Sunteți pe pagina 1din 7

Indicele preţurilor salariale medii

de consum nete
11 99.87 102.60
2018 12 100.16 105.90 110.0 % Luna
Lunaprecedentă
precedentă= =100
100
01 100.83 99.30
02 100.79 99.90
03 100.49 104.80 105.0
04 100.61 101.30
05 100.46 99.60
06 99.77 101.30
100.0
07 99.80 99.30
08 100.06 97.60
09 100.09 101.20
10 100.43 101.10 95.0
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
11 100.23 102.00 2018 2019 2020
2019 12 100.42 105.10 Indicele preţurilor de consum Indicele câştigurilor salariale medii nete
01 100.41 95.50
02 100.25 100.40
03 100.50 102.90
04 100.26 96.60
05 100.05 99.90
06 100.08 103.70
07 100.00 102.20
08 99.95 97.10
09 99.86 101.40
10 100.22 100.70
2020 11 100.13 102.00
Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2
CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA
DIVIZIUNE
NOIEMBRIE 2020
BRUT NET
CAEN % faţă de % faţă de
Rev.2 LEI octombrie LEI octombrie
2020 2020
TOTAL ECONOMIE 5565 102.1 3411 102.0
Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 4360 100.6 2617 100.5
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 01 4098 101.0 2455 100.9
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuitul şi acvacultura 02-03 5143 100.1 3099 99.7
Industrie total 05-39 5093 103.5 3113 103.3
Industria extractivă 05-09 7278 97.8 4489 98.1
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 6226 99.9 3798 100.7
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 10264 96.9 6042 96.7
Extracţia minereurilor metalifere 07 6115 100.1 3693 101.9
Alte activităţi extractive 08 4121 100.5 3004 100.3
Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 9778 100.5 5777 100.4
Industria prelucrătoare 10-33 4922 104.5 3014 104.2
Industria alimentară 10 3723 99.7 2241 99.5
Fabricarea băuturilor 11 5475 98.4 3277 98.3
Fabricarea produselor din tutun 12 9885 113.7 5828 111.9
Fabricarea produselor textile 13 4086 105.1 2478 104.7
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 14 3075 100.6 1880 100.5
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor 15 3569 102.7 2179 102.3
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale
vegetale împletite 16 3719 101.3 2363 101.2
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 5118 107.6 3075 107.1
Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 18 5014 105.8 3032 105.6
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 19 11365 108.8 6715 108.8
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 20 5772 108.7 3461 108.6
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice 21 5928 95.6 3550 95.4
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 5573 108.0 3462 108.1
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 4827 99.4 3461 99.3
Industria metalurgică 24 5513 96.8 3319 96.8
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 25 4907 101.4 3155 101.3
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 26 6168 102.9 3722 102.4
Fabricarea echipamentelor electrice 27 5381 108.7 3251 108.3
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 28 6248 108.7 3747 108.4
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 29 6302 111.0 3798 110.6
Fabricarea altor mijloace de transport 30 6281 101.9 3780 102.3
Fabricarea de mobilă 31 3809 103.3 2302 103.1
Alte activităţi industriale n.c.a. 32 3856 103.0 2343 102.8
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 33 4910 99.1 2974 99.3
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 35 7764 99.3 4669 99.1
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 36-39 4458 101.8 2693 101.9
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 5004 101.4 3015 101.3
Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 4847 101.8 2937 101.7
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 38-39 3989 102.3 2414 102.5
Construcţii 41-43 4260 100.2 3194 100.0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
a motocicletelor 45-47 4671 101.0 2806 100.9
Transport şi depozitare 49-53 5335 103.2 3196 103.0
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 4847 101.6 2897 101.3
Transporturi pe apă 50 6424 110.6 3940 110.3
Transporturi aeriene 51 7361 97.7 4364 97.7
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 52 7192 105.3 4304 105.4
Activităţi de poştă şi de curier 53 4115 105.7 2498 105.3
Hoteluri şi restaurante 55-56 2756 97.1 1668 97.0
Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2
CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA
DIVIZIUNE
NOIEMBRIE 2020
BRUT NET
CAEN % faţă de % faţă de
Rev.2 LEI octombrie LEI octombrie
2020 2020
Informaţii şi comunicaţii 58-63 10921 106.3 6812 106.4
Activităţi de editare 58 9717 99.2 6041 99.1
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de
televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi
de difuzare şi transmitere de programe 59-60 7187 106.9 4248 106.7
Telecomunicaţii 61 7603 103.0 4543 103.1
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii
informatice 62-63 13078 107.8 8273 107.8
Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 9292 106.1 5532 105.9
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale
fondurilor de pensii 64 9537 107.6 5679 107.3
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu
excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 65 9328 97.6 5544 98.0
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de
asigurare şi fonduri de pensii 66 6981 104.1 4160 104.0
Tranzacţii imobiliare 68 4835 100.6 2963 100.6
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 7343 101.1 4531 101.1
din care: Cercetare-dezvoltare 72 8375 102.5 5127 102.8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 77-82 4284 101.8 2576 101.7
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul
public*) 84 8511 99.0 5050 99.1
Învăţământ 85 6260 101.3 3687 101.3
Sănătate şi asistenţă socială 86-88 6919 101.7 4106 101.9
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 4634 94.8 2770 94.8
Alte activităţi de servicii 94-96 3665 102.5 2204 102.4
*)
exclusiv forţele armate şi asimilaţi
Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru
calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene),
salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi
contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe,
completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de
instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele
financiar-contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor
documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a
activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.

În câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Tabel 2. Evoluţia câştigului salarial mediu brut (noiembrie 2019 – noiembrie 2020)
Cod lei/salariat
CAEN Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov.
Rev.2 2019 2020
TOTAL ECONOMIE 5196 5465 5225 5243 5386 5201 5188 5369 5468 5337 5414 5452 5565
Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 4006 4284 4004 4065 4051 4000 3968 4085 4218 4219 4282 4333 4360
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 01 3850 4048 3870 3964 3933 3961 3875 3960 3972 3992 4034 4059 4098
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură 02-03 4467 4974 4391 4360 4396 4114 4247 4452 4947 4887 5013 5139 5143
Industrie total 05-39 4719 5040 4647 4631 4760 4457 4487 4792 4879 4805 4901 4921 5093
Industria extractivă 05-09 6841 8005 7384 6490 6951 6958 7447 7401 7765 7389 8127 7440 7278
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 5725 6877 5806 5721 5527 5675 5635 6068 6988 6088 6243 6232 6226
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 9216 10687 10682 8509 9806 9263 11176 11145 11317 10652 12649 10594 10264
Extracţia minereurilor metalifere 07 6276 6173 7022 5347 5812 6057 5912 5849 6578 6188 5819 6107 6115
Alte activităţi extractive 08 3996 4909 3787 3820 3898 3995 3940 3992 4004 4024 4319 4100 4121
Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 8891 10009 9654 8759 9188 10227 9577 8464 8950 9458 9778 9727 9778
Industria prelucrătoare 10-33 4568 4772 4424 4456 4574 4175 4205 4539 4609 4572 4638 4712 4922
Industria alimentară 10 3594 3813 3547 3580 3687 3552 3500 3739 3693 3655 3683 3733 3723
Fabricarea băuturilor 11 5138 5575 5518 5569 6296 5344 5118 5608 5554 5691 5532 5563 5475
Fabricarea produselor din tutun 12 8734 8424 7977 9713 11336 8760 8700 8338 9729 8470 8861 8697 9885
Fabricarea produselor textile 13 3794 3989 3598 3673 3621 3244 3246 3651 3892 3586 3801 3889 4086
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 14 2936 3025 2992 2994 2949 2650 2846 3031 3072 2991 3086 3058 3075
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 15 3446 3504 3378 3368 3245 2698 3076 3456 3466 3362 3427 3475 3569
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 16 3463 3695 3436 3418 3461 3252 3446 3632 3624 3630 3627 3671 3719
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 4584 4987 4645 4787 5084 4669 4630 4719 4872 4775 4655 4755 5118
Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 18 4979 4960 4259 4302 4376 4203 4314 4720 4416 4377 4589 4738 5014
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 19 9483 11860 10669 10286 11613 11147 10904 11137 13100 11300 13348 10444 11365
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 20 5288 5923 5060 5048 5216 5337 5327 5690 5367 5358 5403 5311 5772
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 21 5904 6633 5670 6202 6686 6499 6049 6510 6664 5888 6291 6203 5928
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 5158 5055 4847 4964 4991 4102 4321 4950 5108 4974 5031 5160 5573
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 4612 5260 4786 4730 5405 4967 4522 4880 4914 4875 4811 4857 4827
Industria metalurgică 24 5352 6683 5355 5429 5614 5565 5260 5392 5559 5623 5606 5697 5513
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii 25 4593 4909 4512 4535 4591 4313 4337 4599 4828 4641 4786 4839 4907
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 26 5995 6084 5398 5564 5816 5362 5556 5936 5555 5562 5604 5992 6168
Fabricarea echipamentelor electrice 27 4877 4917 4607 4709 4808 4399 4421 4629 4752 4689 4785 4950 5381
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 28 5872 5838 5638 5556 5914 5555 5313 5988 5664 5560 5646 5746 6248
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 29 5549 5560 5142 5140 5160 4402 4579 4966 5210 5521 5529 5678 6302
Fabricarea altor mijloace de transport 30 6132 6595 6099 5950 6007 6108 5918 6047 6297 6036 6256 6161 6281
Fabricarea de mobilă 31 3433 3431 3347 3379 3255 2640 2950 3465 3570 3527 3595 3689 3809
Alte activităţi industriale n.c.a. 32 3622 3620 3496 3571 3596 3128 3343 3823 3836 3612 3718 3744 3856
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 33 4780 5241 4747 4710 4838 4627 4694 4794 5148 4918 4968 4954 4910
