Sunteți pe pagina 1din 25
325400, CARANSEBES, St, Piata 21 Decembrie 1989 nt. 2, Judeful CARAS SEVERIN’ Cod fseat ban: -40255)16361-Tebemtrala+4(0288)811 423/81 281426 sal caransebes secretariat spital-caramsebes.r0 AEB 98..2010. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PLANUL DE INGRIJIRE AL PACIENTULUI PAGINA DE GARDA Procedura nae - Operationala__| X | De sistem Edifia 1 ~Reviziad jumir procedurd 230/2019 |Domeniul de activitate reglementat | Medico-chirurgical |X | Nemedical Cod Proceduri_ PO.MC.230.MC. |Exemplarul nr. O- laborat, - _ Data Semnitura | [7 | | Be. Alina Dragomir o - 27.05.2019 | Verificat, Data [Sena fers, Dir. Medical. Dr. Singh Bhupi _ [09.06 Jot4| "3 | | Verificat pentru conformitate, S Data Semniiurh | ina Dragomir . 27.05.2019 - ! | iele Comi Data ear: Jol? | Viza Juridic, (daca se fa er cl ative a Data | Jur. Alin Simeria a a he “ a | Aprobat, Manager, at | | Ec. Octavian Dena in conformitate ew art 6 alin, 2 din Ordinal 60072018, in vederea indepintt in condi de reulana cficacitate, economicitate si eficientd a obiectivelor entitajilor publice, compartimentele elaboretx proce ‘ocumentate, in coordonarca Comisiei de monitorizare Procedurile documentate se semneaz la intoemire de cate responsabili de actiitile procedural; ia verifcare de cate condue3torul compartiment: la avizare de catre presedintele Comisiei de monitorizare; si se aproba de edtre conducdtorul enttatii publice sau, dupa caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul centitati publice: si se vor verifica pentru conformitate de citre Biroul de Management al Cali eee * ii Serviciilor Medicale. CUPRINS Pagina de gardai Scop/ Necesitatea elaborari Domeniu de aplicare Documente de refering Definitii si abrevier Descrierea activitatii sau procesului Identificarea, analiza si tratarea riscurilor Responsabilitat Formular evidenga modificari Formular analiz& procedur Formular distribuire procedura 1. SCOP Procedura are drept scop, reglementarea completarii intr-un mod corect a planului de ingrijire al pacientului 2, DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplica in toate sectiile/compartimentele, prevazute cu paturi, din cadrul S.M.U.C. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA © Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaifilor nr.914/2006 modificat si completa, privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cu modificarile si completarile ulterioare. 4. DEFU TH $1 ABREVIERL Plan de ingrijire - formular pentru inregistrarea scrisd a procesului de planificare a ingrij S.M.U.C.-Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes P.O-Procedura operationala S.M.C.- Sistem de Management al Calitati FOCG-Foaie de observatie clinica generala DESCRIEREA PROCEDURII Introducerea acestui Plan de ingrijiri i Autoritafii Nationale de Management al Cal acreditare ale spitalului Utilizarea unui Plan de ingrijire este beneficd deoarece, faciliteazd ingrijirea bazati pe dovezi, inregistreaza si cuantificd nivelul de ingrijire acordat, asiguri continuitatea standardizata. si planificat a ingrijirilor in vederea asigurarii unui nivel crescut de calitate a ingrijirilor intr-un mediu de sigurangi pentru pacienti. Planul de ingrijiri medicale, care va fi completat de asistenji, va fi o anexa a figei medicale completati de medici, pentru fiecare bolnav in parte, in care vor fi trecute date importante, in funcfie de sectia unde internat bolnavul, de categoria din care face parte