Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ECHIPĂ

<Titlul proiectului – se completează>

<Localizarea proiectului – se completează >

Echipa (în ordinea alfabetică a membrilor) Ponderea contribuţiei la proiect:

1. Butnaru Gabriel ____ %

2. Croitoru Mihai ____ %

3. Gheorghe Sorina ____ %

4. Popa Nicoleta ____ %

Regula generală este de 3-4 membri în echipă, fără excepții. Este obligatoriu să se precizeze
contribuţia reală a fiecărui membru din echipă la elaborarea proiectului.

Copyright©Gabriela Mesnita

IAŞI 2020
OBSERVAȚII IMPORTANTE

U Se va citi și completa cu atenție formularul. NU se șterge nici o componentă/text din


conținutul acestuia, nici măcar comentariile, doar exemplele.
U În cazul în care una dintre informațiile sau anexele solicitate lipsesc și nu este specificat
"dacă este cazul", nota va fi diminuată cu punctajul alocat secțiunii respective, conform
Grilei de evaluare. Omisiunile nu vor putea fi rectificate după predarea proiectului.
U Proiectul se va realiza conform cerințelor specificate în cadrul orelor de seminar alocate
disciplinei și va avea obligatoriu pagină de cuprins.
U Proiectele vor aborda probleme și idei strict din domeniul specializării de Master,
discutate la orele de seminar.
U Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziție pe portalul FEAA și/sau e-
mail/platforma de e-learning.
U Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicații în Suportul de lucrări
practice, încărcat, de asemenea, pe portal și/sau e-mail/platforma de e-learning.

CUPRINS
I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI PE BAZA UNEI PROBLEME/ OPORTUNITĂȚI ȘI STABILIREA
TIPULUI DE FINANȚARE.........................................................................................................................................4
1.1 Identificarea ideii proiectului pe baza unei probleme sau a unei oportunități, care va constituie punctul de
plecare în realizarea propunerii de proiect............................................................................................................................4
1.2 Prezentarea organizației unde se va implementa ideea de proiect (solicitantul/beneficiarul instituțional al
finanțării):.........................................................................................................................................................................4
1.3 Finanţarea adecvată ideii de proiect și descrierea regulilor pentru aprobarea finanțării (se va alege doar una
din cele 2 variante)............................................................................................................................................................5
II. JUSTIFICAREA RELEVANȚEI PROPUNERII DE PROIECT.................................................................................6
2.1 Motivarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)..................................................................................................6
2.2 Analiza SWOT a proiectului (maxim 1 pagină)......................................................................................................6
2.3 Identificarea și prezentarea beneficiarilor direcţi și/sau a grupurilor-ţintă..............................................................7
2.4 Stabilirea scopului al proiectului (obiectivul general).............................................................................................7
2.5 Formularea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)............................................................................................7
III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI
STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE........................................................................................................8
3.1 Definirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)...........................................8
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță) (maxim 8 pagini).........................8
Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități...............................................8
3.3 Crearea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără graficul
responsabilităților).................................................................................................................................................................8
3.4 Planificarea calendaristică a activităților proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, în anexă).....9
IV. IDENTIFICAREA RESURSELOR ȘI ESTIMAREA BUGETULUI PROIECTULUI...............................................10
4.1 Identificarea și estimarea resurselor necesare proiectului.....................................................................................10
4.2 Estimarea bugetului...............................................................................................................................................10
V. STABILIREA INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI ȘI A POTENȚIALELOR RISCURI.........11
5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare (maxim 1 pagină)..........................................................................................11
5.2 Identificarea potențialelor riscuri (maxim 1 pagină).............................................................................................11
5.3 Realizarea matricei cadru logic a proiectului.........................................................................................................12
Vi. BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................................................12
Listă de verificare................................................................................................................................................................12
Grilă de evaluare..................................................................................................................................................................12
Graficul responsabilităţilor pentru proiect......................................................................................................................13
Alocarea resurselor pe activități.....................................................................................................................................14
Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli și bugetul general.........................................................................................15
Matricea cadru logic.......................................................................................................................................................16
I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI PE BAZA UNEI PROBLEME/
OPORTUNITĂȚI ȘI STABILIREA TIPULUI DE FINANȚARE
1.1 Identificarea ideii proiectului pe baza unei probleme sau a unei oportunități, care va
constituie punctul de plecare în realizarea propunerii de proiect 1: prezentarea unei probleme care
se doreşte a fi rezolvată sau a unei oportunități care poate fi exploatată, în 2-3 fraze (vezi suportul de
lucrări practice). Se poate alege și una dintre problemele/oportunitățile de mai jos:

Implementarea IoT în mediul afacerilor/smart city, de la derularea tranzacțiilor și până la


obținerea de informații pentru luarea deciziilor privind activitatea dintr-o firmă/instituție publică.

