritatea organelor si tesutu-
b.
rilor isi acopera necesitatile de ghicoza
Figura 7.7. Mecanismele de activare a glicogenolizei hepatice
din sangele circulant, in unele organe
prin glucagon gi adrenalind — a) prin intermediul receptorilar
(ficatul, rinchi), pe baza reversibilitati
beta adrenergici, b) prin intermediul receptorilor alfa adrenergici
reactiilor giicolizei, alte substante (aci-
MUSCHI dul lactic, glicerolul, aminoacizii gluco-
genetici) pot fi transformate in glucoza.
oS ATP
Exist4 totugi trci elape ireversibile ale
Adrenalind a upp descompunerii glucozei, care trebuie
BR ‘
wo 6 Lact —()}-> Lact
ocolite: 1} descompunerea fosfo-cnol-
AMPe Ga piruvatului, 2} descompuncrea acidului
1,3-difosfogliceric si 3) fosforilarea glu-
No G-t-P —*» GP —+ PIR
IL : cozel. Primul by-pass se realizeaza in
» ‘ ?
Cefi gt — Acett CoAM felul urmator: in granulele membranei
exterioare a mitocondriilor, acidul piru-
_- * I vic fixeaza o moleculéa de CO: si sc
Impuls nervos ~~ Cat
transforma in acid oxalacetic (reactie
Figura 7.8. Efectul adrenalinei si acetilcolinei asupra miocitului catalizaté de piruvat carboxilaza). Pen-
—activarea glicogenolizei si glicolizei.musculare in timpul tru a depasi bariera de permeabiliate a
exercitiului fizic membranei mitocondriale, oxal-acetatul
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor 101

Tabel 7.1. Glicogenozele ereditare


Tip Denumire Defectiune enzimatica Locatizare Semne/ Simptome
1 yon Gierke Giucoza-6-fos fataza ficat, rinichi, hepatomegalie, hiperuricemie,
intestin hipoglicemie, hiperlipidemic
I Pompe Amilo- a(1,4)-glucozidaza lizozomi cardiomegalie, slabiciune
musculara
Tl = Forbes, Cori = Amilo- a (1 .6)-glucozidaza ficat, muschi,
hepatomegalic, hipoglicemie
Iv Andersen miio-a(1,1,4-1,6
Amil 4-1,6)- cord
haegluceat ficat ciroza hepatica, ascit4
V McArdle Fosforilaza musculara mugchi oboseala, crampe musculare
VI Hers Fostorilaza hepatica ficat hepatomegalie, hipoglicemie
VIL Tarui Fosfofructo-kinaza ficat hepatomegalie, hipoglicemie
Vill Fosfohexoizomeraza ficat oboseali
IX Fosforilaza b kinaza muschi oboseala, crampe

se reduce la malat, acesta icse in citosol (naveta acetat activ (acetil-CoA). Acetatul activ (acetil-
malat-oxalacetat), unde se reoxideaza la oxalacetat CoA) proving in mare parte din decarboxilarea
$i se decarboxileazd sub actrunea fosfoenolpiruvat oxidativa a piruvatului si B-oxidarea acizilor
carboxikinazei (foloseste GTP ca 3i substrat) in grasi, dar si din dezaminarea aminoacizilor ceto-
fosfoenol-piruvat. Inversarea reactiilor urmatoare genetici. Acest fragment C, se descompune mai
inainteazi pana la ocolirea urmatoarei faze irever- mult in ciclul acizilor tricarboxilici, dar se poate
sibile, a forméarii a fructoza 1,6-difosfatului (catali- condensa in produsul Cs (numit 3-hidroxi-3-me-
zata de fosfo-fructokinaza 1); accast& reactie este til-glutarit-CoA) precursor atat al corpilor ceto-
ocolita prin utilizarea fiructoza 1,6-bisfosfatazei. nici, cat si al sterolilor (colesterolul, acizii biliari,
Cea de a treia etapa irevesibila (formarea G-6-P) hormonii steroizi}.
este ocolité de glucoza-6-fosfataza. Gluconeogenc- Lactatul parcurge ciclul Cori: este produs con-
za este un proces extrem de eficient 31 modest en- tinuu in hematii si muschi prin descompuncrea
dergonic - fiecare mol de piruvat transformat in partiala a glucozei (oxidare anaeroba). Lactatul
glucoz4 consumand 4 moli de ATP. este transportal pe cale sanguina la ficat unde se
Piruvatul se formeazd in primul rand din gli- transforma in glucoza gi reia ciclul (Figure 7.9 a).
coliza, dar provine $i din alanina, serina, cistei- Cichil alanine: (Figura 7.9 6) este in stransa
na, glicind, treonina. Transformarea Iu enzimati- interrelatie cu biosinteza urcei. Alanina se for-
ca reductiva (sub actinnea lactat dchidrogenazei meaza in cea mal mare parte in muschi din piru-
- LDH} in acid lactic, inseamna in acclasi timp si vatul rezultat in urma glicolizei anaerobe, sub
regenerarea NAD*-ului care asigura desfagurarea actiunea GPT (ALT); pe cale sanguina ajunge in
glicolizei in conditii anaerobe. Sub actiunca tran- ficat, unde ia parte la gluconeogeneza, iar gluco-
saminazelor, alanina se transforma usor in piru- za care se formeazi este folosita de catre hema-
vat, deschizénd astfcl, prin unii componenti ai tii, tesutul nervos sau muscular.
ciclului acizilor tricarboxilici, calea transforméarii Glicerolul participa la gluconeogeneza pe ca-
in glucozd a aminoacizilor glucogenetici. In mi- lea arataté mai jos:
tocondrii (prin fixare de bioxid de carbon) piru- © = Glicerol + ATP Lilicetel kinaza, Glicerol-3-P
vatul se transforma in oxalacetat, pe de o parte ¢ Glicerol-3-P + NAD* —S2?PDH_,
initiatorul ciclului acizilor tricarboxilici, pe de —> Dihidroxiaceton fosfat + NADH+H*
alta parte al ocolirii inversarii descompunerii ¢ Dihidroxiaceton fosfat <1iezolostat zomeraz_,
fosfoenol-piruvatului. Prin faptul cA oxalacetatul ¢—— Gliccrinaldehid-3-P -----—-> G
este utilizat ataét in ciclul acizilor tricarboxiltci, Reiese ca reglarea reactulor glicolizei si ale
cat si in gluconcogeneza, in cazul unei inhibitii a gluconeogenezei se manifestA in sens opus: in
ciclului Krebs printr-un exces de ATP, oxalatul cazul in care transformarile dintr-un sens se des-
poate fi dirijat spre gluconeogeneza, iar in caz de fisoara cu o intensitate mare, reactiile in sens in-
deficit de ATP - spre descompunere. in sfarsit, vers abia functioneazd sau sunt bloecate. Enzima
prin decarboxilare piruvatul se transforma in cheie a gluconeogenezei este fiuctoza-1,6-difos-
102 Capitolul 7. Metabelismul carbohidratilor

Glucoza

6 ATP

glucaneogeneza Sange glicoliza

2ATP

2 Lactat 2 Lactat

Heratie
Ficat

Glucoza Glucoza -—————— Gi

gluconeogeneza Uree Uree —® Rinichi


glicoliza 2NADH
eare / SATP
Sange
2 Pinuvat ureogeng
ie

2-NH,
t
2 Alaning +-————— 2 Alanina

Ficat
GCelula musculara

Figura 7.9. Ciclul lactatului - Cori (a) si ciclul alaninci (b)

fataza, a cirei activitate este puternic inhibata de pamentul cnzimatic al cil Embden-Meyerhof
AMP (produs de descompunere al ATP), care in (glicoliza anaeroba).
acelagi timp este si un puternic activator al fosfo- Glicoliza este 9 cale rapida, destinaté obtinerii
fructa-kinazei (vezi 7.3./.2). de energie (in cantitate mic&: 2 moli de ATP / mo-
lecula de glucoza) chiar in condit de anacrobioza.
7.2 Utilizarea glucozei de catre In anaerobiozé, descompunerea glucozei (gli-
celulele organismului coliza) are loc in 10 etape enzimatice succesive,
pornind de la glucoza-6-fosfat (produsul activat
7.2.1 Glicoliza format in celule sub actiunea hexokinazei, res-
La baza transformarilor bioenergetice intrace- pectiv a glucekinazei, prin consumarca unei mo-
lulare ale organismelor heterotrofe, sté inversa- lecule de ATP) — Figura 7./0,. Ecuvatia generala si
rea reactiilor de fotosintez4, adicd eliberarea bilantul energetic al glicolizei anaerobe, este:
energiei acumulate de organismele autotrofe a-D glucozi + 2 ADP* + 2 Pi* —> 2 L-lactat
{plantele verzi), prin absorbtia si depozitarea +2 ATP*.
energiei fotonului verde. Celulele organismului Glucoza4-6-fosfatul este produsul reactiei cata-
utilizeaza diferit glucoza, toate poseda insa echi- lizate in hepatocite de catre hexokinazé sau gluco-
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratiior 103

kinaza, in prezenta ATP. Acest produs poate sa ur- zenta oxigenulut, glicoliza este doar o ctapd prepa-
mareasca mai multe cai de transformare: poate fi ratorfe tn metabolismul aerob al glucozei. Oxigenul
detosforilat si eliberat din hepatocite in sdngele inhiba glicoliza anacroba (acest fenomen se nu-
circulant; sub forma glucoza-|-fosfatului, poate fi meste efect Pasteur}, fiindedé in prezenta oxigenului
fixat in lanturile polizaharidice ale glicogenului; se produce o cantitate mult mai marc de ATP decit
in cadrul ciclului pentozofosfatilor se transforma in conditil anacrobe si sc formeaza suficienté ener-
in riboza-5-fosfat si echivalenti reducatori; prin vie chiar si fn conditiile unei glicolize mai Iente.
glicolizé, poate fi descompus pana la piruvat. Pro- Ecuatia generala gi bilantul energetic al glico-
dusul final al glicolizei il constituie acctatu) acti- lizei aerobe, este:
vat (cuplat cu coenzima A, sub forma de Acctil- CgH205 + 6 O, + 38 ADP* + 38 H* + 38 Pi*
CoA), realizind un fond metabolic comun al pro- 6 CO, +6 H:0 + 38 ATP*
dugilor identici ai cclorlalte substante.
Produsu acestul fond comun pot fi utilizatt pen- 7.2.2 Ciclul acizilor tricarboxilici: calea
te multiple scopuri (acetilari, condensin, conver- finalA comuna a degradarii metabolitilor
siuni in aminoacizi, acizi gragi, corpi cctonici si In cursul metabolizarii substantelor nutritive
steroli), dar marea lor majoritate intra in ciclul aci- ficcare categorie de substanté (aminoacizi, gluci-
zilor tricarboxilici (Krebs); scheletul de atomi de de, lipide) se descompune prin reactii biochimice
carbon se transforma fn dioxid de carbon, iar echi- specifice, mai mult sau mai putin numeroase, in
yalentii redugi rezultati se transforma ulterior prin accleasi fragmente simple cu 2 atomi de carbon
lantul respirator in apa, cu formare de ATP. in pre- (Cy: Acetil-CoA). Cantitatea totalé a acestor pro-
dusi formeazd un fond metabo-
Glucaza
Pi AFP
lic comun, al cdrui volum se
—— oe.
mentine constant prin echilibrul
hs» ADP intre productie si consum.
Glucozo 6-fosfat -~
De o importanté substantiala
Cal este faptul cé descompunerea oxi-
oat ——
pentozotasfatiler Sinteza glicogenului
dativa a acestor produgi C2 se rea-
Fructozo 6-fosfat
lizeazd prin acelasi mecanismn co-
p ATP. 4fp ANP, Pi, tructozo 2,6-P mun, indiferent de provenienta lor
ATP, citrat, H’ protidica, glucidica sau lipidicd.
AMP, fructozo 2,6-P, ~----+ p*ADP Aminoacizti ajung la aceast’ for-
Fructozo 1,6-bifosfat ma premergitoare, practic prin
dezaminarea si decarboxilarea lor
4
succesiva, Acizilor grasi le sunt
(2) Gliceraldehid 3-fasfat
necesare pent descompunerea
(2) NAD" —~[-— (2) Pi in fragmente C, cele 4 faze ale B-
(2) NADH, H' + oxidarii (spirala Lynen). in
(2) 1,3-bisfosfoglicerat schimb, descompunerea anaeroba
a glucozei (glicoliza) cuprinde 10
faze succesive (completate cu de-
carboxilarea oxidativa a piruvatu-
(2) fosfoenolpiruvat
hu), in cursul cdrora nu numai ca
(2} ADP ~ apare produsul final C2, dar si o
~~— ATP, alanind serie de imetaboliti, substratele
unor procese de biosintezd, res-
(2) Piruvat pectiv activatori sau inhibitori ai
(2) NADH, H’ unor enzime cheie.
Ciclul acizilor tricarboxilici
h. (2) NAD" (Figura 7 iI) este o secventa de
(2) Lactat opt reactii enzimatice, incepand
Figura 7,10, Etapele glicolizei si reglarea acestora cu condensarea unui fragment C,
(acetatul activ) cu unul C, (aci-
ah
104 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor =
B.
gE.
B.

dul oxalacetic); se formeazé un compus C, (acidul Desfisurarea continud a ciclului se asigury E


&
citric}, sub actiunea unei enzime de condensare (ci- prin regenerarea oxalacetatului si reoxidarea co- b
BE.
trat sintaza). Oxalacetatul se regenereaza la par- enzimelor in lantul de oxidare biologica si tran. BE
ie:
curgerea completa a ciclului. Din cele patru oxi- smiterea scparata, sub forma de proton! (H*) si =
eB
dari care au loc in ciclu, doua implica decarboxi- clectroni (e} a hidrogenului spre oxigenul mole- £

lare. In cursul transformarilor succesive ale ci- cular. lonii de H* raman acumulati in matrixyl a

clului, cei 2 atom de carbon ai acetatului activ, mitocondriilor, producand un gradient insemnat
se transform4 in bioxid de carbon, ins practic de H", iar electronii se transportd prin sistemul E

fara degajare directé de energie. Eliberarca pro- heminenzimelor (citocromii b, ¢ si a3), compo-
priu-zisa a energici, se realizeazA prin oxidarea nent al lantului de oxidare biologica.

ao ite
atomilor de hidrogen al acctatului, fixati de catre Cantitatea de energie libera a reactiei de arde-
coenzimele dehidrogenazelor (NAD*, FAD), re a hidrogenului in atmosfera de oxigen (a for-

de
care astfcel se reduc (NADH, FADH,) in cele pa- mari apei) nu se elibereaza dintr-o datd, ci in 3
tru reactii redox: trei produc NADH, iar una — etape, in cursu] c4rora se formeazd cate un com-
FADH. In reactia a cincea are loc o fosforilare la pus macroergic (ATP). Astfel, in cursul formarii
nivel de substrat, in urma carcia se produce GTP. oxidative a fiecdrci molecule de apd, se sintetize-

I
"CH GC—S—CaA
Acett CoA

cor Too
onaDH Lo, HON coasH
0 coo
HO—C-H Hd t
E NAD’ CH, Citrat ‘GH,
CH: sintaza
I con” HO-—¢—COO”
con
Let Malat Oxalcacetal Ghe H:0
-
Malat = dehidrogenaza
H.0 COO aconitaza
OO Fumeraca Cittat
OO-
CH
‘CH:
He |
I \ aed
coo”
isms: 8

FADH: . coo
Succinat
FAD dehidrogenaza ciss’ponitat

da
“COCr
CICLUL ACIZILOR 0
hy TRICARBOXILICI ce
iz .

2
I H:
-C00-
coo [
H-C-COO-
Shccinat
Suacinil CoA HO—G—-H
GTP Sintetaza coo

GDP . - leacitrat
pee? izocitrat
"CH; dehidrogenaza NAD

CH; “com” NADH + H"


Afe-ceto giutarat I
yao dehidrogenaza ‘CH:

5—CoA co, “cOO" H-—C—COe -


: lzocitrat I
‘Succinll CoA GoAsH y™ dehidrogenaza C=C
od
NADH He —_—T boo “4
+H! NAD" c=0 co. ae
| ‘ Oxitosuechnat 4
oh
coo”

a-Cetophtarate
hi bb

Figura 7.11. Succesiunea reactiilor in ciclul acizilor tricarboxilici (Krebs)


$b
Capitelul 7. Metabolismul carbohidratilor 105

azi 3 molecule de ATP, ceea ce inseamna, ca va- nate in acest ciclu, sunt importante in procesele
loarca raportului dintre cantitatea oxigenului de sinteza ale acizilor nucleici.
consumat si a fosfatului macroergic format este: Ciclul pentozofosfatilor este divizat intr-o faza
P/O = 3. Aceasta valoare corespunde unul randa- redox ireversibild (din care rezulté NADPH $1 pen-
ment de 40 % al utilizérii energiei libere a sub- tozofosfatii) si o fazd reversibila, a interconversii-
stratclor oxidate, valoare mult superioara randa- lor excesului de pentozofosfati neutilizati in inter-
mentului motoarelor cu ardere intem4. La fiecare mediari ai glicolizei (F-6-P $i Glicermaldehid-3-P).
parcurgere a ciclului Krebs, descompunerea unui
mol de Acetil~CoA, genereaz4 suficiente cocnzi- 7.2.4 Céile majore de metabolizare a
me rcduse pentru sinteza tn lantul de oxidare bi- glucozei in diverse tesuturi (Figura 7.12)
ologica a 11 moli de ATP; adaugand compusul
macroergic (GTP) rezultat in fosforilarea la nivel 7.2.4.1 Hematia
de substrat, bilantul descompunerii unui mol de In hematii are loc:
Acetil~CoA este de 12 echivalenti ATP. * Glicoliza anaeroba (aproximativ 90% din
Unele substante toxice, ca meta-dinitro-benzc- glucoza utilizata de hematii).
nul (mDNB), decupleazi oxidarea hidrogenului * Calea pentozo-fosfatilor, a cérui rol major
de etapele fosforilari, adicd de inmagazinarea este producerea de pentoze (componente impor-
energiei libere in ATP. Aceasta decuplare poate si tante ale acizilor nucleici) si producerea de
se manifeste la unul, sau la toate nivelele fosfori- NADPH + H’, necesar regencrarii (reducerii)
lari. In functie de numéarul treptelor decuplate, glutationului (G-SH). G-SH este indispensabil in
scade $i valoarca P/O, la 2 respectiv la 1, Decu- mentinerea intepritatii ADN-ului, a membranelor
plarea totalA a oxidarii si fosforilarii (P/O= 0) celulare si ale organitelor subcelulare.
este incompatibilé cu viata.
Intermediarii ciclului acizilor tricarboxilici 7.2.4.2 Celula nervoasa
participa in diverse proccse biosintctice; consu- La acest nivel are loc:
marea anumitor intermediari (de exemplu a Suc- * Glicoliza completaté cu decompunerea ae-
cimil~CoA pentru sinteza hemului) conduce la ne- roba (ciclul Krebs si lantul de oxidare biologica),
cesitatea anaplerozei (rcalimentarii ciclui Krebs); « Calea pentozofosfatilor.
acesti intermediari nu se pot sintctiza in interiorul Patrunderea glucozei in celulele nervoase si in
exclului (din Acetil ~CoA), iar in lipsa "alimenta- hematii este imsulino-independenté (se realizeaza
ri” din exterior, ciclul se sisteazi. Existé cdteva prin intermediul transportorilor GLUT1 si GLUT3).
reactii anaplerotice care garanteaza faptul ca acest
7.2.4.3 Celula musculara
ciclu nu se va impotmoli niciodata din lipsd de in-
termediari: piruvat carboxilaza catalizeazii o astfel In muschi are loc:
de reactie (sintetiveazi malat), GOT catalizeaza e Glicogenogeneza si glicogenoliza;
‘obtinerea alfacetoglutaratului din glutamat, iar e Glicoliza anacroba +/- aeroba;
aminoacizii glucoformatori pot fumiza piruvat e Ciclul pentozo-fosfatilor,
sau alti intermediari ai ciclului Krebs.
7.2.4.4 Adipocitul
7.2.3 Ciclul pentozofosfatilor In tesutul adipos are loc:
O ramura importanta a glicolizei localizate in *® Ciclul pentozofosfatilor, care produce
citoplasma este ciclul pentozofosfatilor, pornit NADPH necesar sintezei "de novo" a acizilor
ptin oxidarca glucozo-6-fosfatului (dehidrogenat grasi (componente ale trigliceridelor).
de catre NADP’). 60% din NADPH-ul produs in e Ghicoliza anaeroba are ca imtermediar gli-
organism rezulté din aceastéa reactie; NADPH cerol-3-fosfatul (se poate utiliza si la sinteza tri-
este extrem de important in diminuarea efectelor gliceridelor}, iar piruvatul prin decarboxilare
stresului oxidativ, este ins& utilizat si ca donator oxidativa produce acctil-coenzimé A, materia
de hidrogen in cursul variatelor procese de bio- prima a sintezei acizilor grasi.
sinteza (de ex. a acizilor grasi, colesterolului, « Glicogcnogeneza gi glicogenoliza sunt Ii-
hormonilor steroizi sau acizilor biliari), astfel in- mitate. In tesutul muscular si in adipocite, gluco-
cat aceasl4 cale metabolicd este una mai degraba za intra in celule stimulata de insulina (prin in-
anabolica. Pentozele produse in cantitati insem- termediul transportorului GLUT4).
106 Capitolul 7. Mctabolismul carbohidratilor

eGliconeogeneza din compusi cu


Gtucoza Glucoza trei atom: de carbon (lactat, piruvat,
} Pantozo 4 Giupoze $-P
alanina);
Peniozo
‘osfati “— Glucazo 6-P foafatt *Sinteza lipidelor (trigliceride,
colesterol etc.};
@Sinteza acidului glucuronic, aces-
ta fiind necesar detoxificari bilirubinet
(prin procesul de giucuronoconjugare),
a medicamentelor si a altor substante
toxice pentru organism.
7.3 Mecanismele de
(A) Rematie {B) Nauron
reglare ale metabolismului
Glucozé Glucoza Coordonarea in spatiu si timp a re-
ow! actiilor biochimice din organism ne-
Pentozo 4 Glucozo
6 Glicogen Peninza «— Glucoze 6-P Glicagen
fosfati | Ld fosfat! ecsita prezenta si functionarea unui
' sistem complex de reglare, care con-
Pinwat Lac Piruvarr troleaza totalitatea transformarilor, de
coe—t OH co, «4 la cele mai simple pana la cele mai
“Acetl CoA Acetit CoA
complexe. Scopul fundamental al

ae
| acestei coordonari, il constituie pe de

dey
Linide
o parte mentinerea continué a structu-

ya Hy
rilor si a functiilor ordonate ale celu-
lei, iar pe de altd parte, adaptarea

ese
(C) Fibra musculard (BD) Adiaocit
neintremupta a acesteia la conditiile
mereu schimbatoare ale mediului.

RNR
Ghucoza
Pentozo Mecanismele de reglare ale meta-

TT
fosfait a. bolismului celular, se bazeaza pe ur-
> Glucoza 6P Glicogen
Glucuronide It — matoarele criterii:
* asigurarca etcrogenicitati: spatiului

a Et aap
ana =—— Lac yy
on biologic prin existenta diferitelor com-
partimente intracelulare — delimitate.
Acest aranjament compartimentat in-
tracelular asigura cuplarea reciproca,
prin interactiumi cooperative, a functii- 2A
cee DEAR tee pemte

(E) Hepatocit
lor localizate intr-un compartment, cu
structurile functionale din alte com-
Figura 7.12. Caile de utilizare a glucozei de cétre celulele partimente delimitate. Din accastii
organismului cauzi, functtile integrate prin coopera-
re (dim punctul de vedere al randa-
7.2.4.5 Hepatocitul mentului), vor reprezenta totdeauna mult mai mult
in ficat au loc: decat suma algebnica a capacitati funchonale a ele-
* Ciclul pentozofosfatilor, care produce pen- mentelor constitutive individual.
feed ct tens sees pene

toze necesare sintezei acizilor nucleici, ATP-ului, ® dinamismul metabolismului: reactiile de bio-
si NADPH-ul folosit Ja sinteza acizilor grasi si sintezA gi de descompunere sc desfasoara para-
pentru regenerarea glutationului. lel. Altcrnarea sensului metabolic intre aceste
« Glicogenogeneza/glicogenoliza doua transformari opusc, se stabileste (de ta
re tect spo ompemneey ore: oe: By tee

e Glicoliza anacroba/aeroba: in ficat prima moment la moment) de starea functional a di-


enzimA a acestei cai este glucokinaza, spre deo- feritelor fonduri metabolice comune.
sebire de alte tesuturi (muschi, creier, etc.), unde * reglarea retroactiva (feedback) se manifesta la
primul catalizator este hexokinaza. nivelul reactiilor reversibile individuale. Acu-
HER
Capitolul 7, Metabolismul carbohidratilor 107

mularea produsului, din cauza neutilizirii hui,


ae
=
inhib& imediat desfasurarea transformiarii, prin & Hexokinaza -
2 .
inversarea desfasurarii reactici. wy
2
* reglarea vitezei st modificarea sensului unor a
£N wort
lanturi (succesiuni) de reactii, prin modificarea a eee ye
ane
G le
desfasurarii reactiilor de reglare avand viteza % a
de reactie cea mai lentd, dintre cele cuprinse in 205
i
: -
one
serie. Aceste reactii de reglare se situcaza la 2 2” Glucokinaza
oO .
punctele nodale ale transformarilor metabolice, x to.
ca formarea glucozé-6-fosfatului, a piruvatului,
a acetil-CoA, a fructozd-2,6-bifosfatului.
f7 {|
7.3.1, Reglarea glicolizei | | {

10 15 20
Exist trei enzime cheie in cadrul glicolizei:
Concentratia glucozei (mM)
hexokinaza, 6-fosfofructo-kinaza, piruvat-kinaza.
Enzima reglatoare este subiectul controlului Figura 7.13. Variatia vitezei de reactie a
unei cdi metabolice prin efectori allosterici sau hexokinazei $i glucokinazei in functie de
modificari covalente. Datorita controlului impus concentratia substratului
asupra enzimei reglatoare, aceasta va cataliza rea-
ctii de "non-echilibru", in timp ce restul enzimelor asupra 6 fosfofructo-kinazei-1 se realizeaza prin
catalizeazi in general reactii "de echilibru”. intermediul AMPc si fructozo-2,6-difosfat.
Rata glicolizei se va modifica in functie de:
7.3.1.1 Hexokinaza si glucokinaza e statusul energetic celular (raportul ATP/AMP,
Hexokinaza se giseste in diferite tesuturi sub fosfat anorganic),
forma diferitelor izoenzime. Majoritatea au Ky = © disponibilitatea surseior de energie alterna-
0,1 mmol/L = 18 mp/dL (concentratia glucozei tive: acizi grasi liberi, corpi cetonici,
sanguine fiind in medie de 5 mmol/L = 90 mg/dL). « pH-ul intern celular (concentratia protonilor),
Acesta este un aspect foarte important mat ales * raportul sanguin insulind/ glucagon (prin
pentru neuron, care are acces astfel la glucoza, fructozo-2,6-difosfat}.
chiar la concentratii mici ale glucozei sanguine. Fructozo-2,6-difosfatul (F-2,6-P;) este un com-
Hexokinaza este inhibaté de produsul de reactie: pus prezent in toate tesuturile, recent descoperit, fi-
glucozo-6-fosfat, aspect important deoarece im- ind cel mai important reglator pozitiv al fosfofruc-
piedica utilizarea intregului fosfat intracelular fn to-kinazei-1. Degi nu este un intermediar al cui gli-
formarea compusilor fosforilati. colitice, functioneazA ca $i moleculd reglatoare.
i Glucokinaza este o izoenzima a hexokinazei Modul de actiune se cunoaste mai ales in ficat. In
i
i aflaté doar in hepatocit, are Ky, = 10 mmol/L, principal glucagonul, prin AMPc (ca si mesager se-
|
i ceea ce acorda ficatului proprietatea de a "tam- cundar) scade nivelul F-2,6-P: si implicit inhiba
pona" nivelurile crescute ale glicemiei in perioa- glicoliza, Fructoza-2,6-difosfatul este reglatorul
dele postprandiale. Glucoza strabate liber mem- principal al glicolizei si al gluconeogenezei in he-
brana hepatocitului, cu o rata de traversare direct patocite. La baza acestui mecanism de reglare sta
proportionala cu concentratia glucozei sanguine. stimularea, respectiv inhibitia functionarii enzime-
Insulina faciliteaz4 transcriptia genei glucckina- lor fosfofructokinaza si fructoz4-2,6-difosfataza,
zei, enzima nefiind inhibatA de produsul de rea- Cea din urmd, sub forma defosforilaté actioneaza
ctie (glucozo-6-fosfat), ca 1 hexokinaza. ca o kinaza, sub forma fosforilata insa prezinté ac-
tivitatea unei fosfataze. Schema mecanismului de
7.3.1.2. 6-fosfofructo-1-kinaza reglare a glicolizei si a gluconeogenezei de catre
Aceasta este enzima limitanti de viteza in ca- glucagon, prin intermediul fructoza-2,6-difosfatu-
lea glicolitica, este un tetramer cu 340 kDa. Efec- lui, este prezentata in Figura 7.i4.
torit alosterici pozitivi sunt AMP, fiructozo-2,6-di- in prezenta insulinei si a glucozet, enzima se
fosfatul, fosfatul anorganic, iar efectorii negativi _ defosforileaza (devine activa kinaza), ceea ce duce
sunt ATP, citratul, protonii. Controlul hermonal la cresterea marcati a cantitatii fructozi-2,6-difos-
108 Capitolul 7, Metabolismul carbohidratilor

Insulina este un hormon polipeptidic cu 51


fatului. Ca unmare, fosfofructokinaza devine acti-
va, glicoliza se desfasoari in mod normal, dar se aminoacizi, produs de celulele B ale insulelor
opreste gluconeogeneza. Langerhans pancreatice. Este alc4tuit din doud fa-
Sinteza F-2,6-P, nturi (A si B) legate prin 3 punti disulfurice (inter-
Se realizeazA prin fosforilarea F-6-P sub actiu- si intracatenare). Insulina este produsa sub forma
nea fosfofructo-kinazei-2. Fosfofructo-kinaza-2 de pre-proinsulina, care prin scindarea une porti-
este o enzima bifunctionalé (PFK-2/F-2,6-P,-aza}, uni din lantul peptidic se transforma in proinsuli-
activitatea depinz4nd de fosforilarea ei (a = forma
activa, b = forma inactivd):
* in forma nefosforilata este activ domeniul
kinazic;
e in forma fosforilata este activ domeniul
fosfatazic.
Glucagonul, prin AMPc, favorizeaz4 forma fos- -
forilatd (in aceasta formé este inactiva kinaza gi acti- Receptorul
glucagonului
vi fosforilaza), scade concentratia fructozo-2,6-di-
fosfatului, scade activitatea fosfofructo-kinazei-1,
astfel inhiba glicoliza. Insulina prin facilitarea des-
compunerii AMPe, inhiba activitatea proteinkinazei
AMPc dependente, favorizeazi forma defosforilata
(activa kinaza / inactiva fosforilaza), creste concen- Adenilat-ciclaza
tratia fructoz’-2,6-difosfatului, cregte activitatea fos-
fofructo-kinazei-1 - astfel accelereaz’ glicoliza.
in prezenta glucagonului, enzima fructoza-2,6- —-
difosfataza din hepatocite se fosforileaza. in conse-
cint’, scade cantitatea fructoza-2,6-difosfatului, se Activarea PKA
inverseaz4 raportul dintre cele dou’ enzime cu acti-
une opusa (fosfo-fructokinaza / fructoza-2,6-difos-
fataza), ca urmare, scade intensitatea glicolizei si
porneste gluconeogeneza. Excesul de glucoza inhi- Fosforilarea complexului
ba in primul rand activitatea fosforilazei, stimula- PFK-2/F-2,6-BFaza-2 i

rea activititii glicogen-sintetazei fiind secundara.


7.3.1.3 Piruvat-kinaza
In ficat se gaseste izoenzima L, care este activata
de cresterea concentratiei glucozei gi de insulind (nu Activarea
F-2,6-BFazei-2
Inactivarea
PFK-2
si in muschi, unde se aflA izoenzima M). Piruvat-ki-
naza este activa in forma defosforlata, glucagonul o 4 oe !
inactiveaz’ (stimuland fosforilarea enzimei).

7.3.2 Controlul hormonal al nivelului a ; Scaderea


Dezinhibarea F-2,6-BFazei-1|) ~t F-2,6-BF
sanguin al glucozei
fin mod normal glicemia variaza in limite des-
tul de stranse: a jeun 70-99 me/dL, postprandial
Scaderea
120-140 mg/dL. Dupa mesele bogate in carbohi- activitatii PFK-1
drati, hiperglicemia determina cresterea captari
intrahepatocitare a glucozei, dar influenteaza $i
}—---

eliberarea unor hormoni.


Upeespa samsunga scierenerd part

Insulina este hormonul hipoglicemiant, iar glu- Stimularea gluconeogenezei Inhibarea glicolizei
cagonul, adrenalina, cortizolul, hormonul de creste-
de
re (STH) sunt hormoni contrareglatori (antagonizea- Figura 7.14. Mecanismul de inhibare a glicolizei
ZA efectul insulinei si sunt gluconeogenetici). cdtre glucagon, prin F-2,6-P2
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor 109

na. Proinsulina stecata in cistemele aparatului * inhiba glicogenoliza hepatica;


Golgi, aro $4 de aminoacizi si este alcdtuit din lan- * stimuleazaé gluconeogeneza;
tul A (21 aminoacizi), peptidul C (33 Aa) si lantul e stimuleazi lipoliza si cliberarea acizilor
B (30 Aa). Clivarea proteolitica a peptidului C in- prasi liberi.
tre aminoacizii 30 (treonind) si 31 (arginin’) de- Hipoglicemia stimuleaza secretia STH (hor-
termina activarca insulinei. Cantitatea de peptid C monul somatotrop, hormonul de crestere) de
este echimolara cu cantitatea insulinel produse, de ctre hipofiza. Efectele STH:
aceea dozarea peptidului C se poate utiliza pentru * creste productia hepatica a glucozei;
a aprecia rezerva secretoric a pancreasului. Pepti- e scade utilizarca glucozei de cAtre uncle te-
dul C asigura structura tridimensionala $1 integn- suturi (posibil datoritaé lipolizei, cu cliberarea
tatea lanturilor disulfurice. acizilor grasi liberi} - unele tesuturi utilizeaza
Insulina este un hormon anabolic: preferential acizi grasi liberi ca $i surs4 energeti-
* cregte captarea glucozei $i potasiului in te- ca (de exemplu tesutul miccardic},
sutul adipos si muscular;
e stimuleazd sinteza proteica (creste capta- 7.3.3 Interrelatii intre metabolismul
rea aminoacizilor in muschi si ficat); elucozei, acizilor grasi si al corpilor cetonici
e faciliteazd lipogeneza;
Glucoza este o sursi importanta de energie pen-
® stimuleazaé glicogenogeneza.
tru toate tesuturile organismului, in special imediat
Sinteza si secretia insulinei sunt influcntate de
postprandial si la scurt timp dupa mese. Hematiile
cresterea concentratici glucozei sanguine, aminoa- gi neuronit consumaé 80% din glucoza necesara zil-
cizilor $1 GIP (Gastric Inhibitory Polypeptide sau
nic in organism (apreximativ 200 ¢), find sursa
Glucose-dependent Insulinotropic Peptide — mem- preferata de energie a acestora. In sdnge si inter-
bru al familiei incretinclor). Secretia este bifazica:
stitiu exista doar in jur de 10 g de glucoza (la valo-
« jn prima fazi (imediata: 5-10 minute} se rile normale ale glicemici), de aceea aceasta trebuie
clibereazé aproximativ 2% din cantitatea de in- suplimentaté constant pe mdsurA ce se consumé.
sulind, ca urmare a ingestici de alimente; Dupa perioade mai lungi de timp fara alimentatic,
¢ a doua faza (tardiva: ore) are loc pe masu- daca gluconeogeneza ar fi unica surs4 de energie,
ra absorbtiei glucozei (concertaté cu producerea proteinele organismului ar fi rapid consumate.
GIP in celulele mucoasei intestinale) si stimula- Muschii pot utiliza (tesutul miocardic utilize-
rea celulclor p de cdtre glucoza. azé chiar preferential) acizi grasi, creierul prefe-
Secretia este mai abundenta ca raspuns la testul ra insd corpii cetonici ca gi sursa alternativa de
de incdrcare per os decat la cel cu administrarca energie. Corpii cetonici (B-hidroxi-butiratul, ace-
yenoasd a glucozei. Explicatia acestui fenomen toacctatul si acetona) sunt sintetizati in ficat din
este cd hormonii pastro-intestmali, in special GIP Acetil~CoA eliberat din abundentd in urma cata-
(peptidul inhibitor gastric — glucose dependent in- belismalui acizilor gragi.
sulinotrofic peptid), stimuleaza eliberarea insulinei. Cantitatea de acizi grasi disponibili pentru te-
Stimularea vagalé produce clibcrarea insulinei, iar suturile periferice depinde de rata de eliberare a
cea simpatica inhiba eliberarea acesteia. acestora din tesutul adipos sub actiunca lipazei
Glucagonul este sintetizat de catre celulele a hormon sensibile. Insulina are efect inhibitor
ale insulelor Langerhans. Secretia glucagonului asupra acestei lipaze, in schimb glucagonul,
este stimulata de hipaglicermic si aminoacizi gluco- adrenalina, cortizolul $1 STH stimuleazé lipaza
heogenetici. Efectele glucagonului sunt: stimularea hormon sensibila.
glicogenolizei hepatice gi a gluconeogeneze}. Acizil grasi ,liberi” circula de fapt legatt de al-
Adrenalina bumind; 30% sunt preluati de ficat si utilizati: prin
Hipoglicemia este un potential simul pentru esterificare se transforma in trigliceride, respectiv
sccretia adrenalinei. Efectele adrenalinei: prin B-oxidare produc acetil-coenzima A, care
® stimuleaza glicogenoliza hepatica si musculara; poate intra in cichil Krebs sau participa la forma-
® inhiba secretia insulinei (creste glicemia); Tea corpilor cetonici - raportul intre cele doua cai
* stimuleaza lipoliza si sinteza acizilor grasi. este determinat de raportul msulina/ glucagon.
Cortizolul este secretat de cadtre glandele cor- Daca raportul insulima/glucagon este mare, aces-
ticosuprarenalc. Efectele cortizolului: ta faciliteaza lipogeneza si inhiba lipoliza. Raportul
116 Capitolul 7. Motabolismul carbohidratilor

insulina/glucagon scazut favorizeaza activitatea car- descompunere functioneaza ca substrate ale nu-
nitin-palmmitoil-transferazet I (transferé acizii gragi meroaselor reactiil de biosinteza.
intramitocondrial), accentuand lipoliza, Fluxul cres- Reglarea glicemiei este realizata de catre hepa-
cut de acizi grasi liberi faciliteazi sinteza corpilor tocite. In urma manifestrii hiperglicemiei pos-
cetonici si duce la abolirea ciclului Krebs. tprandiale, in celulele tesuturilor periferice, mole-
culele hexokinazei se saiureazé cu glucoza, ceea ce
7.3.4 Reglarea glicemiei, ca un duce la reducerea considerabila a ratei de patrunde-
indicator sensibil al reghrilor metabolice re in celule a glucozei. In hepatocite insa, la valoa-
Continutul in glucoza al sangelui recoltat pe rea postprandialé obisnuité a glicemici, glucokina-
nemancate este in medic de 80 - 90 mg/dL. fn za nu este saturataé cu glucoz’, deoarece are o va-
utma unui consum alimentar, aceasta cantitate loare destul de marc a Ky (10 mmol/L). Din aceas-
poate s& creascd chiar pana la valoarea de ta cauza, glucozi-6-fosfatul se formeaza in hepato-
10mmel/l (180 mg/dL). Mentinerea constanta a cite mult mai intens in urma cresterit glicemiei din
glicemiei are o deosebita importanté pentru orga- cauza reabsorbtici intestinale a glucozei,
nism, nu numai din cauza rolului energetic al Soarta ulterioara a glucozei, de a intra in glicoge-
glucozei, dar si pentru faptul cA produsii ei de nogeneza, respectiv glicolizd, lipogenezé sau trans-

i o
e
aminoack!

- chilamicroni

glucozia

Fical |
UU
VLDL
sinteza senevnnee
giicogenului e. .
glicogan <---—----—
ee
gilcoliza
¥
piruvat a
| lipogeneza

acetil CoA —

¥ ¥

glucoza eo $glicerol glucozé

{ LPL ober 5
ree l: i{ Mugehi
ugchi fE 2
Jesut adipos eee) | |
oe se

GP
sinteza
glicogenului
ower <——| glicogen <-——-———-— 16

AG af |
acetil CoA
glicoliza AG

gticerol-3-P piruvat 4
¥ lipogpneza
Lm AG J
TG acatil CoA -
ciclut
Krebs

Figura 7.15. Schema metabolismului postprandial — efectele metabolice ale insulinei


Capitolul 7, Metabolismul carbohidratilor 111

formarea ei to unii aminoacizi, este determinalé de 7.3.6 Metabolismul interprandial


efectele opuse ale insulinei si glucagonului. Prin re- Perioada interprandialaé este caracterizata ca
ceptorii ei specifiei, insulina favorizeaz’ paitrunderea avind specific catabolic: rezervele macromole-
glucozei in fibrele musculare striate periferice. Da- culare (glicogen, trigliceride) sunt descompuse
toritéa masei musculare consistente, aceasta depozite- in fragmente $i particule elementare care ulterior
azd © cantitate de aproximativ trei ori mai mare de cedeazd energia lor in procese (lanturt) oxidative
glicogen, decat ficatul. Totusi, glicogenul muscular (Figura 7.16).
nu poate servi ca sursé de glucozé sanguind, deoare- Interprandial concentratia insulinei este 5-25
ce in tibrele musculare lipseste glucozé-6-fosfat-fos- uU/ml, secretia fiind de 0,2-1 U insulind/ora.
fataza, Produsul glicolizei, acidul lactic patrunde in- Aceast& cantitate de insulina este suficienta pen-
sa in sange $i este transportat la hepatocite, unde un tru a mentine un control precis al catabolismului
sfert din cantitatea lui totalé se oxideaza $i pe searma in tesutul adipos, dar este insuficient4a pentru a
energici eliberate, restul se retransforma in glucoza. asigura patrunderea glucozei in tesuturile insuli-
Aceasli cantitate de glucoza se elibereaza din nou in no-dependente, astfel glucoza va fi disponibila
singe de catre hepatocite, este captaté de fibrele pentru tesutul nervos si hematii (= 10g glucoza /
rouscularc, unde este utilizaté sau se redepoziteaza ora). Cregterea concentratiei glucagonului inten-
sub forma de glicogen muscular. sifica glicogenoliza si gluconeogeneza hepatica,
in mod normal homeostazia glucozei sangui- dar si lipoliza in tesutul adipos. Astfel se elrbera-
ne se aflé sub controlul balantei Insulind / Gluca- ti o cantitate de acizi grasi si glicerol suficienta
gon: postprandial (pe perioada absorbtiei princi- tesutului muscular 51 miocardului.
pilor alimentare) aceasta este inclinaté in sensul Rezervele energetice ale unui om de 70 kg
eregterii insulinei si scaderii glucagonului circu- sunt alcatuite dintr-o cantitate de glicogen echi-
lant, iar interprandial (dupa 6-12 ore de la ultima valenta cu 1.600 keal, de proteine mobilizabile
masa) — in sensul cresterii glucagonului si seade- egale cu 24.000 kcal si de grasimi neutre echiva-
ri insulinei circulante. lente cu 160.000 keal. Pentru acoperirea necesa-
rului energetic de 1.600 keal/zi al unui organism
7.3.5 Controlul postprandial al glicemiei adult in repaus, aceast{ cantitate de energie de-
ingestia de alimente transfera imediat statusul pozitata ar fi suficienté, chiar $i pentru trei luni.
metabolic dinspre catabolism inspre anabolism. In schimb rezervele de glicogen ale organismului
Cresterea concentratici insulinei stimuleaza sto- se epuizeaza incé in cursul primei zile de foame,
carea excesului energetic sub forma dec trigliceri- in ciuda faptului 4 datorité gluconeogenezei gli-
de, glicogen si proteine (Figura 7.15). ceria nu coboara sub valoarea de 2,8 mmol/]
S-a estimat ca din 100 g glucoza absorbita 60 (50 mg/dL}. Celulele cele mai sensibile la hipo-
g sunt folosite pentru glicogenogeneza hepatica, glicemie sunt neuronii, care dispun doar de re-
verve minime de glicogen. Hipoglicemitile severe
25 2 intra tn tesuturile dependente de mmsulina, iar
{sub 2,5 mmol/L - 45 mg/dL) compromit functi-
15 g patrund in tesuturile msulino-independente.
ile neuronale, conducdnd la confuzie, dezorienta-
Postprandial sunt inhibate glicogenoliza, lipo-
Te si chiar coma severa.
liza si proteoliza. Cresterea concentratiei glucozei
in cursul unei carente alimentare de durata, can-
plasmatice inhibé actiunea glucagonului si acest
titatea de glucozi necesara organelor consumatoare
efect se completcaza cu cresterea insulinemici.
permanente de energie este asigurata prin glucone-
Insulina are rolul de a transloca glucoza din
ogenez4, adicd prin transformarea tn glucozi a
spatiul extracelular spre cel intracelular, spre uti-
aminoacizilor glucogenetici proveniti din descom-
lizare directé sau stocare sub forma de rezerve punerea proteinelor propril. Este de remarcat ca la
(glicogen, trigliceride, proteine). belnavii cu diabet zaharat insulinodependent nee~
in concluzie, glucoza este stocata In momen- chilibrat, fn ciuda valorilor ridicate ale glicemiei,
tele de abundenté energetic’ sub actiunea insuli- célulele msulinosensibile nu pot prelua glucoza din
nei pentru perioadele cu deficit energetic, cand sange si se afla intr-o stare carentiala de glucozi.
este eliberati de hormoni cu actiune hiperglice- Pe termen mai lung, aceasta neoproductie interna
manta (glucagonul, adrenalina, cortizolul, tiro- de glucoz4, duce la descompunerea protemelor $i
xina, hormonul de crestere). astfel la unele dereglari ireparabile.
112 Capitolu) 7. Metabolismul carbohidratilor

Dimensiunile gluconeogenezei sunt conditio- glucagonului (Figura 7.17). Creierul se adapteaza


nate de cantitatea aminoacizilor, proveniti dm prin utilizarea corpilor cetonici ca sursi de ener-
descompunerea proteinelor. Consumu! proteinelor gic. Nivelul acizilor gragi liberi circulanti creste,
endogere in stirile carentiale este contradalansat acidul oxalacetic este orientat spre gluconeogene-
prin descompunerea rezervelor grasoase. Glicero- z&, iar intensitatea ciclului Krebs diminua; excesul
jul eliberat este canalizat spre glicolizd, respectiv de Acetil~CoA rezultat prin B-oxidarea acizilor
spre resinteza grasimilor, tar acizii gragi liberi erasi, este orientat spre cetogeneza.
spre oxidare si cetogencza. Reiese, ca in starile 7.4 Diabetul zaharat
carentiale (si in diabetul zaharat insulinodepen-
dent), sursa unicd a ghiconcogenezet o constituie Diabetul zaharat este o afectiunc cronicd care
aminoacizii glucogenetici. Carenta alimentara de intereseazA starea de nutritic a intreguiui orga-
durati duce la descompunerea proteinelor muscu- nism: ca urmare a deficitului cantitativ sau call-
lare, cu scaderea treptaté a volumului musculatu- tativ de insulind se perturb metabolismul inter-
rii. Paralel cu aceasta, cregte din ce in ce maj mult mediar al tuturor principiilor alimentare: glucide,
lipoliza si arderea cetogenctica a acizilor grasi. lipide, proteine. Afecteazd 2% din populatia tari-
infometarea de lunga duraté este echivalenta lor dezvoltate, persoancle respective prezentand
cu un status cronic hipoinsulinemic, cu cregterea un tise de doua ori mai mare de a face ateroscle-

sinteza gluconeegeneza

glicogen
gicagenaliza ) ogglicerok-P glicerel
p
piruval <— lactat ~wf

{ alaning alanina —————————

acatil CoA

* proteina

AG
»
glucazé
Qlicarct
ae
HE
.
;
Muschi ZZO
Jesut adipos
i AD JqU JE,
sinteza |
giicogenului proteind
glicogen et
licagenolizS :
mens gticollzs alaning
«
= AG
pinuvat ————_> tactat
;
Npolize
i
ovale
oxidare AG
acelil CoA,
1S
cictul
Krebs AG

Figura 7.16. Schema metabolismului interprandial precoce


Capitolul 7, Metabolismul carbohidratilor 113

roza coronariana, respectiv de cinci ori mai mare au infectiile cu virusul Coxsackie BI si B4, respec-
pentru afectiuni vasculare periferice. tiv virusul oreionului (parotiditei epidemice).
Criteriile de diagnostic ale diabetului zaharat Boala debuteazi de obicei in copilarie / ado-
sunt redate in tabelué 7 £1. lescenté, cu polturie, polidipsie, polifagie, scidere
in greutate, oboseala si frecvent cu cetoacidoza.
7.4.1 Clasificarea diabetului zaharat Simptomatologia se datoreaz4 hiperglicemiei care
cauzeaz4 diurez4 osmotica, manifestaéndu-se prin
7.4.1.1 Diabetul zaharat tip 1 (DZ tip1)
poliurie (1 mol glucoza are 180 g si necesita mini-
Diabetul de tip 1 este insulino-dependent, se da- mum 1000 ml apa pentru climinare). Pierderea
torcazi distrugcrii mediate imunologic a celulelor unui volum mare de apa pe cale urinara cauzeaza
B ale insulelor Langerhans, avand drept consecinta senzatia de sete si polidipsia (consumul unei mari
deficienta de imsulina. cantitati de lichide). Glucoza fiind un combustibil
in etiologia bolii reactia autoimumna este deter- important, pierderea sa sc compenseazi prin poli-
minata de infiltrani! limfocitar Te la nivelul insule- fagie (ingerarea unor cantitati mari de alimente).
lor Langerhans si este exprimata prin prezenta au-
toanticorpilor circulanti anti-celule f. Dintre facto- 7.4.1.2 Diabetul zaharat tip 2 (DZ tip 2)
rii genetic! prezinté asocierc cu dezvoltarea unui Diabctul zaharat tip 2 s-a numit in trecut dia-
diabet de tip 1, fenotipurile HLA clasa a [-a DR3 bet zaharat non - insulinodependent (NIDDM).
si DR4, dar si HLA clasa I-a BS $i B15. Dintre fac- OMS clasificd aceasta patologie in diabet za-
torii infectiosi un posibil rol in dezvoltarea bolii it harat tip 2 aparut la persoane obeze si non-obe-
procrererremerica incr maranrannemnes OOTP! Cetonici