si de starea si patologia sa. Conform Standardului Ocupational, asistentul medical generalist, face parte din echipa medicala si desfigoara trei tipuri de activit ‘© Activititi independent: stabileste Planul de ingrijire, urmareste modul de aplicare a i rispunsul pacientului, completeaza si pastreaza la zi evidentele. ete. FOCG este obligatorie, fiind o cerinfé din partea ii in Sanatate (ANMCS) prin standardele de © Activititi interdependente: colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei, alte servicii sau departamente si cu aparfindtorii in vederea objinerii informatiilor necesare stabilirii procesului de ingrijire ‘© Activititi dependente: respecta recomandatile specialistului in procesul de ingrijire. in unitatile medicale, in cadrul procesului de ingrijire, asistentul medical este partener in echipa profesionistilor de sandtate, echipa pacientului, echipa de management a sectiei prin realizarea celor trei tipuri de activititi reglementate prin legislatie: activitati independent, interdependente si dependente. { ECHIPA DE MANAGEMENT CLINIC Director medical rector de ings _— aw Echipa de audit clinic ECHIPA DE PROFESIONISTI Medici, Asistenti medicali, Moase) alti profesionisti din sinatate Medic sef Asistent medical sef i ‘Medic curant, Asistent Medical/Moass, personal awiliar, pacient, familie Procesul de ingrijire cuprinde patru etape distinete: IV. Evalual I, Planificarea ingrijirii (Care planning) 1. Evaluarea pacientului Formularea Diagnosticului de ingrijire t ae M1. Implementarea interventiilor Formularea obiectivelor Identificarea interventillor In cadrul S.M.U.C., fiecare sectie/compartiment cu paturi, are obligativitatea ca la sfarsitul fiecarei luni sa faca o analiza (Anexa 1) care sa contina urmatoarele: «© Numar total pacienti © Scor total de dependenta la internare © Scor total de dependenta la externare Planul de ingrijire al pacientului, are precizate sarcinile specifice fiecdrei persoane, in functie de competenta. La rubrica ~interventii specifice-delegate- se va completa de catre asistenta, numele ingrijitoarei/infirmierei care se ocupa de nevoia mentionata, Planul de ingrijiri se explied pacientului/apartinatorilor, de intelegere. In cadrul S.M.U.C, se va face o evaluare anuala a necesarului de personal de ingrijire calculata pe baza scorului de dependenta al pacientilor, Repartizarea pacientiilor pentru ingrijire, fiecdrui asistent medical, se face in functie de timpul necesar ingrijrii fiecdrui pacient, atributiilor administrative si a celor privind managementul calitai elului lor r-un limbaj adaptat ni 6. IDENTIFICAREA, ANALIZA SI TRATAREA RISCURILOR Conducatorii_compartimentelor cuprinse in primul nivel de conducere din structura organizatoricd a entitafii publice, nominalizeazé responsabili cu riscurile si asiguri cadrul organizational si procedural pentru identificarea si evaluarea riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementarii masurilor de control, revizuirea si raportarea periodica a acestora, 7, RESPONSABILITATI Managerul - prevede fondurile necesare pentru functionarea in bune conditii a sectiilor spitalului. Director Medical - urmareste aplicarea prevederilor prezentei proceduri Asistenta medicala- resonsabila cu aplicarea prevederilor prezentei proceduri. SAGASNVAVO VINADU AG TVALINAW WT Ltd RIOT] WrNyIC PROT Y = SananRoeeeee Tes sepurdnyg ysuig ag : : : ~ puja 2opnpr] SV ojo anor ~ a ifojorauanoTeUUDG jwouNEdui 1 NYAS i: Te o Wome waZoy UTSSN