Lipsa integrării între datele comercianților online și ale transportatorilor din România, cu o mai
mare vizibilitate pentru clienți. Există o tendință de creștere a numărului de fraude din partea
transportatorilor pentru produsele achitate online, iar vina este aruncată de la comerciant și
transportator și invers. Cum se poate rezolva problema, prin IoT, blockchain și alte tehnologii de
ultimă oră?

Implementarea machine learning în tranzacțiile bancare, cele online etc. pentru identificarea
potențialelor fraude. ING este una dintre băncile care a introdus acordarea creditelor exclusiv
online, fără derularea nici unei operațiuni fizice. Cum s-ar putea exploata aceasta oportunitate
pentru a vinde soft cu algoritmi machine learning?

O problemă cu care ne întalnim de foarte mult timp, la nivelul Municipiului Iași, este
numărul foarte mic de locuri de parcare in comparație cu numărul de mașini deținute de
locuitori.

1.2 Prezentarea organizației unde se va implementa ideea de proiect (solicitantul/beneficiarul


instituțional al finanță rii)2:

Denumirea organizației/ fundației/ firmei/ instituției Primaria Municipiului Iași


etc.
Adresa organizației

Natura organizației (instituţie publică, organizaţie Instituție publică


non-guvernamentală, firmă privată etc.)
Obiect de activitate Fluitizarea traficului
Misiunea organizației
Experiența relevantă Denumirea Sursa de finanțare pentru Scopul proiectului anterior
pentru ideea de proiect, proiectului proiectul anterior (venituri
dobândită din proiecte anterior proprii/ împrumuturi/ surse
desfășurate anterior externe/subvenții)
(similare,
complementare sau de

1
Provocare la nivel de grupă: se poate alege aceeași idee (problemă, oportunitate, idee propusă) care să fie
dezvoltată de toate echipele din grupă și să fie premiată propunerea cea mai bună, pe bază de vot.
2
A nu se confunda beneficiarul finanțării cu beneficiarii proiectului (direcți, grup țintă, indirecți).
Beneficiarul/solicitantul finanțării este o organizație cu personalitate juridică care face propunerea de proiect și
urmează să-l implementeze dacă este aprobat.
altă natură)

1.3 Finanţarea adecvată ideii de proiect și descrierea regulilor pentru aprobarea finanță rii (se va
alege doar una din cele 2 variante3)

a. Dacă proiectul este conceput pentru a obține o finanțare externă, de tip nerambursabil, se
vor specifica programul de finanţare, obiectivele şi priorităţile în care se încadrează ideea,
solicitanţii, activităţile şi cheltuielile eligibile. Se vor include informaţiile necesare pentru a realiza
evaluarea eligibilităţii proiectului propus, atât din punct de vedere al ideii, cât și al solicitantului, cu
trimiterile bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaţiile găsite la finanţator.
Se vor selecta doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, în max. o jumătate de
pagină.

SAU

b. Dacă proiectul este conceput pentru a fi aprobat de conducerea unei organizații să fie
finanțat din venituri proprii, atunci este necesar să se prezinte strategia, obiectivele pe termen
lung și scurt ale organizației, regulile economice de finanțare, restricțiile privind cheltuielile etc.
ATENŢIE! Prezentarea contextului se evaluează prin comparaţie cu detaliile incluse în proiect, din
care trebuie să reiasă relevanţa proiectului propus și eligibilitatea solicitantului în raport cu cerințele
liniei de finanțare.

Sursa de finanțare a acestui proiect este de una tip externă, nerambursabilă ce vine din
partea Ministerului Transporturilor,Infrastructurii și Comunicațiilor, cofinanțat de Fondul de
Coeziune. Fondul de coeziune, asigurând un echilibru corespunzător și în conformitate cu
necesitățile de investiție și de infrastructură, promovează transportul sustenabil și eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor esențiale ale rețelelor specifice fiecărui stat membru,
sprijină investițiile în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de devoltare durabilă și
energie sustenabilă care prezintă beneficii de mediu.

3
Atunci când se urmărește obținerea unei finanțări externe, propunerea de proiect se adresează strict acelui
finanțator, chiar dacă pentru implementarea proiectului sunt necesare și fonduri proprii sau împrumutate, drept
contribuție proprie. Ca urmare, în acest punct va fi detaliată doar sursa de finanțare externă. Un proiect se scrie
doar pentru un singur finanțator.
II. JUSTIFICAREA RELEVANȚEI PROPUNERII DE PROIECT
2.1 Motivarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)
Răspundeți detaliat la următoarele întrebări:
a) Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută? (se va relua
problema/oportunitatea enunțată deja la punctul 1.1, fiind chiar prima frază cu care începe
acest punct. Apoi, se vor descrie cel puțin următoarele aspecte: contextul în care a apărut
problema/oportunitatea, mediul în care activează organizația, de când este problema, de ce
este important să fie soluționată etc.)

