Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI


FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, Cod postal: 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Tel.: +40/21.318.0469; Fax: +40/21.318.0498
Website: www.fmvb.ro; E-mail: info@fmvb.ro
DEPARTAMENT STIINTE PRECLINICE
MANAGEMENT AGRO-ALIMENTAR
E-mail: disciplina.management@gmail.com

Telefon disciplină: 021-401.11.45

METODOLOGIE
Privind evaluarea didactică a activităţii studentului
la final de semestru

Acest material este destinat studenţilor CEPA, în cadrul cursului de


„Management Agro-alimentar”, pentru efectuarea lucrărilor aplicative precum
şi pentru fundamentarea managerial-economică a referatelor tematice,
planului mangerial, lucrărilor de disertaţie, de licenţă, pentru pregătirea prin
masterat.

Solicităm responsabilitatea adecvată în tratarea lucrărilor şi, mai ales, în


folosirea şi difuzarea informaţiilor.

Sunt cuprinse:

» Câteva recomandări;

» Tematica orientativă;

» Prezentarea unor aplicaţii (proiecte) elaborate;

» Motor de căutare (aflat în lucru)

» Bibliografie

Page 1 of 10
CÂTEVA RECOMANDĂRI
Materialul se adresează studenţilor în completarea şi pentru
aprofundarea cursului de Management Agro-alimentar, pentru efectuarea unui
studiu individual de genul unui miniproiect. Prin aceasta se urmăresc:

 să se înţeleagă sensul şi spiritul aplicativ, implicaţiile manageriale în


cazuri concrete ale unor firme, instituţii publice;
 să se „asambleze” aspecte discrete, dând curs abordării sistemice,
integratoare a managementului aplicat;
 să se apropie de înţelegerea curentă şi concretă a rolului acestor
discipline pentru a pune în valoare potenţialul întreprinderii în
conformitate cu cerinţele pieţei, cu spiritul şi conţinutul afacerilor.

În locul unei însuşiri „pasive”, pledez pentru stimularea capacităţii de


gândire, de analiză comparativă pe variante, pentru lucrul în echipe – pentru
anumite teme, mai ample, pot lucra doi studenţi – şi, dacă va fi posibil, chiar
în condiţiile reale ale unor firme sau instituţii publice, în actuala perioadă de
armonizare a acquis-ului comunitar.

Se subînţeleg condiţiile:

 de însuşire a elementelor teoretice predate la curs şi din consultarea


bibliografiei existente, în domeniu;
 favorizării şi interesului studenţilor pentru un proces modern, activ,
practicat de universităţi occidentale reprezentative, în care se pune accent
pe latura aplicativ individuală;
 studenţii aprofundează tematica în funcţie de interesele, de obiectivele
individual urmărite, de posibilităţile de documentare, însă, aşa cum se
întâlneşte în viaţa economică, trebuie să răspundă cerinţelor evolutive ale
pieţei;

Trecerea de la o agricultură de subzistenţă la o agricultură


europeană mecanizată,

Performanţa economică, corespunzătoare cerinţelor de protecţie a mediului, la


o industrie alimentară modernă, la asimilarea şi realizarea în ţara noastră a
echipamentelor tehnologice, maşinilor agricole, echipamentelor ecologice –
toate în conformitate cu cerinţele unei pieţe puternic concurenţiale – comportă,
din punct de vedere managerial şi, desigur, tehnologic, activităţi de o
complexitate remarcabilă. Chiar dacă, trebuie să recunoaştem, desfăşurarea
acestora comportă anumite eforturi necesare, efectuarea lor constituie o cerinţă a
aderării ţării noastre în spaţiul european, iar pentru specialiştii pe care îi
formăm, o realitate a afirmării lor profesionale, a succesului firmelor în care vor
lucra, a sectoarelor şi activităţilor pe care le vor conduce.

Page 2 of 10
Contează modul în care se lucrează performanţele sistemului, ale
firmelor şi instituţiilor publice. Pe parcursul formării, studenţii beneficiază de
sprijinul necesar, de know-how, pentru ca individual în cea mai mare măsură
să se ridice la nivelul solicitat al exigenţelor pieţei.

Prezentarea se va face pe baze unei problematici diversificate, cu


observaţii, recomandări (încorporate în casete distincte), cu o serie de
exemplificări numerice, pentru a oferi posibilitatea aplicării lor.

În nici un caz, nu este indicată metoda „copy-paste”, sau a


tehnologiilor actuale de foto-copiere şi preluării pe aceste căi a unor
materiale. Nu numai că ar fi un deserviciu, deoarece crează o dependenţă faţă
de sursa de informare, dar – cel mai grav – constituie o amăgire: acel „furt al
căciulii proprii”, fără un câştig profesional sau managerial. Încurajarea acestor
practici trebuie stopată. Este un motiv pentru care informaţia lucrării va fi
structurată încât unele chestiuni vor fi disponibile doar prin consultare la
disciplină.

