Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” IAȘI

Facultatea de Construcții de Mașini și Management


Industrial
Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Proiect
CONCEPȚIA ȘI MANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE

Ciobanu Mălina | Grupa 4406 | Date


CUPRINS
 Etapa I : Analiza datelor initiale si verificarea tehnologicitatii piesei

 Etapa II: Stabilirea succesiunii operatiilor

 Etapa III: Alegerea masinilor-unelte si a SDV-lor

 Etapa IV: Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor intermediare

 Etapa V: Calculul parametrilor regimurilor de aschiere

 Etapa VI: Calculul normei tehnice de timp

 Etapa VI: Intocmirea planului de operatii

PAGE 1
Tema proiectului:
Sa se proiecteze tehnologia de fabricatie mecanica prin aschiere pentru reperul din figura
de mai jos, in conditiile unei productii de serie.

PAGE 2
Etapa I:
Analiza datelor initiale si verificarea tehnologicitatii piesei
Proiectarea procesului tehnologic este inerent legate de cunoasterea unor elemente numite
generic "date initiale". Aceste date initiale se refera la:
1. Documentatia tehnica de baza;
2. Caracterul productiei fi marimea lotului;
3. Desenul de executie a semifabricatului;
4. Echipamentul tehnic dispanibil;
5. Nivelul de calif icare a cadrelor;
6. Alte conditii de lucru.

Din documentatia tehnica de baza fac parte:


1. desenele de executie;
2. schemele;
3. desenele de instalare;
4. borderoul documentatiei de baza;
5. caietul de sarcini;
6. lista standardelor de stat, a normelor interne si a instructiunilor cu character republican;
7. calculele speciale etc.
Desenele de execufcie sunt destinate sa evidentieze forma, dimensiunile, conditiile tehnice
pentru obiectul fabricat si pentru elementele lui componente (ansambluri de toate gradele,
repere).
Schemele sint reprezentari grafice legate de functionarea si constructia obiectului; se incadreaza
in aceasta categorie schemele cinematice, hidraulice, electrice, diagramele de functionare etc.
Desenele de instalare au menirea de a stabili legaturile obiectului executat cu elementele la care
se racordeaza, pentru punerea sa in functiune; se pot stabili in acest fel eventualele corelatii cu
agregatele vecine etc.
Borderoul documentatiei de baza cuprinde o evidenta documentelor componente ale
documentatiei de baza.
Caietul da sarcini se intocmeste in scopul indicarii tuturor conditiilor tehnice (referitoare atat la
executia, cat si la incarcarea, exploatarea, verificarea obiectului de catre exacutor)
I nu sint preclzate in standards, in normale interna (republicans,
dapartamantale) sau pe desenul de exacu^ie.
Idsta standardelor da stat, 8 normalor interna fi a ingtxuc^
iunilor ai caracter republican referitoare la obiectul de
I' axecutat, la modul de verificare 5 aoestuia, la materialele din
care este db^inut, este necesar& pentru a vedea in oe m&sura
I aceste standards, norme etc. au fost respectate.
Calculele speciale se refers cu precSdere la acele calcule
j care trefcuie eventual repetate in cursul procesului tehnologic
de fabricate, cum ar fi calculele de rezolvare a langurilor de
dimensiuni, calculele privind echilibrarea pieselor care suport3

PAGE 3
mifcSri de rota^ie etc.; aceste calcule se completeaza, in
nSsura In care este posihil, cu exemple partial sau total rezolvate.

PAGE 4
PAGE 5
Schița desenului de execuție

ETAPA 2
Determinarea diametrului semifabricatului plan
Se împarte piesa în arii elementare:

Formulă de calcul Rezultat


π 2 2
A 1= ( d −d ) A1=197,92
4 2 1
π
A2= (2 π ×d 1 ×r f −8 × r 2f ) A2=209,93
4
A3 =π × d × h A3=678,58
π
A 4= (2 π × d 1 × r f + 8× r 2f ) A4=145,37
4
π
A5 = d21 A5=254,46
4
D0=1,13 × √∑ A i D0=43,56

Determinarea lățimii benzii

Formulă de calcul Rezultat


B=D '0 +2 a1 B = 50.48

D'0=(1.08−1.10) × D0 D0’ = 47.48

a1=1.5 (Tabel 6.3. TEODORESCU)


BSTAS =52 (Tabel valori STAS bază teoretică BPDP 2)

PAGE 6
Tabel 6.3. TEODORESCU

10 12 14 15 16 18 20 21 22 24
25 26 28 29 30 32 35 36 40 42
45 46 47 48 50 52 55 56 60 63
65 70 72 75 80 81 85 90 94 95
100 103 105 106 110 115 120 130 135 140
145 150 155 160 180 200 220 240 250 260
270 280 300 320 360 400 450 500 560 -

