Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT EDUCATIV PENTRU

ADULŢI
Curs de formare profesională pentru
ocupaţia de formator
Tema: Educaţia parentală – soluţie la
problemele familiei în societatea
actuală

INSPECTORATUL ȘCOLAR
AL JUD. OLT
INSPECTOR GENERAL INSP. PT. ED. PERMANENTĂ
PROF. FELICIA MAN PROF. LUMINIȚA FLORICEL

1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,GEORGE POBORAN”-SLATINA
DIRECTOR,
PROF. ALEXANDRU BÎSCOVEANU
NR. ................../...................................

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 7– SLATINA
DIRECTOR,
PROF. PETRA DUMITRESCU
NR.................../.....................................

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,EUGEN IONESCU”SLATINA
DIRECTOR,
PROF. GABRIELA CONSTANTINESCU
NR. .................../..............................

2
COORDONATORI :

Profesor Înv. Primar: POPESCU NICOLETA – Şcoala Gimnazială


,,George Poboran”-Slatina;
Învăţător : CÎRSTEA IULIA - Şcoala Gimnazială ,,George Poboran”-
Slatina;
Profesor Înv. Preşcolar : ZAMFIR MARIOARA – Grădiniţa cu
Program Prelungit nr. 7 – Slatina;
Profesor Înv. Primar : ILIE CAMELIA – Şcoala Gimnazială ,,Eugen
Ionescu” – Slatina;

Denumirea proiectului:EDUCAȚIA PARENTALĂ – SOLUȚIE LA


PROBLEMELE FAMILIEI ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ

Tipul proiectului:PROIECT DE FORMARE A ADULŢILOR

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT:

NUMELE INSTITUŢIILOR APLICANTE:

Şcoala Gimnazială ,,GEORGE POBORAN”,


ADRESA:Str. Prelungirea Tunari, nr. 4, loc. Slatina, jud. Olt,
Tel./fax . 0249/438090
Adresă e-mail: george_poboran@yahoo.com

Şcoala Gimnazială ,,EUGEN IONESCU”,


ADRESA:Str. Unirii, nr. 1, loc. Slatina, jud. Olt,
Tel./fax . 0249/435470
Adresă e-mail: scoalaeugenionescu@yahoo.com

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 – Slatina


ADRESA: str. Lalelelor, nr. 1C, loc. Slatina, jud. Olt,
Adresă e-mail dumitrescu_petra@yahoo.com

 ARGUMENT
Răspunsul la întrebarea : „Cum îmi voi educa propriul copil?” este adesea „Nu ştiu!”

3
În timp,relaţiile tineri-adulţi, copii-părinţi s-au modificat.Tot mai mulţi copii provin din familii
destrămate.În aceste medii nu există comunicare între adult şi copil.Este datoria părintelui de a oferi
copilului său,sentimentul de siguranţă.

 Puncte de reper în educarea adulţilor: educarea viitorilor părinţi, educarea părinţilor cu copii
mici, relaţia şcoală-familie, rolul mass-media în educaţia părinţilor, programe de formare a formatorilor
pentru educaţia părinţilor. Există motive pentru care şcoala şi familia trebuie să stabilească legături:
parinţii sunt juridic responsabili de educarea copiilor lor,învăţământul nu este decât o parte din educaţia
copilului, o bună parte  a educaţiei se petrece în afara şcolii.Cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii
parentale   asupra rezultatelor şcolare ale elevilor,în special asupra motivaţiilor învăţării.

Educaţia copiilor e obligaţia primordială a părinţilor. În familie se formează cele mai importante
deprinderi de comportament ( respect, politeţe, cinste, sinceritate, decenţă în vorbire şi atitudini, ordine,
cumpătare, grijă faţă de lucrurile încredinţate).

 Având în vedere schimbările rapide care se petrec astăzi în lume, diversitatea mediului în care
trăim ,necesitatea ca orice părinte să fie activ ,bine informat şi în relaţii bune cu copiii,se impune realizarea
unui nou model de educaţie pentru a fi un părinte   responsabil. Este un fapt demonstrat că lipsa timpului
alocat comunicării cu copiii, maturizarea precoce a acestora, diferenţele de mentalitaţi, de opinii, duc la o
distanţare faţă de copii şi la aparitia unor conflicte ce impun găsirea unor soluţii practice.Educaţia pentru
părinţi trebuie să fie o dimensiune atât a educaţiei formale, cât şi a educaţiei informale, iar în societatea în
care trăim se impune ca fiecare părinte să aibă dreptul la o astfel de educaţie, pentru a-i uşura
comunicarea cu copilul.

Modelul parental ajută cel mai mult, părintele este un exemplu pentru copil. Familia îl îndrumă să
fie sociabil, să fie bun coleg şi prieten.