O problemă cu care ne întalnim de foarte mult timp, la nivelul Municipiului Iași, este
numărul foarte mic de locuri de parcare in comparație cu numărul de mașini deținute de
locuitori.
Autorităţile administraţiei publice locale nu au o abordare unitară în ceea ce priveşte
înfiinţarea şi administrarea parcărilor publice, astfel încât să crească eficienţa gestionării
acestora, susţine Consiliului Concurenţei în cadrul unei analize.
Problema locurilor de parcare este atotprezentă în Iași. Din cauza locurilor de parcare,
insuficiente ca numar, cei care au masini le parcheaza pe unde pot, riscind sa fie amendati sau
chiar sa le fie ridicate masinile.

b) Ce cauze au generat problema sau ce factori favorabili au declanșant oportunitatea?


(se vor descrie cauzele/factorii prin analiza mediului, a contextului, a opiniilor, a datelor
statistice relevante etc.)

La nivelul municipiului Iași sunt peste trei autoturisme înmatriculate pe un loc amenajat
pentru parcare, cea mai dificilă situaţie regăsindu-se la Iaşi, cu peste 11 autoturisme
înmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare. Parcările de reşedinţă se închiriază în urma
unei licitaţii publice cu strigare către persoane fizice/juridice pe bază de contract cu durata de
valabilitate de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii. Preţul de pornire la licitaţie este stabilit prin
hotărâre de consiliu local.
Principala cauza a acestei problemă, a numărului mic de locuri de parcare este datorată
de creșterea numărului de locuitori ai orașului, comparativ cu capacitatea pe care o prezintă
acesta ( în prezent în județul Iași sunt 800 000 de locuitori, dintre aceștea 230 000 sunt
deținători de autoturisme),în județul Iași erau înmatriculate, la 31 decembrie 2019, un număr
de 236.586 de mașini, în creștere cu 7,5% față de anul precedent. Astfel, parcul auto a crescut
cu 16.563 de vehicule, în fiecare zi fiind înmatriculate, în medie, 45 de mașini. Față de media
de creștere pe țară (6,7%), creșterea procentuală la Iași este mai mare. Iașul se află abia
pe locul 10 după ce numărul vehiculelor nou-înmatriculate pe parcursul anului 2019. 
c) Care sunt efectele cuantificabile ale nerezolvării problemei sau neexploatării
oportunității? (ar putea fi luate în calcul: înrăutățirea unei situații, creșterea unor riscuri,
generarea unor nevoi, sau înmulțirea situațiilor de nemulțumire în rândul angajaților,
clienților/cetățenilor/elevilor etc., sau creșterea dificultăților cu care se confruntă un grup de
persoane sau o comunitate etc. Persoanele sau grupurile de persoane afectate de aceste
efecte vor sta la baza identificării categoriilor de beneficiari)

Iasul figureaza pe locul trei in tara ca numar de locuri de parcare - 69.837 - insa, cu
toate acestea, nu prinde topul clasamentului veniturilor obtinute prin administarea acestora,
pozitionandu-se abia pe locul 7. "Primele trei zone si orase, ca numar al locurilor publice de
parcare, sunt Sectorul 2, Sectorul 3 si Iasi, in timp ce primele orase, ca venituri obtinute din
parcari sunt, dupa liderul Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea si Sibiu. Mai mult, clasamentul
oraselor cele mai eficiente in monetizarea parcarilor este condus, suprinzator, de Odoreheiu
Secuiesc, cu 1.591 lei/ loc de parcare/ an, urmat de Timisoara, cu 689 lei si Cluj, cu 613 lei.
Ca mod de incasare a veniturilor, putem spune ca domina platile cash, dar este vizibila
tendinta de crestere in directia platilor electronice, cu 49 de orase in care parcarea se poate
plati printr-o aplicatie mobila, in comparatie cu cele 19 orase din tara cu parcometre
instalate", spune Cornel Barbut, CEO al Vegacomp Consultin. Tariful anual pentru parcarile
de resedinta variaza intre 30 si 100 lei in localitatile mici, respectiv intre 70 si 150 lei in
orasele mari. Pentru abonamente, preturile de inchiriere variaza intre 15 lei/luna si 1.000
lei/luna. Tariful orar de ocupare pentru parcarile publice cu plata variaza intre 1 si 5 lei, cu
exceptia Bucurestiului si Clujului, unde limita maxima ajunge la 10 lei. In Iasi, pentru o ora
de stationare, soferii ieseni achita 5 lei in loc de 2 lei, in timp ce valoarea abonamentelor in
parcarile cu plata este de 150 lei/luna.

d) Ce soluții posibile ar putea fi implementate pentru rezolvarea problemei sau


exploatarea oportunității? Care este cea mai fezabilă la acest moment și de ce? (se vor
descrie, pe scurt, cel puțin 2 soluții posibile din punct de vedere al fezabilității tehnice,
economice, de mediu, a rezultatelor, cu argumente care au la bază răspunsurile de la
punctele anterioare)

O soluție pentru remedierea neplăcerilor cauzate de această lipsă a spațiilor de parcare


este optarea pentru sistemele automatizate de parcare pe verticală, mai ales în cazul
instituțiilor sau clădirilor de birouri cu spații de parcare limitate. Deși poate părea că singura
soluție de extindere a parcării poate fi realizată doar în plan orizontal, sistemul de parcare
automatizat vertical este mai accesibil și mai ușor de gestionat pentru a mări numărul de
locuri de parcare disponibile sau chiar crearea unor noi locuri de parcare.
O soluţie pentru rezolvarea problemelor din cartiere ar putea fi parcarea pe timp de
noapte în locurile de la centrele comerciale. O astfel de idee a fost ridicată de mai multe ori în
timpul dezbaterii, mai ales că în unele ţări europene se practică. Pentru ca acest lucru să
devină realitate şi la Iaşi este necesar un parteneriat între Primărie şi centrele comerciale, dar
nu e clar acum în ce măsură va putea fi încheiat un astfel de acord. Totodată, s-a pus problema
lipsei parcărilor de tip „Park&Ride“.

e) Care este contextul în care urmează să fie implementată soluția selectată? (Se vor
prezenta factorii externi care ar putea influența, pozitiv sau negativ, reușita implementării, ce
există la nivel intern organizațional/al comunității și poate fi folosit pentru implementarea
proiectului, care sunt tendințele din domeniu, experiența proprie în legătura cu ideea,
resursele existente și cele care ar putea fi atrase pentru implementarea proiectului)

Suntem martori în fiecare zi la o creștere a numărului de locuitori comparativ cu


capacitatea pe care o pune la dispoziție orașul, se construiesc noi blocuri, se deschid noi
afaceri, se creaza diverse locuri de muncă ce necesită transport, acesta fiind facut cu mașina
de serviciu sau cea personală, însă locorile de parcare lipsesc cu desăvărsire. Crearea parcarii
și ducerea la bun sfârsit a proiectului poate avea un succes considerabil dat fiind faptul că tot
mai multe mașini sunt înmatriculate in Municipiu.
Un factor negativ care ar putea duce la căderea sau un rezultat pe care nu ni-l dorim ar
fi ca centrele comerciale să permită staționarea autoturismelor pe timp de noapte, lucru ce
momentan nu se întâmplă, dar posibilitatea ca asa ceva să se intample pe viitor este foarte
mare.
Contextul în care proiectul este implementat este unul deja existent și foarte bine
conturat de noua infrastructură pe care doreste Municipiul să o creeze, un oras cu mai puține
emisi de carbon, un mediu curat

Ce avantaje/beneficii se vor obține prin proiect de către organizație/comunitate/angajați


etc.? Ce dezavantaje sau efecte colaterale ar putea genera implementarea proiectului și cum
pot fi acestea evitate/limitate?

Proiectul de construire al unei parcări cu o capacitate de 500 de locuri, realizat de


Primăria Municipiului Iași ar aduce o multitudine de beneficii printre care regăsim fluitizarea
traficului, eliberarea străzilor și gestionarea mult mai eficientă a traficului, crearea unui mediu
mai curat cu o scădere a emiterilor de carbon, siguranță și protecție a autoturismenelor
împotriva furturilor sau avarierilor. Așa cum un proiect prezintă anumite avantaje, desigur
putem regăsi și câteva dezavantaje care pot remediate cu trecerea timpului. Printre acele
dezavantaje regăsim imposibilitatea de achitare a taxei de parcare, distanța prea mare de la
locuință la parcarea special amenajată, suprasolicitarea parcării între orele 07 – 16.
Avantajele unei parcari sunt semnificative:
 Oferă de două sau mai multe ori numărul de locuri de parcare disponibile decât
garajele auto sau parcările convenționale de același volum, oferind o rentabilitate mai
mare a investiției și venituri mai mari ;
 Reducerea costurilor de iluminare, fiind necesară numai iluminarea de urgență și de
serviciu;
 Eliminarea riscului de a fi blocat în parcare sau de a găsi mașina zgâriată sau lovită;
 Sistemele sunt sigure, moderne și ușor de manevrat, ceea ce face posibilă acționarea și
utilizarea lor de către un număr redus de angajați.

f) Ce proiecte similare (2-3) s-au mai desfășurat în legătură cu ideea proiectului, indiferent
de localizarea geografică sau de domeniu? Ce rezultate au înregistrat? Ce a funcționat
și ce nu?

Problema locurilor de parcare a făcut unei dezbateri recente organizate la Iaşi de către
societatea civilă. La eveniment au participat urbanişti, specialişti ai Primăriei, şefi ai unor
organizaţii neguvernamentale, profesori universitari şi arhitecţi. Manifestarea face parte din
Serile „H.appy Cities Lights“ ce sunt organizate lunar şi simultan în oraşe din ţări diferite, iar
dezbaterile stabilite au aceeaşi temă. „Deşi oraşele la nivel global pot avea nevoi şi provocări
similare, abordările şi soluţiile vor fi mereu diferite“, a spus Alexandrina Dinga, şefa
CIVICA, principalul ONG implicat în proiect. Dezbaterea de la Iaşi a avut loc în acelaşi timp
cu alte două evenimente pe aceeaşi temă desfăşurate la Bucureşti şi San Salvador. În cadrul
discuţiilor care au avut loc la „Librarium“ (Iulius Mall) a fost devoalat şi un principiu după
care se ghidează Primăria: nimeni să nu mai parcheze pe domeniul public fără să plătească.
Participanţii au ridicat numeroase probleme legate de parcări, de la plăcuţe false în parcări de
reşedinţă şi lipsa locurilor de parcare şi până la impozitarea maşinilor în funcţie de gradul de
poluare. Un punct important atins de participanţi a ţinut de digitalizarea sistemului de
management al parcărilor, unii dintre IT-iştii prezenţi la întrunire oferindu-se să realizeze pro
bono aplicaţiile necesare.
Participanţii la întrunire au solicitat şi măsuri pentru a descuraja şoferii de a veni cu
maşinile în centrul oraşului. În acelaşi timp, s-a pus problema lipsei locurilor de parcare
pentru autocare, în contextul în care, în weekend, unele zone din centru se supraaglomerează.
Alte probleme semnalate în timpul discuţiilor au ţinut de: deficienţe în sistemul de licitaţii
pentru parcări de reşedinţă, inabilitatea Poliţiei Locale de a aplica amenzi, piste nefuncţionale
pentru biciclişti, parcarea de către angajaţi ai unor firme în locuri de reşedinţă, deficienţele
transportului public local, ocuparea abuzivă de către maşini a spaţiului public, maşinile
abandonate şi respectarea numărului de locuri asumate la proiecte urbanistice noi. Ulterior, el
a adăugat că, în legătură directă cu serviciul pe care îl conduce, va fi analizata problema
plăcuţelor astfel încât acestea să fie realizate de Primărie. În ceea ce priveşte impozitarea
maşinilor în funcţie de gradul de poluare, primarul Mihai Chirica declara recent că proiectul
aprobat la Bucureşti ar avea mai multe prevederi neconstituţionale. În context, edilul şef al
Iaşului a precizat că Primăria lucrează la un proiect de hotărâre prin care astfel de prevederi să
fie eliminate. De remarcat că la dezbatere au participat şi doi deputaţi ieşeni (Marius Bodea -
PNL şi Cosette Chichirău - USR), dar aceştia nu au intervenit în vreun moment în discuţii, ci
au preferat să asculte propunerile şi soluţiile formulate de ceilalţi participanţi.

g) Prin ce se individualizează proiectul față de cele descrise anterior, în privința gradului


de originalitate și inovare (raportat la organizație și/sau zona geografică și/sau comunitate
etc., în funcție de tipul proiectului)? De ce este soluția aleasă relevantă pentru finanțator
(în raport cu obiectivele și prioritățile finanțatorului)?

2.2 Analiza SWOT a proiectului (maxim 1 pagină)


Analiza SWOT va fi redată sub formă de tabel, cu patru ecrane, pentru a evidenţia punctele tari (ce
există acum și poate fi exploatat în favoarea proiectului), nevoile/punctele slabe percepute (ce se
încearcă a fi rezolvate prin proiect), a oportunităţilor şi ameninţărilor (constrângerilor). Analiza
SWOT trebuie să fie sinteza justificării și NU lista avantajelor/dezavantajelor pe care le aduce
proiectul. Toate elementele din analiza SWOT trebuie să se regăsească, direct sau indirect, în
răspunsurile de la 2.1

Factori favorabili rezolvării Factori de risc în rezolvarea


problemei/valorificării problemei/valorificarea
oportunității oportunității
Factori interni (din interiorul Puncte tari: Puncte slabe:
organizației/ comunității pe  Fluitizarea traficului
care organizația o  Popularitatea investitorului;  Reducerea emisiilor de
reprezintă)  Competența echipei de carbon
implementare  Securizarea autoturismelor

Factori externi (din afara Oportunități: Amenințări:


organizației/ comunității pe  Numarul mare de mașini  Suprasolicitarea parcări
care organizația o înmatriculate pe an  Tarif mare în comparație cu
reprezintă)  Dezvoltarea continuă a parcările déjà existente
infrastructure orașului
 Competitori slabi;

2.3 Identificarea și prezentarea beneficiarilor direcţi și/sau a grupurilor-ţintă

Din argumentarea propunerii de proiect trebuie să rezulte categoriile de persoane care vor
beneficia de propunerea de proiect și asupra cărora se vor concentra eforturile prin implementarea
proiectului. Vorbim despre una sau mai multe categorii de beneficiari direcți, din rândul cărora se
vor selecta grupurile țintă, dacă este cazul. Se va completa următorul tabel.

Tabelul nr. 1 – Beneficiari direcți și grupuri țintă


Nr. Categorii de Cuantifica Descriere beneficiarilor Criterii de selecție a Nevoi
direcți: caracteristici socio- grupurilor țintă și
beneficiari direcți demografice, motivarea alegerii identificate și
re
crt. (dacă sunt identificate
numerică
roluri/poziții/funcții deținute, criteriilor4 modul de
mai multe categorii) particularități profesionale rezolvare
etc.
1 Locuitorii orașului 500 Cetățenii ce dețin un Deținători de Nevoi: lipsa
autovechicul și care pot plăti autoturisme locurilor de
contravaloarea locului de parcare în
parcare oraș.
Rezolvare:
Construcția
unei parcări cu
o capacitate de
500 de locuri
2
....
n

2.4 Stabilirea scopului al proiectului (obiectivul general)

Se va stabili scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat, să rezulte ce se poate
rezolva din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, cui se adresează proiectul.

Intrucat in cest moment orasul este intr-o continua dezvoltare iar parcul de
autovehicule este in crestere, problema locurilor de parcare isi face simtita prezenta tot mai
mult in viata de zi cu zi. Prin urmare, primaria va demara un proiect pentru constructia unei
parcari cu o capacitate de 500 de locuri.
Scopul acestui proiect este de a rezolva problema locurilor de parcare din Municipiul
Iași. Proiectul se adreseaza in principal cetatenilor orasului.

2.5 Formularea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

a) Se vor identifica obiectivele pe termen mediu şi lung (obiective strategice de dezvoltare)
(trebuie să existe corespondență cu argumentarea de la 2.1).

1. Reducerea traficului din oraș; Popa Nicoleta


2. Reducerea emisiilor de carbon și crearea uni mediu proprice pentru dezvoltarea
cetățenilor orașului; Popa Nicoleta
3. Asigurarea unei mai bune siguranțe în ceea ce privește automobilele; Mihai
Croitorul
4. Reducerea accidentelor și ambuteiajelor; Gabriel Butnaru
5. Contibuirea la dezvoltarea continua a Municipiului Iași; Gheorghe Sorina

b) Se vor prezenta obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaţionale) ale proiectului (trebuie
să existe corespondență cu argumentarea de la 2.1 și cu analiza SWOT din 2.2).

1) Crearea de parteneriate între Primărie și companiile de construcții partenere; Gheorghe


Sorina

4
Se completează numai dacă nr. beneficiarilor direcți este foarte mare, iar prin proiect nu pot fi acoperite
nevoile tuturor, motiv pentru care se impune selecția grupului țintă
2) Crearea documentației necesare construiri parcării; Gheorghe Sorina
3) Îmbunătățirea legăturilor dintre cetățeni și Primăria Municipilui Iași; Popa Nicoleta
4) Crearea unui sistem de incredere pentru soferiice vor să-si acizitioneze un autorurism;
Popa Nicoleta
5) Imbunatatirea aspectului orașului; Butnaru Gabriel
6) Scaderea timpului petrecut în trafic; Butnaru Gabriel
7) Creșterea siguranței în trafic. Mihai Croitorul
8) Creșterea increderi intre șoferi și administrația locală. Mihai Croitorul
c) Se va justifica relevanța obiectivelor în raport cu strategiile și prioritățile finanțatorului
(indiferent că de forma de finanțare aleasă la 1.3)

Pe zi ce trece, putem observa o continuă creștere în ceea ce privește numărul de


locuitori și deținători de autoturisme ai Municipiului Iași, datorită dezvoltării continue a
orașului, ce se vrea a deveni un centru pe toate domeniile, al regiuni Moldova.
Deoarece numărul autoturismelor crește numărul de locuri de parcare este din ce în ce
mai mic sau în unele cartiere este chiar inexistent, acele autorurisme fiind parcare
necorespunzător cu normele legale ajungând să încurce circulația și să cauzeze diverse
probleme . Pe lângă aceste autoturisme parcare necorespunzător mai regăsim si acele mașini
care sunt abandomate, iar costul ridicări și mutări lor în locuri special amenajate depășeste
bugetul alocat de Primăria Municipiului Iași.

ATENȚIE!! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câte 1 obiectiv pe termen lung și cel
puțin 2 pe termen scurt, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărui obiectiv.
III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR ȘI STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE
3.1 Definirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)

Pe baza scopului și/sau a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula jaloanele/reperele


proiectului, văzute ca momente/evenimente importante de măsurare a progresului acestuia.
Jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului în activităţi şi subactivităţi, precum şi la
stabilirea indicatorilor de evaluare. Pentru fiecare jalon se vor enumera elementele livrabile
asociate.