{i
glucoza

(Y Ficat
ul |

{ gluconengenezd

glicagent +--+ ze
gtcogenoliza
~&— glicerol-3-P gliceral

° A
po piruvat <a lactat ~«&
Sern nnem rm cetogenezi ~*~ i
i \ nina IL A -d

proteina

dlucoza | » glucoza

‘ glicercl :
sb wry Muschi : —ci
T Bg ut ipos
adipos Cf ry [igs |
Hit [i iid Kl
a] Jaa
: ¥
glicoliza i pimuvat : proteind
| qlicagen ~--——~~
we glicagenoliza
alanina
acetil CoA 2" OOee ee oan
AG \

piruvat——$}-_ lactat
jipaliza |{~ "

TG acetll CoA —————_———————_—

AG «—— TG

Figura 7.17. Schema metabolismutui in diabet zaharat


hea ee
. ual
114 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor

ze. Deficienta se afla la nivelul producerii/ se- cidentclor vasculare cerebrale sau ale arteriopati-
cretici insulinei si la nivelul actiunii ei asupra or- ilor periferice
ganelor tinta (rezistent4 la insulina). ® Vaginita cu Candida albicans - aproximativ o
Cauza acestei rezistente la insulinad poate fi: treime din femeile cu aceasta afectiune sunt diabetice;
* sinteza unui hormon inadecvat din punct * Miopia (focalizarea razelor lumimoase
de vedere structural; inaintea maculei retinei) se datoreaza cresterii hi-
* existenta unor anticorpi antinsulinad care dratarii cristalinului prin depunerile compusilor
blocheazd4 hermonul; polihidroxilici;
® scdderea numérului receptorilor membra- « Furunculoza si in general stafilocociile cu-
nari functionali pentru insulina la nivelul celule- tanate, sunt frecvente;
lor periferice din cauza unor anticorpi blocanti ai e Sindromul de "tunel carpian” apare prin

popes ore
acestor receptori, sau datorité scAderii sintezei compresia nervului median.
receptorilor insulinici; Pentru 2010, Asociatia Americana de Diabet
e defect functional postmembranar datoritaé (ADA) a revizuit criteriile de diagnostic ale dia-

toons
deficitului de mesager sccund. betului zaharat de tip 2, promovand hemoglobina
Factorii determinanti ai rezistentei pentru in- Alec ca test diagnostic mai rapid, mai usor de uti-

I
sulina sunt de natura genetica, obezitatea, viarsta; lizat si care poate reduce numérul pacientilor cu
diverse conditii stresante (infectit, infarct mio- prediabet nediagnosticati. Astfel, noile criterti

an
cardic acut, colecistite, pneumonii, fracturi, etc) diagnostice sunt:
sé pot asocia cu o rezistentd la insulin suficienta « Hemoglobina Alc peste 6,5%
pentru a declansa o coma hiperosmolara (even- © Glicemia plasmatica a jeun peste 125 mg/dL
tual cetoacidoza) la acegti pacienti.
* Glicemia peste 200 mg/dL la doua ore
La pacientii cu DZ tip 2 este frecvent istoricul
dupa testul de incarcare oralé cu 75 g glucoza
familial de diabet zaharat. In aceasti forma de
diabet numarul celulelor B ale insulelor Langer- e Glicemic peste 200 mg/dL, indiferent de
hans este redus (sau este usor redus), nu exista momentul zilci, la persoane cu simptome /
asociere cu unele tipuri HLA, debutul bolii are loc scmmne care sugereaza hiperglicemie
de obicei la varsta adult&é (peste 40 ani). La debut in absenta simptomelor de hiperglicemie, pri-
se poate constata poliurie, polidipsie, xerostomie, mele trei varianle trebuie s4 fic confirmate prin
scidere ponderala, coma hiperosmolara (nonceto- repctarea testului.
nicd). Cetoza este rari, datorita faptului ca inhiba-
rea lipolizei in tesutul adipos necesité o concen- 7.4.1.3 Diabetul Autoimun Latent al Adultului
tratic mai mica de insulimé decat pAtrunderea glu- (LADA} — ,,Diabetul de tip 1.5”
cozei fn muschi, tesut adipos sau inhibarea glico- Este o afectrune autoimund. cu determinism ge-
genolizei. Cetoza apare uneori cand peste DZ tip2 netic indreptat4 impotriva unor component ai celu-
sé suprapune o infectie acuta sau o alta situatie lelor pancreatice B. In fazele initiale se prezint& ca
care pune organismul tn stare de “fuga sau lupta” diabet tip 2, ins evolucaza rapid spre necesar de
(predominé hormonii hiperglicermanti). insulin’, LADA nu este intalnitaé la copii, find ©
Manifestari clinice frecvente in DZ tip 2, entitate strict “rezervata” adultului. Se apreciaza ca
concretizate prin complicatii cronice: 10% dintre persoanele adulte normoponderale cu
* Microangiopatia diabetica DZ tip2, au de fapt LADA. Dragnosticul este pus
* Retinopatia diabetica prin evidentierea prezentel autoanticorpilor anti-
* Neuropatia perifericd se manifesta prin Decarboxilaza acidului glutamic (GAD, anticorpii
senzatia de arsura la nivelul membrelor inferica- anti GAD sunt freevent intalniti si in tipul | de
re, abolirea reflcxelor ostcotendinoase; DZ), anti-celule pancrcatice , anti-insulina si in
* Nefropatia diabeticd - in stadiile precoce plus prin testarea peptidului C (in LADA este sca-
ale nefropatici diabetice singurul simptom este zut < 0,3 nM/L, iar in DZ tip 2 este crescut).
microalbuminuria (pierderea in urind a unor can- Clasic, LADA se intélneste Ja adultul tanar
titti mici de albumind = 30 mg/L). (25-35 ani) normoponderal, este tratat initial cu
* Macroangiopatia diabeticé: pacientul pre- terapie antidiabetica orala, jar asocicrea HLA in-
zinta simptomatologia infarctului miocardic, ac- talnita la tipul 1 de diabet este intalnita gi aici.
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor 115

Tabel 7.11, Criterii ADA (2010) de diagnostic ale Factori care pot influenta testul:
DZ in functie de glicemie e Dieta anterioara: trebuie s& fie "normala"
3-4 zile inainte (pacientul trebuie si consume
Glucoza plasmaticd 200-250 g glucide/zi}. Testul iese pozitiv daca
Diabet zaharat pacientul a consumat un regim hipocaloric.
* inaintea testului > 125 mg/dL * Perioada din zi: testul se face dimineata, de-
* dupa 2? ore > 200 mg/dL oarece glicemia este ceva mai mare in restul zilei.
Toleranta scdzuta ® Medicatie: diureticele tiazidice, B-blocan-
tele, fenitoinul si steroizii pot cauza scdderea to-
® fnaintea testulut 160-125 mg/db.
lerantei la glucoza.
* dupa 2 ore 140-200 mg/dl. Estimarea glicemiei
Normal Numerosi factori pot influenta valoarea glice-
* djeun = 100 mg/dL miei. Exist4 diferente intre sangele venas si capi-
lar (glicemia este mai mare in sénge capilar), in
7.4.1.4 Diabet zaharat secundar (diabetul za- singe este mai mica decat in plasma (datorita
harat asociat cu alte boli } faptului cA volumul de distributie al glucozei in
Afectiuni cum ar fi pancreatita cromica, tu- sange este mai mare din cauza hematiilor).
mori, endocrinopatii, hemocromatoza, diverse Separarea sangelui de plasma trebuie sa se fa-
medicamente, infectii, pot determma aparitia ca rapid, sau trebuie folosit un anticoagulant care
unui diabet secudar. blocheaz& glicoliza in hematii (NaF).
Aproximativ 1/3 din cei cu toleranté scizuté
7.4.2 Diabetul zaharat gestational la glucoza fac diabet zaharat, respectiv 1/3 revin
Uneori, diabetul zaharat apare pentru prima la toleranta normala.
dati in timpul sarcinii. Glucozuria este comund Glicozurie semnificativa este cantitatea mai
datorita sciderii pragului de reabsorbtie renal a mare de 100 mg de glucoza eliminata prin urind
elucozei. Toleranta la glucoza revine la normal in 24 ore. Glucoza apare in urna de obicei la va-
dupa nastere, tolugi persoanele pot dezvolta mat lori ale glicemiei de peste 180 mg/dL (acesta fiind
tarziu diabet zaharat de tip 2. La 6-12 sAptaméni considerat pragul renal de reabsorbtie a glucozei).
postpartum, aceste femei trebuie reevaluate.
7.4.4 Monitorizare biochimica
7.4.3 Scaderea tolerantei la glucoza Glucozuria a fost utilé mai ales in trecut pen-
Scédcrea tolerantei la glucozd se caracterizea- tru auto-monitorizare, in prezent fiind folosita
za prin glicemie bazala modificat& (in mod repetat doar daca din diferite cauze, nu se poate recolta
valori ale plicemiei plasmatice peste limita superi- sdnge. Determinarea glicemiei cu glucometrul
oara sau usor deasupra limitei superioare a dome- individual este preferat&, flind metoda idcala
niului fiziologic - in intervalul 100-125 mg/dL). pentru auto-monitorizare, deoarece este:
Testul de toleranti la administrarea oralé a ® mai igienica;
glucozei (TTOG) este indicat in astfel de cazuri ® permite decelarea hipoglicemiilor.
cu diagnostic incert (la persoanele cu simptome Glucometrele utilizand testele de chimie uscata
de diabet faré hiperglicemie, in caz de glucozurie sunt extrem de utile datorité posibilitatii bolnavului
la gravide, respectiv cand glicemia este in mod de a-si monitoriza glicemia pe parcursul intregi
repetat la limita superioara acceptata). zile, in functie de modificarea dietei, a nivelului de
in cadrul testului se administreaza 75 g ghicozA activitate fizica, de aparitia unor patologii not.
anhidr4, in 300 ml apa. Testul se efectueaza dimi- HbAlc hemoglobina glicozilata este testul care
neata, dupa 8-10 ore de repaus alimentar. Pactentul permite monitorizarea controluhu glicemic pe o
trebuie s4 fie in repaus fizic in timpul testului, poa- perioadd mai lung’ de timp. Glicozilarea proteine-
te consuma apa, Insé fumatul este interzis. Se de- lor (intre acestea si a hemoglobinei) este un proces
termina glicemia. Apoi se administreaza cantilatea care are loc in snge proportional cu valoarea gli-
de 75 g glucoz’ in maximum 5 minute. Se determi- cemiei. In cadrul procesului de glicozilare glucoza
ni glicemia si glucozuria dup& 2 ore de la adminis- se atageaza neenzimatic la capatul amino-terminal
trare. Sciderea tolerantei la glucoz4 este caracteri- (valinei terminal) din lantul 6 al molecuici de he-
zata de glicemii fntre 140-199 mg/dL. moglobina, se formeaza o baza Schiff care in etapa
116 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor

urmatoare se transforma in compus Amadori stabil. Complicatiile tardive (cronice) sunt:


Hemoglohina este preferata altor proteine pentru ca a, Microangiopatia diabetica:
are un timp de injumétatire lung. Albumina are * retinopatia diabeticd duce la scdderea
timpul de injumétatire de 20 zile. pana la pierderea vederii
In mod normal maximum 5% din hemoglobina * nefropatia diabetica - progresia leziunii
este glicozilata. HbA le este un parametru foarte util vaselor sanguine renale duce fa instala-
datoritd timpulu de injuméatitire lung al hemoglobi- rea insuficientei renale, ftind necesara
nei (60 zile), astfel poate da informatii asupra con- instituirea dializei sau realizarea tran-
trolului glicemiei pentru o perioada anterioar’ mai splantului renal
lunga de timp, spre deosebire de valoarea glicemici, * neuropatia diabeticd duce la scdiderea
care reflecté doar situatia din momentul recoltirii.
Valori intre 5,7-6,4 % indica prediabetul, iar valon in special la nivelul membrelor inferioa-
peste 6,5 % pun diagnosticul de diabet. Valori sub re (laba piciorului si gambele), Neuropa-
7% la diabetici, araté un control bun al gliccmiei. tia se poate instala si la nivelul unor ner-
Tipuri de Hb: HbAO este hemaglobina narmala vi mmplicati in controlul functiilor orga-
preponderenté a adultului, cu formula oz6.; HbA1 nismului conducand la modificari ale di-
este fractiunea ghcozilata totala, din care 80% este gestiel gi ale functici sexuale.
HbAIe, iar restul se formeaz4 prin glicozilarea al- b, Macroangiopatia diabetica: cardiopatie ische-
tor resturi aminice din structura lantului globinic, mica, angiopatia diabeticd periferica sau cerebrala.
decat cea a valinei N-terminale a lantului B; HbA2
c. Altcle: inprosare tegumentarA, cataracti.
este compusa din lanturile 0282, respectiv hemoglo-
bina fetala (HbF) are structura ezy2. 7.4.6.1 Cetoacidoza diabetica (CAD)
Concentratia insulinei se situeazA intre 5-25 Inainte de accesibilitatea teramei cu insulind,
uU/ml, valoarea poate fi mai crescuta in tipul 2 CAD era responsabilé pentru 70% din decesele
de diabet (cel putin in fazele incipiente). bolnavilor diabetici (actualmente, mai putin de
Concentratia peptidului C (0,4-2 ng/ml; 0,3-1,5 7% din diabetici mor in CAD).
nM/L), este un indicator mai bun pentru productia CAD se datoreaza unor situafii care cresc ne-
[
endogena de insulina (mai ales in cazurile cu anti- cesarul de insulina (stres acut, infectii, alte afecti- ii
corpi anti-insulind, care blocheazA hormonul). uni majore), deoarece crese eliberarea hormonilor t
|

contrareglatori/ hiperglicemianti. Intreruperea tra-


7.4.5 Hiperlipoproteinemiile la
tamentului diabetic sau scdderea dozele de insuli-
persoanele cu diabet
na chiar in timpul acestor episoade, agraveaza sta-
Apar de obicei dislipidernii mixte, cu creste- rea bolnavului. In acest sens este foarte importan-
rea trigliceridelor si a colesterolului, Cauze: ta educatia specific a pacientilor cu diabet.
* lipoliza accentuataé in tesutul adipos duce Sub actiunea intensificaté a hormonilor hiper-
la cresterca nivelului acizilor grasi liberi, se in- gliccmianti, cregte rata glicogenolizei si gluconco-
tensifica sinteza hepaticd a trigliceridelor, care genezei, cu eliberarea unor cantitati mai mari de
apoi sunt inglobate fn particulele VLDL; glucozd la nivel hepatic. Astfel creste glicemia,
© scdderea activitatii lipoprotein lipazei (in- preluarea tesuturilor mari consumatoare (hepatic,
sulina find un activator al LPL). adipos) fiind mai mica (datorité nivelului seazut al
La cei cu diabet zaharat de tip 1 creste fractiu- insulinet). Hiperglicemia se datoreaz4 in primul
nea HDL-colesterolului, totusi nu protejeazi im- rand eliberdrii crescute si neosintezei hepatice de
potriva aterosclerozei (datorita apoproteinelor gli- glucozé si abia apoi preluarii scazute a glucozei in
cozilate, rapid epurate), deoarece scade subclasa tesuturile insulino-dependente. Creste osmolarita-
HDL3 (protectoare). In diabetul zaharat de tip 2 tea plasmei, ceea ce provoaca deshidratare celulard
scade HDL-colesterolul. si sete. Glucozuria provoaca poliurie prin diurezi
osmotica. si interfera cu reabsorbtia tibularad a Na’,
7.4.6 Complicatiile diabetului
HO, K’, Se intensificd lipoliza datorita scAderii in-
Complicatiile imediate cele mai frecvente sulinei, creste nivelul acizilor gragi liberi, care iau
sunt hipoglicemia, cetoacidoza diabetici, coma parte la procesul de B-oxidare hepatic’, Din exce-
hiperosmolara noncetonica (rar) $i acidoza lacti- sul de Acetil-CoA eliberat se formeazi corpi ceto-
ca (foarte rar). nici, care duc la acidozi metabolicd, Creste con-
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratitor 117

$ INSULINA


t HORMON| CONTRAREGLATORI |N

| LIPOGENEZA
t LIPOLIZA

{ PROTEOLIZA

TESUTUR
t GLICOGENOLIZA f Alanind PERIFERICE
t GLUCONEOGENEZA t Glicerat
ft B OXIDARE ft AGL |e HH"

TH t Utilizarea corpitor
cetonici
CETOGENEZA f Corpi cetonici
I 4 Captarea celulara a
+ Glucoza glucozei

«HO

KALIVRIE
URINA
GLUCOZURIE CETONURIE

Figura 7.18. Dezechilibrul metabolic din coma acido-cetozica

centratia protonilor, care intra in celule in schimbul * uneorl administrarc de bicarbonat (HCO;},
ionilor de K*: apare o hiperpotasemie temporara, in functie de BE.
dupa care excesul se elimina pe cale urinara (Figura
7.4.6.2 Coma hiperosmolara
7.48). Cresterea concentratiel protonilor (scaderea
pH-ului), care traverscazi bariera hematoenccfalica, Rationamentul pentru care umii pacienti fac
provoaca hiperventilatie (respiratie Kiissmaul}. coma cetoacidozica, iar altii coma hiperosmolara
Caracteristici clinice: nu este pe deplin cunoscul.
* bolnay semiconsticnt, cu respiratie Kissmaul Diferente majore fata de coma cetoacidozica:
sl miros de acetona; * osmolaritatea sericd este foarte crescuta:
* poliurie, polidipsie; 350-400 mOsm/kg:
oboseala; ¢ glicemia este peste 600 mg/dL;
vaina, greata, ® pcrsoanele in cauza sunt varstnici, cu simp-
deshidratare, hipotensiune, tahicardie; tomatologie anterioara lunga, 95% cu DZ tip 2.
tegumente calde, eritematoase, piele uscata; Caracteristici clinice:
istoric recent de infectie. * deshidratarea este semnul major, evidonta
Investigatii: glicemic, urce, ionograma (po- la nivelul tegumentelor si muccaselor;
tasemie), corpi cetonici (acidul acetoacetic rea- e datont® hipovolemiei, se constata hipoten-
ctioneaza cu nitroprusiatul de sodiu, dar nu se siune ortostatica si puls slab, tahicardic.
poate detecta astfel acidul f hidroxibutiric, care Investigatii:
se formeaza in lazele initiale ale bolii), parametri * glicemia este foarte crescut4 (peste 600 mg/dL),
echilibrului acido-bazic, fosfatul anorganic. * pH-ul este normal sau aproape de normal;
Tratament: e bicarbonatul scric este peste 15 mEq/L
® lichide izotone; * osmolaritatea crescuta (peste 320mOsm/L):
* insulind bolus initial 0,15 Uskgc, apoi 0,1 mOsm/L = 2([Na‘] + [K"]) + [G]/18 + [Ureea}/6.
Ukgc/ora (doza trebuie crescuti daca la doua ore Tratament:
glicemia nu se remediaza); * lichide izo/hipotone (NaCl 0,9%, sau 0.45%
* suplimentarea K', in functie de concen- dacé osmolaritatea este peste 350 mOsm/ml);
tratia acestui ion; * insulind: 0,15 U/kge, apoi 0,1 U/kgc/ora;
=r

118 Capitolul 7, Metabolismul carbohidratilor

* potasiu imtravenos (in functie de concen- e Glucoza: 900 mg/dL


tratia serica a potasiului). Uree: 210 mg/dL
Creatinina: 1,7 mg/dL

@
7.5 Prezentari de caz Sodiu: 148 mmol/L

#8
7.5.1 Diabet zaharat tip 1 — debut cu Potasiu: 4,6 mmol/L

@&6
cetoacidoza Proteine totale: 89 g/L

@#@
Un tinar de 17 ani se adreseazA medicului de fa- pH: 7,34


milie datoriti scdderii in greutate, senzatiet de obose- Bicarbonat: 22 mmol/L

¢
ald si poliurici constatate in ultimele siptimani. Exa- pCO: 42 mmHg

*
menul fizico-chimic al urinei a cvidentiat o glucozu- Examenul fizico-chimic al urinei ov s-a putut
rie de 2 g/L. Medicul ii recomanda sa se adreseze ser- efectua la momentul primulut consult, datorita
viciului de diabetologie. A doua zi, familia i] anunt& faptului cA nu s-a putut recolta urind.
pe medicul de familie ca tanarul se simte rau, a pre- Comentariu
zentat varsaturi repetate si nu a parasit locuinta. In Osmolaritatea plasmci este crescutd datorita hi-
urma vizitci la domiciliu medicul face 0 programare perglicemici severe, care determina o diureza os-
de urgent la sectia de diabet a spitaluiui, deoarece in motica accentuaté. Pierderea inscmmata de lichide
urma examina pacientului constaté hipotensnme, pe cale renalé a condus la dezhidratarea pacientei;
tahicardie, extremitati reci, transpiratie abundenta si sciderea filtririi glomerulare (urmare a scdderii
respiratie acetonemuca. In serviciul de urgentd, exa- volumului circulant) a condus la retentie azotata 51
minarile de laborator au oferit urmatoarele rezultate: cresterea concentratic: proteinelor si sodiului in
e Glucoza: 540 mg/dL plasma. Parametrii echiltbrulut acido-bazic nu sunt
Uree: 100 mg/dL modificati semnificativ; usoara scadere a bicarbo-
Creatinina: 1,6 mg/dL natilor se poate datora filtrarii renale reduse. Dupa
Sodiu: 129 mmol/L o ord de la admiterea in spital a pacientei si admi-
Potasiu: 5,9 mmol/L nistrarea parenterala de lichide si insulimd, exame-
pH: 7,04 nul de urind cfectuat nu a evidentiat corpi cetonici,
desi glucozuria a fost peste 4 g/L.
Bicarbonat: 6 mmol/L
Hiperglicemia severd non-cetonemica aparc
pCo;: 20 mmHg
doar in diabetul tip 2; substratul este acela ci pen-
Comentariu
tru prevenirea unci lipolize excesive este suficien-
Aspectul clinic si paraclimic indic&é 0 cetoacidoz’
tA o cantitate minima de insulina (pentru a contra-
diabeticd tipicd: pacientul are un exces de protoni
cara efectul cetogenctic al glucagonului), mult
semnificativ (91 nM/L), cu compensare respiratorie
mai mica decdét aceea necesaré pentru patrunderea
partiald; hipotensiunea, tahicardia, transpiratia si hi-
elucozet in celula musculara $i adipoasa.
ponatremia sugereaz o depletie de fluide severd in
spatiul extracelular; hiperpotasemia se datoreaz4 pe 7.5.3 Diabet zaharat echilibrat, cu
de o parte redistributiei intre spatiile intra-extracelu- hiperglicemie severd tranzitorie
lar, pe de alt& parte — scaderii eliminarii renale, ur-
mare a dezhidratarii severe (confirmata si de creste- O tanari cu diabet zaharat tip 1, cunoscuta $1
rea neproportionala a concentratiilor creatininei si trataté de 2 ani, se prezinta in serviciul ambulator
ureei, a celei din urmé si datorité metabolizarii exce-
pentru controlul periodic, fara 54 relateze nimic
sive a aminoacizilor). Pacientul este hiperglicemic, semmificativ clinic de la ultima viziti. Nu gi-a au-
toverificat fn ultima luna glicemia, datorita faptu-
iar prezenta corpilor cetonici in urna poate fi confir-
lui ci nu ii face placere s4 se intepe pentru deter-
mata de examenul fizico-chimuc al acesteia.
minarea din saénge capilar. Investigatiile efectuate
7.5.2 Coma hiperosmolara la o cu ocazia consultului au dat urmatoarele rezultate:
pacienta cu diabet zaharat tip 2 e Glicemia (la 2 ore dupa micul dejun}: 300 mg/dL
O femeie de 59 de ani cu diabet zaharat tip 2 ® Glucozurie: 10 g/L
care locuieste singura, a fost gasité de fiul e1 acasa, © HbAle: 6,3%
in stare de sermeconstienté. Consultul efectuat Ja ser- Comentariu
viciul de urgenta a evidentiat o pacienté dezhidrata- in ciuda hiperglicemiei si a glucozuriei severc
ta, oliguricd, cu urmatoarcle rezultate de laborator: (insotite aparent de un dezinteres in monitoriza-
Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor 119

rea boli), controlul glicemic de lung durata este adaptat prin producerea excesiva de insulind, care
bun, La o anamnezi mai amanuntita, pacienta re- are sf un efect similar cu al hormonului de crestere
lateaz4 c4 a participat in noaptea precedenta la o (producdnd macrosomia). Hiperinsulinemia la mo-
petrecere cu prietenii, la care a consumat mai mentul nasteril, a promovat captarea glucozci si
multe alimente decat de obicci. depunerea acesteia sub forma de depozite de glico-
gen hepatice $i musculare cu sistarea yluconcoge-
7.5.4 Sindrom von Gierke
nezei. Hipoglicemia acuté se corecteazi prin admi-
Un copil de sex masculin de opt luni se internea- nistrarca de glucoza, in zilele urmatoare insa, acest
74 in sectia de pediatrie cu stare generala alterati, le- lucru nu mai este necesar, depoziicle de glicogen gi
largic, cu. transpirafie rece, prezentand perioade de mai ales masa musculara consistenti, farnizdnd
intabilitate, care se remit dupa administrarea de ali- matcria prima pentru sustinerea glicemici.
mente. La examenul fizic se deceleazi un abdomen
voluminos, datorité mariri in volum a ficatului. De-
terminarea glicemiei matinale a evidentiat o valoare
de 41 mg/dL, copilul prezenténd transpiratie, tahi- Bibliografie selectiva
cardic, initabilitate, corectate dupa alimentarea copi-
1. Baynes J.W., Dominiczak M. — Medical Bio-
lulut. Glicemia ia o ora dupa masa a fost 69me/dL.
chemistry, Ed.2, Elsevicr Mosby, 2005,
Ecografia hepatiea a arftat o structuré densa a pa-
p. 143-187, p.273-297,
renchimului, iar in urma biopsiei hepatice, examenul
2. Burtis C.A., Ashwood E.R. ~ Tietz Textbook
morfopatologic a evidentiat depozite insemnate dc
af Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia:
glicogen in citosolul hepatocitelor.
WB Saunders Company, 1999.
Comentariu
3. Devlin T. — Texthook of Biochemisiry, Ed.3,
Copihil are un deficit sever de cliberare a giuco-
Wiley- Liss, 1992, p.237-358.
zei din depozitele de glicogen hepatice. Severitatea
4. Howanitz J., Howanitz P. - Laboratory Meci-
hipoglicemiei se datoreaza cel mai probabil deficitu-
cine, Churchill Livingstone, 1991, p.127-142.
lui de G-6-fosfatazi (necesara pentru eliberarea glu-
5, Laker M.F. — Clinical Biochemistry for Medi-
cozei din hepatocit, fie c& G-6-P provine din glico-
cal Students, W.B.Saunders Company, 1996,
genoliza, fie din ghiconeegeneza). Testele de biclo-
p-1-21.
gie moleculara au confirmat o deficienta de tip Ia
6. Marshall W., Bangert S. — Clinical Chemis-
(80% dintre cazurile de glicogenoze von Gierke se
try, Ed.5, Mosby, 2004, p.191-217.
datoreazd deficituhu de G-6-P Hidrolaza, restul — ti-
7. Mayne P.D. — Clinical Chemistry mn diagno-
pul Tb — deficitului de transportor de G-6-P), Reme-
sis and treatment, Ed 6., Arnold, 1994, p 195-
diul terapeutic consté in mese usoare, dar frecventc
222,
cu carbehidrati complecsi cu absorbtic lenté din tu-
8. Mihele Denisa — Biochimie Clinicd, Ed. Me-
bul digestiv; Ja copilul mic, alimetatia pe parcursul
dicala, 2001.
noptii este de asemenea importanta.
9. Nelson D., Cox M. — Letninger Principles of
7.5.5 Nou-nascut macrosom cu mama Biochemistry, Ed. 4, W.H. Freeman and Com-
diabetica pany, 2005, p. 293-321.
in urma unci sareini cu un control precar al glicc- 10. Pagana Kathleen, Pagana T. - Afoshys Ma-
mei la o femeie cu diabet, sc nagte un copil de sex
nual of Diagnostic and Laboratory Tests,
masculin cu greutatea de 5,1 kg. La scurt tinip dupa Ed.3, Mosby ELSEVIER, 2006, p. 222-223,
nastere, copilul prezinti semne de hipoglicemie seve-
p.267-284.
ra (este irittabil, cu transpiratii reci, tahicardic), corec- 11. Smith Colleen, Marks A., Lieberman M.—
tate prin administrare de solutie de glucoz. Marks" Basic Medical Biochemistry — A Cli-
Comentariu nical Approach, Ed.2, Lippincott Williams &
Copilul a venit in contact cu un mediu hipergli- Wilkins, 2005, p, 3-38, p.477~541,
cemic in viata intrauterind; organismul fatului s-a
120 Capitolul 7. Metabolismul carbohidratilor
Capitolul 8.
Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza

Minodora Dobreanu

8.1 Lipidele avand ca structurdé de baz nucleul steranic, cu o


grupare -OH la C3 si o catena ramificata, apoiara,
Lipidele sunt un grup hetcrogen de compusi
la Cl? - este componentul de rezistenta al mem-
chimici, insolubili in apa, dar solubili fn solvent
branelor celulare, al sudstantei nervoase, precur-
organici apolari (cloroform, tetracloruré de carbon
sorul acizilor biliari, hormonilor stcroizi, vitami-
benzen), cu rol energetic (TG, AGL), structural
nei D ete. Nivelul fiziologic fn ser este de 120 -
(iostolipidele) sau functional (acizi biliari, hor-
200 mg/dL (3 - 5,17 mM), din care 2/3 este esteri-
moni steroiz1, prostaglandine/ leucotriene etc).
ficat (CE - intens hidrofob), iar 1/3 liber (CL -
Lipidele sunt combinatii ale acizilor grasi (AG)
slab hidrofil); colesterolul plasmatic este de origi-
cu alcooli sau amine. Ele reprezinté 15-20% din
ne alimentaré (aproximativ 0,5g/zi) si endogena
masa corporali a unui adult normal conformat. Gru-
(aproximativ 1g/zi). Metabolismul colesterolului
pa mare a lipidelor cuprinde doua categorii mari de
ae ant

este important in etiopatologia bolilor cardiovas-


substante: lipidele simple s1 lipidele compuse. culare si in patologia hepato- biliara.
Lipidele simple, din punct de vedere chimic, b. Trigticeridele (TG) sunt structuri puternic hi-
sunt esterii unor alcooli mono- sau polivalent: drofobe - tiesteri ai glicerolului cu acizi prasi. Au
formati cu acizi grasi lungi catenari (saturati sau Tol in stocarea $i transportul energiei intr-o forma
nesaturati} cu un numar par de atom de carbon. eficienté, firé ap si cu putere caloricd ridicata: daci
Prototipul lor il constituie trigliceridele (grasimi- aceeagi cantitate de energie stocati in tesutul adipos
le neutre), in care un alcool trivalent (triol: glice- al unui adult de 70 kg ar fi stocata sub forma de gli-
roi) este esterificat cu 3 molecule de acizi grasi. cogen, organismul ar cintari 210 kg. Concentratia
Lipidele compuse contin in afara glicerolului lor sericd este de 100 - 200 mg/dL (1,1 - 2,2 mM).
s1 alu alcooli: inozitol (in inozitolfosfatide) sau La un individ adult cu o dieté medic, sunt transpor-
sfingozina (in sfingomicline), dar si fosfati (in tate in plasma, zilnic, 100-150 g TG, din care 70-
fosfolipide) si glucide (in cerebrozide si ganglio- 100 g provin din alimentatie (TG exogene) si 30-60
zide). Grupa steroizilor cuprinde colesterolul si e din sinteza endogena (TG endogene).
derivatii sai (acizii biliari, hormonii steroizi si se- c. Fosfotipidele sunt substante amfipalice (au
xuali), reprezentanti importanti ai biostructurilor o molecula bipolara), esteri ai acidului fosfatidic
od nt et pe nntnge

purtitoare de sernnale biologice (hormoni), cu aminoalcooli, aminoacizi alcooli ciclici, Sunt


componentele principale alc membranelor celula-
8.1.1 Lipidele serice re (dublu strat fosfolipidic cu proteine inglobate}
eta Gold

Concentratia totala este de 8-12 2/L Clasele si ale lipoproteinelor (participa la solubilizarea li-
majore de lipide serice sunt urmdatoarele: pidelor apolare in ser), mesageri secundari (fosfa-
intimin

a. Colesteroltd - alcool policiclic (contine 27 tidilinozitol 4,5-difosfat) in transmiterea infor-


atomi de carbon, greutate moleculara 386 D),
RI ARI

matiilor din mediul extern celular la efectorii in-


RR

121
FRR
122 Capitolul 8. Mctabelismul lipidelor/ lipoproteinelor 31 ateroscleroza

tracelulari, markeri de suprafata cclularA (glicoli- dubla la nivelul atomului de carbon numérul sase
pide), promotori ai procesului de coagulare (Fac- pomind de la capatul metil terminal (capatul ome-
tor plachetar 3, Factorul tisular — factorul III al ga), flind astfel denumit AG @-6. Poate fi clongat
coagularii, in denumirea anterioara), catalizatori si desaturat in organismmul uman $i al unor animale
ai digestiei $1 absorbfie intestinale a lipidelor etc. pentru a forma acidul arahidomic (C20:4, 0-6);
Concentratia plasmatica este de 150-350 mg/dL, acesta este sursa eicosanoizilor @w-6, care se forme-
originea lor fiind alimentara sau endogena. azi prin oxidarea mediaté de ciclooxigenaza, li-
d. Acizii grasi intra in compozitia trigliceride- pooxigenazé si epoxigenaza pentru a forma prosta-
lor si fosfolipidelor; sunt de fapt componentii care glandine, leucotriene, lipoxine $i compusi P-450 -
inmagazineaza energia in legaturile covalente din- importanti mesageri chimict.
ire atomii de carbon constituenti. Acidul arahido- in citoplasma cchuiletor plantelor verzi (mai ales
nic (un acid gras polinesaturat cu 20 atorm de car- in alge $i fitoplancton), acidul linoleic poate fi desa-

ne
bon) este precursorul prostaglandinelor, leucotri- turat in pozitia w-3 pentru a forma acidul a-linole-

ep
enélor $i tromboxanilor. Acizii grasi sunt de fapt

ge deen
nic, AG cu 18 atomi de carben, precursorul clasei
acizi carboxilici cu catena linear’ si numar par de 0-3. Acelcasi enzime care transforma acidului lino-
atomi de carbon, saturati sau nesaturati. Acizii

ot
leic, pot clonga si desatura acidul e-linclenic pentru
gragi pot fi cu lant scurt (C2-6), lant mediu (C8&- a forma analogul acidului arahidonic: acidul eicosa-

be pe eben
12) - caracteristici pentru bacterii, si lant lung pentanoic (C20:5, «-3); acesta va intra in competitie
(C 14-24) - acestia se gasesc mai ales in structuri cu acidul arahidonic pentru acelcasi ciclooxigenaza,
apartinand organismelor superioare. Numerotarea lipooxigenaza $i cpoxigenazaé, care genereaza clase
atomilor de carbon din molecula acizilor gragi in- diferite de eicosanoizi, care se pot opune sau contra-
cepe de la carbonul grupari carboxilice cu cifre careazi efectele eicosancizilor w-6. Elongazele si
arabe (1, 2, 3, ...), sau de la carbonul vecin aces- desaturazele au mai multa afinitate pentru AG mai
tuia daca se utilizeazd alfabetul grecese (a, 6,
nesaturati (clasa «-3). Cu toate acestea AG supusi
y; --), ultimul atom de carbon fiind notat cu o. cel mai frecvent proceselor de clongare si desaturare
Dupa numarul atomilor de carbon se serie numa-
sunt precursorii serici 9-6, care sc gasesc in majori-

ne rmepnepme een
rul dublelor legdturi, cele dou cifre fiind separate
tatea dietelor actuale in cantitate mare. In general ei-
cu doua puncte (de cx. C20:4). Acizii gragi nesa-

cert
cosanoizii derivati din acidul arahidonic au caracter
turati (polinesaturati) prezinta legAturi duble con- proinflamator $i agrcgant, in timp ce derivatii acidu-
jugate incepand de la al treilea carbon dinspre ca- lui eicosapentancic sunt antiiflamator: si inhiba
patul cw (de ex. C20:5 - eicosapentanoic acid). agregarea plachetara, Balanta dintre cele doua clase
Exemple de acizi grasi prezenti in organism: sa- de eicosanoizi difera in tesuturile umane reflectand
turati - acidul palmitic (C16:0), acidul stearic diversele cbiceiuri alimentare. Astfel, datorité naturil
(C18:0); nesaturati - acidul oleic (C 18:1), acidul Li- competitivitAtil $1 a proprietatiilor biclogice, este im-
noleic (C18:2), acidul linclenic(C 18:3), acidul ara- portanta mentinerea echilibrului intre AG ai claselor
hidonic (C20:4), acidul cicosapentanoic (AEP - w-6 si 9-3 tn diet’. Daca se consuma mult acid li-
20:5), acidul docosahexanoic (ADH — C22:6), noleic si putin acid a-linolenic, calea proritara de
Cele dou clase de AG polmesaturati esentiali sunt
actiune a enzimelor va fi (9-6, cu inhibarca ctapelor
acizii omega-3 $i respectiv omega-6. Se formeaza corespondente ale celcilalte serii.
fh organism prin procese de elongare si desaturare, Studie utilizind izotopi stabili au aratat ci clon-
pornind de la precursori esentiali pentru organis- parea si desaturarea acidului a-linolenie in organis-
mul uman, sursa lor flind exogena: acidul c-linole- moul uman la AEP si ADH se realizeaza Ja nivelul
nic (C18:3, 0-3) pentru clasa @-3 $i respectiv aci- plasmei si elementelor figurate sanguine. Aceste pro-
dul linoleic (C 18:2, «-6) pentru clasa 0-6. Acidul cese de conversic sunt ins lente si limttate la om.
linoleic si acidul si acidul a-linolenic sunt AG esen- Acizii grasi liberi (AGL) plasmatici, sunt mole-
tiali, a cdror sintezi este posibilé la nivelul celule- cule amfipatice, material energetic pentru tesuturile
ee

lor vegetale. La nivelul organismului animal $i consumatoare, mai ales pentru fibra miocardicda.
ee

uman sinteza este imposibild datorit& lipsei enzi- Putine celule nu au capacitatea de a utiliza AGL ca
melor care insera legatura dubla in pozitia omega-3 subsirat energetic (hematia, neuronul). Doar o canti-
ee ee ee

sau omega-6. Acidul linoleic, AG cu 18 atomi de tate foarte mic din AG circulant (aproximativ 1%)
carbon, precursorul clasei @-6, arc prima legatura se gisesc in LP plasmatice, majoritatea find fixati
Capitolul 8. Metabelismul lipidelor/ lipoproteinelor gi ateroscleroza 123

prin forte fizice pe albumin, care are pe suprafata e2 tre reprezinté majlocul ideal al depozitului energetic
10 locusuri de fixare nespecifice. Concentratia AGL celular. Tesutul muscular striat pertferic, precum si
in plasma este foarte scézuté (15-30 mg/dL) - au un miocardul, igi acopera nevoile energetice cu precd-
timp de injumatatire scurt (3-5 minute), find rapid dere (intr-o proportie de 80 %) prin oxidarea acizilor
preluati de celulele consumatoare. erasi. In tesutul adipos brun al animalelor hibernan-
te, acizii gragi se oxideaza cu eliberarea energiei sub
$.1.2 Proprietatile fizico-chimice si forma de caldura. O decuplare similara a oxidarit de
biologice ale lipidelor fosforilare poate sA se manifeste in mitocondrii gi la
Catenele alifatice alc acizilor grasi sunt apolare, organismele homeoterme, in caz de febra.
insolubile in apa, la fel ca si trighceridele gi esterti
de colesterol. Lipidele compuse dar si colesterolul
8.2 Lipoproteinele
liber (neesterificat), sunt ins4 substante amfipatice, Plasma recoltaté a jeun este clara, desi contine
avaod in moleculcle lor atat portiuni polare (fosfa- 800-1200 mg lipide/100 ml. Datorita caracterului
tice, aminice sau hidroxilice), cat s1 apolare (catene prin excelenté hidrofob al lipidelor, in mediul apos
alifatice, scheletul stcrolic}. Din acest motiv, pe o plasmatic elc au nevoie de componente solubilizante
suprafata delimiitanta intre un mediu apos si lipiciic, / transportoare. Acizii grasi circuld pe suprafata al-
acestc lipide se orienteaza intr-un fel ordonat bifa- buminei, nu acelasi hicru se intaémpla insa cu trigli-
zic: portiunea lor polara se ageaz4 spre faza apoasi, ceridele — prea mari si prea Indrofobe pentru a fi
cea apolara spre faza lipidica. transportate similar. Ele vor fi ,,impachetate” intr-o
in mediu apos, lipidele compuse formeaz’ in maniera particulara, impreuna cu colesterol, fosfoli-
mod spontan, prin autoasamblare liposomi - for- pide si proteine, formand lipoproteine (LP). Lipo-
matiuni sferice, al céror invelis contine spre exteri- proteinele sunt agregate macromeleculare comple-
or portiunea polard, tar spre interior portiunea apo- xe, solubile in apa, formate spontan prin autoasam-
lari a fosfolipidelor. in miezul bulelor este inclusa blarea necovalenté a diverselor categorii de lipide cu
o parte a mediului apos, continand substantele di- proteine specifice (Apolipoproteine - ApoP}. Au ro-
zolvate. Pe aceasté cale pot f1 introduse in celulele lul de a transporta in mediul apos plasmatic, mole-
organismului, medicamente hidresolubile, incluse culele insolubile ale lipidclor Gnclusiv vitamine h-
in interioru! liposomilor. Printr-um mecanism oare- posolubile), de la locul de absorbtie (intestinul subti-
cum similar se formeaza gi lipoproteinele serice. re) sau sinteza (ficatul) la locurile de utilizare si sto-
care (tesuturile periferice). Rolu! ApoP nu se rezuma
8.1.3 Rolul! biologic al lipidelor insé la functia de vehicul, ele servind $i ca reglatori
Rolul lor structural se manifesta prin participa- ai metabolismului lipidic: activeazé sau inhiba unele
rea substantiala in alcdtuirea diferitelor membrane enzime (Lipoprotein lipaza - LPL, Lecitin-Coleste-
biclogice (membrana celular’, membranele orga- rol-Aciltransteraza - LCAT) si intervin in procesul
nitclor subcelularc). Prin insolubilitatea lor in apa, de recunoastere la nivel celular al LP prin receptort.
lipidele din membrane asigura impermcabilitatea intre diverse clase de LP plasmatice au loc de ase-
acestora pentru substantcle polare dizolvate. menea, schimbun de ApoP si lipide, care faciliteaza
Lipidele au un important ro] functional in aleatu- metabolizarea LP.
irea diferitelor structuri receptoare de membrana, de
afinitate mare si specificitate redusa (sfingolipide, 8.2.1 Structura lipoproteinelor
inozitolfosfatide, diacilgliccrol); in izolarea printr-un S-au vehiculat mai multe teorii, actualmente
invelig mielinic a axomlor neuronilor (stingomie- fiind descrise doua categorii structurale:
hne, cerebrozide, gangliozide); in exercitarea unor L Lipoproteine - particule sferice, emulsiona-
functi biclogice specifice (acizi grasi esentiali, ie sau microemulsionate, care contin un miez lipi-
prostaglandine, prostacicline, tromboxani). dic apolar (TG, CE), invelit de o patura de lipide
Functioneaza ca izolator termic, localizat polare (FL, Cl) $i apoproteme (Figura 8.7 a, 5); in
subcutanat $i in jurul organelor externe. categoria emulsie sunt incadrate particule cu dia-
Rolul energetic: ,,arderca” in organism a ! g tri- metrul mai mare de 50 nm (Chilomicronii si LP cu
gliceride furnizeaza 9,3 calorii, o cantitate mult su- densitate foarte mica - Ch si VLDL), iar in microe-
perioari. puterii calorice a glucidelor si proteinclor. mulsie ~ particulele mai mici de 50 nm (VLDL se-
Datorita acestui fapt, precum si datorita hidrofobiei cundarec, LP cu densitate intermediara - IDL-, cu
i grasimilor neutre, se poate afirma ca grasimile neu- densitate mica - LDL si cu densitate mare - HDL,).
i
124 Capitohil 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor 1 ateroscleroza

Proteine amfipatice
in alfa-helix
{Apo E gi Apo ©)
»
Ss TRIGLICERIDE “e
See %
Monostrat > HeCa0-0-AG = i
= HeC-0-8-ag ~ =
MIEZ LIFIGIC HIDROFOB lipicic
COLESTEROL ES (EFUFIGAT amfipatic OH = aa” =
TRIGLICERIDE a i, ESTERMIGAT —
f tf 1 1 ww

v MANY oP
e anor
Apa P
ey
P
A. FOSFOLIPIDE COLESTEROL LIBER

Son rman side


oH on on
Figura 8.1. Model structural schematic (a) si tridimensional (b) pentru lipoproteine
Clasele de LP difera intre elc prin proportia intre meéazi, prin autoasamblare rapida, lipoprotei-
miezul hidrofob si suprafata hidrofila (vezi clasifica- nele. Principalele tipuri de apoproteine, caracte-
rea LP): in LP mari (Ch gi VLDL), componentele risticile gi rolul lor sunt prezentate in Tabelal 8.1.

eg
hidrofile reprezint4 doar o mic parte din masa tota- 1. Apo-Ak sunt peptide pure, necontinand

ty
la a LP (2-10%), suprafata hidrofilé fiind tmperfecté glucide, cu masa molecularé 28.000 D. Se formeaza

gt MARNE FL
pe alocuri; in LP mici (HDL) dimpotriva, invelisul in hepatocite si sunt cuprinse in moleculele HDL in-
hidrofil constituie majoritatca masei LP (60-75%). tr-o proportie de 60-70% (din totalul Apo P), avand
II. Lipoproteine - particule discoidale, care un rol esential in transportul invers al colesterolului.

eH eran
nu contin miez lipidic apolar, formate din lipide 2. Apo-All: sunt dipeptide cu masa mole-
polare si apoproteine, cu o conformatie bistratifica-
culara de 36.000 D si cu cei doi component cu-

fone ce nena
iA (HDL nascent - Figura 8.2): cele doua straturi
plati prin punti disulfidice (-5-S-). Sunt prezente
FL sunt asezate simetric, lanturile acil ale acestora
in particulele HDL intr-o proportie de 30-40%.
venind in contact, iar componenta polara fiind ori-
3. Apo-B: sunt glicoproteine cu masa mo-
entata spre mediul apos din jur; ApoP mascheaza
bordura apolara a discului fosfolipidic; HDL au un leculara mare. Apo B100 (514.000 D), formeaza
rol special in controlul metabolismului ApoP, TG $i partea proteica caracteristica a LDL; in cantilati
in transportul invers al colesterolului (de la fesutu- reduse se gasesc si in VLDL precum si in chilo-
rile periferice la ficat), aledtuind alatun de HDL $1 microni. Se fixeazé in mod specific pe receptori
HDL, asa-numuitul “sistem HDL”. LDL ai fibroblastilor si adipocitelor, prin care
Apoprotcinele sunt peptide amfipatice cu face posibila patrunderea colesterolului, dar si a
masa moleculara redus&. Cu diferite lipide for- grasimilor neutre, in aceste cclule.

ao &s
_
Dod Pact Cede Lay
Fosfolipide ~*

Lh
Proteine
4
CLE re
Appecreepeenene te eran ors

see
HDL nascent - discoidal
(pre-beta HDL} HDL 3 - sferic {alfa HDL)

Figura 8.2. Structura lipoproteinelor cu densitate mare


Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinclor i ateroscleroza 125

Tabelul 8.1. Apoproteinele plasmatice


ApoP GM (kD) Sinteza Fanctii
A-L 28 Intestin, Ficat Protein structural a HDL, chilomicronilor, activator al LCAT
Proteina structurala a HDL, cofactor al LCAT, in concentratie
AGI 17.4 Intestin, Ficat
mare - inhibitor al Lipazei hepatice (LH)
A-TV 44.5 Intestin Efluxul colesterolului si transportul lui ta ficat, activator LCAT
Proteiné structurala a VLDL, HDL, chilomicrouilor, rol
A-V 39 Ficat
important in reglarea nivelului trigliceridelor plasmatice
Proteina structurala a LDL, IDL, VLBL;
B-100 514 Ficat
ligand pentru receptorul LDL
B-48 24] Intestin Esential4 pentru sinteza si secretia Ch si VLDL
C-I 6.6 Ficat Cofactor al LCAT in plasma; transferaté intre HDL-VLDL
Activator al LPL; in plasma, este transferatit intre HDL - VLDL,
c- 8.9 Ficat
chilomicroni
C-IE 8.8 Ficat Inactivator al LPL (inhiba clearance-ul Ch si VLDL)
D 24 Ficat Prezent in structura HDL, participa la transferul CE tntre LP
. Ficat, Creier, Proteina structurala a VLDL, Ch, resturile Ch, [DL si HDL;
E a4 Rinichi ligand pentru receptorii resturilor Ch si IDL, in hepatocite
F 30 ? Proteind structurala a HDL, inhiba CETP
G 7s ? Proteind structurala a VHDL!
H 50 ? Proteina structuralé a Ch si VLDL, cofactor al LPL
] 70 —96 Ficat, Creer, Ovar, Transportul lipidelor, innoirea membranelor, moartea celulara
Testicul programatd, reglarea sistemului complement
K 45 ? Transportul TG

