Sunteți pe pagina 1din 3

DICÞIONAR

Educaþia timpurie

a) psihologic㠖 importanþa perioadei 0-7 ani pentru


dezvoltarea personalitãþii; necesitatea stimulãrii
dezvoltãrii prin mijloace specifice vîrstei ºi
mediului de referinþã;
b) sociologic㠖 importanþa relaþiilor de parteneriat
dintre familie – creºã, grãdiniþ㠖 comunitate – alþi
Sorin CRISTEA agenþi educaþionali, „pentru a realiza interacþiunile
optime necesare dezvoltãrii copilului”;
Universitatea Bucureºti c) pedagogic㠖 importanþa conceptelor-cheie de
acces (la educaþia timpurie), participare (la
Conceptul de educaþie timpurie este elaborat în educaþia timpurie), calitate (a educaþiei
domeniul ºtiinþelor educaþiei în contextul afirmãrii unei timpurii), raportate la obiectivul general „educaþie
noi paradigme de abordare a pedagogiei preºcolare, în pentru toþi la vîrsta mic㔠(1, p. 18, 19).
general, a pedagogiei copilului mic, în mod special. – Accesul la educaþia timpurie poate fi demonstrat
Perioada avutã în vedere, situatã între 0-7 ani, este la nivel de obiective – conþinuturi – metodo-
„identificatã ca cea mai importantã în dezvoltarea logie – strategii instituþionale „pentru toate
personalitãþii copilului” (3, p. 161). Astfel se explicã categoriile de copii, fãrã nici o discriminare”.
expansiunea internaþionalã a educaþiei timpurii care – Participarea la educaþia timpurie poate fi
tinde sã impunã o nouã organizare a sistemelor interpretatã ca principiu de reorganizare a relaþiei
(post)moderne de învãþãmînt (1, p. 3). pedagogice dintre educator ºi educat, „reorientatã
Fundamentarea conceptului de educaþie timpurie spre independenþa ºi responsabilizarea copiilor de
este realizatã în raport de douã teze/axiome promovate la vîrste mici” .
de noua paradigmã a pedagogiei copilului mic: – Calitatea educaþiei timpurii poate fi explicatã ca
1) transformarea obiectivului central al educaþiei strategie care „certificã nevoia de învãþare ºi
preºcolare „care nu este pregãtirea pentru ºcoalã, dezvoltare eficientã în raport de particularitãþile
ci formarea nucleului de personalitate în ºi prin individuale ale copiilor”.
relaþiile sociale pe care le oferã grãdiniþa” – în În literatura de specialitate sînt prezentate „izvoarele
consecinþ㠄grãdiniþa nu este ºi nu trebuie sã educaþiei timpurii” care pot fi grupate la trei niveluri de
devinã o micã ºcoalã, ci instituþia care oferã referinþã (3, p. 164):
copilului, în sensul dezvoltãrii, ocaziile ºi 1) politica educaþiei la nivel internaþional care pune
alternativele jocului” (3, p. 163); accent pe valorificarea a douã principii: a) „dreptul
2) extinderea mijloacelor printr-o „orientare la copilãrie ºi dezvoltare în sensul promovãrii
educaþionalã largã”, bazatã pe relaþiile de identitãþii proprii”; b) „ºansa participãrii, accesul
parteneriat pedagogic dintre familie-instituþii ºi calitatea educaþiei de la vîrstele mici”;
specializate (creºã, grãdiniþã, cabinet de consiliere 2) cercetãrile interdisciplinare orientate asupra ana-
etc.) – comunitate; cu rol prioritar acordat familiei. lizei particularitãþilor vîrstelor mici din perspectivã
Premisele aflate la baza construcþiei acestui psihologicã, pedagogicã, sociologicã, medicalã,
concept sînt de naturã: antropologicã etc.;

100
DICÞIONAR

3) tradiþiile ºi practicile pozitive acumulate în ºi larg (spaþiul natural)”.