Jalonul 1: Echipa de proiect stabilită Gheorghe Sorina


 Cladire/spațiu,
 Documentație legata de construcție

Jalonul 2: Parteneriate semnate Popa Nicoleta


 Concurs,
 Contracte,
 Specialiști

Jalonul 3: Întruniri cu firma de construcție Popa Nicoleta


 Locație ,
 Personal, ,
 Planul de construcție
 Termenul de execuție a lucrării,

Jalonul 4: Strategie de construcție elaborata Georghe Sorina


 Studii tehnice,
 Documente de poziție,
 Dezbateri publice

Jalon 5. Informarea cetățenilor Mihai Croitorul


 materialelor informative
 anunțuri

Jalonul 6: Sistem de securitate stabilit. Mihai Croitorul


 Sistem instalat,
 Bariere,
 Agajați,

Jalon 7. Recepția lucrării. Gabriel Butnaru


 Procedura de primire a lucrării
 Darea în folosință a acesteia

Jalon 8. Mentenanța parcării. Gabriel Butnaru


 Detectarea erorilor
 Repararea și menținerea parcari
ATENȚIE!! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câte 2 jaloane, cu livrabilele
asociate, menționând numele studentului în dreptul fiecărui jalon.

3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță) (maxim 8


pagini)

Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități.


Fiecare activitate se va descrie detaliat, prin prezentarea posibilelor soluţii tehnice (unde este
cazul), a eventualelor justificări economice pentru soluţia selectată, a ipotezelor și contextului în
care se vor derula. Descrierea se va face astfel încât să fie clar demersul pe care trebuie să îl
parcurgă cei ce vor implementa proiectul.
Activităţile se vor descompune în subactivităţi, respectând regulile din suportul de curs. Se va
pune accent pe ipotezele în care urmează să se desfășoare activitățile, în funcție de care se
selectează și modalitatea de desfășurare a lor. De asemenea, trebuie acordată o atenție sporită
activităților de monitorizare și control, prin care se asigură că proiectul își atinge scopul. Se va
stabili durata fiecărei subactivități sau a activităților ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea
structurii de descompunere va fi în format rezumat (vezi Suportul de curs).

Jalonul 1 Echipa de proiect stabilită


1100 Documente legale înfiintare
1110 Stabilirea locației unde va avea loc construcția
1120 Licitare pentru spațiu
1130 Achiziționarea spațiului

Jalonul 2 Parteneriate semnate


2200 Stabilirea criteriilor de departajare în ceea ce priveste negocierea cu firmele de
construcții
2210 Selectarea ofertelor venite din partea firmelor de construcții
2230 Interviuri cu firmele contactate
2240 Anunțarea firmei câștigătoare
2250 Semnarea contractului ce se va face în două exemplare

Jalonul 3: Întruniri cu firma de construcți : Această etapă vizează sabilirea împreună


cu firma contractantă a planului de construcție, a datelor tehnice și a termenului de
execuție a lucrării.

3300 Se va alege unde va avea loc prima întrunire dintre investitor și firma de
construcții
3310 Întorcmirea planului de constrcții
3311 schița modelul parcării
3312 numărul de personal necesar
3313 echipamentele si materialele necesare
3314 testarea diverselor echipamente alese
3320 Stabilirea termenului limită de finalizare a lucrărilor

Jalonul 4: Strategie de construcție elaborata : se vor stabili ultimele detalii în legătură


cu tot ceea ce ține de construcția parcări.
Jalon 5. Informarea cetățenilor : Pentru ca proiectul să se bucure de un real succes este
necesară promovarea proiectului prin crearea materialelor informative și distribuirea
acestora.
5500 crearea de materiale publicitare
5510 distribuirea materialelor

Jalonul 6: Sistem de securitate stabilit. Întucât parcarea se vrea a vi și un mediu sigur


pentru bunurile cetățenilor, se va alece cel mai bun sistem de siguranță și pază.
6600 Consultarea pieței în legătură cu cele mai eficiente sisteme de siguranță
6610 Primirea ofertelor și selectarea celei mai bune
6611 Intâlnire cu firma de securitate
6612 Stabilirea tipului de sistem de securitate ( electronic sau cu personal)
6613 Numărul de personal necesar
6614 Achiziționarea echipamentului
6615 Testarea echipamentului

Jalon 7. Recepția lucrării : Recepția lucrării reprezintă etapa în care beneficiarul proiectului
ia în primire lucrarea și o dă în folosință.
7700 Preluarea lucrări de la firma de construcții de către investitor
7710 Inaugurarea parcării

Jalon 8. Mentenanța parcării . În timpul folosirii echipamentelor din dotarea parcării pot
apărea erori ce nu au fost anticipate, fapt ce necesită remedierea acestora.
8800 Stabilirea personalului specializat
8810 Găsirea și remedierea erorilor

ATENȚIE!! Fiecare student din echipă va descrie activitățile/subactivitățile specifice jaloanelor


stabilite la punctul anterior, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei activități.