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 35 7069 8611 7499 7257 7208 8154 7823 8193 8313 7869 7990 7817 7764

Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 36-39 4096 4606 4229 4232 4386 4192 4242 4391 4477 4357 4454 4378 4458
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 4617 5172 4700 4717 5028 4816 4792 4988 5168 4928 5079 4937 5004
Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 4548 5359 4654 4581 4779 4777 4737 5077 4986 4832 4741 4763 4847
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 38-39 3609 4031 3794 3795 3829 3607 3738 3821 3861 3849 3935 3898 3989
Construcţii 41-43 4057 4270 4027 4068 4120 4049 4064 4184 4229 4184 4231 4251 4260

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 45-47 4374 4733 4489 4529 4752 4378 4358 4588 4645 4515 4562 4625 4671
Transport şi depozitare 49-53 4956 5406 5060 4938 4967 4803 4848 4935 5171 5052 5241 5171 5335
Tabel 2. Evoluţia câştigului salarial mediu brut (noiembrie 2019 – noiembrie 2020)
Cod lei/salariat
CAEN Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov.
Rev.2 2019 2020
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 4487 4719 4550 4503 4508 4342 4482 4586 4754 4749 4800 4772 4847
Transporturi pe apă 50 5162 5803 5573 5385 5490 5636 5433 5881 5855 6028 6066 5809 6424
Transporturi aeriene 51 9248 9800 9610 9550 9133 6492 5594 5854 8564 8163 8784 7537 7361
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 52 6646 7889 6857 6463 6520 6502 6291 6482 6832 6420 6983 6833 7192
Activităţi de poştă şi de curier 53 3639 3697 3689 3713 3824 3656 3927 3761 3847 3738 3870 3893 4115
Hoteluri şi restaurante 55-56 3106 3190 2968 2941 2631 2180 2302 2865 2779 2817 2885 2837 2756
Informaţii şi comunicaţii 58-63 9906 10098 9873 9965 10711 10482 10025 10210 10360 10010 10289 10274 10921
Activităţi de editare 58 9067 8496 8910 9372 10053 9452 9157 10633 9548 9493 9560 9797 9717

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri


audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe 59-60 7006 6969 6185 6560 6178 6652 5978 6310 6211 6239 6501 6725 7187
Telecomunicaţii 61 7022 7929 7404 7335 7260 7436 6812 7340 7368 7586 7435 7381 7603
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 62-63 12029 12170 11859 11853 13119 12616 12296 11923 12497 11754 12270 12134 13078
Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 8700 10621 8724 8653 9855 10671 8880 9179 9688 9060 8928 8760 9292
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 64 8830 11065 8714 8711 9986 10892 9056 9389 10028 9298 9098 8867 9537
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din
sistemul public de asigurări sociale) 65 9177 9946 10442 9288 11251 11289 9442 9638 9611 9314 9301 9561 9328
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de
pensii 66 6994 7603 6543 7302 6833 7468 6311 6500 6646 6509 6838 6705 6981
Tranzacţii imobiliare 68 4527 5312 4473 4608 4722 4455 4478 4682 4740 4595 4687 4804 4835
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 7100 7691 6732 7069 7540 6971 6940 7060 7168 7033 7136 7264 7343
din care: Cercetare-dezvoltare 72 8017 8212 7169 7211 7327 7500 7460 7631 7922 7849 8050 8171 8375
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 77-82 3983 4152 4123 4064 4268 4140 4011 4182 4176 4133 4161 4207 4284
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*) 84 8254 8254 8402 8474 8437 8355 8433 8602 8738 8581 8530 8601 8511
Învăţământ 85 5871 5717 5927 6058 5919 5765 6076 5973 6167 5660 5982 6177 6260
Sănătate şi asistenţă socială 86-88 6347 6427 6567 6525 6543 6716 6907 6830 6987 6901 6784 6802 6919
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 4508 4737 4876 4858 4676 4089 4146 4667 4798 4960 4913 4889 4634
Alte activităţi de servicii 94-96 3480 3644 3443 3481 3515 3440 3442 3616 3602 3588 3612 3576 3665
*)
exclusiv forţele armate şi asimilaţi; începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului
au fost transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecinţă, indicatorul „câştig salarial mediu brut
lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute
în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile,
cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în
domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.
În câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Tabel 3. Evoluţia câştigului salarial mediu net (noiembrie 2019 – noiembrie 2020) Cod lei/salariat
CAEN Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov.
Rev.2 2019 2020
TOTAL ECONOMIE 3179 3340 3189 3202 3294 3182 3179 3298 3372 3275 3321 3343 3411
Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 2406 2568 2397 2441 2431 2398 2379 2455 2541 2538 2575 2605 2617
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 01 2310 2424 2317 2379 2356 2372 2322 2378 2384 2391 2421 2434 2455
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură 02-03 2690 2991 2629 2620 2649 2474 2548 2683 3008 2968 3028 3109 3099
Industrie total 05-39 2882 3074 2835 2827 2912 2725 2748 2934 2991 2936 3003 3014 3113
Industria extractivă 05-09 4184 4946 4494 3963 4258 4321 4632 4554 4824 4552 4998 4576 4489
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 3497 4374 3516 3422 3297 3609 3660 3708 4505 3734 3806 3770 3798
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 5430 6310 6287 5019 5789 5459 6598 6561 6667 6271 7451 6251 6042
Extracţia minereurilor metalifere 07 3774 3708 4201 3163 3450 3656 3531 3475 3914 3728 3463 3623 3693
Alte activităţi extractive 08 2819 3446 2682 2716 2839 2910 2884 2925 2915 2949 3165 2995 3004
Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 5243 5916 5695 5173 5454 6042 5666 5025 5285 5586 5788 5755 5777
Industria prelucrătoare 10-33 2797 2915 2707 2728 2807 2556 2579 2786 2829 2799 2848 2893 3014
Industria alimentară 10 2168 2298 2139 2159 2226 2145 2116 2259 2227 2201 2221 2253 2241
Fabricarea băuturilor 11 3069 3327 3298 3327 3761 3201 3062 3349 3326 3404 3315 3333 3277
Fabricarea produselor din tutun 12 5188 5023 4748 5776 6835 5278 5210 4961 5796 5019 5265 5208 5828
Fabricarea produselor textile 13 2306 2407 2184 2226 2200 1959 1963 2212 2362 2168 2307 2366 2478
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 14 1803 1853 1833 1835 1813 1618 1742 1863 1884 1826 1887 1871 1880
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor
şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 15 2105 2135 2061 2058 1989 1641 1890 2130 2124 2040 2097 2129 2179
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 16 2171 2306 2136 2120 2157 2056 2176 2301 2295 2289 2303 2334 2363
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 2769 3008 2798 2878 3062 2807 2784 2843 2935 2886 2807 2870 3075
Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 18 2992 2982 2570 2608 2653 2537 2628 2868 2680 2646 2780 2871 3032
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 19 5605 6996 6302 6082 6862 6581 6452 6577 7728 6675 7879 6171 6715
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 20 3163 3546 3021 3022 3125 3192 3203 3401 3219 3212 3244 3188 3461
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 21 3533 3960 3392 3702 3998 3883 3619 3896 3987 3518 3771 3721 3550
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 3202 3126 2997 3066 3089 2504 2665 3066 3165 3079 3125 3204 3462
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 3272 3721 3395 3346 3823 3509 3234 3482 3529 3490 3454 3485 3461
Industria metalurgică 24 3216 4006 3214 3262 3380 3354 3174 3255 3351 3376 3377 3428 3319
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 25 2931 3128 2888 2904 2942 2753 2778 2950 3097 2979 3083 3114 3155
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 26 3612 3646 3264 3367 3520 3238 3361 3575 3361 3355 3399 3636 3722
Fabricarea echipamentelor electrice 27 2946 2952 2791 2856 2912 2658 2695 2800 2875 2829 2902 3001 3251
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 28 3526 3507 3373 3336 3565 3357 3200 3611 3403 3340 3396 3457 3747
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 29 3361 3354 3110 3114 3132 2666 2766 3014 3159 3330 3347 3435 3798
Fabricarea altor mijloace de transport 30 3661 3924 3635 3548 3595 3642 3534 3614 3763 3628 3767 3694 3780
Fabricarea de mobilă 31 2082 2077 2026 2046 1978 1607 1788 2103 2158 2135 2179 2233 2302
Alte activităţi industriale n.c.a. 32 2198 2194 2123 2169 2192 1911 2058 2339 2336 2185 2266 2280 2343
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 33 2878 3183 2864 2831 2916 2799 2843 2902 3123 2979 3016 2994 2974