educaþia preºcolarã într-un context pedagogic O altã construcþie a obiectivelor poate fi realizatã în
deschis (spre educaþia antepreºcolarã, ºcolarã perspectiva unui „model de stimulare ºi dezvoltare a
micã, în familie, comunitarã); copilului” (3):
4) cercetãrile tip-acþiune iniþiate de practicieni în A) Obiectiv general: cunoaºterea complexã a
domeniul educaþiei timpurii în perspectiva copilului (medicalã, psihologicã, pedagogicã,
perfecþionãrii permanente acesteia. antropologicã, socioculturalã);
Factorii instituþionali specializaþi în educaþia B) Obiective specifice – operaþionalizabile sub formã
timpurile sînt reprezentaþi de familie, creºã, grãdiniþã, de sarcini:
comunitate. Acþiunile specifice au un scop unitar dezvol- a) stimularea dezvoltãrii cît mai curînd posibil;
tarea optimã a copilului în perioada 0-7 ani. b) informarea, orientarea, consilierea familiei;
Formele de realizare ale educaþiei timpurii sînt de tip c) formarea iniþialã a specialiºtilor în educaþie
formal ºi nonformal ºi includ: educaþia tinerelor mame, timpurie (educatoare, asistenþi sociali, asis-
educaþia pãrinþilor, educaþia copilului mic (în familie, tenþi medicali, consilieri, specialiºti în ocroti-
creºã), educaþia preºcolarã, educaþia comunitarã. În rea copiilor ºi în drepturile copilului etc.);
interiorul acestor forme organizate ºi la nivelul mediului d) formarea atitudinilor comunitare pozitive faþã
intervin numeroase influenþe spontane, care trebuie de educaþia timpurie.
cunoscute ºi valorificate în sens pozitiv. Acest model centrat asupra cunoaºterii complexe a
Definirea conceptului pedagogic de educaþie copilului este conceput strategic pentru: 1) „identificarea
timpurie valorificã premisele evocate la nivel de funda- timpurie a dificultãþilor de adaptare ca dificultãþi de
mente, izvoare, factori instituþionali, forme de realizare, învãþare; 2) intervenþia timpurie adecvatã pentru a evita
raportabile la un obiectiv general, „educaþie pentru toþi ºi a preveni multe probleme în dezvoltarea ulterioarã”;
la vîrsta micã”, pentru dezvoltarea optimã între 0-7ani. 3) crearea condiþiilor care asigur㠄starea bun㔠a
Educaþia timpurie reprezintã ansamblul acþiunilor ºi copilului, fizicã, intelectualã ºi emoþionalã, consideratã
influenþelor pedagogice „care au în vedere creºterea, „o cheie a dezvoltãrii în perioada 0-6/7 ani”.
îngrijirea ºi sãnãtatea pentru dezvoltarea optimã ºi Normativitatea afirmatã la nivelul educaþiei timpurii
stimularea acesteia la copil din primele momente ale este exprimatã prin trei categorii de principii generale
evoluþiei pînã la intrarea în ºcoal㔠(3, p. 161). (2, p. 19-22):
Obiectivele educaþiei timpurii pot fi construite la 1) Principii sociale, stabilite la nivel de politicã a
nivel general – specific – operaþional. educaþiei prin Convenþia de la Jomtien privind
Obiectivul general asigurã cadrul educaþiei timpurii educaþia pentru toþi, 1990; Declaraþia de la
la nivel de politicã a educaþiei. Vizeazã accesul la educaþia Salamanca privind realizarea educaþiei
de calitate ºi dezvoltare optimã pentru toþi copiii de incluzive, 1994, Declaraþia Forumului European
vîrsta 0-7ani. pentru Familie ºi Copil, Atena, 1998:
Obiectivele specifice asigurã spaþiul de referinþã al a) principiul responsabilizãrii întregii socie-
educaþiei timpurii definit în termeni de direcþii strategice tãþi în raport cu educaþia timpurie;
de abordare: b) principiul respectãrii copilului, indiferent de
a) abordarea globalã a personalitãþii copilului stadiul de învãþare ºi dezvoltare în care se aflã
(psihologicã/în plan cognitiv – noncognitiv, acesta;
medicalã, socialã, pedagogicã) ºi a factorilor c) principiul nediscriminãrii copiilor în raport Didactica Pro..., Nr.3-4(43-44) anul 2007
implicaþi în educarea acestuia (identificînd riscuri, de rasã, limbã, religie, sex;
situaþii, dificultãþi de învãþare ºi adaptare, mãsuri, d) principiul valorificãrii plenare a persona-
soluþii optime etc.); litãþii tuturor copiilor;
b) abordarea individualizatã a personalitãþii co- e) principiul implicãrii familiei ºi comunitãþii
pilului realizatã prin cunoaºterea resurselor în decizii ºi acþiuni pedagogice tipice pentru
acestuia ºi valorificarea lor deplinã în plan educaþia timpurie;
pedagogic prin mãsuri de stimulare, dezvoltare, f) principiul elaborãrii politicilor eficiente în
compensare, recuperare etc.; domeniul educaþiei timpurii, la nivel macro ºi
c) abordarea interdisciplinarã a factorilor implicaþi microcomunitar.
în educaþia timpurie (vezi abordarea psihomedi- 2) Principii psihologice referitoare la învãþare ºi
calã, psihopedagogicã, psihosocialã, sociope- dezvoltare a copiilor (bazate prioritar pe teoriile
dagogicã etc.); constructiviste de tip sociocultural/Vîgotsky,
d) abordarea ecologicã angajatã mai ales la nivelul Bruner):
învãþãrii ºi dezvoltãrii prin „valorificarea a) principiul conceperii dezvoltãrii în raport de
spaþiului ambiental restrîns (sala de educaþie) mediul sociocultural;