4. Apo-B 48: este 48% din portiunea N ter- 6. Apo-C: peptide cu masa moleculara mi-
minala a Apo B100, sintetizata in enterocite si cu c4, avand trei variante - Apo-Cl, Apo-Cll si Apo-
rol esential in absorbtia chilomicronilor. CIIL Se formeaza in celulele epiteliale intestmale
5. Apofa): este o apolipoproteind macromo- si participa la formarca chilomicronilor, VLDL,
lecularé $i polimorfé (are multiple izoforme cu lipoproteinelor X, iar intr-o masurd redus4 $1 a
greutati moleculare in intervalul 200-800 kD} care HDL. Reprezentantii acestei clase de Apo sunt
se asociazA cu Apo-B100 in structura LDL, for- implicati in special in procese de activare/inhibare
mand Lp(a). Apo(a) prezinté omologii structurale a enzimelor importante in metabolismul LP.
marcate cu molecula plasminogenului. Din aceasta’ 7. Apo-D: peptide prezente in cantitati re-
cauza ea poate adera la resturi de lizina din protet- duse in toate tipurile de lipoproteine. Au masa
nele membranclor celulare si astfel poate introduce moleculara de 24.000 D.
LDL in celule si fara prezenta receptorilor B-lipo-
8.2.2 Clasificarea lipoproteinelor dupa
proteinici pe suprafata acestora. Pe de alta parte,
prin analogiile structurale cu plasminogenul (fara a metoda de fractionare
avea insa si activitate proteolitica), blocheza situsu- 1, Uitracentrifugarea este o metoda utilizata
tile de fixare ale acestuia pe fibrind $i iniba fibn- mai ales in cercetare pentru separarea lipoprotei-
noliza. Lp(a) este un factor de risc practic indepen- nelor dupa ajustarea densitatii plasmei la 1,063
dent de ceilalti parametri lipidici, indeosebi pentru g/ml {pragul superior de densitate al clasei
ateroscleroza coronariana si cerebrala. Concentrati- LDL); separarea LP se face la o forté centrifuga
ile acesteia variazi la populatia generala intre 0,2- de 40,000-100.000 g, folosind un echipament
120 mg/dL, pragul patologic find 30 mg/dL. La special. In urma ultracentrifugarii se separa ur-
scpararea electroforetica migreaza in pozitie pre- matearele lipoproteine: chilomicroni, VLDL
beta, are densitate mai mare insé decat LDL (la ul- (very low density lipoproteins), IDL (intermediar
tracentrifugare sedimenteaza). density lipoproteins}, LDL (low density lipopro-
126 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor gi ateroscieroza

Tabelul 8.11, Caracteristicile fizice gi chimice ale principalelor clase de lipoproteine


LP
Chilomicront VLDL IDL LDL HDL
Caracteristicl
Concentratie plasmatica
"4 jeun” (me/dL) 0 0-50 0 500 - 650 200 - 300
Proprietati fizice
Densitate (g/mL) < 0,95 6,95 -1,006 1,007 -1,019 1,020 -1,063 1,064 -1,210
Diametru (nm) 75 - 1200 30 - 80 25 - 30 15-25 5-15
Sf (1,063}* > 400 20 - 400 [2 - 20 Q- 12 -
Migrare electroforetica ram/n la start pre-p intre B - preB B al
(% fiziclogic) 0-2 % 5-15% 0% 50-65% 20-30%
Compozitie chimica (" relativ din total)
Proteine 1-2 5-10 12-16 20 - 25 45 —55
Trighiceridc 90 - 96 50 - 65 25 - 40 6-12 3-6 :
Colesterol esterificat 1-3 8-14 20-35 35 - 45 8-20 :
Colesterol liber 1 5-8 7-11 6-10 1-6 :

ate
Fosfolipide 2-6 12-18 15 - 22 20 - 25 25 — 40

a
* Untratea de flotatie Svedberg =I" cm/sec/dyne/g, intv-o solutie de KBr cu densitate 1,063 a/ml (20°C).

teins), HDL (high density lipoproteins). Ultra- Apo-All, Apo-Al si Apo-E. Tn urma descompu-

ne pg
centrifugarea fractioncaza lipoproteinele pe baza nerii prin lipolizé a continutului lipidic neutru al
densitatii lor, care este cu atét mai mica, cu cit chilomicronilor, densitatea lor creste, iar dimen-
cantitatea lipidelor continute este mai mare. Spre siunile lor se reduc treptat. Chilomicronii se des-
deosebire de proteine, intr-un mediu cu o densi- compun in circulatic sub actiunea lipoprotein-li-

HB
tate superioaré densitatu lor, lipoproteinele pre- pazei, fixata pe suprafata cclulclor endoteliale.
zinta in cursul ultracentrifugarii fenomenul flo- 2. Lipeproteinele cu densitate foarte micé

LE
tatiei. Unitatea de mdsura a acesteia este valoa- (Fery Low Density Lipoproteins, VLDL, pre-f-
LP), Se numesc si chilomicroni endogem, deoare-

EE
rea Sf (S=Svedberg, f=flotatie). Tabelul 8.17 pre-
zinta fractiunile lipoproteimclor din plasma in or- ce alaturi de cantitati reduse (5-15%)} de protcine
dinea densitatii respectiv, valorii lor Sf. (Apo-C, dar si Apo-B, Apo-E gi cantitati reduse

A
2. Migrarea electroforeticd in gel de agaroza: in de Apo-Al si Apo-AIT) contin multe trigliceride $1
lipoprotcinegrama (lipidograma) astfel obtinuté pot colesterol liber produse in ficat. Sub actiunea li-
fi identificate si evaluate cantitativ lipoproteimele se- poprotein-lipazei se descompun treptat in circu-
parate. Chilomicronii raman pe linia de start, LDL latia perifericdé. Au un rol insemnat in aterogene-
migreazi impreuna cu f-globulinele, VLDL alcatui- za. Contmutul normal in VLDL al plasmei este de
esc lipoproteinele pre-, iar HDL migreaza cu o1-li- 5-15% din canttatea totala a lipoproteinelor.
poproteinele - fractiumea cea mai rapid. 3. Lipoproteinele cu densitate intermediard
(Intermediar Density Lipoproteins, IDL). Se tor-
8.2.3 Caracteristicile fractiunilor meaza in plasma circulanté in urma descompunerii
lipoproteice (Tabelul 8.12: enzimatice a trigliceridelor din chilomicroni si
1. Chilomicronii (Ch) sunt formele emul- VLDL. Ele lipsese din plasma recoltaté pe nemati-
sionate in plasma ale grasimilor neutre de origi- cate, cantitatea lor ins& creste in cursul perioadelor
ne alimentara. Lipsese (sau sunt prezenti in can- postprandiale, O variant a IDL apare gi in serul bol-
titati foarte mici - sub 2% din totalul LP) din navilor cu dislipidemie ereditara de tip DI (boala
plasma recoltaté pe nemancate, apar ins& in cea “benzii beta largi”, broad beta disease). IDL au o
postprandiala, a carei opalescent si uneori chiar petioada de injumatatirc plasmatica de cateva ore, sc
lactescenta este cauzaté de grasimile emulsionate descompun cnzimatic ca $i chilomicronii si VLDL.
prezente sub forma de picdturi de diferite dimen- 4. Lipopreteinele cu densitate micd (Low
siuni. Picdturile groase cu diametrul intre 0,5-1,5 Density Lipopreteins, LDL, f£-LP). Contin din
uw sunt vizibile cu microscopul optic, folosind abundenti colesterol esterificat (40%) alaturi de
obiectivul mic. Contin 1-2% proteine, cu precia- 17-25% proteine Apo-B 100, produse de hepatoci-
dere Apo-B48 si Apo-C, dar si cantitati reduse de te. Se formeaza tn plasma circulantA in urma des-
sinz
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 127

compunerli enzimatice (LPL} a TG din structura le si este ancorataé de heparan-sulfati in membrane-


chilomicronilor $i VLDL precum $i a cedarii Apo P le lor, spre lumenul vascular. Enzima are masa mo-
{cu exceptia Apo B100) celorlalte clase de LP. Prin leculara cuprinsé intre 34.000-73.000 D, este acti-
intermediul Apo-B100, capabila sa se fixeze de re- vatii de Apo-CII in prezenta heparinei (care are
ceptorii celular’ specifici, LDL patrund in celule functia de cofactor). Ionii CY au un efect inhibitor
printr-un mecanism activ de pinocitoza. Colestero- asupra cnzimei. Fixand temporar pe suprafata en-
lul esterificat prezent in LDL reprezinta un factor doteliului chilomicronii exogent si endogeni
de risc aterogen, din care cauz4 este numit gi ,,co- (VLDL), enzima descompune trigliceridele din mi-
lesterol rau”. Din cantitatea totala a lipoproteinclor, ezul acestora. Acizii grasi eliberati in urma lipolizei
plasma normala contine 60-70% B-lipapropteine la patrund tn cclulele invecinate, unde se metabolize-
barbati si 50-60% Ia femei. Existé mai multe sub- aza, iar excesul se fixeaza labil de albumine si sunt
clase de LDL, cele mai aterogene fiind cele mici gi transportati in plasma spre alte tesuturi consuma-
dense (aga-numitul ,,pattern B” de LDL). toare. In cursul lipolizei are loc si micgorarea trep-
5. Lipoeproteinete cu densitate mare (High talaé a dimensiunilor chilomicronilor si ale VLDL
Density Lipoproteins, lipoproteinele ai, HEDL), (odaté cu crestcrea densitétii acestora}. Resturile
contin 50% proteine - predominant Apo-Al si chilomicronilor si VLDL (numite de tapt IDL), pot
Apo-All, dar s1 componente ale clasei Apo C. fi captate de ficat prin intermediul receptorilor in-
HDL nascent se formeaza in hepatocite, cu pre- ruditi cu receptorul clasic de LDL (LRP - LDL Re-
dominanta fosfolipidelor in componenta lor lipi- ceptor Related Protein) sau se transforma mai de-
dicd (continut in colesterol si TG este minim). in parte in LDL (sub actrunea LPL).
momentul lansarii lor in circulatie, au forma 2. Triglicerid lipaza hepatica (TGLH) este
elipsoidala. in urma captarii de colesterol si a es- localizaté pe suprafata celulelor endoteliale ale
terificdrii acestuia, macromoleculele devin sferi- capilarelor intrahepatice. Descompune TG din
ce (din cauza retragerii colesterolului esterificat resturile VLDL (partial digerate de LPL) si din
apolar in miezul particulelor). Astfel colesterolul HDL), (care transporta in ficat excesul de TG si
din periferie este transportat inapoi in ficat de CE din periferie). Se activeaza tot in prezenta
cétre clasa HDL. Colesterolul esterificat vchicu- cofactorului heparind, dar nu are nevoie si de
lat de HDL nu reprezinté rise aterogen, fiind prezenta Apo-Cll (ca LPL).
considerat ,colesterolul bun”. Din totalul lipo- 3, Lecitin-colesteroLacil-transferaza (LCAT)
protemelor, in conditii fiziologice, plasma conti- se formeaza in hepatocite si este excretata in plas-
ne 20-25% HDL la barbati si 25-30% la femei. ma impreund cu HDL nascent. Enzima este activa-
6. Lipoproteina-X. Reprezinté o forma pato- ta de Apo AI si descompune partial fosfolipidele
logica de lipoproteind, care se formeaza in hepato- (cu precadere moleculele de lecitina) din membra-
cite in cursul unor stari de colestazé. Din punct de nele celulelor periferice sau din HDL, transferind
vedere structural este LDL, dar contine mai multe o moleculé de acid gras pe o melecula de coleste-
fosfolipide si colestero] liber $i arc Apo-C, molecu- rol liber din HDL, (esterificarea gruparii hidroxili-
le de albumina, Apo-Al si Apo-E. In cursul fractio- ec de la atomul de carbon C3). Colesterolul esteri-
nari electroforetice in gel de agaroza, spre deose- ficat isi pierde caracterul amfipatic si devine un
bire de celelalte lipoproteine, migreaz4 spre catod. component apolar, care aluneca in miezul HDL;.
Lp-X apare tn ser gi in caz de lipsa congenitala a Sub aceast4 forma ambalata $i izolaté prin invelisul
lecitin-colesterol-acil-transferaz4 (LCAT). proteic al HDL, moleculele de colestcrol esterificat
sunt transportate inapoi la hepatocite.
8.3 Metabolismul lipidelor /
8.3.2 Receptorii de lipoproteine
lipoproteinclor
§.3.2.1 Receptorul pentru LDL - ApoB/E
8.3.1 Enzime implicate in metabolizarea
Receptorii specifici pentru LDL (R LDL, re-
lipoproteinelor in plasma circulanta ceptor ApoB/E) si resturile Ch sau de VLDL
in cursul transportului lor sanguin, lipoprotei- (LRP), au ca liganzi Apo B100 sau Apo E (pre-
nele suferaé multiple transformari sub actiunea ferabil}, Acegti receptori sunt proteine mari (839
diferitelor enzime: Aa) cu cinci domenii structurale:
1, Lipoprotein-lipaza (LPL, factorul de clari- 1. Cap&tul amino- (la care se va lega LDL
ficare a plasmet}: sc formeazé in celulele endotelia- sau resturile VLDL} este alcdtuit din sapte sec-
128 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza

vente repetitive de aproximativ 40 Aa, gase din- se fixeaza ligandul; lantul este compus din sase
tre acestea avand resturi de cisteina; domenii structurale: 1) fragmentul N-terminal (30
2. Cel de al doilea domeniu are structura Aa) se pdseste in citosolul celule:; 2} portiunea hi-
similar cu precursorul factorului de cregtere drofoba ancoraté intramembranar (25 Aa); 3) do-
epidermic (EGFP) si este important in cliberarea meniu cy structura bogata in prolina, flexibil, nu
LDL de pe receptor (in interiorul endozomilor foarte bine organizat (75 Aa); 4) structura in alfa-
pH-ul acid faverizeaza procesul); helix (120 Aa); 5) domeniu cu structura asemani-
3. Al treilea domeniu contine numeroase toare colagenului (70 Aa); 6) domentul extern bo-
resturi de scrina si treonina la care se atageaza gat in cisteind (esential pentru legarea LP). Aceas-
resturi glucidice prin O-glicozilare (are importa- ta clasd de receptori de LP contine un tip particu-
nti in exprimarea receptorului pe supratata lar de receptor: lectinic (SR — CL); acesta cste un
membranei celulare); receptor endotelial, care are la capatul carboxil un
4, Domeniul patru asigura fixarea R LDL in domeniu de recunoastere carbohidrazic (C-type
membrana celular (este bogat in Aa hidrofobi) carbohydrate - recognition domatn CRD), inalt
5. Capatul carboxil contine o secventa cu specific pentru trizaharidele Lewis (x) de pe su-
rol de semnal, necesarA pentru internalizarea prafata leucocitelor si a unor celule tumorale.
complexului R LDL - LDL. 2. Clasa B (SR - B) si receptorul CD36 cap-
Dupa internalizarea receptorului cu ligandul teazd LDLox; au dow4 domenti trans-membranare
sau, acestia se cupleaza cu lizozomii intracelulari, gi capatul carboxil extern begat in cisteind gi inalt
in care receptorul este eliberat rapid $1 se reintoar- glicozilat; se cxprima in caveole membranare —
ce pe suprafata membranei (cichil se poate relua aglomerari in ciorchine a mai multor receptori.
de zeci de ori), iar LDL este descompus: Aa si h- Exist4 o subclasa SR-B1 (82 kD) —exprimata mai
pidele rezultate intra in fondul metabolic al celu- ales pe hepatocite, care poate interactiona $i cu LP
lei, find utilizate pentru sinteze, clberare de ener- native: interactiunea cu HDL (in care un rol ex-
gie, iar excesul poate fi depozitat, dar exercit& $i trem de important i] are Apo Al) joacd un rol pri-
functii replatoare importante (vezi 8.3.3.2). mordial in metabolismul HDL gi transportul in-
Timpul de injumatatirc al receptorilor de LDL vers al colesterolului; expresia acestui receptor
este de aproximativ 1,5 zile (prin comparatie, la este stimulata de Receptorul Hepatic X (LXR),
soarece este de 1,5 ore). Datorita unei afmitati dar si de PPARy (peroxisome proliferator —activa-
mai mici a LDL decét a IDL pentru receptorii Apo ted receptor} 51 NK4« (factorul nuclear 4 alfa he-
BE (ApoE are o afinitate mai bund decat Apo- patic). Receptorul CD36 este implicat in adeziu-
B100), LDL sunt recirculate 48-72 ore inainte de nea ¢clulara, in fagocitoza celulelor apoptice $i in
a patrunde in celule, ceea ce le creste aterogenici- metabolismul acizilor grast cu lant lung.
tatea datorita modificarilor survenite in circulatie. 3. Clasa C de receptori scavenger sunt protei-
ne transmembranare cu regiunea N-terminala locali-
$.3.2.2 Receptorii scavenger (,,gunoier”) zalé extracelular, continand structuri de tip mucinic.
Receptorii scavenger participi Ja indepdrtarea 4. Alti receptori scavenger: LOX-1 (Lectin-
unor resturi moleculare/ celulare, polianionice, endo- like oxidized LDL receptor-1) a fost izolat din
sau exogene, de cAtre celulele cu capacitate fagocita- celule endoteliale aortice (SR-EC), macrofage si
celule musculare nctede vasculare; este mdus de
we Le

1. Unii dintre acestia sunt implicati in captarea agre-


stimuli inflamatori si se considera c4 are impli-
mw

siva in placa de aterom a LP modificate prin oxidare


sau acetilare si in transformarea fagocitelor in celule catii in dezvoltarea leziunilar aterosclerotice.
spumoase. in fimctie de caracteristicile structurale, re- 8.3.3 Metabolismul si circuitul
ceptorii scavenger se clasificd in trei clase:
NM

plasmatic al lipoproteinelor
1, Clasa A (SR - A) sunt glicoproteine tri-
Caile metabolice ale diferitelor tipuri de lipo-
TO.

merice {3 x 80 kD) cu fragmenteie C terminale in


exteriorul celulei, exprimate mai ales pe suprafata proteine au in comun urmatoarele etape:
macrofagelor, fiind implicate in internalizarea © Sinteza: in urma autoasamblarti spontane a li- a
LDL acetilate sau LDLox. Acesti receptori au si- pidelor cu apoproteine in celulele mucoasei intest- rl
militudini dar si diferente semnificative fata de re- nale sau in hepatocite se formeaz4 lipeproteine m
ceptorul LDL specific: monomerul este mai scurt "nascente” (primare): Ch, VLDL, HDL - deversate la
(~ 450 Aa), domeniul C terminal este acela la care apoi in circulatie.
Capitolul 6. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 129

¢ Transportul plasmatic | Catabalismut: 8.3.3.2 Calea endogend (metabolismul lipide-


o schimoul neenzimatic de proteine si lipide lor endogene}
intre lipoproteinele plasmatice - se forme- Calea endogena incepe in ficat, care produce
az& lipoproteine “mature” (secundare). si elibereaza in torentul sanguin VLDL. Acestca
© hidroliza irigliceridclor din Ch si VLDL contin in miezul hidrofob mai ales TG endogene
duce la aparitia resturilor de Ch gi (sintetizate in ficat}), o cantitate micé de CE si
VLDL, respectiv a formelor IDL $i LDL. FL, iar la suprafaté - Apo B100 si Apo E. Sub
* Captarea: chilomicronii secundari, VLDL actiunea LPL scade continutul in TG al VLDL -
secundari si IDL sunt captate de cdtre receptorii “a Il-a cascada lipolitica” -, resturile VLDI. (mai
celulari hepatict (LRP), iar LDL de catre recep- bogate in CE} fiind transformate in IDL. Cel
torii specifici periferici (LDL R). putin jumatate din IDL formate in aceasta “cas-
® HDL transport in sens invers colesterolul, cada lipolitica” sunt rapid preluate in ficat (prin
de la periferie la ficat (hepatocitele au HDL re- receptori specifici pentru Apo E - LRP); lipidele
ceptori: receptori scavenger SR B1). sunt convertite din nou in VLDL, iar CE in acizi
Metabelismul lipoproteinelor poate fi evaluat biliari. Restul IDL circulante pierd in continuare
cel mai bine urmarind diferitele clase de lipopro- TG (sub acttunea LPL), apoi transfera Apo E pe
teine de la locul sintezei la locul de catabolizare: HDL si sunt transformate in LDL.
in metabolismul lipoproteinelor cu Apo B
8.3.3.1 Calea exogena (metabolismul lipidelor s-au descris 11 etape (Figura 8.3):
exogene) 1. Lipidele alimentare (TG, colesterol, fos-
Chilomicronii (Ch) sunt transportorii lipidelor folipide) sunt emulsionate in duoden in prezenta
exogene (alimentare}, absorbite sub forma de mo- sarurilor biliare formand micelii mixte; AGL si
nogliceride, acizi grasi liberi si colesteral. In reti- Aa stimuleaza eliberarea pancreozimin-colecis-
culul endoplasmatic neted al cclulclor intestinale tochininei gi a scerctinei, care sttmuleaza secretia
acizii grasi liberi sunt reestcrificati in trigliceride, si eliberarea lipazei pancreatice 31 a bilei hepati-
sunt inzestrafi cu apoproteinele ApoB48 respectiv ce si veziculare. In prezenta unei co-lipaze gi a
ApoA | (sintetizate de catre reticulul endoplasma- ionilor Ca**, lipaza pancreatica hidrolizcaza TG
ic rugos) si trec initial in limfa si ulterior ajung in la 2-monogliceride (2-MG) si AGL, acestea pu-
circulatia sanguina. in circulatie au loc niste tand fi transportate in epiteliul intestinal.
schimburi neenzimatice de lipide si Apo P intre 2. in citosohuil enterocitelor cea mai mare par-
diferitele tipurt de lipoproteine: CETP transfera te a MG sunt reacilate in DG si TG gi o parte din
CE de pe HDL2 pe VLDL si IDL, iar TG invers; colesterol este esterificat. in reticulul endoplasmic
Apo CII si Apo E trec de pe HDL pe chilomi- sunt sintetizate Apo P (Apo B48, AT, AIV gi la une-
croni, iar ApoAI invers. Chilomicronii sunt meta- le specii Apo B100) si anexate grupari hidrocarbo-
bolizati in principal in tesutul adipos $1 muscular, nate. In aparatul Golgi lipidele se autoasambleazA
dar si in miocard si glanda mamara lactigend. Apo cu glicoprotemele, formandu-se Ch nascenti (pri-
CII activeaza lipoproteinlipaza (LPL) endoteliala mari), care se eltbereaz4 prin membrana enterocita-
prin actiunea careia chilomicronii secundari picrd r4 latero-bazala in vasele limfatice si ulterior, prin
trigliceride, acestea fiind transformate in acizi ductul toracic, in circulatia sanguina.
grag! liberi si glicerol ~ “prima cascada lipolitica”. 3. fn circulatia sanguina Ch sunt supusi unei
Acizii grasi liberi pot fi utilizati in scop energetic succesiuni de evenimente cunoscute sub denumi-
de catre musclu, sau pot fi folositi pentru resinte- rea de “cascada lipolitica’””. Initial au loc o serie de
za trigliceridelor in tesutul adipos. Glicerolul modificari fizice ale Ch primari: adsorbtia Ape CII
ajunge la ficat si participa la gluconeogeneza. $1 E pe suprafata, cu transferul la schimb a Apo AT
Resturile chilomicronilor {continand CE) sunt eli- pe HDL. Concentratia CL este foarte scazuta in Ch
minate din circulatie de catre receptori specifici primarl, comparativ cu endoteliul vascular, ele-
(LRP) prezenti in ficat (ApoE este ligandul restu- mentele figurate sanguine si alte LP, ceea ce stimu-
tilor de chilomicroni}. La trei ore postprandial in leazi transferul acestuia de pe HDL pe Ch (la
mod normal nu mai exista chilomicroni in circu- schimb cu TG). Unele FL tree de pe Ch pe HDL.
latie (ti2 este de aproximativ 1-2 ore). Colestero- 4. Prin legarea in situsurile “heparin-like*
jul ramane in resturile chilomicronilor. chilomicronii ajung in vecinatatea LPL ancorate
130 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor gi ateroscleroza

in endoteliul capilar; Apo CII prezente pe supra- matea receptorilor, depozitarea intra-celulara a CE,
fata Ch, activeaza specific LPL, care hidrolizeaza sinteza acizilor biliari. Indepartarea colesterolului
TG accesibile, ceea ce conduce Ja scdderea volu- din ficat se realizeaza prin incorporarea hui in VLDL
mului si la cresterca densitatii Ch, care vor deveni (gi secretia in sangele circulant), fie prin transforma-
Ch secundani; AGL se leaga de albumina plasma- rea lui in acizi (saruri) bilian $i excretia prin bila.
tick transportoare gi sunt distribuite tesuturilor 7. in hepatocit VLDL sunt asamblate in reticu-
consumatoare; FL ram4n in exces la suprafata Ch lul endoplasmic gi cisternele aparatului Golgi, intr-o
$i 0 parte vor fi transferate pe HDL astfel incat ra- maniera simiJara sintezei intestinale a Ch. Intre Apo
portul FL / CL devine aproximativ 2/1. Aceasta P din structura VLDL se gasesc in mod obligatoriu
situatie si prezenta Apo AI in Ch secundari este Apo B100, E, Al si probabil unele Apo C.
favorabila actiunii LCAT: tranforma CL de la su- 8. VLDL nascente (primare) sunt eliminate
prafata Ch in CE, care alunecd in miezul LP, im- prin exocitoza in spatiul Disse (deci direct in
pingind TG spre suprafata particulei unde sunt compartimentul plasmatic); VLDL au un raport
accesibile din nou LPL. Astfel continutul in TG al al lipidelor de suprafata foarte asemanator Ch,
Ch scade dramatic, in urma actiunii corelate a ce- cu o cantitate foarte mica de CL; Apo Al este ra-
lor doua enzime formandu-se resturile Ch. pid transferaté pe HDL in schimbul alter Apo P
5. Resturile Ch contin Apo E, astfel incdt la {mai ales Apo CID), iar CE este adsorbit din di-
intoarcerea sAngctui in patul capilar hepatic aceste verse surse, ca si in cazul Ch.
particule sunt recunoscute de receptor resturilor 9, fn capilarele tesuturilor periferice TG din
Ch (LRP) gi rapid indepartate din circulatie. in ci- VLDL sunt hidrolizate de LPL intr-o maniera simi-
toplasma hepatocitului particulele sunt descompu- lara Ch, transformandu-se in restun VLDL (VLDL
se in AG, CL, Aa ete, care intra in fondul metabolic secundare}. Resturile VLDL mari sunt preluate de
celular; AG sunt utilizati ca substrat energetic sau ficat, iar cele mici se transforma in IDL si ulterior in
pentru sinteza “de novo” a FL, TG, CL, iar Aa - in LDL.
sinteze proteice. Substanjele sintetizate sunt rese- 10. IDL pot fi si elc preluate de ficat, prin ace-
cretate sub forma’ de VLDL, sau depozitate (TG). easi receptori ca si resturile Ch sau VLDL (LRP):
6. Colesterolu! intrat in hepatocit controleaza TG si FL in exces sunt hidrolizate sub actiunca
sinteza endogena a colesterolului, sinteza $i expri- TGLH, LP devenind mai mici, iar prin cedarea

oO
a ae
a .
~Sintezé
Sea Acizi biliari
"da oe i , Lipide
Neb Bila alimentare

\ TG, FL, A
restr Ch

/eos/
/ cas

ISS)
i St |
chy primari
3

es |
_ Intestin
ca

ee,

a Eliminari fipide
periferise
~
Figura 8.3, Reprezentare schematica a metabolisroulus lipoproteinelor
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 131

Apo E si C se transforma in LDL. In conditii fizi- echilibru dinamic, cu schimb permanent de lipide si
ologice, transformarea resturlor VLDL in LDL Apo P intre LP (mai putin de Apo B100, care pare cel
are loc rapid $i se pare ca preluarea hepatica a mai stabil marker al LP din cascada lipoliticd).
IDL nu este obligatorie pentru trecerca in LDL,
procesul avand loc gi in torentul circulator ca re- 8.3.3.3 Transportul invers al colesteralului.
zultat al “cascadei lipolitice”. Rolul TGLH in ace- Sistemul - HDL
asta remodclare este insa dovedit. Organismul uman nu poate descompune nu-
11. LDL circulante sunt preluate de celulele cleul steranic; pentru eliminarea colesterolului din
periferice prin receptori, de cdtre macrofage (ce- organism, accsta va fi initial transportat la ficat si
lulele “‘gunoier’), daca LDL au fost medificate si apoi eliminat prin bila. Metabolismul HDL a fost
de catre hepatocite daca LP sunt in exces (mai initial mai putin cunoscut si plasat undeva la co-
mult de % din LDL sunt metabolizate hepatic); nexiunea celor doud cdi mai sus expuse (exo- gi
aproximativ 40% din LDL existente normal in endogena). Unele surse considera metabolismul
plasma se catabolizeaza in 24 ore, timpul mediu HDL “a IT]-a cascada lipolitica”. Lecitina Coleste-
de recirculare a LDL fiind de trei zile. Receptorii rol Acil Transferaza (LCAT), in colaborare cu
specifici pentru LDL functioneaza la capacitatea
proteinele de transfer plasmatic al lipidelor
maxima la concentratia LDL de 20 mg/dL; deoa-
(CETP) si HDL, alcatuiesc sistemul de transport
rece concentratia fiziologica a LDL este de 5-6
invers al colesterolului de la tesuturile periferice
ort mai mare, fn mod natural tabloul plasmatic al
LP este favorabil procesului aterogen. la ficat. Clasa de LP cu densitate mare este poate
in timpul proceselor cronologic relatate mai sus, cea mai heterogen4 dintre clascle de LP, atat ca
au loc schimburi de colesterol si fosfoliprtde intre LP: forma cat si ca structura. Lipoprotcinele cu densi-
CL tinde sa circule in sensul realizarit unui echilibru tate mare provin din cel putin trei surse: ficat, in-
(particulele ndscande - sfrace in CL - capteaza CL testinul subtire $i probabil ca rezultat al cascadei
din membranele celulare si LP in transformare); CL lipolitice, prin dezintegrarea resturilor Ch si
este esterificat de LCAT in structura HDL;; CE trece VLDL. Lipoproteinele cu densitate mare produse
de la LP in care este abundent reprezentat la LP sara- de intestin sunt bogate in Apo ATV, dar nu contin
ce In CE (de exemptu de la LDL la HDLs, sau de la Apo E. Lipoproteinele cu densitate mare hepaticc
HDL, la resturile VLDL gsi Ch) prin intermediul contin Apo Al si/sau E gi sunt substratul preferen-
CETP (vezi Figura &4); sistemul este astfel int-un tial pentru LCAT, fiind elementc de bazi in siste-

SIG RES
Coe
EL Y
* =

Apo&
ae:
oN

Fufci-—

HDE disceidal

—,
——E0. (cMe :

COLESTERGL

Figura 8.4, Sistemul HDL - Transportul invers al colesterolului


132 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor 31 ateroscleroza

mul de transport invers al excesului de colesterol §.3.4 Metabolismul lipidelor


dinspre periferie spre ficat (Figura 8.4).
8.3.4.1 Metabolismul intracelular al colesterolului
Colesterolul liber poate proveni de la alte lipo-
proteine plasmatice (prin transfer de lipide intre di- Numeroase tesuturi pot sintetiza colesterol "de
feritele clase de lipoproteine), dar si din membrana nove" (din acetil-coenzima A) cu un mare efort
celulelor periferice (colesterol "imbatranit"). energetic, dar preferd sA if primeasca din extcrior
HDL primare (pref HDL) provenind din ficat captind LDL prin intermediul receptorilor LDL.
au forma discoidala si sunt bogate in fosfolipide LDL este principalul transportor al esterilor de co-
gi Apo AI. Acestea sunt principalti acceptori de lesterol in plasma, avand ApoB100 ca apoproteinad
CL din membranele celulare la care se ataseaza unica. LDL este captat de celule (80% de hepato-
(prin Apo Al} de receptor specifici ABC Al cite, iar restul de fibroblasti, celule musculare ne-
{ATP-binding cassette transporter Al) sau CERP tedce, adipocite si mai ales de celulele glandulare
(Cholesterol Efflux Regulatory Protein). Sub producateare de hormoni steroizi: gonade, corti-
actiunea LCAT, CL este apoi esterificat si parti- cosuprarenale) prin intermediul receptonlor LDL
cula discoidala se transforma intr-o particula sfe- (Figura 8.5), conform teoriei lui Goldstein si
rica (HDL;), cu un continut sporit in CE gi impli- Brown (premiul Nobel in 1985). Complexut for-
cit, cu o densitate mai mica. Aceasta LP participa mat intre LDL si LDL R este internalizat sub for-
la schimbul de lipide mediat de CETP, cedand ma unei vezicule, care fuzioneazé cu endozomii
CE in schimbul TG, la VLDL secundare si IDL. intracelulari; pH-ul acid intravezicular favorizea-
Astfel HDL; se transforma in HDL,: colesterolul zA disocierea LDL de receptorul sau; receptorul se
din acestea este captat in ficat prin intermediul reintoarce pe suprafata celulei, iar LDL este des-
receptorilor scavenger SR B1 (fara s4 internali- compus in componentele sale, care mtra in fondul
zeze insti HDL) sau a receptorilor HDL, iar prin metabolic comun al celulei.
actiunea HTGL este refacut HDL nascent. Fica- in celule colesterolul participa la rigidizarea
tul elimina excesul de colesterol prin bild, in for- structurilor membranare, este materia prima pen-
ma libera sau transformandu-l in acizi si sdruri tru sinteza hormonilor steroizi, acizilor biliari,
biliare. In transportul colesterolului din hepatocit vitaminei D, Colesterolul in exces este esterificat
spre canaliculele biliare au un rol important doi sub actiunea ACAT (AcilCoA: Acil Colesterol
transportori hepatici: ABC G5 si ABC G8 (ATP- Transferaza}, Prin blocarea de cétre oxisterol a
binding cassctte transporter G5 $i G8). hetcrodimerulut Receptor Hepatic X — Receptor
Rolul CERP in efluxul colesterolului din celu- Retinoid X (LXR-RXR), complexul Sterol Regu-
le a fost clarificat ca urmare a studierii unei forme latory Element - Binding Protein (SREBP) —
rare de dislipidemie (boala Tangier) cauzaté de o SREBP Cleavage — Activating Protein (SCAP)
mutatic la nivelul genei ABC AJ; in acest tip de nu se mai activeaza, iar factorul de transcriere al
dislipidemie HDL este foarte scdzut sau absent genei Receptorului LDL (de pe cromozomul 19)
datoritaé unui catabolism foarte imtens al Apo Al, gi a altor enzime (BHMG CoA sintaza si BHMG
La acesti pacienti s-a dovedit acumularea masiva CoA reductaza, AG sintetaza) ramane inactiv.
de esteri de colesterol Ja nivelul splinei, mucoasci
intestinale, tonsilelor (care prtmesc o culoare por- 8.3.4.2 Metabolismul acizilor grasi
tocalie intensd)} si comeci; acegti pacienti prezinta Acizii grasi incorporeaza o mare cantitate de
prematur boli cardiovasculare. energie in legaturile covalente ale catenci liniare
in situatie complet diferita se aflé persoanele de atomi de carbon din structura lor. Degi se fo-
avand varianta Apo Al Adi/ane (denumire primita loseste denumirea de “acizi grasi liberi’, in reali-
dupa gropul descris in satul Limone sul Garda, tate acegtia circula in plasma legati pe albumine
din nordul oraguiui italian), in care o mutatie si sunt cedati in lichidul interstitial sub forma de
punctiforma in structura Apo Al (Arg din pozitia sdmiri/ sipunuri care se dizolva usor in membra-
173 este inlocuita cu Cisteind} a condus la apa- nele celulare si subcelulare. Acizii grasi cu lant
ritia unei forme dimere a Apo AI cu randament scurt si mediu traverscazi prin difuziune pasiva
sporit in extragerea colesterolului din celulele membranele mitocondriéi $i sé activeazd in inte-
periferice. Persoanele din grupul Milano nu au riorul acesteia. Acizii grasi cu lant lung (16 + 4
prezentat patologie aterosclerotic4, chiar la nive- C) - componentit majori din trigliceridele ali-
Ie scézute ale HDL-colesterolului. mentare si de depozit — necesita activare in cito-
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si aterascleroza 133

plasma (sunt transferati pe CoA de acid gras tio- citoplasma, in cadral unui complex multienzi-
kinaz4) $i apoi transportati in spatiul intermem- matic reductiv comun (alcdtuit din gapte
branar mitocondrial unde sunt preluati de naveta enzime), in care predominad NADPH si in cadrul
carnitind (molecula de carnitinad este mai mica céruia AG formati sunt fixati de o proteina vehi-
decit cea de CoA, pentru carc membrana interna culanta (Acyl Carrier Protein, ACP). Secventa
mitocondrialé este impermeabila). reactiilor de biosintezad pomeste de la acetil-co-
Descompunerca oxidativa a acizilor gragi prin enzima-A, care fixeazi o molecula de bioxid de
f-oxidare (Figura &.6a) este de fapt o succesiune carbon (C1) g5i se transforma in malonil-CoA.
de reactii de dehidrogenare prin intermediul Aceasta din urma se condenseaz4 cu o nowd mo-
FAD si NAD") in 4 etape (similare cu secventele leculd de acetil-CoA si prin eliminarea bioxidu-
de reactii de Ja succinat la oxalacetat in ciclul lui de carbon fixat anterior, sc transforma in acc-
Krebs}, in urma carora catencle acizilor grasi se toacetil-CoA (C4). Prin fixari succesive de malo-
fragmenteaza in compusi C2 (acetil-CoA), AG nil-CoA si elimindri concomitente de CO:, cate-
nesaturaii sunt partial oxidati (pentru descompu- na de acid gras se alungeste cu fragmente C2. in
nerea lor sc foloseste mai putin FAD si rezulta cursul formarii acidului palmitic (C16), se repeta
mai putin ATP); descompunerea lor are loc prin 7 cicluri reductive de condensare $i sc consuma
succesiunea celor 4 faze ale B-oxidarii pana la 14 mol NADPH, proveniti din transformarea aci-
atomul de carbon cu legatur4 dubla la care prima dului malic in acid fosfo-enol-piruvic (by pass-ul
etapa de dehidrogenare (cu FAD) nu mai este ne- gluconeogenezei) $1 din ciclul pentozo-fosfatilor.
cesaré, iar celelalte trei reactii decurg similar. Schema biosintezei citoplasmatice a acizilor
AG avand un numar impar de atomi de carbon, gragi este reprezentata in Figura 8.6 b.
sc descompun pana la compusul C3 (propionil-
CoA), care prin fixare de bioxid de carbon (C?), 8.3.4.3 Cetogeneza
se transforma in succinat (C4), care se oxideaza in cazul cresterii cantitatii compusilor C2
sau se transforma in ciclul acizilor tricarboxtlici. (acetil-CoA) in fondul metabolic comun, atat din
Biosinicza AG nu se desfAsoara prin simpla in- cauza productici lor excesive, cat si a scdderii in-
versare a B-oxidarii din mitocondrii, ci are loc in semnate a consumului lor (pentru biosinteze $i

oo
Reticul endoplasmic
S
2)
“Ome
—w

alt
Complex Goig
att
Vezicwe 1
captugite

oo sere: LDL
Receptor LOL (>) a @ CE
functionat @) 2)
Proteine

Endezom | :

Vezicule ,
recirculate —ul
Proteine

Q
Aminoagizi

Figura 8.5. Etapele preluarii si metabolizirii celulare a LDL


134 Capitolul 8. Metabclismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza

R- GH, - CH, - CH, - CO~ § CoA


won — FAD

R-CH,-CO~S5
CoA FADH,
R-CH,~ CH = CH-CO~S CoA
CH,-CO~S CoA an SH >

R-CH,-CO-CH,-CO~S
CoA
fps
— R-CH,-CH-CH,-GO~S
CoA
NADH +H" I
a. NAD* OH

Beta-Cetaaell-ACP-reductaza

; Enoit-ACP hidrataza

ee OY
$07
° prima raducere eee
gS

go. Fay
ca
co; i
a ra \ a

a
dezhidratare

HoOoc
ACP-Malonit SN A™ CH CH, Enoil-ACP
transferaza CH > \ c IL \ CH AS R
reductezt
conde sare

a dous teducere

Beta-Cetoaci-ACP ~ On i
sintefaza transferut Acil
b. {a sintetazd p
ACP-Acil transferaza

Figura 8.6. a). fh oxidarea acizilor grasi; b). biosinteza acizilor grasi (4CP = Acyl carrier protein)

descompunere), in ficat acestia se transforma in 8.4 Tulburari ale metabolismului


corpi cetonici (C4): acidul acetil-acetic si acidul lipidic - Dislipidemiile
8-hidroxi-butiric. In prima faz a cctogenezei, o
moleculd de acetoacetil-CoA se condenseaza cu Dislipidemiile sunt stari insotite de modificari
calitative si / sau cantitative ale lipoproteinelor. Hi-
o moleculé de aceti]-CoA, formand acidul 8-hi-
perlipidemiile sunt stiri patologice caracterizate
droxi-B-metil-glutaril-CoA, prin eliberarea unci
prin cresterca concentratiei tigliceridelor 1 / sau a
CoA libere. Produsul format pe de o parte repre-
colesterolului peste limitele acceptate ca normale
zinta substratul primar al formarii scheletului
pentru varsta, sexul gi starea de sdndtate a persoa-
sterolic (colesterolului), iar pe de alta parte gi cel nei. Hipercolestcrolermia izolat se caracterizeaza
de-al cetogenezei. Printr-o scindare enzimaticd, prin cresterea concentratici LDL, hipertrigliceride-
molecula acidului 6-hidroxi-B-metil-glutaril- mia este rezultatul cresterii concentratici VLDL 31
CoA se mipe intr-o molecula de acid acetil-acetic mai rar a chilomicronilor, iar in hiperlipidemia
(corp cetonic) $i intr-una de acetil-CoA, care in- combinata sunt crescute concentratiile LDL si
tra din nou in ciclul cetogenezei. Acidul acctil- VLDL, mult mai rar a IDL (Yabehed 8.12).
acetic liber se transforma ulterior prin reducere Clasificarea patogenetica a dislipidemiilor
(NADH) in acid 8-hidroxi-butiric sau prin decar- cuprinde doua clase principale:
boxilare in acetond, dar aceste transformari nu 1. Dislipidemii primare in care defectul inte-
influenteazé cu nimic toxicitatea substantet, reseaza exclusiv sinteza si / sau descompunerea
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 135

Tabelul 8.111 Grupele de hiperlipidemii in functie de concentratiile colesterolului si trigliceridelor


Grupuil de hiperlipidemie Lipidele serice (mg/dL)
Calesteral Trigliceride
Hipercolesterolemil:
® de sranita 200-239 mg/dL < 160 mg/dL
* moderate 240-300 mg/dL < 160 mg/dL
* severe > 300 mg/dL < 160 mg/dL.
Hipertrigliceridemii:
* de granita < 200 mg/dL 160-200 mg/dL
* moderate < 200 mgidL 200-400 mg/dl.
* severe < 200 mg/dL > 400 mg/dL
Hiperlipidemii mixte/ combinate:
* moderate 200-300 mg/dL 200-400 mg/dL
* severe > 300 mg/dL > 400 mg/dL

lipoproteinclor. Acestea pot fi cu fransmitere Difercntierea simpla si rapida a dislipidcemiilor


monogenicaé (dominanté sau recesiva) sau cu Tipul dislipidemitlor poate fi estimat cu o
transmitere poligenicd, tn care se intrepatrunde aproximatie destul de buna cu ajutorul testului
rolul factorilor metabolic: endogeni si de mediu. serului depozitat la rece. Pentru acest scop se re-
2. Dislipidemii sccundare, in care tulburarea colteazi 5 - 10 ml sange pe nemancate. Serul
echilibrului LP este o componenta a dezechili- format se pune la frigider (4°C) 18 ore, intr-o
brului metabolic care insoteste alte boli. eprubeta asezata vertical. Se apreciaza transpare-
Fiecare entitate patogenetica se incadreaza intr-un ta serului, agezind un fond intunecat in spatele
anumit tip biechumiec de dislipidemie. Datorita diag- eprubctet. Pe baza absentei transparentei, preze-
nosticului dificil al entitétii patogenetice, din punct ntei si aspectului opalescentei, se pot deosebi ur-
de vedere practic se prefera clasificarea biochimica, matoarele forme:
bazata pe rezultatele analizelor de laborator. 1. Ser clar, transparent: lipidemie normala sau
prezenta unei dislipidemii, care nu duce la aparitia
8.4.1 Dislipidemiile primare
opalescentei, deci posibilitatea existentei tipurilor
Dislipidemile primare sunt determinate de Ila, IIb si IV, cu cresterea cantitatii colesterolului
obicci genetic sau in asociere de cétre factorii {LDL} si/san usoara a trigliceridelor serice (VLDL).
genetici $i cfecte de mediu. 2. Strat Ginel) lactescent la suprafata, cu serul
inferior transparent: chilomicromi exogeni (tip I).
8.4.1.1 Clasificarea fenotipica 3. Opalescenté difuzd: crestcrea trigliceri-
Dupa Fredrickson se diferentiaza 6 tipuri de delor endogene (VLDL) sau a ramagitclor degra-
dislipidemii (tipul II are douad subclase: a gsi b, darii lipidelor (tipurile IIT, TV sau ITb).
prezentate in Tabelul 8. V. 4, Strat (inel) lactescent la suprafat4, cu serul
Aceasta clasificare se bazeaza pe traseul elec- inferior opalescent: cresterea simultand a chilo-
troforetic obtinut la migrarea in camp clectric si micronilor 1 VLDL (tipurile II] sau V}.
aspectul serulu dupa ce a fost pastrat la 4°C timp Dislipidemia de tip I - Hipertrigliceridemie exo-
de 18-24 ore. gend (hiperchilomicronemie}
Tabeiul 8.TV. Valorile maxime admise ale concen- Este o forma rara, caracterizatd prin hipertrigli-
tratiei colesterolului total in functie de varsté (Nati- ceridemie masivi cu prezenta preprandiala a chilo-
onal Health and Nutrition Examination Survey — micronilor in plasma. Forma primara este transmis’
NHANES si Adult Treatment Panel ATP 11) autozomal recesiv, defectul constA in incapacitatea
de a metaboliza chilomucronii, data de deficienta
Warsta Risc moderat Rise crescut
LPL extrahepatice, sau a cofactorului séu, ApoC-IL
{mg /dL) {mg dL}
Poate apare si secundar, in diabet zaharat si dispro-
2-£9 ani > 170 > 185
teinemii. Se manifesté din copilarie prin hepato-
20-29 ani > 200 > 220
splenomegalie, xantomatozi eruptiva, lipaemia reti-
30-39 ani > 220 > 240
>40 ani > 240 > 260 nalis gi pancreatite recurente. In ciuda nivelurilor
mari de TG, afectarea vascular’ prematurA este rara.
136 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor gi ateroscleroza

Tabelul 8.V. Clasificarea fenotipica a dislipidemitlor primare (Frederickson, 1967)


Tip Denumirea Ser Lp TG Col Simptomatologie
a . steatoza, fi i
! Hiperchilomicronemie +++ Ch +++ (4)/N SeANOZA, UPGCMG
rednalis, pancreatita
Ia Hipercolesterolemie izolata clar LDL N +++ xantelasme, gerontoxon
Hipercolesterciemie cu . LDL, xantelasme, inflamatie
7 wage +) / ch ++ ++ . _
Hb hipertrigliceridemie ()/clar VLDL microvasculara
Il Boala “benzit beta largi” Clar(++) IDL +H ett Xatitomatoza cruptiva
IV Hiper-pref-lipoproteinemie ++ VLDL att + hepatomegalie, xantoame
Vv Forma mixta ereditara +++ Cow ?L, ft th adipozitate, xantoame