SV : BIBOLIBIA NASqIDS SV | >efoyousa a Brae ey NOSD|SIH| SV SIFO|ODAUI -TIENAISGO #I BieIeN NDOT SV zi 7 7 ~pwwostuy Zsa SV : DEOOMaNT: inet Busy eae] “SV BypIauian > peN adeay SV | - ——aiojorpae yen wang “Sv ‘puSTUy BULDIPaIA BHO njessasgo & EyOydxa "aseze1d ea @uiasy wep “FouEUOpIOOD | a Tqeroavjou zy Lqeso any nz0y qos suinuaad jswny | a4apas ap ymound gundyo aavo wamonays wasqunuog TANGIONd V VZVIVNV ad HV TAA 10 /9FP 'S'W UIPIO "RIOT 1009 HDSO wl awedepy | THO mim waIeSyyIpow | ensayo | evep 18 youpuu Se ee es apun wuouodwo3 Z [muted ynsewuny | - YOTRYOIGOW V VINAGIAT Ad AV TAIN SAMASNVUVO VINAOAN AC TvdIINAW 1A TVA i CR IO) er SOFE| be} | - a euoqg 2apnpn sv fo) | €t aa 2sCOHIgFUL . mi 0K uoy noo, “sy | He quowmreduroy, - Be 507] STHO|OTUEYO | fe vIaJoo1N nzaUIy> Sy quouutpeduso De SOTE| 7 ‘DidojorsuaAoWwALA | Ee | bs | pppugen wIZayN ‘SV | Al INN SV ~ Cyr aot Braz UTPSSNA Sy T° TBIBOLIDYA NOSSGIg “SV TOK yop Oneal ame nosopou SV We DOK a BIpeTEN TEORI) SV ey OTE] - ‘ereostury Zu] “SV Wor to: Y buoy earme sy | arfansTy enoag | ¢ WET | ipeN adeay “SV Zz - PRION aye BURT PONS SV 1 aHnoTUE vanpaooad a vanyeumas eanpasoad ayourad aat9 youd savour qaaSeajas eye narmd weg fourosiad apoumnuaad jajpumy | Hanjonays waaywunuag IN FAVZAAIG /AAIAAALSIG AG AV TAWA BANFeUUAg Bed SAASNVAVO VINAOUN A TWdlINOW TNT Le cue | ep seuss penpyZ ios ong agveaedu ynurigoyenpyaa_|m: SHED SHUISURN 1505 © ziTeUR ap nuOdey -zea vdnp ‘yunpas0 & aaeoaqe nes aaeipo soamnziaaa ‘oauijua ap woundosd 1 qenju ‘enyeue 9p tnjaodt ayepaKaya ap LOyEDIP aye She Tenpizaa sry /ezeue op yzodey ber Tag uawa[duy sojyey{nz94 wATeUY AVAGIZAY DSTI /VZVIVNV Ad LAOdVe JALV LOVoLda 1S YINAIOTAG Ad PHOLVOIGNE MOLV ZIT ya ¥ jenue ezyeUy eluapoya op L10yE91p oyeaty | VXINV ‘SAMEISNVBVO VINIDW! tuyurooyuy ee CT panqeuUiag auny- oumuaid b/s wAUaIsisy ARIVNYALXS LLNAIOVd YVAN VUVIGAINYALNI V.LNIGNAdTC AAVNALNE LLNAIVd YVAN VINAGNIdIC. _avad € VINAONAdAC. avud z V.LNAGNAdAC avud I VANACNAdT ava) LLNaIOVd TVLOL WWANN VNOT ANAWLLAVdNOD/ALLOAS: ALTYONT NV'Id VZTTVNV Nevoia de a respira si a avea o buna circulatie modificata Cheyene Stockes, Kusmaul BZgomote respiratorit (cianoza [CPrezenta unor secretii abundente Depistaxis [BDeformar ale nasului al pe nas sau sforaitul DTirajul Nevoia de a avea o bur |Tegumente modificate (rev ‘nazal,nara care sangereaza timp frunte;nas sau ceafa [iUmezese aru din incapere: | pe masa onda [1 Masor si supraveghez T.A.si ise iba aliment | fructe si zarzavat [Disa reduca grasimil si sarea: [Educ pacientul sa adopte posturi ‘adeevate.sa faca exercitii de jratie,sa expectoreze etc. bogata in ‘Administrez 02 Administrez ‘medicatia si DATA NRO, SALON. ousPAT ass ASISTENT, NUAPARTINATOR PLAN DE INGRII MANIFESTART OBIECTIVE INTERVENTHT SPECIFICE | EVALUARE | —__Dependental J ‘Autonome Delegate | | Newoin dea respi: [i Masorsi supraveghez respira (C)Pregatesefizie | Daa | | aterm vos Flbinepusenulsnudcvin {si pei | (Adisfonie | DaAfonie |Dasenzatia de sufocare | | Dispnee | DOrtopnee CO Bradipnee | ‘GTahipnee OTe C1Mucozitai ;Compxim cu Lagoa: | [Manifest MUNICIPAL TA CARANSERES, 10 — al MANIFESTARI ~OBIECTIVE INTERVENTII SPECIFICE WALUARE, Independent{ Dependental_] | Autonome Delegate | i [EPacientulfasa alba OCantarese Ofer regimul Ta ficcare masao — [FLAjut paci preseris: | alimentatie care sa | varsaturior Dhidric ina necesarul_[EJNotez freeventa sic jcomur le calor varsaturilor; chiruri [CrReduc sau oprese aportu de hiposodat | Greata, varsatur,aerofagie lichides diabet is [Cleduc pacientu/apartinatorul cu Pieopi | Recurgitare prvi la importantaregimului Elenterocolita | Eructare alimentar in mentinerea sanat hepatic | Hidratare insuficienta — ca i psihic Dezechilibea fizic (slabiciune, egumente si Nevoia de a te alimenta si hidrata nucoase uscate) imentelor (obiceiuti Pacientulla sa-si ‘exprime acceptul de bea sia manca Datel Pregatese frie si psi lagravate: IManifestari noi | INICIPAL NTA CARANSEBES NEVOIA | MANIFESTART OBIECTIVE INTERVENTH SPECIFICE “EVALUARE Dependenta C] _ - [_ Delegate | | are urinara inadecvat Independent FPacicnsalasa (Fae ane bila hii, rmasurand ingesta si excret Cloligurie CD anurie fiziologice | nicturie disurie [2 Pacientua sa nu | 3 prezinte semne de | Caibuminurie 0 deshidratare 1 Pacien Efectuez determin pacientl | sonda verical la | Manifestar: te sufcienta de | ini Jagravate: / mediculi | ae [Manifesto no | B Pacientulia sa-si climinarea urinii aoleasca complet | semisezandsezand sau in decubit [}Efectuez veri la iecare | dorsal. cap int-o spalatur parte,aproape de marginca patului | yaginale eu [DEduc pacientul cum sa Texpectoreze.satuseasca cu gura inchisa.sa foloseasea batista individual Nevoia de a elimina Dateete dismenoree 1D polimenorce Gi menoragie | hipomenoree [Ghhipermenoree leucoree patologica — hidroree Diaforeza LExpectoratia I = LU MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEDES, — ee Nevoia de a se misca si a avea o buna postura [Ctremuratur [CiTutburari de mers Posturainadecvata |Cpeboseala museulara [Dleformar ale coloanei vertebrale [Dieformai ale so hoz inadeevate date de boata [CEdeme ale membretor Datele sa nu prezinte rise de escare: sa consume lichide la le jnere pentru act ‘emperaturi moderate: Pe faca bai calde; ‘asez pacientul in pozitie ree semisezanda drenaj postural Ttabagismul copioase,surplusul de greutate; Daltete: [Caanitestar NEVOIA MANIF = OBIECTIVE INTERVENTII SPECIFICE “)EVALUARE | Independenta Dependenta_[] i 7 Postura adecvata | Imobilitate Pacientla sa A iie_| Data... | |CpAbsenta sau diminuarea misearitor prezinte mobilitate si [aMiscariadcevate |EJAtonie, muscular ati, hipertrofie | nomala pentru [Obiectv ealizat | ‘usculara i investizati Manifestai | \Clescare de decubit 1 Pacier : [Contractura muscu prezinte miseari [ChRas sardonic (in tet coordonate IDAnchiloza | BCrampe FPacientul/a sa nu i teresului pentru miscare [mai prezinte edeme nerealizat lac | Manifest: medicatia si agravate; observ efectul e diferite aparate de | acesteias -NTA CARANSEBES NEVOIA MANIFESTART ~TNTERVENTII SPECIFICE EVALUARE _|Independenta] Dependenta [ Autonome fi cauza problemei si o ipl zie cexprime o stare de |Cosmaruri pasigue microctimatul Somnambulism ‘corespunzator,respectand |Apatie cientullasa | dorintele pacientului pentru a Pavor nocturn oarma noaptea | beneficia de un somn Nel corespunzator din punct de vedere Confuzia -Pacientulasa-si tabilitate | exprime diminuare: Sentiment de tristete, depresie ‘Depuizari | |Concentrare scazuta, oboseala Disconfortului Manifestar: | |Gagravate; | —Hipersomnia Dattete ‘modificat [Dperioada de somn-odihna observ efectul [AManitestari noi [Clcomportamentul pacientului | acestei: - Dattele |Oboseala Nevoia de a se odihni diaforeza, dureri musculare DE URGENTA CARANSEBES NEVOIA Nevoia de a se imbraca si dezbraca a MANIFESTARI Independental[ —____Dependenta [] ~OBIECTIVE INTERVENTH SPECIFICE ‘Autonome: Delegate “EVALUARE | Dificultate sau incapacitatea de a'se imbraca sia se dezbraca Dezinteres fata de tinuta-stare de apatie Dei lezbraca sgere neadecvata de imbracaminte Dezbracare continua teres sau refuz fata de a se imbraca/ (DiPacientulla sase poata imbraca si dezbraca singur [viene capactatea si fzie ale pacientul ile [Fipregatese fizie [Dattete | sntru [JObiectiv “Manifestari 7A CARANSEBES Independenta[] | INTERVENTH SPECIFICE EVALUARE Nevoia de a fi curat, de a proteja tegumentele Didescuamati avarice eu blandete; nu fie impiedic: |rincurgjez pacis permanenta; ranse,pentrw {Qochilor joss marae de prevenire a Fasociate asistentel Detectuez pansamente de protectie (Cisupraveghez ca pansamentele sa reulatia sanguina; Dlagravate; AMtanifestar noi 16 NTA CARANSEBES “OBIECTIVE TNTERVENTII SPECIFICE EVALUARE, NEVOIA MANIFESTART Independent{] _[___Depend Hiperiennia [Gfrisoane (Chsubebrittate [Gisindrom febri [Giete rasie, umeda, calda Data [DObiectiv realizar normale Allele | Hipotermia bier rl | (Deritem | iGedeme fetes ‘corespunzator; [Bhutberari de vorbire |Qsomnolenta itele (Gdegeraturi |Curere Manifestar Dlagravate: OManifest 7 !NICIPAL DE PA CARANSEBES, ee E a 9 3 s 3 £ 3 iz punctd e vedere psihie Froese Fieri ie [Bite cheapest cicitior \sreceptivitateai xe a surselor de herea intensiva a observarea si raportare rar imp ‘NEVOIA ‘MANIFESTARI ‘OBIECTIVE — INTERVENTH SPECIFICE EVALUARE | Independent: Dependenta[_] 7 Autonome Delegate | asa [lasigur conditile de mediu adecvate pregatese | Data pentru a le prin accidentare | fizie si Rise de infect invat pacient de relaxare; Obicctivrealizat Rise de inbolnavire, fatigabilitate prezite: [lincurajez pacientul sa comunice cu cei Manifestar Surmengj anxietate [din jue |Comportament agresiv sau depresiv durere ‘Ajut pacientl sa deserie corect urerea(locaizare si inensitate) | ica Pacientu/a sa PJusoara — [] moderata | Blintensa CG insuportabila 2 | si sa sesizeze momentele de remisie sau 3 | | 8 du | | 'SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES i — ene ce [ NEVOIA MANIFESTART Independent{_] ____Dependenta ‘Comunicare ineficienta la | simotor 1 Tulburari senzoriate (cecitate, anosmie, ipoestezie,hiperestezie, [issinvetesa ~EVALUARE simturilo te) [Guplineasea: | | DTutburari motor (pareze, paratizi,) Piatburaite ingijese dupa | CO Tulburari de limba} (afazie, [ senzoriale ‘examinare; dizartie galbaiala,disalia, mutism) | i senzorial (nelniste, rmedicatia si | invite aetna izle) Eb tibserefectl s tale | acesteias Dagravate: 3 Comunicareinefisienta Ia nivel Dulburaite afective | i 5 intelectual cientul/a sa nu Datele |Manifestari noi = | CDiticultate de asi aminti evenimente szinte izolare 3 8 amnezie) = | [oe 1 Dificultae de a face o judecats, vorbite joc 3 | rena asa | \ 72 tament neadecvat prezinte stare de 2 bine in punet de | $ vedere al | 8 Zz Perturbarea comunicari fan 19 JNICIPAL a cs [NTA CARANSEBES NEVOIA MANIFESTART TNTERVENTH SPECIFICE | EVALUARE | | Nevoia de a actiona conform propriilor convingeri si valori, de a practica religia Supunerea la un regim Incapacitate dea exercita practice religioasa Tulburari de windire ta fata de sensul propriei sale PA CARANSEBES [pattete 20 ‘conform convingerilor Independent{_] | Dependental_] _ pa Autonome Delegate a Culpabilitate — Pacientul/a se nu Dadmi z Data. Sentiment de vinovatie ‘medicata si Depresie observ efectl Anwieta acesteia Tegumente rci si umede,respiatie [Paecelerata lagravate: Manifestari noi jpreuna cu