Sunteți pe pagina 1din 7

Rugăciunile de închinare

ÎNCHINAREA ÎN BISERICĂ te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-
te bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce s-a arătat în
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și
trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.
pururea și în vecii vecilor. Amin.
ÎMBRĂCAREA VEȘMINTELOR
Rugăciunile începătoare și Troparele de umilință
Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare Stiharul:
greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit a Te Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în
sui cu Trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce vesmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a
i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm Ție: Toate le-ai pus cunună și ca pe o mireasa m-a împodobit cu podoabă.
umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești Bedernița:
lumea. Încinge sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice, cu podoaba Ta și cu
frumusețea Ta și încordează și bine sporește și stăpânește pentru adevăr,
Ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne pe noi milostivirii, blândețe și dreptate. Și minunat Te va povățui dreapta Ta, totdeauna,
Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
precum de-a pururea; puterea ta, că întru tine nădăjduind, strigăm Epitrahilul:
ție: Bucură-te, ca și oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce varsă harul Său peste preoții
Săi, ca mirul pe cap, ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se
fără de trup.
pogoară pe marginea veșmintelor lui.
Soborului cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni Brâul:
făcător, purtătorule de Dumnezeu Spiridoane, părintele nostru. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a
Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și făcut fără prihană calea mea, Cel ce întocmește picioarele mele ca ale
șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, cerbului și peste cele înalte mă pune.
Mânecuța dreaptă:
îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui ce
Dreapta Ta, Doamne, s-a preaslăvit întru tărie; mâna Ta cea
te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce dreapta, Doamne, a sfărâmat pe vrăjmași și cu mulțimea slavei Tale ai
lucrează prin tine tuturor tămăduiri! zdrobit pe cei potrivnici.
Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Mânecuța stângă:
Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit; înțelepțește-mă și mă voi
Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat și decât
învăța poruncile Tale.
proorocii mai cinstit, că și a boteza în repejuni pe Cel propovăduit
Felonul:
Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi Iordanului pe Cel Propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr
întru bucurie se vor bucura, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe
Amin. Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în trup: pe Cel Ce a ridicat păcatul
Crucea: Zis-a Domnul: cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede
lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.
de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.
20 Iulie - Sf. Ilie Tesviteanul
Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea
Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a trimis de
Întru naștere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai
sus lui Elisei dar, gonește bolile și pe cei leproși curățește. Pentru
părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viață, fiind
aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri.
Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele
6 August - Schimbarea la Față noastre.

Schimbatu-Te-ai la Față în munte, Hristoase Dumnezeule, Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în
arătând ucenicilor Tăi Slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească și ceruri și pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inimă curată să Te
nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru slăvim.
rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de
Ție. Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
15 August - Adormirea Maicii Domnului
mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Întru naștere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare
părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viață, fiind de Dumnezeu, te mărim.
Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele De dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfințite, mintea
noastre. înălţându-ți-se de lumina vie a Duhului, ai dobândit încercarea cea
lucrătoare, prin adânca-ți cugetare la cele înalte, insuflate de
29 August - Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul Dumnezeu și jertfelnic Dumnezeiesc făcându-te, cere pentru toți
Dumnezeiasca iertare.
Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia
Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat mai Doamne, trimite mâna Ta dintru înălțimea locașului Tău și
cinstit și decât proorocii. Că te-ai învrednicit a boteza în repejunile mă întărește spre slujba Ta ce-mi este pusă înainte, ca neosândit
stând înaintea înfricoșătorului Tău altar, sa săvârșesc Jertfa cea Cinstitul tău Acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul
fără de sânge. Că a Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori)
14 Octombrie - Sf. Cuv. Parascheva
Cel ce a înviat din morți, (în alte zile): Hristos, Adevăratul
nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că,
celui între sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se
Constantinopolului (sau altul) și pentru ale tuturor sfinților, să ne uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul
miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură,
Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.
întru frica Ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta, pentru
vrăjmașii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea.
TROPARE PRAZNICE ȘI SFINȚI

