Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat de directorul LTPA,,E.

Alistar” Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


L.Babuc ______________ Proces verbal nr.____ din __________
Seful comisiei metodice_________Bodorin Silviana

Olimpiada la geografie. Clasa a IX-a


N.P._____________________________________, Clasa____________ Data___________ 2020
Punctaj acumulat________
Corectorul Bistrițchi Didina Semnătura_______________

Salutăm participarea ta la Olimpiada de geografie. Mult succes !!!!!

I. Citește cu atenție conținutul subiectelor ce urmează. Selectează și încercuiește litera corespunzătoare


cu răspunsul corect. Varianta corectă este doar una.
1. În ordine descrescătoare a longitudinii geografice sunt indicate localitățile:
a) Rezina, Nisporeni, Ungheni, Soroca
b) Criuleni,Orhei, Anenii Noi, Bălți
c) Ștefan- Vodă, Cimișlia, Ungheni, Briceni
d) Cahul, Florești, Rezina, Tiraspol
2. Dintre râurile enumerate, sunt afluienți ai Prutului toate trei:
a) Ciuhur, Botna, Lăpusna
b) Ichel, Racovăț, Răut
c) Racovăț, Ialpug, Lăpusna
d) Lăpușna, Ciuhur, Racovăț
3.Dacă la stația Cahul temperatura medie a aerului în luna iulie este egală cu 22 grade, iar în luna ianuarie
cu -3 grade, amplitudinea anuală a temperaturii aerului este de:
a) 18 grade C
b) 19 grade C
c) 24 grade C
d) 25 grade C
4.Izvorul râului Cubolta este mai aproape de orașul:
a) Frunze c) Otaci
b0 Ocnița d) Briceni
L012345678 p.

II. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, dacă falsă litera F.
În caz de fals înlocuiește cuvintele subliniate cu alte cuvinte care fac afirmația adevărată.

A F Cea mai mare parte a teritoriului R.Moldova are la bază Platforma Scitică
__________________________________________________________________________
A F Migrația forțată este organizată pe propria inițiativă a populației
___________________________________________________________________________
A F Următorii după populația autohtonă, conform ponderii lor în numărul total al populației
urbane, sunt rușii. __________________________________________________________

L0123456 p.
III.Analizează piramida pe grupe de vârstă și pe genuri a populației Republicii Moldova,
prezentată mai jos șu dedu, scriind în spațiul rezervat:

1. Cauza principală care determină configurația deformată a piramidei:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________3 p.

2. Cauza principală care determină îngustarea pronunțată a bazei piramidei :


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________3 p.

3. Cauza principală care determină predominarea femeilor în grupa populației vârstnice :


______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________2 p.

L012345678 p.
IV. Stabilește corespondența dintre resursele de materiale de construcție din coloana A și principalele
produse finite din coloana B, scriind cifra corespunzătoare în spațiul din coloana A
Coloana A Coloana B

Calcar ________ 1. piatră de construcție, piatra brută


Argilă _________ 2. material de fațadă și ornamentare
Nisip __________ 3. material de fațadă, sculpturi
Ghips _________ 4. material liant, sculpturi
Gresie ________ 5. beton, pavaj
Granit ________ 6. țigla, cărămidă
L0123456 p.

V. Completează tabelul ,,Cauze consecințe ”la subiectul ,,Populația R.Moldova”, indicând pentru
fiecare cauză câte o consecință:
Cauze Consecințe
_____________________________________________________
Modul de viață _____________________________________________________
nesănătos _____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________3 p.
Natalitatea _____________________________________________________
mică _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________3 p.
Nivelul de trai ____________________________________________________
scăzut ____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________3 p.
Emigrarea în masă _____________________________________________________
a populației ______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________3 p.

L0123456789101112 p.
VI. În coloana A Sunt indicate sectoarele economiei naționale, iar in coloana B unele ramuri ale lor.
Scrie pe liniile din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare sectoarelor economiei.
Coloana A Coloana B
Primar __________ 1.Construcțiile
2.Silvicultura
3.Industria alimentară
Secundar _________ 4.Industria ușoară
5.Comerțul
6.Industria extractivă
Terțiar ____________ 7.Serviciile sociale
8.Industria grea.
9. Transportul și telecomunicații
10. Pescuitul și vînatul

L012345678910 p.

VII. Rezolvare de exerciții:

1. Indică denumirea și determină coordonatele geografice la al treilea ca înălțime deal al


Podițului Codrilor, utilizând rețeaua de grade a hărții:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Calculează distanța in grade și Km de la orațul Cahul până la orașul Soroca, utilizând rețeaua de
grade a hărții
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

L012345678910 p.

VIII. Pe hartă sunt indicate 12 puncte geografice. Fiecare punct reprezintă un lac, oraș, formă de
relief, Raion, municipiu….Scrie ce reprezintă fiecare cifră

L0123456789101112 p.

Total 72 puncte
Competențe:
1. Comunicarea corectă in limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor
geografici.

2.Construirea unui demers științific geografic.

3. Elaborarea unor documente cu caracter geografic ( scheme, hărți contur)

Obiective:

1. Să explice procesele si fenomenele geografice, în baza analizei subiectelor


propuse.

2. Să deduca consecințele indicatorilor demografici, completând tabelul

3. Să analizeze piramida pe vârste și sexe a populației țării și să deducă cauzele


formei acestei piramizi, completând spațiile propuse.

4. Să stabilească corespondența dintre resursele minerale și produsele finite,


Înscriind cifrele corespunzătoare.

5. Să completeze harta contur cu obiectele geografice


Barem de corectare

Nr.de Scor total Scor detailat.


Itemi. Acordat.
1. 6 p. Câte două puncte pentru selectarea corectă a variantei de
răspuns
2. 6 p. Câte două puncte pentru încercuirea corectă a literei A.
Câte un punct pentru incercuirea literei F
Câte un punct pentru răspunsul corect

3. 4 p. Câte un punct pentru inscrierea corectă a cifrei corespunzătoare

4. 8 p. Câte un punct pentru indicare corectă a unui agent, proces,tip și


formă de relief

5. 8p. Câte un punct pentru indicarea corectă a tipului de crustă


Câte un punct pentru indicarea corectă a tipului de crustale.
6. 4 p. Un punct pentru determinarea diferenței de temperatură
Un punct pentru determinarea gradientului termic
Două puncte pentru determinarea înălțimii muntelui
7. 18 p. Câte un punct pentru determinarea si denumirea obiectelor
geografice
Câte un punct pentru explicarea cauzei formării sau factorului de
origine.