pacientul’a NEVOIA MANIFESTART OBIECTIVE, | INTERVENTI SPECIFICE EVALUARE, Nevoia de a fi ocupat si util [independent] [ 17 Devalorizarea [sentiment de ineivtate DaDescurajarea Incapuiiat de atrece uel difcula Somolenta Agresi imines mot | jObsesia Esee profesional ficultate in luarea deciziilor etragere, resumarea Fatigabititate Agasare, ipsa de ambitic, | coboseala Dificultatea | ‘Refuz de a-si asuma roluri sociale Pacientul’a sanu — [)Ajut paci prezinte: (Clsentiment de ‘mai prezinte dificultatea de a se prezinte stare de bine (Daltele [D Altele Nevoia de a se recrea iT MANIFESTARI OBIECTIVE =| EVALUARE | independent{_] Dependenta[T] _ 1 ‘Autonome e ee Ti Neplacerea de a efectua activitati | Pacientul/a |DAjut pacientul/a sa prezinte stare Data, reereativ sa-si diminueze’sa | de bine psihie si fizc; C1 Dificultatea de a indeplini activitat prezite: [DAjut pacientul sa beneficieze de realizat recreative (Didezinteres | Somn odinitor; acest Manifestari Refs dea indepliniativitat Ajut pacientul sa-si amelioreze {Cpeonstante; recreative [Daatete Clameliorate: Dinactivitate Dabsente: o Orisete acestora; ipattele [Ovni no eo MANIFESTART ‘OBIECTIVE INTERVENTH SPECIFICE | EVALUARE Independent ~ Dependenta | I ‘Autonome L - aes oO |Stimulez dorinta de cunoastere: | Data. | Cllenorania ODiticultate d ajut sa acumuleze cunostinte |DObiectiv realizat Manifesto {geonstane [Bemetort; observ efectul acesteia proprieiresponsabil inva; Verte daca pa | corect mi Nevoia de a invata cum. sa-ti pastrezi sanatatea pac |Corectez deprinderile daunatoare sanatatis noilor deprinderi: P Altele | Dakete | IRGENTA CARANSEAES NUME/PRENUME, PACIENT/APARTINATOR msn DATA. NRO. SALON o.PAT SEMNATURA PACIENT/APARTINATOR.... as Caleularea scoruiui de dependenta la internare an Nevoie | Nevoia | Nevoia | Nevoia | Nevoia iadea | Nevoia de |” Nevoia de Nevoia | Nevoik dea dease | dea | ccurat sia a actiona deate | ainv | respirasi | ey Cant proigja comuniea | confor reveal aca | aaveao si | saveao | siase | tegumentel sat buna buna | pastr | circulatie sanata igo a Ze a 30 Go ao o ‘Scor. DEPENDENTA \dependen Prin acordarea unui punct de intre 14 si 56 de puncte(scorul).Totalul de puncte obtinut de fiecare pacient in parte, per dependenta: ~ persoand independenta — cu un total de pana la 14 puncte; - dependen(a moderata — cu un total de 15 — 28 puncte: - dependenja majora ~ cu un total de 29 — 42 puncte; - dependenja total — cu un total de 43 — 56 puncte. Pacientul NTA CARANSERES ctie de gravitate) fiecdirei nevo autonomie— notatd cu un punet); dependent moderati— notati cu dowd puncte: dependent major — notata cu trei puncte; dependent total — notatd cu patru puncte. 24 i totalizand aceste puncte, se ot un total care poate varia lor in 4 categorii/grade de _.este independent sau prezinta dependenta moderata/majora/otala. /NUME/PRENUME PACIENT/APARTINATOR, SEMNATURA PACIENT/APARTINATOR... NRO. EVALUAREA PA ‘LUI PE PERIOADA INTERNARIL Neaiad | Naoie | Neoindea” | Neaide ia | dea tfrocupt jc | comania l Nevoiadea Wevoiade Neola | Gal] 1 sninvata | depend | | | |e | ‘ Seor | Seor Sor Sor Soe Scor 25 IRGENTA CARANSERES NUMELE PRENUMELE PACIENTULUL CNP: SECTIA\ = PERIOADA SPITALIZARIL: . DATA EXTERNARIL PLAN DE iNGRIJIRE LA DOMICILIU Se externeazai: © fir dependenta (independent) 13 cu dependent 3 moderata © majora ototala Recomandari privind intervengii de ingrijire: Asistent medical . Semnatura 26 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES: