Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

PROPUNĂTOR: Moldovan Ioana – Maria


CLASA: a VIII- a
DATA: 29. 05. 2013
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ BEICA DE JOS „
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: GENUL DRAMATIC. COMEDIA
TEXT SUPORT: “ Vizită ” de I. L . Caragiale
“ Câinele și cățelul ” de Gr. Alexandrescu
SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitularea speciilor epice – Schița. Fabula
TIPUL LECŢIE: Lecţie mixtă – reactualizare, sistematizare a
cunoştinţelor dobândite în anii anteriori si anul curent, , fixare de noi
cunoștințe pentru examenul de Evaluare Națională
MOTIVAŢIA:
Lecţia este importantă, deoarece permite consolidarea informaţiilor
existente referitoare la genul epic, speciile schiță și fabulă.
Elevii vor fi puşi în faţa unui fragment de text sau a unor cerinte
formulate pe baza textului suport pe care vor trebui să le rezolve. Un alt
obiectiv urmărit este încadrarea corectă a textului în genul epic, fiind un bun
prilej de consolidare a cunostintelor pentru Evaluarea Natională.

COMPETENŢE GENERALE:
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, în scopuri diverse 
Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse .

COMPETENŢE SPECIFICE
1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral
1.4 sesizarea abaterilor de la normele limbii literare într-un mesaj
ascultat
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată
2.4 îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele nonverbale în
cadrul mesajului oral
2.5 captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de
prezentare a mesajului
3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la
cerinţe date
3.3 identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterar
4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare
concretă
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfo-
sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie
4.3 redactarea unui text argumentativ
COMPETENŢE DERIVATE
a) informative : elevii vor reuşi
- rezolvarea cerinţelor, lucrând pe grupe şi individual, recapitulând
astfel noţiunile elementare legate de genul epic, schiță și fabulă;
b) formative : - exprimarea coerentă, nuanţată în limba română;
c) educative : - dezvoltarea sentimentului de disciplină a muncii;
- cultivarea muncii în echipă şi a creativităţii elevilor.
e) cognitive:
- precizarea diferitelor trăsături ale schiței și fabulei;
- definirea speciilor și încadrarea în gen literar;
- identificarea trăsăturilor specifice unor personaje;
- stabilirea caracterului literar al unui text;
- încadrarea corectă a textului în gen și specie;
- crearea unor enunturi astfel incat să argumenteze opțiunile alese;
- alcătuirea unor propozitii pornind de la exemple date;
- recunoașterea unor caractere umane pornind de la textele suport
suport;
- identificarea mijloacelor de caracterizare a personajelor;
- stabilirea rolului modurilor de expunere în textele suport date;
f) afective :
– consimţirea la continuarea efortului de atenţie;
– aplicarea cu interes a cunoştinţelor dobândite;
– dorinţa de a selecta, explica, motiva;
– interesul spre rezolvarea cerinţelor.
CONDIŢII PREALABILE:
- elevii sunt deprinşi să lucreze pe baza algoritmului, o parte
dintre ei recunoscând trăsăturile genului epic, respectiv ale
speciilor schiță și fabulă;
- nivelul clasei este mediu, copiii având deprinderi de
muncă independentă şi în echipă.
STRATEGII DIDACTICE
a) METODE ŞI PROCEDEE: prin descoperire, conversaţia ,dictarea, lucrul în
perechi, exerciţiul,
b) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grupe.
c) RESURSE MATERIALE: fişe de lucru pentru fiecare elev, creioane colorate,
mapa acivităţii ( file de portofoliu), culegeri de exerciţii, videoproiector, tabla,
culegerea Lecturile copilăriei pentru clasa a VIII-a, Ed. Eduard, 2011 , Manualul de
Limba Română – Clasa a VIII-a, Ed. Humanitas
d)FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: activitate frontală, activitate
individuală, activitate pe grupe.
e)RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: - capacităţi normale de învăţare;
- cunoştinţele dobândite;
- timpul afectat activităţii
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII EVALUARE
PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE
Moment Elevii care nu au făcut
Voi verifica componenţa Elevul de serviciu va Discuţia tema vor primi minusuri.
Organizatoric clasei şi voi nota absenţii. anunţa elevii absenţi şi vor Cei care au rezolvat
( 3 minute) pregăti materialele pentru Conversaţia exercițiile vor primi
lecţie. aprecieri verbale și
plusuri.
Evocarea Voi verifica tema şi voi
solicita elevilor informaţii Elevii vor fi notaţi cu
( 7 minute)
despre noţiunile studiate Conversația plusuri pentru
în lecţia anterioară. Elevii vor fi împărțiți în răspunsurile oferite.
Voi oferi elevilor un set perechi și vor completa Ciorchinele Elevii vor fi apreciați
de întrebări pentru ciorchinele pentru a obține verbal de către profesor.
reactualizarea noțiunilor o scurtă recapitulare a Explicația
de text literar/ text noțiunilor învățate anterior.
nonlitarar, genuri și specii Dictarea
literare conform anexei 3
în care am ciorchinele.

Elevii vor completa


anexa 2 care cuprinde Elevii completează
trenulețul cu activități, rebusurile după ce anterior Trenulețul cu activități
fișă în care elevii vor au corectat cele două texte Elevii vor fi notaţi cu
Realizarea
identifica titlul lecției pe baza prezentării realizate Rebusul
sensului recapitulative după ce vor cu ajutorul plusuri pentru
( 30 minute) dezlega cele două videoproiectorului. Discuția
rebusuri pe baza textului răspunsurile oferite.
pe care anterior l-am Poblematizarea
folosit pentru o scurtă
dictare.
Voi nota titlul lecției
Realizarea recapitulative pe tablă : Elevii notează titlul în
Genul epic: Schița. caiete. Discuția
sensului Fabula
( 30 minute) Elevii vor primi anexa 4 Explozia stelară Elevii vor fi notaţi cu
care conține câte un text Elevii vor primi anexele
din fabula Câinele și necesare și urmăresc în imp plusuri pentru
cățelul de Gr. Problematizarea
ce elevii numiți de mine vor
Alexandrescu și schița răspunsurile oferite.
Vizită de I. L. Caragiale. lectura textele suport.
Elevii numiți de mine vor
citi cele două texte. Apoi Ciorchinele
Voi da elevilor anexa 4 Elevii vor fi notaţi cu
Elevii vor nota în caiete
care conține explozia
stelară aplicată pe fiecare trăsăturile celor două specii plusuri pentru
dintre cele două texte. pe două coloane conform Lectura
răspunsurile oferite.
Voi face scurta modelului expus pe
recapitulare conform videoproiector. Elevii care vor lucra
anexei 5 în paralel. Vom
face o scurtă caracterizare diferenţiat vor fi notaţi
Conversația euristică
a personajelor folosind separat de restul grupului.
anexa 6 și completând cu Elevii vor completa fișa în
citatele necesare pentru a perechi și astfel vom reuși Brainstormingul Elevii vor fi notaţi cu
identifica tipul de
să realizăm portretul
caracterizare directă sau plusuri pentru
indirectă, personajelor.
răspunsurile oferite.
Folosind anexa 7 aplic Elevii rezolvă exercițiie Metoda cubului
metoda cubului astfel propuse în perechi de câte
încât fiecare grup va avea două persoane.
câte o sarcină de rezolvat
pornind de la schița Exercițiul
propusă. Acesta este un
Rezolvă exercițiile propuse.
subiect pe care elevii vor
lucra diferențiat.

Elevii cu un potențial mai Elevii rezolvă exercițiile


ridicat vor primi anexa 8 propuse și apoi vom
spre rezolvare. verifica împreună aceste
anexe.

Reflecţia
( 8 minute)
Voi adresa elevilor o serie Elevii vor fi notaţi cu
de întrebări: Elevii vor răspunde acestor Discuția
1. Ce este fabula? Dar întrebări. plusuri pentru
schița?
2. Numiți trăsăturile Problematizarea răspunsurile oferite.
celor două specii din Soluțiile pe care le vor oferi
punct de vedere al: vor avea drept bază textele
acțiunii, personajelor, Conversația euristică
suport și informațiile
modurilor de expunere, Elevii vor fi notaţi cu
timp și spațiu, tipologii obținute la clasă.
de caracterizare ale Exercițiul plusuri pentru
personajelor.
3. Ce alte specii epice răspunsurile oferite.
mai cunoașteți?
Asigurarea Elevii vor completa drept Elevii notează tema pentru
temă anexa 9 în care vor acasă și vor împărți anexa Ciorchinele La final va fi notat cu
retenţiei şi a argumenta că cele două note respectiv plusuri
propusă spre rezolvare.
transferului texte propuse sunt opere Discuția grupul cel mai activ în
( 3 minute) epice folosindu-se de Cei care au primit anexa 8 timul orei.
conținutul acestora. o vor termina acasă.