II. TEMATICA ORIENTATIVĂ

Se prezintă în continuare tematica aplicaţiilor (au caracterul unor teme


individuale, a unor mini-proiecte, „Planul Managerial”), care vor fi concretizate
cu libertatea fiecărui student de a-şi alege, dezvolta o temă potrivit interesului
şi preocupărilor pe care le are.

Tematica prezentată reprezintă activităţi care vor fi acoperite pe parcursul a cel


puţin trei ani de studiu curricular în anii de facultate parcurşi.

1. PLAN DE AFACERI ŞI STUDII DE FEZABILITATE

» Plan de afaceri (pentru firmă, asimilare de tehnologii, activităţi productive,


servicii, activităţi comerciale etc.).
» Studiu de prefezabilitate
» Studiu de fezabiliate

2. PROIECT MANAGERIAL SI/SAU DE MARKETING

» Management strategic
» Studiu (Proiect) de marketing

Page 3 of 10
3. PARTICULARIZAREA (DEZVOLTAREA) UNOR CAPITOLE

Se prezintă o tematică orientativă a lucrărilor individuale şi de grup:

» Constituirea unei firme/organizaţii non-guvernamentale.


» Determinarea şi optimizarea utilizării capacităţii de producţie.
» Particularizări privind studiul concurenţei.
» Aplicaţii şi particularizări de calcul economic-financiar.
» Experienţa managerială confirmată în cazul unor firme (referiri privind
preluarea acesteia).
» Managementul excelenţei.
» Documentarea din standardele europene şi internaţionale.
» Fundamentarea strategiei firmei.
» Strategia calităţii în cazul programelor de dezvoltare a unei firme.
» Optimizarea structurii programului de producţie (ex. aplicaţii ale programării
liniare)
» SWOT aplicat; Strategie de marketing; Strategia preţului.
» Calculaţie a costului. Metodele aplicate (ex. pentru proiectarea unei maşini
agricole, a unei campanii de recoltat).
» Cooperare/colaborare pentru documentare, informare economică.
» Eficienţa economică pentru asimilarea (unui produs: maşină agricolă,
echipament destinat procesării agro-alimentare, echipament ecologic etc.).
» Analiza profitului din activitatea de bază.
» Efectul modificării cursului de schimb asupra capacităţii financiare a
întreprinderii.
» Managementul calităţii totale particularizat.
» Studiul nivelului tehnic pentru maşină agricolă, echipament destinat procesării
agro-alimentare, echipament ecologic, firmă etc.).
» Organizarea reparaţiilor curente şi capitale pentru maşini agricole etc.
» Particularizări manageriale pentru industrializarea produselor primare
alimentare.
» Management în industria alimentară concretizări pentru: morărit-panificaţie,
bere, vinificaţie, sucuri de fructe, conserve, mezelărie, etc.)
» Leasing aplicat pentru maşini agricole şi tehnolgice.
» Managementul asimilării în fabricaţie a sistemelor de irigaţii, transport şi
prezervare (particularizări)
» Particularizarea unei diagrame cauză-efect.
» Organizarea sistemului de încercări pentru maşini agricole şi tehnologice).
» Particularizări ale organizării auditului intern.

Page 4 of 10
» Particularizări ale prognozei pentru evaluarea caracteristicilor produselor,
preţuri, performanţele firmei etc.)
» Organizarea cercetării-proiectării-dezvoltării la nivel de firmă.
» Flexibilizarea structurilor organizatorice.
» Aplicarea unor produse-program (soft-uri) pentru management.
» Managementul serviciilor
» Finanţare cu participări externe pentru programele de dezvoltare ale firmei,
atragerea unor finanţări.
» Contract managerial particularizat.
» Politica firmei şi negocierea afacerilor.
» Programe promoţionale şi de discount.
» Formarea personalului la nivel de firmă.
» Organizarea unei campanii agricole (de recoltat, de însămânţat etc.).
» Managementul stărilor conflictuale particularizat.
» Organizarea unei pieţe de gros.
» Trasabilitatea produselor alimentare şi a animalelor.
» Transfer tehnologic particularizat pentru asimilarea unei tehnologii agro-
alimentare.
» Documentarea din brevetele de invenţii.
» Concretizarea unei francize pentru o firmă din industria alimentară.
» Arbore de decizie (particularizare pentru proiectarea unei maşini agricole, un
proces de reparaţii, o situaţie de urgenţă)
» Bancă de date pentru costul producţiei şi comercializarea prin Bursa de
mărfuri.
» Managementul unei campanii de pedologice (irigaţii-desecări, combaterea
eroziunii solului).
» Concurenţa pe piaţa produselor agro-alimentare.
» Agricultura ecologică şi perspectivele dezvoltării sale.
» Probleme ecologice în sistemele biotehnice.
» Producerea şi eficienţa biogazului, cu referire la ferme de dimensiuni medii.
» Metode de conducere aplicate (ex.: pe bază de proiect, prin excepţie, prin
delegare de autoritate, prin obiective).
» Optimizări ale mediei imobilizărilor.
» Management integrat (calitate, protecţia mediului, sănătate, securitate
ocupaţională) aplicat.
» Audit (preaudit) de mediu.
» Cerinţe ale Managementului Dezvoltării Durabile pentru sisteme biotehnice.
» Organizarea unor laboratoare (pentru studiul calităţii produselor, distinct:
pentru protecţia mediului).
» Probleme manageriale ale sistemelor biotehnice din zona montană
» Arhitectura peisagistă, amenajarea teritoriului şi sistemele biotehnice.

Page 5 of 10
4. ALTE TEME

» Concretizări ale unor probleme de management (de ex. particularizări ale


cercetării operaţionale).
» Recomandări (consideraţii, fundamentări) ale asimilării unor metode,
tehnici manageriale.
» Dezvoltarea şi restructurarea unor aplicaţii, care sunt incluse în planul
managerial, conform unor cerinţe noi şi care vor fi stabilite în cadrul lucrărilor
de seminar.
» Combinaţii ale unor teme precum şi alte aspecte care interesează şi
prezintă un grad de utilitate.

IV. MOTOR DE CĂUTARE

În momentul constituirii planului lucrării se vor include posibilităţile de


căutare pe internet:

 prin identificarea cuvintelor cheie şi corespondenţa acestora în materialele


existente;
 prin abordarea tematică, adică a dezvoltării unor paşi, identificării
parcurgerii unor recomandări şi cu unele corespondenţe bibliografice.

Volumul de muncă pentru aceste chestiuni este mare şi, ca atare,


transpunerea operaţională va comporta o perioadă mai îndelungată şi se va
face în etape.

Page 6 of 10
DE REFLECTAT!

„Singurele lucruri care se dezvoltă de la sine într-o firmă


sunt: dezordinea, dezacordurile şi rezultatele slabe”.
Peter DRUCKER

„Informaţia este esenţa problemei. Ea poate descuia uşa spre


tezaurul numit succes. Ea poate descuia uşa spre tezaurul
numit succes. Ea ne influenţează modul de apreciere a
realităţii şi hotărârile pe care le luăm. Atunci, de ce oare nu
avem grijă să ne informăm corespunzător ?”
Herbert COHEN

„Schimbarea este legea vieţii. Iar cei care se uită doar în


trecut sau în prezent, cu siguranţă nu vor observa viitorul”.
J.F. KENNEDY

„Întreprinderile bogate nu fac marketing pentru că au bani, ci


au bani pentru că fac marketing”. Guy SERRAF

„Dacă crezi că poţi, poţi. Dacă crezi că nu poţi, ai dreptate …”


Henry FORD

„Analfabetul sec. XXI nu va fi cel care nu va putea să scrie şi


să citească, va fi cel care nu va putea să înveţe continuu”.
Alvin TOFFLER

Page 7 of 10
BIBLIOGRAFIE

Principala referinţă o constituie suportul de curs:

S-au inclus referinţe bibliografice accesibile studenţilor, majoritatea intre


cele publicate în edituri din ţara noastră şi unor traduceri reprezentative.

În ultima parte s-au inclus unele site-uri ale unor organisme europene,
instituţii reprezentative care pot oferi informaţii valoroase şi actualizate.

1. BĂCANU, B. – Management strategic – Ed. Teora, Bucureşti, 1997


2. BAKER, M. – Marketing – Ed. Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1997
3. BANOT, J. – Services aux entreprises. Informations, produits, richesses –
Ed. Economică, Bucureşti, 1995
4. BARROW, C., BARROW, P., BROWN, R. – Ghidul întocmirii planului de
afaceri – Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002
5. CERTO, S. – Managementul modern – Ed. Teora, Bucureşti, 2002
6. CIUREA S. – Nivelul tehnic al produselor – Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică, ,
Bucureşti 1985
7. CIUREA, S., DRĂGULĂNESCU, N. – Managementul calităţii totale.
Standardele ISO 9004 comentate – Ed. Economică, Bucureşti, 1995
8. CIUREA, S. – Calitatea în perspectiva anilor 2000 – Ed. Bren, Bucureşti,
1998
9. CHARPENTIER, P.– Organizarea şi gestiunea întreprinderii - Ed.
Economică, Bucureşti, 1998
10. COATES, C.- Managementul total – Ed. Teora, Bucureşti, 1997
11. COSTACHE, R., VOICU, M., ş.a. – Managementul afacerilor mici şi mijlocii
– Ed. Logos, Chişinău, 1993
12. DAVIS, S, DAVIDSON, B. – Vision 2020. La réussite de votre entreprise se
prépare aujourd´hui – Dunod, Paris, 1992
13. DIDIER, M. – Economia, regulile jocului – Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994
14. DRĂGULĂNESCU, N – Ştiinţa şi tehnologiile informaţiei Geneze şi evoluţii
– Ed. AGIR, Bucureşti, 2004
15. DRUCKER, P. – Inovaţia şi sistemul antreprenorial – Ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 1993
16. FLORESCU, C., MÂLCOMETE, P., POP, N. – Marketing. Dicţionar
explicativ - Ed. Economică, Bucureşti, 2003
17. FRIEDMAN, Th., - Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI, Ed.
Polirom, Bucureşti, 2007

Page 8 of 10
18. GATES, B. – Afaceri cu viteza gândului. Spre un sistem nervos digital – Ed.
Amaltea, Bucureşti, 2000
19. JOHNES, G. – Comportament organizaţional – Ed. Economică, Bucureşti,
1998
20. HARRINGTON, H.- Management total – Ed. Teora, Bucureşti, 2000
21. IONESCU, Gh. – Cultura afacerilor. Modelul american – Ed. Economică,
Bucureşti, 1997
22. IONESCU, S. – Fundamentele managementului, Ed. Politehnica, Bucureşti,
2003
23. IVANCEVICH, J., DONNELY, J., GIBSON, J. – Management – Principles
and Functions, Homewood – IRWIN, 1989
24. KOTLER, Ph. – Managementul marketingului – Ed. Teora, Bucureşti, 2004
25. KOTLER, Ph., ARMSTRONG, G.– Principiile marketingului, Ed. Teora,
Bucureşti, 2000
26. LLOYD, R., MUTH, H. – Planul de afaceri – Ed. Capital & Expert,
Bucureşti, 1997
27. LUCEY, T. –Tehnici cantitative – Ed. Tehnică, Bucureşti, 2001
28. LUCEY, T. – Administrarea afacerilor – Ed. Tehnică, Bucureşti, 2001
29. MATHIS, R., NICA, P., RUSU, C. – Managementul resurselor umane – Ed.
Economică, Bucureşti, 1997
30. MILGROM, P., ROBERTS, J. – Economie, organisation et management –
Ed. PUG De Boeck Université, Paris, 1997
31. NICOLESCU, O. (coordonare) – Abordări moderne în managementul şi
economia organizaţiei
32. OHMAE, K. – Inteligenţa strategului. Arta afacerilor în Japonia – Ed. Teora,
Bucureşti, 1995
33. PLAT, J. – Économie d´entreprise – Ed. Bertrand Lacoste, Paris, 1989
34. POPESCU, D. – Conducerea afacerilor – Ed. Scripta, Bucureşti, 1995
35. SASU, C. – Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor – Ed. Polirom, Iaşi, 2003
36. SCARLAT, C., ALEXE, C. – Afacerea, de la vis la succes, Ed. Printech,
Bucureşti, 2007
37. SCHNEIDER, D. – Marketingul tehnologiilor, Ed.Economică, Bucureşti,
2005
38. SILBIGER, S. – MBA în 10 zile. Ce se învaţă în cele mai bune universităţi
americane – Ed. Andreco, Bucureşti, 1999
39. STĂNCIOIU, I., MILITARU, Gh. – Management. Elemente fundamentale –
Ed. Teora, Bucureşti, 1998
40. WEIT, Al. – Planul de afaceri – Ed. Teora, Bucureşti, 1998
41. WELCH, J. & S. – Câştigătorii – Ed. Finmedia, Bucureşti, 2006
42. ZIGLAR, Z., SAVAGE, J. – Motivaţia – Ed. Businesstech, Bucureşti, 1998

SITE-URI UTILE:
www.ec.europa.eu
www.improve-innovation.eu
www.europarl.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Page 9 of 10
www.consilium.europa.eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_dat
abase
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
www.ansvsa.ro
www.anpc.gov.ro/anpc/index.php
www.guv.ro
www.mapam.ro
www.mmediu.ro
www.bioromania.org

Page 10 of 10