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 35 4239 5178 4486 4357 4318 4913 4725 4906 5032 4737 4810 4712 4669
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 36-39 2465 2765 2540 2544 2640 2523 2553 2657 2714 2632 2705 2644 2693
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 2775 3100 2821 2834 3017 2890 2876 3015 3136 2973 3105 2977 3015
Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 2745 3227 2810 2767 2881 2881 2864 3112 3041 2929 2876 2889 2937
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile;
activităţi şi servicii de decontaminare 38-39 2173 2421 2278 2281 2311 2177 2254 2308 2335 2326 2375 2355 2414
Construcţii 41-43 3031 3195 3002 3036 3071 3008 3027 3136 3181 3149 3177 3193 3194
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 45-47 2629 2841 2693 2718 2854 2632 2629 2763 2791 2711 2744 2782 2806
Transport şi depozitare 49-53 2972 3243 3030 2954 2979 2878 2909 2962 3105 3030 3148 3103 3196
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 2690 2830 2724 2696 2704 2602 2686 2752 2853 2846 2882 2860 2897
Transporturi pe apă 50 3178 3553 3374 3305 3365 3447 3347 3587 3596 3696 3717 3571 3940
Transporturi aeriene 51 5439 5779 5698 5650 5414 3841 3406 3548 5181 4873 5236 4467 4364
Tabel 3. Evoluţia câştigului salarial mediu net (noiembrie 2019 – noiembrie 2020) Cod lei/salariat
CAEN Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov.
Rev.2 2019 2020
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 52 3973 4719 4092 3845 3891 3867 3755 3868 4081 3832 4175 4085 4304
Activităţi de poştă şi de curier 53 2214 2249 2236 2251 2326 2238 2390 2283 2343 2273 2359 2373 2498
Hoteluri şi restaurante 55-56 1879 1928 1803 1781 1605 1340 1394 1773 1687 1704 1753 1720 1668
Informaţii şi comunicaţii 58-63 6179 6285 6136 6205 6679 6548 6254 6365 6463 6232 6405 6401 6812
Activităţi de editare 58 5705 5334 5557 5854 6276 5910 5703 6649 5949 5906 5940 6093 6041
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio
şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe 59-60 4153 4119 3654 3877 3654 4004 3535 3744 3700 3696 3848 3981 4248
Telecomunicaţii 61 4196 4737 4412 4385 4343 4454 4093 4385 4400 4528 4441 4407 4543
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 62-63 7610 7689 7478 7488 8289 7982 7772 7540 7910 7431 7750 7674 8273
Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 5169 6310 5192 5146 5859 6347 5294 5466 5786 5387 5321 5223 5532
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 64 5245 6568 5186 5179 5938 6480 5399 5591 5995 5529 5425 5292 5679
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul
public de asigurări sociale) 65 5449 5935 6192 5519 6672 6705 5621 5718 5701 5522 5526 5660 5544
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 66 4169 4538 3923 4358 4070 4438 3778 3895 3964 3883 4073 4000 4160
Tranzacţii imobiliare 68 2721 3177 2680 2768 2844 2726 2743 2863 2898 2802 2871 2944 2963
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 4361 4724 4126 4344 4628 4283 4280 4359 4424 4335 4407 4480 4531
din care: Cercetare-dezvoltare 72 4886 4977 4324 4376 4460 4567 4562 4668 4836 4782 4919 4988 5127
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 77-82 2398 2496 2477 2443 2570 2486 2413 2517 2516 2486 2508 2532 2576
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*) 84 4883 4877 4959 5004 4984 4935 4982 5126 5245 5109 5054 5098 5050
Învăţământ 85 3458 3369 3489 3566 3489 3393 3577 3539 3813 3351 3524 3638 3687
Sănătate şi asistenţă socială 86-88 3756 3796 3871 3848 3862 3987 4114 4070 4158 4110 4024 4030 4106
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 2685 2817 2899 2890 2784 2441 2459 2822 2894 2974 2933 2923 2770
Alte activităţi de servicii 94-96 2088 2186 2067 2092 2113 2078 2083 2185 2171 2157 2175 2152 2204
*)
exclusiv forţele armate şi asimilaţi; începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia
de asigurări sociale de sănătate.
NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor
apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-
contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu
atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.
În câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.