EDUCAÞIA TIMPURIE

101
DICÞIONAR

b) principiul prioritãþii învãþãrii în raport cu timpurie – reprezentanþi ai comunitãþii;


dezvoltarea; e) principiul diversitãþii metodologice angajatã
c) principiul valorificãrii optime a potenþialului de în alegerea strategiilor, metodelor, tehnicilor ºi
învãþare ºi dezvoltare propriu fiecãrui copil; mijloacelor de educaþie timpurie;
d) principiul rolului adultului în realizarea f) principiul valorificãrii optime a rolurilor
învãþãrii ºi dezvoltãrii; cadrelor specializate în educaþie timpurie;
e) principiul stimulãrii capacitãþilor copilului de g) principiul valorificãrii optime a rolurilor familiei
construire a propriilor structuri cognitive. ºi comunitãþii.
3) Principii pedagogice de tip operaþional:
a) principiul cunoaºterii copilului ca realitate REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:
educaþionalã complexã ºi ca premisã a 1. UNICEF, Educaþia timpurie individualizatã.
individualizãrii educaþiei timpurii; Ghidul educatorului, Editura Cartier, Chiºinãu, 1995.
b) principiul proiectãrii curriculare a educaþiei 2. UNICEF, Educaþia timpurie în România, Editura
timpurii la nivelul unitãþii dintre obiective ºi Vanemonde, Bucureºti, 2004.
resursele copilului ºi ale mediului; 3. Vrãjmaº, E., Dimensiuni ale educaþiei timpurii în
c) principiul flexibilizãrii programelor specifice România, în Un deceniu de tranziþie. Situaþia
educaþiei timpurii; copilului ºi a familiei în România, UNICEF,
d) principiul parteneriatului pedagogic dintre Bucureºti, 2000.
pãrinþi – cadre specializate în educaþie

Summary

The current issue of the magazine is dedicated to the early education which is prior in teaching and
educating. This is the period of establishing the educational frames of tomorrow’s man, citizen, and
professional. This issue encompasses a new rubric: „Education for all” where we have succeeded to
place the articles which mostly reflect the need of this education, curricula implementation in preschool
institutions, and unfolding the “Education for All - Fast-Track Initiatives” project of the Ministry of
Education and Youth, with the assistance and support of different organizations in the implementation
of the project: PRO DIDACTICA, UNICEF, Step by Step, The Institute of Educational Sciences, Dr. Viorelia
Moldovan-Bãtrînac, the vice – minister of Education reckons: „The early childhood is the most important
period in one’s life through its consequences left upon the one’s further development. Every child
deserves an individual approach for a better future.”
In the „Quo vadis” rubric we succeeded to interview two managers: Liviu Dascãl, of the Waldorf
kindergarten-school, and Valentina Lungu, the manager of the „Step by Step” kindergarten.
We continue to publicize the rubric „Un viitor pentru fiecare copil” where the communitarian centers
from Corneºti, Ungheni and the one from Cahul are presented.
The authors, Victoria Gonþa and Olga ªevcenco succeed to elucidate in their articles the problem of
the children from disintegrated families: the consequences of parents’ migration in the process of the
child’s personality development and the consequences of the disintegrated families children having a
wrong perception about their value.
„Dezvoltarea gândirii critice” - where we publicize a number of articles regarding the Romanian
Language, Economic Education and Mathematics that are specially designed for Moldovan teachers.

Aºteptãm ca de obicei articolele dumneavoastrã, care nu trebuie sã depãºeascã opt pagini, dactilografiate la douã rînduri.
Redacþia nu recenzeazã ºi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ºi veridicitatea conþinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapãrat cu cel al redacþiei.

EDUCAÞIA TIMPURIE

102

S-ar putea să vă placă și