8 Septembrie - Nașterea Maicii Domnului 25 Martie - Buna Vestire

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea Tainei
vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos, celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face și Gavriil
Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și Harul Îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu Dânsul,
stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har,
Domnul este cu tine!
14 Septembrie - Înălțarea Sfintei Cruci
23 Aprilie - Sf. Mc. Gheorghe
Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează
moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor
protivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău. bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule de biruință,
Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să
1 Octombrie - Acoperământul Maicii Domnului mântuiască sufletele noastre.
Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, 21 Mai - Sf. Împ. Constantin și Elena
umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu și căutând către
Preacinstită Icoana ta, cu umilință grăim: acoperă-ne pe noi cu Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu
de la oameni luând, cel între împărați Apostolul Tău, Doamne,
împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care păzește-o cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că
totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, aceștia pururea se roagă Treimii pentru noi.
Unule Iubitorule de oameni.
2 Februarie - Întâmpinarea Domnului
24 Iunie - Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
Bucură-te, Ceea ce ești Plină de har, Născătoare de
Prorocule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptății, Hristos
vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veselește-te și
cinstim; că nerodirea celeia ce te-a născut și amuțirea părintelui tău tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe Izbăvitorul
s-a dezlegat, întru slăvită și cinstită nașterea ta și Întruparea Fiului sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă și Învierea.
lui Dumnezeu lumii se propovăduiește.
29 Iunie - Sf. Ap. Petru și Pavel 9 Martie - Sf. 40 de mucenici
Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și Pentru durerile Sfinților care pentru Tine au pătimit, fii
lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să milostiv, Doamne, și toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de
dăruiască și sufletelor noastre mare milă. oameni, rugămu-ne Ție.
7 Ianuarie - Sf. Ioan Botezătorul 26 Octombrie - Sf. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de mir
Pomenirea dreptului este cu laude; iar ție destul îți este Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule
mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria
adevărat și decât prorocii mai cinstit. Că și a boteza în ape pe Cel lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte
Propovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceasta pentru adevăr Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare
nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit și celor din iad pe milă.
Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în Trup, pe Cel Ce a ridicat păcatul
lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. 27 Octombrie - Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou

30 Ianuarie - Sf. Trei Ierarhi Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că,
luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se
Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul
ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură,
Razele Dumnezeieștilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
ale înțelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de
Dumnezeu; pe Marele Vasile și pe Grigorie de Dumnezeu 8 Noiembrie - Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toți
Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi Soborului cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni
noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu făcător, purtătorule de Dumnezeu Spiridoane, părintele nostru.
acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și
pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni,
ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus. îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui ce
te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce
21 Noiembrie - Intrarea în biserică a Maicii Domnului
lucrează prin tine tuturor tămăduiri!
Astăzi, înainte-însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și
25 Decembrie - Nașterea Domnului
propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu
luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii
vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea
Împlinirea rânduielii Ziditorului. s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății și să Te cunoască pe
Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ție!

30 Noiembrie - Sf. Ap. Andrei


27 Decembrie - Sf. Ahd. Ștefan
Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul
Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe
mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu și atunci urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu,
ne-ai umplut de bucurie când în România iarăși ai venit, unde pe luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor,
Hristos Domnul L-ai propovăduit. ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L
totdeauna pentru sufletele noastre.
6 Decembrie - Sf. Ier. Nicolae
1 Ianuarie - Tăierea împrejur, Sf. Vasile cel Mare
Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării
te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai
câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte
Ierarhe Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre.
12 Decembrie - Sf. Ier. Spiridon
Cel Ce șezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus,
împreună cu Părintele Cel fără de început și cu Dumnezeiescul Duh,
ai binevoit a Te naște pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu
știe de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai și fost tăiat
împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun;
Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de
oameni.
În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit
cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviință ai învățat, firea
celor în ființă ai lămurit și ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor.
Părinte cuvioase, preoție împărătească, roagă pe Hristos
Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
6 Ianuarie - Botezul Domnului
În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a
arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu Iubit pe Tine
numindu-Te; și Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea
Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule și lumea ai
luminat, Slavă Ție.