Fiecare părinte porneşte de la modelul de educaţie primit de el de la părinţii săi, fără a mai ţine cont
de schimbările survenite în mediul în care trăim, de tentaţiile care apar la tot pasul şi care nu fac
întotdeauna bine copiilor. Părinţii trebuie să ţină pasul cu aceste schimbări, să se adapteze pentru a
înţelege nevoile propriilor copii.Dacă luăm în calcul şi faptul că unii părinţi nu cunosc preocupările
copiilor, modelele lor,idealurile lor, prăpastia dintre ei se adânceşte în timp, iar relaţia părinte -copil
devine una rigidă, protocolară şi nu una de prietenie cum ar fi normal şi cum doresc copiii.Pentru ei ,
părintele ar trebui să fie un prieten căruia să i se confeseze, care să le asculte problemele şi care să vina cu
soluţii, cu sprijin moral şi nu numai material, cum consideră unii părinţi că e suficient. Părinţii trebuie să
controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în faţa televizorului, cât şi emisiunile pe care le urmăreşte.
În unele familii, preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipseşte cu desăvârşire, iar în
altele   aceasta este exagerată. Familia trebuie să fie  ,, un colectiv sănătos", părinţii trebuie să  fie un bun
exemplu.

În relaţiile dintre părinţi şi copii se impune necesitatea unui simţ al măsurii ce presupune
cunoaşterea temeinică de către părinţi a structurii de personalitate a copilului pentru a-şi adecva atitudinea
şi comportamentul acestei structuri. Aşadar, ca părinţi vom fi mai exigenţi cu copilul comod şi cu cel
îndrăzneţ şi mai puţin indulgenţi cu copilul harnic, timid şi cu cel mai puţin dotat.

De la aceste aşteptări neîmpărtăşite sau neînţelese se ajunge la conflicte din care au de suferit
ambele părţi, dar mai ales copiii al căror psihic este mai fragil.   

4
Noul model de părinte veşnic ocupat cu munca şi responsabil doar cu întreţinerea financiară a
copilului a caştigat teren în defavoarea modelului tradiţional care are rabdare şi timp pentru copilul său.

 SCOP: Prin acest stagiu de formare, adulţii vor fi familiarizaţi cu noile forme de
comunicare cu copilul, cu realizarea   lucrului în echipă, stimularea dialogului în
organizarea activităţilor de cunoaştere de sine sau a copilului, pentru a avea o relaţie
bazată pe respect reciproc, pe adevaratele valori ale familiei.

 OBIECTIVE GENERALE:

- Responsabilizarea cursanţilor cu privire la importanţa avantajelor unei relaţii


armonioase adult-copil;

- Stimularea adulţilor în direcţia inovaţiei didactice;

- Îmbunătăţirea prestaţiei personale a adultului în raport cu propriul copil.

 ANALIZA DE NEVOI:
Nevoia de formare s-a identificat prin analiza temeinică a relaţiei părinte-copil,
şcoală/grădiniţă-părinte, şcoală/grădiniţă-copil. Am realizat necesitatea acestei activităţi
de formare pornind de la analiza SWOT a relaţiei şcoală/grădiniţă -familie.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Peste jumătate din numărul elevilor şi -Elevi cu rezultate slabe la învăţătură.
preşcolarilor au rezultate bune şi foarte bune. -Elevi şi preşcolari cu probleme de disciplină
-Rata abandonului şcolar este 0. sau de stabilitate emoţională.
-Existenţa unui numar mic de elevi şi preşcolari -Familia nu se implică suficient în educarea
în clasă permite o observare mai bună a copiilor.
acestora de către învăţător şi educatoare. -Existenţa unor familii monoparentale sau a
-Existenţa personalului didactic calificat şi unor părinţi plecaţi în străinătate,copiii fiind
titular permite realizarea unui învăţământ de lăsaţi în grija bunicilor sau a unor rude.
calitate ,dar şi creşterea încrederii părinţilor în -Nivelul scăzut de cultură şi instruire a unor
instituţiile şcolare. părinţi.
-Relaţiile interpersonale(învăţător-elev, -Starea materială precară a unor familii.
educatoare –preşcolar,educatori –părinţi) -Absentarea nemotivată a părinţilor unor
favorizează un climat deschis şi stimulativ. copii atât de la şedinţele cu părinţii cât şi de
-Tinereţea părinţilor acestor elevi şi preşcolari la activităţile extraşcolare organizate în
crează premise pentru realizarea unui şcoală.
parteneriat eficient şcoală-grădiniţă-familie. -Neimplicarea unor părinţi în activităţi
-Nivelul bun de cultură şi instruire al unor desfăşurate la nivelul şcolii,comunei.
părinţi ai acestor copii ajută la o mai bună -Necunoaşterea de către părinţi a
înţelegere a demersului declanşat de cadrul preocupărilor,dorinţelor,aptitudinilor
didactic. propiilor copii.
-Dorinţa cadrelor didactice de a consilia -Refuzul categoric al unor părinţi de a

5
părinţii în problemele care îi preocupă pe accepta ideea că au un copil cu diferite
aceştia,dar şi în probleme pe care aceştia nu le probleme fizice sau psihice.
sesizează. -Necunoaşterea de către unii părinţi a
programului de lucru al copiilor,a grupului
de prieteni .
-Lipsa de comunicare a părinţilor cu copiii,
dar şi cu partenerii lor de viaţă sau cu
cadrele didactice, care poate avea
repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a
copiilor.
-Părinţii sunt prea ocupaţi şi pierd din vedere
comunicarea cu copiii lor şi cu cadrele
didactice.
-Vizitele cadrelor didactice din ce in ce mai
rare la domiciliile preşcolarilor şi elevilor.
-Cadre didactice care nu cunosc bine situaţia
tuturor copiilor lor,starea lor de sănătate
,relaţiile din familie,starea materială.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Posibilitatea creşterii randamentului şcolar -Rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor
prin implicarea tuturor factorilor educaţionali la învăţătura.
în procesul instructiv –educativ. -Creşterea numărului de cazuri de
-Creşterea de oferte educaţionale prin indisciplină.
curriculum la decizia şcolii. -Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de
-Diversificarea activităţilor extraşcolare şi comunicare a elevilor şi preşcolarilor cu
implicarea părinţior alături de elevi şi dascăli părinţii,educatorii şi colegii.
în desfăşurarea şi pregătirea acestora. -Izolarea copiilor cu probleme
-Consilierea părinţilor de către dascăli, pentru comportamentale de către colegii de grup.
cunoaşterea copiilor şi înţelegerea problemelor
dintre părinţi şi copii.
-Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor
prin implicarea acestora în proiecte
educaţionale diferite,concursuri,festivaluri.
-Contactul permanent al instituţiilor şcolare cu
colectivele de părinţi şi alţi factori educaţionali
din comunitate.
-Realizarea de parteneriate eficiente intre
instituţiile educaţionale şi familie.

 OBIECTIVE GENERALE:
- Implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală;
- Conştientizarea progresului sau eşecului copilului de către adult, a schimbărilor survenite în
evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii;
- Îmbunătăţirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia.

 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1- Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu poziţia copilului în familie;

6
O2- Dezvoltarea unor atitudini stimulative şi suportive în rândul părinţilor, tutorilor;
O3- Promovarea principiilor democratice în relaţia părinte-copil;
O4- Dezvoltarea la părinţi a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv
comportamentul copiilor;
O5- Descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea;
O6 - Identificarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în relaţia dintre părinţi şi copii;
O7- Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;
O8 - Schimbarea mentalităţilor neadecvate ale unor părinţi faţă de şcoală.

 GRUP ŢINTĂ:
BENEFICIARI DIRECŢI: părinţii şcolarilor şi ai preşcolarilor.
BENEFICIARI INDIRECŢI: şcolarii şi preşcolarii

 RESURSE:
a) UMANE: - - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Slatina – grupa mică A -
Profesor: Zamfir Marioara;
- Şcoala Gimnazială ,,George Poboran” – Slatina –clasa I C –Profesor: Popescu Nicoleta;
clasa a IV –a C – Învăţătoare Cîrstea Iulia Profesor Diaconescu Emilia – clasa a IV- a B;
- Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu”-Slatina –clasa a III-a –Profesor Ilie Camelia; clasa a
II-a – Profesor Ilie Mariana;
b) MATERIALE:
- existenţa imprimantă, xerox, aparat foto, calculator, săli de clasă, material didactic, jocuri
didactice, planşe necesare, consumabile ( hârtie, tuş, CD-uri,
c) INFORMAŢIONALE:
- cărţi de specialitate;
- reviste de specialitate
- suport de curs.
d) TEMPORALE:
2 ore/ săptămână pe grupe de lucru şi individual
e) FINANCIARE:
- resurse proprii;
- sponsorizări;

