Sunteți pe pagina 1din 3

1. Legea nr. 298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr.

53/2003 –
Codul muncii (Monitorul Oficial nr. 1293 din 24 decembrie 2020).

 A mai fost introdus un nou motiv pentru care angajatorii, din propria inițiativă,
pot suspenda contractul individual de muncă, și anume în cazul suspendării temporare a
activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării
de urgență.
 În situația de mai sus, angajații vor beneficia de o indemnizație plătită din
bugetul asigurărilor pentru șomaj în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult
de 75% din câștigul salarial mediu brut.
 Indemnizația va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, conform
prevederilor Codului fiscal. Nu se datorează contribuție asigurătorie pentru muncă (CAM).

2. Începand cu 1 ianuarie 2021 se aplică prevederile OUG 153/2020 privind


reducerile de impozite pentru firmele cu capitaluri pozitive
Acestea se vor aplica atât plătitorilor de impozit pe profit, cât și pentru microîntreprinderi sau
impozit specific. Reducerile sunt:

- 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare


anuale, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv.
- dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru
care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și
îndeplinește concomitent condiția prevăzută mai sus, reducerile au următoarele valori:

- 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut mai jos (*tabelul) a
capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu
ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția prevăzută la primul
punct. Prevederile se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care
începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea
valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică
asupra impozitului.
Capitalul propriu ajustat cuprinde:

- capital subscris vărsat/capital de dotare;


- rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul
net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;
- rezultatul net reportat – sold creditor, reprezintând diferența pozitivă dintre
soldurile creditoare și debitoare.

Aceste măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-
2025.

3. Cf L296/2020, ajustările pentru deprecierea creanțelor devin integral deductibile.


Astfel este eliminat pragul actual de 30%. Aceasta prevedere se aplica daca creanţele
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;
b) nu sunt garantate de altă persoană;
c) sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului.

4. Avantajul sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor devine neimpozabil și


scutit de contribuții sociale și pentru angajații microîntreprinderilor sau al
societăților care datorează impozitul specific unor activități, fără alte
condiționări.

5. Tichetele cadou acordate de o societate unor persoane fizice care nu sunt într-o
relație generatoare de venituri salariale cu aceasta pentru campaniile de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi
publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din Codul
fiscal sunt venituri din alte surse și se impoziteaza cu 10% impozit pe venit. Ele se
predau beneficiarului pe baza unei evidente nominale. Evidenţa nominală trebuie să
cuprindă, cel puţin, informaţii referitoare la numele, prenumele, codul numeric
personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului şi valoarea tichetelor acordate
fiecărui beneficiar, lunar.

6. Vor fi exceptate de la impozitul pe venit și contribuții costurile suportate de


angajatori cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru a
împiedica răspândirea bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea
publică.

7. Cf. Legii 239/2020 se exceptează de la plata contribuțiilor sociale sumele plătite


de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

Din perspectiva impozitului pe profit, aceste cheltuieli vor fi nedeductibile însă vor putea fi
scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita a maxim 1.500 lei/lună pentru fiecare
copil.
În plus, din punct de vedere al impozitului pe venit, sumele acordate de angajator
pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu vor fi considerate venituri impozabile
la nivelul salariaților beneficiari.

8. Posibilitatea de a recupera TVA plătită la buget pentru facturile mai vechi de un


an, neîncasate de la persoane fizice.

9. Termenul de: 15 martie, inclusiv pentru depunerea declarației unice privind


impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și
termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii,
datorate de persoanele fizice, se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

10. Termenul de: 15 martie, inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230
„Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual
datorat” se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

11. Angajatorii care în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021 încadrează în muncă, pe


perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de
ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în
perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi
29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum și cetăţeni români, încadrați în
aceleași categorii de vârstă, cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini
aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere,
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această
categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12


luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

Sumele se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi
nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care
au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

12. Până la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului,
pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de
până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în
aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5%
din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei lucrate.

Adică 41,5% din suma prevăzută în acea lege reprezintă: 2.253 lei.

13. Conform Legii 296/ 18.12.2020 pentru modificarea Codului Fiscalse modifica de
la 01.01.2021 plafonul in limita caruia se poate aplica o cota redusa de 5% TVA
pentru livrarea locuintelor, de la 450.000 lei la 140.000 EURO – ulterior, prin
Ordonanta de urgenta s-a amanat aplicarea prevederii si va intra in vigoare de la
01.01.2022.

14. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la


4.500.000 lei.

15. Din punct de vedere al TVA, tranzacţiile cu UK vor urma începand cu anul 2021
regula tranzactiilor extracomunitare.

16. În ce priveşte cursul valutar utilizat la chiriile în valuta, se introduce


prevederea că în situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut
anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei
valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului. Anterior cursul de schimb utilizat
era cursul BNR, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de
impunere.
În ce priveşte venitul estimate din chirii, cursul valutar va fi cel comunicat de BNR, din ziua
precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice.

17. nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei unice privind


impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.