Dislipidemia de tip Ha - Hipercolesterolemie Dislipidemia tip LH - Disbetalipoproteinemtie -


izolatd (cresterea fractiunii LDL) Hiperlipemie mixtd (cu cresterea IDL)
Este caracterizata prin hipercolesterolemie cu Este o forma rara, caracterizati prin cresterea
nivel normal de TG. Nivelul LDL este crescut, atat a colesterolulu, cat $i a TG, dati de o particula
iar cel al VLDL normal. Cea mai cunoscuta for- cu densitate intermediara inte VLDL si LDL cu-
ma patogenica este Aipercolesterolemia familia- noscuta sub numele de IDL (intermediar density 1i-
id (HF), cu transmitere autozomal dominant poprotein). Prmar, poate fi datoraté existentei pe su-
(defectul este localizat pe cromozomul 19: prafata VLDL a unei apoproteine E (Apo E-2/E-2),
19p13.1-13.3). S-au descris cel putin cinci clase care face imposibila recunoasterea si metabolizarea
de mutatii care conduc la anomalii structurale acestei particule de catre receptorii tesuturilor peri-
sau functionale ale receptoruln de LDL (afec- fertce. Secundar, este asociaté cu cbezitate, hiperu-
tand sinteza in RER, transportul proteinei in apa- ricemie, hipotiroidism. Pacientii prezintA xantoma-
ratul Golgi si glicozilarea acesteia, defecte la ni- toza palmara, tendinoasa gi rise crescut de boli vas-
velul regiunii aminoterminale de legare a Apo P, culare coronariene sau periferice.
mutatie punctiforma Y-807-C la capatul carboxil Dislipidemia tip IV - Hipertrigliceridemie izola-
care inhiba internalizarea cuplului receptor-LP gi ta endogend (cresterea VLDL)
mutatii care impiedica recircularea receptorului) Este rclativ frecventé, putand apare pe fondul
consecinta fiind incapacitatea indcpartarii cores- unei Hiperlipidemii familiale combinate. O alta
punzidtoare a LDL din circulatie. cauzA primara o constituie hipertrigliceridentia fa-
Acest tip de dislipidemie (IIa) poate apare st mifiald, cu transmitere autozomal dominanta gi ca-
secundar, la persoane cu dieté bogata in coleste- ractcrizata prin cresterea VLDL, niveluri normale
rol, boli hepatice obstructive, sindrom nefrotic, sau scazute de LDL si scaderea HDL. Atat creste-
hipotiroidism. Se manifesta prin xantelasme, rea productiel, cat si sciderca degradarii contribuic
xantomatozi tcndinoasa, gerontoxon 31 ateros- la nivelurile mari de VLDL. Secundar, este asocia-
clerozé acceleratéi. Afectarea coronariand apare t& cu diabetul zaharat, hipotiroidie, imsuficienta re-
precoce, in decadele 3-4 de viata. nala, putand fi exacerbata de numerosi factori de
Dislipidemia tip Ifb - Hipertipemie mixta mediu, cum ar fi: dieté inadecvata, consum de al-
(cresterea LDE si VEDL) cool $i unele medicamente (beta blocante nesclecti-
Este caracterizaté prin cresterea atét a LDL ve, diuretice tiazidice, contraceptive orale).
cat sia VLDL. Patogenctic, numerosi pacicnfi cu Dislipidentia tip V - Hipertrigliceridemie endo-
acest fenotip de dislipidemie, au Aiperlipidemie si exogend (cresterea Ch sia VLDL)
familiala combinatd, (HFC) cu transmitere auto- Este caracterizata prin niveluri mari de TG,
zomal dominanté; HFC este caracterizaté prin date de cresterca atét a chilomicronilor cat si a
prezenta in antecedentele famuliale atat a formei VLDL, care dau plasmei un aspect lactescent.
IIb, cat si a formeler Ta (cu LDL crescut) si IV Secundar, apare la pacienti cbezi, cu diabet zaha-
(cu VLDL crescut) de dislipidemie. Secundar, rat sau cu hiperuricemie. Se manifesta numai la
apare in aceleagi situatii ca gi forma Ila. De obi- adult prin xantomatoza eruptiva, hepato-spleno-
cei nu prezinté semne fizice. Predispune la ate- mepalic, Npemia retinalis, pancreatita, fara sa
rosclerozi accelerata cu afectare coronariana. conduca prioritar la afectare vasculara.
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ ltpoproteinelor si atcroscleroza 137

Tabelul 8,V1, Cauze de crestere secundaria a 7. MHipealfalipoproteinemia familiala - boa-


lipidelor la Tangier, cu deficit al transportului invers al co-
Colesterol crescut Trigliceride crescute lesterolului de la periferie la ficat, ca urmare a
Dict Obezitate une mutatil la nivelul genei ABC Al.
Hipotiroidism Diabet zaharat
Boli hepatice Consum abuziv de alcaal
§.4.2 Dislipidemii secundare
Sindrom nefrotic, Dieta bogata in hidrati de Un mare numar de afectiuni si situatti patolo-
transplant renal carbon, bulimie gice (fabeluf 8. Vf), conduc la hiperlipidemii, in
Sindrom nefratic, aceste cazuri tulburarea echilibrului LP find o
Porfiric
insuficienta renalé cronica component a dezechilibrului metabolic care tn-
Tratament estrogenic $1
Sarcina soteste afectiunea. In unele cazuri (de exemplu
sarcina
in sindromul nefrotie si hipotiroidism), hiperlipi-
demia este o regula si nu o exceptic.
Fenotipul se poale modifica la acelagi pacient Afectiunile hepatice sunt insotite, in 90%
dupa un anumit tratament. din cazuri, de dislipidemii:
$.4.1.2. Clasifiearea penetica si metabolica a * dolile calestatice (intra- sau cxtrahepatice) se
dislipidemiilor primare: asociazd cu hipercolesterolemie, datoraté apa-
ritiel une LP patologice - LP X ;
in dislipidemiile primate, defectul intereseazA
e hepatitele acute severe determina hipertri-
exclusiv sinteza si/sau descompunerea lipopro-
gliceridemie, probabil prin sciderea activitatii
teinelor (LP). Acestea pot fi cu transmitere mo-
nogenicad (domimanté sau recesiva) sau cu fran-
lipazei hepatice;
smitere poligenicd, tn care se intrepatrunde $1 ro- ® afectiunile parenchimale avansate (ciroze)
lul factorilor metabolici endogeni si de mediu. sunt caracterizate de hipolipidemie, datorita
1. Hipercolesterolemtia poligenicd, comuna scaderii sintezei hepatice a LP.
(cauzata de interactiunea unor factori genetici mulni- Afectiunile renale se insotesc de asemenea cu
pli, nedefinit, cu factor! de mediu, comportamenta- dislipidemii, care au un crescut potential aterogen:
li, in special alimentart) se caracterizeaz4, din punc- *® in sindromul nefrotic cu hipoatbuminemie
tul de vedere al deficiente: metabolice, prin supra- usoara, apare hipercolesteromie; hipoalbumine-
productic si sc&dere a catabolismului LDL. In clasi- mia severa este insotita de hiperlipidemie mixta,
ficarea Fredrickson, corespunde fenotipului IIa. cauzaté probabil de cantitatea masiva de AGL
2. Hipercolesterolemia familiaid (deficien- captati de ficat prin deficienta de albumina;
ti cantitativia sau calitativa a receptorului de ® in insuficienta renald cronica, hiperlipidemia se
LDL) se caracterizeaza prin scadere a catabolis- datoreaza IDL si VLDL, iar uneori sc&derti HDL;
mului LDL - fenotipul Ma sau ITb. ® dupa ¢ransplantul renal, tratamentul cortico-
3. Hipertipidemia familialé combinata (f3- steroidic utilizat timp indelungat, conduce la
ri o cauzd genetica unica st clar delimitata, dar hiperlipidemii mixte, moderate.
care are ca $i consecint4 o sinteza crescuta de Apo Mai multe clase de medicamente cu utilizare
B100) se caracterizeazA prntr-o crestere a sintezei larga in populatie, pot induce dislipidemii:
de VLBL si LDL - fenotipul Ila, Mb sau TV.
e diureticele de ansd@ pot cauza hiperlipidemie
4. Hiperlipidemia cu resturi lipoproteice
combinata, dupa utilizare indelungata;
Gncompatibilitate structurala a Apo E2 - receptor
* heta-hlocantele neselective cauzeaza hipertri-
ApoB100: ApoE) se caracterizcazé prin scddere
a catabolismului IDL gi resturilor chilomicronice gliceridemie (de obicei moderati) si uneori
- fenotipul IIT. scdderea HDL-colesterolului;
5. Hipertrigliceridemia familiald (cauzi * fratamentele hormonale (corticosteroizi sau cstro-
genetica primar4 necunoscuta) se caractcrizcaza progestative) sunt insotite de dislipidemii mixte;
prin niveluri crescute ale VLDL si uneori ale « retinoizii produc hipertrigliceridemie;
chilomicronilor - fenotipul IV sau V. * medicamentele care induc enzimele microzo-
6. Hiperchilomicrenemia familiala (cau- male hepatice (Fenitoin), produc cresterea
zata de o deficienté a LPL sau a cofactorului HDL-colesterolului, uneori suficient pentru a
acesteia - Apo C II} = fenotipul I sau V. determina o hipercolesterolemie modcrati.
138 Capitolul 8. Metabolismul lipidclor/ lipoproteinelor si ateroscleroza

8.4.3 Examinari de laborator in 8.5 Factorii de rise aterogen -


dislipidemii Ateroscleroza
A. Recoltarea sAngelui pentru analizd se Factorul de risc este o entitate definita ca ori-
face dimincata, dupa un post alimentar de 10-12 ce determinant de natura geneticé, ambientala
ore. Se recomanda 2-3 determinari scparate efec- sau comportamentala, dovedit prin studii epide-
tuate la interval de mai mult de o sAptaména, pa- miologice retrospective sau prospective, ca fiind
cientul consumand regimul sdu alimentar uzual. asociat cu inctdenta bolii aterosclerctice.
Prezenta unor afectiuni severe (infarct miocardic Exista doud mari clase de factori de risc ate-
acut, accident vascular cerebral) modifica tablo- Tosclerotic:
ul lipidic, de asemenea tratamentul cu heparina, 1. Nemodificabili: sexul masculim, varsta, an-
prin eliberarca LPL de pe endoteliul vascular. tecedente familiare sau personale aterosclerotice.
B. Colesterolul total si trigliceridele sunt Il. Modificabiti:
dozirile folosite in prima etapa de evaluare a ris- * patologici: hiperlipidemia, diabetul zaharat,
cului aterogen. Valori crescute ale unuia dintre hipertensiunea arteriala, obezitatea;
acesti parametri impun efectuarea analizei fracti-
* obicciuri negative: fumatul, sedentarismul, dieta.
unilor colesterolului si lipoproteinelor serice.
Termenul de factori de rise aterosclerotici um-
C. Analiza lipoproteinelor, presupune eva-
plica o asociere statisticd intre un obicei, o stare
luarea separata a colesterolului continut in diverse-
patologica $i boala ateresclerotica (chiar daca re-
le fractiuni lipoprotcice (HDL-colesterolul si LDL-
latia de cauzalitate nu este evidenta de la prima
colestcrolul). Se dozeaz4 in mod direct HDL-coles-
vedere}. De exemplu concentratia plasmatica a
terolul, valoarea L.DL-colesterolului fiind calculata
colesterolului creste cu varsta, iar boala corona-
indirect, pe baza formulei Friedewald:
riana aterosclerotica este prevalenta la adulti, Pa-
LDL-colesterel = Colesterol total -
na in prezent au fost identificati mai mult de 40
HDL-colesteral — TG/5* de factori de risc, cei mai importanti fiind:
*7G/5 reprezinta colesterolul confinut in VLDE (ormu-
la nu se poate aplica pentru TG>400 mg/dL)
hiper-/dislipidemiile, fumatul, hiper-tensiunea
arteriala, diabetul zaharat, obezitatea, sedentaris-
Determinarca proportiei fractiumior lipoprotei- mul, tuwlburarile endocrine, menopauza, stress-ul,
ce (lipidograma) este absolut necesara doar pentru diete necorespunza&toare, durttatca scAzuté a apei
diagnosticul diferential al dislipidemiilor mixte (ti- (lipsa sau cantitatea scdzuta a microelementelor),
purile IIb, HI si uneort V), dar poate fi utila gi infectii bacteriene sau virale.
atunci cand nu exist4 posibilitatea dozari directe a
HDL-colesterolului, sau pentru identificarea preze- 8.5.1 Lipidele, lipoproteinele si
nitei in cantitate crescut& a Lp(a) — Figura 8.7. implicarea lor in ateroscleroza
Hiperlipidemia este un factor de rise pentru
GEL LIPO + tp (a) 100 ) boala ateroscleroticé (prin colesteral dar gi trigli-
ceride) si pancreatite (prin trigliceride).

8.5.1.1 Hipercolesterolemia
Este un factor de rise pentru boala coronaria-
n& aterosclerotica, relatia cauza-efect find de-
monstrata prin 5 tipuri de studii:
a. Histopatologice: leziunile aterosclerotice
contin LDL-colesterol.;
.
b. Studii pe animate: omul are nivelul coles-
terolemici mai mare decat restul regnului animal
io2 3 4 5 6 7 & 9 16 si raport LDL/HDL supraunitar. Dac& se induce
hipercolesterolemic la animale ierbivore (iepuri,
Figura 8.7. Electroforegramé lipoproteinica - hamsteri} acestea dezvolta insa atcrosclcroza.
dinspre anod spre cated: a1 LP, Lp(a), preB LP, B c. Studii epidemiologice: marile tialuri populatio-
LP, urme de chilomicroni in traseul 1; Lp(a) in nale au devedit o crestere a mortalit4tii prin boli car-
traseele 6, 7; B larg in traseul 10 diovasculare de la colesterolemie peste 150 mg/dL.
Capitolul 8. Mctabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 139

d. Conditif genetice: Studiile ni Brown-Goldstein mensiune mica, hiperlipemie postprandiala per-


au ardtat c& hipercolesterolemia familiala, caracteriza- sistenta, activitate crescuta a inhibitorului activa-
ta prin deficit de receptor! pentru LDL, duce la creste- torului plasminogenului PAI-1}.
rea nivelului plasmatic al LDL-colesterolului, ceea ce Raportul colesterol total / colestcrol HDL, are
determina aterosclerozé prematura. certa valoare predictiva a riscului coronarian daci
e. Studii terupeutice: scaderca colesterolemiei valorile sunt mai mart sau egale cu 5; s-a utilizat an-
prin dicta sau tratament hipolipermant scade in- terior $i notiunea de indice aterogen restrans: coles-
cidenta bolii coronariene direct proportional cu terol LDL / colesterol HDL, care are valoare predic-
scdderea concentratiei colesterolului sanguin. tivd la valon > 3,5 la barbati si > 2,5 la femei.
Rolul hiper- / dislipidemiilor in ateroscleroza imbunatitirea statusului lipidic prin orice mij-
este cert. Corelatia pozitivd intre concentratia co- loace (dieté, exercitiu fizic, tratament hipolipe-
Jesterolului si incidenta bolilor aterosclerotice a miant, plasmafereza, by-pass ileal, transplant hepa-
fost dovedité de studii multiple retrospective si tic etc.}, impiedica progresia leziunilor aterosclero-
prospective, efectuate pe loturi populafionale tice la bolnavii cu boalé coronariand. S-a formulat
foarte mari. Acestea aralta ca intre colesterolemie chiar o regula in acest sens: “Regula 2:1:1” - scd-
si incidenta bolii coronariene exist4 o corelatie derea cu 2% a LDL-colesterolului duce la sciderea
pozitiva, riscul de instalare a bolii s1 mortalitatea cu 1% a riscului de instalare a bolii coronariene si
prin boal4 coronariand, fiind foarte crescute la la o regresie cu 1% a leziunilor deja prezente.
concentratiit plasmatice ale colestcrolului mai
mari de 150 mg/dL. De asemenea s-a constatat $.3.1,2 Lipoproteinele cu densitate mica
caé o scddere cu 10% a concentratiei colesterolu- (LDL) si lipoproteinele oxidate (LP...)
lui, seade riscul de instalarc a bolii coronariene
Metabolismul intracelular al LDL, existenta
la 50%. Studiile de profilaxie primar’ sau secun-
rie ae

gi rolul receptorilor pentru aceste LP in membra-


daré, au demonstrat cA la persoanele la care au
na miocitulu, fibroblastului si celulei cndo-
tr eee

fost tratate dislipidemiile, mortalitatca (de cauza


teliale, au fost descrisc pentru prima dat4 de
cardiacd sau de aité cauza) a scdzut semnificatiy.
Brown si Goldstein, Tema centrala a studitlor lor
Hipercolestcrolcmia datorata in special cresterii
ne rene able fee

a fost hipercolesterolemia familiala, cauzata de


LDL (colesterolului LDL) este um factor de risc
deficitul sau absenta receptorilor pentru LDL.
semmificativ si independent pentru cardiopatia is-
Incapacitatea celulelor de a imternaliza LDL nu
chemica. Relatia dintre colesterolemie si cardiopa-
explicd ateroscleroza acceleraté pe care cei doi
tia ischemicd este continua, gradaté si curbilinie:
cercet&tori au observat-o la acesti pacienti. Ace-
tiscul coronarian incepe la valori de 150 mg/dL,
creste apo moderat spre 200-250 mp/dL, pentru ca asta dilemé a fost rezolvata prin descoperirea
peste aceste valori cresterea s4 fie exponential. Nu faptului ci LDL aterogene sunt de fapt nigte LP
exist un prag de protectie al colesterolemici sub modificate (prin oxidare, glicozilare, acetilare
care sa fie eliminat riscul coronarian. etc.), care sunt avid captate de catre sistemul fa-
Scdderea colesterolului HDL este de aseme- gocitar monocito-macrofagic, posesor al unor re-
nea un predictor semnificativ si independent al ceptori speciali pentru aceste LP,, (“scavenger
incidentet cardiopatici ischemice. Concentratia receptors”); Goldstein a descris pentru prima da-
scazuté a HDL-colesterolului, mai ales dacd se té in 1979 receptorul pentru LDL acetilat; spre
asociaza cu hipertrigliceridemie, a fost constata- deosebire de receptorii pentru LDL native, expri-
ta in special Ja fumatori $i bolnavii diabetici, dar marea membranara a acestor receptori nu este re-
gt la persoanele obeze, sedentare, cu alimentatie glata de concentratia intracelulara a colesterolu-
necorespunzatoare. lui; astfel, fra feedback-ul negativ al acestei re-
Hipertrigliceridemia are putere predictiva a glari, celulele se incarca cu colesterol pana la sa-
riscului coronarian in special daci se asociaz4 cu turatic si se transforma in saci de grdsime inerti
nivele reduse ale colestcrolului HDL. Acestea functional (“foam cells”). Oxidarea LP poate
sunt componente ale sindromului X metabolic avea loc atat extracclular cat si intracelular; toate
(definit ca asocicrca tolerantei scizute la glucide celulele implicate in aterogeneza pot oxida LP,
$1 hiperinsulinemiei, cu HTA, sedentarism, obe- dar macrofagele par cele mai active. Studiile
zitate, hiperuricemie, hipertrigliceridemie, hipo- acelorasi cercetatori au ardtat c4, spre deosebire
colesterolemic HDL, prezenta LDL dense, de di- de LDL.., LDL native nu produc celule spumoa-
140 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor $i ateroscleroza

se. Aterogenitatea LP, este datoraté unor propri- 8.5.1.3 Lipoproteinele cu densitate mare (HDL)
et&ti particulare ale acestora (Figura 8.8): Date biochimice gsi epidemiologice arati ca
* sunt chemotactice pentru monocitele si limfo- HDL este un factor de risc pozitiv pentru ateroscle-
citele T circulante (1) (prin activarea genei care roza. Efectul protector se realizeaza printr-o elimi-
codifica in celulele endoteliale factorul chemo- nare secundard a colesterolului acurmulat in perife-
tactic proteic al monocitelor, MCP-1) si che- rie, prin sistemul de transport invers al colesterolu-
mostatice pentru macrofagele tisulare (ID (prin hu. Acest sistem scoate colesterolul din celulele
moleculele de lizolecitini’ generate in urma spumoase, scade toxicitatea endotclialé a LP,,, pro-
proceselor oxidative); tejeaza LDL de modificarile oxidative $i exercita
® sunt chemotactice pentru miocitele din media un efect benefic asupra peretelui vascular: creste
arteriala i stimuleazd producerea de factori de productia de PG], $1 timpul de injumatatire al aces-
crestere (MG-CSF) si citokine in endoteliul teia, stimuleazi proliferarea celulelor endoteliale si
vascular; raspunsul vasodilatator normal, dependent de en-
e se acumuleazd “la saturatie” in celulele spu- doteliul vascular (prin activarea NO sintazei).
moase (II) si genereazd materialul centrului
necrotic al plcii aterosclerotice; 8.5.1.4 Lipoproteina (a)
* sunt citotoxice pentru celulele endoteliale Concentratia plasmatica a acestei LP este de-
(IV). LDL,,, dar 51 LDL native, au efect inhibi- terminat4 genetic si nu este influentata de factori
tor pe producerea $i actiunea EDRF (NO) in de mediu (precum concentratia LDL). Datorité
peretele vascular, contribuind astfel la aparitia asemanarii structurale dintre Apo(a) si plasmino-
vasospasmului. fen, s-a sugerat ca Lp(a) ar fi veriga de legatura
* activeazad limfocitele T (a caror prezenté a fost intre ateroscleroz4 $i tromboza: Lp(a} contribuie
dovedit& atat in leziunile precoce, cat si in cele la aterogenczé atat prin componenta lipidica cat
tardive) si prin cea apolipoproteicd, daca se gaseste in
# activeazd limfocitele B — anticorpi anti LDL concentratie mai mare de 30 mg/dL.
oxidat, de tip IgM si IgG au fost identificati in
plasma.
8.5.2 Evaluarea globala a factorilor de risc
Exista studi experimentale care au dovedit cardiovascular
rolul diversilor antioxidanti (Probucol, vitamina In putine cazuri factorii de rise cardiovascular
E, acidul ascorbic, B-carotenul) in scdderea ris- se prezinta individual, intens exprimat (de exem-
cului aterogen, din pdcate rezultatele acestora nu plu dislpidemiile familiale, genetice); de cele
au fost confirmate in studiile populationale. mai multe ori acestia coexisté in interrelatie ex-

LOLox

Mocnocite circulante os LOL


nativ
LDL nativ 6 ® s e Leziune “NS
a ao \ endoteliala
&
a ee ~“Jletjonl= rw fe f=)
endotelialé nam /
aS M-CSF !
Cetula ‘ >
musculard
neteda “— » Macrofage

3
Macrofag 3 (

LDLex LDLox

ee
Cetule spumoase

Figura 8.8. Mecanismele prin care LDL,, initiazd procesul aterosclerotic


Capitolul 8, Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 141

ponentialé cu unele obiceiuri negative (fumatul, varsta, fumat, colesterolemie si valorile tensiunti
modul de alimentatie nerational, consumul exa- arteriale sistolice, la care s-au adaugat ulterior $1
gerat de alcool si cafea, sedentarismul etc.}, fac- alti factori de risc. Riscul individual se obtine prin
torii de mediu sau situatii patologice care conduc depistarea careului corespunzator varstei, sexului,
la un status proaterogen (diabetul zaharat, afecti- valorii tensiunii arteriale, colesterolemiei $i st&ril
unile hepatice, renale, disfunctiile tiroidiene, hi- de fumitor sau nefumator a persoanei in cauza.
pertensiunea arteriala etc.). De aceea este impor- Factorii amintiti dau un msc cardiovascular in-
tant sA se facd o evaluare globala a starii de risc dividual, absolut, interpretabil, pana la valoarea de
gi 0 cuantificare a acesteia, in vederea stabilirii 40%. Prezenta unor factor’ de risc suplimentari
conduitei terapeutice, precum si pentru monitori- (obezitate, hipertrigliceridemie, sindrom metabolic,
zarea balnavilor $1 aprecicrea eficientei terapici. diabet zaharat), modificd riscul in sensul cresterii
Societatea Europeana de Cardiologie a reco- acestuia, exceptie face hiperHDL (peste 60 mg/dL)
mandat utilizarea unci diagrame pentru aprecierca care poate scadea riscul cardiovascular. Astfel este
riscului cardiovascular global, in urmatorii 10 ani, posibila o cuantificare mai complexa gi in acelagi
la persoane aparent sandtoase. Grilele SCORE timp, mai aproape de realitate a riscului cardiovas-
(Figura 8.9) opereaza cu urmatorii factori: sex, cular global. Importanta diagramei rezid nu numai

Femei | | Barbati

(Remmi) raniiee Varsta Nefurnatori oe


130 Bae
160 || Bie pean CET)

140 ru Beem ss:


120 2 2 Mee ee 0
OE
eB ae 60
120 A 2: 22

160 2 a GREER
a
55

st24
. 50 2
s =
5
2 a
: Ioge « 6
EGE
4567 8
SooeG
46678
oo
4
150 22 250 300
mg/d!

SC@RE
Mi <t% MB 9 2% Ee 3% -4% J s%-9% DB 10% - 14% BF 19% si peste

Figura 8.9. Grilele SCORE pentru cuantificarea riscului global de eveniment cardiovascular fatal pe o
perioada de 10 ani in tarile europene cu risc crescut, se bazeaz4 pe urmitorii factori de rise: sex, varsta 4
fumat, tensiunea arteriala sistolica si colesterolul tetal
142 Capitolul 8. Metabolisrmul lipidelor/ lipoproteinelor 3i ateroscleroza

in aprecierca gradului de rise, dar si in monitoriza- lante, a substantelor nocive din furmul de tigard,
rea evolutiei acestuia, prin efortul de corectare a homocisteinei, dezechilibre ale balantei coagulare
factorilor de risc. Pentru tinle din regiunea medite- - anticoagulare — fibrinoliz4), duc la retentia LP in
raneand se utilizeaza o diagrama de interpretare a lipozomi extracelulari si acumularea macrofage-
riscului cardiovascular mai putin sever’, avand tn lor. Chiar modificéri minore, aparent nesemnifica-
vedere traditiile culinare. tive, ale structurii endoteliale (Exemplu: perturba-
Daca persoana are deja o boala cardiovascu- rea suprafetei cationice a glicocalixului de catre
lara manifesta clinic, riscul global de cvenimente LDL, aparitia unor molecule de adeziune pentru
cardiovasculare este considerat peste 40%. monocite, limfocite si plachete), pot altera intera-
8.5.3 Conceptia actuala asupra ctitmea celulelor endoteliale intre cle si cu tesutul
etiopatogeniei aterosclerozei - Teoria conjunctiv subiacent gi initia procesul aterogen.
I]. Denudarea endoteliului (cu lamina elasticé
raspunsului peretelui vascular la agresiune
interna si media intacte) atrage plachetele sangui-
Teoria multifactoriala a aterogenezet parc a fi cea ne, limfocitele si macrofagele, care produc 5i elibe-
mai plauzibila dintre teorile formulate pana in pre- reaza diverse substante - factori de crestere si cito-
zent, ea flind sustinuté de efectul aditiv si sinergic al kine. Succestunea de mati sus nu conduce invariabil
factorilor de risc cardiovascular. Noile descoperin la instalarea placti AS. Daca injuria $i raspunsul ti-
au modificat modul de intelegere a patogenezei ate- sular sunt limitate, leziunca regreseazi si bariera
rosclerozei: Ross a reactualizat ideea lui Virchow endotcliala se reface. Daca factorul agresiv se repe-
privind rolul injuriei vasculare in mitierea procesului ta sau persista, apar infiltrarea intimei cu LP, mi-
atcrogen $i combinand-o cu teoria lui Rokitansky, a grarea $1 proliferarea celulelor musculare netede,
propus “teoria rdspunsului la leziune™. Deoscbirea sinteza $1 acumularea de tesut conjunctiv.
majora fata de teoria originala este aceea cA actual- I. Denudarea encoteliului si lezarea intimei,
mente se considera cA denudarea endotcliala si ade- cu acumularea plachetelor $i macrofagclor si clibera-
rarca plachetelor cu eliberarea factorilor de crestere, rea unor produsi biologic activi, printre care colage-
nu sunt absolut necesare pentru initierea procesului naza si elastaza. Acest tip de infurie a fost descris mai
aterogen; perturbarea homeostaziei peretelui arterial ales in cazul placilor AS deja constituite, leziunile mi-
este suficienta pentru aceasta. nore (fisurarea placii} fiind urmate de aparitia unor
Teoria moderna a aterosclerozei combina ca- trombi mici care cresc dimensninea placii. Cresterea
teva concepte "cheie" pentru intelegerea patoge- prestunii de curgere a singelui in zona afectat& duce
nezei aterosclerozei: la ruperea gi dislocarea placii, cu formarea unui tromb
* importanta injuriei (structurale sau functio- masiv, obstruant, fenomen concretizat clinic prin apa-
nale) peretelui vascular; ritia sindroamelor coronariene acute.
® raspunsul la injurie al celulelor imune si mus- In instalarea AS precoce se succed patru
culare netede; evenimente critice majore:
e rolul LP circulante in initierea st propagarea 1. dnjuria vasculard, este urmata imediat de
leziunilor; agregarea plachetelor sanguine si aderarea mo-
* functia factorilor de crestere si citokinelor; nociteler circulante, cu eliberarca unor factori
® rolul trombozelor repetate in propresia leziunii. chemotactici, inflamatori (inelusiv speci reacti-
Interrelatia exacté intre factorii determinanti ve ale oxigenului) $i mitogeni.
nu este cunoscuti, dar importanta integritatii en- 2. Acumularea de lipide extracelular si in-
doteliale pentru functionarea normal a peretelui tracelular (in celulele endoteliale, musculare ne-
vascular este unanim acceptata de cercetatori. tede, macrefage) cu modificarea oxidaliva a
Tendinta leziunilor AS de a se localiza la zonele acestora si formarea celulelor spumoase, dintre
de bifurcatie ale arterelor, sugereaz4 rolul fluxu- care @ parte se vor necroza.
lui sanguin turbulent in aparitia leziunilor. Injuri- 3. Migrarea, proliferarea si transformarea
ile vasculare au fost clasificate in trei categorii: secretorie a celulelor musculare netede, cu sin-
I. Alterarile functionale (disfunctii) ale en- teza si depozitarea in exces de proteoglicani,
doteliului vascular (potenfate de HTA, hiperlipo- elastina, colagen.
proteinemii, glicoziléri neenzimatice ale LP si 4. Sinteza de fesut conjunctiv determina in-
proteinelor sanguine si endoteliale, prezenta lipo- durarea componentelor, fixarea calciului si ulce-
proteinelor oxidate, a complexelor imune circu- ratia ulterioara a placii AS.
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 143

Studii mai recente au clarificat si unele aspec- si din componenta peretelui arterial (Figura & 10);
te ale mecanismului molecular al AS: LDLglc stimuleaza agregarea plachetara $i forme-
« Atasarea placheciclor sanguine gi a monoci- aza lepaéturi covalente cu proteinele peretelui arte-
telor la endotcliul aparent intact depinde, se pare, nial; HDLegle impicdica cfluxul colesterolului din
de interactiunea unor glicoproteine de suprafaté cu celule; glicozilarea colagenului cregte rigiditatea
situsurile de legare ale endoteliului vascular. peretelui arterial, stimuleaz4 aderarea LP si acti-
e Dupa aderarea $1 migrarea in spatiul su- veazi macrofagele; glicozilarea proteinelor circu-
bendotelial, monocitele se transforma’ in macrofa- lante formeaza antigene impotriva carora organis-
gc si produc o serie de substante care participa la mul genercazé autoanticorpi, iar complexele imu-
evolutia AS: factori chemotactici, mitogeni si in- ne circulante yor determina alte leziuni arteriale.
flamatori (prostaglandine - PG, leucotriene - LT, in concluzie, aterogeneza este un proces mul-
mnterleukine - IL, bradikinina - BK, serotonina - tifactorial, care evolueazd in etape multiple, iar
SHTA, histamind - His-NH2, factorul de necroza celulele peretelui vascular mediaza activ trei sta-
tumorala - TNF, factorul de crestere derivat din tusuri: homeostatic, stabil si patobiologic. Ras-
plachetc - PDGF), enzime (proteaze, oxigenaze, punsul acestor celule fa injurie este mediat prin-
colagenaze, elastaze), radicali liberi (produc cito- tr-o varietate de procese disponibile celulelor:
liza endoteliala $1 oxidarea LP plasmatice). adcrare si comunicare intracelulara (factori solu-
* Oxidarea LDL este un proces care poate bili, jonctiuni), contractilitate, migrare, prolifera-
afecta atét componenta lipidica cat $i pe aceea pro- re, inflamatie, mineralizare, necrozi, modularea
teicd, censecintcle in plan functional fiind deosebite; permeabilitani, hemostazei, activitatii placheta-
LP oxidate sunt citotoxice $i imunogene: inhibi re- re, modulare fenotipicd etc. Prin activarea sau
laxarca dependenta de endoteliu a musculaturii nete- modularea unuia sau mai multora dintre aceste
de vasculare, induc formarea $i eliberarea de endo- procese, celulele promoveaza restabilirea home-
teline, molecule de adeziune, factori chemotactici ostaziei sau realizarea unui nou status stabil (stri-
dar stimuleaza si sistemul imum specific (Limfocite- urile lipidice, ingrosarea intimala difuzd, modifi-
le T si B— produc anticorpi anti LP oxidate). carile datorate varstei etc.). Injuriile care vor
e Glicozilarea este un aspect particular al urma conduc peretele vascular, printr-o serie de
modificarii LP si proteinelor circulante plasmatice etape cu o relativa stabilitate (plaicile fibroase),

Creste 2 al LDL plasmatic PLASMA


DZ, Hiperglicamie

NN Glicozilare | Captarea prin Cregte oxidarea


eocrescuta LOL |

__Cregte susceptibilitatea
susceptibilitatea
on LBL glc-ox
—~\aoxidare
oxidare
a 7
|
f

Cregte agregarea ‘, Citotoxicitate


ON Formarea CIC ,-*
plachetara i
ENDOTELIU x
i ‘

Ce eS Ce = t= =D
1
-

t
‘ wor
Modificari oxidative / t
s % Citotexicitate pentru

Nt
pentru macromoieculete Citotoxicitate
invecinate ene ; celulele endoteliale si
‘ musculare netede
i
‘t-

4
gle ——+» CIC-LDL «— LDL gic-ox a

Creste peroxidarea sa \ | J
lipidelor t Formarea
celulelor spumoase

Creste legarea covatenta


de matricea proteica MEDIA
yasculara

Figura 8.10, Mecanismul prin care glicozilarea accelercaza ateroscleroza la diabetici


144 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinclor gi atcroscleroza

Tabelul 8.VIL Interpretarea valorilor parametrilor metabolismului lipidic, in funcyie de riscul


cardiovascular, determinat de prezenta factorilor de rise ATP III (vezi si Tabelul 8. VEL)
Parametrul Valori patologice Valori critice*
Colesterol total
Indivizi cu rise scazut > 240 mg/dL (6,21 mM) > 260 mg/dL (6,72 mM)
Indivizi cu risc erescut** > 200 mg/dL (5,17 mM) > 240 mg/dL (6,21 mM)
Indivizi cu boala AS*** > 180 mg/dL (4,65 mM) > 200 mg/dL (5,17 mM)
LDL-Colesterol
Indivizi cu rise scdzut >160 mg/dL (4,14 mM) >190 mg/dL (4,91 mM)
Indivizi cu rise crescut > 130 mg/d. 3,36 mM) >160 mg/dL (4,14 mM)
Indivizi cu boalaé AS >100 mg/dL (2,59 ayM) >130 mg/dL (3,36 mM)
HDL-Colesterol .
Indivizi cu rise scdzut <35 mg/dL. (0,91 mM) <30 mg/dL (0,78 mM)
Indivizi cu rise crescut <40 mg/d (1,03 mM) <35 mg/dL (0,91 mM)
Indivizi cu boalé AS <45 mg/dL (1,16 mM) <40 mg/dL (1,03 mM)
Trigliceride
Indivizi cu rise scazut >180 mg/dL (2,06 mM) >$00 mg/dL (5,71 mM)
Indivizi cu rise crescut >160 mg/dL (1,83 mM} >200 mg/dL (2,29 mM}
Indivizi cu boali AS >135 mg/dL (1,54 mM) >200 mg/dl. (2,29 mM)
de
* Kulorile critice sunt acele valori la care existd rise de aterosclerozd acceleratd, necesiténd introducerea
tratument intensity, inclusiv medicatie hipelipemiantd.
* Persoame ta care sunt prezenti factori de risc indicati in Tabelul 8. VHT
**# Antecedente personale de boli cardiovasculare aterosclerotice (profilaxie secundara).

la stadiul in care diverse evenimente pot produce 8.6.1 Obiectivul tratamentului


dezechilibrul: hemoragii in placa cu aparitia fe- Este aducerea parametrilor metabolismului li-
nomenelor clinic manifeste: sindroamele vascu- pidic la valorile normale (vezi ,,Rise scazut”, Za-
lare acute (coronariene, periferice sau cerebrale). belul &. Vi) $i stabilizarea pidcilor de aterom in-
stabile. Conducerea tratarnentului se face pe
8.6 Considerente privind baza rezultatelor de laborator (Tabet! 8. VIN), co-
tratamentul dislipidemiilor relate cu existenta factorilor de rise crescut car-
Boala coronarian4 aterosclerotica este cea diovascular (Tabelul & VIED.
mai frecventé cauza de mortalitate si morbiditate 1.Valorile normale nu necesita tratament
in majoritatea tarilor dezvoltate. Dislipiderile specific:
sunt recunoscute ca fiind un factor independent a. in absenta factorilor de rise, reevalua-
de risc pentru aceasté boalé. Dacd acest factor rea se face la interval de 5 ani;
este prezent, incetinirea bolii si chiar o posibila b. in prezenta factorilor de risc, se face
regresic a leziunilor se poate realiza intervenind corectia acestora si reevaluarea anuala a metabo-
sistematic, complex si sustinut. Prima etapa tre- lismului lipidic.
buie si depisteze gi 84 corecteze cauzele dislipi- 2.Valorile patologice necesita introducerca
demiilor secundare. Trebuie s4 se verifice de tratamentului, care se face in trepte:
asemenea prezenta factorilor cunoscuti ca ampli- a. Prima treapta consté in:
ficand riscul aterosclerotic (hipertensiunea arte- ® corectarea factorilor de tise cardiovas-
riala, fumatul, obezitatea) si s4 se recomande cular (modificabili} 51 a cauzelor de dislipide-
schimbarea modului de alimentatie si de viata, mic secundara.
precum gi a regimului de activitate fizicé. Daca « regim alimentar gi activitate fizica.
aceste modificari nu corecteaza nivelurile sangu- Controlul parametrilor metabolismului lipidic
ine ale lipidelor, in ctapa urmatoare se va recurge se face la 6-8 siptamani.
la medicatia hipolipemianté ghidéndu-se dupa b. Treapta a doua se aplicé atunci cand
profilul lipidic plasmatic, anticipand potentialul parametrii metabolismului lipidic nu se normali-
benefic al medicatiei si urmarind atent toleranta zeaza in urma mésurilor anterioare; const in in-
pacientului si eventuala toxicitate a substantei. troducerea in plus si a medicatiei hipolipemiante.
1
ae eee

Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 145


cette

Tabelul 8.VIL. Factorii de risc cardiovascular asociati dislipidemiilor:


1. Barbati cu varste peste 45 de ani
2. Femei postmenopauza
3. Fumatul
4, Hipertensiunea arteriala
5. Diabetul zaharat
6. Obezitate severd (peste 30% fata de greutatea ideala}
ee

7. Antecedente famuliale de atcrosclerozi inainte de 60 de ani

3.Valorile critice necesita introducerea de la b. AG saturati se reduc sub 10% din totalul
com

fneeput a tuturor masurilor terapeutice, inclusiv a ratici calorice in prima treptaé de dieté gi sub 7% in
tratamentului medicamentos hipolipemiant. treapta a doua. Pentru aceasta se cvita camea grasa,
iar carnea de pasre se consuma fara piele. Laptele
8.6.2 Corectarea factorilor de risc
se consuma degresat, evitandu-se laptele intcgral,
Corectarea factorilor de risc necesité in primul smantana, untul si brénzeturile fermentate (datorita
rand tratamentul riguros si corect al bolilor care pre- continutului ridicat in cistind). Sunt interzise grasi-
dispun la dislipiderme: diabet zaharat, hipotiroidism, mile solide, bogate In AG saturati si cele modifica-
obezitate, boli hepatice sau renale. Se vor evita diu- te prin tratament termic, care desface partial duble-
reticele tiazidice si beta-blocantele neselective, de- le legaturi si formeaza radicali liberi.
oarece acestea crese raportul LDL/HDL. La femei c. AG polinesaturati sc suplimenteaza pa-
in postmenopauz’, se ia in discutie in anumite si- na la 20% din ratia calorica zilnica, prin:
twatii tratamentul hormonal de substitutie. * consumul de uleiuri vegetale (porumb, floarea
soarelui, soia, masline) bogate in acid linoleic;
8.6.2.1 Regimul alimentar si de viata exist{ actualmente uleiuri vegetale speciale cu
Este obligatoriu in toate cazurile de dislipide- continut bogat in AG mono- si polinesaturati si
mie, dar nu numai. Caracteristicile generale alc vitamine liposolubile A st E, cu efect antioxidant.
dietei in dislipidemii sunt urmatoarele: # consumul de peste; ulciul de peste oceanic
1. Normocalorica, continind aproximativ este utilizat actualmente si ca medicament hi-
30 - 35 keal / kg corp / zi. La supraponderali die- potrigliceridemiant.
ta va fi hipocalorica, aportul fiind redus cu 5-15 d. AG mononesaturati (acidul oleic), par
keal / kgcorp / zi. aavea un efect favorabil in special asupra HDL-
2. Normoglucidicd (3-3,5 g/kgcorp/zi), re- colesterolului; se gésesc in uleiul de miasline.
prezentind 55-60% din continutul caloric al die- 5. Alcoolul va fi, in general, evitat (maxi-
tei. Se vor evita dulcturile concentrate precum $i mum 25-30 ml alcool pur zilnic), iar la cei cu va-
cele preparate cu sménténd, unt, frisci, unturd, lori crescute ale TG, va fi interzis.
galbenus de ou. La cei cu TG crescute sau cu 6. Fibrele alimentare - se vor consuma
diabet zaharat, aportul de carbohidrati nu va de- minimum 30-40 g / zi.
pasi 50-60% din ratia calorica zilnica, fiind re- 7, Clorura de sodiu - maximum 4,5-5 ¢/zi
prezentat in special de carbohidrati complecsi. (juméatate din aceasté cantitate 3i chiar mai putin
3. Normoproteied (1-1,5 g/kgcorp/zi), re- la hipertensivi).
prezentind 15-20% din consumul caloric zilnic. Activitatea fizica si sciderea in greutate la su-
Se vor prefera proteinele usor digerabile si inde- praponderali 51 obezi, au efect benefic nu numai
osebi cele de origine vegetalé, cu efect hipoco- asupra lipidelor sanguine, ci $i in normalizarea
lesterolemiant, tensiunii arteriale si a tolerantei la glucoza.
4, Hipolipidica (<1-1,5 g/kgcorp/zi), adica
mai putin de 30% din continul caloric al alimen- 8.6.2.2 Medicatia hipolipemianta
tatiei zilnice. Recomandarea unui tratament hipolipemiant
a. Colesterolul sc reduce sub 300 mg/zi (in se face in functie de valorile parametrilor meta-
prima treapta) si chiar sub 200 mg/zi (in treapta bolismului lipidic, interpretate in contextul pre-
a I]-a de diet4), prin renuntarea la alimentele bo- zentei altor factori de risc cardiovascular (Tabe-
gate in colesterol, cum ar fi galbenusul de ou, lele 8.VH, 8.FHD), precum 5i dupa eliminarea
untul, smdnténa, frisca sau viscerele de animale. cauzelor posibile de dislipidemie secundara sau
146 Capitolul 8. Mctabolismul lipidelor/ lipoproteinelor gi ateroscleroza

Tabel §.1X. Efecteie medicatiei hipolipemiante aceste medicamente trebuie administrate cu cel
asupra diferitelor tipuri de lipoproteine putin 1 ord inainte, sau cu 4 ore dupa rezine.
Preparatul LDL-C HDL-C TG
Inhibiteri ai absorbtiei colesterolului din
Rezine it ~ ~/T intestinul subtire - Ezetimib
Fibrati an TT Lt a. Farmacologic. Actioncaza la nivelul margi-
Statine ddd ~iT 4 nii in peric a intestinului subtire, inhiband absor-
Acid nicotinic tt TT tL btia colesterolului si fitosterolilor. Consecinta este
Ezetimib iW - - cresterea preluarii hepatice a colesterelulu plas-
Ulei de peste -it ~iT Wt matic (mecanism complementar cu cel al statine-
lor). Timpul de injumatitire este de 20-24 ore gi
nu se metabolizeaza dependent de citocromul Pasp.
a tratamentulti incorect al acestora (Tabel & VI).
b. Utilizare clinica. Este indicat in hipercoleste-
Se cunosc cel putin 6 clase de hipolipemiante,
rolemii izolate, in doz unicd zilnic4, asociat sau nu
alegerea acestora facdndu-se anticrpand benefi-
cu statine, in functie de tinta terapeutici, rezultatul
ciul tratamentului in functie de tabloul lipidic, de
fiind aditiv. Efectele asupra TG si HDL-C sunt mo-
patologia anexatd a pacientului si de toxicitatea
deste. Efectele adverse sc datoreazi suprasaturarii
potentiala a preparatului (Tabelefe 8.LX, 8X).
bilei cu colesterel — pericolul aparitiei litiazei biliare.
Sechestranti de acizi biliari - RAsinite schim-
batoare de ioni (Colestyramina, Colestipol) Inhibitorii CEFP (Torcetrapib si Anacetrapib)
a. Farmacologic. Colesterolul reprezinti sub- a. Farmacologie. Actioneazi prin blocarea
stratul pentru sinteza acizilor biliari in ficat. Rezi- CETP, proteina care transfera esterii de coleste-
nele sunt rasini schimbatoare de ioni, insolubile si rol de pe HDL (sau LDL) pe VLDL, la schimb
nedigcrabile, care leaga acizii biliari in intestin si cu TG. Inhibarea CETP sisteaza teoretic conexi-
intrerup circuitul enterohepatic al acestora, stimu- unea dintre cdile aterogen4d gi antiaterogend,
land astfel utilizarea in ficat a colesterolului. Ca erescand afluxul de CE dinspre periferie spre fi-
urmare activitatea receptorilor pentru LDL-coles- cat, pentru eliminarea acestuia.
terol din celula hepatica este crescuti, fiind acce- b. Utilizare clinic’. Este indicat in hipercoleste-
lerat turnoverul LDL-colesterolului, cu scaderea rolemie, mai ales daca este insotitd de nivele scizute
nivelului sanguin al accstuia; accste medicamente ale HDL si crescute ale TG (in contextul sindromului
nu sunt deci eficiente la persoanele cu deficienté metabolic). Dezvoltarea Torcetrapibului a fost opriti
familialA (homezigoté} de receptori pentru LDL. in 2006 in faza II deoarece a aratat un exces de mor-
Valorile TG pot sa creased. Efectul rezmelor se talitate generald la grupul tratat cu atorvastatin si tor-

4
manifesta dupa 4-5 zile de terapie, iar efectul ma- cetrapib (se pare prin HTA indusa de activarea sistc-
xim (dependent de doz) apare la aproximativ 6 mului RAA). Probabil ca efectul secundar obtinut nu
saptamani de Ja inceputul tratamentului. este unul de clasi, deoarece nu a fost raportat si pen-
b. Utilizare clinic’. Rezinele reprezinia medi- tru Anacetrapib, care este inca in dezvoltare.
camente preferate in pediatrie si la femei in perioa- Fibratii (Fenofibrat, Bezafibrat, Gemtibrozil)
da activa pentru procreere pentru cazurile de a. Farmacologie. Derivatii acidului fibric stimu-
crestere izolata a LDL-colesterolului (islipidemia leazé activitatea lipoprotem-lipazei (LPL) si scad
de tip Ila). Efectele adverse cele mai frecvente sinteza hepatic a VLDL; prin urmare seade nivelul
sunt de natura gastro-intestinala: constipatia, colici sanguin al VLDL si deci al TG. HDL-colesterolul
abdominale, balonare, greataé. Interfereazi cu ab- creste, iar modificarea LDL-colesterolului este va-
sorbtia tiazidelor, digitalicelor, cumarinicelor, beta- riabila. in plasma toti fibratit se leaga competitiv de
blocantelor, statinelor $i vitaminclor liposolubile; proteine (mai ales de albumina), eliberand anticoa-

Tabelul 8.X. Alegerea medicatiei hipolipemiante, in functic de parametrii metabolismulni lipidic


(medicatia este notata in ordinea preierintelor)
LDL-C HDL-C TG Clasa de Medicatie
qt N Statine - Rezine - Acid nicotinic - Probucol
273732