Tabel valori STAS bază teoretică proiect BPDP 2

PAGE 7
Determinarea distanței dintre riglele de ghidare

Formulă de calcul Rezultat


Dr =B STAS + j Dr=57

j=5 (Tabel 6.7 TEODORESCU)


Tabel 6.7 TEODORESCU

Formulă de calcul Rezultat


30000
N p= Np=670
P
P=D 0+ b P=44,76
30000 ×1000000
X= X=44776120 buc
Np

b=1,2 (Tabel 6.3 TEODORESCU)

Tabel 6.8 TEODORESCU

PAGE 8
Abaterile la lățime=0,6 (Tabel 6.8 TEODORESCU)

Determinarea numărului operațiilor de ambutisare pentru piese cilindrice cu flanșă:

Formulă de calcul Rezultat


Dc =1.13 √∑ A3 + A 4+ A 5 Dc=37.10
d
mc= mc=0.32
Dc

g
×100=1.25
D

df
=2
d

Tabel 7.3 TEODORESCU


m1=0,5 (ales conform tabelului 7.3 TEODORESCU)

PAGE 9
m2=0.8 ; m3=0.84 ; m4=0.87 ; m5=0.90 (aleși conform tabelului 7.4 TEODORESCU)

mcm1 (F)  necesită mai mult de o operație

mcm1×m2 (=0,4) (F)  necesită mai mult de două operații

mcm1×m2×m3 (=0,336) (F)  necesită mai mult de trei operații

mcm1×m2×m3×m4 (=0,292) (A)  necesită patru operații

Determinarea tipurilor de operații

PAGE 10
Tabelul 7.2 TEODORESCU
Prima operație de ambutisare : Cu reținere

Următoarele operații de ambutisare : Cu și fără reținere

Adoptarea razelor de racordare și calculul diametrelor intermediare


Calculul diametrelor

Formulă de calcul Rezultat


d n=d n−1 × mm d1=21,78
fd d2=17,424
fd d3=14,636
fd d4=12,733

Adoptarea razelor de racordare

𝒈/𝑫𝟎∙𝟏𝟎𝟎
Felul ambutisării
2,0−1,0 1,0−0,2 0,2−0,06
Piese fără flanșă (𝟔÷𝟖)∙𝒈 (𝟖÷𝟏𝟎)∙𝒈 (𝟏𝟎÷𝟏𝟓)∙𝒈
Piese cu flanșă (𝟏𝟎÷𝟏𝟓)∙𝒈 (𝟏𝟓÷𝟐𝟎)∙𝒈 (𝟐𝟎÷𝟑𝟎)∙𝒈
Pentru prima operație, conform tabelului, raza de racordare la plăcile de ambutisare este rpl1=4,5

Pentru următoarele operații, razele de racordare se vor determina conform ecuației :

r pln =(0,6−0,8) ×r pln−1 (valoare aleasă : 0,7)

Astfel, razele de racordare vor fi :

 rpl2=3,15

PAGE 11
 rpl3=2,205
 rpl4=1,5435

𝒈/𝑫𝟎∙𝟏𝟎𝟎
Raza poansonului
>𝟎,𝟓 𝟎,𝟓÷𝟎,𝟐 <𝟎,𝟐
𝒓𝒑 𝒓𝒑=𝒓𝒑𝒍 𝒓𝒑=𝟏,𝟓∙𝒓𝒑𝒍 𝒓𝒑=𝟐𝒓𝒑𝒍
Pentru prima operație, conform tabelului, raza de racordare la poansoanele de ambutisare este rp1=4,5

Pentru următoarele operații, razele de racordare se vor determina conform ecuației :

d n−1−dn −2× g
r pn=
2

Astfel, razele de racordare vor fi :

 rp2=1,878
 rp3=1,094
 rp4=0,652

Calculul înălțimilor intermediare :

Formulă de calcul Rezultat


D0 d2
h n=0,25 ×( − f +3,44 × r pn) h1=76,16
m1 × … ×mn d 1
fsdx h2=82,303
fsw h3=94,045
gsaw h4=106,182

ETAPA 3
Calculul forței de ambutisare la piese cilindrice cu flanșă

Formulă de calcul Rezultat


F n=π × d n × g ×σ r × k f F1=6303,89
kf=0,83 F2=5043,11
σr=370 F3=4236,17

PAGE 12
HJVJ F4=3685,37

Tabel 11.21 TEODORESCU

Coeficientul kf a fost ales conform tabelului 11.21 din Teodorescu, iar coeficientul σr se găsește
în etapa 1, (pag. 2) în cadrul prezentării proprietăților fizico-mecanice ale materialului CuZn36