„Într-o lume în schimbare, singura constantă


este schimbarea!”
Colin A. Carnall

7
PLANIFICAREA PE MODULE/UNITĂŢI TEMATICE

Mijloace de
Nrt. Metode/forme Modalităţi de
Obiective de referinţă Conţinut tematic instruire/materiale de
crt. de activitate evaluare
învăţare
Conversația
* Dezvoltarea deprinderilor de lucru în
Notiuni generale - Analiza
echipă; Expunerea cu - Prezentare PPT
obiective, principii care explicații rezultatelor
* Abilitarea cursanților privind conținutul - Calculator evaluării pe
1. stau la baza unei relații
curricular, metodologii de predare, Lucrul pe echipe - Coli de scris grupe sau
părinte-copil (familie) ateliere de lucru.
competențe de management și - Flipchart
competențe sociale;
Expunere cu
explicații Observaţia
*Cunoașterea politicilor de petrecere a Familia - necesitatea
- Prezentare PPT
timpului împreună cu copiii și organizării comunicării cu, copiii Dezbatere Studiul de caz
- Calculator
unor activități comune la nivelul familiei Discuţii de grup
2. Conversația - Coli de scris
și al instituției de învățământ în care Cutia cu temeri
- Flipchart
învață copilul; şi cutia cu
speranţe

3. * Dezvoltarea deprinderilor de lucru în Rolul psihologului în Experimentul - echipament IT Analiza


echipă; medierea unor discuții (computer, videoproiector) rezultatelor
Lucrul pe echipe
* Abilitarea cursanților privind conținutul contradictorii părinte-copil - flipchart evaluării pe
Conversația
curricular, metodologii de predare, și în consilierea - CD cu prezentări power grupe sau
competențe de management și acestora.      Brainstorming point ateliere de lucru
competențe sociale; Discuţii de grup
8
* Dezvoltarea deprinderilor de lucru în
Competențe de Lucrul pe echipe - echipament IT Observaţia
echipă;
management, competențe (computer, videoproiector) Studiul de caz
* Abilitarea cursanților privind conținutul Conversația
4. sociale - Întocmirea unui - flipchart Discuţii de grup
curricular, metodologii de predare, Brainstorming
program recreativ și a unor - CD cu prezentări power Investigaţia
competențe de management și
activități comune. point
competențe sociale;
* Abilitarea cursanților privind conținutul Documentare
- echipament IT
curricular, metodologii de predare, Ameliorarea situațiilor Analiza
Lucrul pe echipe
(computer, videoproiector) rezultatelor
competențe de management și conflictuale prin evaluării pe
5. Conversația - flipchart
competențe sociale; prezentarea unor studii de grupe sau
- CD cu prezentări power ateliere de lucru.
caz și găsirea unor soluții Studiu de caz
point

* Dezvoltarea deprinderilor de lucru în Conversația


Prezentarea materialelor - Echipament IT
Analiza
echipă;
realizate în echipă - Lucrul pe echipe (computer, videoproiector) rezultatelor
* Stimularea cursanților în realizarea evaluării pe
6. Realizarea unui album de - Flipchart
Expunere cu grupe sau
unui ghid de abordare cross-curriculară a
familie cu activități explicații - CD cu prezentări power ateliere de lucru.
relațiilor părinte-copil;
comune părinte-copil point
*  Elaborarea unor instrumente de Chestionare
Evaluarea cursului -Chestionare
evaluare  privind atribuțiile și obligațiile
Portofoliul -Calculator Evaluare
7. unui părinte, ethos-ul sau climatul Concluzii
Interviul -Coli de scris protofoliu
familial;
-Flipchart

9
 EVALUAREA STAGIULUI/ CURSULUI se va realiza prin intermediul următoarelor mijloace:
- chestionare de autoevaluare pentru adulţi, urmate de interviu, cu respectarea confidentialităţii,
pentru a facilita identificarea problemelor reale;
- sondaj de opinie privind valorile familiale tradiţionale şi moderne europene;
- analiza performanţei înregistrate de adulţi;
- analiza statistică bazată pe chestionare, vizând opiniile adulţilor, copiilor şi ale profesorilor;

 EVALUARE FINALĂ: Chestionar de evaluare a procesului formativ

CHESTIONAR DE EVALUARE A CTIVITĂŢII

NR.
ITEMI DA PARŢIAL NU
CRT.
Consideraţi că programul a răspuns nevoilor
1.
dumneavoastră de formare?
2. Consideraţi că programul şi-a atins obiectivele?
S-au folosit strategii/metode/tehnici adaptate
3.
conţinutului?
4. Mijloacele de prezentare au fost folosite eficient?
5. Evaluarea a fost corelată cu obiectivele?
Consideraţi eficientă comunicarea formator-
6.
cursanţi?
Consideraţi eficientă comunicarea între membrii
7.
grupului?
8. S-a realizat motivarea grupului?
9. Timpul alocat a fost suficient?
10. Cursul a oferit satisfacţie cursanţilor?
11. Ce sugestii aveţi pentru îmbunătăţirea cursului?

10

S-ar putea să vă placă și