T Nil Fibrati - Statine - Acid nicotinic


N Nid Fibrati - Statine - Acid nicotinic - Ulei de peste
N JL Acid nicotinic-Fibrati -Statine
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor gi ateroscleroza 147

gulantele orale 51 potentand astfel efectul for. Feno- captat4 in ficat (90% pentru Lovastatin si Simvas-
fibratul se absoarbe rapid si se activeaz4 in plasma tatin, iar pentru Pravastatin aproape 100%), epurata
prin transformare iudroliticeé in acid fenofibric; are pe cale biliara gi doar o mica parte circula legata de
timpul de injumétatire de aproximativ 20 de ore. proteinele plasmatice. Nu sunt eficiente la persoa-
Bezafibratul creste HDL prin stimularea sintezei de nele cu hipercolesterolemie familialé homozigoti
Apo Al si All, creste LDL la persoanele cu hipertri- gi la persoanele cu deficit de ApoB-100.
gliceridemie (prin activarea LPL) si scade concen- Reactiile inflamatorii in placile de aterom
tratia plasmaticd a fibrinogenului. Efectele fibratilor joacd un rol important in patogeneza evenimen-
se realizeaza prin intermediul PPARa (Peroxisome telor aterotrombotice acute. Statinele au se pare
Proliferation Activating Receptors a) PPAR« sunt si efecte plciotrope (anti-inflamator si imunomo-
de fapt factort de transcriptic genica, Odata activati dulator), independente de efectul hipocolestero-
de un ligand (fibratii, de exemplu) ajung la nivel lemiant. O seric intreagd de procese imunclogice
nuclear unde interactioneazd (dimerizeaz3) cu un ar putea fi influentate de statinc: nivelul sICAM1
alt receptor nuclear RXR (Retinoid X Receptor), gi expresia receptorilor acestuia pe suprafata ce-
afectaénd transcriptia unor gene tinta in metabolis- lulelor mononucleate periferice, capacitatea
mul lipoproteinelor si acizilor grasi: declanseaza acestora de a produce citokine si de ascmenea ni-
transcrierea genelor Apo AI, Apo All, LPL, enzi- velurile serice ale usCRP (PCR determinata prin
melor beta-oxidarii mitocondriale a aciztlor grasi gi metode ultrasenzitive — domeniul de valori: 3-15
blocheaza transcricrea Apo CIO, mg/L), peroxizilor lipidici si alti parametri infla-
Gemfibrozilul este un hipotrigliccridemiant matori, consecinta a efectului anti-inflamator.
foarte eficient (stimuleaz4 LPL si scade sinteza Deoarece ateroscleroza este o boald inflamatoric
VLDL si ApoB in ficat), find indicat mai ales la in toate stadiile sale, iar sistemul imun joacd un
persoanele cu forme severe. Medicamentul are un rol esential in patogeneza acesteia, efectele plei-
circuit enterchepatic (se reabsoarbe de cateva ori), atrepe ale statinelor ar putea explica beneficiile
principala cale de eliminare fiind cea urinard. clinice rapide obtinute la pacientii cu boala coro-
b. Utilizare clinica. Fibratii sunt medicamentele nariand aterosclerotica.
preferate pentru cazurile cu TG crescute (tipul IIL, b. Utilizare clinicd. Indicatia tratamentului cu
IV, V de dislipidernic). Efectele adverse includ co- statine se face la persoanele cu valori crescute ale
lici abdominale, diaree, greaté, cefalec, miozite si LDL-colesterolulw (tpurile la, 1b $i If de dislipi-
favorizarca formani de calculi biliari si urinari. Pe demie), Efectele adverse sunt reduse, comparativ
parcursul tratamentulut se urmarese valorile transa- cu alte hipolipemiante: cele mai frecvente sunt du-
minazelor si fosfatazei alcaline (existand riscul de rerile abdominale, balonari, preati, Cele mai im-
afectare hepatica), precum si creatin kinaza (pentru portante efecte adverse (din fericire rar tntalnite)
L a depista afectarea musculara). Intrucat eliminarea sunt citoliza hepaticé, rabdomioliza si cataracta.
'
i
I
sc face prin urind, insuficienta renal necesiti redu- Transaminazele se evalueaza la fiecare 6 siptamani
II cerea dozelor (in functie de concentratia plasmatica in primele 18 luni de tratament, iar in caz de mial-
a creatininei). Fibratii potenteazi efectul fenitoinei, git se dozeazi nivelurile CPK; periodic se reco-
tolbutamidei, cumarinicelor. Sunt centraindicate in manda examen oftalmologic; uneori potenteaz
insuficienta renala acuta gi boala litiazica. efectul anticoagulantelor orale, de aceca se reco-
Statinele manda controlul periodic al INR-ului. Se poate ad-
a. Farmacologie, Cel mai recent grup de medi- munisira la persoanele diabctice si Ja persoanele cu
camente hipolipemiante - Statinele - sunt inhibitori afectiuni renale (datoritd caii de climinare biliare,
ai 3-hidroxi, 3-metil glutaril coenzima A (HMG hu sé acumuleaz4 in plasma chiar in caz de functie
CoA) reductazei, enzima cheie in biosinteza hepa- renalé deteriorata). Asocierea ler cu Ciclosporina
ticd a colestcrolulut. Scaderea nivelului colestero- trebuic fAcuta cu precautie (30% dintre persoanele
lului in celula hepatica, stimuleaz4 sinteza de re- tratate cu statine $i care au si tratament imunosu-
ceptor! membranarl pentru LDL-colesterol. De presiv, au prezentat miopatii), administrarea in afe-
ascmenea scad TG si creste (variabil) HDL-coles- ctiuni hepatice si la femei in perioada graviditatii.
ierolul. Legarea de HMG CoA reductaza este spe- Acidul nicotinic (niacina) si analogii sii
cificd si reversibila, iar rata de sintezd a hormonilor a, Farmacologte. Este o vitamina hidrosolubild
steroizi nu este afectatéa. Absorbtia intestinala se din grupul B, care influenteazi metabolismul LP
face in proportie de 30%, cea mai mare parte ftind prin inhibitia lipolizei in tesutul adipos si astfel redu-
148 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinclor si ateroscleroza

ce disponibilizarea de acizi grasi necesari sintezel b. Utilizare clinicé. Probucolul este indicat in
hepatice atat pentru VLDL cat si pentru LDL, crest tratamentul hipercolcsterolemici (mai ales famuliale)
activitatea lipoprotein-lipazei si HDL-colesterolul, eu valori normale sau putin creseute ale TG, dar cu
acidul nicotic este singurul medicament care scade risc oxidativ crescut (fumdtori, diabetici, persoane
Lp(a). in administrare orald se absoarbe rapid, deter- care lucreaz’ in mediu toxic). Hfectele adverse sunt
incluzind great, diarce, dureri abdominale,
mindnd vasodilatatie cutanati prin eliberarea de rare,
prostaciclina. Efectul hipolipemiant se instalcaza de flatulenta si prelungirea intervalului QT pe ECG.
asemenea rapid, constand in scdderea TG, LDL-co- Este contraindicat la persoanele cu HDL-colesterol
lesterolului, Lp(a) si cregtcrea HDL-colesterolutu. scazut, aritmii cardiace i infarct miocardic recent,
b. Utilizare clinica. Acidul nicotinic este pre- Se vor monitoriza periodic - in afara parametrilor li-
paratul cu ce! mai larg spectru de efecte favora- pidici - electrolifii (inclusiv magneziul} $1 ECG.
bile asupra metabolismului LP, dar a carui utili- Vitaminele antioxidante
zare este limitata de numeroase efecte adverse. In urma studiilor in vitro si ex vivo, vitamine-
Indicatia principala o constitute situattile cu va- le antioxidante au fost considerate, in trecutul
lori crescute atét ale LDL-colestcrolului cat si apropiat, ca utile in profilaxia oxidarii lipoprotei-
ale TG (dislipidemia tip IIb si If) $1 mai ales in nelor, ins’ studiile clinice recente nu au confir-
cazurile in care se asociaz4 valori scdzute ale mat un efect antiateroslerotic al acestora.
HDL-colesterolului. Efectele adverse cele mai Uleiul de peste
comune sunt: eritem facial, prurit, hiperpigmen- a. Farmacologie. Uleiul de peste marin co-
tare, cefalee, hipotensiune, greata, anorexie; ele ntine acizi grasi polinesaturati din srupul a-3
sunt prevenite prin cresterca pradata a dozelor, (acid eicosapentanoic/EPA $i acid docosahexa-
administrare dupa mese gi asocierea acidului mi- noic/DHA), care reduc sinteza VLDL in ficat si
cotinic cu aspirind (250 mg), care se administre- nivelul chilomicronilor din sAnge, scizdnd astfel
az cu o jumatate de ora inaintea acidului nicoti- nivelul TG. in afara efectelor asupra metaboiis-
nic. In administrare prelungité creste acidul uric mului lipidic, acizii gragi w-3 si @-6 au gi efect
gi produce alterarea tolerantei la glucozid, iar la antihipertensiv, antiaritmic si inhibitor al prolite-
doze mari este toxic hepatic; glicemia, acidul rarii celulelor musculare netede. Fiind precursori
uric si enzimele hepatice trebuie urmarite perio- ai prostaglandinelor, EPA si DHA reduc agrega-
dic pe parcursul tratamentului. Este contraindi- rea plachetara.
b. Utilizare clinic. Indicatia uleiului de
cat in afectiuni gastrice, hepatice gi in guta. in
ultimii ani s-a focercat obtinerea unor preparate peste o constituie situatiile cu valori sever cres-
care 84 pastreze cfectele terapeutice ale acidulu cute ale TG (prezinta risc crescut de pancreatita
nicotinic si s aib mai putine efecte adverse: acuta}, care nu raspund in mod adecvat la alt tra-
Acipimox, un analog sintetic al acidului nicoti- tament hipolipemiant. Efectele adverse sunt re-
nic gi preparatele cu cedare lenta la nivelul tubu- duse, putand apare, great’, diarce, cresterea gli-
lui digestiv au imbunatatit aceste aspecte. cemiei, LDL-colesterolului gi timpului de sange-
Probucolul rare, in general fari importanté clinica. Sunt
a. Farmacologie. Este 0 substanta liposolubi- contraindicafi in hipercolesterolemic.
1A cu structuré asemanadtearea vitaminei E, exer- Terapia chirurgicala
citand un efect antioxidant gi favorizand captarea By-pass-ul ileal partial (extirparea ultimilor
hepatici a LDL-colesterolul cu indepartarea lui 200 em ai treimii inferioare a ileonului) modifica
din circulatie. Concomitent scade si nivelul semnificativ concentratia lipidclor serice.
HDL-colesterolului, accelerand ins4 prin aceasta Plasmafereza
transportul colesterolului din tesuturi spre ficat, Acest tip de terapie este indicat la persoanele cu
cu reducerea depozitclor periferice de colesterol. concentratii ale LDL-colesterolului_ mai mari de
Nivelul TG nu este influentat. Sc absoarbe din 250 mg/dL, in ciuda unei diete adecvate asociata
intestin in proportie de 10% din cantitatea admi- cu tratament hipolipemiant la dozcle terapeutice
nistrat si se transporté in plasma in structura li- maxime acceptate, la persoanele cu concentratii ale
poproteinelor. Timpul de injumatatire este mai Lp(a) mai mari de 40 mg/dL gi la persoanc cu boa-
mare de o luna, efectul mentinandu-se mult timp 14 aterosclerotica prematura (de obicei persoane cu
dupa intreruperea tratamentului (panda la 6 luni). hipercolesterolemic familialé homozigota).
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinclor si ateroscleroza 149

8.6.3 Conducerea tratamentului $.7.2 Dislipidemie mixti, secundara


a. Initierea tratamentului se face in functie Un barbat de 48 ani se prezinta la dermatolog
de valorile colesterolului si TG (Tabelele 8. Hi, cu un rash maculopapular pe abdomen. Este hi-
&.X). Pentru reducerea efectelor adverse, dozcle pertensiv tratat cu atenolol, a cdstigat tn greutate 8
sunt crescute progrestv, Rezultatele se apreciaza kg in ultimul an, nu tine regim alimentar, fumeaza
prin dozarea colesterolului si TG dupa 4-6 sapta- ocazional si consuma frecyent alcool. in familia
mani de tratament. sa existi mai multe persoane diabetice si bunicul
b. Modificarea tratamentului ales initial sc a decedat in urma unui accident vascular cerebral
face atunci cand: hemoragic. La examenul medical barbatul prezen-
* nu apare un rdspuns eficient dupa 2-3 luni de ta tensiunea arteriala: 145/95 mmHg, inaltimea:
tratament cu doza maxima admisa sau tolerata, 180 cm, greutatea: 105 kg, obezitate abdominala,
e apar efecte adverse semnificative in urma tra- ficat palpabil 4 cm sub rebordul costal. Examina-
tamentului eficient. nile de laborator au arAtat: colesterolul total — 280
Optiunile terapeutice in aceast4 situatie sunt mg/dL, trigliceride - 360 mg/dL, HDL-C — 38
schimbarea hipelipemiantului cu un altul, folosit mg/dL, LDL-C — 170 mg/dL, glicemia — 120
fat ca monoterapie si/ sau asocierea a doud sau mg/dL, acidul uric — 8,9 mg/dL, GGT- 90 U/L,
chiar trei hipolipemiante. Comentariu
Antecedentele personale si familiale, obezita-
8.7 Prezentari de caz tea (IMC 32,4 kg/m’), colesterolul totat si TG, su-
gereaz4 o dislipidemie mixta secundara regimului
8.7.1 Hipercolesterolemie familiala alimentar dezechilibrat, consumului excesiv de al-
O femeie de 39 ani se prezinti pentru evaluarea cool. Riscul de evenimente cardiovasculare (con-
riscului cardiovascular intr-un centru specializat, sti- form grilelor SCORE) este de 20-40%, accentuat
ind de cativa ani ca are hipercolesterolemie, Este nor- de sindromul metabolic ale c4rui componente
moponderala (IMC 23 kg/m’), normotensiva (125/ sunt usor de recunoscut intre datele clinice si pa-
75 mmHg), nu fumeaza, urmeaza o dieta hipolipidica raclinice ale pacientulin (hipertensiue / obezita-
{sub 30% din calorii) / hipocolesterolemianta (mai te/ toleranté scdzuta la glucoza/ hiperTG/ hipoH-
putin de 200 me colesterol/zi} si face exercitii fizice DL-C). Avand in vedere cA pacientul nu urmeaza
regulat, nu folosegte anticonceptive sau hipolipemi- un regim alimentar si de viati corect, acesta tre-
nate. Istoricul familial este semmificativ: mama (60 buie introdus imediat, completat cu un tratamen-
ani) are hipercolesterclemie severa (colesterci: 300 tul hipolipemiant, preferabil cu actiune mixta
mg/dL} fimd pe tratament cu statine. (hipo-trighcecridcmiant $i hipocolesterolemiant).
La examenul medical nu s-au constatat modi-
ficari semnificative la ccografia carotidiana, ale 8.7.3 Nu neglijati niciodata
vaselor retinei sau ale electrocardiogramel, paci- trigliceridele si HDL-C !
enta prezenta insd xantomatoza la nivelul articu- La serviciul de urgenté se prezinté o persoana
latiilor metacarpo — falangiene. de sex masculin in varsté de 39 ani, cu dureri re-
Examindrile de laborator au aratat: colestcro- trosternale cu caracter anginos, cu debut brusc in
lul total — 380 mg/dL, trigliceride - 60 mg/dL, urma cu o ora. Examinarile de laborator (cTnl,
HDL-C — 58 mg/dL, LDL-C — 310 mg/dL. CK-MB, usCRP), ECG si coronarografia efectua-
Comentariu: te in urgent4 au evidentiat modificari caracteristi-
Antecedentele familiale $i concentratiile coleste- ce pentru infarctul acut de miocard. S-a practicat
rolului total $1 LDL, sugereaz4 o hipercolesterolc- PTCA de urgenté cu implantarea unui STENT
mie familialé. Riscul de evenimente cardiovasculare metalic pe artera coronara descendenta anterioar4
(conform grilelor SCORE) este de 10%. Avand in (stenozata in proportie de 60% cu accident trom-
vedere c4 pacienta urmeazi deja un regim alimentar botic in placa de atcrom); terapia cu heparine cu
si de viati corect (fara sA aiba alti factor de rise), in greutate meleculara mica, blocanti de GP Ib/IIla,
urma caruia totugi colesterolemia depaseste pragul beta blocant gi statine, a fost instituité imediat,
eric (iar indexul aterogen total este 6,55), trebuie Pacientul a fost investigat ulterior pentru pa-
introdus tratamentul cu un agent hipocolesterole- ramectrii metabolismului lipidic; rezultatele obti-
miant, preferabil blocant de HMG-CoA reductaza. nute au fost urmatoarele:
150 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si atcroscleroza

« Colesterol total — 320 mg/dL 8.7.5 In diabetul zaharat, dislipidemia


e TG - 250 mg/dL este frecventa
* HDL-C — 30 mg/dL Un pacient de sex masculin, in varsta de 67
* LDL-C - 240 mg/dL de ani, cu diabet zaharat de tip 2 si hipertensiune
Comentariu medie, este tratat prin dieté si derivati de sulfonil
La anamneza mai atentd, pacientul rclateaza —uree (potenteazd efectul eliberator al insulinci
cA stia de hipercolesterolemie (a mai avut rezul- din celulele beta pancreatice, de catre hiperglice-
tate similare la controalele medicale antericare), mie), iar hipertensiunea cu inkibitori de enzima
dar pentru ca gi tat&l siu avea valori similare ale de conversie a angiotensinei, La controlul perio-
colestcrolului (colesterol-300 me/dL, TG-100 dic efectuat la cabinctul de diabetologie, prezinta
mg/dL, HDL-C — 50 mg/dL, LDL-C — 230 urmatoarele rezultate de laborator:
mg/dL), fara si prezinte pana la varsta actuala * Glicemia — 120 mg/dL

eon tt
(65 ani} patologie cardiacd, nu a acordat impor- # HbAlc—6,1%

corer
tanta parametrilor metabolismului lipidic. « Colesterol total — 270 mg/dL
Acest caz arata ci la concentratii similare ale « TG - 285 mg/dL

oop meee amie


colesterolului, asecierea unor valor normale ale
® HDL-C - 30 mg/dL
TG si HDL-C (in cazul tatélui) poate proteja im-
* LDL-C - 183 mg/dL
potriva aterosclerozei.
Comentariu
8.7.4 Profilaxie primara la o femeie de Diabetul zaharat este considerat echivalent de
varsta medie, cu multipli factori de rise boald cardiaca aterosclerotica, riscul pe 10 ami de a
Femceie de 42 de ani, fumatoare, normopon- face o forma clinic manifesta a bolii flind peste
derala, fara antecedente personale scmmnificative, 20%. La acest pacient, desi diabetul este corect con-
dar cu tatal deccdat la 62 ani cu IMA si o matusa trolat, teti parametrii lipidici sunt modifican. Valoa-
cu AVC Ja 60 de ani, se prezint& la un control de rea scAzuta a HDL-colesterolului este freevent intal-
rutind efectuat de angajator. Greutatca este de 65 nité la pacientii cu diabet. Asocierea unui hipolipe-
kg, la 165em indltime (MC = 23,87 kg/m’, muiant este obligatorie la acest pacient (derivati de
TA=119/72 mmHg, iar parametrii de laborator: acid fibric sunt cei mai indicat, in situatia de fata).
Colesterol total — 204 mg/dL
TG - 160 mg/dL
HDL-C — 46 mg/dL Bibiografie selectiva
LDL-C - 126 mg/dL 1. Albert M.A., Daniclson E., MIA; Rifai N.,
Comentariu Ridker P.M.-PRavastatin Inflammation’ CRP
Conform grileior SCORE, persoana prezinta un Evatuation trial, JAMA 2001:286;64-70.
rise scazut. Avind in vedere antecedentele familia- 2. Bays H.E., Stein E.A.- Pharmacotherapy for
le, faptul cA fumeaza, iar TG 51 HDL-C sunt la - dyslipidemia: current therapies and future
mita valorilor recomandate, medicul angajatorului agents. Expert Opin Pharmacother
solicita in continuare o determinare de usCRP 2003;4:1901-38.
(marker de microinflamatie in placa de aterom). 3. Bays H.E. - Extended-release niacin/lova-
Independent de ceilalti factori de rise cardiovascu- statin: the first combination product for dys-
lar, usCRP are valoare predictivé mai bund decat lipidemia. Expert Rev Cardiovase Ther
LDL-C pentru riscul de evenimente acute cardio- 2004;2:485-S01,
vasculare. La pacienta de faté, usCRP a avut con- 4, Baynes J.W., Dominiczak M. — Medical Bioche-
centratia de 4,5 mg/L, ceca ce o pozihoneaza in ca- mistry, Ed.2, Elsevier Mosby, 2005, 189-244.
tegoria pacientilor cu risc mare de evenimente car- 5. Baynes J.W.,, Thorpe $.R. — Glycoxidation
diovascularc, mai mare decaét rezulté din concen- and lipoxidation in atherogenesis, Free Radic
tratia sericd a colesterolului total sau LDL-C. Biol Med, 2000, 28: 1708 — 16.
PRINCE, HPS, REVERSAL, PROVE IT-TIMI 6. Bishop M.L., Fody E.P. - Reference values
22 si alte trialuri au dovedit cd Statinele scad PCR for frequently assayed clinical chemistry ana-
cu 15-25% in 6 saptamani de la initierea tratamentu- tytes. In Clinical Chemistry: Principles pra-
lui. Scdderea in greutate, exercittul fizic $i renunta- cedures, correlations, Ed 5, Philadelphia,
rea la fumat, au de asemenea rol in scAderea PCR. 2005, Lippincott, Williams & Wilkins.
Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza 15]

7. Bosch J, Salim Y., Sheridan P et al. - Vitamin & 22. Hancu N. - Factorii de risc cardiovascular
Supplementation Does Not Improve Cardiovas- — Distipidemiile, Ed. Diab Man, 1995.
cular Events and May Increase the Risk for He- 23. Heart Protection Study Collaborative Group,
art Failure; Cardiology Online, March 23, MRC/BHF Heart Protection Study of choles-
2005, — http:/Avww.cardiologyonline.com/jour- terol lowering with simrvastatin in 20,536
nal_articles/ VitaminE supplementation.htm high-risk individuals: a randomised placebo-
8. Brewer HB Jr, Santamarina-Fojo 8. Clinical controlled trial, Lancet 2002:360:7-22
significance of high-density lipoproteins and 24. Hickman T.B, Ronette R.B., Carroll M.D.
the development of atherosclerosis: focus on et al - Distributions and Trends of Serum Lip-
the role of the adenosine triphosphate—bind- id Levels among United States Children and
ing cassette protein Al transporter. Am J Adolescents Ages 4-19 Years: Data fram the
Cardiol 2003;92:10K-16K. Third National Health and Nutrition Examin-
9. Brown M.S., Goldstein J.L —- How LDL Re- ation Survey, Preventive Medicine, 1998, Vol
ceptors Influence Cholesterol and Athero- 27 (6), 879-90.
sclerosis, Scientific Am, 1985, 251: 52-97. 25, Hobai §., Andras I, Nemes Nagy E., Faza-
10. Brown M.S., Goldstein J.L — Lipoprotein kas Z. — Biochimie Medicaid, Ed. Veritas
metabolism in the macrophage: implication Tg.Mures, 2001.
for cholesterol deposition in atherosclerosis, 26. Howanitz J., Howanitz P. — Laboratory
Ann Rev Biochem, 1983, 52: 252-61, Medicine, Churchill Livingstone, 1991,
11. Burtis C.A., Ashwood E.R. - Tietz Textbook p.173-197.
of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: 27, Laker M.F. — Clinical Biochemistry for
WB Saunders Company, 1999. Medical Students, W.B.Saunders Company,
12. Cucuianu M., Crisnic L, Plesca-Manea Lu- 1996, p.22-42.
minita — Biochimie Clinicd — fimdamentare 28. Marshall W., Bangert 8. ~ Ciinical Chem-
fiziapatologicdé, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, istry, Ed.5, Mosby, 2004, p.255-278.
1998, 15-79, 29. McClatchey K.D. ~ Clinical Laboratory Me-
13. Devlin T—Yextbook of Biochemistry, Ed.3, dicine, Williams & Wilkins, 1994, p.287-301.
Wiley- Liss, 1992, 237-358. 30. Nelson D., Cox M. - Lehninger Principles
14. Durrington PN. - How ADE protects of Biochemistry, Ed. 4, W.H. Freeman and
against atheroma, Lancet, 1993, 342: 1315-6. Company, 2005.
15. Emst E., Koenig W. — Haemeoreology, 31. Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, ef al,
Thrombogenesis and Atherosclerosis, Semin Reversal of Atherosclerosis with Aggressive
Thromb Hemost, 1993, 19: 99-103. Lipid Lowering, N Engl J Med., 2005;352:29
16, Evans A. — The French Paradox: Insights 32, Pagana K., Pagana T. - Mosbys Manual of
from International Epidemiological Studies, Diagnostic and Laboratory Tests, Ed.3, Mosby
Lipid Review, 1994, 9: 2-4. ELSEVIER, 2006, p. 167-173, 513-519.
17. Fischbach F. — 4 Manual of Laboratory 33. Plesca-Manea L., Cucuiany M., Crisnic 1. -
Diagnostic Tests, Ed, 3, Lippmcott Company, Biochimie Clinica — fundamentare fiziopato-
1988. fagicd, 2003.
18. Flavahan N.A. — Atherosclerosis or Lipo- 34, Popescu A., Cristea E., Zamfirescu-Ghe-
protein — induced Endothelial Dysfunction, orghiu M. — Biochimie medicald, Ed, Medic-
Circulation, 1992, 85: 1927-37. ala, 2000.
19. Furchgott R.F.- The Discovery of Endotheli- 35. Ray KK, Morrow D.A. et al. intensive statin
um - Dependent Relaxation, Ciculation, therapy reduces CRP in acute coronary syn-
1993, 87 (suppl V): 3-8. drome patients with metabolic abnormalities
20, Goga C., Dobreanu D. — Acizii grasi omega- and adverse lifestyle features: an analysis
3, RRML, 2007, 4 (9), 7-16. from PROVE IT-TIMI 22, J] Am Coll Cardiol
21, Gotto A. M., Amarenco P.,, Assmann G., et 2005;45:247A,
al. — International Lipid Information Bureau 36. Ross R., Glomset J.A. — The pathogenesis of _
— Dyslipidemia and Coronary Heart Disease, Atherosclerosis, New Eng] J Med, 1976, 295: '
Ed 3, 2003. 369-377, a
152 Capitolul 8. Metabolismul lipidelor/ lipoproteinelor si ateroscleroza

37. Scanu A.M. — Lipoprotein (a) — a Genetic 40. Stainberg D, Garew T.E, Khoo J.C. — Bey-
Risk factor for Premature Coronary Hear ond Cholesterol, Modification of LDL that in-
Disease, JAMA, 1992, 267: 3326-3329. crease its atherogenicity, New Engl J Med,
38. Shah PK. — Inflammation and Plaque Vul- 1989, 320: 915-924,
nerability, Cardiovasc Drug Ther, 2009, 23: 4]. Steiner G., Shafrir E. — Primary Hyperlipo-
31-40. proteinemias, McGrawHill Ed, 1991.
39. Smith C., Marks A.D., Lieberman M. —- 42. Waters D.D.- Stabilization of Coronary Ath-
Marks” Basic Medical Biochemistry ~ A erosclerosis, Science Press, 1994.
Clinical Approach, Lippincott Williams &
Wilkins, Ed?, 2005, p.583-686.
Capitolul 10.
Proteine — structura, functii $i metabolism.
Proteinele plasmatice

Minodora Dobreanu

Proteinele sunt macromolecule cu greutate distribuirea inegalaé a electronilor intre atomii


molecularé cuprinsa intre zeci de mii $i mai mul- participanti la legaturile covalente peptidice si-
te milioane de daltoni, alcAtuite din aminoacizi. tuate in proximitate. Fortele fizice care determi-
in functie de numrul aminoacizilor constituenti, na aceasta structura sunt legaturi de hidrogen re-
polimerii se numesc peptide (di-, tri-, tetra-, pen- alizate intre atomii de oxigen si hidrogen impli-
ta-, oligo- $1 polipeptide}. Dupa forma particule- cati in legatura peptidica.
lor, proteinele pot fi fibrilare, alungite sau globu- Ill. Structura tertiard: este asigurata de aran-
lare / sferice, cu lant(uri} peptidicfe) rasucit(e) jamentul in spatiu al diferitelor regiumi cu struc-
sub forma de ghem. tura secundara ale lantului proteic, determinat de
legaturile hidrofobe, ionice, prin forte van der
10.1 Structura proteinelor
Waals sau prin legdtura bisulfidicd (-S-S-), realt-
Proteinele sunt alcdtuite din ammoacizi fegafi zate intre radicalii aminoacizilor componenti si-
covalent prin legaturi peptidice intre gruparile tuati la distanté unul de celalalt.
aminice (-NH;) si carboxilice (-COOH) continu- IV. Structura cuaternard: defineste maniera
te de tofi amimoacizii, dar $i fizic prin /egéturi de asociere prin legdturi necovalente, a dou& sau
secundare: de hidrogen, ionice, hidrofobe sau mai multe catene proteice.
forte van der Waals intre radicalii hidrofili sau
hidrofobi ai aminoacizilor, Din multimea ami- 10.1.1 Structura primara
noacizilor posibili, in proteine se gasesc 20 de Gruparea carboxilicé (C-terminala) a unui
aminoacizi naturali. Gruparea amino este locali- aminoacid si cea aminica (N-terminala) a unui
zata de obicei la atomul de carbon cel mai apro- alt amimoacid pot reactiona (cu eliminarea unei
piat gruparii carboxilice (numit Ca). Acesti deri- molecule de ap4), formand o legatura amidica
vali sunt aminoacizi corespunzand formei L (le- numita legatura peptidica. Prin repetarea succesi-
vogire) a izomerilor optict. va a acestel cuplari, se formeaza lanturi cu dife-
Exist& patru nivele de organizare structurala rite compozitit si lungimi, numite peptide, conti-
a proteinelor: nand cate o grupare aminica liberia (la capatul N-
Il, Structura primard (secventa): este data de terminal) si una carboxilicd (la capatul C-termi-
numarul si succesiunea aminoacizilor legati co- nal). Tipul $i secventa aminoacizilor constituenti
valent in lanqul proteic. dintr-un lant peptidic formeaza structura prima-
IL. Structura secundard: se datoreaz ortenti- ra. In mod conventional, numiritoarea aminoa-
rii in spatiu a lantului proteic sub forma unui cizilor din cadrul unui peptid sau unei proteine,
a-helix sau foi B-pliate, deterrmmata de atractia incepe de la capatul N-terminal al moleculei.
electrostaticd intre centrele de sarcina create prin Lanturile peptidelor, respectiv ale proteinelor,

179
i
}
i
;
180 Capitolul 10. Proteine — structura, functii $i metabolism. Proteinele plasmatice |

care se desprind catenele laterale ale aminoacizi-


lor constituenti. Spirala se roteste de la sténga
spre dreapta, indltimea unut segment este de
0,54 nm (5,4 A), cuprinzénd o medie de 3,6 mo-
lecule de aminoacizi pe fiecare spira. Stabilitatea
structurii spirale este determinata de formarea le-
gdturilor de hidrogen intre atomii de hidrogen gi —
de oxigen din legiturile peptidice apropiate. In
Figura £0.1. Schema structurii legaturii structurile proteice, lungimea acestor spirale nu
peptidice (atomii implicati sunt situati coplanar) depiseste, de obicei, limita de 4 nm (40 A). in
sunt de fapt structuri polimerice liniare. Desi in- schimb dou’ sau mai multe « - spirale rasucite
tre lanturile individuale se pot forma variate le- sub forma’ de cablu, pot forma fibre proteice deo-
gituri secundare, lantul peptidic insugi nu se sebit de rezistente, elastice, uncori contractile.
poate ramifica. « Foaia pliata B este o structura aproape pla-
Atomii participanti la formarea legaturii pepti- ta, dispus4 pe orizontala, in care unghiurile va-
dice (-CO-NH-) se situeaza in acelagi plan $1 for- lentelor atomilor de carbon a cu planurile legatu-
meazi axa principala a lantului peptidic. Pe laturile rilor peptidice, sunt obtuze. Puntile de hidrogen
acestei axe se situeazd catenele laterale ale aminca- care fixeazi pozitia lanturilor paralele sunt age-
cizilor constituenti. Prin aceast4 agezare, aminoaci- zate intre legaturile peptidice situate la distante
zii constituenti determina intr-o masura substantia- mari de-a lungul lantului peptidic. Sensu! plierii
lA proprietatile moleculelor peptidice sau proteice. acestor lanturi poate fi paralel sau antiparalel.
Desi legatura chimica intre atomii de carbon si de Aceste doud variante pot apare izolat sau simul-
azot din cadrul legaturii peptidice reprezint& un cu- tan tn structura majoritatii proteinelor.
plaj foarte rigid, totugi prin intermediul atomilor de
carbon a, legdtura peptidicd ins&si are o mobilitate 10.1.3 Structurile tertiara si cuaternara
mare in toate planurile, ceea ce confera lantului o Orientarea in spatiu a tuturer structurilor se-
flexibilitate considerabil4. Schema structuni lantu- cundare determina structura tertiara, iar agezarea
lui peptidic este redaté in Figura 10.1, de ansamblu a peptidelor constituente (mono-
10.1.2 Structura secundara meri), reprezint4 structura cuaternaré (doar la
structurile proteice alcatuite din mai multe lan-
Un rol determinant in realizarea structurilor se-
cundare ale moleculelor proteice revine legaturilor turi polipeptidice). Conformatia in spatiu a mole-
culelor proteice native se realizeazi prin legatun
de hidrogen realizate intre atomii de oxigen $1 hi-
drogen legati covalent de atomii de carbon, respec- secundare si uneori covalente (-S-S-), stabilite
tiv de azot angajati in legdtura peptidicd, pozitio- intre diferitele portiuni ale peptidului, situate la
nati la distant de-a lungul lantului peptidic. distanti de-a lungul lantului peptidic (structura
Proteinele se prezint4 ca structuri tridimensi- tertiari) sau prin leg&turi secundare intre lanturi-
onale, asezarea gi orientarea in spatiu a intregii le constituente {structura cuaternara). Printre
molecule proteice determinand conformatia pro- aceste legituri figureazi fortele slabe (van der
teinei, dar si caracteristicile fizico-chimice $i bio- Waals), legdturile ionice (electrostatice) $i lega-
logice. Structura secundara se obtine prin orien- turile apolare. Orice actiune fizicd (reactia medi-
tarea ordonatd in spatiu a lantului polipetidic, da- ului: temperaturi extreme, ultrasunete, radiatii
toraté lepdturilor de hidrogen realizate intre ato- UV etc), chimic’ {acizi si baze tari, saruri ale
mii de hidrogen si oxigen confinuti in legdturile metalelor grele) sau biologicd (enzime), care
peptidice; aceasti conformatie se realizeazi in duce la schimbarea conformatiei, produce si de-
doua forme structurale deosebite: spirala a si naturarea proteinelor (schimbarea ireversibila4
foaia B pliaté (schemele spiralei a $i foii B pliate proprietatilor fizico-chimice si biologice). In
sunt redate in Figurile 10.2 a, 8). unele conditii speciale conformatia poate fi
* Spirala a este o structuré rdsucita intr-o schimbata si fari denaturare: modificdrile aloste-
spirali stransi, avand axa interioaré compacta, rice presupun oscilarea conformatiei intre doua
formati de secventa legaturilor peptidice si din forme extreme: relaxaté (R) si tensionata (T).
Capitolul 10. Proteine — structura, finctii si metabolism. Proteinele plasmatice 181

a)

Figura 10.2 a) Modele structurale pentru spirala a si b) Structura in foaie pliaté f a lantului peptidic

10.2 Proprietatile generale ale nim&é la pH-ul izoelectric (pHi) - pH-ul la care
proteinelor sarcina electrica net& este nula. Solubilitatea pro-
teinelor depinde nu numai de pH-ul mediului,
Proprietitile fizico-chimice gi biologice ale pro- dar si de prezenta unor electroliti (acizi, baze
temelor sunt determinate de cele ale aminoacizilor
slabe, sfruri ale metalelor usoare: NaCl, MgCl,
constituenti. Masa molecular’ a proteinelor poate fi
Na,SO,, (NH,}SO, in solutii diluate), Proteinele
determinataé fie prin ultracentrifugare (Svedberg},
fibrilare sunt insolubile in apa puri si de aseme-
fie prin filtrare in gel si poate varia intre céteva zeci
nea insolubile in solutii saline diluate, iar protei-
gi mai multe mii de kDa. Proteinele pot fi separate
gi prin precipitare salina, cu ajutorul cromatografiei nele globulare sunt greu solubile in apa pura si
pe coloand, precum gsi prin electroforezd, pe baza solubile in solutii saline diluate (fenomen denu-
vitezei diferite de migrare in cAmp electric. mit “salting in"). La concentratii crescute de sare
are loc salifierea ("salting out"), adici scaderea
10.2.1 Solubilitatea solubilitatii proteinei prin deshidratare. Acest
Solubilitatea in api a proteinelor este influen- procedeu este utilizat pentru separarea albumine-
taté de repartizarea pe suprafata moleculei pro- lor de globuline, deoarece albuminele precipita
teice a radicalilor aminoacizilor apolari, incarcati doar in solutii saturate de (NH,).SOxq, iar globuli-
sau neincarcati. Solubilitatea proteinelor este mi- nele in solutii semisaturate.
182 Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

10.2.2 Denaturarea 10.3 Clasificarea proteinelor


Denaturarea consté in perturbarea interactiuni- Interiorul celulei are o incdrcdtura proteica
lor necovalente din moleculele proteice (dezagre- mai bogaté decdt spatiul extracelular, alat din
garea structurii secundare, tertiare, cuaternare) cu punct de vedere calitativ cat si cantitativ. Totali-
modificarea conformafiei native a proteinei. Dena- tatea proteinelor dintr-un spatiu biologic dat (ce-
turarea nu afecteaza structura primar a proteinei. lula, tesut sau compartiment biologic) este defi-
Agentii denaturanti pot fi: |
nit actualmente Preteom. Clasificarea proteine-
® de natura fizicd: lor se face dupa diverse criterii: solubilitate, na-
- temperaturi peste 50-60°C denatureazi ma- tura gruparilor prostetice, functiile in organism.
joritatea proteinelor (cu pufine exceptii);
- radiatiile ultraviolete, X gi gama; 10.3.1 Clasificarea dupa solubilitate
- agitatia mecanica. Se disting proteine:
e de natura chimica: ° solubile in ap’: majoritatea sunt globulare,
- pH-uri extreme (solutii de acizi sau baze situate intracelular si plasmatic (albumine, glo-
tari) precum st solutiile sirurilor metalelor grele, buline, histone)
denatureazi aproape toate proteinele (modifica
incircatura electricé a gruparilor de pe suprafata ¢ insolubile in apa: fibrilare, mai ales extra-
moleculei, astfel se desfac legaturile ion-dipol). celular, in structurile de sustinere (scleroprotei-
- ureea si guanidina produc o denaturare re- ne: colagenul gi keratinele).
versibild prin desfacerea puntilor de hidrogen
10.3.2 Clasificarea dupa natura
din proteina nativa si stabilizarea altor legituri
de hidtogen noi (dupa indepartarea ureei sau pruparilor prostetice
guanidinei, puntile initiale se refac si de aseme- ¢ holoproteinele sunt proteine simple, fara
nea forma nativa a proteinei). grupari prostetice;
- solventii organici, agentii tensioactivi (sur-
e seteroproteine, proteine complexe, cu gru-
factanti) influenteaza interactiunile hidrofobe din
pati prostetice (proteine conjugate formate din
interiorul moleculei proteice.
apoproteina si grupare prostetica).
10.2.3 Proprietati electrochimice
Din grupa heteroproteinelor fac parte:
Din cauza prezentei simultane a gruparilor car- 1. jfosfoproteine;
boxilice - acide si a celor aminice - bazice, in mole-
2. glicoproteine: aproape toate proteinele
culele lor, aminoacizii disociazé electrolitic, ataét in
sunt de acest tip, mai ales cele din mem-
medii alcaline cat si acide. Valoarea pH-ului la care
brane si cavitati;
ambele grupari (aminica $i carboxilicd) sunt ioniza-
te, reprezinté pH-ul izoelectric al aminoacizilor. Pro- 3. fipoproteine: sunt formate din apolipo-
teinele sunt macromolecule incarcate {amfolitt ma- proteina si lipide legate necovalent;
cromoleculari} cu sarcina electricé neté egald cu 4. cromoproteine: contin grupare prostetic’
suma algebricé a tuturor sarcinilor de pe suprafata, colorataé in rosu (in cazul hemoproteine-
influentaté de pH-ul mediului in care se gasegte. pH- lor: hemoglobina, mioglobina, citocra-
ul izoelectric al proteinelor solubile in apa (pHi) este mii — transportori de electroni) sau in
acea valoare a pH-ului la care sarcina globala net a galben (in cazul flavoproteinelor cum ar
macromoleculei este nul. in functie de pH, protei- fi cele cuplate cu vitamina B, - riboflavi-
nele pot exista sub trei forme electrice: forma catio- na - transportor de protoni);
nica (NH,*+-P-COOH) la pH < pHi, amfiionica 5. metaloproteine (feritina, ceruloplasmina,
(NH,*-P-COO) la pH = pHi $1 anionica (NH,-P-
anhidraza carbonica);
COO- la pH > pHi. La pH fiziologic majoritatea ra-
dicalilor sunt ionizati (histidina este ionizat& tn pro- 6. nucleoproteine (proteinele bazice —histo-
portie de ~50%). Cu cat pH-ul mediului este mai in- ne - legate de acizii nucleici prin legdturi
depirtat de pHi, sarcina proteinei este mai mare, saline);
Proprictatea de a migra in camp electric este utiliza- 7, proteinele formate prin conjugarea mai
ti in separarea proteinelor prin electroforezi, reali- multor grupe prostetice cum ar fi fosfo-
zat in mediu alcalin (vezi Capitolul 11). glicoproteinele,
Capitolul 10, Proteine — structur4, functi si metabolism. Proteinele plasmatice 183

10,3.3 Clasificarea dupa functii tatu de fixare a transportorului, raméne si substan-


t4 liberA, producind uneori daune considerabile
in organismele vii, proteinele au urmatoarele organismulu, ca in cazul icterului patologic al
functii mai importante: nou nascutului - bilirubina formatd in exces, sa-
e Elemente structurale extra- si intracelulare, tureaza capacitatea de transport a albumincelor
cu functii de sustinere (fibrele de colagen, res- plasmatice. Componenta libera se depune in te-
pectiv de tubulina) sau de fixare, ca adczinele sutul conjunctiv si in nucleii de la baza creieru-
(fibronectina, respectiv clatrinele). Prin elastici- lui, ducdnd la manifestarea icterului nuclear.
tate (elastina) asigura si plasticitatea micro- gi ¢ Ca enzime (biocatalizatorii), participa la toa-
macrostructurilor. te fazele metabolismului celular, de la cataliza re-
* Ca elemente contractile, joaca roluri multi- actiilor celor mai simple (ca formarea si descom-
ple in migcarile active $1 pasive ale celulelor, dar punerea acidului carbonic, sub actiunea carboanhi-
gi In asigurarea elasticitatii si plasticitatii aceste- drazei), panda la biosinteza matertalului genetic
ra. Sistemmul tubular proteinic, localizat in cito- (ADN). Biocataliza reprezinta una dintre cele mai
plasma, in apropierea suprafetei interioare a importante functi biologice ale proteinelor.
membranei celulare, are wa rel findamental nu * Ca imunoglobuline (anticorpi), fac parte din
numai in formarea si functionarea pseudopode- sistemul de aparare umorala specifica a organismu-
lor, dar si in realizarea modificarilor rapide de lui. Prin intermediul portrunilor lor structurale
forma ale celulelor. Este de remarcat ca, alatori complementare $1 specifice (Fab - paratopii), anti-
de proteinele contractile propriu-zise (ca actomi- corpii pot fixa in mod specific structurile corespun-
ozina), practic toate proteinele sunt capabile ca, zAtoare (epitopii) ale altor proteine proprii sau stra-
prin modificéri conformationale, si-si modifice inc. Ca unmare, proteinele fac parte din grupa mare
atat structura in spatiu, cat si functtile. a structurilor receptoare din organism.
e Ca elemente vehiculante, fixcazi diferite * Ca purtatoare de semnale, cuprind in struc-
substante pe suprafata lor, transportandu-le in or- turile lor mesaje pe care le transmit celulelor in
ganism sau in celule. fn organism circulatia ma- cadrul comunicariler inter- si intracelulare (me-
joritétii substantelor anorganice si organice nu sageri primari, mediatori, hormon?) sau le propa-
are loc sub forma libera, ci sub forma Icgata de gA spre enzimele / structurile {inta, in interiorul
diferite proteine (albumine, fractiuni globulini- celulelor (mesageri secundari).
ce), aspectul avand o mare importan{& din punc- * Ca structuri receptoare de semnale, pot fixa
tul de vedere al uniformizarii concentratiei aces- in mod specific moleculele mesagerilor primari
tor constituenti in diverse compartimente lichidi- (mediatori, hormoni). In acelasi timp, propaga
ene: din cauza diferentelor mari de concentratie spre interiorul celulei mesajul receptionat, prin
intre spatiul vascular si lichidul imterstitial sau declansarea formarii / cliberarii mesagerilor se-
intre lichidul interstitial si spatiul intracelular, cunzi (CAMP, cGMP, Ca**, inoziteltrifosfat-IP3,
schimburile componentilor dizolvati s-ar des- diacil gliccrol-DAG, menoxid de azot-NO)},
fasura foarte rapid, ceea ce ar fi deosebit de dez- « Ca structuri determinante individuale (mar-
avantajos din punct de vedere metabolic: pe de o
keri), sub forma unor molecule glicoproteice
parte cantitatile lor ar oscila intre valorife maxi- specifice localizate pe partea externa a membra-
me si zero, iar pe de alta celulele nu ar fi in stare
nelor celulelor (antigenele de histocompatibi-
sA prelucreze cantitatile excesive de nutrienti cu litate, HLA, MHC), exprima identitatea tuturor
un randament corespunzator. in schimb, substan-
structurilor proprii celulare ale unui individ.
tele fixate de proteine, se pot deplasa dintr-un
compartiment (plasma, lichid tisular) in altul (li- 10.4 Proteinele plasmatice
chidul interstitial, citoplasm’i) numai daca in O proteina este consideraté ca apartinand
aceasta se giseste, in cantitate suficientd, un alt plasmet dacd are concentratic mai mare in spati-
vehicul (receptor) care dispune de suprafete de ul plasmatic decat extravascular si daca isi des-
transport disponibile pentru preluarea substantei fasoarA principala functie in plasma. Plasma san-
sau substantelor vehiculate de transportor. guind contine citeva sute de specii proteice, in
Schimburile de substante de acest gen, se des- concentratie totala de 60-80 g/l, ccca ce cores-
fasoara cu viteze substantial mai mici, decat cele punde unei cantitati de 150-250 2 proteine circu-
prin difuziune simpla. In urma saturatiei capaci- lante. Cateva sute de specii protcicc plasmatice
184 Capitolul 10. Proteine — structura, funcfii 51 metabolism. Proteinele plasmatice

au fost izolate si caracterizate structural si functi- gint& un bun indicator al afectarii / lizei tesuturi-
onal, fiind extrem de heterogene si cu concen- lor si organelor de origine (LDH, GOT, GPT
tratii individuale variind pe o plajé de 6 puteri etc). O forma deosebité a proteinelor plasmatice
biologic active o constituic antiproteazele cu
ale Jui zece (de ex. albumina: 40 g/L, IgE 40 ug/L).
Greutatea lor moleculara variazd de la cdteva actiune anticoagulanta, dar si antiinflamatoare.
zeci de mii {alfa 1 globulinele} la mai multe sute « Ocantitate insemnata (10-15 g/L) din tota-
de mii de daltoni (macroglobulinele). lul proteinelor plasmei 0 reprezinté imunoglobu-
Cu cfteva exceptii, marea majoritate a protei- linele, cu functii importante in apararea umorala
nelor sunt sintetizate in hepatecite. Din cauza specifica a organismului.
scaderii biosintezei, pierderii sau degradarii ex- * Ca molecule amfoterice, protemele au o care-
cesive a proteinelor plasmatice, apar hipoprotei- care capacitate de tamponare (5-10% din capacitatea
nemiile, in schimb, cresterea sintezei produce hi- de tamponare sanguina): desi intr-o mai mic masu-
perproteincmie. Capacitatea maxima de transport ra, contribuie totusi la echilibrul acido-bazic.
a celulelor tubulare renale pentru proteinele fil-
trate glomerular, este limitata; la valori ale pro- 10.4.2 Metabolismul proteinelor
tcinemici de peste 100 g/l, din cantitatea filtrata plasmatice
a proteinelor cu greutate moleculara mica se re- Concentratia proteinelor plasmatice este un pa-
absorbe numai o parte, restul climindndu-sc prin rametru dinamic, determinat de trei factori princi-
urind (prateinuric prerenala). pali: rata de sintez4, rata de climinare (prin catabo-
Pentru determinarea / fractionarea protcinelor lism sau pierderi externe) si volumul de distributie
din plasm se utilizeazi mai multe metode: preci- intre spatiul intravascular si extravascular (inclusiv
pitarea salina a albuminelor si globulinelor, ultra- pierderile in lichidele de ascita si exudate).
centrifugarea, elcctroforeza libera g1 in zona, cro-
matografia pe coloana, tehnicile imunologice etc. 10.4.2.1 Sinteza