3.3 Crearea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități (maxim


3 pagini, fără graficul responsabilităților)

3.3.1 Stabilirea echipei de bază a proiectului


a) Se va construi o organigramă a echipei proiectului.

Manager Proiect

Responsabil
Asistent Manager Responsabil Tehnic
Financiar
b) Se va completa următorul tabel pentru a descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare proiectului, în
funcţie de responsabilităţile alocate, precum și modul de comunicare în echipă. Se vor delimita clar
cele două niveluri ale echipei: de management şi operațională.
Tabel nr. 2 - Abilitățile și cunoștințele necesare membrilor echipei de proiect
Nr. Poziția din Responsabilități alocate Abilitățile și Modul de
crt. organigramă cunoștințele comunicare în
necesare echipă
1 Manager proiect  Coordonează inițierea și  Cunoașterea pieței Comunica eficient și
planificarea proiectului; locale; clar cu membri echipei
Popa Nicoleta  Asigură alocarea resurselor  Aptitudini de de proiect;
necesare pentru proiect; comunicare; Transmite la timp
 Aprobă bugetul;  Abilități de leadership; informațiile și
stabilește împreună cu
 Identifică oportunitățile de  Un bun negociator; ceilalți membri orice tip
dezvoltare;  Diplomat, capabil să de schimbare.
 Reprezintă organizația în mențină relații oficiale.
întrunirile cu parteneri;
 Menține și construiește relații
cu parteneri sau viitorii parteneri

2 Asistent  Intormirea  Persoana


manager documentației; deschisă, inteligentă,
 Stabilirea agendei de aprigă, cu o gândire
zi; logică, sincer , deschis
Mihai Croitorul
la colaborări pe termen
 Inlocuiește managerul lung
general la unele ședințe;
 Preluarea, indosarierea
și arhivarea tuturor
documentelor și contractelor
oficiale.
3 Responsabil  Efectuează rapoarte  Capabil să
tehnic tehnice aspra proiectului; rezolve problemele cu
 Centralizaează toate ușurință;
Gabriel Butnaru tipurile de activități;  Un bun
 Poate inlocui organizator, punctual
managerul în anumite situații; și disciplinat;
 Coodonează și verifică  Bune abilități
activitatea tehnică a proiectului verbale și de scriere.

4 Respnsabil  Gestionează și  Cunoștințe de


financiar planifică bugetul alocat de către contabilitate și de
managerul general; operare PC;
Gheorghe  Intocmește rapoarte  Persoană
Sorina financiare; orientată spre detalii și
 Monitorizează toate analiză.
tipurile de operații financiare;
 Verifică toate
tranzacțiile economice și
financiare în conformitate cu
rapoartele financiare ale
proiectului.
c) La final, se va completa Graficul responsabilităţilor (cine, ce face), în care vor fi incluse și
responsabilitățile eventualilor parteneri și ale firmelor contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări
sau servicii, prezentat în Anexa 1.

ATENȚIE!! Fiecare student din echipă va completa în tabelul anterior pentru cel puțin un
membru din echipa proiectului, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei
poziții. La fel și în cazul graficului responsabilităților.

3.3.2  Atribuirea responsabilităților partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare
a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al rolurilor
și pozițiilor în cadrul proiectului), specificarea responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi (în
Graficul responsabilităților). Atenţie, partenerii NU sunt furnizorii proiectului. Partenerii au aceleaşi
drepturi şi obligaţii ca şi solicitantul/beneficiarul proiectului.

3.4 Planificarea calendaristică a activităților proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim


5 pagini, în anexă)

Durata proiectului va fi de __ luni.5

Planificarea calendaristică a proiectului se va realiza cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se


secvenţa de derulare a activităţilor/subactivităţilor prin intermediul dependenţelor FS, SS, FF, SF.
Fiecărui jalon i se vor asocia activitățile corespunzătoare, urmând a se stabili dependența de
activitatea care confirmă obținerea lui. Diagrama Gantt va fi ataşată ca anexă, folosind o trimitere în
cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. x). Planificarea calendaristică nu trebuie să conţină descrieri
ale activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor și a jaloanelor (vă rugăm să verificaţi dacă
denumirea jaloanelor și activităților lor sunt aceleaşi cu cele menţionate în secţiunile 3.1 și 3.2).

U Notă: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software
specific domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Project Libre, Open project) sau cu alte
aplicaţii. NU se va apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific unor
proiecte finanţate prin unele fonduri europene!!!

5
Se va ţine cont de restricţiile de timp impuse prin linia de finanţare.

S-ar putea să vă placă și