PAGE 13
Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului

Formulă de calcul Rezultat


π
Q n= × [ d 2n−1−( d n +2 ×r pln )2 ] ×q Q1=1305,80
4
q=(1.5-2.0) este presiunea specifică de
Q2=-121,58
apăsare
q=1.75 (q ales) Q3=-81,304
sfbrhxr Q4=-49.517
Q҆n =( 1.2−1.3 ) × Qn

Conform formulei calculului forței de apăsare pentru piese cu flanșă, forțele de apăsare necesare
sunt :

 Q1҆=1632,25
 Q2҆=-151,975
 Q3҆=-101,63
 Q4҆=-61,89

Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare

Formulă de calcul Rezultat


F Î =(1,2−1,3)× F n Fî1=7878,75
(Fn×1,25 ales) Fî2=6303,88
hdh Fî3=5295,13
hdhd Fî4=4606,17

Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de amortizare

Formulă de calcul Rezultat


F an=0,1 × F n Fa1=630,389

PAGE 14
hdhrd Fa2=504,311
gsrgds Fa3=423,617
gsrgrs Fa4=368,537

Calculul forței pentru decuparea flanșei

Formulă de calcul Rezultat


F decupare =l× g × τ Fd=1864,8
τ=0,7×370
τ=259
l=Df=24
τ a fost ales conform tabelului 11.9 TEODORESCU

PAGE 15
Tabel 11.9 TEODORESCU

PAGE 16
Calcului forțelor totale

Formulă de calcul Rezultat


F total=F1 + F 2+ F 3 + F 4 Ftotal=19268,54
Q total =Q 1 +Q 2 +Q 3 +Q 4 Qtotal=1053,399
F îtotal =F î 1+ F î 2+ F î 3+ Fî 4 Fîtotal=24083,93
F atotal =Fa 1 + F a 2+ F a 3 + F a 4 Fatotal=1926,854
F TOTAL=Ftotal +Qtotal + F îtotal + F atotal + F decupare FTOTAL=48197,523

Calculul lucrului mecanic la ambutisare

Formulă de calcul Rezultat


FTOTAL ×C × h
L= L=694044,3312
1000

Coeficienul C a fost ales din tabelul 11.26 din TEODORESCU, cu valoarea C=0,8

Tabel 11.26 TEODORESCU

PAGE 17
Determinarea centrului de presiune al ștanțelor

F1X1=17883,26 F2X2=41635,71
F n X n=2 × π × r ×d n × x n
F3X3=53980,92 F4X4=61249,02
F1Y1=21838,37 F2Y2=17470,69
F n Y n =2× π × r × d n × y n
F3Y3=14675,22 F4Y4=12767,12
d1
x 1= x1=10,89
2
d2
x 2=d 1 +b1 + x2=31,696
2
d2
x 3=( d1 +d 2 ) ×b 1+ x3=48,922
2
d4
x 4 = ( d 1 + d 2 + d 3 ) × b1 + x4=63,8065
2
y 1= y 2= y 3= y 4 =b1 +l y1=y2=y3=y4=13,2
F1=1642,16 F2=1313,59
F n=2 × π × r ×d n
F3=1103,4 F4=959,94
Σ Fn X n
X= X=34,81
Σ F nx
Σ Fn Y n
Y= Y=13,29
Σ F ny

PAGE 18
ETAPA 4
Adoptarea dimensiunilor placii active:
 Inaltimea placii active: Hpa=14,08
 Distanta minima dintre marginea placii active si muchia activa: b1=14,08
 Lungimea placii active: Lpa=360,25
 Latimea minima a placii active: Bpa=100
 Diametrul gaurilor de fixare cu suruburi stifturi: d=12,5
 Distanta minima intre gaurile de surub: b4=27,14
B pa −b
 Distanta minima intre marginile placii si gaurile de fixare: =1,4 × b
2

PAGE 19
ETAPA 6
Calculul normei de timp

T pî
NT= +T op+ T dl +T îr
n0

PAGE 20
NT=0,049026

PAGE 21
Calculul normei de timp
480
N P=
Tu

NP=9790,723

Calculul costului unei piese ambutisate

Formula de calcul Rezultat


f × g ×× p
C mat = Cmat=583
10 × K f
Sp S T
C man = ×T u+ r × pî Cman=0,0087
60 60 n0
R
C r=C man × Cr=0,031
100
V p× A p
C ap= × Cap=0,0022
n ×10 4
k ×V s
C am= Cam=6
n
C=C mat +Cman +C r +C ap+C am C=589,0419

PAGE 22