10.4.1 Functiile biologice ale Fiecare celula isi sintetizcaza propriile protei-
proteinelor plasmatice ne (enzime, receptori, MHC, transportori etc}.
Cele mai multe proteine plasmatice sunt sinteti-
* Cantitatea circulanté a proteinelor reprezin- zate in Aepatocife (albumina, factori de coagula-
t{ o importanté rezerva proteicd / amimoacidicd re, wnele apoproteinc, globuline), dar exista si
pentru organism. proteine plasmatice sintetizate in limfocite (lim-
® Prin concentratia mai mare in plasma decat focitele B transformate secretor secretd imuno-
in lichidul interstitial, proteinele asigura presiu- globuline), celule endoteliale (factori de coagu-
nea coloid-osmotica plasmaticd, responsabila de lare si fibrinclizi, molecule de adeziune celula-
desfagurarea normald a schimburilor de apa si de ra), enterocite (apoproteine), macrofage (citoki-
substante dizolvate intre plasma $i tesuturi. ne, factori de complement si inhibitor de protea-
* Alaturi de elementele circulante celularc, ze), adipocite (secreta factorul properdinic D -
prin forma reologicé optima a moleculeler lor esential in activarea sistemului complementului
(globuloasa), proteincle plasmatice asiguri o pe calea alternativa). Zilnic se sintetizeaza $1 se
vascozitate minima posibild a sangelui. degradeaza aproximativ 25 g¢ de proteme plas-
e Pe suprafata lor molecularii fixeazd o scrie matice. Nu existé depozite intracelulare de pro-
de substante micromoleculare organice $i anor- teine, cu exceptia celulelor glandulare produca-
ganice, pentru care indeplinesc functia de velui- toare de hormoni de natura proteica.
cul nespecific si/sau specific in singe. Mecanismul genera! de sinteza al proteinelor
® Proteinc / enzime cu importante roluri bio- este comun tuturor celulelor si implica interactiuni
logice chiar in circulatia sanguind (enzime pro- multiple intre ADN genomic si ARN mesager,
prii ale plasmei), sunt LPL, LCAT, factorii de migrarea ARN mesager in citoplasma unde, la
coagulare, inclusiv factorii sistemului properdi- nivelul ribozomilor, are loc translatia informatiei
nic si de complement. O parte a cnzimelor din din ARNm - sinteza proteinelor. In timp ce pro-
celuiele unor organe si tesuturi ajung (in conditii tcinele intracelulare sunt sintetizate si de ribo-
fiziologice) in plasma numai in cantitati minime. zomi citoplasmatici / liberi, proteiele plasmati-
Astfel, cregterea activitatii lor plasmatice repre- ce (dar si acclea lizozomale si membranare) sunt
Capitolul 10. Proteine — structura, functii i metabolism. Proteinele plasmatice 185

sintetizate in poliribozomi legati in/de membra- Sinteza citokinelor are loc ca rispuns la stimuli
nele reticulului endoplasmic miges, in interiorul extracelulari, sunt teglate de corticoizi si se de-
ciruia sunt apoi stocate temporar. Pentru a deve- gradeaza rapid dupa disparitia semnalclor care
ni functionale protcincle necesita apoi modiifi- Ic-au determinat sinteza.
cari post-transiationale in membranele reticulu-
lui endoplasmatic sau ale aparatului Golgi, con- 10.4.2.2 Distributia
stand in carboxilan, glicozilari, lipidari, forma- Aproximativ 250 g¢ proteine (70 g/l) se gasesc
rea legaturilor disulfidice, plierea lantului, for- in compartimentul vascular. Lichidul interstitial/
marea legaturilor secundare, tertiare, cuatcrnare. extravascular contine in jur de 350 ¢g proteine.
Ulterior trec in aparatul Golgi in care se formea- Concentratia in protcine a plasmei sau a lichidu-
zA granule secretorii. Cele mai multe glicozilari lui interstitial depinde de miscarea liber4 a apci
se fac la reziduurile de asparagina (carbohidrati din spatiul vascular in interstitiu si invers, dar si
N-legati), cxceptii fiind alfa-1-glicoproteina aci- a unor proteine care trec permanent prin spatiile
da $1 C1 INH, la care resturile glucidice se leaga intercelulare sau traverseazd celule endotelialc
la resturi de serina sau treonina (carbohidrati O- prin vezicule de pinocitoz4. Produsul acestei
legati). Sinteza propriu-zisd a lantului polipepti- "cerneri molecularc” se numeste transudat: con-
dic nu dureaza mai mult de 1-2 minute, fenome- tine < 30 g/L proteine.
nele de procesare post-translationala prelungesc Un aspect particular il reprezinta trecerca
ins4, cu 20-40 minute, secretia proteinelor. Dupa protemelor prin filtrul glomerular si prin bariera
modificarile post-translationale, protcinele sunt hemato-encefalicé (BHE).
transportate prin vezicule secretorii, care se des- in functic de dimensiunea si sarcina de supra-
prind din membrancle aparatului Golgi si se con- fata, proteinele pot ajunge tn cantitate limitatd
topese/ fuzioneaz4 cu membrana celulara, protei- (< 0,15 g/24h) st in urind. In urina persoanelor
nele fiind exocitate in spatiul extracelular. Daca sanatoase pot fi prezente: albumina, a-1-micro-
proteinele nu corespund calitativ, vor fi degrada- globulina, IgG, a-1]-glicoproteina acida, -] -anti-
te in citosol. tripsina, transferina, RBP, #-2-microglobulina,
Reglarea sintezei depinde de: lizozim, cistatina C. Factorii care influenteaza
* existenta 31 calitatea materici prime (in pri- proprietatile electrostatice si/sau structurale ale
mul rand a aminoacizilor), statusul nutritional membranci bazale glomerulare (afectiunt infla-
fiind vital; matorii renale, de exemplu) pot creste climinarea
* factor genetici (deficite, polimorfism genic) ziinicd de proteine prin urina, Proteinuria poatc
* inducerca / represia genicd sub actiunea fi de asemenea de origine pre- sau postrenalaé
unor hormoni (corticosteroizii, androgcnii, tiro- (vezi si 20.4.4), frecventa relativa a tipurilor de
xina — au efect stimulator, iar estrogenii — inhibi- protemurie find:
tor asupra sintezei albuminei gi a altor transpor- Renala > Post renalA > Prerenala.
tori specifici); Proteinorahia — continutul total de proteine
* existenta uner factori toxici (de exemplu al- in LCR, este considerabil mai mic decdt al plas-
coolul: inhiba sinteza proteinelor la nivel hepatic); mei (aproximativ 0,5% din acesta — maximum
e scéderea presiunii coloid-osmotice plasma- 0,4 g/l). Compozitia relativa in proteine a LCR
tice este un stimul important pentru accelerarea este aproximativ similara cu cea sericad, cu excep-
sintezei preteinclor si lipoproteinelor in ficat; tia faptului ci prealbumina este mai bine expri-
* produsii de degradare ai fibrinogenului gi mata, in timp ce imunoglobulinele se gasesc in
protrombinei stimuleazi sinteza respectivelor proportie mai mica. Peste 80% din proteinele
proteine in ficat. prezente in mod normal in LCR, provin din plas-
* Citokinele: IL-1 si IL-6 sunt factori de sti- mA (prin transport pasiv), restul fiind produsc lo-
mulare hepatica a sintezei reactantilor de faza cal, in sistemul nerves central. Raportul QAlb =
acuta (prin inducerea transcriptiel genice a unor [AlD]ice mg: / [Alb]ser mga, este utilizat pentru a de-
proteine plasmatice, ca proteina C reactiva, hap- termina perturbari ale permeabilitati BHE. Va-
toglobina, alfa-l-antitripsina, alfa-]-glicoprotei- lori pana la 10 x 10° pot fi intélnite in scleroza
na acida etc), TNF-a are efect citotoxic asupra multipla, encefalita cronica din infectia HTV, poli-
celulelor tumorale, IFN-y are efecte antivirale. neuropatia alceolica, herpes zoster.
186 Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice
©
x10" Tabelul 10.1. Timpul de injumatatire al unor
100 4 ss proteine plasmatice
al Proteina ty
60 APi Albumina 19-21 zile
;
oo 4 oo cy -antitripsina 4 zile
Complement C3 0,5 -1 zi
10 4 Complement C4 0,5 -- 1 zi
Ceruloplasmina 4-10zile
54 PCR 12— 24 ore
Feritina 10 minute
24 tt,- fetoproteina 4 zile
Qa Fibrinogen 3 zile
t 1 1 i 1 Haptoglobina 2-4 zile
1 2 & 14 20 50 100x 194 ig A 6- 8 zile

Figura 10.3, Diagrama Reiber — Felgenhauer IgG 17 - 35 zile


pentru diferentierea transferului proteic fiziologic IgM 5-7 zile
prin BHE, de rispunsuil umoral local (1 — domeniul Ig D 3 zile
de referin{4: x — grupa de varsta < 15 ani; xx pentru IgE 2 zile
1$ — 40 ani; xxx pentru 41-60 ani; 2 — perturbari Receptorul solubil al transferinei 10 zile
ale transferului prin BHE, fara sintezi locali de 0 Macroglobulina 4.7 ile
IgG; 3 - perturbari ale transferului prin BHE, cu B:- microglobulina 40 minute
sintezi aditionalé de IgG; 4- sinteza locala de IgG, Mioglobina 15 minute

epost
fara perturbari ale transferului prin BHE; 5 — fara Prealbumina 1-2 zile

semnificatie clinica). Procalcitonina 24 — 30 ore

re ree
a.- glicoproteina acida 5-6 zile
Valori intre 10-20x10% pot fi intalnite in me- Transferina 7—10 zile

ete he te a
ningite virale, meningoencefalopatii cu germeni
oportunisti, polineuropatia diabeticd, infarct ce-

ore ant
Valori sub domeniul de referinta denoté un
rebral, atrofia cerebral. transfer pasiv prin BHE, in timp ce valori superioa-

ST MOE
Valori mai mari de 20 x 10° pot apare in smdro- ré intervalului fiziologic indica sinteza locala (la
mul Guillain-Barré, encefalitele cu virus herpes nivelul SNC) de imunoglobulinc. Thagrama nu
simplex, bacteriene, in special cu bacil Koch. poate fi utilizaté daca LCR contine mai mult de
Un alt indice util in diagnostic este indicele 10° hematii/L.
Delpech — Lichtblau: = fIgG]icexfAlb]se / [eG]ser x
[Alb] ,cr, in mod normal fiind < 0,7. Cresterea 10.4,2.3 Catabolismul / Eliminarea
acestui indice indicé productie de IgG intratecal. Majoritatea protemelor sunt degradate de pro-
Tulburari ale permeabilitati BHE pot fi eviden- priile celule conform unui tum-over propriu sau
flate cu ajutorul diagramelor Reiber si Felgenhauer imediat dupA sintezi, datorité unor imperfectiuni
(Figura 70.3). Raportul concentratilor imuno- structurale. Aminoacizii sunt eliberati in hzozomi
globulinelor (Ig G, A, M) $i albuminei intre LCR si (proteoliza), trec in fondul comun citoplasmatic,
ser, sunt utilizate pentru diferentierea transportului unde a parte sunt utilizati pentru resinteza protei-
pasiv de raspunsul imun umoral al SNC. ca, iar altii sunt degradati chimic (prin dezamina-
Diagrama Reiber (Figura. 10.3) red& tntr-un re, decarboxilare). Localizéri importante din
sistem de coordonate Q Ig fata de Q Alb, unde: punctul de vedere al ratei de catabolizare sunt:
Olg=[IgG+IgAtlgM).ce/flgG+Iga+1gM tractul gastrointestinal (proteimele alimentare sunt
] cr, degradate sub actiunea proteazelor), ficatul si tu-
QAIb=[Alb]ice / [Alb] ser. bii contorti proximali renali.
Capitolul [0. Proteine — structura, functii $i metabolism. Proteinele plasmatice 187

Tabelul 10.11. Clasificarea proteinelor plasmatice dupa caracteristicile fizico-chimice ale acestora
Functii Denumire Migrarea EF GM (kDa) Cencentratia
Nespecifici
Albumina Albumina 68 35-45 g/L
Specifici
Preafbumina Prealbumina 35 0,2-0,3 g/L
RBP (retinol binding protein) a -globulind 21 2-6 mg/dL
1. Transportori Transcortina a)-globulina 56 4-8 mg/dL
, Transferina B-globulina 77-88 2-4 p/L
Transcobalamina a)-globulina 6,1 -0,5 me/dL
Haptoglobina a)-globulina 85 2,5 - 4,5 g/L
TRG (tiroxin binding globulin) a, -vlobulina 6! 1-3 mg/dL
ApoA a\-globuline 20-40 12-—2,5 g/L
ApoB a,globuline 514 0,8 -1,5 g/L
Specific
| Ig G y 1,2,3-globuline 130 6-16 g/L
: le A yl,2-glebuline 140 - 420 6,7-4 e/L
IgM yl-globuline 900 0,4-2 g/L
Nespecifici
Factorit coagularii a, B-giobuline — variabilé 4-3 g/L
PCR (proteina C reactiva) y-globulina 140 0,3 mg/dL
C3 B-globulina 180 0,8-1,2 g/L
Inhibitori de Proteaze cu serina in
centrul activ (SERPIN-ice)
ti at.

LL Apdrare
Gy-antitripsina o-globulina 54 2-3,8 p/L
a,-antichimotripsina ay-giobulma 68 0,35-0,55 g/L.
:-antiplasmina a,-globulina 70 4-8 me/dL
Antitrombina TILL oo-globulina 65 6,2-64 g/L.
PC Inh a,-globulina S7 0,3-0,6 mg/dL.
C) Inh ay-globuling 104 0,2-6,3 o/L
PAI (Ishibitorul activatorului 50 1-3 ugldL
plasminogenului)
Inhibitori de Proteaze ne-SERPIN-ice
o2-macroglobulina en-globulina 820 2,5-4 o/L
Insulina
WH . Renina

proteici si enzime we a Amilaza


plasmatice Lecitin-colesterol-aci ltransferaza (LCAT)
Lipoproteinlipaza (LPL}
Colinesteraza (CHE)
IV. Functie aglicoproteina acida au-globuline 44 0,6-1 g/L
controversata Ceruloplasmina a, globulina 132 0,3-0.4 g/L
§2-microglobulina §o-globuline 11,8 0,2 mg/dL

Traversand filtrul glomerular, proteinele cu sul de reabsorbfie renali poate fi depasit (protei-
moleculé mici (de ex. lanturi ugoare libere, B2 nurie prerenala— vezi 20.4.4). Rata de degradare a
microglobulina) ajung in urina primard, de unde protemelor plasmatice este descrisi de timput de
in mod normal sunt reabsorbite $i dezintegrate de injumatatire (Jabe! /0.D, acest parametru avand
catre cclulele tubulare renale. In cazul cresterii important speciala in analiza markerilor tumorali
concentratiei plasmatice a acestor proteine, proce- (vezi 19.F),
188 Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

10.4.3 Caracteristicile principalelor prafata albuminelor de catre unele antibiouce ad-


proteine plasmatice munistrate tn scop terapeutic la nou-ndscut, fixdn-
du-se cu o afinitate mai mare pe aceleasi locusuri.
Proteinele plasmatice sunt mai des studiate in
Albuminele din plasma se formeaza exclusiv in he-
scop diagnostic, comparativ cu alte proteine din
patocite si nu contin glucide legate covalent. Sinte-
organism. Marea majoritate sunt glicoproteine (cu
za hepaticd de albumind este de aproximativ
un continut variabil de carbohidrati: 10-25%), cu
20 g/zi, dar poate fi triplati la nevoie. Cataboliza-
exceptia albuminelor, amilazei-c, proteinei C re-
tea are loc in toate tesuturile, mai ales fn tesutul he-
active (PCR), B2 microglobulinei (si a altor cate-
patic, renal sau in tractul gastro-intestinal. Tumpul
va mai putin analizate), care sunt alcdtuite exclu-
lor de injumatatire plasmatica este de 15-25 de zile.
siv din aminoacizi. Tabelul 0.17 contine clasifica-
Reglarea sintezei:
rea principalelor proteine plasmatice, dupa functia
* scdderea presiunii oncetice a plasmei este
si caracteristicile fizice ale acestora.
stimul pentru accelerarea sintezei hepatice.
* hormonii troidieni si glucecorticoizi sti-
10.4.4 Proteine transportoare
muleaza metabolismul albuminei piasmatice.
10.4.4.] Albuminele Patologie:
Plasma umand contine 35-45 g/L (0,5-0,8 * hiperalbuminemia este a entitate patologica
mmol/L} albumine. Moleculele de albumind au rara, se datoreaz4 cel mai frecvent deshidratarii.
forma globulara si sunt alcatuite dintr-un singur « analbuminemia este o boala genetica foarte
lant peptidic pliat de mai multe ori, continand rara, transmisé autosomal recesiv. Clinic se ma-
580 aminoacizi. In pozitia N-terminald se ga- nifesta doar la homozigoti prin edeme maieolare,
seste acid aspartic, in cea C-terminalé-leucina. In hipotensiune, steatoree,
structura peptidicad se repel secvente hidrofile si « Aipoalbuminemia este o scadere a concen-
hidrefobe la nivelul cArora se pot fixa ioni (Cu, tratiei plasmatice a albuminei sub 30 g/l (sub va-
Ca*", Zn"), acizi grasi, colorant, bilirubina, me- loarea de 15 g/l prognosticul este rezervat), Sca-
dicamente, hormoni etc. Albuminele au o imper- derea poate fi daterita scaderii sintezei hepatice,
tanta functie de transportor plasmatic nespecific. 3au poate fi consecinta unor pierderi mai impor-
In contrast cu celelalte metale vehiculate in plas- tante la nivel renal sau intestinal.
ma de proteine transportoare specifice, zincul Cauzele hipoalbuminemiei pot fi grupate in
plasmatic este fixat lax de albumine si de unii trei categorii:
aminoacizi (histidina, cisteina), tar mult mai pu- 1. fiziologic: apare in timpul sarcinii $i in cli-
ternic de moleculele a2-macreglobulinei, ale lac- nostatism prelungit (datoritaé cresterii volumulw
tat-dehidrogenazei si fosfatazei alcaline. de distributie). Cantitati mici de albumina strabat
OQ moleculi de albumind contine 10 locusuri de filtrul glomerular chiar in lipsa unei patologii re-
legare pentru substantele transportate, din care in nale (mai putin decat ar fi de agteptat cunoscand
med normal sunt ocupate, in medie, doar 7. In con- diametrul moleculci albuminei - 7 nm, similar cu
ditit fiziologice la concentratia normala a AGL in al porilor filtrului glomerular - datorité incdrcdtu-
plasma, aceast{ capacitate de fixare a albumuinclor tii electrice negative atat a albuminci, cat si a cn-
este folosité numai intr-o proportic de 8-10%. In doteliului glomerular). Proteinuria fiziologicé nu
urma unei lipolize excesive (de ex. in cursul unei depaseste insa 100-150 mg/zi. Albuminuria fizio-
inflamati grave), cantitatea AGL in plasma poate fi logicd nu depaseste in mod obisnuit 10-20 mg/zi.
atat de crescutd, incdt satureaza intreaga capacitate 2. artefaciual: prin dilutie;
de fixare a unor molecule de albumine bogate in 3. patologic:
tnptolan, care fixeazd si tironinele. Incdrcarea elec- a. digestiv: sciderea cantitatii de amincacizi
tronegativa puternica a AGL, va duce si la creste- disponidili duce la sc&derea sintezei aJbuminei in
rea clectronegativitatii moleculelor fixatoare, du- malnutritic, malabsorbtie, enteropatie exudativa.
cand la cregterea mobilitatii lor electrotoretice $i la b. Aepatic: in afectiunile hepatice cu distrugerea
aparitia fractiunii prealbuminice in proteinograma. parenchimului, hipoalbuminemia apare relativ 1ar-
Capacitatea de fixare a albuminelor este competiti- ziu (cand mai mult de 70-80% din tesutul hepatic
va si saturabila, Astfel, in caz de icter neonatal, bi- este lipsit de functie), decarece parenckimul sina-
lirubina fixata anterior poate fi eliberaté de pe su- tos are o mare capacitate de amplificare a sintezel.
Capitelul 10, Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice 189

c. renal: afectiunile renale (glomerulare, tubu- de 60 umol/L (2-4 g/L), Transferina este o glicopro-
lare) duc la pierderi de proteine prin urna. Protet- teina cu mobilitatea electroforcticd a 61-globuline-
nuriile pot fi selective (se pierd doar albumine si o lor, formaté dintr-un singur lant peptidic cu masa
parte din globulinele de dimensiune mica} sau ne- moleculara de 80 kDa, cu mai roulte forme alotipi-
selective. In sindroamele nefrotice pierderea de cc. Ficcare molecula de transferina are doua subum-
proteine urinare depaseste 3 g / 24 ore. Hipoalbu- titi glucidice fixatoare de ficr trivalent (Fe*"}. Glico-
minemia de cauzi renala sau intestinala se instale- protcina continand un ion de fier este semisaturata,
aza doar cand pierderile de albumina depasesc ca- iar cu 2 ioni de fier este total saturata. In conditii fi-
pacitatea de sintezi hepatica compensatorie. zidlogice, dear 30% din locusurile de legare de pe
d. prin cresterea permeabilitdili vasculare: fe- transferind sunt saturate. Coeficientul de saturatic sc
nomenul are caracter acut $1 este datorat cel mai calculeazé din raportul sideremiei si a capacitatii to-
adesea activarii sistemului complementului, a sis- tale de fixare a ficrului. Celulele consumatoare (eri-
temului fibrinolitic, activarii plachctare sau hipo- troblasti, hepatacite, macrofage) preiau fierul tran-
xiei endotcliale. Are ca si principala consecinté sportat de transferind in urma fixdrii acestela pe
trecerea proteinelor din spatiul vascular in inter- structurile receptoare specifice. Internalizarea Fe*"
stitiu, cele mai elocvente exemple fiind exudatele Icgat de transferind se face prin intermediul recepto-
din gocul septic sau arsurile tegumentare extinse. rului membranar pentru transferina. In veziculele de
c. prin hipercatabolism endogen: la pacientii endocitoz4, pH-ul scazut la 5,5 (realizat cu ajutorul
cu diverse patologii maligne in stadii terminal, unei pompe de H™, ATP-dependente} favorizcazd
apare © combinatie de status hipercatabolic cu eliberarca fieruli si reducerea acestuia. Transfcrina
reactie de faz& acut&; celulele maligne preiau al- si receptorul sau se intore pe suprafata cetulei re-
bumina ca $i sursa de aminoacizi. luand ciclui de endocitoza. Transferina este si un
Examinari de laborator: factor de cregtere pentru cclule. Receptorul celular al
« VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) creste; transferinei (CD71) este o proteimé de activare loca-
* teste pozitive de disproteinemie (scade rapor- lizataé pe suprafata cehulclor care, pentru a prolifera,
tul albumine/globuline); au nevoie de fier. Cantitatea de receptor pe supra-
® scade concentratia de albumine; fata celulclor, dar si componenta solubild cliberata in
* creste timpul de injumétatire al albuminei plasma (sTfR), este proportional cu deficitul de fier
plasmatice pana la 50 zile; al celulei purtatoare (exceptie: in sarcinad, afectruni
® concentratia globulinelor creste; maligne, procesele inflamatorii cronice — probabil
* pe pretcinograma se modifica raportul intre IL-1 eliberaté inhiba sinteza receptorilor de transfe-
fractiuni, rind). Cea mai mare incdrcaturé de receptori pentru
Clinic sc constaté edeme periferice (la con- transferind ($0%o din total} se gfiseste pe suprafata
centratii de albumina sub 20 g/l), evitabile prin seriei eritroide de maturare medulara — eritreblastul
cresterea concentratici globulinelor. Hipoalbumi- policromatofil contine cea mai mare concentratie.
nemii mai mult sau mai putin accentuate apar, Cresterea concentratici sericc a sT£R apare in toate
aproape firi exceptie, in toate starile patologicc patologiile insotite de intensificarea eritropoezet
cunoscute, din cauza consumului sporit (secretic, (crestc necesarul de fier medular).
excretie) sau a formarii insuficiente (hepatopatii). In cursul inflamatiilor, macrofagele activate
inglobeazé cantitati insemnate de fier plasmatic,
10.4.4.2 Transferina impreunad cu transferina, Aceasté forma a hipo-
Din cantitatea totald a fierului din organism (3-5 sideremici (deficit functional al fierului) poate fi
g), plasma contine 15-25 umol/L (100-130 g/dL), totusi ugor deosebita de hiposideremia cauzata de
sub forma legata de o glicoproteiné numita transferi- o carenta reala de fier. In cursul inflamatiilor can-
na sau siderofilina. Sintetizati in hepatocite, dar in titatea fierului seric scade paralel cu cantitatea
cantitéti reduse si in splina, in ganglionn limfatici s1 transferinei, pe cand in anemiile feriprive con-
in celulele epiteliale ale muccasei intestinalc, trans- comitent cu sc&derea sideremiei apare o crestere
ferina arc rolul de a transporta fierul absorbit cin in- marcaté a cantitajii transferinei gi mai ales a sTfR.
testin gi de la locul de degradare al hemoglobinei In infectiile cronice insotite de o carenta reala de
spre locurile de depozitare $i sintezi a hemoglobi- fier, dozarea concomitenta a feritinci clarificd sta-
nei, Continutul normal in transferina al plasmei este rea depozitelor de fier.
190 Capitolul 10. Protcine - structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

10.4.4.3 Feritina glomerular. Nivelul plasmatic al haptoglobinei


(2,5-4,5 g/L) scade datorita sintezet hepatice defi-
Este cunoscuti ca metaloproteina de depozit a
fierului in organism (fiecare moleculé poate stoca citare (sciderea productiei), sau in hemoliza ac-
pind ja 4.500 ioni Fe). Proteina (apoferitina} este centuata (sé consuma cantitati mari). Timpul de
alcatuita din 24 subunitati bazice (forma -L) sau aci- injumatatire plasmatic al haptoglobinei scade de
de (forma - H), cu greutatea moleculara de 450 kDa. la 2-4 zile la 30 de minute in caz de hemoliza in-
Izoferitinele acide se gases in miocard, iar cele ba- travasculara. Dublarea ratei de hemoliza fiziologi-
zice - in tesuturile axate pe stocarea fierului (hepatic, ca conduce la o scddere dramaticé a concentratiei
splenic, sideroblastii medulari); rinichiul contine haptoglobinci plasmatice (aproape de zero). Cres-
izoferitind cu ambele tipuri de subunitai. Prin terea consumului nu conduce la o cregtere com-
supraincdrcarea cu ficr a feritinei, aceasta se trans- pensatorie imediaté a sintezei hepatice. Concen-
form’ in hemosiderina (protcind denaturata in mare tratia haptoglobinei este crescuté in inflamatii
parte — datorita incarc4turii ferice deosebite, concen- acute (este un reactant de faza acuta), in colestaza,
trata in special in sideroblasti). Sinteza feritinei in beala Hodgkin, terapia cu corticosteroizi.
celule depinde de continutul in fier al acestora:
cregterea concentratiei in fier favorizeaza sinteza fe- 10.4.4.5 Apoprotecinele
ritinei si inhiba sinteza receptorului transferinei. Sunt transportorii lipidelor plasmatice (vezi 8.2./).
Izoferitina sericé este de tip bazic (spre deose-
10.4.5 Inhibitorii plasmatici ai
bire de cea celulara, este insd glicozilata si fard
proteazelor
fier}, concentratia acestela find proportionala cu
continutul in fier al celulelor care fl Inmagazinea- Inhibitorii plasmatici ai proteazelor sunt
ZA (este marker-ul acceptat pentru aprecicrea fic- a-globuline reprezentand 10% din totalul protei-
rului depozitat): 1 pg/L feritina sericd corespunde nelor plasmatice. Au rol in protejarea organismu-
la 8 mg fier in tesuturile de depozit. Pragul inferi- lui fata de actiunea proteazelor: inactiveaz’ pro-
or al concentratiei serice a feritinet la femei este teazelc, complexul celor doua proteine fiind re-
de 12 pg/L (la barbatii din grupa de varst% 20-50 cunoscut de receptorii macrofagic: specifici he-
ani, valoarea fiind aproximativ tripla). Feritina se- patici si indepartat din circulatie. in lipsa anti-
rich este preluata de ficat (timpul de injumatatire proteazelor apar Ieziuni tisulare severe. Principa-
este de cca. 10 minute). Spre deosebire de sidere- lii inhibitori proteazici plasmatici sunt SERPINE
mie, concentratia sericd a feritinei nu are ritm cir- (serin-protease inhibitors): a)-AT (a)-antitripsi-
cadian, iar spre deosebire de concentratia transfe- na), &-ACT (o)-antichimotripsina) migreazd in
rinei, cea a feritinei nu depinde de sinteza hepati- fractiunea clectroforetica o,, tar o)-AP (a:-anti-
cA si nici de prezenta estrogenilor. Feritina este $i plasmina), AT HI (antitrombina IY} si ClInh
marker tumoral, precum si proteind de fazA acuta, apartin fractiunii &-globulinclor. in categoria anti-
proteazelor mai intra PAI (plasminogen activator
10.4.4.4 Haptoglobina Inhibitor) $i o2-Mg (o.-macroglobulina).
Este o glicoproteind cu masa moleculard de La nivel tisular exista inhibitor’ metalo-protea-
cca. 100 kDa, care migreaza electroforetic in fra- zici (care inhiba colagenaza, gelatinaza) gi inhibitori
ctiunea ,-globulinelor. Este alcatuité din doua
ai cistein-proteazelor (inhibitorii catepsinei B), Anti-
proteazcle au specificitate relativa de actiume (de
perechi de lanturi peptidice usoare (9 kDa) si gre-
exemplu plasmina este inhibata de o,-AP, a,-AT $1
le (L6 kDa), legate intre cle prin punti disulfidice.
ExistA trei tipuri diferite de haptoglobina: 1-1 mo- a-Mg). Legarea inhibitorulu se realizeaza de obicei
nomerica ($5 kDa), 2-1 dimerica (200 kDa} si 2-2 specific, la nivelul situsului de legare al substratului
tetramericé (400 kDa). Rolul fiziologic al hapto- (cu cxceptia on-Mg, care copleseste proteaza, 1z0-
globinei const4 in captarea echimoleculara a he- land-o nespecific de mediul inconjurator).
moglobinei libere, rezultate in urma hemolizei intra-
10.4.5.1 o-antitripsina (a@)-AT)
vasculare si transportul acestcia la locul de degra-
dare in sistemul reticuloendotelial (SRE). Hemo- Este o glicoproteina cu masa moleculara de
globina monomer este o protein’ cu masa mole- 55 kDa, formata in hepatocile. Concentratia nor-
cularé (17 kDa) mai mica decat a albuminci, deci mala in plasma este de 2 - 3,8 g/L. In conditii fi-
existi pericolul picrderii accsteia prin filtrul ziclogice reprezintA aproximativ 90% din fracti-
Capitolul 10, Proteine — structura, functii $i metabolism. Protcinele plasmatice 19]

unea al-globulinicé a serului. a,-AT san a -PI 10.4.5.4 a2:-AP (a:-antiplasmina)


{a,-proteasc inhibitor) este um reactant de fazd Are trei situsuri: unul de legare al plasmino-
acuta. Tripsina st chimotripsina, desi enzime di- genului, altul de inactivare a plasminci si al trei-
gestive, sunt cliberate in cantitati mici in circu- lea de legare la fibriné sub actitmea factorului
latie ca si elastaza si trombina. Enzimele proteo- XMM activat. Deficitul are drept consecinté liza
litice de natura endogena (digestiva, bacteriana, prematuri a cheagulut hemostatic.
leucocitaré) sau exogena cu rol in apararea ne-
specifica a organismului, pot avea efect autoa- 10.4.5.5 )-ACT (o)-antichimotripsina)
gresiv daca sunt eliberate in plasma. Efectul anti-
Nu este esentialé ca inhibitor proteazic. Este
proteazic al al-antitripsinei se manifest4 prin blo- crescuté in tesutul nervos al pacientifor cu boala
carea reversibila a centrului activ al serinproteaze-
Alzheimer.
lor, formand complexe echimoleculare cu ele. Din
cauza molecularitatii reduse, al-antitripsina tra- 10.4.6 Proteine de faz4 acuth
yerscaza usor spatiile interendoteliale, patrunde in Proteine de faz4 acuta sunt o,, a) $1 §-globuli-
lickidul interstitial, inactrvand si scrinproteazele ne a caror productie hepatica creste sub actiunea
cliberate prin exocitoza micro- 3i macrofagelor. citokinelor preduse 31 eliberate de imunocitelc
Complexele echimoleculare realizate se fntore in implicate in reactii inflamatorii. Concentratia
circulatie, unde proteazele sunt transmise molecu- plasmaticé a acestora se modificé nespecific, ca
lelor de a2-macroglobulind, iar @1-antitripsina raspuns la anumite situati? patologice: IMA (in-
eliberaté igi reia activitatea. Deficienla inndscuta farct miocardic acut), reactii inflamatorii acute si
de a,-AT duce la aparitia emfizemului, hepatitei cromice, tumor maligne, traumatisme, interventti
neonatale si cirozei in copilarie. Alelele posibile chirurgicale majore.
sunt urmatoarele: M - normala, Z - deficit de pro- Functia acestor proteine este una nespccificé:
cesare $i eliberare din hepatocite, § - forma usor anihileazé proteazele in exces produse in leucocite
degradabila si varianta nul 0 - (lipsa sintezei). sau cliberate de bacterii si favorizcaza fagocitoza.
Boala apare la genotipurile 00, ZZ, MZ si MS. Proteinele de fazi acuté sunt clasificate dupa
evolutia activitatii lor serice, tn:
10.4,5,2 o:-macroglobulina (o2-Mg) a. protcine cu cresterea rapida (1-2 ore) si inten-
| Este o glicoproteind cu masa moleculara intre si (de 10-2000 ori} a concentratiei serice: PCR
725-850 kDa, heterogenitatea masei moleculare (proteina C reactiva), arniloidul seric A (SAA),
fiind cauzata de continutul variabil in glucide. Se b. proteine cu crestere mai lenta (24 - 48 ore)
formeaza fn hepatocite, concentratia normala in gi moderata (de 2-5 ori): a)-AT, a,-GPac («-gli-
plasma fiind de 2,5-4,0 g/L. Actioneaza ca o anti- coproteina acida), haptoglobina si fibrinogenul,
proteazi impotriva scrinproteazelor (pepsina, c. protcine cu crestere lenté (2-3 zile) si mo-
plasmina, elastaza, colagenaza), dar numai in in- desta (maximum de 2 ori): Ceruloplasmina, C3,
teriorul patului vascular. Inactiveaza antiprotca- C4 si Cl INH,
zele atét in mod direct, cat si sub formele trans- d. componentele negative ale reactici de fazi
mise de catre al-antitripsina, dar gi de alte anti- acuté sau proteine anti — faz&é acuta: albumina,
protcaze ale sistemului de coagulare sanguina. prealbumina, colinesteraza, factorul XIII al coa-
Desi nu este un reactant de faza acuta (cantitatea gulaérit $1 transferina (a caror sintezi hepatica
ei plasmaticé nu creste fn cursul inflamatiilor), scade de cele mai multe ori in inflamatii, sub
cantitatea ei cregte la bolnavii cu sindrom nefro- actiunea inhibitoric a TNF-a; in cazul transferi-
tic si scade in hepatopatii. Limitcaza reactia de nei, are loc adeseori o captare a acesteia de citre
fazd acuta prin lcgarea citokinelor nefixate pe re- macrofage, impreund cu ionii de fier).
ceptorii celulari.
10.4.6.1 PCR
0.4.5.3 AT ILI (antitrombina IED Este o proteina pura sintetizat{ de hepatocite,
InactiveazA eficient trombina $i factorul Xa, alcatuité din cinci lanturt polipeptidice (masa mo-
doar in prezenta heparinei. In lipsa heparinci leculara find 5 x 20 kDa) care nu sunt legate cova-
procesul are loc cu o vitezd de aproximativ 1000 lent intre ele. Concentratia plasmatica normal este
de ori mai mica. sub | mg/L (mai mare la supraponderali, fumnitori,
192 Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

femei la menopauza cu terapie de substitufie hor- si in infectii virale, afectiuni neoplazice, reactii
monala), nivelul PCR crescand nespecific in multe alergice sau autoimune), in carcinomul tiroidian cu
procese inflamatorii acute infectioase (mai putin in celule C si tn carcinomul bronsic cu celule mici -
cele viralc) sau neinfectioase, uneori de 100-1000 concentratia plasmaticé a procalcitoninei crescand
ori in numai 24 ore. Denumirea provine de la fap- peste 10 pp/L. Specificitatea marker-ului in diag-
tul c& precipita polizaharidul "C" al peretelui pneu- nosticul sepsis-ului este de peste 90% si poate fi
mococului in prezenta Ca**. Fenomenul de atagare imbundtatita prin dozarca concomutenté a PCR si a
a fost ins observat si in prezenta altor micro- IL-8 (mai ales in cazul infectiilor nou-nascutului).
organisme si chiar a celulelor lizate, find urmat de
activarea fagocitozei si a sisternului complementu- 10.4.6.3 Amiloidul seric A (SAA)
Ini pe calea clasicé. S-a dovedit cd interaciunea Este produs de macrofagele si fibroblastii hepa-
este nespecificd: avand afinitate pentru receptorul tici sub actiunea stimulatoare a IL-1, -6, TNF-g, eli-
Fe al macrofagelor si limfocitelor, PCR faciliteaza berate de imunocite impiicate in procese inflamato-
endociteza bacteriand printr-un proces similar opso- mi bacteriene $i virale. Concentratia sericd (normal
nizani. PCR poate precipita si policationl, hemo- sub 10 mg/L) ereste chiar mai repede (2-4 ore) gi
cianina, fibrinogen si fibronectin (independent in- mai pronuntat (pana la 2000 ori) decat a PCR. SAA
sA de ionul de calciu). Timpul de injumatatire plas- se leaga la micelii lipidice, in special la HDLs, acce-
matica este de 12-24 ore. lerand degradarea hepatica a acestei subclase Lp.
Cresterile modeste ale concentratiei PCR (pana
la 10 mg/L), determinabile doar prin tehnici cu 10.4.6.4 @,-GP acida
sensibilitate inalté, sunt importante in evaluarea
Se mai numeste si orosomucoid. Este o glico-
mucroinflamatici in placile de aterem si au valoare
protcina cu greutatea molecular’ de 44 kDa si cu
predictiva in evaluarea riscului cardiovascular. Va-
un continut glucidic intre 40-45% din greutate,
lori peste 3 mg/L, la 90% dintre pacientii cu angina
cu predominanta acicdului neuraminic (NANA) si
pectorala instabilé, prezic un infarct miocardic acut
sialic, care realizeazA caracterul acid al substan-
in urmatoarele 3 luni. Valori peste 5 mg/L la 72 de
tei. Se formeaza in hepatocite in cantitati reduse,
ore de la implantarea de stent, indica evolutia lezi-
sub actiunea interleukinei 6 ([L-6), aleatuind
unilor aterosclerotice in urmatoarele luni, iar la
doar 5% din cantitatea totalé a fractiunii @]-glo-
20% dintre pacienti — complicatii pe termen scurt.
bulinice. Concentratia normala in plasma a gli-
Cresteri ale concentratiei PCR la 10-50 mg/L
coproteinci al -acide este de 0,6 ~ 1,0 g/L. Fiind
pot surveni in infectii acute bacteriene locale, in-
unul dintre reactantii de faz acuta care participa
fectii cronice (tbe, sifilis), infecti virale, colage-
la apararea organismului impotriva reactulor
noze, colita ulceroasa, infectii intrauterine in
propril de aparare excesive, cantitatea ei creste
ruptura prematura a membranelor (dozarea pro-
mult in cursul inflamatiilor acute, subacute si
calcitoninei este alternativa preferata in diferen-
cronice, dar si la bolnavii cu tumori maligne.
tierea infectiilor bacteriene}.
Functia ei nu este cunoscuta in totalitate. Se leaga
Cresteri ale concentratiel] PCR peste 50 mg/L
nespecitic la suprafata bacteriilor, virusurilor, me-
pot apare in infectii bacteriene severe (cel mai
dicamentelor bazice, cum ar fi diverse miorclaxan-
adesea generalizate), vasculite sistemice, pancrea-
te, psihotrope, beta blocante, progesteron. Se pare
tité acutd, tumori metastatice.
ci are actiume imunosupresiva, datoriti efectulu
10.4.6.2 Procalcitonina (pCT) sau inhibitor asupra activarii PMN (leucocite poli-
Nu este un reactant de faz4 acuté (simtcza sa morfonueleare), dar si de inhibare a agregarii pla-
nefiind reglata de citokine), ci un prohormon cu chetelor. Concentratia de acid sialic este o masura 4
importanti in diagnosticul diferential al reactiilor lizei celulare din afectiunt acute si/sau cronice.
inflamatorii.
Polipeptidul alcdtut din 116 aminoacizi 10.4.6.5 Ceruloplasmina
(13 kDa), cu portiunea mijlocie (Aa 60-91) identi- Fste o q-globulina care contine peste 90%
cA cu a calcitoninei, este sintetizat in celulele C ale din cuprul seric, astfel incét acesta nu poate fi
glandei tiroide, initial sub forma preprocalcitoninei cedat rapid tesuturilor. Organismul aduit sandtos
(141 Aa). Clivarea polipeptidulni pana la calcitoni- contine in total 75-150 mg (14-24 mmol} cupru,
na este blocaté in infectit bacteriene sistemice (nu in primul rand sub forma depozitataé in hepatoci-
Capitolul 10, Proteine — structura, functti si metabolism. Proteinele plasmatice 193

te. Concentrava normala in cupru a plasmei este provoaca distrugerea acestora. In locul parenchi-
intre 15 si 24 pmol/L (90-110 pg/dL); 10% din mului hepatic se formeaza tesut conjunctiv, du-
cuprul plasmatic esie fixat labil de albumine, re- cand la manifestarca progresiva a unci ciroze he-
prezentand cantitatea cuprului “liber”, rapid ce- patice grave. Cantitatea mare de cupru eliberata
dabil in tesuturi. Din cauza continutului ei gluci- in singe se fixeazd lax de albumine. In ciuda
dic variabil, preutatea molecularé a ceruloplas- cresterii exagerate a cuprului eliminat prin urina,
minei se modificé intre 130 — 160 kDa, glicopro- se depun totusi cantitatt din cc in ce mai mari in
teina avand o structura octamericad (este formata tesuturit, cu precddere in creier, in rinichi si in cor-
din 4 perechi de peptide o-f, capabile s4 fixeze nee. Din aceastd cauzi apar tulburari functionale
fiecare cate un ion cupric). Pana in prezent s-au nervoase (psihice, motorii), renale si aparitia ine-
identificat 7 alotipuri diferite ale ceruloplasminei. lelor lui Kaiser-Fleischer pe cornee. Depuncrea
Continutul in ceruloplasmina al plasmei sangui- cuprului in tesuturi poate fi redus4 cu ajutorul
ne a noului nascui este foarte redus. Ca urmare, unor substante chelatoare, ca D-penicilamina.
transportul cuprului in organismul lui sc face
aproape exclusiv sub forma legaté de albumine. 10.4.6.6 Factorii C; si Cy ai complementului
in cursul primelor Juni de viata, cantitatea ceru- Cascada complementulut intervine in liza
loplasminei creste treptat in plasma, realizand la bacteriana si celularé, stimularea chemotaxiei $i
varsta de un an valoarea normala (respectiv 35 fagocitozei.
me/dL). Fiind un reactant de faza acuta, cantita- Cy este o glicoproteind cu masa moleculara
tea ceruloplasminei este crescuta si in plasma de 180 kDa, formata din doud lanturi peptidice a
gravidelor, dar si in cazuri patologice (inflamatii si §, legate intre cle prin 3 punti disulfidice. Con-
mictovasculare, cirozi hepatica, infarctul mio- tinutu] normal al plasmei in C, sc situeaz4 intre
cardic, tumori maligne etc). Ceruloplasmina dis- 0,8-1,2 g/L. Seaderea cantitatii facterului C;
pune si de o achhunc enzimatica oxidoreductazi- semnificé un consum sporit (activitate citoliticé
cA, manifestata in cursul lantului respirator $i nu marcata), iar cresterea valorilor C, in plasma ple-
numai. Se considerd actualmente c4 ceruloplas- deazi pentru scdderea consumului, adicé pentru
mina este importanta mai degrabé ca oxidore- incetinirea mecanisimelor citolitice. Lipsa conge-
ductaza, avand rolul de a inactiva radicalii liberi nitala a C; este o anomalie ereditara rara, tran-
capabili si produca leziuni tisulare si de a oxida smisa autosomal recesiv, caracterizata prin redu-
ionul de fier in forma transportabilé de transferi- cerea capacitatii de apArare umorala nespecifica.
na (Fe**). Rolul de transportor nu este unul real, Factorul Cy al complementului se gaseste in
deaarece cuprul legat de ceruloplasminad nu mai concentratii mult mai mici 0,1 — 0,4@/L si se con-
este cedat tesuturilor, ci este transportat la ficat si sum in procesele inflamatorii care decurg cu ac-
eliminat pe cale biliara. Printr-o alimentatie tivarca c&1 clasice a complementului.
obisnuité organismul primeste ziinic o cantitate
50-80 umol (3-5 mg) cupru. Cantitatea reabsor- 10.4.7 Proteine — markeri tumoral
bité ajunge in ficat si sc fixcaza de protecinele fi-
xatoare de metale, numite metalotionine, printre (vezi si Capitolul 19)
care si hepatocupreina. O parte a cuprului depo-
10.4.7.1 @1-fetoproteina
zitat in hepatecite, prin intermediul aparatului
Golgi se excreta in bilé. Prin urind se elimina zil- Este o glicoprotcind cu masa moleculari de
nic 0,3 umol/zi (20 ug/zi). In boala Wilson (de- 70 kDa. Se formeaza in hepatocite, dar numai in
gencrescenta hepato-lenticular4) aceasté cantita- cantitati foarte mici (sub 5 ng/ml). in cursul vietii
te poate fi si de 3 ori mai mare. Boala Wilson se embrionare insd are o concentratie mare in sange-
mosteneste autosomal recesiv (forma heterozigo- le fetal, avand functia de a fixa si a neutraliza
ti are prevalenta de [:200) $i cste caracterizata efectele daunatoare ale estrogenilor patrungi trans-
prin scaderea marcata sau chiar lipsa excretiel In placentarla fit din organismul mamei. Cantitatea
bila a cuprului din lizozomit hepatocitelor, dato- al-fetoproteinei scade rapid in sangele nou-nds-
rita scdderii sau absentei ceruloplasminei, ceea cutului. in cazuri de carcinom hepatic insd, gena
ce provoaca intrarea rapida a cuprului in tesuturi, suprimati se reactiveaz’ $i se declanseazi biosin-
cu depunerea ip special in ficat $i nuclei de la teza citoplasmatica a acestui marker tumoral (care
baza creierului. Cuprul acumulat in hepatoctte nu este un antigen tumoral, ci un antigen aseciat
194 Capitolul 10, Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

cancerului) intr-o msura in care el poate fi pus in sulfidic in asa fel, incdt cele doua portiumi N-termi-
evidentd calitativ sau determinat cantitaliv. Totusi, nale sunt indepartate intre ele sub forma de Y.
specificitatea aparifiei in plasma a acestui marker Punctul de despartire a furcii este mobil, sub
nu este cxclusiva, deoarece poate fi intélnita si in forma de balama (hinge), permitand celor dovd
ciroza hepatica, respectiv in inflamati severe. ramuti o mobilitate unghiulari considerabila. Prin
portiunile lor cu structura specified epitopului anti-
10.4.7.2 B2-microglobulina genic, numuta paratop, cele doud capete N-termi-
nale bifurcate, fixeazd antigenul si sunt desemnate
Este formald dintr-un singur lant peptidic cu
fragmente Fab (antigen binding). Portiunea C-ter-
masa molecular de 11,8 kDa. Reprezinta lantul
minala a moleculei Ig poate fixa factorul Clq al
peptidic usor al haplotipurilor antigenice de histo-
complementului; sub forma izolaté poate fi si
compatibilitate de clasa I-a (HLA-A, B si C). Plas-
ma normalé contine cantitati reduse (1-2 mg/L) de cristalizati. Din acest motiv a fost descmnata ca
fragmentul Fe (c provine de la complement, res-
B2-microglobulina, deoarece se filtreazd la nive-
pectiv cristalizabil), cu care imunoglobulina se fi-
lul glomerulilor renali $i se elimina repede prin
xeazi in membrana monocitelor si limfocitelor
urind. Cantitatea eliminaté renal creste in cursul
sau poate activa factorii complementului.
distrugerilor tisulare (inflamatii, tumori maligne,
Structura secundaria a lanturilor usoare $1 grele
respingerea grefelor), iar cantitatea ei sericd
prezinti bucle, numite domeni (domain), fixate
creste In stari de anurie. Este necesaré alcaliniza- intre ele prin punti disulfidice (Figure 10.4).
rea urinei recoltate timp mai indelungat, deoare-
Conform marii variabilititi a structurilor epito-
ce pH-ul acid o descompune.
pilor antigenici si secventa aminoacizilor din cele
doud domenii N-terminale ale lanturilor L si H este
10.4.7.3 Antigenul carcino-cmbrionar
deosebit de variabila, dar foarte constanta in restul
Antigenul carcino-embrionar (CEA) este 9 domeniilor, Ca urmare, fiecare lant usor $i greu are
glicoproteind cu masa moleculara de 180 kDa. cdte un domeniu N-terminal cu secventa variabilé
Se formeazd in celulele limfatice din placile (LV, HV) si unul cu secventa constanta (LC, HC1).
Payer ale tubului digestiv in cursul vietii embrio- in portiunile N-terminale atat ale lantului
nare. Dupa nastere, gena structurald este repri- greu cat si ale lantului usor, existé anumite po-
mata si in conditii fiziologice plasma copilulut $1 zitii ale aminoacizilor cu caracter hipervariahil,
a adultului contin numai urme de CEA (sub 10 acesti aminoacizi fiind esentiali in legarea epito-
ng/ml). In cclulele transformate malign ale tubu- pului antigenic in cavitatea numita buzunar
lui digestiv (de la esofag pana la rect) gena repri- (pocket). Accste portiuni reprezinta regiuntle de-
mata este derepresata si determina biosinteza terminante ale complementarititii anticorpilor
CEA ca un antigen asociat cancerului tubului di- (Aa30 - CDR1, Aa50 - CDR2 si Aa95 - CDR3,
gestiv. In urma eliminarii chirurgicale a tumorii Complementarity Determining Regions). intre
primare, cantitatea in plasma a CEA scade intr-o domeniile variabile si constante se situeaza si 0
masuri considerabilé, iar in urma unci recidive portiune de jonctiune, desemnata J, formata din
creste paralcl cu cresterea mas¢i tumorale. 4-6 resturi de amincacizi, iar in cazul lanturilor
H inca o portiune numita D (de diversitate), cu-
10.4.8 Proteine cu rol in apadrarea
prinzand 8 - 10 resturi de aminoacizi.
specifica a organismului
in restul domeniilor (HC2 si HC3, respectiv
Imunoglobulinele sunt protcine din clasa y- in IgA si HC4) sccventa aminoaciziior este con-
globulinelor, produse de limfocitele B transfor- stanta. Catenele glucidice laterale sunt fixate pe
mate secretor in plasmocite. resturi de acid aspartic sau glutamic, exclusiv in
lanturile H. Lanturile L nu contin glucide.
10.4.8.1. Structura imunoglobulinelor
Imunoglobutinele sunt compusi glicoproteinici 10.4.8.2 Clasificarea imunoglobulinelor
tetramerici formati din cate o pereche de lanturi Fe baza sccventelor aminoacidice deoscbite
peptidice grele (heavy, H) si usoare (light L), cu (markerilor) prezente in domeniile cu secventa
masele moleculare de 44 - 66 kDa, respectiv constanta, dar st variabilA ale lanturilor L si H,
22kDa, continand un numéar de 200, respectiv 336 - pot fi deosebite mai multe grupe: izotipuri, allo-
340 aminoacizi. Lanturile sunt cuplate intre ele di- tipuri si idiotipuri.
$

Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice 195

Situsul de legare om, € . in cursul reactiei antigen - anticorp cle se pot


al antigenului ME A is Bab descoperi participand activ la reglarea raspunsu-
aff *,& lui imun umoral (proveacd uneori formarca anti-
M . % a corpilor antiidiotipici sau a anti-anticorpilor).
Caracteristicile structurale si functionale ale cla-
é9 S33 cea selor de imunoglobuline sunt redate in Figura
"Gy, (Co
A nn OFS>) 10.4 si Fabelul £011,
epee Ope ig G constituic 75% din tmunoglobulinelc
plasmatice. Sunt anticorpi majori produgi ca rAs-
puns la un contact secundar cu un antigen. Strabat
Situsul de legare :
al complemantului on an endoteliile si placenta, de aceea intervin in imuni-
tatea pasiva a nou-nascutului. Neutralizeaza toxi-
ne bacteriene si functioneaz4 ca opsonine (se lea-
Situsul de legare : oO 24 la suprafata bacteriana favorizand fagocitoza).
al macrofagului _ CH:
fgA sunt anticorpi major sccretori, se gasesc
Lant de on0D in lacrimi, saliva, secretti respiratorii, secretii
carbohidrat " gastro-intestinale, secretii ale tractului uro-geni-
Figura 10.4, Structura pe domenii a tal. In forma binard {IgA2} contin 2 lanturi oligo-
imunoglobulinelor peptidice: unul jonctional si altul secretor (0 gli-
coproteina). Ig A; este rezistenté la actiune pro-
¢ Lanturile L au numai doua izotipuri: k sau
teolitica gi are rol in legarea bacteriilor (le agluti-
Xd; in molecula unei Ig poate fi prezent numai un neaz4), impiedicand penetrarea de cAtre acestea a
singur izotip. mucoaselor.
t
t ¢ Lanturile H pot exista sub forma a 5 izati- fg M sunt anticorpi majon produsi in timpul
i
| puri: y, ¢, p, 6 sie. Markerii acestora sunt locali- raspunsului imun primar. Se produc dupa nastere
| zati In domeniile cu secventa aminoacidica con-
!
(prezenta lor la nou-ndscut indicé o infectie intrau-
f stanta si determina clasele de imunoglobuline
}
terina). Au structura pentamerica, 5 macromolecule
{ prezente la toti indivizii specie? umane: IgG,
i de Ig M sunt legate cu un polipeptid jonctional.
} IgA, IgM, IgD si IgE.
| Factorul reumatoid si izoaglutininele (a si B) de
| * Unele izotipuri au si allotipuri (subclase),
grupa sanguind ABO apartin acestci clase,
ca urmare a variatici unor Aa in zona C a lanturi-
fg D sunt imunoglobuline aflate pe suprafata
lor H. Astfcl clasa Ig€s poate avea 4 allotipuri:
limfocitelor B, cu rol de receptor al acestora pen-
IgGl, IgG2, IgG3 si IgG4; cele 2 alotipur! ale
tru antigene. Fiecare limfocit B produce un sin-
clasei IgA sunt IgA1 (forma sericdé, monomerica)
gur idiotip imunoglobulinic.
si IgA? (forma secretoric / dimerica).
fg E sunt imunoglobuline fixate prin frag-
* Idiotipurile sunt variantele individuale (idio-
mentul Fe, pe suprafata mastocitelor. Cuplarea
specifice} ale claselor Ig, caracterizate prin mar-
lor cu antigenul mduce degranularca mastocitu-
keri localizati in domeniile cu secventa amino-
acidicd variabila ale lanturilor LV si HV. In con- lut cu declangarea reactiei alergice (tip I, ana-
ditii fiziologice sunt mascate (cuprinse in adén-
filactic). Intervin in patogeneza rcactiei imune
cul structurii tertiare a lancului peptidic). patologice de tip I.

Tabelul 10.01E, Principalele caracteristici ale claselor de imunoglobuline plasmatice

Ciasa de Ig GM (kDa) Unitati Fab Concentratic Subclase Tin


IgG i350 1 2 6-16 g/L IgG 1-4 17
~ 35 zile
IgA 160 1,2 2,4 0,7-4 g/L IgA 1-2 6-8 zile
lp M 900 5 0,4-2 g/L 4 5-7 zile
ID 185 1 <40 mg/L ? 3 zile
IgE 200 1 <0,5 mg/L , ? 2 zile
196 Capitolul 10. Proteine — structura, functii $i metabolism. Protcinele plasmatice

10.4.8.3 Hipergamaglobulinemii {paraproteine) de tipul ig G sau Ig A (foarte rar


A. Policlonale Ig D sau Ig E), formand gradientul “M” in preteino-
Stimularea mai multor linti limfocitare B duce grama. De obicei caracteru] monoclonal se mani-
la amplificarea sintezei mai multor tipuri de Ig (pe festA $i prin sinteza unui singur tip de lant usor
electroforegrama se constaté cregterea globala a (kK sau A), care se produce excedentar, prin com-
fractiunii y-globulinelor). Hipergamaglobulinemuile paratie cu lantul greu.
policlonale se produc in infectii acute si cronice * proteinurie (proteine Bence-Jones) cu lan-
{mononucleoza infectioas’, tuberculoza, endo- turi ugoare libere, aparc in 50% din cazuri, fiind
cardita bacteriand), boli autenmune (lupus eritema- patognomonica (ca $i gradientul “M”),
tos diseminat - Ig G si Ig M, poliartrité reumatoi- © sciderea concentratiei Ig plasmatice, prin
da - Ig A, lg M, sindromul Sjégren, sclerodermie), supresia sintezei Ig normale;
afectiunile hepatice acute $1 cromice (cirozd, hepati- * sindrom Fanconi, datorité leziunilor tubu-
ta cronica activa, hepatita virald acuta). lare renale;
B. Oligoclonale * uremic datorita citolizei accelerate $i afec-
Stimularea unui numéar restrans de clone limfoci-
tarli renale grave;
tare B duce la amplificarea sintezei opurilor de imu-
e hipcrcaleemie datorité distructiei osoase
noglobuline produse de acestca (pe electroforegrama
(fostataza alcalim osoasa este normala).
apar zone mai restranse ca dispunere, benzi discrete,
omogene in fiactiunea y-globulinelor). In paraprotei- Macreglobulinemia Waldenstrém
nemii pot apare de asemenca benzi cligoclonale. Aceast4 boali este caracterizata printr-o tumora
C. Monoclonale cu limfo-plasmocite (celula cu un stadiu de maturare
Proliferarea unci singure clone celulare B intermediar {ntre limfocitele B si plasmocite) produ-
duce la sinteza excesiva a unui singur tip de imu- cdtoare de Ig M — lanturt erele tbere de tip pL.
noglobulina patologica (paraproteina), care for- Macrogicbulinemia Waldenstr6m nu provoa-
meaza "eradientu] M" (monoclonal) in clectrofo- cA dureri osoase sau cresterea calcemiei, deoare-
regrama. Cea mai frecventé cauza este de natura ce tumora se dezvolta in ganglioni, splina, ficat
maligna - mielomul multiplu (plasmocitom), ma- (limfadenopatii 1 hepato-splenomegalic), Hiper-
croglobulinemia Waldenstrém, rar lcuccmia lim- vascozitatea plasmatica (datorité greutatii mole-
focitaraé cronica, limfoamele nonhodgkiniene cu culare mari a Ig M) da principalele manifestdri
celule B (ultimele douaé se caracterizeaza prin clinice (scade viteza circulatiel prin capilare):
proliferari de limfocite cu dimensiune redusa si dureri de cap, oboseala, tulburari de vedere, reti-
productie scdzuté de imunoglobuline) si cauze nopatie, tendinfA crescuta la trombozc, ancrie,
“benigne” (hepatita cronica, ciroza hepatica}, scdderea rezistentei la infectii. Are un prognostic
Mielomul muttiplu mai favorabil decét mielomul multiplu. Parapro-
Mielomul multiplu este cauza cea mai comuna teinele sunt freevent crioglobuline.
a paraproteinemiilor, constand din proliferarea ma- Crioglobulinefe sunt Ig care precipita la 4°C 31
lignd diseminata a plasmocitelor in maduva osoasa. se redizolvé prin incalzire la 37°C. 50% din crio-
Caracteristici clinice: globuline sunt paraproteine, altele sunt complexe
e dureri osoase (datorité proliferari tumora- Ig - anti Ig (cel mai adesea produse la factorul
le}, fracturi osoase; reumatoid). Unele crioglobuline precipita chiar la
* anemic, sdngerari (datorité inlocuirii madu- temperaturi peste 22°C, acestea cauzeazé simpto-
vei osoase hematogene); me clinice. larna sau la temperatura scazuta fn ca-
e infectii recurente (datorita scAderii leucoci- pilarele extremitatilor pot precipita crioglobuline.
telor $i cantitatii imunogiobulinelor normale); Sindromul Raynaud (caracterizat prin dureri epi-
* julburdri ale functiei renale (proteinurie, sodice de natura ischemicé Ja nivelul extremitati-
cresterea calciului $i acidului uric in ser si urina); lor, determinate de scdderea temperaturii} are
* sindrom de hipervascozitate (datorat cres- printre cauze si crioglobulinemia.
terii concentratiei proteinelor plasmatice). Investigarea parapreteinemiilor
Biochimie: ¢ Electroforeza proteinelor, pe care se poate ab-
* crestcrea concentratici proteinelor plasma- serva “gradientul M", cel mai frecvent in zona
tice prin cresterea sintezei proteinelor anormale globulinelor, mai rar in zonele o-p. in fractiunea 7
Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice 197

apar paraproteinele de tip Ig, iar in fractiunile & si 10.4.8.4 Deficitul de imunoglobuline
6 gasim de obicei polimeri de lanturi usoare. Se considera deficienté semnificativa daca
e Concentratia paraproteimelor peste 10 g/L si va- valoarea Ig este de 10 ori mai micd4 decat limita
joarea crescAnda in evolutie sunt parametri importanti. normala inferoara (lg G - 600 mg/dL, Ig A -
e Concentratiile Ig G, A si M fiziologice sunt 50 moe/dL, Ig M - 40 mg/dL).
scazute. La nou-nascut exist4 o deficienté "fiziclogi-
e Proteinuria Bence-Jones. c&" de Ig, deoarece cu exceptia Ig G, restul nu
« Plasmocite medulare peste 7% din clemente- trec prin placenta (IgG trece in ultimul trimestru
le nucleate. al sarcinii}. [g G matern confera imunitate pasiva
Modifica secundare: nou-ndscutului fafa de diferiti agenti patogeni.
e Cresterea calcemiei. Aceste Ig G sunt catabolizate la 1-3 tuni de
e Cresterea nivelului serie al acidului uric. viata, cand sinteza Ig proprii este inca deficitara.
e Cresterea concentratiel §,-microglobulinci Deficientele de Ig pot fi:
plasmatice poate indica o mas& tumorala de di- * secundare: in tumeri limfoide (mielom
mensiune mare sau o functie renala alterata. multiplu, boala Hodgkin, leucemie Hmfocitara
* Fosfataza alcalind este normala. cronica), tratament cu medicamente citotoxice si
steroizi, sindrom nefrotic, enteropatii cu pierde-
rea proteinelor din tubul digestiv.
HYDRAGEL PROTEIN(E) ® primare (genetice):
cAgamaglobulinemia primara Bruton, le-
aoe = =a - = —_- GD ap
ripeke gata de cromozomul X (apare [a baiett).
Rt 2 a oe ae ae ow oDeficitul selectiv de Ig A (ambele subcla-
ty se): incidenta acestei boli este 1:500 in popu-
el alia aS latie. Unii indivizi par sainatesi, alti au frecvent
infectii respiratoril si gastro-intestinale, diaree
' 2 3 4 5
cronicé, sunt predispusi la boli cu complexe
immune circulante, cum ar fi lupusul eriternatos
a. diseminat (LED), poliartrita rcumatoida (PR).
proteina oSindromul de hiper- ig E (sindromul Job):
albumina
se caracterizeaza prin infectii pulmonare gi cu-
tanate. Desi creste nivelul Ig E, exist o deficien-
ta functionala a leucocitelor polimorfonucleare
(PMN), creste numarul cozinofilelor.
10.4.9 Proteinograma serica
Fractionarea electroforeticé a proteinelor serice
la pH alcalin se face in medii gelificate (agar, aga-
roza, acrilamida, amidon, acetat de celuloza etc). in
functie de vitezele lor de migrare, proteinele se se-
o imobilitate electroforetica =O para in 5 fractiuni deosebite: albuminele migreaza
[7 *] | ser totat cel mai rapid, urmate succesiv de a), t, B si y
voice IGG —---— IgM
globulinele. Aspectul traseului electroforetic, pre-
wee lg Ig
cum si interpretarea densitometrica, sunt prezentate
in Figurile 10.3 a, b (vezi si Capitolul 11).
Figura 10.8. a) Aspectul grafic al unor in cursul evolutiei diferitetor procese patologice,
proteinograme normale (5) si patologice: cantitatea proteineler se modifica in mod nespecific,
inflamatie acuté (1, 2, 4); inflamatie cronica (3); prin manifestarea hipopreteinemiilor sau hiperpro-
ciroza (9); sindrom nefrotic (8); gradient teinemiilor, cu scdderea cantitatii albuminelor si
monoclonal “M” in y,, 2 (6 gi 10). cresterea globulinelor. Totusi, pe baza unor aspecte
b) Interpretarea densitometric a unui traseu caracteristice/tipice ale proteinogramelor, pot fi deo-
|
| electroforetic proteic sebite urmatoarele 5 tipuri de disproteincmic:
198 Capitolul 10. Proteinc — structur4, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

10.4.9.1 Tipul inflamatiei acute 10.4.9.4 Tipul gradicntului monoclonal "M"


Acest tip este caracterizat printr-o crestere mo- in cazul transformarii maligne a unei populatii
derata a protememici, o scddere mai putin accen- omogene (clone) limfocitare B, populatia plasmoci-
tuaté a cantitatii albuminelor, o crestere accentua- tari derivata din aceasta produce un singur fel de
taa al si una marcata a a2-globulinelor, purtatoa- imunoglobulind sau fragment al acesteia, numita
rele reactantilor de faz4 acuta, insotita de o mode- »monocionala”. Aceste proteine se prezinté in clasa
rat crestere a y globulinelor. gamaglobulinelor proteinogramelor sub forma unor
fractiunt omogene, intense 31 cu baza ingusta, numi-
10.4.9,2 Tipul inflamatici cronice
tA gradient monoclonal ("M"). Protcinele din gradi-
Este caracterizat printr-o hiperproteinemie si entul M au fost denumite paraproteine, pe baza
o hipoalbuminemie exprimaté, o crestere mai considerentului c4 cle au compozitia aminoacidica si
moderati a a1 si a2 globulinelor, insa printr-o structura diferite de cele normale. in cazul molecu-
crestere Insemnat4 a y - globulinelor neomogene iclor complete tetramerice, clasa imunoelobulineler
(cu bazi larga in protemograma). Cresterea con- moneclonale poate fi stabilité cu o aproximatie bu-
comitenté a a-2 globulinelor pledcazi pentru o na, dupa localizarea lor: IgM in y1 (macroglobuline-
inflamatie subacuté sau cronica - activata. mia Waldenstrém), IgA in y1l-2 si IgG in y2-3. Lan-
in afectiuni hepatice acute apar modificari ne- turilc ugoare sau grele izolate, pot fi identificate cu
caracteristice si neinsemnate ale proteinogramei, ajutorul unor seruri imune monospecifice precipi-
comparativ cu cresterea transaminazelor si scdide- tante, Lanturite usoare sau gtele izolate - agregate
rea raportului AST/ ALT. Jn sindromul posthepati- pot migra impreuna cu orice fractiune a proteinogra-
tic cresterea fractiunii y-globulinelor indicia evo- mei (mai ales in #2 si B), in functic de tnearcarea lor
lutia spre cronicizare. Aspectul este policlonal, mai clectrica si de gradul lor de agregare. Este de remar-
accentuat in cirozele hepatice. In angiocolite si ci- cat ca, din cauza masclor lor molcculare relativ mici
roze biliare se remarca cresterea fractiunii G-glo- (22, respectiv 44 KDa), la mvelul glomerulilor
bulinelor si mai putin a y-globulinelor. in neoplas- renali se filtreaz4 in primul rand lanturile usoare sub
me hepatice electroforeza proteinelor are valoare forma proteinuriei Bencc-Jones (boala Kahler) si
diagnosticd redusaé, cu exceptia tumorilor hepatice grele (boala Franklin} separate.
cu cirozi: scad albuminelc, cresc y-globulincle si
cresc foarte mult o;-globulinele. 10.5 Cazuri clinice comentate

10.4.9.3 Tipul sindromului nefrotic 10.5.1 Mielom multiplu [gA-k


Barbat de 75 ani, cu scidere in greutate de
Prin sciderea marcaté (din cauza eliminarii ior 5 kg in ultima lund, se prezinté la medicul gene-
renale} a cantitatii albuminelor serice, proteinogra- ralist acuzand ameteli, dureri la nivelul coloanci
ma prezinté aspectul opus al tipului anterior. in sin- vertebralc lombare gi repetate infectii respiratorii
dromul nefrotic se pierd proteine cu mas molecu- tn ultimele luni. Investigattile solicitate initial au
lard mica: albumine s1 q)-globuline (a1-AT, avut urmatoarele rezultatc:
o1-ACT, o,-GPacida, AT III, transferina). Exceptia
« Ureea — 80 mg/dL
© constituie factorii coagularii vitamina K depen-
® Creatinina — 1,6 mg/dL
denti (II, VII, IX, X) si protema C, care datorita ra-
Proteinele totale — 84 g/L
dicalilor de acid gama-carboxiglutamic din mele-
&

culA au sarcini negative suplimentare, ceca cc le Albumina — 31 g/L


8

confera o putcrnicaé electronegativitate si astfel se Acidul uric — 9 mg/dLb


#

resping cu membrana electroncgaliva a capsulci Calciul tota] — 2,76 mM/L


6

Bowman. Pierderea proteinelor prin urind duce la VSH — 100 mm/h


6

sciderea presiunii coloid-osmotice din plasma, Hemoglobina — §,8 g/dL


*

ceea ce produce stimularca globala a sintezei hepa- « Frotiul periferic: anemie normocromé, nor-
tice de proteine. Proteinele cu mas’ moleculara mi- mocitaraé si hematii asezate in rulouri
ca se pierd in continuare, iar ecle cu masa molecu- Radiografiile osoase au demonstrat leziuni ti-
lari mai mare (a2, B-globuline: a.-Mg, fibrinoge- pice pentru mielomul multiplu (rareficri cu as-
nul, factorul XT al ceagularii, lipoproteinele cu pect perforant} la nivelul vertebrelor lombarc,
ApoB, Ig M, fibronectina) sunt retinute, contribu- coastelor si sternului. Electroforeza proteinelor
ind la mentinerea presiunii oncotice in plasma. serice solicitataé ulterior a demonstrat prezenta
Capitolul 10. Proteine — structur4, functii si metabolism. Proteinele plasmatice 199

unei paraproteine in zona gama2 a globulinelor * Creatinina— 1,1 mg/dL


{cu hipogamaglobulinemie marcata), care la « Proteinele totale — 65 g/L
imunofixare s-a dovedit a fi IgA-k. In urina s-a « Alburmina — 36 g/L
evidentiat protcina Bence-Jones de tip k. « Acidul uric - 5 mg/dL
Comentariu: descrierea este tipici pentru un * CK total — 250 U /L
mielom multiplu; in mai mult de 50% din cazuri pa-
e VSH- 10 mm/h
raproteina este de tip Ig G, sub 20% din cazuri de tip
e Hemoglobina— 10,2 ¢ /dL.
IgA. Anemia si deficitul imun se datoreazaé inlocuirii
Dupa 2 zile de la interventie, starea pacientu-
maduvei osoase normale de catre linia plasmocitara
lui s-a deteriorat — acesta prezentand febra seve-
maligna. Diagnosticul se bazeaza pe triada: Parapro-
ra, frisoane, obnubilare, evolutie crescdtoare a
teina serica + Bence-Jones urinare + prezenta masi-
concentratiilor PCR serice 51 a procalcitoninei,
v4 a plasmocitelor in maduva osoasd (> 7 %). Desi
scaderca albuminei si crestere a al / «2 globuli-
modificarile sunt tiptcc, punctatul medular ramane
nelor in electroforegrama proteinelor serice.
investigatia care confirma diagnosticul (daca infil-
Comentariu: Tabloul clinic si al proteinelor se-
tratia nu este masiva, adescori examenul de maduva
nu evidentiaza insa plasmocite). rice sugercazi o exacerbare a reactiei de faz’ acuta;
se suspicioneaza stare de sepsis, se recolteaza he-
10.5.2 Deficit de alfa-l-antitripsina moculturi si se lérgeste spectrul antibiotcrapict.
Un nou-nascut de sex feminin prezinta la 10.5.4 Anemie feripriva
controlul medical postnatal: detresd respiratoric, Un barbat de 39 de ani, cu ulcer duodenal in an-
emfizem pulmonar, valori crescute ale transami-
tecedente, sc prezinté la consult acuzind vertij, mi-
nazelor $i icter incd de la nastere:
grene, slibiciune, dispnec, scaune repetate inchise la
¢ Bilirubina totala — 4 mg/dL culoare (melend), in zilele precedente. Gastroscopia
¢ Bilirubina directa — 0,3 mg/dL a evidentiat o nisi duodenalé hemoragicaé. Investi-
e Proteinele totale — 54 g/L gatiile de laborator au dat urmatoarcle rezultate:
« Albumina ~ 30 g/L « Ureca — 40 mg/dL
*® GOT - 80 U/L Creatinina — 1,0 mg/dL
« GPT - 90 U/L Proteinele totale — 65 2/L
* Hemoglobina — 14,2 g /dL. Glicemia — 86 mg/dL
Avand in vedere sindromul de hepatoliza, se Fier — 6 uM /L
solicita ulterior testele serologice virale hepatice
Transferina — 4,6 g/L
(HBs Ag, HBe Ag, HCV Ab) - al cdror rezultat
VSH — 20 mm/h
este negativ — si electroforeza protcinclor serice.
Hemoglobina — 9,6 g/dL
Rezultatul proteinogramei confirma hipoalbu-
minemia si scoate in evidenta un deficit major al Hematocrit: 30%
fractiunii globulinice al. Numarul de hematii (RBC}. 3,6x10!7/L
Comentariu: Tabloul clinic si parachinic sugerea- HEM (MCH): 27 pg
ZA un deficit de al AT, protein care ocupé in mod e VCM (MCV): 83 fL
fiziologic aproape in totalitate fractiunea «1 globuli- ® Frotiul periferic: hematii hipocrome,
nica a proteinogramei. Diagnosticul de suspiciune microcitare.
este confirmat de testarea imunologica a lipsei pro- Comentariu: Tabloul clinic $1 paraclinic su-
teinei tn serul nou-ndscutului $i eventual de diagnos- pereaza o ancmic microcitar’ secundara pierderi-
ticul molecular, care poate clarifica defectul genetic. lor indelungate la nivel digestiv. Odata cu scdde-
rea sideremiei, apare o crestere marcata a capaci-
10.5.3 Reactie de faz4 acuta téitii latente de legare a transferinei si mai ales a
Un tanar de 20 de ani, accidentat grav in urma receptorului solubil al transferinei TAR. Dozarea
unui eyeniment rutier, este internat de urgenta si se concomitenté a acestor paramctri, precum si a
intervine chirurgical pentru o fractur& deschisa la feritinei clarificd gradul deficientci. Starea depo-
nivelul coapsci stangi. La internare in spital pa- zitelor de fier la pacientul in cauza: concentratia
cientul prezenta urmatoarele rezultate de laborator: serica a feritine este 13 ug/L (valoarc normala la
« Ureca ~ 40 mg/dL femei, mica insa la barbati).
200 Capitolul 10. Proteine — structura, functii si metabolism. Proteinele plasmatice

10.5.5.Ciroza hepatica alcoolica 6. Cucuianu M., Rus H.G., Niculescu F., Vonica
A. ~ Biochimie: Aplicatii clinice, Ed.Dacia,
O femeie de afaceri de 44 de ani prezinta la
un control medical de rutiné urmatoarele rezulta- Cluj-Napoca 1991,
7. Cucuianu M., Crisnic L, Plesca-Manea Lumi-
te ale testelor de laborator:
nita — Biochimie Clinica — fundamentare fizio-
* Bilirubina totala — 1,4 mg/dL
patologicd, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1998,
Bilirubina directé — 0,4 mg/dL
8. Cucuianu M., Crisnic 1., Plesca-Manea Lumi-
Protcinele totale — 65 g/L nita — Biochimie Clinica — fundamentare fizio-
Albumina — 33 g/L patologicd, 2003,
GOT - 150 U/L 9. Devlin T. — Texthook of Biochemistry, Ed.3,
GPT ~ 130 US/L Wiley- Liss, 1992.
Fale — 350 U/L 10. Fischbach F. - A Manual of Laboratory Diag-
GGT - 200 U/L. nostic Tests, Ed. 3, Lippincott Company, 1988.
Comentariu: Avand in vedere c& persoana se 11. Hobai $., Andras fbolya, Nemes Nagy
afla in stare de aparenta sAndtate, fari antecedente Enika, Fazakas Zita — Biochimie Medical,
care si explice afectarca hepatica, dar cu teste pozi- Ed. Veritas Tg.Mures, 2001.
tive de citolizi hepatic’ si cu relativa colestazd (act- 12. Howanitz J.. Howanitz P. - Laboratory
vitate crescuta a enzimelor produse de tractul biliar), Medicine, Churchill Livingstone, 1991,
se recomanda efectuarea testelor serologice virale 13. Kaplan A.L., Pesce LA. — Clinical Chemistry -
hepatitice, o proteinogramé gsi a unui examen eco- theory, analysis and correlation, Mosby Co, 1984.
prafic abdominal. Testele virale au icsit negative, dar 14. Kondi Nataha Mitricé - Lahoratorul Clinic
ecografia abdominala a evidentiat steatoza hepatica. — Biochimie, Ed Medicala, 1981.
La electroforeza de proteine sericc a fost cvidentiata 15. Kondi V. — Laboratorul Clinic - Hematoto-
o hiper y globulinemie $i puntea y-$2, caracteristica wie, Ed Medicala, 1981.
pentru ciroza hepatica. In ciuda faptulu cd persoana 16. Laker ME. — Clinical Biochemistry for Me-
neaga consumul de alcool, tabloul paraclinic sugerea- dical Students, W.B.Saunders Company, 1996.
zi o cirozi hepatica pe fondul unui consum cronic 17. Marshall W., Bangert S. - Clinical Chem-
de alcool. Punctia biopsie hepatica ar putea clarifica istry, Ed.6, Mosby, 2008, p. 253-270.
gradul de afcctare al parenchimului. Renuntarea la 18. Mayne P.D. — Clinical Chemistry in dia-
alcool este esentialA pentru stoparca procesului. gnosis and treatment, Ed 6., Armold, 1994.
19. McClatchey K.D. — Clinical Laboratory
Medicine, Williams & Wilkins, 1994,
Bibliografie selectiva 20. Mihele Denisa — Biochimie Clinicd. Metade
de laborater, Ed. Medicala, 2000.
1. Baynes J.W., Dominiczak M. -— Medical Bia-
21. Mihele Denisa — Biochimie Clinicd, Ed. Me-
chemistry, Ed.2, Elsevier Mosby, 2005, p.7-34.
dicala, 1997, p. 88-112.
2. Bishop M.L., Fady E.P. — Reference values
22, Mody E., Funduc Ileana, Alexandrescu Ru-
for frequently assayed clinical chemistry ana-
xandra, Dobreanu Minodora — Bieehimie Cli-
lytes. In Clinical Chemistry: Principles pro-
nicd, MedicALL Edueational, 2000.
cedures, correlations, Ed 5, Philadelphia,
23. Nelson D., Cox M. - Lefwinger Principles
2005, Lippincott, Williams & Wilkins.
of Biochemistry, Ed. 4, W.H. Freeman and
3. Bradwell A.R., Mead G.P., Carr-Smith H.D. —
Company, 2005.
Serum Free Light Chain Analysis, Ed. 3,
24. Pagana Kathleen, Pagana T. - Mosovs Manuat
Bradwell, 2005.
of Diagnostic and Laboratory Tests, Fd.3, Mos-
4. Burtis C.A., Ashwood E.R. - Tietz Textbook
by ELSEVIER, 2006, p. 173-175, 434- 440.
of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia:
25. Popescu Aurora, Cristea Elena, Zamfirescu-
WB Saunders Company, 1999.
Gheorghiu Marcela — Biochimie medicald,
5. Campbell P, Smith A.D. — Biochimie ilustrata,
Ed. Medicala, 1998, 2000.
Ed. Academiei Romane 2004, traducere dupa -
Biochemistry illustrated, Churchill Livingstone - 26, Stryer L. - Biochemie, Ed.4, Spektrum
Akademischer Verlag, Heidelberg, 1996.
Elsevier Science 2000.
Capitolul 11.
Metode de separare si caracterizare a proteinelor

Tleana Funduc

Introducere acide si bazice in solutie apoasa depind de numarul


gruparilor acide gi bazice libere, de constantele de
Pentru separarca proteinelor s-au efectuat de
disociere si de distributia acestor grupar In molecu-
mult timp studii, datorit4 importantci sale si a
14. Cum proteinele se pot comporta ca acizi sau ca
impactului major pe care il are asupra sAnatati
baze, in functie de pH-ul solutiei, ele se definese ca
umane. In prezent, tehnologia pentru separarile
substante amfotere. In solutii acide este impicdicatd
proteineler isi are originile in nanotehnologic $1
disocierea gruparilor carboxil, astfel incat majorita-
metodele includ determindrile imune, electrofo-
tea proteinelor raman incareate pozitiv (ionii de hi-
reza $1 cromatografia. O importanté deoscbita o
drogen ataséndu-se gruparii amino) si migreaza spre
are identificarea proteinelor de concentratic sca-
catod, in solutiile bazice protonul gruparii - COOH
zutaé din matritele biologice complexe.
este indepartat si ccle mai multe protcine ramaén in-
Scpararile multidimensionale de proteine tre-
carcate negativ $1 migreaza spre anod (Figura 1.1).
buie s& fie de vitez4 inalté si 54 utilizeze pentru
Pentru a intelege mecanismul electroforezei
identificare spectrometria de masi. Abordarea
trebuie sA se cunoasca o serie de notiuni legate
prin care metodele de separare se combina intre
de acesta.
ele Cincluzand recunoasterea, electroforeza 51
Puterea ionicd a sistemului tampon depinde
cromatografia) se explica prin faptul c4 numai o
de natura chimica a speciilor de ioni implicati.
sinvura varianté nu poate caracteriza proteinele
Sarcina neta a proteinei este determinatd de
dintr-o matrité biologicé. Separarea proteineior
structura ei chimicd, numérul grupdrilor acide si
reprezintaé o arie de dezvoltare tehnologica, iar
bazice si de gradul su de disocicre. Statusul de
intelegerea principiilor separarii proteinelor din
ionizare al unei proteine este determinat de cons-
punct de vedere molecular si a posibilitatii evi-
tanta de disociere $i de pH-ul mediului.
denticrii de concentratii foarte mici, vor deschide
noi directii de cercetare.
11.1 Electroforeza

11.1.1 Principiu
Anod | Catod
Electroforeza se defineste ca migrarea particule- -O+0O ©O—
lor incircate electric sub influenta unui camp elec- 1 O-© <o “
tric. Metoda permite separarea amestecurilor de pro-
teine, deoarece speciile individuale ale acestora pre- i
zinté viteze diferite cfind sunt supuse actiumii unui Anion Cation

camp electric, datorité griparilor incdrcate pozitiv $i Figura 11,1, Migcarea ionilor intr- un cémp electric
negativ pe care le poseda. Proprietatilc protemelor in timpul electroforezei.

201
202 Capitolul 11. Metode de scparare $i caracterizare a proteinclor

La pH izoelectric (p;) suma algebrica a sarci- prafetele de sticli). Ele se ionizeazi sub influenta
nilor pozitive $i negative ale proteine: este nulad tampoanelor acide sau bazice, dobandesc in timpul
si in consecinta ea nu poate migra. Cu cat difere- electroforezei o incadrcatura nepativa neta si sunt
nta dintre p; a proteimei $i a tamponului este mal atrase spre anod,dar fiind fixate in matrité, ele nu
mare, viteza de migrare este mai mare. pot migra. Aceasta determina o compensare a con-
Mobilitatea electroforctica este viteza de mi- trafluxului de ioni de hidroniu H;0* care se depla-
grare a moleculelor sub influenta cAmpului elec- seazi spre catod. In geluri, acest efect se observa
tric. Identificarea protcinclor se face in functie ca un flux de apa spre catod, care transporta cu el
de mobilitatea lor electroforeticad, care este direct subsiantele solubilizate. Fractiunile rezultate sunt
propertionala cu potentialul aplicat, cu distanta estompatc, lar in aria anodala se produce uscarea
dintre electrozi, cu durata clectroforezei si invers gelului. Aceasta cauzeazi deplasarea spre catod a
proportionala cu puterea ionica a tamponului. moleculelor neutre electric din proba, efect cunos-
Exist4 o serie de forte care se opun fortei de cut sub numele de “endosmoza” sau clectrocndos-
inaintarc a proteinel, a céror suma poarté numele moza’’ in electroforeza pe gel si “flux electroosmo-
de forta de rezistenté. Una dintre cele mai impor- tic” in electroforeza capilara.
tante este forta de frictiune. In mediu de gel, ace- Temperatura. Prin trecerea curentului electric
asta este dependent& de marimea particulei ce printr-un conductor, temperatura sistemului elce-
migreaza, de marimea porilor si de densitatea in- troforctic tinde $4 creascd si aceasta poate cauza:
crcaturii nete de suprafaté a matricei de gel. ® cregterea adsorbtiei solvitilor gi eregterca puterii
Solutia tampon este esentiala in ceea ce pri- ionice a solutiei tampon datoriti evapordrii sale;
veste transportul curcntului $i mentinerea pH-lui « scaderea vascozitatii ce poate duce la cresterea
in sistemul electroforetic. Tamponul are o mare difuziei si la reducerca puterii de rezolutie a
influenté asupra migrani proteinelor, pH-ul sau fractiunilor separate;
influentand inc4rcdtura proteinei si deci directia si ® evaporarca componentilor volatih, carc poate
viteza migrarii sale. Puterea ionica a tamponului duce la tulburarea omogenitani: cdmpului electric.
influenteazA proportia curcntului transportat de De aceea este eficienta folosirea unui sistem
cAtre proteind. La putere ionicéi micd, proteina va de rAcire cuplat cu un curent sc4zut, pentru a pre-
transporta o proportie relativ mare de curent 51 va veni cresterea temperaturii in timpul migrarii.
avea o migrare relativ rapida. La putere ionica Suportul clectroforetic trebuie sa fie icftin,
mare, cea mai mare parte de curent va fi transpor- stabil, netoxic, rezistent la umezeald si uscare,
tat de ionii de tampon si proteina va migra relativ uniform poros si sé facé legatura dintre marimea
lent. Deci se prefera o putere ionic’ scdzutS, deoa- proteinei si mobilitatea sa.
rece va creste viteza de migrare a proteinel si se Suportul clectroforetic poate fi: hartia (care se
genereazd o calduri mai mica, De fapt nu puterea foloseste rar), acetatul de celuloza, arnidonul, aga-
ionicé este factorul important in electroforeza, ci roza, poliacnilamida. Diametrul porilor webuie sa
mobilitatea ionilor de tampon, fie mai mare comparativ cu cel al proteinei, intera-
Ionii tamponului pot fi atrasi electrostatic de ctiunea cu proteina s4 fic mimmié, iar fenomenul de
reets

ioni solviti si pot forma un nor de contraioni in endosmoz4 si fie minim. Dacd m&rimea porilor
Ter

jurul acestora. Acest nor reduce incarcatura iont- este egalabilé cu cea a proteinei, separarea se face
lor de solviti si este atras electrostatic de electro- prin fenomenul de sitare : moleculele mici au 0 vi-
dul opus, comparativ cu cel al moleculelor solvi- teza de migrarc mai mare faté de molcculele mari
tului. Ionii de tampon patrund continuu si para- gi se vor separa mai rapid (cazul poliacrilamidei).
sesc regiunea imediata din jurul ionilor de sol- Acetatul de celulozd este un derivat granulat
vidi, fenomen numit efect de relaxare. mai fin decat celuloza, format prin esterificarea
Endosmoza sau_ electroendosmoza. Unele unei proportii de grup4ri hidroxil libere ale celulo-
medii suport folosite in electroforeza contin gru- zei, Acest suport separa benzi proteinice nete, cu a
pari ce sunt ionizabile la pH-ul mediului. Asttel, rezolutie superioarA hartiel, reactioneaz4 putin cu
suporturile statice, mediile (de gel) si/sau cchipa- proteinele si prezintaé o cndosmoza redusa.
mentul de suprafaté al separarii ( plici de sticla, tu- Gelul de amidon este nebiodcgradabil, netoxic
buri sau capilare} pot transporta grupan incarcate si are o structura microreticular’, datorita cdreia
electric (grupari carboxilice in amidon si agaroz4, permite fenomenul de sitare a gelului, care a revo-
grupari sulfonice in agaroza, oxid de siliciu in su- lutionat tehnica electroforeticaé, prin cresterea
Capitolul 11. Metode de separare $1 caracterizare a proteinelor 203

semnificativa a rezoluticl si a sensibilitatii sale. cu o vitez4 proportionald cu densitatea lor. In ca-


Un dezavantaj al amidonului cste variabilitatea sa, zul suporturilor relativ inertce, separarea proteine-
datorité faptului ca este un produs natural. lor se bazeazi pe densitatea Incarcaturii lor, co-
Agaroza este un gel de agar ce contine doua respunzatoare pH-lui selectat. Deci fn acest caz,
polizaharide rezultate din galactoz&. Acest suport pH-ul este constant $i creeazé o densitate de in-
reprezinta o agarobiozé cu urme de sulfat, care carcdtura la suprafata moleculei, care conduce la
sé gelificd in prealabil prin legaturi de hidrogen. o migrare cu o mobilitate constanta.
Agaroza are o stnicturé macrorcticulara care nu 2. Electroforeza in poliacritamida (PAGE).
impiedica migrarea clectroforetica a moleculelor Prepararea probei implica dizolvarca sa taintea
sub 500 kDa $i poate fi obtinuté intr-o forma in electroforezei intr-un tampon, care contine in
care electroendosmoza sa fie nula, mod obisnuil un agent reducdtor (cum ar fi
Poliacrilamida este un polimer sintetic de inalté 2-mercaptoetanolul). Fixarea se efectueaza prin
reproductibilitate, la care se poate adapta marimea denaturare sau se realizeaza, pentru a preveni di-
porilor la marimea proteinei ce se separa. Din acea- fuzia fractiunilor, atunci cand rezolutia este redu-
st4 cauza, acest polimer estc foarte utilizat. si. Pentru a obtine date cantitative cat mai fidele,
se recomanda mcluderea unor probe de referint,
11.1.2 Etapele electroforezei care s4 migreze concomitent cu probele.
« Aplicarea probei pe suport Adaugarea la tampon a sodiu-dodecilsulfatu-
¢ Migrarea sub voltajul si ampcrajul stabilit, lui (SDS) a condus la variante de electroforeza
care creeaza cdmpul clectric SDS-PAGE in care se elimina esential diferente-
¢ Fixarea fractiunilor in gel pentru a preveni difuzia le dintre inearcaturile electrice si separarea se
fractiunilor se realizcaz cu o solutie de fixare for- face exclusiv pe baza masei moleculare,
mata din acid tricloracetic, acid acctic, solventi or- Sodiu dodecilsulfatul (SDS) este un detergent
ganic. Electroforeza capilara nu necesita fixare anionic care permite denaturarea proteinelor pa-
*® Colorarea cu Amido Black 10B, Coomasie na la structura lor primard linear’, separarea f4-
Brilliant Blue R 250 sau Violet candu-se prin cernere. Cum diferentele intrinseci
« Aur coloidal, Areint amoniacal, acid - Fast Green, de sarcina intre proteine sunt mascate de SDS,
acid periodic — Schiff (PAS), Xilen-G, dupa care separarea proteinclor se datoreaza difcrentelor
urmeazA indepararea surplusuiui de colorant lor de marime si deci mctoda se poate folosi si
pentru determinarea masei molcculare.
* Determinarea calitativa $1 cantitativa prin exami-
3. Electroforeza cu focalizare izoelectricA
nare vizualA, densitometrie optica in ultraviolet.
permite separarea componentelor pe baza_punctului
Rezultatul evaluarii este dependent de concen-
izoelectric al fiecdrei proteine, aceasta putdndu-se
trata proteimelor, de temperatura, timp de colora-
realiza prin crcarea unui gradient de pH al mediului.
re, caracteristicilc colorantului folosit $i afinitatea
Proteinele sunt amfoliti cu o incdrcaturé neta
diferté pentru diverse fractiuni proteice.
dependent4 de pH, pozitiva la pH-ul inferior
11.1.3 Clasificarea metodelor punctulut tzoelectric $i negativa la un pH superi-
electroforetice or. In aceastA variant’ de separare, proteinele se
distribuie intr-o solutie cu gradient de pH, se
Separarea electroforctica se bazeaz4 pe 3 va- aplica un potential electric de-a lungul gradien-
nabilc importante: tului, anodul fiind situat la capatul in care pH-ul
* fncdrcdtura electricé neta; este de valoare mica (Figura i1.2).
* masa moleculara; Moleculele din zona cu pH scazut (incarcate po-
© pH izoelectric (pj), zitiv) vor migra spre catod. Miscarea lor va traversa
In functie de aceste variabile existA trei va- zonele de pH cu valori ridicate gi ca o consecinti. vor
riante principale de electraforeza: pierde gradat sarcina lor pozitiva, iar viteza lor de
|. Eleetroforeza zonala pe acetat de celu- migrare va scadea. Invers, moleculele din zona cu
loz sau agaroza, prin care separarea are loc pe pH crescut (incarcate negativ) vor migra prin zona
baza incarcaturii electrice nete $i secundar in ra- de descregtere a pH-lui spre anod. Cand fiecare pro-
pert cu marimea moleculara. Proteinele, trans- tcind va afunge int-o pozitic unde pH-ul va cgala
portand o incdrcatura neta (datorita ionilor ami- punctil sau izeclectric, igi va pierde sarcina si mi-
no si carboxil) la un pH diferit de p,, vor migra grarca va fi nuld: moleculele se vor “focaliza” Ja
204 Capitolul 11. Metode de separare si caracterizare a proteinclor

crescuta de tamponare in jurul


punctclor lor izoeleetrice. La apli-
carca voltajului, amfolitti cu
OH punctul izoelectric scizut si cu
mai multe sarcini negative vor
Proteinele migreaza catre anod, spre migra spre anod, iar ceilalti spre
Crescut pr irenniy
gradientul de pH inferior catod, Cei cu valori intre extreme-
le punctelor izoelectrice vor tam-
Proteinele focalizeaza in final la
pona mediul la un pH corespun-
Gradient zator, in aga fel incat sA se creeze
de pH punctul izoelectric
un gradient continuu de pH.
Proteineie migreaza catre catod, spre Electroforeza ecu focalizare
— gradientul de pH superior
izoelectrica are un principru de
=}
Scazut operare care anuleaza efectele
difuziei, care in alte vartante
raspund de largirea benzilor.
H* Orice protema care va difuza in
afara benzii focalizate intra intr-
o regiune cu un pH diferit, care
Figura 11.2. Schema migrrii in clectroforeza fi va da o incarcatura, iar o forta
cu focalizare izoelectrica. clectroforetica va tinde si o adu-
Gel de facatizare ca inapoi in banda focalizata,
oelectica
Electroforeza bidimensio-
10 nala (Figura 11.3) este o tehni-
ci hibridA in care se cupleaza
pH4 pH 40 doua modalitati de separare, al
pH Masa
molecuiara ciror sens de migrare sunt per-
crescuta 09 0 oO 0 6 0 60
0 00 6
pendiculare una fata de cealalta.
In prima dimensiune proteinele
se scpara in raport cu punctele
lor izoelectrice folosind electro-
foreza cu focalizare izoelectrica,
jar in cea de a doua in raport cu
masele lor moleculare, folosind
electroforeza in poliacrilamida
cu sodiu dodecilsulfat. Dupa co-
lorare, rezultatul apare sub for-
Masa ma unui numar de spoturi distri-
moteculara
scared buite bidimensional.
i
i \ Detectarea se efectueaz4 prin
Gel SDS - pottacrllamida Spot de protelnd colorare, radiomarcare $i identi-
Figura 11.3. Schema migrarii in clectroforeza bidimensionala ficarea prin spectrometrie de
masa si analiza computerizata.
punctul izoclectric propriu. Amestecul se va separa Mii de proteine sc pot separa pe un singur gel,
complet cand fiecare component va ajunge la punc- reprezentand o mare parte a proteinelor dintr-o
tul sdu izoelectric, iar valorile punctelor izoelectnce proba. Comparand imaginile de pe gelurile dife-
se vor putea masura. Rezultatul focalizarii izoelec- ritelor probe, se pot gsi $i apoi identifica protci-
trice const4 in concentrarea proteinelor in raport cu ne care pot fi cruciale in procesele fundamentale
punctele lor izoelectrice $i in posibilitatea separarii ale vietii si in evolutia bolilor. Electroforeza bi-
compusilor cu diferente foarte muci de incarcatura. dimensionala da informatii pe care separarile pe
Gradientul de pH se realizeaza cu amfobliti pur- coloand nu le pot oferi: mas4 moleculara, p,, 1z0-
tatori, (molecule mici amfoterc}, cu o capacitate forme ale proteingi intacte.
Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinclor 205

Sursa de inalt voltaj de introducere a probei st o sursa de


inalt voltaj.
Comauter
Se injecteaza proba la unul din cape-

or)
tele capilarului, sc aplicé voltajul, ionti
probei se deplaseaza spre electrodul co-
Detector
respunzdtor trecand prin detector, care
ooonoo raspunde cu o inregistrare a componenti-
lor separati in timp, respectiv cu o elec-
troforegram4. Detectarca se efectueaza
Capilar prin absorbtie in UV.
Electroforeza capilaraé poate fi zona-
14, in gel (cand implica un efect de sita-
re moleculara), cu focalizare izoclectri-
ca etc. Accasté mctoda emite rezultatele
Vasul cu tampon
Vasul cu tampon unul cate unul, spre deosebire de cele-
lalte variantc electroforetice, dar acest
i Vasul pentru proba impediment se compenseaza cu timpii
scurti de separare.
Figura 11.4, Schema unei instalatii de electroforeza capilara
11.1.4 Interpretarea anomaiiilor
majore observate la electroforeza
Electroforeza capilarad este o varianté de proteinelor serice
electroforeza introdusa recent — metoda care im- Proteinele serice sunt compuse din albumine gi
bind mecanismele de separare ale electroforezei, globuline. Cele mai multe molecule de globuline
cu conceptiile de instrumentar si automatizare sunt mult mai mari ca albumina, desi cantitatca
ale cromatografiei. in acest sens, aceasta metoda totala de albumina in ser este in mod normal simi-
este superioar4 prin urmatoarele: lara sau ugsor mai mare decit nivelul globulinelor.
® cstc automatizata, rapida gi versatila; Albumina este importanté in mentinerea presiunii
* utilizeaza cantitéti minime de proba oncotice serice $1 actioneazd ca o proteind de tran-
* cste cantitativa, detectand limitele cele mai joa- sport pentru uncle medicamente si multe alte sub-
se din domeniul cercetarii (celula, molecula). stante. Globulinele au atributii mult mai variate
Aparatura (Figura (1.4) const din capilare din decat albuminele: transporté substante, formeaza
silicagel ciptusite cu poliamida (diametrul 25-75 sistemul de anticorpi, sistemul proteinelor de coa-
Lim) care pot transmite lumina UV. Capilarele au gulare, al complementului si al proteinelor de faza
rezistenta la voltaj crescut (10-30 kV) si la campuri acuta (vezi Capitolul 10.4.6).
clectrice de intensitate ridicate (100 - 500 Vem").
Electroforeza, care separi meleculele pe baza
Temperatura trebuie mentinuta constanté in timpul
incarcatunii electrice a anumitor configuratti ato-
migrarii pentru a asigura precizie $1 reproductibili-
mice structurale, este capabila sA subdivida glo-
tate. Campul electric crescut reduce considerabil
bulinele doar in fractiuni, nu in protcine indivi-
timpul de analiz4, fra a compromite eficienta si
duale. Nomenclatura proteinelor serice deriva
corcctitudinea separaril.
din fractiunile electroforetice a globulinelor seri-
Suprafetele de silicagel contin grupari silanol
incarcate negativ la un pH peste 3,5 care deter- ce, anume o. (ct, §1 G2), B (B1 $i B2} si y, corespun-
mina fenomenul de electroendosmozi. La pH zator mobilitéti clectroforetice (Figura 17.3).
scazut, electroendosmoza este suprimata prim re- Electroforeza ramane testul de screening cel
ducerca sarcinilor negative ale gruparilor silanol. mai mult folosit pentru detectarea anomaliilor
Capilarul umplut cu tampon care conduce cu- proteinelor serice.
reniul are capetele introduse in rezervoarele de
tampon. Electrozii formati din material inert (Pt) 11.1.4.1 Modificari ale fractiunii albuminice
sunt introdusi in tampon pentru a completa cir- i. Bisalbuminemia (prezenta de bandare du-
cuitul electric. Capilarul trece intermediar printr- bla) (Figura/i.6) permancnta sau tranzitorie.
© instalatie opticé a unui detector, un dispozitiv 2. Bisalbuminemia poate fi:
206 Capitolul 11. Metede de separare $1 caractcrizare a protcinclor

\t

J
Figura 11.5. Electroforeza proteinelor Figura 11.6. Bisalbuminemia
serului uman normal.

§ N
N
P

| | | |
Figura 11.7. Analbuminemie congenitala Figura 11.8. Deficienté congenitala de
al -antitripsind

a. Ereditara, cand bandarea dubla este 5. Hiperalbuminemie far4 importanta pato-


semmul unei variante genetice fara vreun logicé care se poate observa in cazul hemecon-
efect patologic. centratiei sau in cazul perfuziilor cu albuminda.
b. Debandita, fie prin fixarea pe albumina in
cantitate mare a antibioticelor utilizate in tratarea 11.1.4.2 Modificari ale zonei a, globulinei
insuficientei renale, fie in fistule pancreatice prin ;
Descresteri in:
liza albuminei de catre enzimele pancreatice. ,
a, insuficienté hepatocelulara, malnutritie
3. Absenta aproape completa a benzii: an-
albuminemie congenitala (Figura if.7), cand sau pierdere de proteine, de obicei cu des-
apar edeme discrete. crestere de albumina, a 31 B globuline;
4, Hipoalbuminemie de origine hepatica in: b. deficienté congenitala de o,-antitripsinad
a. deficienta nutritionala; (Figura i.8). .
b. descresterea vitezei de sintezd: insufi- 2. Cresteri in tulburari inflamatorii asociate
cienta hepatocelulard, inflamatie; cu cresterea a globulinei datorita localizarii pro-
c. pierdere urinara, digestiva, cutanata; teinelor de fazd acuté (orosomucoid si a,antitrip-
d. hipercatabolism: tulburari endocrine do- sind} din zona a) $1 a haptoglobinei din zona a
bandite, sindroame inflamatorii acute. globulinelor. Aceasta patalogie reflectata prin
Capitolul 11. Mctode de separare $i caracterizare a proteinelor 207

N § N

P P

Figura 11,9. Sindromul inflamator acut. Figura 11,10, Dubla bandare a zonei a prin
hemoliza

¢ N

Figura 11.11. Sindrom nefrotic Figura 11.12. Hipertransferinemia in anemie —


intensificarea zonei Bp

migrarea electreforctica poarté numele de “sin- b. Hemoliza intravasculara.


dromul inflamator acut” (Figura. 11.9). 3, Cresteri in:
a. Sindrom inflamator asociat cu hiper a.
11.1.4.3 Modificari ale zonei a; globulinelor b. Sindrom nefrotic (Figura [1./1) asociat
|. Duble bandari in cazurile: cu cresterea cf) 51 cu hipoalbuminemie (prin pier-
a. Hemoliza serului (Figura f7./0) dere de urina), hiper fi si hiper proteinuric.
b. Prezenta fenotipurilor de haptoglobina
ce prezinta o mobilitate electroforetica diferita 11.1.4.4 Modificari ale zonei B
faté de a haptoglobinei obisnuitc. Aceste feno- 1. Descresteri:
tipuri, insd nu indica o stare patalogica. a. Induse de insuficienta hepatocclulara,
c. Prezenta B lipoproteinei cu o mobilitate malnutritie sau pierderea de proteine legate
clectroforetica a, anormala, de o descrestere a transferinci care mipreaza
d, Prezenta unui component monoclonal in zona iy.
(sau lant usor liber). b. Hipocomplementemie indusd de consu-
2. Descresteri apar in: mul C3 asociata cu o descrestere a B2; dispari-
a. Insuficienté hepatocelulara, malnutritie tia fractiunii J este Iegataé de “varsta” serului
sau pierdere de proteine. care nu a fost supus imediat electroforezei.
208 Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinclor

N P

IgG IgA IgM


'

Figura 11.13. Pod Bi — y in ciroza alcoolica. Figura 11.14. Proteina IgA monoclonala

N P

~~

IgG IgA IgM

Figura 11.15. Boala lanturilor usoare Figura 11.16. Hipo -y globulinemie

2. Cregteri se pot intalni: 11.1.4.5 Modificdri in zona +


a. Hipertransfermemia (Figura /1./2) in 1. Hipo - y globulinemie (Figura i/,/6} ce
anemie sau prin cresterea $ lipoproteinelor. se intaineste :
Plasma contine fibrinogen pe langa proteinele a. La nou- nascuti
serice obisnuite, fibrinogenul find o beta glo- b. Imunodeficienté izolata sau totala pri-
bulind. Se va evita clectroforeza proteinclor din mara (implicand toate cele tret clase de imu-
plasma pentru a elimina potentiala confuzie cu noglobuline) la copii sau la adulti.
gradientele monoclonale localizate in zona beta. c. Secundaré datorité corticosteroizilor,
b. Hiper B prin hiper Cy: in sindromul in- tratamentului cu imunosupresoare, chimiate-
flamator sau hiper ® datorité obstructiei in- rapie sau radioterapic,
tra- sau extrahepatice. d. Mielom multiplu - prezenta proteine!
c, ficrescut sau pod f —y in ciroza alcoc- Bence Jones in urina
lied (Figura 11.13). 2. Hiper - y globulinemie poate fi:
d. Proteine monoclonale: IgA (Figura Lf. /4), a. Policlonaléd (Figura 11.17) in infectii
IgG in mielom, IgM in boala Waldenstrém, sau lan- hepatice, HIV sau boli autoimune
turi usoare libere (Figura //./5), in mielom Bence b. Monoclonal (bandare ingusté $i omoge-
Jones (boala lanturilor usoare} sau amiloidoza. na) in mielom sau boalé Waldenstrém, asocierea
Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinelor 209

Figura 11.17. Hiper y globulinemie Figura 11.18. Hiper— y globulinemie oligoclonala

cu leucemie limfaticé cronicd, limfom sau ga- Componentul monoclonal poate fi mimat cu o ban-
mopatie benigna la batrani. La o bandare ingus- dA care nu are nimic comun cu un component mono-
(4 monoclenala din zona y trebuie climinata po- clonal in situatiile urmatoare (rezultate fals pozitive):
sibilitatea prezentci de fibrinogen ramas, care ® prezenta in concentratii crescute a proteinei C
dispare dupa tratarea cu trombina (ce transfor- Teactive situaté la extrema catodicd a zonei ¥,
mia fibrinogenul solubil in fibrina insolubila). atunci cand se folosesc tampoane ce contin Ca”;
c. Hiper-y globulinemie oligoclonala (Fi- * prezenta in cazul unei coagulari incomplete sau
gura /1,18} (bandari inguste $i omogene). anormale a fibrinegenului in zona anodala +y;
Aceste fracthini monoclonale, care de obicei sunt * contaminarea bacteriand a probclor sau in-
in concentratie redusa si tranzitorii pot corespunde: ehetarea si dezghetarea repetata, care pot con-
* autoanticorpilor existenti in bolile autoimune duce ja aparitia fragmentelor IgG Fe ce dau
ca artrite reumatoide, sindrom S)éngren, lupus bandari in zona ¥;
eritematos, scleroza sistemica progresiva; * prezenta complexelor imune ce se vizualizea-
® anticorpilor activi fata de protcinele virale: in- ZA prin una sau mai multe bandari (IgM mono-
divizi seropozitivi HIV, hepatite virale, menin- clonat factor reumatoid complexat cu IgG poli-
gite, infectii cu virus citomegalic; clonal — crioglobuline de tip 1D;
* rispunsurilor autoimune la pacienti transplan- * prezenta de proteme ne - imunoglobulinice
tati sub terapic imunesupresoare; (transferma, factorul 3 al complementului).
* raspunsurilor imune la subiecti s&natogi, fara
nici o valoare. 11.2 Cromatografia
Electroforeza protcinclor serice poate prezen-
ta uncle limite datorate tipului de electroforeza 11.2.1 Principiu
folosit, a pregatiri preanalitice incorecte a pro- Cromatografia este metoda prin care compo-
bei supuse separarii sau a prezentei diversiler nentii chimici prezenti in amestecuri complexe
componenti din amestecul de separat. sunt separati, identificati si determinati. Aceasta
Componentul monoclonal poate fi omis in ur- metoda constitute cea mai importanté modalitate
matoarcle situatii (rezultate fals negative): de separare a biomoleculelor. Clasic, cromato-
* comigrarca cu o alta fractiune proteica; prafia este tehnica prin care componentii unui
* includerea intr-o crioglobulind sau in cheagul amestec sunt separati pe baza vitezelor cu care
de fibrind si pierderca prin centrifugare sunt transportati sau deplasati spre o fazi statio-
* polimerizarea in complexe mari (lant greu a nara (lichidd sau solida) de cAtre o fazi mobili
in boala lanturilor grele) si vizualizare sub for- (ichid sau gaz) (Figura 1.19).
ma unei pete difuze, diferite de o bandare in- Presupunem cd avem un amestec de doi
gusta bine delimitata. componcnti A si B inclusi intr-o solutic tampon.
210 Capitolul 11. Mctode de separare si caracterizare a proteinelor

In timp, ele se vor separa sub forma de benzi $i


se vor clua fa timpi diferiti (Figura 1,20).
an a faza
wd : stationara 11.2.2 Etapele cromatografiei
faza mobila O separare cromatograficd implica urmatoa-
M . {solvitul} rele etape:
* Injectarea sau aplicarea analitului in faza mo-
bila, lichidul purtator sau pe suport.
e Separarea analitului in componentii sai, in ma-
sura in care faza mobil& patrunde in faza statio-
nara, in functie de diversele grade cu care
componentii sunt atrasi de faza stationard.
» Elutia componentilor la diversi timpi, cand
componentul cel mai putin legat de faza statio-
Figura 11.19. Evolutia unci cromatografii nara se separa primul.
pe coloana * Detectarea, in care componentii sunt analizati
prin m&surarea wnor proprietati ale lor (de ex,
Coloana este umpluta cu o substanta insolu- indicele de refractie, absorbanta in UV etc).
bila, la care se vor lega diferentiat si reversibil » Finalizarea analizei cromatografice printr-o
cromatograma, care apare ca o reprezentare
de componentii amestecului A si B. Initial, co-
loana se echilibreaz prin trecerca unui volam grafica, in care componentii separati se vizua-
de tampon, iar amestecul de separat se aplica la lizeazA sub forma de fractiuni.
partea superioari a coloanei sub forma unui Misearea moleculelor este determinataé de ba-
strat ingust. Stratul de solviti va trece prin co- lanta dintre doua forte:
loand si se vor spala pe masura ce se introduce e forta de impingerc a fazei mobile care tran-
tamponul de solutie. Acest proces se numeste sporta cu ea moleculele pentru care are afinita-
elutie si solutia culeasd la baza coloanci este tea favorizati de solubilitate sau volatilitate;
eluatul. Asa cum se vede si din Figura 17.20, * forta de franare a fazei stajionare care sc opune
componentul B este mai strans legat de matrita si mentine meleculele cu care interactioneaza.
decat A. Astfel, cand amestecul va parcurge co- Echilibrul intre forte este diferit pentru diver-
loana, moleculcle componentului B vor fi mai sele molecule, aceasta conduc4nd la mobilitati
intarziate fati de moleculele componentului A. diferite, deci la separarea componentilor.
wm
>

o o Oo o

hood
oO ¢ a
ooo

oO o

A ogo o
o

Figura 11.20. Schema separani cromatografice pe coloana


Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinelor 21]

Dupa natura proceselor care au loc in coloa-


moleculele probei
na, metoda de cromatografie lichidd de inalté
transportate de faza mobil
performantd se imparte in 5 categorii :
1. Cromatografia de adsorbtie de inalté
performanta in care analitul este adsorbit pe su-
prafata unei faze solide polare. Natura adsorbtiei
meoleculele prebei retinute implica intcractia moleculelor polare cu faza
de faza stationara
stationara solida polara.
Figura 11.21. Mecanismul cromatografiei de repartitie 2. Cromatografia de repartitie de inalta
performanta in care analitul se distribuie (sau
se repartizcazd) intre faza mobila 51 faza statio-
nara, in masura in care faza mobild se deplaseaza
prin coloana (Figura 11.21).
Faza stationara consta dintr-un film fin de fi-
chid adsorbit sau legat chimic de suprafata parti-
culelor solide fin divizate, care nu se indepartea-
za prin incalzire sau reactie.
3. Cromatografia de schimb ionic de inal-
ta performanté in care faza stationard consta
dintr-o ragina polimer, care are fixate pe suprafata
$4 grupari ionice $i se denumeste ,,rdsina schim-
batoare de ioni” (Figura 71.22), Aceasta poate fi
schimbator schimbator
anionic cationic
rasiné schimbatoare de anioni, care poseda gru-
pari incarcate pozitiv, pentru a atrage ionii negati-
Figura 11.22. Mecanismul cromatografiei vi, sau rigind schimbatoare de cationi, care pose-
schimbatoare de ioni. S = salvit da grup4ri incarcate negativ pentru a atrage tonil
pozitivi. Analitul care contine un amestec de ioni
11.2.3 Clasificarea metodelor cromatografice se introduce in coloana umpluta cu rAgina schim-
batoare de ioni care selecteazd ionil ce se vor
in functic de plasarea fazei stationare pe un
atasa sau fixa pe ea, astfel separandu-se de alte
suport, metodele cromatografice sc clasifica in
specil ce nu sufer acest proces. Ulterior, ionii
doua mari categoru:
atagati se pot disloca din coloana prin elutii repe-
* Cromatografia pe coloana tate cu o solutic ce contine un ion care are o mai
* Cromatografia planara mare afinitate pentru gruparile incArcate pe risina
decat ionit analitului. Astfel, ionii analitului sunt
11.2.3.1 Lichid cromatografia / lichid croma- supusi schimbului ionic gi se separa din coloana.
tografia de inalta performanté (HPLC) 4. Cromatografia de inalta performanta
La inceput, lichid cromatogafia se efectua in prin excluderea marimii particulelor (Figura
coloane de sticla cu diametre mari, la fel erau gi /1,23) in care faza stationara este o rasina poli-
diametrele particulelor fazei stationare (150 - mer cu pori mici. Componentii din amestecul de
200.1). Tumpul de elutie a fazei mobile ce conti- separat trec prin coloana si particulele mici intra
nea analitul era lent, iar timpii de separare dese- in port fazei stationare, mobilitatea lor fiind di-
orl atingeau cateva ore. Introducandu-se tehnolo- minuata. In acelasi timp, ins, particulcle mari,
gia moderna, diametrele particulclor fazei solide care nu pot patrunde in acesti pori pot iesi rapid
s-au redus la 10 1, iar coloanele de sticlé au fost din coloana si se elueaza primele.
infocuite cu cele de otel. Viteza de curgere a fa- Separarea prin variatia marimii particulelor se
zel mobile s-a imbunatatit, aplicandu-se coloanei clasifica in doua categorii care se bazeaza pe na-
presiune inalté, ceea ce a dus la cresterca semmi- tura fazei stationare si a fazei mobile:
ficativa a performantci analizci. Aceasté noua * Cromatografia prin filtrare in gel care folo-
forma a tehnelogiei de separare a luat numele de seste umpluturi hidrofilice $i faze mobile foar-
cromatografie de inalta performanta in lichid. te apoase, pentru a separa specil polare.
212
* Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinelor
=
OOOO

Figura 11.23, Mecanismul cromatogafiei prin excluderea Figura 11.24. Mecanismul


marimii particulelor deplasate cromatoprafiei de afinitate.

* Cromatografia prin penetratie in gel care fo- propriu-zis se leaga reversibil de o molecula tin-
loseste umpluturi bidrofobice $1 faze mobile ca ta specificaé sau de un grup de molecule tinta.
solventit organict nepolari, pentru a separa Ligandul cuplat trebuie s4 retina afinitatea sa
specii nepolare. de legare specifica pentru molecula tinta si dupa
5. Cromatografia de afinitate separa ana- spalarea matcrialului nelegat. Legatura dintre li-
litii pe baza unei interactii biospecifice reversibi- gand si molecula (inta trebuie sf fie reversibila,
le intre component (sau grup de componenti) si pentru a permite celei din urmé s4 fie indepartate
un ligand specific cuplat cu o matrilé cromato- in forma activa.
grafica (Figura 11.24), Aceasta tehnicd prezimta Tehnica de cromategrafie de afinitate incepe
o selectivitate crescuta, deci $i o rezolutie inalta. cu echilibrarea mediului de afinitate in tamponul
Interactiunile biologice fntre ligand 51 molecula de legare. Se aplicd proba care se leagad specrfic,
tintd pot fi un rezultat al atractilor electrostatice dar reversibil de ligand, iar substanta nelegata se
sau hidrofobice, forte Van der Waals si/sau fixare spala. Substanta tmta se recupereaza prin schim-
de hidrogen. Pentru a elua molecula tinta din barea conditiilor care si favorizeze elutia. Elutia
mediul de afinitate se poate inversa interactia, fie se face specific, cu un ligand competitiv sau nes-
prin folosirea unui ligand competitiv sau prin pecific, modificand pH-ul, puterea ionica sau po-
unul nespecific, modificand pH-ul, puterea ioni- laritatea. Substanta tinté se colecteaza intr-o for-
cA sau polaritatea. Faza stationara const dintr-o ma concentrata, purificaté. Final, mediu de afini-
matrité inerté chimic sau fizic, pe care ligandul tate se rechilibreaz4 cu tamponul de legare.

Oetector
Date de contra
&
Degeuri
Praresare

a. |
| ea prea apes [

Cotector de
frac

Pompa Injector Coinana

Figura 11.25. Schema de baza a instalatiei de cromatografie pe coloana.


Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinelor 213

Injector
Detector Astfel, exist’ mai multe tipuri de de-
Inregistrator
tectort:
_ © Detectorul cu conductibilitate termica,
CL incare gazul eluent are o conductibilita-

L =|
te termicd difenité de a gazutui purtiter.
e Detectorul cu ionizare in flacara, po-
Rezervor
trivit cinua efluentul coloanci trece
de gaz printr-o flacaraé de hidrogen si compo-
nentii inflamabili sunt arsi. O parte din
Figura 11.26, Schema unei instalatii de gaz cromatografie.
molecule sunt fragmentate in specii in-
create pozitiv si negativ. In timp ce
Aparatura ionli pozitivi sunt condugi in colector,
Sistemul de baza al cromatografiei lichide de ionii negativi sunt atrasi cAtre capatul arzator in-
inalt& performanté const& dintr-un rezervor de carcat pozitiv, acesta generand un circuit electric si
solvent (faza mobila}), pompa, degazator, insta- semnalul este amplificat. Acest detector este foarte
latie de injectare a probci, coloana si detector sensibil, dar distruge proba prin ardere.
(Figura 11,25), Pompa impinge faza mobil de Detectorul cu captura de electroni, foloseste emi-
la rezervor $i prin injector o conduce in coleana. siile § ale unei surse radioactive, pentru ionizarea
La capatul coloanci este pozitionat detectorul, moleculelor gazului purtator, generand astiel elec-
care cel mai frecvent este de absorbtie in UV. troni, carc dau nastere unui curent electric.
Detectorul cu azot / fosfor, care are o sare de
11.2.3.2 Gaz cromatografia metal alcalin pozitionaté peste flacdri si este
Foleseste ca faza mobila un gaz (He, N:2, Ha, analog celui cu conductibilitate termica.
Ar, etc) care transporta amestecul de separat de-a Detectorul flamfotometric care contine tneor-
lungul fazei stationare. Aceasta tehnica se clasifi- porat un flamfotometru. Compusit cu sulf sau
ca functie de tipul fazei stationare, in dou tipuri: fosfor ard in flacira de hidrogen si produc spe-
* Cromatografia gaz - solid in care faza stationara cii care emit lumina.
este solidi, cu o mare suprafaté in care se adsorb Detectorul cu conducubilitate electroliticd, care
componenti din amestec. Separarea componenti- converteste componentil gazosi eluati in ioni, in
lor se bazeazA pe diferentcle puterii de adsorbtie si solutic lichidé si apoi m4soar4 conductibilitatea
difuzie a molcculelor gazoase ale analitului. elcctroliticaé a solutici, intr-o ccluld de conducti-
* Cromatografia gaz — lichid in care faza statio- bilitate. Conversia la ioni are loc prin oxidare
nara este un lichid ce este imobilizat prin adsorbtie chimica sau prin reducere cu un “gaz reactie”.
sau fixare chimica pe suprafata unui suport solid. in cromatografia pe coloand, ca si in gaz cro-
Separarea componentilor din amestec are loc da- matografie se foloseste uneori derivatizarea in pre-
torité raportului de distributie (partitie) a acestora, coloani, proces ce modifica chimic moleculele tes-
intre faza gazoasa si faza lichida imobilizata. tate inainte de separare. Aceasta operatic are ca
Aparatura scop detectarea mai usoari a componentilor scpa-
Apuratura folosita in gaz cromatografie difera de rati si cresterea sensibilitatii de detcctare. Derivatii
cea folosité pentru cromatografia ichid& prin faptul cei mai freeventi se obtin prin introducerea in mo-
ca instalatia de injectare, coloana $i detectorul sunt lecula test a unei grupari care s4 confere anumite
incalzite la o temperatura pre-specificata. Faza mo- proprietét care s4 imbunatateasca detectarea.
bilé find un gaz, componenti din analit trebuie sa Metodele de derivatizare sc folosesc dacd sensi-
fie vaporizati. Componentcle de bazi a unui gaz bilitatca sau selectivitatea unei analize sunt ncsatis-
cromatograf includ (Figura 11.26): un cilindru de ficdtoare sau madecvate. Ele sunt utilizate pentru:
gaz purtator cu regulator, un controlor de flux pentru ® imbundtatirea detectiel si/sau rezolutiei
gaz, instalatia de injectare pentru introducerea pro- ® stabilirea identitatii analitului
bei, coloana, detectorul si inregistratorul. * imbunatatirea selectivitati analitilor intr-o
Detectorii folositi in gaz cromatografie genc- matrice complexa
reaza sermnalul electronic, cénd un gaz, altul decat ¢ imbundatitirea comportaril cromatografice
gazul purtator, clueazk componentii din coloana. * cresterea stabilitatt si/ sau solubihtat.
214 Capitolul 11. Metode de separare si caracterizare a proteinelor

SF2

©
0 ) —) ) hartie
a e

SF1
__ front
o 4 8 solven
ivent 4

? a
Oo 6 oe

o oo
ae

— solvent M 1

Figura 11.27, Un experiment de Figura 11,28, Cromatogramai Figura 11.29, Cromatogramaé bidimen-
cromatografie pe hartie monodimensionala pe hartic. sionala. SF1 = frontal de solvent pentru pri-
ma migrare; SF2 = frontul de solvent pentru
a doua migrare.

De exemplu, amincle biogene separate prin dica evaporarea amestecului pe masuré ce accsla
HPLC sufera o derivatizare cu O-ftalaldehida si avanseaza pe hartie. Componentii amestecului se
mercaptoetanol. deplaseazi cu viteze diferite, separandu-sc in
11.2.3.3.Cromatografia pe hartic acest fel si final se pun in evidenta prin colorare.
Cromatografia monodimensionalé pe hirtie
Are ca faza stationara hartia, un foarte uniform
(Figura 1.28) implica folosirea unui singur
absorbant si se include fn mecanismul de separare
amestec de solventi, care 34 deplaseze proba intr-
prin partitie. Faza stationara este suspendata intr-un
0 singura directie.
container inchis, ce contine faza mobilA care este con-
Cromatografia bidimensionala (Figura 12.29)
stituita din urmitorul amestec: un component polar,
se aplicd la compugii care pe cromatografia mono-
unul ne-polar si rar un al treilea, pentry mentinerea
dimensionala sunt foarte apropiati si nu se pot sc-
miscibilitati $i a ajustani de pH (Figura 1.27).
para. In acest caz se folosesc doud migrari, perpen-
inchiderea containerului asigurd saturarea me-
diculare ca sens, cu doud amestecuri diferite de sol-
diului in care se face migrarea, pentru a se impie-
venti. Separarea are loc pe baza pro-
RaAspunsul pnietatilor diferite de solubilizare a
seo con 4. detectorului
celor doud amestecuri de solventi,
140 000 4 cand compugsii ce nu se puleau sepa-
ta prin cromatografie monodimensi-
120 060 t onali, in acest caz se separa, rezo-
100 O00 t lutia separrit devenind superioara.

&0 000 t 11.2.3.4 Cromatografia pe strat


subtire
80 000 t
Ca $i cromatografia pe hiartie,
49-000 1 sc incadrcazi in metodologia de
separare prin partitie 51 se realizea-
2e 000 + }
zA pe un strat subtire de silicagel
ot sau alumina (faz stationara) repar-
tizat uniform, care acopera o placa
de sticli, metal sau plastic rigid.
Timpul de retentie (rin.) Faza mobild const dintr-un ames-
Figura 11.30. Evaluarea componentului separat prin tec de solventi, care antreneaza
cromatografic pe coloana. amestecul de separat, ai cArei com-
Capitolul 11. Metode de separare $i caracterizare a proteinelor 215

matograma. Uneori se foloseste in locul volu-


mului de eluat sau a timpului de elutie, inalt-
e
mea varfului — mai putin corect teoretic — care
se accepta in situatia in care calibrarea cu
staridarde are loc in conditt identice.
Instalatiile moderne de cromatografie pe
distanta coloané permit integrarea electronica sau
parcursa computerizata a semmalului.
de salvent
distanta in cazul cromatografiei pe hartie sau pe
parcursa .
de component strat subtire, se extrage spotul cu un solvent
gi se analizeaza spectrofotometric. O alta va-
rianta prevede scanarea densitometricd a cro-
mato-gramel gi apoi se procedeaza ca si in
cazul cromatografiet pe coloana.

Figura 11.31. Evaluarea componentilor separati prin 11.3 Metode imunologice


cromatografie pe hartie sau strat subtire
Reactiile antigen-anticorp constitue baza
unor metode foarte utilizate de analizele cali-
ponenti se deplaseaza cu viteze diferite gi in final tative $i semi-cantitative.
se separa. Procesul de separare este analog cro- Anticorpii fac parte din familia imuno-globuli-
matografiei pe hartie. Cromatografia pe strat su- nelor a céror denumire a derivat din observatia ca
btire poate fi si bidimensionala. in timpul electroforezei plasmei sanguine, protei-
nele asociate cu activitatea anticorpicd migreaza
11.2.4 Evaluarea rezultatelor separarii cu fractiunea gama a globulinelor.
cromatografice - Analiza calitativa
11.3.1 Reactia antigen-anticorp
Identificarea componentilor scparati prin cro-
matografia pe coloana (lichida $i gazoasa), se Un anticorp (Ac) se combina specific cu anti-
efectueaza dupa timpul corespunzator de retentie, genul (Ag) corespunzator (Figura 17.32), similar
comparativ cu cel al standardelor ce migreaz4 in cu legdtura dintre o enzima si substratul sau si
conditii identice cu probele (Figura 11.30). implica interactii hidrefobe 51 electrostatice. Le-
In acelasi scop, se mai poate utiliza pentru gatura dintre Ac s1 Ag nu implica o reactie chi-
componentele fluxului ce ies din coloana si spec- mica ulterioara gi stabilitatea sa depinde de for-
trometria de masa. ma complementara a Ag-lui si de pozitia de lega-
In cazul cromatografiei pe hartie si pe strat re a Ac-lui. Fortele ce tin Ag si Ac Impreuna sunt
subtire, componentii se evalueazA prin distanta relativ slabe, in consecinté aceste combinatii
parcursa de compus, raportata la cea parcursé de sunt reversibile si complexul se va disocia in
solvent, valoare denumita functie de puterea legaturil.
R; — marime care caracterizeaza flecare com-
Ag+ Ac « AgAc
ponent (Figura 11.31).
Antiserurile pot fi policlonale deoarece co-
11.2.5 Evaluarea rezultatelor separarii ntin anticorpi produgi de diferite limfocite. Ace-
cromatografice - Analiza cantitativa asta categorie de anticorpi reduc specificitatea
Evaluarea cantitativa a flec4rui component se- metodelor imunochimice. In schimb, anticorpul
parat prin cromatografiei pe coloana (lichidd sau monoclonal este produs de o clona de plasmoci-
gazoasa) se efectueaz4 prin reprezentarea graficd te, toate derivate de la un singur limfocit.
a volumului de cluat sau a timpului de elutie in ra- Combinarea Ag cu Ac (Figura 1/.33) duce la
port cu absorbanta, care la randul lor sunt direct formarea unei refele de complexe imune, care sedi-
proportionali cu concentratia corespun-zitoare. menteazd si se poate evalua calitativ sau cantitativ.
Calibrarea se face cu standarde de mas4 cunoscu- Daca Ag este initial solubil, procesul este cu-
ta, Trebuie mentionat cA standardul intern este si- noscut ca precipitare, iar dacd Ag este celular sau
milar si nu identic cu analitul ce se separa pe cro- special, procesul se numeste aglutinare.
216 Capitohi 11. Metode de separare gi caracterizarc a proteinelor

Structura generala a precipitatului


contine o concentratic uniform’ de
anticerp, la un anumit punct al gra-
dientului de concentratie al antige-
v nului, vor exista concentratii optime
ag 8 ale ambilor reactanti si se va forma
un precipitat. Dimensiunile gradien-
ne tului depind de concentratia initiald
ws
a antigenului. in consecinta, distanta
intre precipitat si locul de pornire al
Zona de exces Zona de Zona cu exces
de Ac echivalenta
antigenului va fi proportionala cu
de Ag
concentratia initiala.
| Lf , 4 | Imuncdifuzia radiala simpli
Cantitatea de (Figura 17.35) — metoda elaborata de
precipitat Mancini in 1965 se bazeaza pe prin-
cipiul introducerii unui volum masu-
rat de Ag intr-un godeu taiat in gel
de agar tamponat, care contine Ac,
~ Ag difuzeazi radial pnd sc atinge
“~. raportul optim Ag/Ac, cand se for-
meazi un inel de precipitare. Intre
concentrafia proteinci si patratul dia-
metrului zonei de precipitare existd o
relatie lineara. Limita de sensibilitate
Concentratia de Ag este dependenta de abilitatea detecta-
rli $1 a masurarii inelelor foarte mici.
Figura 11.32. Cantitatea de precipitat format in reactiile
Unul din impedimentele acestei
antigen-anticorp, in functie de concentratia relativa a reactantilor metode este durata analizei. Metoda

Precipilarea maxima apare cand Ag si Ac sunt este de asemenea subiectiva (citirea


in cantitati echivalente (Figura 11.32 si Figura diametrelor se efectueaza cu ochiul liber) si este
11.33). in zona de echivalenta cantitatea de pre- dependenta de viteza de difuzie. In cazul com-
cipitat este maxima posibila, deoarece agrcgatele ponentilor monocionali polimerizati sau com-
sunt mari $i insolubile. plexati, proteina anormald poate avea o vitezi
de difuzie considerabil diferiti de cea a [g nor-
11.3.2 Imunoprecipitarea in gel male de aceeasi clasd, din aceeasi proba. Rezul-
Gelurile stabilizeaza precipitatul si dau posi- tatul obtinut consté in formarea de inele de di-
bilitatea masurdrii sale. Dacii o concentratie fuzie multiple, care fac analiza cantitativa difi-
crescuta de antigen difuzeaza intr-un gel, care cild, daca nu imposibila. In acest fel pot rezulta

Co Anticorpi
Ns 4

*, oS ~

\ “a \ ~ Molecule de
Nene antigene

Figura 11.33, Imunoprecipitarea Figura 11.34a. Formarea de Figura 11.34b. Formareade


la zona de echivalenta complexe solubile in prezenta unui complexe solubile tn prezenta un!
exces de antigen exces de anticorp
Capitolul }1, Metode de separare $1 caracterizare a proteinelor 217

subestimari (component monoclonal cu


Godeur! ~ masi moleculara mai mare) sau supraesti-
OO) Centroale mari (component monoclonal cu masa
Inclede od ut moleculara mai mica), Excesul de Ag
precipitare ———fo) Proba cauzat de concentratii extreme ale com-
necunoscuta
ponentului monoclonal poate de aseme-
Figura 11.35, Imunodifuzia radiala Mancini nea afecta concentratia
" Ac-lui in artile
adiacente ale placii, producand complexe
precipitarea sub forma de complet solubile ce nu se vizualizeaz,
“‘rachete” a nin gel ce Situatia se extinde in ariile adiacente
godeurite cu
proba | agaroza unde probele produc inele aberante, ceea
| | ce duce la inacuratetea rezultatelor.
J fo Metoda Laurell (Figura 11.36), introdu-
Qs sin 1966, incearca sa inlature durata mare a
analizei, folosind electroforeza pentru a pro-
_-| C= + duce gradientul de concentratie, fat de difu-
zie. Anticorpul este imcorporat in gel, elec-
QW troforeza arc loc la pH 8,6, conditie in care
anticorpii nu migreaz4 semnificativ, dar pro-
teinele, da. Prin electroforeza, zona de echi-
Figura 11.36. Electroforeza Laurell
valentd sce atinge mult mai rapid decat prin
Ag difuzie si liniile de precipitare apar sub for-
V/2 Ac 1/4 Ac ma de “rachete”, Pontra cuantificarea probe-
lor necunoscute se construieste o curba de
Linii de calibrare rcprezentaénd inaltimea “rachetelor”
7 precipitare in raport cu concentratia de antigen.
Dubla difuzie Ouchterlony (Figura 37)
Ac 4/8 Ac implica faptul c4 si antigenul si anticorpul
sunt plasati in godeuri $1 dituzeaz4 unul cétre
celalalt. Precipitarea apare tot la punctual de
echivalenta, dar in acest caz precipitatul este
sub forma de Imie sau arc.
Imunofixarea. Pe suprafata gelului pe
132 Ac 1/16 Ac care se gasesc fractiunile proteice separate
Figura 11.37. Dubla difuzie Ouchterlony electroforetic se aplica antiserurile mono-
specifice corespunzatoare imuno-globuli-
nelor si lanturilor ugoare « $i A. Anticorpii
difuzeaz4 in gc] si, in final, sc formcaza
|
|

imunoprecipitatul. Antigenit $1 anticorpil


ramagi necomplexati sunt sp4lati si inde-
| partati, iar gelul se coloreaza. in final se
ji obtin benzi bine delimitate (Figura 1.38).
; | Avantajele metodei:
| | ® puterea de rezolutie este crescuta, difu-
zia fiind minimalizata ;
e mobilitatile fractiunilor se compara cu
Control IgG IgA igM = kappa lambda cele obtinute pe modelul electroforetic
‘ prezent de asemenca pe gelul de imuno-
fixare, detectarea $i interpretarea com-
Figura 11.38. Imunofixare pusilor flind usoara ;
218 Capitolul 1). Metode de separare $i caracterizare a proteinelor

e metoda este rapida, iar sensibilitatea este de masuratorilor poate fi o sursd de croare, deoarece
10 ori mai mare decat a imunocelcctroforezei complexele imune formate se pot depunc.
care nu se mai foloscste. Nefelometria masoara intensitatea luminii
Dezavantajele metodei: refractate sub diferite unghiuri, fiind mult mai
® necesita Ac monospecific de titru inalt , exacté decat turbidimetria. Diferenta fata de tur-
bidimetrie este cd sursa de lumina este un LA-
® cxcesul de Ag duce ia aparitia de gauri in inte-
SER si detectorul care masoara imprastierea lu-
riorul benzii, ceea ce face necesara repetarca
minii este la un unghi drept fata de lumina inci-
analizei cu Ag diluat ;
denta. Imprastierea luminii de catre particule are
* necesita fixarea individuala a parametrilor de
loc in functie de dimensiunea $1 numarul particu-
procesare.
lelor.
Immunoblotting este o metoda prin care anti-
Nefelometria masoara cantitatea de antigen in
corpii se pot utiliza pentru a determina prezenta zona excesului de anticorp unde imprastierea lu-
sau identitatea antigenclor solubile. Antigenele minii este optima si este direct proportionala cu
solubile sunt aplicate pe o membrana de nitroce- concentratia antigenulut din proba de testat. Testul
luloza, pe care se aplicd si anticorpii. Mcmbrana include o m4suratoare a anticorpului liber (pentru
se spald pentru a indepdrta anticorpii nelcgati $1 a preveni o reactic in exces de antigen). Daca an-
prezenta sau absenta antigenului sc determina tigenul este in exces, complexele imune sunt mai
prin diferite mijloacc. in prima faza, se separa an- mici, devin mai solubile $i cauzeaza cron.
tigenele solubile prin electroforezd in gel de po- Adaugarea de antiser in cuva de reactie decla-
liacrilamida, cu sau fara sodium dedecil sulfat, nseazi reactia antigen-anticorp. Formarea com-
apoi acestea sunt transfcrate de pe gel pe o mem- plexelor imune este semmalata prin cresterea in-
brana de nitroceluloza. Ulterior, anticorpii se folo- tensitatii himinii dispersatc. Semnalul creste rapid
sesc sA probeze prezenta antigenelor. Moleculele cand se formeazd reteaua de complexe imune,
marcate se vizualizeazi prin tehnici folosite in apoi atinge un platou gi scade cand precipitatul sc
imunohistochimie sau prin autoradiografie. redizolva in solutie. Rata de crestere a semnalului
pentru lumina imprastiatéa si inaltimea platoului
11.3.3 Imunoprecipitarea in solutie
sunt direct proportionale cu concentratia antige-
Metodele turbidimetrice $i nefelometrice sunt nului si dilutia antiscrului. Existé doua modalitati
metode cantitative prin care se poate masura in- de mAsurare a concentratici de antigen:
teractiunea luminii cu particulele din suspensii. * m&surarea formarii complexelor la punctul
C4nd o razi luminoasa trece printr-un amestec de cchilibru (metoda ,.in platou” sau cu punct final)
cc contine particule in suspensie, intensitatea ei ® masurarea formarii complexelor in cineti-
scade datoriti fenomenelor de absorbtie $i refle- CA, neccsité monitorizarca continua a reactici, in-
xie pe suprafata particulelor. Cele doud metode cepind din momentul addugarii antiserului si
utilizeaza sisteme optice de detectare ce masoara continuand cu verificare excesului de antigen.
concentratiile particulelor foarte mici suspendate Efectuarea fn prealabil a electroforezei seru-
intr-un lichid. Reactia imunochimica are loc in lui este o determinare care trebuie s4 constitule
cuva de reactic si este identica in ambele cazuri, baza orientativa pe care se sprijind evaluarca tur-
diferé doar principiul de detectare. bidimetrica sau nefelometrica,
Turbidimetria masoara intensitatea liminii Determinarea cantitativa a imunoglobulinclor
transmise inainte (intensitatea fasciculului lumi- in scop clinic trebuie sé asigure acea sensibilitate
nos care nu isi schimba drumul optic). Formarea prin care s4 se poata identifica valori mici din se-
complexului Ag-Ac in urma reactie: Ag cu Ac de- rul copiilor de toate varsicle, precum $1 @ deficite-
termind aparitia unui sistem dispers (turbidiscent). lor de imunoglobuline. O alté problemé o repre-
Deoarece in conditii normale — adica in solutti di- zinta cuantificarea cdt mai cxactaé a paraproteine-
luate — lumina transmis4 reprezinté o parte substa- lor. Avand o structura atipica, acestea pot produce
ntialA a luminii incidente, o amplificare de mica erori att in tehnica de imunodifuzic radiala, cat 51
intensitate este suficienté. Turbidimetrele se asea- in nefelometrie. Din cauza structurii alterate a pa-
manda cu spectrofotometrele $i folosesc lungimi de raproteinelor, anumili epitopi nu pot fi recunes-
unda in domeniu 320 — 380 nm sau 500— 650 nm. cufi de catre antiserurile poli - sau monoclonale,
Timpul intre prepararea probelor si efectuarea cea ce va duce la erori in determinare.
Capitolul 11. Metode de separare $1 caracterizare a proteinelor 219

11.3.4 Tehnici imune prin marcare cu nemarcat, la un anticorp de mare afinitate. Anti-
radioizotopi sau enzime genul marcat este amestecat cu anticorpul la o
concentratie care satureaza situsurile de legare
Ca tehnica analitica, a fost introdusa in 1960
ale anticorpului. Apoi este adaugat antuigenul ne-
de cdtre Rosalind Yalow $1 Solomon Berson si
marcat, de concentratie necunoscuta. Cele doud
are ca principiu evidentierea cantitatn de com-
tipuri de antigen intra in competitie pentru sttu-
plexe imune aparute prin producerea unui sem-
surile de legare ale anticorpului, deoarece anti-
nal chimic sau fizic masurabil, ca raspuns la inter-
actiunea specifica Ag-Ac. corpul nu face distinctic intre antigenul marcat gi
cel nemarcat. Este masuraté scaderea cantitati
Tehnicile imune cu legare competitiva con-
stau in competitia intre antigenul test $i un anti-
de antigen marcat legat de anticorp, in prezenta
gen marcat pentru pozitii de legare pe o cantitate antigenului nemarcat din proba, pentru a deter-
fixaté de anticorp. Dat fiind cA antigenul marcat mina cantitatea de antigen prezent in proba.
este fixat de anticorp, cand antigenul test nemar- Pentru marcarea antigenului sunt utilizati izo-
cat nu este prezent, atunci antigenul marcat are topi radioactivi, de ex. "I sau tritiu (7H). Rapor-
acces liber spre pozitiile de legare $i starea de tul intre cantitatea de anticorp 51 antigen marcat
echilibru ulterioara va reprezenta cantitatea ma- utilizati in reactie este ales astfel incdt namarul
xima de antigen marcat care poate fi legat. Cand de epitopi de pe antigenul marcat depasegte nu-
antigenii test nemarcati sunt prezenti, va exista o marul de situsuri de legare de pe anticorp. Prin
competitie intre antigenit marcati $i nemarcati urmare, antigenul nemarcat adaugat ulterior intré
pentru utilizarea pozitiilor de legaturd si la echi- fh competitie cu antigenul marcat, pentru legarea
libru, cantitatea de antigeni marcati legati se va de numéarui limitat de anticorpi disponibili. O
reduce cu o cantitate proportionald cu cantitatea cantitate mici de antigen nemarcat prezent in
de antigeni nemarcati din sistem. Concentratia proba va determina o scadere a cantitatii de anti-
de antigen din probele necunoscute se determina gen marcat carc ramane legat de anticorpi, iar
prin compararea proportiel antigeniler marcati accasté scddere va fi proportional cu cantitatea
cu proportia legata, folosindu-se o serie de stan- de antigen nemarcat adaugata.
darde de antigen de concentratic cunoscuta. Pentru determinarca cu acuratete a antigenu-
Tehnicile imune necompetitive sau imuno- lui ncmarcat din proba, este necesara realizarea
metrice se caracterizeaza prin faptul c4 anticor- in prealabil a unci curbe standard prin utilizarea
pul cstc prezent in exces si de asemenea marcat. unor probe care contin antigen nemarcat in con-
In acest caz nu este necesar un echitibru, deoare- centralli cunoscute.
ce toti antigenii test pot fi sechestrati de excesul Pentru a putea determina cantitatea de anti-
de anticorpi. Cantitatea de anticorp marcat legat gen marcat ramas legat de anticorp, complexul
este direct proportionala cu cantitatea de antigen Ag-Ac frebuie separat de Ag liber $i apoi se ma-
prezenta in proba de analizat. soaré radioactivitatea complexului antigen-anti-
Componentii sistemelor imune corp. Pentru separare se folosese diverse mijloa-
Anticorpul se foloseste in ambele forme, mo- ce, de ex. anticorpi secundari, proteina A stafilo-
noclonal si policlonal. Esential este 34 se deter- cocica (are afinitate pentru IgG) sau utilizarea
mine concentratia optima ceruta. unei variante REA in faza solida, tn care anticor-
Sabstanta marcatoare trebuic s4 producd un pul este legat de particule de sepharoz4 sau de
semnal inalt eficient (adicd $4 poata fi detectat la perctit unei placute de polistiren.
concentratic scdzuta) in timp ce este incorporat Adaptarea acestei tehnici la formatu! in micro-
in antigen sau anticorp, neavand efect asupra placi si disponibilitatea pe scara larga a sistemelor
imuncreactivitati lor. de cuantificare a radiatiei, au permis utilizarea
tehnicii RIA pentru detectia $1 cuantificarea unui
11.3.4.1 RIA (Radioimmunoassay) mare numar de tipurt de antigene. De exemplu,
RIA este una dintre cele mai sensibile tehnici datorilé simplitatii tehnicii, RIA a fost utilizata cu
de detectie a antigenelor sau anticorpilor. mare amploare pentru detectia antigenului HBs in
Principtul RIA implica legarea competiliva a screening-ul infectici cu virusul hepatitic de tip B
unui antigen marcat radioactiv $1 a unui antigen la donatorii de sdnge.
220 Capitolul 11. Metode de scparare gi caracterizare a proteinelor

1.3.4.2 Testele imunoenzimatice (ELISA) Conjugatul antispecie poate fi de tip anti Ig


M, Ig G1, Ig G2 ete.
Testele imunc implica utilizarea anticorpilor
Sistemul (tehnica) indirecta oferd avantajul ca
ca parte componenta a reactici. Testele imuno-
un numar mare de antiseruri poate fi detectat ul-
enzimatice utilizeazd enzime atasate la unul din
lizand un singur conjugat antispecie. Acest sis-
reactanfii din testul imun pentru a permite cuan-
tem a fost utilizat pe scara larga in diagnostic,
tificarea printr-o reactie de culoare dupa adauga- numadr mare de
sau cromogen corespunzator. mai ales in screening-ul uni
rea unui substrat
probe. Acest sistem are ins4 dezavantajul ca se-
Testele ELISA implicé adaugarea reactivilor in
rurile individuale prezint& capacitati variabile de
etape succesive la moleculcle legate de o faza
legare nespecifica, ccca ce lrgeste dispersia (va-
solidd, incubari si separarea reactivior legati de riabilitatea) rezultatelor testulut.
cei liberi prin etape de spalare. 3. ELISA sandwich
in general, sistemele de teste ELISA existente Acest sistem poate fi impartit in doua tipuri:
pot fi impartite in 3 tipuri: ELISA directa, indi- ELISA sandwich directa $1 indirect.
rect si in sandwich. ELISA sandwich directa implicA atasarea pa-
Toate cele 3 sisteme pot fi utilizate pentru elabo- siva a anticorpilor la faza solid’. Acesti anticorpi
rarea de teste ELISA competitive sau de inhibitie. {anticorpi de captura) vor lega antigenul prezent
1. Etape ELISA directa: in proba. Dupa incubare si spalare, va ramane
Antigenul este atagat fazei solide prin adsor- atagat de faza solidi un complex antigen — anti-
btie pasiva, intr-o prima etapa de incubare. Apoi, corp. Antigenul cuplat va fi apoi detectat prin
antigenul nelegat este indepartat prin spalarc. addugarea unor anticorpi specifici cuplati cu cn-
Intr-o etapa urmatoare, la faza solida acoperi- zima. Astfel, un conjugat direct este folosit pen-
ti de antigen, se adauga anticorpi specifici pen- tru detectia antigenului. Acest al doilea anticorp
tru antigenele cuplate cu enzimA (conjugatul). poate fi acelagi cu cel utilizat pentru captura sau
Conjugatul se leaga de antigenu! de pe suprafata poate fi diferit. Dupa incubare gi spalare, se
fazei solide. DupA incubare, conjugatul nelegal adauga un substrat cromogen care va fi transfor-
este spalat si o solutie de substrat cromogen pen- mat de catre enzima intr-un compus celorat do-
tru enzima este addugat in mediul de reactie. En- zabil prin spectrofotomctrie.
zima din componenta conjugatului catalizeaza o Deoarece este utilizat un singur anticorp cu-
reactie prin care se elibereazd un compus colo- plat cu enzima, sistemul este limitat la specifici-
rat. Reactia de culoare este oprité dupa un anu- tatea si proprietatile acelui set de anticorpi. Sis-
mit interval de timp $i intensitatea culoril este temul este de asemenea limitat prin faptul cd an-
cuantificata prin spectrofotometrie. tigenul de detectat trebuie sa aiba cel putin doi
2. ELISA indirecta epitopi, deoarece la acestia trebuie sa se lege atat
Sistemmul indirect este similar celui direct prin anticorpil de captura, cat si cei de detectic. Ace-
faptul ca antigenul este direct legat la faza solida, asta poate limita utilizarca testului la complexe
iar in etapa a doua se folosese anticorpi de detectie antigenice relaliv mari.
(anticorpi primari) specifici pentru antigen. Primele etape ale ELISA sandwich indirecte
Totusi, acesti anticorpi, spre deosebire de me- sunt similare cu cele ale tehnicii directe: anticerpn
toda direct’, nu sunt cuplati cu enzima 31 vor fi de captura sunt atasati fazei solide, iar la acestia
ja randul lor detectati de un al doilca set de anti- se adauga proba care contine antigenul de detec-
corpi legati de o enzima (anticorpi secundari). tat. in ctapa urmatoare, antigenul este detectat cu
Anticorpii secundari recunosc inmunoglobulincle un anticorp de detectie care nu este, jn acest caz,
produse de specia animalului utilizat pentru obti- cuplat cu o enzima. {n tehnica indirecta, anticorpi
nerea anticorpului primar $i se numesc conjugafi de detectic sunt detectati, la radul lor cu ajutorul
anti-specie. Astfel, dacd anticorpul de detectic unui conjugal antispecie. in final, in prezenta sub-
(anticorpi primari) este predus de soarece, anti- stratului cromogen, enzima din componenta con-
corpii cuplati cu enzima (anticorpi sccundari) jugatului antispecie va dezvolta o reactie de cu-
vor fi anticorpi antiimunoglobulina de soarece, loare, a carei intensilate va fi masurata prin spectro-
produsi de o alta specie, de ex., de iepurc. fotometrie.
Capitolul 1], Metode de separare si caracterizare a proteinelor 221

Bibliografie mited, Addison Wesley Longman Limited,


1998.
1. *** Affinity chromatography, Principles and 9. M. Holtzhauer, ,,Basic methods for the Bio-
methods, Amersham Biosciences, 18-]022-29, chemical Laboratory”, Springer-Verlag, Ber-
2. *** Gel filtration, Principles and methods”, lin, Heidelberg, 2006.
Amersham Biosciences, 18-1022-f8. 10. DB. Le Carrer, ,,Serum protein electrophore-
3. Ardo Y., Kristiansen K.R., ,,Chromatographic sis immunofixation”, Laboratoires Sebia, Ha-
methods”, Elsevier Science Ltd., 2002. ter, 1994.
4, R. Bozer, ,.Modern Experimental Biochemis- 11. G. Mayer, Immunology — Cap. 4, ,,Immuno-
try”, ard Ed, Benjamin / Cummings, Addison globulins — structure and functions”, Univer-
Wesley Longman, 2000. sity of South Carolina, 2005, http://www.med.
§. Day E.D., ,Advanced Immunochemistry’, sc.edu:85/mayer/IgStruct2000, htm.
2nd ed., Wiley-Liss, 1990. 12. J.A. O’Mahony, Y. Ardo, PL. McSweeney,
6, Be Michael Bishop L., Edward P. Fody, Larry Electrophoresis”, Analysis, 2002, 67-74.
E. Schoeff, ,,Clinical Chemistry: Principles, 13. R.F. Ritchie, O. Navolotskaia, ,,Serum pro-
Procedures, Correlations”, Lippincott Wil- teins in clinical medicine”, Ist ed., vol.1 Labo-
liams & Wilkins, 2004 ratory Section, 1996.
7. C. Dennison, ,,A guide of protein isolation”, 14. D.R. Westermeier, $. Gronau, ,,Electropho-
Kluver Academic Publishers, New York, Bos- resis in practice”, 4th Ed, Wilez-VCH Verlag
ton, Dordrecht, London, Moscow, 2002 Gmb H & Co, KgaA, Weinheim, 2005.
&. D.J.Holme, H. Peck, Analitical Biochemistry,
3rd Ed, Pretince Hall, Pearson Education Li-

S-ar putea să vă placă și